28.08.2013 Views

Eskilstuna får 6,3 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Eskilstuna får 6,3 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Eskilstuna får 6,3 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

<strong>Eskilstuna</strong> <strong>får</strong> 6,3 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

<strong>Eskilstuna</strong> <strong>får</strong> 6,3 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 37,4 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 920 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från nästan 2 400 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– <strong>Eskilstuna</strong>s klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i <strong>Eskilstuna</strong> omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogasproduktion och<br />

biogasbussar. Bidraget på totalt 6,3 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt,<br />

där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Utökad biogasproduktion: 5 040 000 kronor (25 200 000 kronor)<br />

• Biogasbussar: 1 000 000 kronor (11 750 000 kronor)<br />

• Information och folkbildning: 50 000 kronor (100 000 kronor)<br />

• Administration: 161 000 kronor (322 000 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 920 ton<br />

per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 15 580 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 29 maj anordnar länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland, Stockholm<br />

och Uppsala en regional träff i Västerås där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om<br />

bidrag till klimatinvesteringsprogram.


Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Anna Green, Klimp-handläggare, 08-698 16 32,<br />

anna.green@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Lars Wiklund, <strong>Eskilstuna</strong> kommun, 016-10 10 58,<br />

lars.wiklund@eskilstuna.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i <strong>Eskilstuna</strong><br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Utökad biogasproduktion<br />

Åtgärden ska <strong>minska</strong> mängden avfall till <strong>för</strong>bränning, öka produktionen av<br />

biogas och <strong>minska</strong> metanläckaget från uppgraderingsanläggningen. Matavfall<br />

rötas och uppgraderas till fordonsgas samtidigt som metanet i frånluften<br />

omhändertas genom speciell <strong>för</strong>bränning. Åtgärden <strong>för</strong>väntas årligen ersätta 1<br />

385 m3 fossilbränsle i samhället och 114 m3 fossilbränsle <strong>för</strong> <strong>minska</strong>de<br />

transporter till <strong>för</strong>bränningsanläggning. Biogasen avsätts främst till<br />

stadsbussarna men även lättare fordon och fordon utan<strong>för</strong> kommungränsen.<br />

Biogasbussar<br />

Åtgärden ska <strong>minska</strong> utsläppen från stadstrafiken. Utsläppsminskningarna<br />

uppnås genom <strong>att</strong> i <strong>för</strong>tid byta ut dieseldrivna bussar mot bussar drivna på<br />

biogas. Processen <strong>att</strong> byta ut bussarna börjar med beställning under 2007 <strong>för</strong><br />

leverans under 2008, 2009 och 2010. Årligen kan det <strong>för</strong>tida utbytet spara 336<br />

m3 fossilbränsle i form av diesel. Investeringskostnaden inkluderar merkostnad<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>tida inbyte av biogasbussar (engångskostnad) och merkostnad <strong>för</strong> drift av<br />

de inköpta biogasbussarna under programperioden.


Information och folkbildning<br />

Detta är den huvudsakliga åtgärden <strong>för</strong> spridning av information om<br />

investeringsprogrammet och dess åtgärder. Dels gäller det spridning internt<br />

bland personkretsen kring investeringsprogrammet, där särskilda rutiner finns<br />

utarbetade. Dels gäller det spridning till allmänheten. Här kommer kommunens<br />

och samarbetspartnernas befintliga informationskanaler <strong>att</strong> användas,<br />

exempelvis webb, tidningsannonser och nyhetsbrev. Andra kanaler är<br />

artiklar/inslag i lokala och regionala media, Vägval <strong>Eskilstuna</strong>,<br />

informationsmöten och dialogforum, foldrar i början och slutet av<br />

investeringsprogrammet samt medverkan i evenemang.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Falköping <strong>får</strong> 31,6 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Falköping <strong>får</strong> 31,6 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 123,9 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 8 600 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 3 000 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Falköpings klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Falköping omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på biogas och<br />

gasfordon, terminal <strong>för</strong> omlastning av gods från väg till tåg, utbyggnad av<br />

fjärrvärme samt bättre vedeldning. Bidraget på totalt 31,6 <strong>miljoner</strong> kronor<br />

<strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom<br />

parentes:<br />

• Uppgraderingsanläggning och gasledning: 3 120 000 kronor (10 400 000<br />

kronor)<br />

• Gasledning till Elanders Gummessons: 630 000 kronor (2 100 000<br />

kronor)<br />

• Bidrag till tunga gasfordon: 720 000 kronor (2 400 000 kronor)<br />

• Bioenergiväxtföljd - nya metoder <strong>för</strong> hållbar bioenergiproduktion: 786<br />

000 kronor (1 572 000 kronor)<br />

• Terminal Skaraborg - omlastning av gods från väg till tåg: 14 790 000<br />

kronor (49 300 000 kronor)<br />

• Fjärrvärmeutbyggnad i områden med direktverkande el: 2 055 000<br />

kronor (13 700 000 kronor)<br />

• Fjärrvärmeutbyggnad i områden med v<strong>att</strong>enburen el: 945 000 kronor<br />

(6 300 000 kronor)<br />

• Förtätning av befintligt fjärrvärmenät: 1 680 000 kronor (11 200 000<br />

kronor)<br />

• Bidrag till <strong>för</strong>bättrad vedeldning: 4 500 000 kronor (22 200 000 kronor)


• Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats om programmets åtgärder:<br />

1 950 000 kronor (3 900 000 kronor)<br />

• Administration: 394 220 kronor (788 440 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89,<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Chris Hellström, Falköping, 0515-85 123,<br />

chris.hellstrom@falkoping.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Falköping<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Uppgraderingsanläggning och gasledning<br />

FEAB avser <strong>att</strong> bygga en anläggning <strong>för</strong> uppgradering av biogas till<br />

fordonskvalitet och en gasledning. Gasledningen är på 2 km och går från


iogasanläggningen till uppgraderingsanläggningen och ett planerat tankställe.<br />

Biogas till uppgraderingsanläggningen kan levereras av kommunens<br />

biogasanläggning och även komma från annat håll, till exempel från den<br />

biogasanläggningen som planeras i åtgärd 5. Åtgärden samverkar med åtgärd 2,<br />

Utbyte av gasol till biogas, åtgärdsägare Elanders Gummessons och åtgärd 3,<br />

Gasledning mellan tankställe och Elanders Gummessons, åtgärdsägare FEAB.<br />

Uppgraderingsanläggningen och gasledningen är nödvändiga <strong>för</strong> <strong>att</strong> kunna <strong>för</strong>se<br />

Elanders Gummessons med renat gas till <strong>sin</strong> process.<br />

Gasledning till Elanders Gummessons<br />

Åtgärden avser en fortsättning av gasledningen från åtgärd 1 fram till Elanders<br />

Gummessons tryckeri, en sträcka på 2,3 km. På tryckeriet kommer biogas <strong>att</strong><br />

ersätta eldning av gasol, se åtgärd 2. Gasledningen är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

Elanders skall kunna genom<strong>för</strong>a utbytet och <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a åtgärd 2.<br />

Gasledningen ger möjlighet <strong>för</strong> andra intressenter <strong>att</strong> på sikt få tillgång till gas, t<br />

ex inom industrin som processvärme, ett gastankställe mm. Gasledningens<br />

miljöeffekt är indirekt, eftersom den ger möjlighet <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>andet av åtgärd<br />

2 och <strong>för</strong> <strong>att</strong> uppnå den där redovisade miljöeffekten. I framtiden ger ledningen<br />

möjlighet <strong>för</strong> ett större antal kunder <strong>att</strong> byta ut fossila bränslen.<br />

Investeringskostnaden är 2 100 000 kr. Hela investeringen är miljörelaterad.<br />

Statligt stöd söks med 30 % eller 630 000 kr.<br />

Bidrag till tunga gasfordon<br />

Falköpings kommun avser <strong>att</strong> lämna ett ekonomiskt bidrag till <strong>för</strong>etag i<br />

kommunen <strong>för</strong> inköp av tunga fordon med gasdrift. Bidraget skall utgöra 30 %<br />

av den miljörelaterade merkostnaden <strong>för</strong> dessa fordon. Bidraget kan också sökas<br />

av kommunen själv och även då kan maximalt 30 % av merkostnaden ges i<br />

bidrag. Bidraget skall stimulera <strong>för</strong>etagen i kommunen <strong>att</strong> satsa på gas. Tunga<br />

fordon ger ett stabilt och stort underlag <strong>för</strong> ett gastankställe i kommunen.<br />

Åtgärden beräknas ersätta 144 m 3 diesel per år, vilket motsvarar 366 ton CO2<br />

per år.<br />

Bioenergiväxtföljd - Nya metoder <strong>för</strong> hållbar bioenergiproduktion<br />

Falköpings kommun avser <strong>att</strong> i samarbete med Svenska lantbruksuniversitet<br />

Alnarp genom<strong>för</strong>a ett forskningsprojekt <strong>för</strong> framtagning av nya metoder.<br />

Åtgärden skall leda till framtagning av system <strong>för</strong> produktion av bioenergi från<br />

åkermark i det traditionella jordbruket. Detta innebär utveckling av lämplig<br />

växtföljd med delvis nya grödor, utveckling av gödslingsgivor med syfte <strong>att</strong><br />

sluta kretslopp, utveckling av odlingsmetoder som reducerar mängden tills<strong>att</strong><br />

energi i form av insatsmedel, till exempel i form av bränsle (diesel),<br />

mineralgödsel och bekämpningsmedel. Projektet skall genom sitt upplägg ge<br />

demonstrationsmöjligheter både <strong>för</strong> lantbrukare och producenter av<br />

bioenergiprodukter.<br />

Terminal Skaraborg - omlastning av gods från väg till tåg<br />

Falköpings kommun önskar i samarbete med andra intressenter anlägga en<br />

terminal <strong>för</strong> omlastning av gods från vägtrafik till tåg. Syftet är <strong>att</strong> <strong>minska</strong><br />

vägtransporterna. På kortare distanser utnyttjas lastbilen medan de längre<br />

distanserna utnyttjar järnväg i kombination med båt. Falköpings läge vid västra<br />

och östra stambanan och relativa närhet till Göteborgs hamn ger goda<br />

<strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> ett nationellt och internationellt system <strong>för</strong> <strong>att</strong> finna de nya<br />

effektiva och miljömässigt starka transportlösningar som krävs. Terminalen i<br />

Falköping kommer också rent ytmässigt <strong>att</strong> avlasta Göteborgs hamn som


exempel redan idag har problem med <strong>att</strong> finna ytor <strong>för</strong> <strong>sin</strong> nödvändiga expansion<br />

samtidigt som hamnens expansion med allt fler lastbilstransporter in till hamnen<br />

i sig genererar stora miljöproblem. Etableringen kommer <strong>att</strong> <strong>minska</strong><br />

belastningen på E20 med ca 6 500 lastbilstransporter och <strong>minska</strong>r utsläppen av<br />

koldioxid med 2 123 ton per år.<br />

Fjärrvärmeutbyggnad i områden med direktverkande el<br />

Projektet innebär fjärrvärmeanslutning av två direktelvärmda villaområden<br />

Falköping med 202 respektive 64 villor. Bidrag söks <strong>för</strong> byggnation av<br />

fjärrvärmeledning i området <strong>för</strong> <strong>att</strong> möjliggöra konvertering av villorna till<br />

v<strong>att</strong>enburna system och anslutning till fjärrvärme. FEAB kommer parallellt med<br />

projektet <strong>att</strong> samordna konverteringsåtgärder i villorna. Vid konvertering till<br />

v<strong>att</strong>enburna system och 80% anslutning till fjärrvärme innebär ett genom<strong>för</strong>ande<br />

av projektet en elbesparning på uppsk<strong>att</strong>ningsvis 3,2 GWh.<br />

Fjärrvärmeutbyggnad i områden med v<strong>att</strong>enburen el<br />

Projektet innebär fjärrvärmeanslutning av tre villaområden i Falköping med med<br />

v<strong>att</strong>enburen elvärme. Totalt omf<strong>att</strong>ar projektet 125 villor, varav 80% bedöms<br />

ansluta sig till fjärrvärme. Bidrag söks <strong>för</strong> byggnation av fjärrvärmeledning i<br />

området <strong>för</strong> <strong>att</strong> möjliggöra anslutning till fjärrvärmenätet. Vid 80%<br />

anslutningsgrad till fjärrvärme innebär ett genom<strong>för</strong>ande av projektet en<br />

elbesparning på 1,5 GWh.<br />

Förtätning av befintligt fjärrvärmenät<br />

Projektet innebär fjärrvärmeanslutning av enstaka fastigheter i anslutning till<br />

befintligt fjärrvärmenät i Falköping och Floby. Totalt omf<strong>att</strong>ar projektet omkring<br />

120 fastigheter som inte är lönsamma <strong>att</strong> fjärrvärmeansluta utan bidrag. Bidrag<br />

söks <strong>för</strong> byggnation av fjärrvärmeledning <strong>för</strong> <strong>att</strong> möjliggöra anslutning till<br />

fjärrvärmenätet. Anslutning av fastigheterna motsvarar en energivolym på 4,2<br />

GWh.<br />

Bidrag till <strong>för</strong>bättrat vedeldning<br />

Falköpings kommun vill ge enskilda fastighetsägare ekonomiskt bidrag till <strong>att</strong><br />

åtgärda dålig vedeldning. Detta skall genom<strong>för</strong>as genom direkt kontakt med och<br />

information<strong>sin</strong>satser till fastighetsägare vars panna (ved-, eller kökspanna) inte<br />

uppfyller kraven enligt BBR. Bidraget skall utgå med 30 % av<br />

investeringskostnaden upp till 14 000 kr till ca 400 fastighetsägare. Godkända<br />

åtgärder är: utbyte av ej miljögodkänd vedpanna till miljögodkänd med<br />

ackumulatortank, komplettering av befintlig vedpanna med ackumulatortank,<br />

utbyte av befintlig vedpanna mot pelletspanna samt installation av<br />

pelletsbrännare till befintlig panna eller installation av fjärrvärme.<br />

Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats om programmets åtgärder<br />

Projektet ska syfta till <strong>att</strong> öka kunskapen om klimatfrågan och växthuseffekten.<br />

Det syftar också till <strong>att</strong> målgrupperna skall <strong>för</strong>stå sammanhangen i kommunens<br />

satsningar och se helheten i miljöfrågorna. Det är angeläget <strong>att</strong> påverka<br />

människor genom direkta möten. Kommunens anställda är en central grupp <strong>för</strong><br />

informationssatsningen. Kommunen är en stor arbetsgivare och våra anställda<br />

skall bli ambassadörer både gentemot våra medborgare som kunder, brukare och<br />

mot <strong>sin</strong>a egna familjer, vänner och bekanta. Programmet innehåller projekt som<br />

direkt riktar sig mot medborgarna. Dessa projekt skall omges av intensiva<br />

kampanjer och innebär många möten där vi inte bara kan göra medborgarna mer<br />

medvetna, utan också kan ge dom verktyg <strong>att</strong> delta med meningsfulla åtgärder.


Skoleleverna har alltid varit en viktig målgrupp <strong>för</strong> våra utbildningssatsningar<br />

och vi kommer <strong>att</strong> fortsätta i samma anda med väl etablerade kanaler bland<br />

elever och skolpersonal.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Green Cargo <strong>får</strong> 39 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Green Cargo <strong>får</strong> 39 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r <strong>för</strong>etagets <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringskostnaden uppgår till 130 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten<br />

beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 560 ton per år,<br />

vilket motsvarar utsläppen från nästan 2 300 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Green Cargos klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Green Cargos program innebär satsningar på<br />

gångtids<strong>för</strong>längning och energieffektivisering av diesellok. Detta beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 560 ton per år och<br />

energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 24 685 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information, se nedan eller kontakta:<br />

Petter Lydén, Klimp-handläggare, 08-698 14 43,


petter.lyden@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Göran Järnström, Green Cargo, 08-762 41 00,<br />

goran.jarnstrom@greencargo.com<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Green<br />

Cargos program som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat<br />

från ansökan<br />

Gångtids<strong>för</strong>längning av Diesellok - T44<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a en gångtids<strong>för</strong>längning av 60 av våra<br />

sammanlagt 105 diesellok av modell T44. Genom gångstids<strong>för</strong>längningen<br />

kommer vi <strong>att</strong> kunna använda loken av modell T44 <strong>för</strong> forts<strong>att</strong>a godstransporter<br />

samt växlingstjänst. Gångtids<strong>för</strong>längningen kan genom<strong>för</strong>as på två olika sätt (1)<br />

byte av motor eller (2) uppgradering av befintlig motor. Den åtgärd vi vill<br />

genom<strong>för</strong>a är (1) byte av motor. Det alternativet är dyrare men kommer <strong>att</strong><br />

med<strong>för</strong>a en bättre miljöprestanda. Genom alternativ (1) kommer vi <strong>att</strong> kunna<br />

<strong>minska</strong> utsläppen av växthusgaser samtidigt som stora energieffektiviseringar<br />

blir möjliga. Åtgärden kommer <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>as i nära samarbete med utvald<br />

leverantör och utsläppsminskningarna kommer mätas genom mätningar av den<br />

<strong>minska</strong>de diesel<strong>för</strong>brukningen samt genom data från NTM (Nätverket <strong>för</strong><br />

Transporter och Miljön).


