29.08.2013 Views

Volvo Penta - Flipper Marin

Volvo Penta - Flipper Marin

Volvo Penta - Flipper Marin

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MOTORBÅTSGUIDE MOTORER OCH TILLBEHÖR


Innehåll<br />

Höjdpunkter i år ........................................................... 4<br />

Fördelar med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> .................................... 6<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS .........................................................10<br />

Aquamatic ......................................................................18<br />

Inombordsmotorer ...................................................26<br />

Tillbehör ...........................................................................28<br />

Tillbehörspaket, EVC .............................................33<br />

Motordata .......................................................................34<br />

2


Det är en global utmaning att åstadkomma minskad<br />

negativ påverkan på vår miljö. <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s löfte för<br />

en bättre miljö i båtlivet innehåller följande:<br />

• Toppmoderna motorer som ger högre prestanda<br />

och mindre miljöpåverkan.<br />

• Revolutionerande drivsystem som ger ett bättre<br />

och enklare båtliv – och drastiska minskningar<br />

av koldioxidutsläppen.<br />

• Smarta tillbehör som möjliggör miljövänligare sätt<br />

att köra båten.<br />

• Tillverkning i miljöcertifierade (ISO 14001)<br />

produktionsanläggningar av världsklass.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s löfte för en bättre miljö är till fördel både<br />

för dig och miljön.<br />

3


HöjDPunkTeR I åR<br />

Välkommen till ett nytt härligt år till sjöss med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>. För att göra ditt båtliv<br />

enklare och skönare har vi utökat vårt redan breda sortiment av marinmotorer,<br />

drev och tillbehör med flera nya och spännande produkter. Det här är några<br />

av årets höjdpunkter.<br />

nya DISPlayeR<br />

Den nya standarden för motordisplayer. Informationen<br />

du vill ha, på det sätt du vill ha den. Sidan 28<br />

4<br />

D13 meD 900 Hk De nya SPORTDIeSlaRna<br />

Extremt bränsleeffektiv inombordsmotor som samtidigt<br />

är det kraftfullaste vi någonsin har byggt. Sidan 27<br />

jOySTIck<br />

FöR aquamaTIc<br />

Enkel och logisk enhandsmanövrering<br />

– nu även för<br />

båtar med Aquamatic!<br />

Sidan 18<br />

Upp till 220 hk med nya generationen D3. En kompakt och<br />

extremt lätt motorserie med de lägsta utsläppsnivåerna i sin<br />

klass. Aquamatic, sidan 22. Inombord, sidan 26


DynamIc POSITIOnIng SySTem meR kRaFT OcH<br />

STöRRe DRIVenHeTeR<br />

Bibehåller båtens riktning<br />

och håller båten kvar<br />

på en begränsad yta<br />

– automatiskt. Sidan 15<br />

Med IPS800 och IPS900 blir<br />

fördelarna med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS<br />

tillgängliga för båtar upp till<br />

100 fot. Sidan 17<br />

5


FöRDelaR meD VOlVO PenTa<br />

HögRe PReSTanDa.<br />

lÄgRe kOlDIOXIDuTSlÄPP<br />

Att sänka utsläppen av koldioxid är en utmaning som <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> tar på allvar och kontinuerligt arbetar<br />

med. genom att kombinera rena motorer med effektiva drivsystem och tillbehör som möjliggör miljövänlig<br />

körning kan vi erbjuda en till synes omöjlig kombination: högre prestanda och lägre koldioxidutsläpp.<br />

Prestanda med bränsleeffektivitet<br />

Med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s Common rail­diesel med<br />

Aquamatic får du prestanda i absolut toppklass,<br />

samtidigt som bränsle förbrukningen<br />

och utsläppsnivåerna är 30 procent lägre<br />

än med bensindrivna alternativ.<br />

6<br />

–30%<br />

25 30 35 40 45<br />

Revolutionerande <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS har i ett slag minskat<br />

bränsle förbrukningen och de totala utsläppen<br />

med omkring 30 procent jämfört<br />

med raka axlar. En enorm förbättring i<br />

alla avseenden.<br />

Överträffar de hårda kraven<br />

Alla D­seriens dieselmotorer uppfyller<br />

de hårdaste miljökraven: US EPA – emissionskrav<br />

som är betydligt hårdare än det<br />

europeiska RCD­direktivet.<br />

Bensinmotorer med katalysator<br />

Våra 4­ och 8­cylindriga bensinmotorer finns<br />

med katalysator som minskar utsläppen radikalt.<br />

Motorerna uppfyller världens hårdaste<br />

emissionskrav, Kaliforniens CARB 4 Star.


mIljöVÄnlIg köRnIng<br />

Powertrim assistant ger dig<br />

automatiskt bästa möjliga trimvinkel<br />

– oberoende av hastighet. Din båt<br />

får perfekt gångläge för maximal<br />

prestanda.<br />

FöRDelaR meD VOlVO PenTa<br />

Din körstil har stor påverkan på bränsleförbrukningen – och därmed<br />

även koldioxidutsläppen. <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> erbjuder flera användarvänliga<br />

tillbehör för att minimera miljöpåverkan.<br />

Färddatorn ger dig information<br />

om nuvarande bränsleförbrukning<br />

per sjömil. Ett viktigt hjälpmedel<br />

som gör det enkelt att anpassa<br />

hastighet och gångläge för lägsta<br />

bränsleförbrukning.<br />

Boat Trim System. Effektivt<br />

interceptorbaserat trimsystem som<br />

snabbt ger båten rätt trimvinkel för<br />

minsta möjliga vattenmotstånd.<br />

7


FöRDelaR meD VOlVO PenTa<br />

uTVecklaT FöR maRInT bRuk<br />

ett skönare båtliv tack vare säker och förutsägbar manövrering, snabb acceleration,<br />

hög komfort ombord och utmärkt tillförlitlighet. bygger på mer än 100 års erfarenhet.<br />

8


A<br />

Vridmoment<br />

Unique<br />

marine torque<br />

unIkT maRInT<br />

VRIDmOmenT<br />

B<br />

Skrovmotstånd<br />

Varvtal<br />

Nyckeln till maximal prestanda och<br />

manövrering – full kraft och kontroll när<br />

du behöver det.<br />

A. Högt vridmoment vid låga varvtal ger dig:<br />

• Snabb acceleration till planing.<br />

• Kraftfull manövrering.<br />

B. Vid höga varvtal ökar fullgasmomentet<br />

om varvtalet sjunker. Du får:<br />

• Effektiv marschfart även om båten är<br />

tungt lastad.<br />

anVÄnDaRVÄnlIg<br />

elekTROnIk<br />

EVC (Electronic Vessel Control) är<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s gemensamma plattform<br />

med mycket färre kablar och kraftiga<br />

marina kontaktdon. EVC ger avsevärt bättre<br />

tillförlitlighet och nya funktioner:<br />

• Kontinuerlig övervakning av motor<br />

och transmission.<br />

• Säkerhetsfunktioner som skyddar<br />

transmission och motor.<br />

• Lätt att lägga till nya funktioner.<br />

FöRDelaR meD VOlVO PenTa<br />

PeRFekT anPaSSaT,<br />

nOggRanT TeSTaT<br />

Vi utvecklar och anpassar allt från motorer<br />

till transmission, reglage, drev och propellrar.<br />

För båtägaren innebär detta högre<br />

tillförlitlighet och bättre prestanda.<br />

uTVecklaT, TIllVeRkaT<br />

OcH SeRVaT aV eTT<br />

enDa FöReTag<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> ger dig en enda kontakt för<br />

allt från motorer, transmissioner, reglage,<br />

propellrar och tillbehör.<br />

9


VOlVO PenTa IPS<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

– en VÄXanDe STanDaRD<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS har levererats i 10 000 exemplar och finns i mer<br />