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Göteborg <strong>får</strong> 17,1 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Göteborg <strong>får</strong> 17,1 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r stadens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 34,7 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 27 100<br />

ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 9 300 bilar. Den 1 november 2007<br />

är sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Göteborgs klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Göteborg omf<strong>att</strong>ar satsningar på kollektivtrafik, cykling,<br />

bilpool, gasfordon, fjärrvärme och energieffektivisering. Bidraget på totalt 17,1<br />

<strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Helhetsgrepp <strong>för</strong> kollektivtrafiken längs ett stråk: 15 000 000 kronor<br />

(30 000 000 kronor)<br />

• Bilpoolsutveckling och medlemsrekrytering: 242 500 kronor (485 000<br />

kronor)<br />

• Cykeldag i Göteborg våren 2008: 25 500 kronor (53 500 kronor)<br />

• Bärgningsbil med biogasdrift: 150 000 kronor (500 000 kronor)<br />

• Spara energi - en utmaning <strong>för</strong> Göteborgs stadsdelar: 1 500 000 kronor<br />

(3 000 000 kronor)<br />

• Konvertering av stadsgas till fjärrvärme <strong>för</strong> uppvärmning: 52 500 kronor<br />

(350 000 kronor)<br />

• Administration: 179 410 kronor (358 820 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 27 100<br />

ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 102 300 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så


kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89,<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Pernilla Hellström, Göteborgs stad, 031-61 28 73,<br />

pernilla.hellstrom@miljo.goteborg.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Göteborg<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Helhetsgrepp <strong>för</strong> kollektivtrafiken längs ett stråk<br />

Åtgärder <strong>för</strong> <strong>att</strong> öka resandet med kollektivtrafik genom<strong>för</strong>s ofta med bristande<br />

samordning, bl a då ansvaret <strong>för</strong> områden som påverkar resvanorna är spritt på<br />

flera olika aktörer. Vi vill utveckla metodiken <strong>för</strong> <strong>att</strong> öka kollektivtrafikresandet,<br />

genom ett helhetsgrepp <strong>för</strong> ett stråk – väg 155 genom Torslanda i Göteborg.<br />

Valet av väg 155 beror på <strong>att</strong>: Framkomligheten är dålig, vilket hindrar framtida<br />

expansion. En rad åtgärder är inplanerade vilket underlättar ett samlat grepp med<br />

kompletterande åtgärder. Målgruppen är representativ <strong>för</strong> kranskommunerna.<br />

Det finns mycket kunskapsunderlag <strong>för</strong> området. Projektets åtgärder är en<br />

kombination av <strong>för</strong>bättrad infrastruktur, nya tekniska lösningar och


påverkan<strong>sin</strong>satser. Detta ska ge ett markant ökat resande med kollektivtrafiken.<br />

Projektet bedrivs i samarbete mellan de som har ansvar <strong>för</strong> trafiksituationen i<br />

området och erfarenheterna kommer bl a <strong>för</strong>as vidare till övriga delar av<br />

Göteborgsregionen.<br />

Bilpoolsutveckling och medlemsrekrytering<br />

I ett klimatinvesteringsprogram kan det möjligen verka motsägelsefullt <strong>att</strong><br />

investera i rekrytering av medlemmar i bilpooler, vars ändamål <strong>att</strong> tillhandahålla<br />

bilar, då transportsektorn är en av de största <strong>klimatpåverkan</strong>de sektorerna.<br />

Undersökningar visar dock <strong>att</strong> medlemskap i bilpooler <strong>minska</strong>r individers<br />

bilkörning i jäm<strong>för</strong>else med enskilt bilinnehav.Syftet är <strong>att</strong> utveckla Majornas<br />

Bilkooperativ till en <strong>att</strong>raktiv och konkurrens<strong>för</strong>delaktig alternativ vid bilval<br />

genom <strong>att</strong> underlätta och <strong>att</strong> visa på de både miljömässiga och privata <strong>för</strong>delarna<br />

med medlemskap i bilpool, och kombinationen bilpool och kollektivtrafik. Inom<br />

projektet ingår <strong>för</strong>utom, rekryteringstrategier <strong>för</strong> ökat medlemsantal, utbildning<br />

<strong>för</strong> anställd, medlemmar och styrelse, utvecklingarbete och erfarenhetsutbyte<br />

med övriga bilpooler i Norden ev Europa. Projektets klimatåtgärd <strong>för</strong>väntas<br />

<strong>för</strong>stärkas med åtgärden "Investeringsbidrag miljöbilar – utökad andel<br />

miljöfordon"<br />

Cykeldag i Göteborg våren 2008<br />

Under våren 2006 anordnade Naturskydds<strong>för</strong>eningen i Göteborg cykellagning i<br />

samband med Vägverkets nationella cykelvecka. Cykellagningen innebar <strong>att</strong> ett<br />

antal cykelreparatörer hyrdes in <strong>för</strong> <strong>att</strong> erbjuda cyklister gratis service på <strong>sin</strong><br />

cykel. Ca 153 cyklar justerades och lagades under av inhyrda reparatörer.<br />

Samtidigt samlade Naturskydds<strong>för</strong>eningen in åsikter om cykelbanorna i<br />

Göteborg och informerade om cykling och miljö. Naturskydds<strong>för</strong>eingen planerar<br />

<strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a en liknande satsning på cykellagning våren 2007 (med<br />

Klimpbidrag) och 2008. Syftet är <strong>att</strong> uppmuntra göteborgarna <strong>att</strong> cykla mer och<br />

<strong>att</strong> informera om <strong>för</strong>delarna med <strong>att</strong> cykla. Genom <strong>att</strong> hjälpa till med de små<br />

reparationer som annars sällan blir gjorda leder <strong>för</strong>hoppningsvis till <strong>att</strong> cykeln<br />

inte blir stående utan används. En större andel cyklister skulle ge renare luft,<br />

mindre buller, bättre hälsa och mer rum i städerna med färre bilar och<br />

parkeringsplatser.<br />

Bärgningsbil med biogasdrift<br />

Tanken med bidraget är <strong>att</strong> sänka merkostnaden <strong>för</strong> <strong>att</strong> bygga om en gasdriven<br />

lastbil till en bärgningsbil. Detta blir det <strong>för</strong>sta fordonet av denna typ i Sverige.<br />

Idag sker alla bärgningar med ben<strong>sin</strong>- eller dieseldrivna fordon. Det vill vi ändra<br />

på. Vi hämtar och lämnar ett stort antal bilar varje dag.<br />

Spara energi - en utmaning <strong>för</strong> Göteborgs stadsdelar<br />

För <strong>att</strong> <strong>minska</strong> energi<strong>för</strong>brukningen i Göteborgs stads skolfastigheter vill vi<br />

introducera ett annorlunda sätt <strong>att</strong> arbeta med energihushållningsfrågor. Detta<br />

ska <strong>för</strong>verkligas genom <strong>att</strong> de som använder lokalerna, elever, lärare, och övrig<br />

skolpersonal, blir delaktiga i arbetet. Genom information och pedagogiska<br />

insatser ska de få <strong>för</strong>ståelse om energi och <strong>för</strong> energianvändningens påverkan på<br />

klimat och miljö. Åtgärden beräknas i enlighet med detta ge en energibesparing<br />

per år på 340 MWh el och 565 MWh värme (bilaga 1). Åtgärden rymmer en<br />

betydande ”social miljöeffekt” - pedagogiska insatser ska ge berörda elever ökad<br />

<strong>för</strong>ståelse <strong>för</strong> hur de själva kan påverka energi<strong>för</strong>brukningen och klimat genom<br />

sitt eget beteende.


Konvertering av stadsgas till fjärrvärme <strong>för</strong> uppvärmning<br />

Higabgruppen äger och <strong>för</strong>valtar ca 300 byggnader med en total yta av 572 000<br />

m 2 . Flertalet av dessa byggnader är belägna i centrala delarna av Göteborg och<br />

där<strong>för</strong> anslutna till Göteborgs fjärrvärmenät. För ett 20-tal fastigheter finns dock<br />

ingen möjlighet till fjärrvärmeanslutning. I dessa används idag fossila bränslen i<br />

form av olja och stadsgas <strong>för</strong> uppvärmning. Detta projekt är en del i ett mer<br />

omf<strong>att</strong>ande projekt som syftar till <strong>att</strong> Higabgruppen innan 2007 års slut skall<br />

vara helt oberoende av fossilbränslen <strong>för</strong> uppvärmning av <strong>sin</strong>a fastigheter. I<br />

fastigheten Heden 705:1 benämnd Hedens omklädning samt Idrottscaféet sker<br />

uppvärmning idag med två st gaspannor vilka eldas med stadsgas. Åtgärden<br />

syftar till <strong>att</strong> ansluta fastigheten till Göteborgs fjärrvärmenät. I åtgärden ingår<br />

läggning av kulvert mellan Hedens omklädning och Idrottscaféet.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Halmstad <strong>får</strong> 24,5 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Halmstad <strong>får</strong> 24,5 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 84,9 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 9 525 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 3 300 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Halmstads klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Halmstad omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogas, effektivare<br />

energiproduktion, energieffektivisering och mobilitetskontor. Bidraget på totalt<br />

24,5 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala<br />

miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning: 1 515 000 kronor (3 030 000<br />

kronor)<br />

• Ny teknik <strong>för</strong> <strong>att</strong> särskilja <strong>för</strong>packningar: 3 635 600 kronor (18 178 000<br />

kronor)<br />

• Effektivare energiproduktion genom rökgasrening: 11 771 000 kronor<br />

(41 100 000 kronor)<br />

• Byte av armaturer och trafiksignallyktor: 5 250 000 kronor (17 500 000<br />

kronor)<br />

• Vetenskaplig utvärdering: 150 000 kronor (300 000 kronor)<br />

• Mobilitetskontor i Halmstad: 850 000 kronor (2 200 000 kronor)<br />

• Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats: 1 030 000 kronor (2 060 000<br />

kronor)<br />

• Administration: 290 900 kronor (581 800 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 9 525 ton<br />

per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 69 580 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så


kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89,<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Karin Larsson, Halmstads kommun, 035-13 73 39,<br />

karin.g.larsson@halmstad.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Halmstad<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning<br />

Åtgärden omf<strong>att</strong>ar en demonstrationsanläggning <strong>för</strong> ny teknik gällande<br />

småskalig uppgradering av biogas till fordonsgas på Plönninge, konvertering av<br />

traktor till gasdrift, kunskapsöver<strong>för</strong>ing samt inmatningsutrustning <strong>för</strong> ökad<br />

biogasproduktion. Investeringarna syftar till <strong>att</strong> stimulera energiproduktion på<br />

lokal gårdsnivå inom i <strong>för</strong>sta hand det halländska lantbruket. Plönninge har<br />

också en stark ambition <strong>att</strong> så fort som möjligt byta ut fordonsparken till<br />

gasdrivna fordon, och via studenterna på Plönningegymnasiet tillsammans med<br />

andra samarbetspartners finns det stora <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> omf<strong>att</strong>ande<br />

kunskapsspridning av den nya tekniken.


Ny teknik <strong>för</strong> <strong>att</strong> särskilja <strong>för</strong>packningar<br />

För närvarande går en stor del av det <strong>för</strong>packade organiska avfallet till<br />

<strong>för</strong>bränning, där visserligen energin tillvaratas, men växtnäringsämnena<br />

<strong>för</strong>svinner ur kretsloppet och en stor del hamnar med askan på deponi. Om<br />

avfallet befrias från <strong>sin</strong>a <strong>för</strong>packningar frigörs en stor mängd rötråvara med hög<br />

gaspotential. Vid en inventering finns det i Sverige ingen helhetslösning där alla<br />

sorters <strong>för</strong>packningar kan lämnas i samma behållare. Målet är där<strong>för</strong> <strong>att</strong> åtgärden<br />

2010 har utvecklat ny teknik <strong>för</strong> <strong>att</strong> särskilja matavfall från alla sorters<br />

<strong>för</strong>packningar. Förhoppningen är <strong>att</strong> skapa en anläggning som kommer <strong>att</strong><br />

<strong>för</strong>bättra Halmstads avfallshantering och även kan stimulera andra kommuner<br />

till <strong>att</strong> utveckla <strong>sin</strong> hantering av avfall <strong>för</strong> användning till biogas istället <strong>för</strong><br />

<strong>för</strong>bränning. En ambition är också <strong>att</strong> Renhållningsbolaget ska kunna bli<br />

själv<strong>för</strong>sörjande på biogas <strong>för</strong> hela <strong>sin</strong> fordonspark. Inköp av ett gasfordon <strong>för</strong><br />

insamling av extra avfall ingår.<br />

Effektivare energiproduktion genom rökgasrening<br />

Åtgärden effektiviserar energiproduktionen på Kristineheds kraftvärmeverk i<br />

Halmstads kommun. Genom <strong>att</strong> ta tillvara energi som i nuläget släpps ut genom<br />

skorstenen kommer fjärrvärmeproduktionen <strong>att</strong> kunna ökas med 7 MW.<br />

Eftersom det rör sig om en effektivisering kommer varken bränsle<strong>för</strong>brukningen<br />

eller utsläppen <strong>att</strong> öka. Värmen kommer <strong>att</strong> utvinnas ur rökgasen genom<br />

rökgaskondensering, vilket innebär <strong>att</strong> v<strong>att</strong>enånga kondenseras och<br />

ångbildningsvärme avges. Eftersom effekten höjs utan <strong>att</strong> utsläppen ökar kan<br />

den producerade energin betraktas som helt ren. Fjärrvärmeomsättningen i<br />

Halmstad ökar stadigt och det finns framtida planer på ytterligare utbyggnad av<br />

fjärrvärmenätet.<br />

Byte av armaturer och trafiksignallyktor<br />

Åtgärden syftar i <strong>för</strong>sta hand till <strong>att</strong> <strong>minska</strong> energi<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong><br />

gatubelysningen och trafiksignalerna genom utbyte av omoderna ljuskällor till<br />

energisnåla. Den totala energiminskningen <strong>för</strong> åtgärden uppsk<strong>att</strong>as till ca<br />

1 392 000 kWh d v s ca 1,4 GWh. Utöver energiminskningen <strong>minska</strong>r<br />

underhållet och <strong>för</strong>nyelsebehovet av ljuskällorna och därmed transporterna samt<br />

även deponeringen av uttjänta lampor. Utbytet innebär även <strong>att</strong> ljuskällor som<br />

innehåller bly kommer <strong>att</strong> <strong>minska</strong> betydligt samt <strong>att</strong> synbarheten <strong>för</strong><br />

trafiksignalerna <strong>för</strong>bättras vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.<br />

Mobilitetskontor i Halmstad<br />

Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så<br />

sätt <strong>minska</strong> koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna ska upptäcka<br />

det positiva i <strong>att</strong> cykla, gå, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool<br />

eller samåka. Detta ska på sikt leda till ett mer hållbart resande med <strong>minska</strong>t<br />

koldioxidutsläpp. Mobilitetskontoret ska arbeta med kunskapsöver<strong>för</strong>ing riktad<br />

mot kommuninvånarna och öka samverkan med näringsliv, organisationer och<br />

<strong>för</strong>eningar genom nätverksbyggande.<br />

Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats<br />

Kunskapsöver<strong>för</strong>ingen är en viktig del i <strong>för</strong>ändringsarbete, men <strong>att</strong> verkligen nå<br />

fram med budskapet är en utmaning. Vid kommunikation av ett miljöbudskap<br />

handlar det både om <strong>att</strong> ge och ta emot information från omvärlden. Genom <strong>att</strong><br />

vi ökar kunskapen kring hur ett budskap bäst kommuniceras kan vi bli mer<br />

framgångsrika <strong>att</strong> påverka till ett klimatsmartare beteende. Projektet bygger på


utveckling och utvärdering av metoder <strong>för</strong> <strong>att</strong> lyckas med kunskapsöver<strong>för</strong>ing<br />

som stimulerar till beteende<strong>för</strong>ändring. Information<strong>sin</strong>satserna i denna åtgärd<br />

ska även stödja informationsbehovet i de övriga åtgärderna i programmet.<br />

Åtgärden kommer <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>as i nära samverkan med stadskontorets enhet <strong>för</strong><br />

Kommunikation och utveckling som ansvarar <strong>för</strong> kommunövergripande intern<br />

och extern information, samordning av kommunens webbplats och<br />

massmediakontakter.<br />

Vetenskaplig utvärdering<br />

Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program<br />

kommer <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>as av högskolan i Halmstad, som också utvärderar<br />

kommunens Lokala investeringsprogram (Lip). Utvärderingen kommer <strong>att</strong> följa<br />

programmet under programperioden och ska beskriva och bedöma åtgärderna<br />

utifrån dess måluppfyllelse och söka en <strong>för</strong>ståelse till utfallets orsaker.<br />

Utvärderingen ska även göra en bedömning av hur programmet som helhet har<br />

nått upp till <strong>sin</strong>a mål. Klimp-åtgärderna ska också relateras till annat arbete inom<br />

en åtgärds område i kommunen och utvärderingen har även ambitionen <strong>att</strong><br />

identifiera åtgärder med potential <strong>att</strong> utvecklas ytterligare, främst i ett<br />

ekonomiskt tillväxtperspektiv. Utvärderingen kommer regelbundet <strong>att</strong><br />

presenteras på en hemsida med likvärdigt upplägg som <strong>för</strong> utvärderingen av Lip,<br />

som idag finns på www.lip.halmstad.se.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Hel<strong>sin</strong>gborg <strong>får</strong> 10,7 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Hel<strong>sin</strong>gborg <strong>får</strong> 10,7 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r stadens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 49,4 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 900 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 2 400 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Hel<strong>sin</strong>gborgs klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Hel<strong>sin</strong>gborg omf<strong>att</strong>ar satsningar på produktion och<br />

användning av biogas som fordonsbränsle. Bidraget på totalt 10,7 <strong>miljoner</strong><br />

kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom<br />

parentes:<br />

• Biogas från hushållens restavfall: 6 730 000 kronor (33 650 000 kronor)<br />

• Optimering av biogasprocess: 2 073 000 kronor (10 365 000 kronor)<br />

• Biogasdriven slamsugarbil: 100 000 kronor (390 000 kronor)<br />

• Biogasdrivna sopbilar: 720 000 kronor (2 400 000 kronor)<br />

• Bränslebyten i växthus, Petab: 380 310 kronor (1 267 700 kronor)<br />

• Informationsåtgärd: 473 500 kronor (947 000 kronor)<br />

• Administration: 213 476 kronor (426 952 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 900 ton<br />

per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 174 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 19 juni anordnar länsstyrelsen i Skåne en regional träff i Malmö där<br />

Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge


inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong><br />

kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Anneli Gille, Hel<strong>sin</strong>gborgs stad, 042-10 58 09,<br />

anneli.gille@hel<strong>sin</strong>gborg.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i<br />

Hel<strong>sin</strong>gborg som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från<br />

ansökan<br />

Biogas från hushållens restavfall<br />

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett regionalt återvinnings<strong>för</strong>etag.<br />

Till NSR kommer ca 50 000 ton restavfall per år. Studier har visat <strong>att</strong> 40 % av<br />

restavfallet är organiskt, d v s ca 20 000 ton biologiskt behandlingsbart restavfall<br />

per år. Den organiska delen av restavfallet kan separeras ur hushållsavfallet med<br />

relativt enkla medel och restavfallets energiinnehåll kan återvinnas genom<br />

biologisk behandling, t ex direkt i en torrötningsanläggning. Åtgärden består i <strong>att</strong><br />

bygga en anläggning <strong>för</strong> torrrötning bestående av mottagning, <strong>för</strong>behandling,<br />

hygieniseringssteg, ytterligare rötkammare, perkolatsystem och gassystem samt<br />

erforderlig styr- och reglerutrustning. Torr rötning bedöms komplettera de våta<br />

biogasanläggningar som finns genom <strong>att</strong> torra avfallsslag kan rötas<br />

energieffektivt med hög driftsäkerhet och tillgänglighet. I stora delar av landet


finns potential <strong>att</strong> röta ökade mängder fastare organiskt material.<br />

Optimering av biogasprocess<br />

NSR producerar biogas genom rötning av organiskt material. Genom <strong>för</strong>ändrade<br />

substratsammansättningar och <strong>för</strong> <strong>att</strong> kunna producera ytterligare biogas krävs<br />

en optimering av rötningsprocessen. NSR avser även <strong>att</strong> öka produktionen av<br />

biogas genom <strong>att</strong> samröta odlade grödor från lantbruket tillsammans med avfall,<br />

slakteriavfall och gödsel. Till<strong>för</strong>sel av nya substrat, skruvpressat matavfall och<br />

grödor med<strong>för</strong> en <strong>för</strong>ändring i rötningsprocessen och kräver en vetenskaplig<br />

kartläggning <strong>för</strong> en optimal biogasproduktion. En utredning skall genom<strong>för</strong>as<br />

med avseende på vilket eller vilka optimeringssätt som är möjliga utifrån<br />

specifika <strong>för</strong>hållanden på NSR:s biogasanläggning. Åtgärden består i<br />

kartläggning som bas <strong>för</strong> framtagning av optimerings<strong>för</strong>slag samt mekanisk<br />

utrustning <strong>för</strong> behandling av jordbruksavfall samt <strong>för</strong>behandlingssteg. Åtgärden<br />

<strong>för</strong>väntas ge en ökad produktion av 975 000 Nm3 uppgraderad biogas per år<br />

(motsvarande 9 487 000 kWh/år).<br />

Biogasdriven slamsugarbil<br />

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett regionalt återvinnings<strong>för</strong>etag.<br />

Som ett led i arbetet <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>klimatpåverkan</strong> från transporterna till och<br />

från NSRs biogasanläggning vid Filborna avfallsanläggning, söker man bidrag<br />

<strong>för</strong> inköp av en biogasdriven slamsugarbil. Åtgärden syftar till <strong>att</strong> bli ett<br />

demonstrationsprojekt då det är pedagogiskt riktigt <strong>att</strong> köra material till<br />

biogasanläggningen med en biogasdriven slamsugarbil. Slamsugarbilen kommer<br />

<strong>att</strong> användas <strong>för</strong> <strong>att</strong> transportera flytande organiskt avfall från<br />

substratleverantörer till biogasanläggningen och biogödsel från<br />

biogasanläggningen. Idag används, frånsett en biogödselpipeline som byggts<br />

med klimp-bidrag i tidigare program, uteslutande dieseldrivna fordon till dessa<br />

transporter.<br />

Biogasdrivna sopbilar<br />

Hel<strong>sin</strong>gborgs Renhållnings AB (Renhab) är ett helägt dotterbolag till<br />

Hel<strong>sin</strong>gborgs Stad. Bolagets verksamhet består av insamling och transport av<br />

hushållsavfall och återvinningsprodukter. Bolaget använder i <strong>sin</strong> verksamhet<br />

cirka 35 tunga lastbilar. Av dessa är 16 stycken av sådan typ (tvåaxliga fordon)<br />

<strong>att</strong> det med nuvarande teknik är möjligt <strong>att</strong> ersätta dem med biogasfordon. Redan<br />

idag drivs åtta fordon med biogas. Den aktuella åtgärden innebär <strong>att</strong> Renhab<br />

investerar i nya biogasdrivna fordon varje år under åren 2007 - 2010.<br />

Sammantaget innebär åtgärden <strong>att</strong> ytterligare åtta dieseldrivna fordon ersätts<br />

med biogasfordon vilket innebär <strong>att</strong> samtliga Renhabs fordon, där det är tekniskt<br />

möjligt, kommer <strong>att</strong> drivas med biogas. Åtgärden innebär <strong>att</strong> 144 000 liter diesel<br />

per år kan ersättas med biogas (motsvarande 1 409 000 kWh/år).<br />

Bränslebyten i växthus, Petab<br />

PETAB Garden Center (Petab) säljer växter, trädgårdsredskap, trädgårdsmöbler<br />

m m. Anläggningen värms idag upp med 140 m3 olja/år. Petab vill nu byta<br />

uppvärmningskälla från olja till solvärme och gas. För <strong>att</strong> finansiera<br />

solvärmeanläggningen kommer Petab <strong>att</strong> söka bidrag från Boverket. Ansökan<br />

om stöd till klimatinvesteringsprogram avser stöd <strong>för</strong> installation av gaspanna<br />

med kringutrustning. Anläggningen kommer <strong>att</strong> anslutas till naturgasnätet med<br />

målsättningen <strong>att</strong> all gas som används ska vara biogas, vilket den planerade<br />

utbyggnaden av biogasproduktionen i Hel<strong>sin</strong>gborg kommer <strong>att</strong> ge möjlighet till<br />

på 2 - 3 års sikt. Under 2007 kan gasleverantören garantera <strong>att</strong> ca 50 % av


gasmängden kommer <strong>att</strong> vara biogas medan resterande 50 % är naturgas.<br />

Åtgärden innebär <strong>att</strong> den befintliga oljeeldade pannan byts ut mot en betydligt<br />

effektivare kondenserande gaspanna.<br />

Informationsåtgärd<br />

Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>satsen <strong>för</strong> 2007 fokuserar till stor del på<br />

energifrågor och dess koppling till växthuseffekten. Flera av åtgärderna i årets<br />

klimatinvesteringsprogram handlar om energi och utbyte av fossila energisystem<br />

till mer kretsloppsanpassade, och information<strong>sin</strong>satsen spinner vidare på samma<br />

tema. Information<strong>sin</strong>satserna i de tidigare programmen innef<strong>att</strong>ar både allmän<br />

information om växthuseffekten och mer detaljerad information om biogas som<br />

fordonsbränsle, och dessa program kommer <strong>att</strong> fortgå under större delen av detta<br />

programs genom<strong>för</strong>andetid. En vidgning av information<strong>sin</strong>satsen till <strong>att</strong> omf<strong>att</strong>a<br />

både ett annat sakområde, energi, och delvis andra sätt <strong>att</strong> nå ut till allmänhet,<br />

ungdomar och <strong>för</strong>etagare ger där<strong>för</strong> en värdefull breddning av informationen.<br />

Förhoppningen är <strong>att</strong> nå ut till människor som normalt inte nås av<br />

klimatinformation i samma utsträckning som de som redan är engagerade i<br />

frågan.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Hässleholm <strong>får</strong> 2,5 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Hässleholm <strong>får</strong> 2,5 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 8,8 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 490 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 170 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Hässleholms klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Hässleholm omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogasproduktion<br />

och biogasbussar, <strong>minska</strong>d användning av <strong>klimatpåverkan</strong>de köldmedia samt<br />

klimatkommunikation. Bidraget på totalt 2,5 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på<br />

följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Biogasbussar i stadstrafiken: 840 000 kronor (2 400 000 kronor)<br />

• Konvertering av avfallssystem <strong>för</strong> matavfall: 756 000 kronor (2 520 000<br />

kronor)<br />

• Ombyggnad kyl- och frysanläggning: 465 000 kronor (3 100 000 kronor)<br />

• Klimatkommunikation 2007-2010: 275 000 kronor (550 000 kronor)<br />

• Administration: 146 720 kronor (293 440 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 490 ton<br />

per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 270 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 19 juni anordnar länsstyrelsen i Skåne en regional träff i Malmö där<br />

Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge<br />

inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong><br />

kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till


klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Anna Green, Klimp-handläggare, 08-698 16 32,<br />

anna.green@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Maria Larsson, Hässleholms kommun, 0451 - 26 89 97,<br />

maria.larsson@hassleholm.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i<br />

Hässleholm som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från<br />

ansökan<br />

Klimatkommunikation 2007-2010<br />

Klimatkommunikationen kommer dels <strong>att</strong> allmänt informera om klimatfrågan<br />

och dels handla mer specifikt om olika åtgärder i klimatinvesteringsprogrammet.<br />

Fem allmänna information<strong>sin</strong>satser ingår:<br />

1. Kontakter med massmedia<br />

2. Klimatinformatörer<br />

3. Information till hushåll och arbetsplatser<br />

4. Hemsidan<br />

5. Klimatmålsuppföljning<br />

Biogasbussar i stadstrafiken<br />

Sex biogasbussar kommer <strong>att</strong> in<strong>för</strong>skaffas till stadsbusstrafiken i Hässleholms<br />

kommun, som ersättning <strong>för</strong> nuvarande dieselbussar. Skånetrafiken är huvudman<br />

<strong>för</strong> stadstrafiken, men om bussarna ska drivas av biogas måste kommunen


subventionera Skånetrafiken med merkostnaden mellan dieselbussar och<br />

biogasbussar. Upphandling av stadsbusstrafiken görs vart åttonde år och nästa<br />

gång är år 2009.<br />

Konvertering av avfallssystem <strong>för</strong> matavfall<br />

15 verksamheter med matavfall i Hässleholms kommun erbjuds 30 % i bidrag<br />

<strong>för</strong> <strong>att</strong> bygga om avfallsystemet. Avfallskvarnar installeras <strong>för</strong> det organiska<br />

avfallet. Efter malning samlas avfallet upp i slutna tankar. Slutligen hämtas<br />

avfallet av en tankbil och levereras till Skea gårds biogas-anläggning. Åtgärden<br />

ökad produktionen av biogas, vilket <strong>minska</strong>r utsläppen av koldioxid med ca 63,7<br />

ton per år, räknat på <strong>att</strong> gasen används som fordonsbränsle. Det ger också<br />

<strong>minska</strong>d energianvändning och mängd köldmedier i kylrum.<br />

Ombyggnad kyl- och frysanläggning<br />

Befintlig frysanläggning med HCFC och HFC 404A som köldmedium byts ut<br />

mot en helt ny anläggning med koldioxid som huvudsakligt medium. Dessutom<br />

investeras i ett centralt styr- och övervakningssystem <strong>för</strong> <strong>att</strong> styra ventilation,<br />

kyla och värme på ett energimässigt optimalt sätt. Åtgärden <strong>för</strong>väntas resultera i<br />

<strong>minska</strong>de utsläpp av HFC motsvarande 96,5 ton koldioxid och <strong>minska</strong>d<br />

el<strong>för</strong>brukning med ca 500 MWh per år. Eftersom den miljö<strong>för</strong>bättrande åtgärden<br />

görs i samband med en total ombyggnad är miljövinsten beräknad utifrån<br />

skillnaden mellan konventionell teknik med bara HFC som köldmedium och en<br />

miljöanpassad teknik.


IKEA <strong>får</strong> 761 000 <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

IKEA <strong>får</strong> 761 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r <strong>för</strong>etagets <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 2,8 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 87 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 30 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– IKEA:s klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Det<br />

lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna motverka<br />

klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets enhet <strong>för</strong><br />

investeringsprogram.<br />

IKEA:s klimatinvesteringar omf<strong>att</strong>ar satsningar på så kallad adsorptionskyla,<br />

biogasbuss och en avfallskvarn <strong>för</strong> hantering av matavfall. Bidraget på totalt<br />

761 000 kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Adsorptionskyla <strong>för</strong> nytt varuhus i Hel<strong>sin</strong>gborg: 600 000 kronor<br />

(2 000 000 kronor)<br />

• Biogasbuss till IKEA:s varuhus i Kungens Kurva: 100 000 kronor<br />

(500 000 kronor)<br />

• Avfallskvarn vid IKEA:s varuhus i Jönköping: 61 000 kronor (307 000<br />

kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 87<br />

ton per år och elenergianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 230 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5


miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Petter Lydén, Klimp-handläggare, 08-698 14 43,<br />

petter.lyden@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Roland Hedlund, IKEA, 042-25 62 10,<br />

roland.hedlund@ikea.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om IKEA:s projekt som<br />

<strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Adsorptionskyla <strong>för</strong> nytt varuhus i Hel<strong>sin</strong>gborg<br />

IKEA planerar <strong>att</strong> bygga ett nytt varuhus i Hel<strong>sin</strong>gborg. Det befintliga varuhuset<br />

uppvärms med direktverkande el. Under planeringen av det nya varuhuset har<br />

IKEA undersökt möjligheterna <strong>att</strong> använda mer miljöanpassade alternativ <strong>för</strong><br />

uppvärmning och kyla i varuhuset. För <strong>att</strong> tillgodose behovet av komfortkyla<br />

avser IKEA <strong>att</strong> installera värmedriven s k adsorptionskyla. Adsorptionskyla är<br />

en teknik som är under internationell utveckling och som anses kunna få stor<br />

betydelse. Tekniken har tidigare inte tillämpats i större skala i Sverige.<br />

Målet med åtgärden är primärt <strong>att</strong> <strong>minska</strong> elenergibehovet <strong>för</strong> komfortkyla.<br />

Målsättningen är även <strong>att</strong> demonstrera adsorptionskyltekniken som har stora<br />

miljömässiga <strong>för</strong>delar och där<strong>för</strong> kan finna tillämpning i många av IKEAs<br />

anläggningar runt om i världen. Denna åtgärd ingår även som åtgärd nr 8 i<br />

Hel<strong>sin</strong>gborgs stads ansökan om stöd till klimatinvesteringsprogram.<br />

Biogasbuss till IKEAs varuhus i Kungens Kurva<br />

IKEA driver sedan många år en egen busslinje mellan Stockholms centrum och<br />

IKEA-varuhuset i Kungens Kurva. Det är gratis <strong>att</strong> åka med bussen.<br />

Transporttjänsten köps upp av en entreprenör och nästa upphandling<br />

avses ske under 2007. IKEA avser <strong>att</strong> vid upphandlingen ställa krav på <strong>att</strong> de<br />

bussar som trafikerar linjen drivs med <strong>för</strong>nybart bränsle, i <strong>för</strong>sta hand biogas.<br />

Vid upphandlingen önskar IKEA kunna erbjuda entreprenören en<br />

subventionering av delar av merkostnaden <strong>för</strong> investering i en buss som drivs


med biogas. Målet med åtgärden är <strong>att</strong> <strong>minska</strong> IKEAs utsläpp av koldioxid <strong>för</strong><br />

transporter samt <strong>att</strong> främja marknaden <strong>för</strong> <strong>för</strong>nybara drivmedel och<br />

miljöanpassade fordon. Åtgärden bidrar även till <strong>att</strong> öka kunskapen om<br />

<strong>för</strong>nybara drivmedel inom IKEA och bland privata transport<strong>för</strong>etag.<br />

Avfallskvarn vid IKEAs varuhus i Jönköping<br />

IKEA arbetar aktivt med <strong>att</strong> sortera alla typer av avfall och har <strong>för</strong> avsikt <strong>att</strong> ta<br />

ytterligare ett steg i denna utveckling vid varuhuset i Jönköping. Jönköpings<br />

kommuns satsning på biogasproduktion ger möjlighet <strong>att</strong> lämna bioavfall från<br />

kök och restaurang <strong>för</strong> rötning i kommunens biogasanläggning. Åtgärden består<br />

i installation av en större variant av avfallskvarn som bygger på vakuum <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

behandla köks- och restaurangavfall. Omkring 40 ton matavfall beräknas kunna<br />

behandlas på detta sätt. Åtgärden har positiva miljöeffekter genom <strong>att</strong> antalet<br />

transporter med köks- och restaurangavfall kan halveras och genom <strong>att</strong> den<br />

producerade biogasen ersätter ben<strong>sin</strong> och diesel <strong>för</strong> fordonsdrift. Härutöver kan<br />

resterna från biogasproduktionen, biogödseln, ersätta konstgödsel i lantbruket.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Jönköping <strong>får</strong> 4,9 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Jönköping <strong>får</strong> 4,9 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 15,9 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 5 195 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 800 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Jönköpings klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Jönköping omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogasfordon och<br />

produktion av biogas från matavfall. Bidraget på totalt 4,9 <strong>miljoner</strong> kronor<br />

<strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom<br />

parentes:<br />

• Biogas som drivmedel i innerstaden: 210 000 kronor (700 000 kronor)<br />

• Matavfall från storkök och restauranger: 525 000 kronor (1 750 000<br />

kronor)<br />

• Biogas av <strong>för</strong>packat avfall: 750 000 kronor (2 500 000 kronor)<br />

• Uppgradering av biogas - etapp 2: 3 150 000 kronor (10 500 000 kronor)<br />

• Information - Biogas av matavfall från skolor, restauranger: 62 000<br />

kronor (124 000 kronor)<br />

• Administration: 170 940 kronor (341 880 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 11 juni anordnar länsstyrelserna i Jönköping, Blekinge, Kalmar och<br />

Kronoberg en regional träff i Alvesta där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om


idrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Rolf Erlandsson, Jönköpings kommun, 036-10 50 00,<br />

rolf.erlandsson@jonkoping.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Jönköping<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Biogas som drivmedel i innerstaden<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> <strong>för</strong>bättra luftkvaliteten och <strong>minska</strong> buller i innerstaden<br />

genom <strong>att</strong> stöd ges till inköp av biogasfordon som trafikerar innerstaden.<br />

Exempel på fordon aktuella <strong>för</strong> bidraget är budbilar (lätta lastbilar), taxi och<br />

servicebilar. Beviljat bidrag <strong>för</strong>bättrar stadsmiljön och leder till <strong>minska</strong>d<br />

<strong>klimatpåverkan</strong>. Bidrag/biogas till 10 st lätta lastbilar och 20 personbilar (varav<br />

10 st taxi) ger <strong>att</strong> 153 500 Nm3 biogas ersätter ca 13 000 l ben<strong>sin</strong> och 98 000 l<br />

diesel per år och <strong>minska</strong>r utsläppen av kväveoxider, svaveldioxider, kolväten<br />

och partiklar. CO2-besparingen blir 286 ton per år. Ytterligare en miljöeffekt är<br />

de <strong>minska</strong>de transporterna av fossilt bränsle i regionen.<br />

Matavfall från storkök och restauranger<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> <strong>för</strong>bättra avfallshanteringen/arbetsmiljön i storkök och<br />

restauranger och samtidigt ta tillvara det rötbara materialet <strong>för</strong> <strong>att</strong> producera<br />

biogas och biogödsel. På så sätt sluts kretsloppet. Beviljat bidrag <strong>minska</strong>r<br />

klimat/miljöpåverkan, <strong>för</strong>bättrar arbetsmiljön avsevärt samt ökar återvinningen.