än 250 båtmodeller över hela världen. Systemet har lovordats av<br />

ägare, press och båtbyggare. nu är det dags för nästa fas. med<br />

mer kraft och större drivenhet finns fördelarna med framåtriktade<br />

propellrar nu tillgängliga för båtar ända upp till 100 fot.<br />

Ett helt nytt system för större båtar<br />

Med nya IPS800 och IPS900 som drivs<br />

av D11­motorn finns de unika fördelarna<br />

med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS nu även tillgängliga<br />

för båtar upp till 100 fot. Nyckeln till denna<br />

framgång är ett helt nytt paket där motor,<br />

drivenhet och propellrar har utvecklats<br />

parallellt för perfekt anpassning till varandra.<br />

10<br />

Den nya drivenheten är avsevärt större för<br />

att effektivt kunna hantera D11­motorns<br />

imponerande kraft och vridmoment. I<br />

praktiken innebär detta att effektiviteten<br />

och tillförlitligheten hos <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS<br />

bevaras helt och hållet med den nya<br />

generationen för större båtar.<br />

Nya IPS900 drivs av en 11­liters marindiesel med utmärkt<br />

vridmoment som hanteras perfekt av den nya större drivenheten<br />

och propellrarna.<br />

Både IPS600 och IPS900 är perfekt anpassade till sin kraft och sitt vridmoment. Med 2,5 gånger<br />

högre vridmoment och 70 procent större propellerbladarea erbjuder nya IPS900 motsvarande<br />

prestanda för båtar upp till 100 fot.


FöRDelaR meD<br />

VOlVO PenTa IPS:<br />

• 30 procent mindre<br />

koldioxidutsläpp.<br />

• 30 procent lägre<br />

bränsleförbrukning.<br />

• 20 procent högre toppfart.<br />

• 50 procent lägre upplevd<br />

bullernivå.<br />

• Billiknande körkänsla.<br />

• Joystick.<br />

Ovanstående siffror avser <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS<br />

i jämförelse med rak axelinstallation.<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

Nu finns fördelarna med framåtriktade propellrar tillgängliga för båtar upp till 100 fot. Denna 92­fotsbåt drivs av fyra IPS900. Med ett deplacement på över 60 ton<br />

är räckvidden nära 450 sjömil vid 28 knop. Alla <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS­funktioner ingår: Joystick, Dynamic Positioning System och Lågfartsfunktion.<br />

11


VOlVO PenTa IPS<br />

DÄRFöR ÄR FRamåTRIkTaDe<br />

PROPellRaR Så öVeRlÄgSeT<br />

Framåtriktade propellrar innebär nya och banbrytande lösningar<br />

som ger överlägsen effektivitet, låg buller- och vibrationsnivå,<br />

billiknande körkänsla, enkel tilläggning och problemfritt ägande.<br />

Framåtriktad effektivitet<br />

De dubbla motroterande propellrarna är<br />

framåtriktade och arbetar i ostört vatten.<br />

Propellerströmmen är parallell med skrovet.<br />

All kraft driver båten framåt.<br />

12<br />

Nästan inga avgaser<br />

Alla avgaser leds genom drivenheterna<br />

och in i propellerflödet och förs bort långt<br />

bakom båten.<br />

Kavitationsfri<br />

Propellrarna sitter långt in under skrovet<br />

för att eliminera risken för luftinträngning<br />

och kavitation, till och med vid skarpa girar<br />

och under full acceleration.<br />

X°<br />

Y°<br />

Styrbara drivenheter<br />

De styrbara drivenheterna riktar hela propellerströmmen<br />

i önskad riktning. Det ger<br />

omedelbar respons och helt förutsägbara<br />

köregenskaper.


laDaRean mOTSVaRaR<br />

DRIVnIngenS eFFekTIVITeT<br />

Framåtriktade propellrar utan avgasutlopp<br />

genom navet minimerar navdiametern. Det<br />

ger en proportionellt mycket större aktiv<br />

bladarea i vattnet. Det är en av hemligheterna<br />

bakom <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS oslagbara<br />

effektivitet.<br />

Med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS har du en kontakt<br />

för allt från ratt till propellrar, vilket är en<br />

stor fördel. Hela drivsystemet består av<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­standardkomponenter som<br />

finns hos <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s globala nätverk<br />

av återförsäljare.<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

PROblemFRITT ÄganDe InbyggD SÄkeRHeT<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS är utvecklad med säkerhet<br />

inbyggd från grunden, med robust konstruktion,<br />

dämpning av drivenheterna och<br />

redundans i EVC­systemet. <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS<br />

har också flera inbyggda säkerhetsfunktioner<br />

som minskar risken för läckage vid en<br />

eventuell påkörning. Utmärkt manöverbarhet<br />

med en motor ökar säkerheten ytterligare.<br />

13


VOlVO PenTa IPS<br />

enklaRe båTlIV<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS gör ditt båtliv enklare tack vare ett stort<br />

utbud av tillbehör. Du kan koncentrera dig på båtlivets<br />

roliga sida och njuta av dagarna till sjöss med full kontroll<br />

och ökad säkerhet.<br />

Med Docking Station utrustas båten med en extra <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS­joystick. Placera Docking Station där du har bästa möjliga överblick<br />

för manövrering. Upp till fyra joystickar kan installeras.<br />

14<br />

jOySTIck OcH<br />

DOckIng STaTIOn<br />

Skepparens bästa vän som gör tilläggningen<br />

enkel – till och med rolig. För bara joysticken<br />

åt det håll som du vill att båten ska röra<br />

sig så reagerar båten på dina kommandon.<br />

Framåt, bakåt, åt sidan eller rotera.<br />

Den nya <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS­joysticken är ergonomiskt<br />

utformad och har knappar för inkoppling av joysticken,<br />

extra kraft och Dynamic Positioning System.


DynamIc POSITIOnIng<br />

SySTem<br />

Tryck på en knapp så håller nya Dynamic<br />

Positioning System kursen och ser till att<br />

båten hålls inom ett mycket begränsat<br />

område även där det är strömt eller blåsigt.<br />

En perfekt funktion när du väntar på att få<br />

tanka och vid broöppningar och slussar.<br />

När du ska lägga till ger Dynamic Positioning<br />

System dina passagerare tid att<br />

förbereda fendrar och förtöjningstampar.<br />

Dubbla GPS­mottagare med hög precision bestämmer<br />

båtens position och kurs. Programvara i EVC­systemet<br />

omvandlar dessa uppgifter till styrvinklar, växlingar och<br />

gaspådragslägen för att hålla båten stilla.<br />

Antennen med dubbla GPS­mottagare förser Dynamic Positioning System med positionsinformation.<br />

Systemet aktiveras och avaktiveras med en knapptryckning på den nya joysticken och 7­tumsdisplayen<br />

visar systemets status.<br />

SPORTFISH mODe<br />

En unik <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­funktion för ”big­game fishing”:<br />

• Drivenheterna spärras riktade utåt.<br />

• Föraren kan svänga båten snabbt med reglagespakarna.<br />

• Enkelt att följa efter fisken och ta hem fångsten.<br />

lågFaRTSFunkTIOn<br />

Nu kan du köra smidigt med standardreglagen,<br />

från mycket låg fart till toppfart.<br />

Perfekt för körning i hamnar och kanaler,<br />

och idealiskt för trolling. För lågfartsfunktionen<br />

används en slirkoppling i<br />

växellådan som sänker båtens fart på<br />

tomgång med cirka 50 procent, från<br />

5–6 knop till 2–3 knop.<br />

Lågfartszon<br />

Normal<br />

funktion<br />

Back<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

Friläge<br />

Lågfartszon<br />

Normal<br />

funktion<br />

Fram<br />

Lågfartsfunktionen är integrerad i standardreglagen<br />

och ger smidig kontroll från mycket låg fart till toppfart.<br />

15


VOlVO PenTa IPS350–IPS900<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS-serien består av åtta modeller som lämpar<br />

sig för båtar från 35 till 100 fot. nya modeller för i år är<br />

IPS800 och IPS900 som båda drivs av marindieseln D11.<br />

I serien finns även en bensinmodell som är marknadens enda<br />

bensindrivna drivenhet.<br />

IPS550g IPS350 OcH IPS400 IPS450, IPS500 OcH IPS600<br />

Bensindriven V8<br />

med katalysator och<br />

400 hk. Finns på<br />

utvalda marknader.<br />

Dynamic Positioning System finns<br />

inte för IPS550G.<br />

16<br />

Drivs av D4 – en<br />

3,7­liters 4­cylindrig<br />

EVC­kontrollerad<br />

Common rail­diesel<br />

med turbo, kompressor<br />

och laddluftkylare.<br />

260 och 300 hk.<br />

Multipla möjligheter<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS finns för dubbel­, trippel­ eller kvadrupelinstallation. Det innebär att det finns perfekta effektalternativ<br />

för båtar ända upp till 100 fot. Alla lika lättkörda med standard dubbelreglage och alla tillgängliga tillval.<br />

Drivs av den 6­cylindriga<br />

D6 – en 5,5­liters EVC­<br />

kontrollerad Common<br />

rail­diesel med turbo,<br />

kompressor (500 och<br />

600) och laddluftkylare.<br />

Ger 330, 370 och 435 hk.


Integrerat, hydrauliskt backslag<br />

för mjuka och snabba växlingar.<br />

Drivkrafter och vibrationer<br />

tas upp av den kombinerade,<br />

dubbla gummidämpningen<br />

och tätningsringar.<br />

Unik styrbar drivenhet med<br />

integrerat sjövattenintag<br />

och avgassystem.<br />

Avgaserna släpps ut i<br />

propellerflödet och förs bort<br />

långt bakom båten.<br />

Upp till 4 manöverplatser<br />

kan användas.<br />

IPS800 OcH IPS900<br />

Drivs av den 6­cylindriga<br />

D11. En 11­liters EVCkontrollerad<br />

diesel med<br />

twin­entry­turbo, mekanisk<br />

kompressor och<br />

laddluftkylare. Ger<br />

600 och 700 hk.<br />

Instrument<br />

NYHET<br />

Gränssnitt<br />

för autopilot 7­tums färgdisplay Styrning Reglage Joystick<br />

Kvadrupelinstallation av <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS600.<br />

Toppmoderna marinmotorer<br />

med låga utsläppsnivåer.<br />

Dubbla motroterande och<br />

framåtriktade propellrar ger<br />

enastående effektivitet.<br />

Redundans med två<br />

separata system och tillförlitligtake­me­homefunktion.<br />

Dynamic Positioning<br />

System<br />

VOlVO PenTa IPS350–IPS900<br />

EVC-funktioner<br />

Elektroniska reglage (gas och växel) <br />

Motorskydd <br />

Motorövervakning <br />

Motordiagnostik <br />

Motorsynkronisering <br />

Upp till 4 manöverplatser <br />

Transmissionsskydd <br />

Larmmeddelanden i klartext <br />

Plug­in­installation av instrument <br />

NMEA 2000­gränssnitt <br />

Färddator <br />

Instrumentdimmer <br />

Djup, sjövattentemp och fart <br />

Joystick <br />

Docking Station <br />

Gränssnitt för autopilot 3) <br />

Sportfiskefunktion <br />

Lågfartsfunktion 1) /<br />

Dynamic Positioning System 2) <br />

Standard Tillval<br />

1) Standard på IPS800 och IPS900, tillval för övriga dieselmodeller.<br />

2) Kräver lågfartsfunktion och 7­tumsdisplay. Endast<br />

dieselmodeller. 3) <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> certifierar tillverkare av marina<br />

autopiloter för kompatibilitet med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS.<br />

Vad som ingår som standard eller är tillval varierar beroende<br />

på marknad.<br />

Motoreffekter<br />

Diesel<br />

IPS350<br />

IPS400<br />

IPS450<br />

IPS500<br />

IPS600<br />

IPS800<br />

IPS900<br />

Bensin<br />

IPS550G<br />

Tillbehörspaket<br />

Läs mer på sidan 33.<br />

Effekt (hk)<br />

260<br />

300<br />

330<br />

370<br />

435<br />

600<br />

700<br />

Effekt (hk)<br />

400<br />

Fullständiga tekniska data på sidan 34.<br />

Motor<br />

D4<br />

D4<br />

D6<br />

D6<br />

D6<br />

D11<br />

D11<br />

Motor<br />

V8<br />

17


aquamaTIc<br />

aquamaTIc<br />

nu meD jOySTIck<br />

joysticken ger dig full kontroll och låter dig manövrera<br />

båten i alla riktningar – åt sidan, diagonalt, framåt, bakåt<br />

eller rotera – med bara en hand. Från i år finns den som<br />

tillval för Aquamatic.<br />

För joysticken åt babord eller styrbord och<br />

båten rör sig rakt i sidled. Även ”omöjliga”<br />

tilläggningsplatser blir åtkomliga.<br />

18<br />

Vrid på joysticken för att rotera båten. Kombinera<br />

med annan rörelse för att kompensera för sidvind<br />

eller ström.<br />

Joystick för drev<br />

Enkel och logisk enhandsmanövrering:<br />

kör åt sidan, diagonalt, framåt eller snurra<br />

runt på stället. Det blir lätt och roligt att<br />

lägga till och manövrera i trånga passager.<br />

I joystick­funktionen ingår elektronisk<br />

styrning och den finns för dubbelinstallationer<br />

från modellåret 2010 för diesel­<br />

och bensindrivna V8­motorer.<br />

Joysticken kan användas för all lågfartsmanövrering.<br />

Mycket smidigare än att köra<br />

på konventionellt sätt!<br />

Elektroniska reglage<br />

Elektroniska reglage för växling och gas<br />

är nu standard på alla dieselmodeller och<br />

finns för alla bensinmodeller (utom 3.0).<br />

Fördelarna är bland annat exakt kontroll,<br />

lägre ljudnivå och praktiskt taget inget<br />

servicebehov.


Inga bogpropellrar behövs – de individuellt styrbara dreven manövrerar<br />

båten åt önskat håll.<br />

aquamaTIc<br />

Succén från <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS finns nu även för Aquamatic. Du kan manövrera båten i alla möjliga riktningar – med bara joysticken.<br />

Specialutvecklad programvara omvandlar dina joystickkommandon till båtrörelser genom att styra motorvarvtal, växling och de<br />

individuellt styrbara Aquamaticdreven.<br />

19


aquamaTIcDReV<br />

unIka FöRDelaR<br />

meD aquamaTIc<br />

Utvecklad, tillverkad och servad av ett enda företag. Det är anledningen till att<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> är den obestridda ledaren inom drevteknik. Perfekt matchning mellan motor,<br />

drev, propellrar och reglage ger de här paketen hög prestanda och sportig körkänsla.<br />

Aquamatics effektivitet ger också låga koldioxidutsläpp och marknadens bästa komfort.<br />

20<br />

FöRDelaR<br />

meD aquamaTIc:<br />

• Låg bränsleförbrukning.<br />

• Låga koldioxidutsläpp.<br />

• Sportprestanda.<br />

• Powertrim Assistant som tillval.<br />

• Mycket hög komfort ombord.<br />

• Suverän lågfartsmanövrering.<br />

• Joystick som tillval.<br />

SPORTIgT<br />

OcH bekVÄmT<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Aquamatics utmärkta<br />

körkänsla i alla hastigheter erbjuder<br />

sportprestanda för båtar från 17 till<br />

över 45 fot. Dessutom är buller­ och<br />

vibrationsnivåerna imponerande låga.<br />

Avgasutlopp under vattenytan och rena<br />

motorer eliminerar i princip rök och lukt.<br />

Med en ren akterspegel och utan buller<br />

blir det trevligare att fiska och bada.