Bidrag till 35 st avfallskvarnar <strong>för</strong> storkök och restauranger ger insamling av 525<br />

m3 matavfall per år. Med 87 Nm3 uppgraderad biogas per insamlad m3<br />

matavfall ersätts ben<strong>sin</strong> och/eller diesel med ca 46 000 Nm3 biogas varje år.<br />

Åtgärden ger en CO2 besparing på 118 ton per år samt <strong>minska</strong>de utsläpp av<br />

kväveoxider, svaveldioxider, kolväten och partiklar. Åtgärden hör samman med<br />

åtgärd 8 - Information - Biogas av matavfall från skolor, restauranger.<br />

Biogas av <strong>för</strong>packat avfall<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> <strong>för</strong>bättra avfallshanteringen av <strong>för</strong>packade livsmedel och<br />

samtidigt ta tillvara det rötbara materialet <strong>för</strong> <strong>att</strong> producera biogas och biogödsel.<br />

På så sätt sluts kretsloppet. Beviljat bidrag <strong>minska</strong>r klimat/miljöpåverkan,<br />

<strong>för</strong>bättrar avfallshanteringen samt ökar återvinningen. Bidrag till avfallskvarn<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>packade livsmedel ger minst 1 500 m3 rötbart material per år vilket<br />

genererar minst 150 000 Nm3 uppgraderad biogas. Biogasen motsvarar minst ca<br />

160 000 l ben<strong>sin</strong> eller 150 000 l diesel och ger en CO2 besparing på minst 386<br />

ton per år samt <strong>minska</strong>de utsläpp av kväveoxider, svaveldioxider, kolväten och<br />

partiklar.<br />

Uppgradering av biogas - etapp 2<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> utöka uppgraderingskapaciteten <strong>för</strong> <strong>att</strong> uppgradera mer<br />

rågas/biogas till fordonsgaskvalite. Beviljat bidrag <strong>minska</strong>r<br />

klimat/miljöpåverkan genom <strong>att</strong> en avsevärt större mängd biogas av<br />

fordonsgaskvalitet kan ersätta ben<strong>sin</strong> och diesel. Bidrag till uppgradering av<br />

biogas etapp 2 ger uppgradering av rågas till 1,8 <strong>miljoner</strong> Nm3 biogas av<br />

fordonsgaskvalite vilket motsvarar ca 1 960 000 l ben<strong>sin</strong> eller 1 790 000 l diesel.<br />

Åtgärden ger en CO2 besparing på 4 406 ton per år samt <strong>minska</strong>de utsläpp av<br />

kväveoxider, svaveldioxider, kolväten och partiklar.<br />

Information - Biogas av matavfall från skolor, restauranger<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> på skolor och restauranger informera om källsortering av<br />

matavfall <strong>för</strong> produktion av biogas och biogödsel. Målgrupp <strong>för</strong> åtgärden är<br />

personal och elever på skolor samt personal och matgäster på restauranger i<br />

Jönköpings kommun. Engagemang från skolor och restauranger i källsortering<br />

av matavfall är en viktig del i kommunens satsning mot ett mer<br />

kretslopp<strong>sin</strong>riktat samhälle. Beviljat bidrag <strong>minska</strong>r klimat/miljöpåverkan,<br />

<strong>för</strong>bättrar avfallshanteringen samt ökar återvinningen. Åtgärden hör direkt<br />

samman med åtgärd 4 - Matavfall från storkök och restauranger samt åtgärd 5 –<br />

Matavfall från storkök i skolor och äldreboenden.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Kristianstad <strong>får</strong> 8 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Kristianstad <strong>får</strong> 8,0 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 40,6 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med 6 055 ton<br />

per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 2 100 bilar. Den 1 november 2007 är<br />

sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Kristianstads klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Kristianstad omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogas och<br />

fjärrvärme. Bidraget på totalt 8,0 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt,<br />

där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Förtätning av fjärrvärmenät: 3 750 000 kronor (25 000 000 kronor)<br />

• Biogasdrivna skolbussar: 500 000 kronor (1 500 000 kronor)<br />

• Biogas el i Karpalund: 1 050 000 kronor (3 500 000 kronor)<br />

• Klimat- och Klimpinformation: 750 000 kronor (1 500 000 kronor)<br />

• Ny biogasreaktor i Karpalund: 1 740 000 kronor (8 700 000 kronor)<br />

• Administration: 220 800 kronor (441 600 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 19 juni anordnar länsstyrelsen i Skåne en regional träff i Malmö där<br />

Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge<br />

inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong><br />

kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med


ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Petter Lydén, Klimp-handläggare, 08-698 14 43,<br />

petter.lyden@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Lennart Erfors, Kristianstads kommun, 044-13 61 60,<br />

lennart.erfors@kristianstad.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i<br />

Kristianstad som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från<br />

ansökan<br />

Förtätning av fjärrvärmenät<br />

I Kristianstad finns ett stamnät <strong>för</strong> fjärrvärme. Inom ramen <strong>för</strong> detta projekt vill<br />

C4 Energi AB bygga ut kulvertar till områden i anslutning till befintligt nät <strong>för</strong><br />

<strong>att</strong> kunna utvidga nätet i orterna Vä, Åhus, Fjälkinge samt kunna ansluta fler<br />

småhus i Kristianstad. Fjärrvärmeutbyggnaden innebär <strong>att</strong> oljeanvändningen<br />

<strong>minska</strong>r med 16 GWh vilket motsvarar 5 770 ton i <strong>minska</strong>de koldioxidutsläpp.<br />

Biogasdrivna skolbussar<br />

Projektets mål är dels <strong>att</strong> ersätta fossila bränslen i transportsektorn dels <strong>att</strong><br />

demonstrera biogas som bränsle <strong>för</strong> skolungdomar, <strong>för</strong>äldrar och allmänhet. Det<br />

sker genom <strong>att</strong> fem av kommunens befintliga dieseldrivna skolbussar ersätts<br />

med biogasbussar. En övergång till biogas med<strong>för</strong> <strong>att</strong> 85 m 3 dieselolja ersätts per<br />

år, vilket motsvaras av ca 915 MWh biogas.<br />

Biogas el i Karpalund<br />

Projektet innebär <strong>att</strong> två biogasturbiner installeras på biogasanläggningen i<br />

Karpalund <strong>för</strong> <strong>att</strong> kunna lösa den egna ström<strong>för</strong>sörjningen med mer miljövänlig


el. I nuläget används ca 1400 MWh el till processel (ca 97 %), omlastningshall<br />

och kontor. Genom biogasturbinerna kan mängden köpt el <strong>minska</strong> med upp till<br />

1 500 MWh. Biogasturbinen kan även svara <strong>för</strong> reservhållning vid strömavbrott.<br />

Den nuvarande situationen innebär bland annat <strong>att</strong> anläggningen är sårbar vid<br />

strömavbrott. Ett strömavbrott skulle kunna innebära avsevärda metangasutsläpp<br />

på grund av störningar i processen. Ett viktigt mål med projektet är<br />

också <strong>att</strong> demonstrera ny teknik.<br />

Klimat- och Klimpinformation<br />

Åtgärden innehåller:<br />

Samordning<br />

Klimat-, transport- och energiinformation, inklusive information om Klimp och<br />

åtgärderna<br />

Biogas Kristianstad (information om biogas som fordonsbränsle)<br />

Klimat- och mobilitetsfunktionen ska t.ex. svara <strong>för</strong>:<br />

-rådgivning och information till kommunala verksamheter, allmänhet, näringsliv<br />

och organisationer<br />

-ta initiativ till, genom<strong>för</strong>a och utvärdera åtgärder som <strong>minska</strong>r utsläpp av<br />

växthusgaser från transporter och uppvärmning<br />

-arbeta <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>för</strong>ändra allmänhetens och näringslivets <strong>att</strong>ityder och beteenden i<br />

riktning mot hållbara transporter.<br />

-framtagande av informationsmaterial<br />

-upprättande och ajourhållande av hemsida om <strong>klimatpåverkan</strong>, energi, etc<br />

-mottagande av studiebesök<br />

Ny biogasreaktor i Karpalund<br />

Karpalundsanläggningen är byggd vid ett nedlagt sockerbruk och har idag två<br />

reaktorer. Den <strong>för</strong>sta reaktorn har ”återanvänts” från en befintlig cistern vid<br />

sockerbruket. Driftserfarenheterna under de <strong>för</strong>sta snart tio åren visar <strong>att</strong> den<br />

reaktorn inte är lika funktionsduglig som en reaktor nybyggd <strong>för</strong> biogasrötning.<br />

Reaktorn är felkonstruerad <strong>för</strong> verksamheten bl a eftersom diametern är <strong>för</strong> stor.<br />

För <strong>att</strong> öka kapaciteten <strong>för</strong> mottagning och rötning av ytterligare upp till 50 000<br />

ton råvara, utöver bef reaktorvolym på 75 000 ton, samt <strong>att</strong> få en stabilare drift i<br />

hela biogasanläggningen upp<strong>för</strong>s en ny rötkammare med volymen 4 000 m3.<br />

Den gamla ”återanvända” reaktorn avses användas som mellanlager <strong>för</strong> utrötat<br />

material från de båda andra reaktorerna.


Lilla Edet <strong>får</strong> 2 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Lilla Edet <strong>får</strong> 2,0 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 8 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 625 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 215 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Lilla Edets klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Lilla Edet omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på<br />

biogasproduktion från ekologiska vallgrödor samt information och folkbildning.<br />

Bidraget på totalt 2,0 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala<br />

miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Fordonsbränsle från ekologiska vallgrödor: 275 000 kronor (550 000<br />

kronor)<br />

• Fordonsbränsle från ekologiska vallgrödor: 1 300 000 kronor (6 500 000<br />

kronor)<br />

• Information och folkbildning kring biogas och klimatproblematiken:<br />

250 000 kronor (700 000 kronor)<br />

• Administration: 136 500 kronor (273 000 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 625<br />

ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 7,4 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till


klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Börje Ahlqvist, Lilla Edets kommun, 0520-65 96 57,<br />

borje.ahlqvist@lillaedet.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Lilla Edet<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Fordonsbränsle från ekologiska vallgrödor<br />

Anläggningen som ska utvärderas är en större demonstrationsanläggning med en<br />

biogasproduktion på c:a 300 000 Nm³/år rågas, alltså ett mellanting mellan de<br />

stora anläggningar som baseras på slam från avloppsreningsverk och de små<br />

gårdsanläggningar som hanterar gödsel från den egna gården. Eftersom denna<br />

typ av anläggning med ekologiska vallgrödor som enda råvara är unik i sitt slag<br />

erfordras en utveckling av både den biologiska och tekniska funktionen med<br />

avseende på processens funktion och prestanda samt <strong>för</strong>behandling,<br />

homogenisering, logistik och in- och utmatningsteknik samt metanläckage. I<br />

utvärderingen avses också <strong>att</strong> ske en övergripande ekonomisk känslighetsanalys<br />

av nyckelfaktorer <strong>för</strong> <strong>att</strong> belysa det ekonomiska utfallet i denna typ av<br />

anläggningar. Utvärderingen görs av JTI och kommer <strong>att</strong> publiceras i JTI:s<br />

rapportserie och via deras nyhetsbrev.


Fordonsbränsle från ekologiska vallgrödor<br />

Jordbruket anses i många fall ha en viktig roll som energiproducent i ett framtida<br />

kretsloppsanpassat samhälle. En särskild utredning har gjorts i Lilla Edet kring<br />

<strong>för</strong>utsättningarna <strong>för</strong> <strong>att</strong> utnyttja vallgrödor <strong>för</strong> produktion av fordonsgas.<br />

Andelen ekologisk odling i Lilla Edets kommun är mycket stor och då fleråriga<br />

gräsvallar normalt ingår i växtföljden i ekologisk odling kan biogas utvinnas ur<br />

vallen samtidigt som jordbrukaren, genom <strong>att</strong> sprida den rötade, baljväxtrika<br />

grödan har bättre kontroll på gödselgivor och <strong>för</strong>delning på fält vilket dessutom<br />

kan det kan ge ett ekonomiskt tillskott. Gräs- och klövervall som råvara <strong>för</strong><br />

fordonsgas ger följande positiva effekter:<br />

1. Ett koldioxidneutralt inhemskt fordonsbränsle.<br />

2. En stor bränslepotential.<br />

3. Utgör basen i ett uthålligt ekologiskt jordbruk<br />

4. En rötrest som utan restriktioner kan spridas på åker<br />

LRF, JTI, SLU, Biogas Väst och flera lokala ekologiska odlare är<br />

samarbetsparter<br />

Informations- och folkbildning kring biogas och klimatproblematiken<br />

Folkbildning genom fokusgrupper där ägare av biogasfordon träffar intresserade<br />

<strong>för</strong> erfarenhetsutbyte det är öppet <strong>att</strong> ta med grannar och övriga intresserade <strong>för</strong><br />

en vidare spridning av budskapet.<br />

Information<strong>sin</strong>satser som:<br />

-visning och provkörning av olika biogasfordon (märken och modeller) en gång<br />

per månad och om möjlig på samma plats som tidigare<br />

- samarbete med lokala bilhandlare<br />

- kontinuerlig uppdatering av hemsidan kring miljöfordon så <strong>att</strong> möjligheten <strong>för</strong><br />

enskilda och <strong>för</strong>etag <strong>att</strong> hitta nya märken och modeller underlättas.<br />

- ta fram en folder med frågor och svar kring biogas/etanol<br />

- biogasens dag, där allmänheten <strong>får</strong> ta del av biogasframställning, provköra och<br />

tanka fordon samt ställa frågor kring biogas och gå poängpromenad med<br />

klimatrelaterade vinster (helglån av biogasbil etc)<br />

- temadagar i skolorna kring klimatfrågan i stort.<br />

- info.foder om klimatproblemetiken till alla som köper/leasar biogas-<br />

/etanolfordon


Malmö <strong>får</strong> 85,6 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Malmö <strong>får</strong> 85,6 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r stadens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 341,3 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 84 330 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 29 000 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Malmös klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Det<br />

lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna motverka<br />

klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets enhet <strong>för</strong><br />

investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Malmö omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på biogas och<br />

vätgas samt <strong>för</strong>bättrade <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> buss och cykel. Bidraget på totalt 85,6<br />

<strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Biogas - Storskalig produktion i Malmö hamn: 45 074 400 kronor<br />

(225 370 000 kronor)<br />

• Biogas - Mottagningsstation <strong>för</strong> matavfall: 7 080 000 kronor (35 401 000<br />

kronor)<br />

• Biogas - Uppgraderingsanläggning Sjölunda: 3 600 000 kronor<br />

(12 000 000 kronor)<br />

• Hythane - Storskaligt <strong>för</strong>sök med bussar: 5 400 000 kronor (18 000 000<br />

kronor)<br />

• Vätgas - demonstration av stadsbuss: 1 140 000 kronor (3 800 000<br />

kronor)<br />

• Solarcity Malmö: 1 994 500 kronor (3 989 000 kronor)<br />

• Trafik - FramFörBuss Malmö: 3 220 000 kronor (6 440 000 kronor)<br />

• Trafik - FärdSmart Centrum: 9 905 000 kronor (19 810 000 kronor)<br />

• Klimatanpassad mat i Malmö: 6 150 000 kronor (12 300 000 kronor)<br />

• Vätgas - demonstration i Malmö: 100 000 kronor (200 000 kronor)<br />

• Klimatkontor Malmö: 1 506 000 kronor (3 012 000 kronor)<br />

• Administration: 474 810 kronor (949 620 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

84 330 ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 11 640 MWh


per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 19 juni anordnar länsstyrelsen i Skåne en regional träff i Malmö där<br />

Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge<br />

inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong><br />

kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Nina Jönsson, Malmö stad, 040-34 35 96,<br />

nina.m.jonsson@malmo.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Malmö<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Biogas - Storskalig produktion i Malmö hamn<br />

Gasproduktionen i Sverige skulle kunna ökas väsentligt genom <strong>att</strong> utnyttja den<br />

stora biogaspotential som finns i odlade grödor. I Skåne finns god tillgång på


jordbruksmark samt utrustning och logistikkedjor inom lantbruket <strong>för</strong> odling och<br />

leveranser av spannmål. Åtgärden syftar till <strong>att</strong> upp<strong>för</strong>a en betydligt större<br />

produktionsanläggning <strong>för</strong> biogas än de i dag existernade. Nytt är också <strong>att</strong><br />

enbart spannmål används som råvara <strong>för</strong> biogasproduktion. Anläggningen<br />

kommer årligen <strong>att</strong> producera Projektet 300 GWh biogas. Beräknad<br />

råvarumängd som ska till<strong>för</strong>as biogasanläggningen är 100 000 ton spannmål per<br />

år. Transporter av råvara och biogödsel kommer <strong>att</strong> ske med bil och/eller med<br />

båt. Inkommande spannmål lagras i spannmålssilos. Anläggningen kommer <strong>att</strong><br />

ha ett mycket stort värde <strong>för</strong> utvecklingen av storskalig biogasproduktion. Den<br />

kommer <strong>att</strong> möjliggör också en större övergång till biogas som fordonbränsle i<br />

regionen.<br />

Biogas - Mottagningsstation <strong>för</strong> matavfall<br />

För <strong>att</strong> kunna omhänderta de ökande mängderna insamlat matavfall planerar<br />

Sysav <strong>att</strong> upp<strong>för</strong>a en mottagnings- och <strong>för</strong>behandlingsanläggning inklusive<br />

hygienisering på Sjölunda i Malmö <strong>för</strong> 10 000 ton matavfall <strong>för</strong> efterföljande<br />

biologisk behandling. Lokaliseringen innebär <strong>att</strong> befintlig infrastruktur såsom<br />

(våganläggning, avfallskraftvärmeverk, rötkammare, tankstation mm) kan<br />

utnyttjas. Projektet skapar möjlighet <strong>för</strong> produktion av 9 GWh biogas per år.<br />

Anläggningen kommer också <strong>att</strong> producera 10 000 biogödsel per år.<br />

Anläggningen kommer därmed <strong>att</strong> bli en viktig länk i arbetet med <strong>att</strong> knyta i hop<br />

stad och land.<br />

Biogas - Uppgraderingsanläggning Sjölunda<br />

Efterfrågan på gas till bussar i Malmö kommer <strong>att</strong> öka när även regionbussarna<br />

går över till gasdrift. Den ökande efterfrågan på fordonsgas, både <strong>för</strong> bussar och<br />

<strong>för</strong> publika tankstationer, samt strävan <strong>att</strong> öka andelen biogas i fordonsgasen<br />

med<strong>för</strong> ett behov av ökad produktion av uppgraderad biogas.<br />

Biogasproduktionen på Sjölunda reningsverk används idag i gasmotorer <strong>för</strong><br />

produktion av el och värme samt i gaspannor. Eftersom gasmotorerna relativt<br />

snart kommer <strong>att</strong> behöva bytas ut har andra alternativa avsättningsmöjligheter<br />

med bättre lönsamhet utretts. I Malmö finns det god tillgång på fjärrvärme och<br />

speciellt sommartid finns det ett överskott på fjärrvärme. En del av biogasen<br />

kommer där<strong>för</strong> <strong>att</strong> uppgraderas till fordonsbränsle. Uppvärmningen av<br />

rötkamrarna på Sjölunda kan ske med befintliga gaspannor samt med fjärrvärme<br />

efterhand som avsättningen till fordonsbränsle ökar.<br />

Hythane - Storskaligt <strong>för</strong>sök med bussar<br />

E.ON Gas har under några år genom<strong>för</strong>t <strong>för</strong>sök med två stadsbussar som körts<br />

på en gasblandning med 8 respektive 25 % vätga<strong>sin</strong>blandning i naturgasen.<br />