Unika funktioner<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Aquamaticdrev har en unik<br />

kombination av funktioner som inte finns hos<br />

andra tillverkare. I Aquamaticsystemet är varje<br />

komponent utvecklad för perfekt matchning.<br />

SIngelPROPelleR DuOPROP<br />

SX<br />

Perfekt tillförlitlighet och prestanda.<br />

Hydrodynamisk design och låg vikt<br />

ger bättre fart och prestanda. För D3<br />

och bensinmotorer.<br />

9<br />

2<br />

5<br />

DPS<br />

För D3 dieselmotorer och 4,3–8,1­liters<br />

bensinmotorer som ger en imponerande<br />

körkänsla och säkerhet. Hydrodynamisk<br />

design och låg vikt ger bättre fart och<br />

prestanda.<br />

8<br />

6<br />

7<br />

3<br />

1<br />

DPR<br />

Högfartsversion av DPH­drevet för D4 och<br />

D6 som ger perfekt kontroll för båtar med<br />

toppfart över 45 knop.<br />

4<br />

1. Avgassystem genom drevet leder bort avgaser och ger lägre ljudnivåer.<br />

2. Mjuka växlingar och slitstark funktion med den patenterade konkopplingen.<br />

3. Mycket starkt korrosionsskydd tack vare saltvattenbeständig aluminium<br />

och multilagerslackskydd.<br />

4. Patenterade propellrar av nickel­aluminium­bronslegering: extremt starka<br />

och motståndskraftiga mot korrosion och beväxning (DPH).<br />

5. Patenterad och fullt hydraulisk X­act­styrning med direktverkande,<br />

utanpåliggande styrcylindrar (DPH och DPR).<br />

6. Hydrodynamiskt designat undre växelhus minskar vattenmotståndet<br />

och ökar prestandan.<br />

7. Patenterad booster­ring som optimerar vattenflödet till propellrarna.<br />

8. Axelkopplingen med brytfunktion är konstruerad för att skydda transmissionen<br />

genom att brytas av om propellrarna kolliderar med föremål under vattnet i hög fart.<br />

9. Hydraulisk powertrim med integrerad kick­up­funktion minimerar skadorna<br />

vid påkörning med ett större föremål under vattnet.<br />

DPH<br />

Utvecklat för att hantera det enorma<br />

vridmomentet hos dieselmotorerna D4<br />

och D6. Utanpåliggande styrcylindrar,<br />

patenterad X­act­styrning och propellrar<br />

ger perfekt körkänsla och säkerhet.<br />

aquamaTIcDReV<br />

Nya OceanX<br />

För D3 dieselmotorer och 4,3–8,1­liters<br />

bensinmotorer. Specialutvecklad titankeramisk<br />

beläggning och ett paket med<br />

givare för drevövervakning (endast bensin)<br />

på vårt grunddrev DPS. Finns bara på<br />

utvalda marknader.<br />

21


DIeSel aquamaTIc 140–370 Hk<br />

DIeSel aquamaTIc<br />

aquamatic dieselmotorer finns från 140 till 370 hk och<br />

erbjuder sportprestanda för båtar från 17 till över 45 fot.<br />

kompletta paket med common rail-dieselmotorer, matchade<br />

drev och propellrar och elektroniska reglage som standard på<br />

alla modeller. Den nya generationen D3 har bättre prestanda<br />

och ändå lägre utsläppsnivåer än någonsin.<br />

D3 – ImPOneRanDe PReSTanDa D4 – kOmPakT OcH kRaFTFull<br />

Sportprestanda från en helt ny Common rail­<br />

dieselmotor med 5 cylindrar i rad och upp till<br />

220 hk. Robust konstruktion och elektroniska<br />

reglage som standard. Uppfyller världens hårdaste<br />

emissionskrav. Kompakt och lätt – endast<br />

363 kg komplett med DPS­drev.<br />

Drev: SX eller DPS.<br />

22<br />

NYHET<br />

Sportdieslar<br />

Den nya generationen D3 tar dieselmotortekniken ett steg längre.<br />

Denna högpresterande och lätta dieselmotor har de lägsta utsläppsnivåerna<br />

i sin klass.<br />

En kompakt, kompressor­ och turboladdad<br />

3,7­liters Common rail­diesel med 225, 260<br />

eller 300 hk. Kan jämföras med V8 big­block­<br />

bensinmotorer i prestanda och storlek – med<br />

ungefär halva bränsleförbrukningen. Hög<br />

komfort tack vare de integrerade balansaxlarna<br />

och den optimerade motorupphängningen.<br />

Drev: DPH eller DPR.


D6 – VÄRlDenS kRaFTFullaSTe<br />

DIeSel meD DReV<br />

D6 med 330 eller 370 hk har öppnat upp<br />

Duopropfördelarna även för båtar över 45 fot.<br />

Common rail, 6­cylindrig radmotor, 5,5 liters<br />

cylindervolym och kompressor på<br />

370­ versionen.<br />

Drev: DPH eller DPR.<br />

Powertrim Assistant<br />

Ger dig automatiskt bästa möjliga trimläge – oberoende<br />

av hastighet. Det ger båten ett perfekt gångläge för<br />

optimala prestanda med lägre bränsleförbrukning och<br />

därmed lägre koldioxidutsläpp.<br />

Joystick<br />

Joysticken finns nu även för Aquamatic. För bara<br />

joysticken åt det håll som du vill att båten ska<br />

röra sig så reagerar båten på dina kommandon.<br />

DIeSel aquamaTIc 140–370 Hk<br />

EVC-funktioner<br />

Elektroniska reglage (gas och växel) <br />

Motorskydd <br />

Motorövervakning <br />

Motordiagnostik <br />

Motorsynkronisering <br />

Upp till 4 manöverplatser <br />

Transmissionsskydd <br />

Larmmeddelanden i klartext <br />

Plug­in­installation av instrument <br />

NMEA 2000­gränssnitt <br />

Färddator <br />

Instrumentdimmer <br />

Djup, sjövattentemp och fart <br />

Joystick 1, 2) <br />

Docking Station 1, 2) <br />

Gränssnitt för autopilot 1, 2, 3) <br />

Elektronisk styrning 1) <br />

Powertrim Sync <br />

Powertrim Assistant <br />

Justerbar gräns trimvinkel <br />

Standard Tillval<br />

1) Dubbelinstallation. DPS och DPH­drev. 2) Kräver elektronisk<br />

styrning. 3) <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> certifierar tillverkare av marina autopiloter<br />

för kompatibilitet med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Aquamatic.<br />

Vad som ingår som standard eller är tillval varierar beroende<br />

på marknad.<br />

Motoreffekter<br />

Effekt (hk)<br />

D3<br />

D4<br />

D6<br />

140 170 200 220<br />

225 260 300<br />

330 370<br />

Tillbehörspaket<br />

Läs mer på sidan 33.<br />

Fullständiga tekniska data på sidan 35.<br />

23


enSIn aquamaTIc 135–420 Hk<br />

benSIn aquamaTIc<br />

Sportbåtskänsla med 4-, 6- och 8-cylindriga paket som<br />

ger mycket bra bensinprestanda. Våra 4- och 8-cylindriga<br />

modeller finns med katalysator som minskar utsläppen<br />

radikalt till en nivå som uppfyller kraven för kaliforniens<br />

caRb 4 Star samt även de kommande uS ePa-kraven.<br />

Lätt, 4­cylindrig motor<br />

med kraftfullt vridmoment<br />

och 135 eller<br />

150 hk.<br />

Drev: SX.<br />

24<br />

Praktiskt taget vibrationsfri<br />

gång tack vare<br />

den centralt monterade<br />

balansaxeln. Finns med<br />

förgasare eller MPI.<br />

190 eller 225 hk.<br />

Drev: SX eller DPS.<br />

Katalysator<br />

Våra 4­ och 8­cylindriga bensinmotorer finns med katalysator som minskar utsläppen<br />

radikalt till en nivå som uppfyller de extremt hårda kraven för CARB 4 Star och även<br />

US EPA­kraven som träder i kraft i januari 2010.<br />

3.0 – kOmPakT, meD FyRa cylInDRaR 4.3 – V6 meD mjuk gång 5.0/5.7 – Small blOck V8<br />

Small block­versionerna<br />

finns med 5,0­ och<br />

5,7­liters cylindervolym<br />

och förgasare* eller MPI.<br />

Sex effektalternativ från<br />

220 till 320 hk.<br />

Drev: SX eller DPS.<br />

* Finns bara på utvalda marknader.