Under provperioden körde fordonen sammanlagt 160 000 km. Eftersom testerna<br />

visade på goda resultat avser E.ON Gas <strong>att</strong> utöka <strong>för</strong>söken till 50 stadsbussar<br />

som ska tankas på en nybyggd depå <strong>för</strong> snabbtankning. Vätga<strong>sin</strong>blandningen<br />

kommer <strong>att</strong> vara 8 %. I samband med <strong>att</strong> detta projekt genom<strong>för</strong>s kommer<br />

fordonsgasen som ska användas <strong>för</strong> inblandning av vätgas <strong>att</strong> övergå från <strong>att</strong><br />

vara 100 % naturgas till <strong>att</strong> vara 50 % biogas och 50 % naturgas.<br />

Vätgas - demonstration av stadsbuss<br />

På några års sikt kan det bli intresseant <strong>att</strong> gå över till ren vätgas som drivmedel<br />

och E.ON har där<strong>för</strong> <strong>för</strong> avsikt <strong>att</strong> i samarbete med Skånetrafiken demonstrera<br />

en vätgasdriven stadsbuss. En <strong>för</strong>bränningsmotordriven buss kommer <strong>att</strong><br />

demonstreras i Malmö. Förbränningsmotortekniken finns redan nu utvecklad <strong>för</strong><br />

gasformiga bränslen som biogas och naturgas och genom <strong>att</strong> bygga vidare på


denna teknik kommer även på sikt vätgas <strong>att</strong> kunna introduceras. Erfarenheterna<br />

från projektet kommer även <strong>att</strong> med<strong>för</strong> <strong>att</strong> en forts<strong>att</strong> introduktion av<br />

<strong>för</strong>bränningsmotordrivna vätgasfordon underlättas i och med <strong>att</strong> projektet<br />

kommer <strong>att</strong> kräva <strong>att</strong> grunden till ett regelverk <strong>för</strong> svenska vätgasfordon<br />

utformas. Vätgas <strong>för</strong> drift av fordonet ska produceras i en elektrolysör. El från<br />

vindkraftverk kommer <strong>att</strong> köpas in <strong>för</strong> drift av elektrolysören.<br />

Vätgas - demonstration i Malmö<br />

Teknikhistorien har visat <strong>att</strong> lokala initiativ ofta är mycket viktiga i ett<br />

introduktionsskede. Det är mycket som tyder på <strong>att</strong> Malmö och dess omgivning<br />

skulle kunna vara <strong>för</strong>egångare inom vätgas. Det finns flera orsaker till <strong>att</strong> Malmö<br />

är en lämplig arena <strong>för</strong> demonstration av vätgas som energibärare, däribland:<br />

- Sveriges enda tankstation <strong>för</strong> vätgas finns i Malmö<br />

- Det finns stor kompetens inom bränslecellsområdet regionalt<br />

- Det pågår stora satsningar <strong>för</strong> produktion av biogas och det sker en utbyggnad<br />

av infrastrukturen <strong>för</strong> fordonsgas. Malmö stad vill där<strong>för</strong> genom<strong>för</strong>a ett<br />

demonstrationsprojekt <strong>för</strong> vätgas. Projektets syfte är <strong>att</strong> i Malmö öka kunskapen<br />

och medvetenheten om vätgasens potentiella roll som energibärare i arbetet med<br />

<strong>att</strong> begränsa <strong>klimatpåverkan</strong>. Det sker genom <strong>att</strong> ta fram en utställning och<br />

genom<strong>för</strong>a kompletterande information<strong>sin</strong>satser och demonstrationer och genom<br />

<strong>att</strong> etablera en bilpool <strong>för</strong> vätgasdrivna fordon.<br />

Solarcity Malmö<br />

Solarcity Malmö är ett projekt där olika aktörer ges möjlighet <strong>att</strong> få stöd i sitt<br />

arbete med solenergiprojekt, knyta kontakter, få information och utbildning om<br />

solenergi, delta i temadagar, konferenser, utställningar och andra arrangemang<br />

<strong>för</strong> kunskapsspridning om solenergi. Detta samarbete handlar också om<br />

utveckling och stimulans av solenergiprojekt i Malmö, där man redan idag har<br />

störst installerad yta med solpaneler i Sverige. Målet är <strong>att</strong> uppnå en fyrdubbling<br />

av den installerade ytan solpaneler i Malmö under projektperioden. På längre<br />

sikt ska även aktörer i hela Skåne stimuleras till <strong>att</strong> installera mer solenergi.<br />

Trafik - FramFörBuss Malmö<br />

Busstrafikens framkomlighet i Malmö har <strong>för</strong>sämrats <strong>för</strong> varje år. Det största<br />

skälet till <strong>att</strong> inte välja <strong>att</strong> åka buss är <strong>att</strong> det tar <strong>för</strong> lång tid, enligt både<br />

Skånetrafikens marknadsundersökningar och Malmö Stads<br />

resvaneundersökning. Restiden med buss är vanligtvis den dubbla jäm<strong>för</strong>t med<br />

bil. Gatukontoret avser där<strong>för</strong> <strong>att</strong> på ett strukturerat sätt analysera var de största<br />

hindren <strong>för</strong> bussarna finns och genom<strong>för</strong>a åtgärder som undanröjer hindren. En<br />

rad åtgärder kommer <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>as i gaturummet <strong>för</strong> <strong>att</strong> åka framkomligheten<br />

<strong>för</strong> bussarna.<br />

Trafik - FärdSmart Centrum<br />

FärdSmart Centrum är en åtgärd som syftar till <strong>att</strong> stimulera till ökad andel<br />

cykling i Malmö – och på sikt integrera Hela resan i resenärens uppf<strong>att</strong>ning av<br />

transportsystemet, och i valet av transportsätt. Att integrera Hela resan är<br />

framgångskonceptet <strong>för</strong> framtiden, och i denna projektansökan fokuseras<br />

integrering av kollektivtrafik och cykling. Pendel- resenärer ska vid Malmö C<br />

kunna skifta till annat kollektivt resande och till cykling, <strong>för</strong> vidare transporter<br />

från Malmö C. Projektet vill etablera ett FärdSmart-center vid Malmö C som<br />

knyter an till kommande citytunnelstation. FärdSmart-centret är tänkt <strong>att</strong><br />

innehålla; Innovativ och säker Cykelparkering, cykeluthyrning, cykelservice,<br />

effekt<strong>för</strong>varing, res- och serviceinformation <strong>för</strong> Malmö stads cykel, gång och


kollektivtrafik, servering, dusch och omklädningsutrymmen, kameraövervakning<br />

<strong>för</strong> trygghet och säkerhet.<br />

Klimatanpassad mat i Malmö<br />

Malmö stad har som avsikt <strong>att</strong> på sikt bygga upp ett SMART Mat Centrum som<br />

utvecklings och kunskaps bas <strong>för</strong> <strong>att</strong> driva på arbetet med klimatanpassning av<br />

produktion och konsumtion av livsmedel fram<strong>för</strong>allt <strong>för</strong> kommunens egna<br />

verksamheter men även <strong>för</strong> Malmö i stort. Satsningen fokuserar bland annat på<br />

<strong>att</strong>:<br />

• Producera utbildningspaket <strong>för</strong> offentlig sektor, <strong>för</strong>skolepersonal, lärare,<br />

elever, <strong>för</strong>äldrar, livsmedelsproducenter, restaurangbranschen och allmänheten<br />

• Utbilda och träna upp kökspersonal fram<strong>för</strong>allt inom Malmö kommuns egna<br />

verksamheter i hur man kan laga bättre, sundare, godare och mer klimatanpassad<br />

mat utan <strong>att</strong> det kostar mer.<br />

• Informera, inspirera, utbilda och träna lärare och annan skolpersonal,<br />

livsmedelsproducenter och leverantörer, samt även <strong>för</strong>äldrar och allmänheten i<br />

sambanden mellan ekologisk mat, klimat, miljö, etisk djurproduktion och hälsa.<br />

• Öka intresset <strong>för</strong> matens betydelse <strong>för</strong> hälsa och miljö<br />

Klimatkontor Malmö<br />

Malmö stad har framgångsrikt arbetat med klimatkommunikation i flera år.<br />

Genom olika mediakanaler såsom reklamtavlor på stan, tidningsannonser och<br />

events har klimatfrågorna varit närvarande i Malmös stadsmiljö. Skolelever har<br />

mött klimatfrågorna genom klimatexperimentverkstaden Klimat-x och projektet<br />

ElAgent där femteklassare genom teater och pedagogisk utbildning fått lära sig<br />

<strong>att</strong> hushålla med energi. Dagens miljökommunikationsforskning visar dock <strong>att</strong><br />

allra störst effekt <strong>får</strong> informativa styrmedel då de sker i kombination med<br />

administrativa eller ekonomiska styrmedel. Det vill säga kan vi kombinera<br />

fysiska investeringsåtgärder med informations- och kommunikation<strong>sin</strong>satser kan<br />

vi nå verklig <strong>för</strong>ändring. Malmö stad tänker där<strong>för</strong> inrätta ett Klimatkontor som<br />

<strong>får</strong> i uppgift <strong>att</strong> knutet till Malmös klimatinsatser inom ordinarie verksamhet och<br />

inom Malmös KLIMP-program ska utforma och ut<strong>för</strong>a<br />

klimatkommunikation<strong>sin</strong>satser.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Olofström <strong>får</strong> 696 700 kronor <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Olofström <strong>får</strong> 696 700 kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 3,6 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 490 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 170 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Olofströms klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Olofström omf<strong>att</strong>ar bidrag till miljögodkända vedpannor<br />

KLIMP-utställningar. Bidraget på totalt 696 700 kronor <strong>för</strong>delas på följande<br />

projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Bidrag till miljögodkänd panna med acktank: 480 000 kronor (3 200 000<br />

kronor)<br />

• KLIMP-utställningar: 105 000 kronor (210 000 kronor)<br />

• Administration: 111 700 kronor (223 400 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 490<br />

ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 480 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 11 juni anordnar länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och<br />

Jönköping en regional träff i Alvesta där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om<br />

bidrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom


Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Anna Green, Klimp-handläggare, 08-698 16 32,<br />

anna.green@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Sonja Lundh, Olofströms kommun, 0454 930 60,<br />

sonja.m.lundh@olofstrom.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Olofström<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Åtgärd 6 - Bidrag till miljögodkänd panna med acktank<br />

Många skogsnära små och medelstora kommuner har liksom Olofströms<br />

kommun under lång tid haft problem med vedeldare i tätbebyggda områden.<br />

Kontinuerlig vedeldning <strong>för</strong>ekommer fortfarande i stor utsträckning i gamla<br />

trippelpannor som egentligen är avsedda <strong>för</strong> oljeeldning och där ved- eller<br />

elalternativet endast ska användas i undantagsfall. Dessutom sker eldningen ofta<br />

utan ackumulatortank med stora miljöproblem som följd. För <strong>att</strong> <strong>för</strong>hindra<br />

metanutsläpp från vedeldning bör all uppvärmning medelst ved ske i<br />

miljögodkänd vedpanna kopplad till rätt dimensionerad ackumulatortank.<br />

Olofströms kommun vill genom ett bidrag påskynda utvecklingen av pannbyte<br />

så <strong>att</strong> metanutsläpp <strong>för</strong>hindras.<br />

Åtgärd 8 - KLIMP-utställningar<br />

I samband med genom<strong>för</strong>andet av klimatinvesteringsprogrammet kommer<br />

kommunens årliga energiutställningar <strong>att</strong> utökas med en särskild KLIMPutställning<br />

kring biobränsleeldad uppvärmning, solenergi, energieffektivitet och<br />

miljöanpassad vedeldning. KLIMP-utställningarna kommer <strong>att</strong> omf<strong>att</strong>a<br />

skärmutställningar, informationsfoldrar och aktiviteter kopplade till<br />

klimatinvesteringsprogrammet. Målet är <strong>att</strong> öka kunskapen och intresset bland


kommunens invånare <strong>för</strong> <strong>att</strong> vidta åtgärder inom uppvärmnings-/energiområdet<br />

som bidrar till <strong>minska</strong>d <strong>klimatpåverkan</strong>.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Stockholms stad <strong>får</strong> 37,2 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong><br />

<strong>sin</strong> <strong>klimatpåverkan</strong><br />

Stockholms stad <strong>får</strong> 37,2 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r stadens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 223,4 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

14 100 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 4 800 bilar. Den 1<br />

november 2007 är sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Stockholms klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Stockholm omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på intelligent<br />

fordonsstöd, biogas, fjärrvärme och energieffektivisering. Bidraget på totalt 37,2<br />

<strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Intelligent fordonsstöd <strong>för</strong> miljöanpassat och säkert körsätt: 1 500 000<br />

kronor (3 500 000 kronor)<br />

• Produktion av biogas från jordbruksgrödor: 19 350 000 kronor<br />

(129 000 000 kronor)<br />

• Fjärrvärmeanslutning av Stora Es<strong>sin</strong>gen: 3 648 000 kronor (57 000 000<br />

kronor)<br />

• Klimatriktiga skolkök i Farsta ”KLIFA”: 3 000 000 kronor ( 8 530 000<br />

kronor)<br />

• Installation av värmeåtervinning i ventilationen i Hjulsta: 4 545 000<br />

kronor (15 140 000 kronor)<br />

• Klimatneutrala stockholmare: 4 800 000 kronor (9 600 000 kronor)<br />

• Administration: 330 000 kronor (660 000 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 29 maj anordnar länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland, Stockholm


och Uppsala en regional träff i Västerås där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om<br />

bidrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Anna Green, Klimp-handläggare, 08-698 16 32,<br />

anna.green@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Carina Tensmyr Hildinger, Stockholms stad, 08-508 296 53,<br />

carina.tensmyr.hildinger@stadshuset.stockholm.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Stockholm<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Intelligent fordonsstöd <strong>för</strong> miljöanpassat och säkert körsätt<br />

Projektet syftar till <strong>att</strong> ta fram nya stödfunktioner <strong>för</strong> miljöanpassad körning<br />

integrerat med stöd <strong>för</strong> säker körning (ISA). Funktionen testas och in<strong>för</strong>s inom<br />

Stockholms stad, men de stora miljöeffekterna uppnås genom <strong>att</strong> verka <strong>för</strong><br />

spridning av denna nya metod. Stöd <strong>för</strong> sparsam körning ges:<br />

- <strong>för</strong>e körning, genom utbildning och information<br />

- vid körning, via fordonsdator (integrerat i ISA)<br />

- efter körning, genom uppföljning av nyckeltal kring körstil och<br />

bränsle<strong>för</strong>brukning.<br />

För <strong>att</strong> integrera sparsam körning i upphandlingsprocesser av transporter sker<br />

samverkan med informationsåtgärd kring transportupphandling. Den maximala<br />

miljöeffekten <strong>för</strong> detta koncept är summan av bränslebesparingar från<br />

utbildning, färddatorstöd, uppföljning av körsätt samt mindre fortkörning.


Bränslebesparingarna <strong>för</strong>väntas blir större och mer varaktiga än vid enbart<br />

utbildning i Ecodriving. Kalkylerna baseras på 10% bestående bränslebesparing.<br />

Produktion av biogas från jordbruksgrödor<br />

Biogas används i ökande utsträckning som fordonsgas i Stockholm. Ett<br />

ytterligare starkt växande behov har konstaterats. För närvarande utnyttjas rötgas<br />

från avloppsverken. Även efter utbyggnad av biogasproduktionen vid dessa<br />

kommer efterfrågan <strong>att</strong> överskrida tillgången på biogas. Samtidigt läggs<br />

åkermark i träda där<strong>för</strong> <strong>att</strong> efterfrågan av gröda <strong>för</strong> livsmedelsproduktion är låg.<br />

Jordbrukssektorn har en stor potential <strong>för</strong> produktion av drivmedel. Utgående<br />

från dessa <strong>för</strong>utsättningar söker AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad<br />

medel <strong>för</strong> <strong>att</strong> anlägga en ny biogasanläggning <strong>för</strong> produktion av 50 GWh biogas<br />

per år med i huvudsak jordbruksgrödor som råvara. Det motsvar 5,5 <strong>miljoner</strong><br />

liter ben<strong>sin</strong>. Biogasen ska i huvudsak användas som fordonsbränsle, men även<br />

andra användningsområden kan bli aktuella.<br />

Fjärrvärmeanslutning av Stora Es<strong>sin</strong>gen<br />

Stora Es<strong>sin</strong>gen är ett av de största områdena i Stockholm som ännu inte är<br />

anslutet till befintligt fjärrvärmenät. Många fastigheter, liksom Fortum Värmes<br />

närvärme-anläggningar i området värms idag med olja, gas och el.<br />

Marknadspotentialen i området är 42 GWh och Fortums lokala produktion<br />

uppgår till 3 GWh. Det här projektet baseras på 65 % anslutningsgrad, vilket<br />

innebär <strong>att</strong> ungefär 27 GWh ansluts. Syftet med det här projektet är <strong>att</strong> ansluta<br />

Stora Es<strong>sin</strong>gen till fjärrvärmenätet och på det sättet <strong>minska</strong> användningen av<br />

fossila bränslen. En <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> fjärrvärmeanslutning är dock <strong>att</strong> flertalet<br />

fastighetsägare vill ansluta sig. Fortum Värme kommer <strong>att</strong> gå ut med en<br />

<strong>för</strong>frågan till fastighetsägare i området <strong>för</strong> <strong>att</strong> efterhöra deras intresse avseende<br />

anslutning till fjärrvärme.<br />

Klimatriktiga skolkök i Farsta "KLIFA"<br />

Syfte:<br />

-<strong>att</strong> byta ut ålderdomlig och energikrävande maskinell utrustning i skolköken<br />

mot moderna energibesparande alternativ<br />

-<strong>att</strong> <strong>minska</strong> bränsle<strong>för</strong>brukning och utsläpp av bilavgaser genom <strong>att</strong> samordna<br />

alla transporter från och till skolorna av matvaror <strong>för</strong> <strong>att</strong> erhålla större inköps-<br />

och transportvolymer från färre leverantörer samt övergå till n<strong>att</strong>leveranser i så<br />

stor utsträckning som möjligt<br />

-<strong>att</strong> öka personalens och elevernas kunskap och medvetenhet om<br />

klimat<strong>för</strong>ändringarna, växthuseffekten och betydelsen av de åtgärder vi vill<br />

genom<strong>för</strong>a i projektet<br />

Mål:<br />

-<strong>att</strong> <strong>minska</strong> energi<strong>för</strong>brukningen i Farstas skolkök med 50 %<br />

-<strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>för</strong>brukningen av drivmedel <strong>för</strong> transporter av matvaror till och från<br />

skolköken i Farsta med två tredjedelar<br />

-<strong>att</strong> all berörd personal och elever i Farsta skolor ska känna till och <strong>för</strong>stå syftet<br />

med projektet och därmed få en ökad kunskap om växthuseffekten och<br />

klimat<strong>för</strong>ändringarna<br />

Installation av värmeåtervinning i ventilationen i Hjulsta<br />

Besparing av fjärrvärme<strong>för</strong>brukning. Åtgärderna avser 33 st fläktrum i Hjulsta.<br />