8.1 – bIg blOck V8<br />

Big block V8 är det kraftfullaste<br />

bland bensinmotorer – 375,<br />

400 och 420 hk. 8.1 har<br />

elektronisk bränsleinsprutning<br />

med avancerat diagnossystem<br />

för hög tillförlitlighet.<br />

Drev: DPS.<br />

Tow mode för vattensport – Nyhet!<br />

Med Tow mode blir det roligare, enklare och säkrare<br />

att åka gummiring, wakeboard och vattenskidor.<br />

Tow mode accelererar upp båten automatiskt till<br />

ett förinställt motorvarvtal och håller den farten så<br />

att du får ut mesta möjliga av din vattensport.<br />

Joystick<br />

Nu finns joysticken även för<br />

Aquamatic. För bara joysticken<br />

åt det håll som du vill att båten<br />

ska röra sig så reagerar båten<br />

på dina kommandon.<br />

benSIn aquamaTIc 135–420 Hk<br />

EVC-funktioner<br />

Elektroniska reglage (gas och växel) 1) /<br />

Motorskydd 2) <br />

Motorövervakning 2) <br />

Motordiagnostik 2) <br />

Motorsynkronisering 2) <br />

Transmissionsskydd 2) <br />

Larmmeddelanden i textform 2) <br />

Plug­in­installation av instrument 2) <br />

NMEA 2000­gränssnitt 2) <br />

Färddator 2) <br />

Instrumentdimmer 2) <br />

Djup, sjövattentemp och fart 2) <br />

Elektronisk styrning 2, 3) <br />

Powertrim Sync 2) <br />

Powertrim Assistant 2) <br />

Justerbar gräns trimvinkel 2) <br />

Bogserläge 5) <br />

Joystick 2, 3, 4) <br />

Docking Station 2, 3, 4) <br />

Gränssnitt för autopilot 2, 3, 4, 6) <br />

Standard Tillval<br />

1) 2) Tillval för 3.0 och motorer utan EVC. Kräver EVC.<br />

3) 4) Dubbelinstallation, V8, DPS­drev. Kräver elektronisk styrning.<br />

5) Kräver EVC, enkelinstallation.<br />

6) <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> certifierar tillverkare av marina autopiloter<br />

för kompatibilitet med <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Aquamatic.<br />

Vad som ingår som standard eller är tillval varierar beroende<br />

på marknad.<br />

Tillbehörspaket<br />

Läs mer på sidan 33.<br />

Motoreffekter<br />

3.0<br />

4.3<br />

5.0/5.7<br />

8.1<br />

med katalysator<br />

Effekt (hk)<br />

135 150* 150<br />

190 225<br />

220 270 300 320<br />

270 300<br />

375 400 420<br />

Fullständiga tekniska data på sidan 35.<br />

25


DIeSel InOmbORDSmOTOReR 12–900 Hk<br />

DIeSel<br />

InOmbORDSmOTOReR<br />

D3 och D13 är årets spännande nyheter i <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s<br />

serie av bränsleeffektiva marindieselmotorer för installationer<br />

med rak axel. med nya kraftfulla D13 erbjuder D-serien<br />

motoreffekter ända upp till 900 hk.<br />

D1 OcH D2 – kOmPakT<br />

PReSTanDa<br />

Lågvarvig diesel som ger minimala<br />

vibrationer och lågt ljud. Generator<br />

på 115 A och inbyggd laddsensor<br />

för optimal batteriladdninag. 2, 3<br />

eller 4 cylindrar, 12 till 75 hk.<br />

26<br />

D3 – ny geneRaTIOn D4 OcH D6 – Den SenaSTe TeknIken<br />

Den nya generationen raka<br />

5­cylindriga dieselmotorer med<br />

mycket låga utsläpps­ och<br />

bullernivåer. Fem effektalternativ<br />

från 110 till 220 hk, varav två är<br />

lågvarviga versioner för deplacementbåtar.<br />

Elektroniska reglage<br />

är standard på alla modeller.<br />

NYHET<br />

Common rail, EVC och<br />

4­ventilsteknik ger 180 till<br />

435 hk. Mjuk gång med<br />

ännu mindre vibrationer<br />

tack vare den optimerade<br />

motorupphängningen.


D13 – HögST eFFekT någOnSIn<br />

D9 OcH D11 – STORT VRIDmOmenT<br />

Oerhört stark på alla varvtal och<br />

ändå den mest kompakta motorn<br />

i sin effektklass. Nya D11 har<br />

den unika twin­entry­turbon som<br />

möjliggör pulsladdning vilket<br />

skapar ett fantastiskt vridmoment<br />

för snabb acceleration. Enkel<br />

service med alla bränsle­ och<br />

oljefilter på motorns bakkant.<br />

500 till 670 hk.<br />

NYHET<br />

D13 ger 900 hk med mäktigt vridmoment vid låga varvtal. Trots den imponerande<br />

kraften är bränsleförbrukningen och avgasutsläppen låga. Dess prestanda imponerar<br />

tack vare den unika tvåstegs­, twin­entry­turbon och dubbla laddluftkylare. Mycket<br />

kompakt och servicevänlig konstruktion.<br />

D12 med 715 och 775 hk är<br />

en av <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s mest framgångsrika<br />

motorer någonsin.<br />

Den har satt en standard som<br />

bara de nyare D11 och D13<br />

når upp till.<br />

Lågfartszon<br />

Normal<br />

funktion<br />

Back<br />

D12 – Den nya STanDaRDen<br />

Friläge<br />

Lågfartszon<br />

Normal<br />

funktion<br />

Fram<br />

Lågfartsfunktion<br />

Gör det enkelt att manövrera och lägga till<br />

genom att båtens fart på tomgång sänks med<br />

cirka 50 procent. Integrerad i standardreglage.<br />

DIeSel InOmbORDSmOTOReR 12–900 Hk<br />

EVC-funktioner<br />

Elektroniska reglage (gas och växel) 1) /<br />

Motorskydd 2) <br />

Motorövervakning 2) <br />

Upp till 4 manöverplatser. <br />

Motordiagnostik 2) <br />

Motorsynkronisering 2) <br />

Transmissionsskydd 2) <br />

Larmmeddelanden i textform 3) <br />

Plug­in­installation av instrument 2) <br />

NMEA 2000­gränssnitt 2) <br />

Färddator 2) <br />

Instrumentdimmer 2) <br />

Djup, sjövattentemp och fart <br />

Lågfartsfunktion 2) 4) /<br />

Standard Option<br />

1) Tillval för D1/D2.<br />

2) D3–D13.<br />

3) D1/D2 har larmsymboler.<br />

4) Standard på D13 med MXG­växellåda.<br />

Vad som ingår som standard eller är tillval varierar beroende<br />

på marknad.<br />

Tillbehörspaket<br />

Läs mer på sidan 33.<br />

Motoreffekter<br />

Effekt (hk)<br />

D1 12 19 28<br />

D2 40 55 75<br />

D3 110 150 170 200 220<br />

D4 180 225 260 300<br />

D6 330 370 435<br />

D9 500 575<br />

D11 670<br />

D12 715 775<br />

D13 900<br />

Fullständiga tekniska data på sidan 34.<br />

27


TIllbeHöR<br />

SkRÄDDaRSy<br />

DITT båTlIV<br />

Smarta tillbehör bidrar till att förbättra prestanda, säkerhet och<br />

komfort. I år presenterar vi den lättnavigerade 2,5-tumsdisplayen<br />

och den genialiska 7-tums färgdisplayen som du enkelt kan<br />

anpassa enligt dina specifika behov.<br />

Med EVC­systemet kan multidisplayer användas. Dessa<br />

displayer kan visa motordata, ta emot information och<br />

meddelanden samt hantera de olika EVC­funktionerna.<br />

7-tums färgdisplay – Nyhet!<br />

Förstklassig färgdisplay. Användarvänlig tack vare<br />

lättförståeliga menyer.<br />

4-tumsdisplay<br />

Kan visa information från två motorer samtidigt.<br />

Fem knappar gör det enkelt att navigera.<br />

2,5-tumsdisplay – Nyhet!<br />

2,5­tumsdisplay för <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s bensinmotorer.<br />