Den i vårt tycke bästa typen av värmeåtervinningen <strong>för</strong> ventilation är<br />

korsströmsvärmeväxlare. Driftsäker, inga mekaniska delar, ingen risk <strong>för</strong>


över<strong>för</strong>ing av lukter till tilluften. Den kan återvinna upp till 65 % av energin i<br />

frånluften.<br />

- Befintliga frånluftsfläktar demonteras.<br />

- Befintliga tilluftsaggregat demonteras.<br />

- Nytt tillufts- och frånluftsaggregat med korsströmsvärmeväxlare installeras i<br />

fläktrum i vindsutrymme.<br />

Aggregatet innehåller på tilluften: intagsspjäll, filter, korsströmsväxlare med bypas,<br />

fläkt och eftervärmningsb<strong>att</strong>eri, på frånluften: filter, korsströmsväxlare med<br />

by-pas och fläkt.<br />

Klimatneutrala stockholmare<br />

Syftet med information<strong>sin</strong>satsen är en ökad kännedom och kunskap om de<br />

Klimp-åtgärder Stockholm stad genom<strong>för</strong>, samtidigt som allmänheten motiveras<br />

och uppmanas <strong>att</strong> bidra till <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen av växthusgaser.<br />

Information<strong>sin</strong>satsen genom<strong>för</strong>s <strong>för</strong>sta gången under våren 2007 som en riktad<br />

kommunikationskampanj. Kampanjen kommer därefter <strong>att</strong> upprepas en gång/år<br />

<strong>för</strong> bästa tydlighet. Upprepningen av kampanjen bedöms vara nödvändig <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

skapa den konsekvens och kontinuitet som behövs <strong>för</strong> <strong>att</strong> inte bara nå ut – utan<br />

också fram. Upplägget kommer <strong>att</strong> baseras på strategisk<br />

kommunikationsplanering (analys- planering - genom<strong>för</strong>ande- utvärdering).<br />

Effekter ska i <strong>för</strong>sta hand nås avseende medborgarnas kännedom om stadens<br />

insatser, kunskap och eget beteende. Detta är av stor vikt <strong>för</strong> stadens långsiktiga<br />

mål om en fossilbränslefri stad år 2050. Information<strong>sin</strong>satsen kopplas till alla<br />

åtgärder ingående i Stockholms Klimpansökan 2007.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Region<strong>för</strong>bundet Södra Småland <strong>får</strong> 16,9 <strong>miljoner</strong><br />

<strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong> <strong>klimatpåverkan</strong><br />

Region<strong>för</strong>bundet Södra Småland <strong>får</strong> 16,9 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från<br />

Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r regionens<br />

<strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 62,3<br />

<strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av<br />

växthusgaser med cirka 9 840 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka<br />

3 400 bilar. Den 1 november 2007 är sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Region<strong>för</strong>bundet Södra Smålands klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt<br />

bidrag till klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi<br />

ska kunna motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong><br />

Naturvårdsverkets enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Region<strong>för</strong>bundet Södra Smålands klimatinvesteringar omf<strong>att</strong>ar bland annat<br />

satsningar på energisnål gatubelysning, närvärme, biogasproduktion och<br />

elektrifiering av industrispår. Bidraget på totalt 16,9 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på<br />

följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• PC-konferens – utbildning, coaching: 409 000 kronor (918 000 kronor)<br />

• Kommunal reserevision i Kronoberg: 360 000 kronor (2 410 000 kronor)<br />

• Energisnål gatubelysning i Alvesta: 477 000 kronor (3 180 000 kronor)<br />

• Energisnål gatubelysning i Tingsryd: 375 000 kronor (2 500 000 kronor)<br />

• Energisnål gatubelysning i Uppvidinge: 555 000 kronor (3 700 000<br />

kronor)<br />

• Energisnål gatubelysning i Växjö: 1 550 000 kronor (5 550 000 kronor)<br />

• Energisnål gatubelysning i Älmhult: 613 500 kronor (4 090 000 kronor)<br />

• Närvärme i Lenhovda: 2 670 000 kronor (8 900 000 kronor)<br />

• Uppgraderingsanläggning av biogas i Ljungby: 3 500 000 kronor<br />

(7 000 000 kronor)<br />

• Utökad biogasproduktion i Ljungby: 800 000 kronor (4 000 000 kronor)<br />

• Bidrag till tankställen med <strong>för</strong>nybara drivmedel: 3 380 000 kronor<br />

(13 000 000 kronor)<br />

• Elektrifiering av industrispår i Älmhult: 1 893 000 kronor (6 310 000<br />

kronor)<br />

• Administration: 360 650 kronor (721 300 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka


9 840 ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 38 200 MWh per<br />

år.<br />

I Kronobergs län <strong>får</strong> dessutom Växjö 1,5 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag <strong>för</strong> projektet<br />

”Ökat energimedvetande”. Projektet i Växjö är en så kallad Guldklimp, en<br />

särskilt effektiv åtgärd i ett klimatinvesteringsprogram (Klimp) som i övrigt inte<br />

beviljas bidrag. Åtgärden innebär <strong>att</strong> utrustning <strong>för</strong> detaljerad avläsning av<br />

el<strong>för</strong>brukningen installeras i cirka 5000 lägenheter samt aktiv energirådgivning<br />

till hyresgästerna.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 11 juni anordnar länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och<br />

Jönköping en regional träff i Alvesta där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om<br />

bidrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Petter Lydén, Klimp-handläggare, 08-698 14 43,<br />

petter.lyden@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Gunnbritt Öhlén, Region<strong>för</strong>bundet Södra Småland, 0470-77 85 00,<br />

gunbritt.ohlen@sskl.se<br />

Henrik Johansson, Växjö kommun, 0470-413 30,<br />

henrik.johansson@kommun.vaxjo.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong>


miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om Region<strong>för</strong>bundet<br />

Södra Smålands projekt som <strong>får</strong> bidrag, direkt<br />

hämtat från ansökan<br />

PC-konferens – utbildning, coaching<br />

AV-media, en del av SSKL, vill genom<strong>för</strong>a en åtgärd som syftar till <strong>att</strong><br />

informera, utbilda och praktiskt genom<strong>för</strong>a virtuella möten. Möten som spara<br />

tid, pengar och miljö och det går utmärkt <strong>att</strong> komplettera och ersätta fysiska<br />

möten med hjälp av datorstödda träffar i så kallade virtuella mötesrum. I<br />

åtgärden kommer man huvudsakligen <strong>att</strong> använda Marratech, ett svenskt<br />

distansverktyg som medger möten med bild, ljud och gemensam dokumentation.<br />

Microsofts Messenger och Skype är andra enklare varianter som kan användas.<br />

Målgruppen är i <strong>för</strong>sta hand de ca 30 medarbetare inom SSKL som i <strong>sin</strong> tur i<br />

<strong>sin</strong>a PC-konferenser kommer <strong>att</strong> påverka åtminstone ca 200 personer inom det<br />

offentliga och privata näringslivet i Kronobergs län. Åtgärden kommer <strong>att</strong> få god<br />

spridning i länet och kommer <strong>att</strong> leds av AV-media som har lång erfarenhet av<br />

IT-pedagogik. Åtgärden är en info-åtgärd, men har tydlig och mätbar<br />

miljönytta. Där<strong>för</strong> är den lagd under "vanliga" åtgärder.<br />

Kommunal reserevision i Kronoberg<br />

Länets 8 kommuner har sammanlagt ca 500 bilar. En grov uppsk<strong>att</strong>ning tyder på<br />

<strong>att</strong> kommunernas personbilar sammanlagt bidrar med 2 000 ton koldioxid per år.<br />

Kommunernas bilar används till många ändamål, men majoriteten av bilarna<br />

används inom hemtjänsten eller av social<strong>för</strong>valtningen, uppsk<strong>att</strong>ningsvis ca 60%<br />

av bilarna. Genom denna åtgärd vill SSKL genom<strong>för</strong>a en så kallad kommunal<br />

reserevision KRR av hemtjänstens resor i länets kommuner. Åtgärden KRR som<br />

ska ske i ca 30 hemtjänstlag. Åtgärden har inspirerats av Vägverket Region<br />

Västs projekt i 2 kommuner. Även om inte Vägverkets projekt inte ännu är helt<br />

avslutat, anser SSKL <strong>att</strong> potentialen i åtgärden är stor och vill genom<strong>för</strong>a ett<br />

liknade projekt tillsammans med kommunerna i Kronobergs län. Åtgärden är en<br />

info och utbildningsåtgärd men kommer <strong>att</strong> leda till betydande miljövinster.<br />

Åtgärden är en info-åtgärd, men har tydlig och mätbar miljönytta. Där<strong>för</strong> är den<br />

lagd under "vanliga" åtgärder.<br />

Energisnål gatubelysning i Alvesta<br />

Alvesta kommun har <strong>för</strong> avsikt <strong>att</strong> byta ut gatubelysningsarmaturen <strong>för</strong> <strong>att</strong> uppnå<br />

en effektivare och säkrare gatumiljö. Energin står <strong>för</strong> den största delen av<br />

belysningens miljöbelastning och kostnader. Genom <strong>att</strong> byta ut befintlig<br />

gatubelysning med kvicksilverlampor (Hg) till nya energieffektivare armaturer<br />

<strong>för</strong> högtrycksnatrium (NaH) kan elenergianvändningen <strong>minska</strong>s med över 602<br />

MWh/år. Totalt finns 5 844 armaturer i Alvesta kommun varav 2 302 stycken är<br />

kvicksilverlampor (125 W Hg). 2000 av de befintliga armaturerna ersätts med 1<br />

500 stycken 50 W NaH och 500 stycken 70 W NaH.<br />

Energisnål gatubelysning i Tingsryd<br />

Tingsryds kommun vill genom åtgärden byta ut 1 250 gamla<br />

kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium. Antalet gatubelysningsarmaturer i<br />

Tingsryds kommun är 3 176 st. varav 1 250 består av kvicksilverarmatur. Dessa


kvicksilverarmaturer är mer energikrävande och har ett sämre ljusutbyte än<br />

natriumlampor. Nuvarande utbytestakt med cirka 50 armaturer/år innebär <strong>att</strong> det<br />

kommer <strong>att</strong> dröja 25 år innan samtliga armaturer är utbytta. Denna utbytestakt<br />

känns inte tillfredsställande då den årliga besparingen blir ytterst marginell. Men<br />

det finns ingen ekonomisk möjlighet <strong>att</strong> öka takten. Genom ett<br />

investeringsbidrag skulle motiveringen till ett snabbt utbyte av armaturer öka.<br />

Byte av armaturer kommer <strong>att</strong> innebära <strong>att</strong> energi<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong><br />

gatubelysningen <strong>att</strong> <strong>minska</strong> med ca 42 %. Åtgärden ingår i Tingsryds kommuns<br />

Miljöprogram.<br />

Energisnål gatubelysning i Uppvidinge<br />

Uppvidinge kommun har <strong>för</strong> avsikt <strong>att</strong> byta ut gatubelysningsarmaturen <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

uppnå en effektivare och säkrare gatumiljö. Energin står <strong>för</strong> den största delen av<br />

belysningens miljöbelastning och kostnader. Genom <strong>att</strong> byta ut befintlig<br />

gatubelysning med kvicksilverlampor (Hg) till nya energieffektivare armaturer<br />

<strong>för</strong> högtrycksnatrium (NaH) kan elenergianvändningen <strong>minska</strong>s med över 813<br />

MWh/år. 2 848 av de befintliga armaturerna ersätts med högtrycksnatrium<br />

(NaH) med varierande effekt.<br />

Energisnål gatubelysning i Växjö<br />

I Växjö kommun finns ca 21 900 st gatubelysningsarmaturer som till ca 17%<br />

utgörs av kvicksilverarmaturer. Växjö kommuns Tekniska <strong>för</strong>valtning vill med<br />

åtgärden byta ut återstående kvicksilverarmaturer mot mer energisnåla och<br />

miljövänligare natriumlampor. Energi<strong>för</strong>brukningen avseende utbytta armaturer<br />

kommer i och med utbytet <strong>att</strong> <strong>minska</strong> med knappt 50%. Gatubelysningen svarar<br />

<strong>för</strong> ca 14% av kommunens totala energi<strong>för</strong>brukning och Tekniska <strong>för</strong>valtningens<br />

mål är där<strong>för</strong> <strong>att</strong> i linje med kommunens miljöprogram <strong>minska</strong><br />

energi<strong>för</strong>brukningen utan <strong>att</strong> ge avkall på graden av trafik- och personsäkerhet.<br />

Utbytet av resterande 3 700 st armaturer kräver stora investeringar och <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

kunna genom<strong>för</strong>a utbytet under en tidsperiod av två år söker Tekniska<br />

<strong>för</strong>valtningen ett bidrag motsvarande 28% av kostnaderna.<br />

Energisnål gatubelysning i Älmhult<br />

Älmhults kommun vill genom<strong>för</strong>a en åtgärd där 2 000 gamla installationer av<br />

gatubelysning inkl. armatur byts ut. Att under år 2007-2008 genom<strong>för</strong>a ett utbyte<br />

av 2 000 gamla installationer av gatubelysning med tillhörande armatur till<br />

högtrycksnatriumlampor i snabbare takt, <strong>för</strong> en aktivare energibesparing och<br />

<strong>minska</strong>de CO2 utsläpp, inom kommunen. Med den takten som utbyte har skett<br />

de senaste två åren, så går det <strong>för</strong> långsamt fram <strong>för</strong> <strong>att</strong> få en tydlig besparande<br />

effekt på energiuttaget. En större energibesparing är viktig. Det visar på, <strong>att</strong> man<br />

snabbare kan spara in även i andra projekt som planeras i framtiden, vad det<br />

gäller elenergi.<br />

Närvärme i Lenhovda<br />

Uppvidinge kommun och Lenhovda energi kompletterar den nuvarande<br />

fjärrvärmeanläggning vilket är en biobränslepanna på 3,5 MW med ytterligare<br />

en biobränslepanna. Genom en ny biobränslepanna kan en forts<strong>att</strong> utbyggnad av<br />

fjärrvärmen i Lenhovda kunna <strong>för</strong>etas. Genom utbyggnaden kan fjärrvärme<br />

erbjudas till villor och industrier som idag har icke <strong>för</strong>nyelsebar uppvärmning.<br />

Åtgärden har stöd i kommunens energiplan. Det finns en överenskommelse<br />

mellan Uppvidinge kommun och Lenhovda Energi AB där Lenhovda Energi har<br />

åtagit sig <strong>att</strong> leverera fjärrvärme till Lenhovda samhälle. Efterfrågan har ökat<br />

och gör nu <strong>att</strong> ytterligare en biobränslepanna behövs.


Uppgraderingsanläggning av biogas i Ljungby<br />

Ljungby kommun vill genom åtgärden ”Uppgradera Biogas” frigöra biogas till<br />

fordonsdrivmedel och utöka underlaget <strong>för</strong> elproduktion från kraftvärmeverket i<br />

staden I åtgärden ska det ske investering av fjärrvärmeväxlare samt<br />

matarledning, uppgraderingsanläggning <strong>för</strong> rågas från rötkammaren samt<br />

mellangaslager. I huvudsak beprövad teknik men eventuellt ny teknik <strong>för</strong><br />

uppgraderingsanläggning. Denna åtgärd är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> <strong>att</strong> Ljungby<br />

kommun skall kunna genom<strong>för</strong>a <strong>sin</strong> åtgärd Tankstation <strong>för</strong> biogas. Miljönyttan<br />

<strong>för</strong> de båda åtgärderna räknas endast på denna åtgärd, ”Uppgradering av biogas”<br />

i Ljungby.<br />

Utökad biogasproduktion i Ljungby<br />

För <strong>att</strong> öka tillgången på lokalproducerad biogas vill Ljungby kommun<br />

genom<strong>för</strong>a åtgärder <strong>för</strong> <strong>att</strong> på ett rationellt sätt kunna ta hand om restprodukter<br />

från lantbruket i kommunen. I åtgärden skall det genom<strong>för</strong>as investeringar i<br />

rötgaskammare, mottagningsficka <strong>för</strong> substrat och utlastningsficka <strong>för</strong> rötrest,<br />

anslutningsledning och styr- och reglerutrustning <strong>för</strong> anslutning till<br />

uppgraderingsanläggning. Denna åtgärd <strong>för</strong>utsätter <strong>att</strong> uppgraderings<br />

anläggningen byggs.<br />

Bidrag till tankställen med <strong>för</strong>nybara drivmedel<br />

Introduktion av miljöfordon och uppbyggnad av infrastruktur <strong>för</strong> <strong>för</strong>nybara<br />

fordonsdrivmedel (tankställen) måste gå hand i hand. Miljöpåverkande utsläpp<br />

inom transportsektorn måste reduceras i allmänhet och utsläppen av fossil<br />

koldioxid i synnerhet. För <strong>att</strong> få fart på en fungerande marknad <strong>för</strong> miljöfordon i<br />

hela Kronoberg behövs en utbyggd infrastruktur med <strong>för</strong>nybara drivmedel även i<br />

länets mindre kommuner och orter. Åtgärden avser ett bidrag till mindre<br />

tankstationer (säljer under 1000 m3, vilka ej omf<strong>att</strong>as av pumplagen) <strong>för</strong><br />

installation av i <strong>för</strong>sta hand etanol (E85). Denna åtgärd är en del i åtgärdspaketet<br />

”Introduktion av mer koldioxideffektiva fordon och drivmedel i Kronobergs län”<br />

som tar ett helhetsgrepp om miljöfordon, infrastruktur <strong>för</strong> <strong>för</strong>nybara drivmedel<br />

samt en mer miljöanpassad fordonsanvändning.<br />

Elektrifiering av industrispår i Älmhult<br />

Älmhults Kommun vill genom åtgärden elektrifiera ca 2 km befintligt<br />

industrispår Banverkets rangerbangård – Älmhults Kombiterminals terminal.<br />

Detta <strong>för</strong> <strong>att</strong> effektivisera godshanteringen och <strong>minska</strong> antalet transporter med<br />

lastbil. Kombiterminalen är intensivt trafikerad, bl.a. <strong>för</strong> <strong>att</strong> terminalen är en<br />

knutpunkt i IKEA:s logistik. Det <strong>för</strong>ekommer även timmertransporter samt<br />

lokbyte <strong>för</strong> transporter till Volvo Olofström. Elektrifieringen med<strong>för</strong> en<br />

kapacitetsökning, och <strong>att</strong> gods kan <strong>för</strong>as över från lastbil till järnväg. En enhet<br />

(vagn) motsvarar en lastbil med släp och i dagsläget hanteras ca 40 000 enheter<br />

(vagnar) per år på industrispåret. Genom elektrifieringen beräknas en ökning<br />

med 4 000 hanterade enheter år 2007, och därefter en årlig ökning med 1 000<br />

enheter, kunna ske. Projektet omf<strong>att</strong>ar en ny kontaktledningsanläggning jordning<br />

av nya kontaktledningsstolpar, skyddsstängsel, skärmtak och räcken samt<br />

upp<strong>för</strong>ande av nödvändig belysning.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Tranemo <strong>får</strong> 4,4 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Tranemo <strong>får</strong> 4,4 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 26,7 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 1 920 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 660 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Tranemos klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Tranemo innebär utnyttjande av industriell spillvärme i<br />

fjärrvärmenät. Bidraget på totalt 4,4 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt,<br />

där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Spillvärme från REXAM: 3 832 000 kronor (25 552 000 kronor)<br />

• Folkbildning och information: 414 000 kronor (828 000 kronor)<br />

• Administration: 148 280 kronor (296 560 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

1 920 ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 7 630 MWh per<br />

år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom


Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Sylvia Löfberg, Tranemo kommun, 0325-57 61 27,<br />

sylvia.lofberg@tranemo.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Tranemo<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Spillvärme från REXAM<br />

Limmared är kommunens näst största tätort och här ligger REXAM AB,<br />

Sveriges äldsta glasbruk som fortfarande är i drift. Kommunens målsättning är<br />

<strong>att</strong> utnyttja spillvärmen från Rexam genom <strong>att</strong> bygga ett fjärrvärmenät i<br />

Limmared <strong>för</strong> <strong>att</strong> ersätta olja och el <strong>för</strong> uppvärmning. För <strong>att</strong> öka<br />

nyttjandegraden av denna spillvärme är tanken <strong>att</strong> koppla samman Limmared<br />

med Tranemos befintliga fjärrvärmenät, en sträcka på cirka fyra kilometer. Det<br />

blir då möjligt <strong>att</strong> använda spillvärmen även i Tranemo under sommarhalvåret,<br />

samtidigt som värme kan tas från Tranemos biobränsleanläggningar vintertid till<br />

Limmared då spillvärmen inte räcker till. Åtgärden leder till en <strong>minska</strong>d<br />

oljeanvändning och därmed en koldioxidreduktion enligt:<br />

Olja: 710m3/år<br />

Koldioxid: 1 917 ton/år<br />

Jäm<strong>för</strong>t med nollalternativet kommer även biobränsleanvändningen <strong>att</strong><br />

reduceras. Detta leder till positiva miljöeffekter i form av reducerade utsläpp av<br />

svavel, kväveoxider och stoft.<br />

Folkbildning och information


Folkbildnings- och information<strong>sin</strong>satserna är kopplade till åtgärderna i<br />

programmet. De åtgärder som avses är utbyggnad av fjärrvärme i Limmared<br />

samt en biogasanläggning i Månstad. Projektet beräknas pågå under hela<br />

perioden det vill säga 2007-2011. Syftet med folkbildningsprojektet är <strong>att</strong> öka<br />

kunskapen om fjärrvärme, spillvärme och biogas hos de människor som bor eller<br />

arbetar i Tranemo kommun. Folkbildningen ska genomsyras av aktiva dialoger<br />

med stor respekt <strong>för</strong> olika särintressen och människors kunskap och värderingar.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Trelleborg <strong>får</strong> 37,1 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Trelleborg <strong>får</strong> 37,1 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 242,3 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

71 130 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 24 500 bilar. Den 1<br />

november 2007 är sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Trelleborgs klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Trelleborg omf<strong>att</strong>ar utbyggnad av biogasanläggningen<br />

på Jordberga sockerbruk <strong>för</strong> biogasproduktion från spannmål samt information<br />

och folkbildning. Bidraget på totalt 37,1 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande<br />

projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Biogas på Jordberga: 36 015 000 kronor (240 076 000 kronor)<br />

• Information och folkbildning om klimatarbetet i Trelleborgs kommun,<br />

2007-2011: 937 500 kronor (1 875 000 kronor)<br />

• Administration: 158 750 kronor (317 500 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 19 juni anordnar länsstyrelsen i Skåne en regional träff i Malmö där<br />

Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge<br />

inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong><br />

kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är


den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Anna Green, Klimp-handläggare, 08-698 16 32,<br />

anna.green@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Anitha Ljung, Trelleborgs kommun, 0410-73 32 95,<br />

anitha.ljung@trelleborg.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Trelleborg<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Biogas på Jordberga<br />

Åtgärden omf<strong>att</strong>ar utbyggnad av biogasanläggningen på Jordberga sockerbruk<br />

<strong>för</strong> biogasproduktion från spannmål. Beräknad råvarumängd som ska till<strong>för</strong>as<br />

anläggningen är 110 000 ton spannmål samt renad tång från Trelleborgs<br />

stränder. Total rötkammarvolym kommer <strong>att</strong> uppgå till ca 45 000. Beräknad<br />

gasproduktion uppgår till 330 GWh per år. Biogasen kommer <strong>att</strong> uppgraderas<br />

och ledas i gasledning till högtrycksnätet. Biogasproduktion från spannmål i den<br />

skala som planeras <strong>för</strong> biogasanläggningen i Jordberga har inte upp<strong>för</strong>ts tidigare.<br />

Nytt är också <strong>att</strong> enbart spannmål används som råvara <strong>för</strong> biogasproduktion.<br />

Även avseende avsättning av biogasen kommer projektet <strong>att</strong> demonstrera ny<br />

teknik eftersom till<strong>för</strong>sel av biogas till högtrycksnätet hittills inte <strong>för</strong>ekommer i<br />

Sverige. Förutom miljömålet Begränsad <strong>klimatpåverkan</strong> kommer projektet även<br />

<strong>att</strong> innebära positiv påverkan <strong>för</strong> miljömålet Frisk luft eftersom biogasen ersätter<br />

ben<strong>sin</strong> och diesel.<br />

Information och folkbildning om klimatarbetet i Trelleborgs kommun,<br />

2007-2011.<br />

Åtgärden syftar till <strong>att</strong> med samma framgångsrika metoder som hittills i<br />

klimatinvesteringprogrammet bredda och <strong>för</strong>djupa information<strong>sin</strong>satserna om<br />

klimatfrågan och om kommunens klimatarbete till olika aktörer. Målgrupper är<br />

främst allmänheten, beslutsf<strong>att</strong>are, kommunanställda, <strong>för</strong>etag, <strong>för</strong>eningar och<br />

skolor. Då helt nya externa aktörer i form av privata <strong>för</strong>etagare blir åtgärdsägare


i kommunens klimatinvesteringsprogram nr 2 ökas möjligheten <strong>att</strong> i samverkan<br />

med näringslivet båda bredda och <strong>för</strong>djupa arbetet med <strong>att</strong> sprida information<br />

och kunskap om klimatarbetet och klimatfrågan.


Varberg <strong>får</strong> 2 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Varberg <strong>får</strong> 2,0 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 5,9 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 38 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 13 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Varbergs klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Varberg omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på fjärrvärme,<br />

individuell biobränsleuppvärmning och ändrade resvanor. Bidraget på totalt 2,0<br />

<strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Fjärrvärmeanslutning - Getteröverket: 125 000 kronor (625 000 kronor)<br />

• Inv. stöd <strong>för</strong> effektminskning och biobränsleuppvärmning: 1 300 000<br />

kronor (4 166 500 kronor)<br />

• Smarta resval - arbetsplats: 250 000 kronor (500 000 kronor)<br />

• Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats om programmets åtgärder: 185 000<br />

kronor (370 000 kronor)<br />

• Administration: 137 200 kronor (274 400 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 38<br />

ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 1 270 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till


klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Anita Kryh, Varbergs kommun, 0340-882 29,<br />

anita.kryh@kommunen.varberg.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Varberg<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Fjärrvärmeanslutning - Getteröverket<br />

Åtgärden avser <strong>att</strong> ansluta avloppsreningsverket Getteröverket till Varbergs<br />

fjärrvärmenät. Vi <strong>för</strong>brukar idag ca 2,4 GWh/år internt <strong>för</strong> uppvärmning.<br />

Behovet täcks av den rötgas som produceras vid Vi och när den inte räcker till<br />

används naturgas. Vid de tillfällen rötgas produceras i överskott, facklas den<br />

bort. Genom <strong>att</strong> ansluta Vi till fjärrvärmesystemet och använda fjärrvärme <strong>för</strong><br />

uppvärmningen, kan användningen av naturgas helt upphöra och all producerad<br />

biogas kan uppgraderas och till<strong>för</strong>as gasnätet och tankstationen. Eftersom<br />

fjärrvärmen baseras på spillvärme, <strong>minska</strong>r koldioxidutsläppen och kunderna<br />

kan erbjudas biogas som alternativ till fossil naturgas. En energiväxling av<br />

rötgas och fjärrvärme sker, båda <strong>för</strong>nyelsebara energislag. Fjärrvärmeanslutning<br />

är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> biogasproduktion och uppgraderingsanläggning (Åtgärd<br />

1). Miljöeffekterna <strong>för</strong> energiväxlingen har till stor del inräknats i åtgärd 1.<br />

Inv. stöd <strong>för</strong> effektminskning och biobränsleuppvärmning


Åtgärden riktar sig till hushåll som har eluppvärmda hus där<br />

energianvändningen inte motiverar konvertering till ett v<strong>att</strong>enburet system.<br />

Genom <strong>att</strong> delta i en utbildning <strong>får</strong> hushållen möjlighet <strong>att</strong> söka ett mindre<br />

investeringsstöd som kan gå till följande åtgärd: Koppla in effektvakt och ett<br />

central styr- och reglersystem, sätta in ventilation med värmeåtervinning (FTX)<br />

och komplettering med biobränsle i form av kalkelugn eller pelletskamin. Stödet<br />

<strong>för</strong>eslås bli 30 % av kostnaden <strong>för</strong> material och arbete, dock högst 5 000 kr.<br />

Stödet ska utformas så <strong>att</strong> det inte konkurrerar med det statliga<br />

konverteringsstödet <strong>för</strong> direkteluppvärmda småhus. Målet är <strong>att</strong> 250 hushåll<br />

deltar i åtgärden. Miljöeffekten blir en minskning av elanvändningen med 750<br />

MWh/år.<br />

Smarta resval-arbetsplats<br />

För <strong>att</strong> åstadkomma ett mer miljövänligt resande arbetar kommunen under 2006-<br />

2009 med beteende- och <strong>att</strong>itydpåverkande åtgärder, Smarta resval. Åtgärder<br />

som genom<strong>för</strong>s är cykelkampanjer, direktbearbetning i bostadsområden,<br />

hälsotrampare och en ny cykelkarta. Syftet med Smarta resval-arbetsplats är <strong>att</strong><br />

<strong>minska</strong> arbetsresor med bil till och från de största arbetsplatserna i Varbergs<br />

kommun. Genom direktbearbetning på <strong>för</strong>etagen av både <strong>för</strong>etagsledning och<br />

alla anställda ska fler fås <strong>att</strong> pröva på <strong>att</strong> resa kollektivt eller cykla och etablera<br />

en vana <strong>att</strong> inte använda bilen. Åtgärden innehåller också ett helt nytt<br />

<strong>för</strong>etagskoncept där <strong>för</strong>etagen kan erbjuda <strong>sin</strong>a anställda köp av färdbevis via<br />

arbetsgivaren. Genom åtgärden läggs grunden <strong>för</strong> ett hållbart resande som<br />

kraftigt <strong>får</strong> ner CO2-utsläppen från arbetsresorna till och från arbetsplatsen.<br />

Miljöeffekten <strong>för</strong>väntas bli en minskning med 332 ton CO2.<br />

Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>sats om programmets åtgärder<br />

Syftet med information<strong>sin</strong>satserna är <strong>att</strong> sprida information om programmet och<br />

åtgärderna samt miljöeffekterna av dem. Information<strong>sin</strong>satsen kommer även <strong>att</strong><br />

ha inslag av folkbildning och andra typer av lärande. Med hjälp av dessa insatser<br />

hoppas vi kunna <strong>för</strong>bättra kunskaperna hos invånarna och <strong>för</strong>etagare i<br />

kommunen om deras påverkan på främst klimatet, och hur de genom enkla<br />

metoder kan <strong>minska</strong> <strong>sin</strong> påverkan på växthuseffekten. I åtgärden ingår nya<br />

metoder <strong>att</strong> sprida information genom radiojinglar och reklamfilmer i<br />

livsmedelsaffärer i samarbete med grund- och högskolestudenter.


Vänersborg <strong>får</strong> 1 miljon <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Vänersborg <strong>får</strong> 1,0 miljon kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 4,8 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 840 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 300 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Vänersborgs klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Vänersborg omf<strong>att</strong>ar satsningar på biogas och bilpool.<br />

Bidraget på totalt 1,0 miljon kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala<br />

miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Biogas från jordbruksprodukter: 888 000 kronor (4 440 000 kronor)<br />

• Årsavgift Bilpool i Väst: 18 000 kronor (96 000 kronor)<br />

• Administration: 118 120 kronor (236 240 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 840<br />

ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 60 MWh per år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 14 juni anordnar länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland en regional<br />

träff i Göteborg där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera om<br />

Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong><br />

underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat


ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89,<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Ann Olsson, Vänersborgs kommun, 0521-27 11 18,<br />

ann.olsson@vanersborg.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i<br />

Vänersborg som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från<br />

ansökan<br />

Biogas från jordbruksprodukter<br />

Syftet är <strong>att</strong> kunna producera ytterligare rågas - biogas, <strong>för</strong> i <strong>för</strong>sta hand<br />

uppgradering till fordonsgas, från jordbruksprodukter. För detta behövs en<br />

kompletterande anläggning, rötkammare med tillhörande utrustning, till den<br />

befintliga som producerar biogas från matavfall. Den biogas som idag<br />

produceras från TRAABs befintliga anläggning samt från det kommunala<br />

reningsverket i Trollhättan bedöms inte räcka till. Hittills har endast Trollhättan<br />

haft mack <strong>för</strong> biogas. Under det senaste året har det tillkommit mackar i både<br />

Vänersborg och Uddevalla. Politikerna i de aktuella kommunerna <strong>för</strong>väntas f<strong>att</strong>a<br />

beslut som gynnar byte av fordonsflotta till fordon med <strong>för</strong>nyelsebara bränslen.<br />

Det gäller dels privatfordon men fram<strong>för</strong> allt de fordon som kommunen själv<br />

använder samt ytterligare stadsbussar. Genom ökad produktion av biogas<br />

<strong>minska</strong>r användningen av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser.<br />

Årsavgift Bilpool i Väst<br />

Åtgärden avser <strong>att</strong> erbjuda gratis årsavgift i Bilpool i Väst under två år (till ett<br />

värde motsvarande 1200 kr) om hushållet samtidigt låter skrota en personbil som<br />

drivs på ben<strong>sin</strong> eller diesel och som är äldre än 10 år. Medlemmen betalar själv<br />

bilpoolens insats (3000 kr) och kör- och timavgifter i samband med nyttjande av


ilpoolsbil. Bidrag söks <strong>för</strong> 30 stycken personer mantalsskrivna i Vänersborg<br />

som går med i Bilpool i Väst och fortsätter vara medlem programperioden ut.<br />

Åtgärden bygger på <strong>att</strong> bilpoolens bilar drivs av <strong>för</strong>nyelsebara bränslen. Med<br />

anledning av de omf<strong>att</strong>ande infrastruktursatsningar på biogas som sker i<br />

västsverige avser bilpoolen <strong>att</strong> skaffa biogasbilar <strong>för</strong>uts<strong>att</strong> <strong>att</strong> vi kan finansiera<br />

merkostnaden.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Värnamo <strong>får</strong> 655 900 kronor <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Värnamo <strong>får</strong> 655 900 kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 1,3 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> elanvändningen med cirka 180 MWh per år. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Värnamos klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Värnamo avser ny energieffektiv belysning med ny<br />

styrteknik i kulvertnätet på Värnamo sjukhus samt information och folkbildning<br />

om klimatfrågan. Bidraget på totalt 655 900 kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt,<br />

där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Belysningskluster Värnamo Sjukhus: 450 000 kronor (900 000 kronor)<br />

• Klimat och Energi: 95 000 kronor (190 000 kronor)<br />

• Administration: 110 900 kronor (221 800 kronor)<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 11 juni anordnar länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och<br />

Jönköping en regional träff i Alvesta där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland<br />

annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala<br />

klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om<br />

bidrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5


miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Nils Jansson, Värnamo kommun, 0370-37 71 58,<br />

nils.jansson@varnamo.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Värnamo<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Belysningskluster Värnamo Sjukhus<br />

Bidragsansökan avser ny belysning med ny styrteknik i kulvertnätet på Värnamo<br />

sjukhus. Kulvertbelysning utgörs främst av lysrörsarmaturer med konventionella<br />

magnetiska drivdon som ger hög energianvändning och svårighet <strong>att</strong> reglera (Se<br />

Bilaga Å5:1). Belysningen (c:a 450 armaturer) planeras bytas ut till modernare<br />

armaturer och <strong>för</strong>ses med effektiv styrning. Landstingsfastigheter planerar under<br />

de närmaste åren <strong>att</strong> göra extra satsningar på energi- och miljöbesparande<br />

åtgärder och i samband med detta driva informationskampanjer till personal på<br />

sjukhuset, c:a 1500 personer. Vi har också <strong>för</strong> avsikt <strong>att</strong> presentera åtgärderna<br />

via en miniutställning i sjukhusets centralhall, så <strong>att</strong> personal och besökande kan<br />

ta del av de satsningar och besparingar som görs. Vidare kommer personal <strong>att</strong><br />

vid arbetsplatsmöten få ta del av gjorda besparingar <strong>för</strong> <strong>att</strong> latent tänka energi-<br />

och miljöspar.<br />

Klimat och Energi<br />

Informations- och folkbildning<strong>sin</strong>satsen omf<strong>att</strong>ar bla information om<br />

växthuseffekten och programmets åtgärder - på kommunens hemsida - genom<br />

framtagande av broschyr, tillgänglig på bibliotek, skolor mm - genom<br />

energidagar och klimatseminarium


Örebro <strong>får</strong> 25,3 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Örebro <strong>får</strong> 25,3 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a<br />

investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den sammanlagda<br />

investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 97,6 <strong>miljoner</strong> kronor. Projekten beräknas<br />

<strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 8 390 ton per år, vilket<br />

motsvarar utsläppen från cirka 2 900 bilar. Den 1 november 2007 är sista<br />

ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Örebros klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Det<br />

lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna motverka<br />

klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets enhet <strong>för</strong><br />

investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Örebro omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på biogas och<br />

<strong>för</strong>ändrade resvanor. Bidraget på totalt 25,3 <strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande<br />

projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:<br />

• Gröngas Biogasanläggning: 9 600 000 kronor (48 000 000 kronor)<br />

• Gastankning vid bussdepå: 6 360 000 kronor (21 200 000 kronor)<br />

• Biogasbussar i stadstrafik: 6 498 600 kronor (21 662 000 kronor)<br />

• Resor och transporter i <strong>för</strong>etag och organisationer: 775 000 kronor<br />

(1 550 000 kronor)<br />

• Barns och ungdomars resvanor: 632 000 kronor (1 264 000 kronor)<br />

• ”Tankar blir klimathandlingar”: 619 500 kronor (1 239 000 kronor)<br />

• Biogas som drivmedel: 500 000 kronor (2 150 000 kronor)<br />

• Administration: 270 530 kronor (541 060 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

8 390 ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 31 654 MWh per<br />

år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra<br />

lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 31 maj anordnar länsstyrelserna i Örebro, Östergötland och Värmland en


egional träff i Örebro där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong> <strong>att</strong> bland annat informera<br />

om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det lokala/regionala klimatarbetet och<br />

<strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till<br />

klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Karin Hermansson, Klimp-handläggare, 08-698 12 89,<br />

karin.hermansson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Tomas Bergkvist, Örebro kommun, 019-21 62 30,<br />

tomas.bergkvist@orebro.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i Örebro<br />

som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från ansökan<br />

Gröngas Biogasanläggning<br />

Åtgärden ingår som en del i kommunens biogassatsning (investeringsåtgärd 1-<br />

6). Den sammanlagda miljöeffekten <strong>för</strong> samtliga biogasåtgärder redovisas under<br />

denna åtgärd. Steg 2 innebär en kraftig ökning av biogasproduktionen.<br />

Ytterligare cirka 3,5 <strong>miljoner</strong> m³ fordonsgas ska produceras vid en<br />

gröngasanläggning, dvs råvarorna utgörs av grödor, främst spannmål från<br />

närliggande jordbruk och kvarnar. Vid anläggningen rötas materialet och gasen<br />

distribueras sedan till en uppgraderingsanläggning <strong>för</strong> rening till<br />

fordonsgaskvalitet. Som biprodukt erhålls ett högvärdigt ekologiskt gödsel.<br />

Åtgärden är ett samarbetsprojekt mellan Svensk Biogas AB, Örebro kommun<br />

och det lokala jordbruket. Anläggningen kommer <strong>att</strong> drivas i bolagsform. Svensk<br />

Biogas och kommunen har inlett en <strong>för</strong>studie under hösten 2006 och ett<br />

samarbete med jordbruket pågår.