Knappar med bakgrundsbelysning gör det enkelt<br />

att navigera.<br />

28<br />

Varvräknare med display<br />

Enkelt att navigera i displayen med vredet på<br />

EVC­huvudpanelen.<br />

Programvara för färddator<br />

Ett tillval i kombination med multidisplayer och varvräknaren<br />

som gör alla färddatorfunktioner tillgängliga.<br />

Se tabellen för tillgänglig data.<br />

NMEA 2000-gränssnitt<br />

NMEA 2000­gränssnittet tillsammans med en<br />

kompatibel sjökortsplotter är ett komplement till en<br />

multidisplay. Det gör det möjligt att visa motordata<br />

och larm i plottern.<br />

InSTRumenTeRIng<br />

7­tums färgdisplayen visar all tillgänglig information på det sätt du önskar. Digitala eller analoga mätare, din<br />

anpassade vy eller standardvyn osv. Aktiva programvarufunktioner som lågfartsfunktion visas. Det finns också<br />

ett videouttag för att använda en kamera ombord. Användarvänlig tack vare lättförståeliga menyer.<br />

Lättnavigerad meny där du enkelt<br />

hittar informationen du söker.<br />

Bränsleekonomivyn visar detaljerad<br />

information om båtens aktuella och<br />

genomsnittliga bränsleekonomi.<br />

Med en kamera inkopplad kan du<br />

övervaka motorrummet eller få bättre<br />

sikt akterut för ökad säkerhet.


2,5­tumsdisplay<br />

4­tumsdisplay<br />

Varvräknare med display<br />

Multidisplayer<br />

Funktioner och data 2.5" 4" 7"<br />

Färgskärm <br />

Dag­/nattläge <br />

Popup­menyer (genvägar) <br />

Videouttag <br />

Neutrallägessignal (på/av) <br />

Motorer som kan visas (max) 1 2 3 1<br />

Motorvarvtal <br />

Drifttid <br />

Kylvätsketemperatur <br />

Spänning <br />

Oljetryck * <br />

Turbotryck (diesel) * <br />

Larm och varningar <br />

Diagnostik i textform <br />

Diagnostik i textform, utökad information <br />

Transmission, oljetryck ** <br />

Transmission, oljetemperatur ** <br />

Båtens fart 1) <br />

Bränslenivå 2) <br />

Färskvattennivå 2) <br />

Djup med larm 2) <br />

Sjövattentemperatur 2) <br />

Rodervinkel 2) <br />

Powertrimvinkel (Aquamatic) <br />

Information om aktivt korrosionsskydd 3) <br />

Lågfartsfunktion, slirning 4) <br />

Med programvara för färddator <br />

Momentan bränsleförbrukningshastighet <br />

Tripptid <br />

Trippbränsle <br />

Genomsnittlig bränsleförbrukningshastighet <br />

Tid till tom tank <br />

Momentan bränsleekonomi 1) <br />

Trippdistans 1) <br />

Genomsnittlig bränsleekonomi 1) <br />

Distans till tom tank 1) <br />

Med Dynamic Positioning System <br />

Position <br />

Kurs <br />

GPS­signalstyrka <br />

* Finns inte för D1 och D2. ** Beror på transmission. Kräver givare. = Tillval.<br />

1) Kräver extra givare eller NMEA­gränssnitt.<br />

2) Kräver extra givare.<br />

3) <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS. Kräver aktivt korrosionsskydd.<br />

4) Kräver lågfartsfunktion.<br />

Varv-<br />

räknare<br />

Ett komplett instrumentutbud<br />

Tillverkade enligt högsta marina standard med<br />

imskyddsmembran och bakgrundsbelysning. Tack<br />

vare EVC är det enkelt att installera med seriekopplingar.<br />

Huvudinstrument<br />

• Varvräknare med informationsdisplay<br />

(85 mm och 110 mm).<br />

• Hastighetsmätare<br />

(kräver givare, 85 mm och 110 mm).<br />

TIllbeHöR<br />

4-i-1-instrument<br />

Bränslenivå, kylvätsketemperatur, spänning och<br />

oljetryck för inombordsmotorer eller trimläge för<br />

Aquamatic (110 mm).<br />

52 mm instrument<br />

Kylvätsketemperatur; trimläge, analog visning;<br />

trimläge, digital visning; bränsletanknivå; roderläge;<br />

vattentanknivå; turbotryck; batterispänning; motorns<br />

oljetryck.<br />

Dimmerenhet<br />

Med dimmerenheten kan du styra belysningen av<br />

alla instrument, oavsett tillverkare.<br />

29


TIllbeHöR<br />

manöVReRIng<br />

30<br />

Boat Trim System<br />

Full kontroll över gångläget med snabb respons<br />

på trimkommandon, snabbare upp i planing, lägre<br />

bränsleförbrukning och bekvämare gång. Det får du<br />

med det patenterade – och mycket användarvänliga<br />

– Boat Trim System.<br />

Tack vare den patenterade interceptortekniken med<br />

vertikala blad får du mjukare gång och kommer snabbare<br />

upp i planing. Eftersom Boat Trim System är tillverkat<br />

av kompositmaterial och saknar hydraulik är det<br />

korrosionsfritt och behöver i princip inget underhåll.<br />

Elektroniska reglage<br />

För EVC­motorer. Smidig växling och lätthanterade<br />

reglage med minimalt underhåll.<br />

• Toppmontering för enkel­ eller dubbelinstallation,<br />

med eller utan powertrim­funktion.<br />

• Sidomontering för enkelinstallation, med eller<br />

utan powertrim­funktion och nödstopp.<br />

• Palm Beach sidomonterat reglage med traditionell<br />

sportfiskedesign. För dubbelinstallation.<br />

Mekaniska reglage<br />

Smidig funktion år efter år tack vare precisionsmekanik<br />

och reglagekablar med låg friktion.<br />

• Sidomontering för enkelinstallation, med eller<br />

utan powertrim­funktion och nödstopp.<br />

• Toppmontering för enkel­ eller dubbelinstallation,<br />

med eller utan powertrim­funktion.<br />

Elektronisk växling och gas<br />

för mekaniskt styrda motorer<br />

Ger smidig växling och lätthanterade reglage med<br />

minimalt underhåll. Passar de flesta motorer med<br />

mekanisk växling och gas, t.ex. D1 och D2.


Bog- och akterpropellrar<br />

Komplett serie av hög kvalitet som ger maximal<br />

manöverkraft.<br />

Bog­ och akterpropellrarna är lätta att använda och<br />

du kan välja mellan joystick, spak/knapp och touchpanel<br />

för en eller flera manöverplatser.<br />

CT600 och CT900<br />

Kompakt bogpropeller med direktverkande remdrift<br />

för hög effektivitet och tillförlitlighet. Minimalt underhåll<br />

tack vare undervattensenhet utan olja, få rörliga<br />

delar och inga anoder.<br />

Bogpropellrar<br />

BP 300<br />

CT 600<br />

CT 900<br />

BP 1200<br />

Akterpropellrar<br />

SP 600<br />

SP 900<br />

SP 1300<br />

Akterpropeller<br />

I kombination med en bogpropeller förbättrar<br />

akterpropellern manöverbarheten samt gör det<br />

betydligt enklare att lägga till.<br />

Reglage för bog- och akterpropellrar<br />

Välj mellan joystick, spak/knapp och touchpanel<br />

för en eller flera manöverplatser. Komplettera med<br />

fjärrkontroll.<br />

Båtlängd i fot<br />

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />

I tabellen visas rekommenderade bog­ och akterpropellrar i förhållande till båtlängd.<br />

Kontakta din <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­återförsäljare eller båtbyggare för exakta beräkningar.<br />

SÄkeRHeT<br />

Motorrumsfläkt<br />

Tillförlitlig och gnistskyddad. Nödvändig för att<br />

evakuera bränsleångor.<br />

Manuell länspump<br />

En manuell länspump bör av säkerhetsskäl alltid<br />

finnas ombord.<br />

Dränkbar länspump<br />

Tillförlitlig och gnistskyddad vattenkyld motor.<br />

Nivåvakter<br />

Ökar säkerheten genom att aktivera pumpen<br />

så snart slagvatten upptäcks.<br />

Nödstopp<br />

Stänger av motorn om föraren faller överbord.<br />

Remskydd<br />

Skyddar från rörliga delar på motorn.<br />

Ombordsats<br />

Färdiga satser med de vanligaste underhållsdelarna.<br />

Anpassade för varje motorserie och naturligtvis med<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s originaldelar.<br />

kOmFORT OmbORD<br />

TIllbeHöR<br />

Varmvattenberedare<br />

Robust konstruktion i rostfritt stål som uppfyller de<br />

strängaste kraven på hygien. Ansluts till motorns<br />

kylsystem och värmer vatten med motorns överskottsvärme.<br />

För 110 eller 220 V landström.<br />

Varmluftsenhet<br />

Värmer upp kabinen och/eller tar bort imma på<br />

vindrutan med hjälp av motorns överskottsvärme.<br />

Tryckvattensystem<br />

Lämpliga för både färskvatten och sjövatten. Automatisk<br />

start och stopp ger låg pulsering och lång livslängd.<br />

Tryckpumpar och flexipumpar<br />

Kompletta tryckpumpar för effektiv rengöring ombord.<br />

Flexipumpar är mångsidiga och kan användas för<br />

flera olika ändamål.<br />

Maceratorpump<br />

Denna toalettpump har en roterande kniv som sönderdelar<br />

avfallet innan det pumpas ut till septiktanken.<br />

Ljudisolering<br />

Högeffektiva ljudisoleringspaneler avsedda för<br />

marint bruk.<br />

31


TIllbeHöR<br />

Propellrar<br />

Typ SX (singel), 3­bladig aluminium<br />

Typ SX (singel), 4­bladig aluminium<br />

Typ SX (singel), 3­bladig rostfritt stål<br />

Typ I, aluminium<br />

Typ F, rostfritt stål<br />

Typ G, nickel­brons­aluminium<br />

Typ GR, rostfritt stål<br />

Typ T, nickel­brons­aluminium<br />

Typ P, nickel­brons­aluminium<br />

32<br />

SX<br />

PROPellRaR mOTORTIllbeHöR<br />

Anpassade propellrar<br />

Varje <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­propeller är en vital del av drivsystemet<br />

och är specialutvecklad för ett specifikt drev och en viss<br />

motorserie. Konstruktionen är unik, vilket ger propellern<br />

hög effektivitet i alla hastigheter, säkra köregenskaper,<br />

enkel manövrering och utmärkt komfort ombord.<br />

Singelpropellrar<br />

Singelpropellrarna är tillverkade av aluminium eller<br />

högpresterande rostfritt stål och finns för höger­<br />

eller vänsterrotation.<br />

Duoprop-propellrar<br />

Dubbla motroterande propellrar med patenterad<br />

bladkonstruktion ger perfekta köregenskaper, enkel<br />

manövrering, utmärkt grepp och lång livslängd för<br />

drivlinan. Avancerade material används för att optimera<br />

serien för olika behov. I år introducerar vi den<br />

nya högpresterande I­serien i aluminium för DPS­<br />

och OceanX­drev.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS-propellrar<br />

Unika dragande propellrar med patenterad konstruktion.<br />

Dessa dubbla motroterande propellrar<br />

är tillverkade av en specialutvecklad nickel­bronsaluminiumlegering.<br />

Drev Drivenhet<br />

DPS DPH DPR<br />

OCEAN<br />

X<br />

VOLVO<br />

PENTA IPS<br />

350-600<br />

VOLVO<br />

PENTA IPS<br />

800-900<br />

Bibehåll kraftfull laddning<br />

För båtägare som behöver ökad<br />

laddningskapacitet finns optimerade<br />

lösningar för varje motor.<br />

Extra generator<br />

För system med 12 eller 24 V, anpassad för varje<br />

motor.<br />

Laddningsfördelare<br />

För effektiv laddning av flera batterigrupper.<br />

Kraftuttag<br />

För att driva extrautrustning.<br />

Säkra motorns tillförlitlighet<br />

Förorenad diesel, förorenat vatten eller<br />

mikroorganismer i bränslet kan leda till<br />

att motorn stannar eller inte startar. Ett<br />

förfilter och en bränslerenare är effektiva<br />

sätt att säkerställa säker funktion och<br />

tillförlitlighet.<br />

Bränsleförfilter<br />

Effektiva förfilter skyddar motorn mot vatten och<br />

partiklar. De är enkla att kontrollera och rengöra för<br />

hög tillförlitlighet.<br />

Bränslerenare<br />

Förhindrar att mikroorganismer täpper till<br />

bränsle systemet.<br />

Smörjning, olja och kylvätska<br />

Utvecklade för att uppfylla de specifika krav som<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s marinmotorer och transmissioner ställer.<br />

Dessa produkter fungerar perfekt vid alla drifttemperaturer<br />

och behåller sina egenskaper även under<br />

långtidsförvaring.<br />

Ett brett utbud av tillbehör<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> har ett brett utbud av<br />

motortillbehör. Här är några ytterligare<br />

exempel.<br />

Active Corrosion Protection<br />

Det aktiva korrosionsskyddet övervakar galvaniskt<br />

strömflöde i vattnet. Vid behov varnar systemet och<br />

ser till att effektiva åtgärder vidtas för att skydda<br />

utsatta metalldelar och förlänga anodernas livslängd.<br />

Aktivt korrosionsskydd är en fördel i hamnar där det<br />

förekommer krypströmmar som kan orsaka galvanisk<br />

korrosion. Finns för <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS och Aquamaticdrev.<br />

Avgassystem<br />

Kompletta system med ljuddämpare, slangar,<br />

krökar osv.<br />

Kylsystem<br />

Komplett system, finns även varmvattenuttag för<br />

varmluftsenhet och varmvattenberedare.<br />

Neutra-Salt<br />

Motorspolningssystemet Neutra­Salt ger effektivt<br />

skydd mot invändig korrosion.<br />

Oljeabsorbenter<br />

Dukar och kuddar för miljövänlig hantering av<br />

bränsle­ och oljespill.