Gastankning vid bussdepå<br />

Åtgärden utgör en av totalt sju sammanhängande biogasåtgärder i den<br />

omf<strong>att</strong>ande satsning som påbörjats i Örebro. Denna åtgärd är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong><br />

de miljöeffekter som redovisas under åtgärd 2, Gröngas biogasanläggning.<br />

Under de närmaste åren kommer den nuvarande bussdepån <strong>för</strong> stads- och<br />

landsbygdsbussarna <strong>att</strong> flyttas. Eftersom stadsbussarna byts till gasbussar under<br />

samma tidsperiod anpassas den nya bussdepån <strong>för</strong> gastankning. Depån placeras<br />

tämligen nära den gasledning som byggs till Örebros andra mack, var<strong>för</strong><br />

ledningen dimensioneras <strong>för</strong> <strong>att</strong>, via <strong>för</strong>längning, kunna <strong>för</strong>se bussdepån med<br />

biogas.<br />

Biogasbussar i stadstrafik<br />

Örebro gör omf<strong>att</strong>ande satsningar på utvecklingen av dels kollektivtrafikens<br />

<strong>att</strong>raktivitet och konkurrenskraft, dels lokalt producerad biogas som drivmedel.<br />

Åtgärden innebär <strong>att</strong> stadstrafikens bussflotta byts ut från diesel- till gasbussar.<br />

Bidrag söks <strong>för</strong> merkostnaden vid inköp av 65 gasbussar.<br />

Biogas som drivmedel<br />

Den omf<strong>att</strong>ande satsningen som Örebro kommun och Svensk Biogas genom<strong>för</strong><br />

på utbyggnad av biogas som drivmedel måste kompletteras med kraftfulla<br />

informations-och utbildning<strong>sin</strong>satser. Dessa pågår redan men behöver ytterligare<br />

<strong>för</strong>stärkas. En organisation <strong>för</strong> detta finns sedan tidigare hos båda parter.<br />

Information<strong>sin</strong>satserna utformas utifrån målgrupperna som är både näringsliv,<br />

offentliga verksamheter, skolor och allmänhet. Åtgärden utgör en av totalt sju<br />

biogasåtgärder.<br />

Resor och transporter i <strong>för</strong>etag och organisationer<br />

Företagen svarar genom egna och anställdas resor <strong>för</strong> en betydande del av<br />

trafikens negativa effekter i form av utsläpp, trängsel och olyckor. Potentialen<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>bättringar är betydande. Åtgärden innebär stöd till de <strong>för</strong>etag som vill<br />

arbeta med dessa frågor på ett systematiskt sätt. t.ex.<br />

- kartläggning av transporter och resor,<br />

- upprättande av resepolicy,<br />

- internutbildningar,<br />

- sparsam körning,<br />

- mobility management,<br />

- uppföljning.<br />

Målet är <strong>att</strong> under treårsperioden arbeta med tjugo <strong>för</strong>etag med sammanlagt<br />

10 000 an ställda. I <strong>för</strong>sta hand väljs <strong>för</strong>etag som bedöms ha en stor potential <strong>för</strong><br />

<strong>för</strong>ändring. Åtgärden <strong>för</strong>egås under 2007 av ett projekt med ungefär<br />

motsvarande upplägg, riktat till kommunens verksamheter.<br />

Barns och ungdomars resvanor<br />

Resor till skolan och andra aktiviteter präglas allt mer av bilåkning och <strong>minska</strong>d<br />

fysisk aktivitet. Kommunen har bedrivit ”vandrande skolbuss” i begränsad<br />

omf<strong>att</strong>ning men vill nu ta ett helhetsgrepp, både vad gäller metoder och<br />

målgrupper. Ansökan avser medel <strong>för</strong> <strong>att</strong> samordna, effektivisera och planera de<br />

insatser som görs i kommunen när det gäller detta. Exempel på aktiviteter är<br />

- Gå och cykla – utmaningar / tävlingar<br />

-Trafiksäkerhet<strong>sin</strong>formation<br />

- Fortbildning av lärare


- Utveckling och in<strong>för</strong>ande av olika webbverktyg som nu finns <strong>att</strong> tillgå<br />

”Tankar blir klimathandlingar”<br />

Region<strong>för</strong>bundet i Örebro län kommer tillsammans med ÖrebroBostäder och<br />

flera andra aktörer <strong>att</strong> genom<strong>för</strong>a en informationskampanj . Syftet är <strong>att</strong> ändra<br />

beteendet och vanor hos kommuninvånarna i avseende på energi- och<br />

v<strong>att</strong>en<strong>för</strong>brukning. Genom <strong>att</strong> flera olika typer av aktörer deltar och samarbetar i<br />

kampanjen kommer vi <strong>att</strong> kunna nå ut till en stor målgrupp på flera olika plan.<br />

När en fråga belyses från många olika håll är det betydligt enklare <strong>att</strong> ta till sig<br />

budskapet och <strong>för</strong>stå vikten av <strong>att</strong> lyssna och ändra sitt beteende Till denna<br />

åtgärd kopplas Åtgärd 7 Individuell mätning av el.


PRESSMEDDELANDE<br />

2007-05-24<br />

Örnsköldsvik <strong>får</strong> 6,9 <strong>miljoner</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> <strong>sin</strong><br />

<strong>klimatpåverkan</strong><br />

Örnsköldsvik <strong>får</strong> 6,9 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag från Naturvårdsverket <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

genom<strong>för</strong>a investeringar som <strong>minska</strong>r kommunens <strong>klimatpåverkan</strong>. Den<br />

sammanlagda investeringen <strong>för</strong> åtgärderna uppgår till 21,7 <strong>miljoner</strong> kronor.<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

1 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 340 bilar. Den 1 november<br />

2007 är sista ansökningsdatum <strong>för</strong> nästa omgång.<br />

– Örnsköldsviks klimatinvesteringsprogram ger ett viktigt bidrag till<br />

klimatarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande <strong>för</strong> <strong>att</strong> vi ska kunna<br />

motverka klimat<strong>för</strong>ändringen, säger Gunnel Horm, chef <strong>för</strong> Naturvårdsverkets<br />

enhet <strong>för</strong> investeringsprogram.<br />

Klimatinvesteringarna i Örnsköldsvik omf<strong>att</strong>ar bland annat satsningar på frikyla<br />

och energieffektivisering i industri och fastigheter. Bidraget på totalt 6,9<br />

<strong>miljoner</strong> kronor <strong>för</strong>delas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen<br />

anges inom parentes:<br />

• Energieffektivisering och optimering av tryckluftskompressor: 180 000<br />

kronor (600 000 kronor)<br />

• Energieffektivisering genom installation nya motorvärmare: 270 000<br />

kronor (900 000 kronor)<br />

• Utbyte av armaturer: 480 000 kronor (1 600 000 kronor)<br />

• Energieffektivisering genom installation av ny belysning: 27 600 kronor<br />

(92 000 kronor)<br />

• Ny anläggning <strong>för</strong> frikyla i Örnsköldsvik: 4 554 000 kronor (15 180 000<br />

kronor)<br />

• Utbyggnad frikyla, <strong>minska</strong>d freon- och elanvändning: 450 000 kronor<br />

(1 500 000 kronor)<br />

• Folkbildning om programmets åtgärder samt om bioraffinaderi och<br />

biodrivmedel: 727 500 kronor (1 455 000 kronor)<br />

• Administration: 182 702 kronor (365 404 kronor)<br />

Projekten beräknas <strong>minska</strong> de svenska utsläppen av växthusgaser med cirka<br />

1 000 ton per år och energianvändningen beräknas <strong>minska</strong> med 5 850 MWh per<br />

år.<br />

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra


lokala aktörer som genom<strong>för</strong> långsiktiga investeringar <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>minska</strong> utsläppen<br />

av växthusgaser. Under 2006 lämnades det in 64 ansökningar om totalt 2,4<br />

miljarder kronor i bidrag. Totalt 23 program samt tio enskilda åtgärder, så<br />

kallade Guldklimpar, beviljas nu sammanlagt 410 <strong>miljoner</strong> kronor i bidrag.<br />

Den 30 maj anordnar länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten<br />

och Norrbotten en regional träff i Örnsköldsvik där Naturvårdsverket deltar <strong>för</strong><br />

<strong>att</strong> bland annat informera om Klimp. Syftet är <strong>att</strong> ge inspiration till det<br />

lokala/regionala klimatarbetet och <strong>att</strong> underlätta <strong>för</strong> kommuner, <strong>för</strong>etag och<br />

andra <strong>att</strong> ansöka om bidrag till klimatinvesteringsprogram.<br />

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet <strong>för</strong> investeringsstöd, med<br />

ledamöter utsedda av regeringen, f<strong>att</strong>ar beslut om bidragen. Förutom<br />

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat<br />

ansökningarna. Stödet till klimatinvesteringsprogram in<strong>för</strong>des 2003 och detta är<br />

den fjärde omgången som bidrag delas ut. Hittills har bidrag på cirka 1,5<br />

miljarder kronor <strong>för</strong>delats till 95 klimatinvesteringsprogram. Åtgärderna i<br />

programmen beräknas leda till en utsläppsminskning med 871 000 ton<br />

koldioxidekvivalenter årligen. Därtill kommer även utsläppsreduktioner i våra<br />

grannländer till följd av <strong>minska</strong>d elanvändning.<br />

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/investering<br />

För ytterligare information om projekten, se nedan eller kontakta:<br />

Stina Gustafsson, Klimp-handläggare, 08-698 85 20,<br />

stina.gustafsson@naturvardsverket.se<br />

Gunnel Horm, chef vid enheten <strong>för</strong> investeringsprogram, 08-698 16 44,<br />

070-819 16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se<br />

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27,<br />

anneli.nivren@naturvardsverket.se<br />

Jan Nyman, Örnsköldsviks kommun, 0660-888 16,<br />

jan.nyman@ornskoldsvik.se<br />

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till <strong>att</strong><br />

miljöpolitiken genom<strong>för</strong>s effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till <strong>att</strong> den<br />

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.<br />

Ytterligare information om projekten i<br />

Örnsköldsvik som <strong>får</strong> bidrag, direkt hämtat från<br />

ansökan<br />

Energieffektivisering och optimering av tryckluftskompressor<br />

Projektet avser <strong>att</strong> <strong>minska</strong> energianvändningen <strong>för</strong> produktion av tryckluft<br />

genom <strong>att</strong> använda reglerbar kompressor. Genom utbyte av befintlig kompressor<br />

till tryckstyrd, vartalsreglerad kan 90 MWh el sparas per år. Bullerexponeringen<br />

<strong>minska</strong>r samtidigt från kompressorn. Från denna typ av kompressor är också


oljeläckaget mindre än från befintlig.<br />

Energieffektivisering genom installation nya motorvärmare<br />

Projektet avser <strong>att</strong> <strong>minska</strong> energi<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong> motorvärmaranläggning vid<br />

fastigheten kv Loket genom <strong>att</strong> använda moderna intelligenta bilvärmarcentraler<br />

som känner av utetemperatur och väljer inkopplingstid i <strong>för</strong>hållande till<br />

temperaturen. Avresetid inställes och tillslagstiden varierar från 30min vid +5 till<br />

180min vid -14 och lägre. Beräkning av spareffekt är ut<strong>för</strong>d med SMHI´s<br />

uppgifter på medeltemperaturer <strong>för</strong> Örnsköldsvik. Användningstid oktober -<br />

mars. Befintliga bilvärmarcentraler har tidsströmställare med manuellt val i<br />

timmar <strong>för</strong> avresetid men tillslagstiden är alltid de 3 sista timmarna. Dessa<br />

bilvärmarcentraler är mycket enkla <strong>att</strong> manipulera så <strong>att</strong> man alltid har konstant<br />

spänning på uttagen. Dvs spareffekten är egentligen större än den beräknade.<br />

Utbyte av armaturer<br />

Utbyte av befintliga belysningsarmaturer i vår verkstadslokal till armaturer som<br />

är effektivare och energisnålare. Bytet med<strong>för</strong> också bättre arbetsmiljö.<br />

Befintliga armaturer är kvicksilverlampor på 400W Nya armaturer blir<br />

keramiska metallhalogenlampor på i snitt ca 125W Antal armaturer är ca 220 st,<br />

med en brinntid på ca 5300 tim/år och armatur.<br />

Energieffektivisering genom installation av ny belysning<br />

Projektet syftar till <strong>att</strong> <strong>minska</strong> energi<strong>för</strong>brukningen med ny belysning i två<br />

blästerhallar. De armaturer som avses är av typ keramiska metallhalogenlampor.<br />

Dessa armaturer klarar den hårda miljön i en blästerhall, där blästersanden<br />

mekaniskt nöter på armaturen, än de befintliga. Styrdonen är dessutom extra<br />

kapslade och skyddas på så sätt från mekanisk nötning.<br />

Ny anläggning <strong>för</strong> frikyla i Örnsköldsvik<br />

Övik Energi är ett kommunalägt bolag som sedan år 2003 satsat på fjärrkyla<br />

(frikyla). Kallt bottenv<strong>att</strong>en från Öviksfjärden pumpas upp till en växelstation i<br />

hamnområdet. Där över<strong>för</strong>s kylan till det cirkulerande v<strong>att</strong>net i<br />

fjärrkylesystemet. Den befintliga anläggningen är inte dimensionerad <strong>för</strong> <strong>att</strong><br />

klara av <strong>att</strong> kyla det nya kraftvärmeverket och den planerade demoanläggningen<br />

<strong>för</strong> etanol. En ny frikylaanläggning med distributionsnät måste där<strong>för</strong> byggas <strong>för</strong><br />

<strong>att</strong> klara dels det planerade kraftvärmeverket och demoanläggningen och dels <strong>för</strong><br />

<strong>att</strong> kunna leverera kyla till tre stora användare inom Domsjö fabriksområde.<br />

Ett bidrag säkerställer <strong>att</strong> investeringen blir genom<strong>för</strong>d. Syftet är <strong>att</strong> eliminera<br />

användandet av freoner i de berörda industrianläggningarna samt ersätta<br />

framtida energikrävande kylmaskiner med frikyla.<br />

Utbyggnad frikyla, <strong>minska</strong>d freon- och elanvändning<br />

Övik Energi är ett kommunalägt bolag som sedan år 2003 satsat på fjärrkyla<br />

(frikyla). Kallt bottenv<strong>att</strong>en från Öviksfjärden pumpas upp till en växelstation i<br />

hamnområdet. Där över<strong>för</strong>s kylan till det cirkulerande v<strong>att</strong>net i<br />

fjärrkylesystemet. Örnsköldsviks kommun har som en av fem kommuner valts ut<br />

av Energimyndigheten <strong>att</strong> ingå i projektet ”Uthållig kommun” där målet är <strong>att</strong><br />

ställa om energisystemet och <strong>minska</strong> den globala miljöpåverkan. Åtgärden syftar<br />

till <strong>att</strong> bygga en fjärrkylakulvert till en av BAE Systems fastigheter. Idag kyls<br />

fastigheten med eldrivna kylmaskiner. När åtgärden är genom<strong>för</strong>d och<br />

fastigheten kyls med kallt havsv<strong>att</strong>en innebär åtgärden stora minskningar av<br />

elanvändningen (ca 500 MWh) samt en <strong>minska</strong>d användning av<br />

miljöpåverkande köldmedia.


Folkbildning om programmets åtgärder samt om bioraffenaderi och<br />

biodrivmedel<br />

Folkbildning bedrivs redan nu inom ramen <strong>för</strong> klimatinvesteringsprogrammet.<br />

Vi har bl a en hemsida som ajourhålls och som innehåller information om<br />

växthusgaser och dess effekter på klimatet, effektiviseringsåtgärder, information<br />

om status <strong>för</strong> de åtgärder som erhöll KLIMP 2004. I hemsidan finns också en<br />

nyhetssida som uppdateras regelbundet. Vi kommer nu <strong>att</strong> stärka<br />

folkbildning<strong>sin</strong>satsen genom <strong>att</strong> bl a lyfta fram åtgärder angående närvärme och<br />

belysning enligt detta program Dessutom kommer vi inom ramen denna åtgärd<br />

ge möjlighet <strong>för</strong> kommunmedborgare och studenter <strong>att</strong> ta del av utbudet i ett<br />

besökscentrum som drivs av BioFuel Region. Det gör vi <strong>för</strong> <strong>att</strong> <strong>för</strong> <strong>att</strong> ge<br />

kommunmedborgare möjlighet <strong>att</strong> få kunskap om det arbete som pågår inom<br />

bioenergiområdet i allmänhet och biodrivmedel i synnerhet i Örnsköldsvik.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!