TIllbeHöRSPakeT,<br />

eVc<br />

Kompletta paket för ännu<br />

bättre Manövrering, Ekonomi och<br />

Övervakning. Enkla att installera<br />

eftersom alla nödvändiga delar<br />

ingår från början.<br />

SPecIFIka TIllVal<br />

FöR DRIVSySTem<br />

Drivsystemens specifika tillval<br />

presenteras i respektive avsnitt:<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS (sidan 14–17)<br />

Joystick, Docking Station, Dynamic<br />

Positioning System, Sportfish mode,<br />

Lågfartsfunktion, gränssnitt för autopilot.<br />

Aquamatic (sidan 18–25)<br />

Joystick, Docking station, Powertrim<br />

Assistant, Tow mode (bensin), gränssnitt<br />

för autopilot.<br />

Rak axel (sidan 27)<br />

Lågfartsfunktion, Trolling.<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

aquamaTIc<br />

DubbelInSTallaTIOn<br />

InOmbORDSmOTOR<br />

DubbelInSTallaTIOn<br />

aquamaTIc<br />

enkelInSTallaTIOn<br />

InOmbORDSmOTOR<br />

enkelInSTallaTIOn<br />

* Montering ovanpå eller i jämnhöjd ** Skrov­ eller akterspegelmontering<br />

MANÖVRERINGS -<br />

PAKET<br />

Manövrering – huvudsats*<br />

• Joystick, programvara<br />

• 7­tums färgdisplay<br />

• Programvara för Lågfartsfunktion<br />

Docking Station-sats<br />

• Joystick, programvara<br />

• EVC­panel<br />

Dynamic Positioning System-sats<br />

• GPS­mottagare, programvara<br />

Sportfish mode<br />

• Panel, programvara<br />

Manövrering – huvudsats<br />

• Powertrim Assistant<br />

• Roderindikator, givare, gränssnittsats<br />

Joysticksats<br />

• Joystick, programvara<br />

• Elektronisk styrning<br />

Docking Station-sats<br />

• Joystick, programvara<br />

• EVC­panel<br />

Manövrering – huvudsats<br />

• Programvara för Lågfartsfunktion<br />

• Roderindikator, givare<br />

PAKET FÖR<br />

ENKELINSTALLATIONER<br />

Aquamatic huvudsats för enkelinstallation**<br />

• Powertrim Assistant<br />

• Programvara för färddator<br />

• Multigivare<br />

Inombordsmotor huvudsats för enkelinstallation**<br />

• Lågfartsfunktion<br />

• Programvara för färddator<br />

• Multigivare<br />

EKONOMI-<br />

PAKET<br />

Ekonomi – huvudsats<br />

• Programvara för färddator<br />

• NMEA 2000­gränssnitt<br />

Active Corrosion Protection-sats<br />

• Huvudenhet för aktivt korrosionsskydd<br />

• Programvara<br />

Ekonomi – huvudsats<br />

• Programvara för färddator<br />

• NMEA 2000­gränssnitt<br />

Ekonomi – huvudsats<br />

• Programvara för färddator<br />

• NMEA 2000­gränssnitt<br />

ÖVERVAKNINGS-<br />

PAKET<br />

Ingår i Manövrering – huvudsats.<br />

Displaysats*<br />

• 7­tums färgdisplay<br />

• Monteringssats<br />

Displaysats*<br />

• 7­tums färgdisplay<br />

• Monteringssats<br />

Displaysats*<br />

• 4­tumsdisplay<br />

• NMEA 2000­gränssnitt<br />

Displaysats*<br />

• 4­tumsdisplay<br />

• NMEA 2000­gränssnitt<br />

TIllbeHöR<br />

Gå in på www.volvopenta.com för fullständiga specifikationer.<br />

33


mOTORDaTa<br />

DIeSel InOmbORDSmOTOReR<br />

Motor<br />

34<br />

Vevaxeleffekt kW/hk<br />

D1-13 9.0/12.2 8.6/11.8 3200 0.5 2 – n – – 115a 1) – 130S<br />

D1-20 14/19 13/18 3200 0.8 3 – n – – 115a 1) – 130S<br />

D1-30 21/28 20/27 3200 1.1 3 – n – – 115a 1) – 130S<br />

D2-40 29/40 28/38 3200 1.5 4 – n – – 115a 1) – 130S<br />

D2-55 41/55 39/53 3000 2.2 4 – n – – 115a 1) – 130S<br />

D2-75 55/75 53/72 3000 2.2 4 – T – – 115a 1) – 150S<br />

D3-110 81/110 78/107 3000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a –<br />

D3-150 110/150 107/146 3000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a –<br />

D3-170 125/170 121/165 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a –<br />

D3-200 147/200 143/194 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a –<br />

D3-220 162/220 157/213 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a –<br />

D4-180 132/180 128/174 2800 3.7 4 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

D4-225 165/225 160/218 3500 3.7 4 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

D4-260 191/260 186/253 3500 3.7 4 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

D4-300 221/300 212/288 3500 3.7 4 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

D6-330 243/330 237/322 3500 5.5 6 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

D6-370 272/370 267/363 3500 5.5 6 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

D6-435 320/435 310/422 3500 5.5 6 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

D9-500 368/500 357/486 2600 9.4 6 UI T/a/4V eVc/ec T 115a 1) 80a 1)<br />

D9-575 423/575 410/558 2500 9.4 6 UI T/a/4V eVc/ec T 115a 1) 80a 1)<br />

D11-670 493/670 478/650 2300 10.8 6 UI T/a/4V eVc/ec T – 80a 1)<br />

D12-715 526/715 510/694 2300 12.1 6 UI T/a/4V eVc/ec T – 80a 1)<br />

D12-800 570/775 553/752 2300 12.1 6 UI T/a/4V eVc/ec T – 80a 1)<br />

D13-900 662/900 636/864 2300 12.8 6 UI T2/a/4V eVc/ec T – 110a 1)<br />

VOlVO PenTa IPS<br />

Diesel<br />

IPS350 191/260 182/248 3500 3.7 4 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

IPS400 221/300 212/289 3500 3.7 4 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) –<br />

IPS450 243/330 230/314 3500 5.5 6 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

IPS500 272/370 259/352 3500 5.5 6 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

IPS600 320/435 307/418 3500 5.5 6 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) 80a 1)<br />

IPS800 441/600 417/567 2300 10.8 6 UI T/a/k/4V eVc/ec T – 80a 1)<br />

IPS900 515/700 487/662 2350 10.8 6 UI T/a/k/4V eVc/ec T – 80a 1)<br />

Bensinmotor med katalysator<br />

Propelleraxeleffekt kW/hk<br />

Varvtal märkeffekt v/min<br />

Cylindervolym, liter<br />

Antal cylindrar<br />

IPS550g* 298/400 280/376 4800 8.1 V8 mPI n eVc/ec – 120a –<br />

1) Med inbyggd laddningssensor * Finns bara på utvalda marknader<br />

Högtrycksbränsleinsprutning<br />

Insugning<br />

Elektronisk styrning<br />

Konstanteffekt<br />

Elektronisk växling och gas<br />

Färskvattenkylning<br />

Generator 12 V<br />

Generator 24 V<br />

S-drev<br />

Ny Standard Tillval Tillbehör<br />

Högtrycksbränsleinsprutning<br />

UI: Enhetsinsprutare<br />

cR: Common rail­bränsleinsprutning<br />

Bränslesystem<br />

2-bbl: Tvåstegsförgasare<br />

mPI: Elektronisk multiportbränsleinsprutning<br />

Elektronisk styrning<br />

eVc: Electronic Vessel Control, ett CAN­buss­baserat system för<br />

motorstyrning, instrumentering, tillbehör, diagnosfunktioner osv.<br />

eVc/ec: EVC med elektronisk växling och gas.<br />

eVc/mc: EVC med mekanisk växling och gas.<br />

eVc/I: Gränssnitt för EVC­instrumentering.<br />

Insugning<br />

n: Sugmotor A: Laddluftkylare<br />

T: Turbokompressor K: Kompressor<br />

T2: Tvåstegsturboaggregat 4V: 4 ventiler per cylinder<br />

Konstanteffekt<br />

T: Temperaturkompensation. Konstant effekt oavsett bränslets<br />

temperatur (5–55 °C).<br />

q: Kompensation för bränslekvalitet. Konstant effekt oavsett bränslets<br />

viskositet (kommersiell, vanlig eller miljödiesel).<br />

Bränsleförbrukning<br />

Beräknad bränsleförbrukning anges i respektive motors produktmeddelande<br />

(finns på www.volvopenta.se). Om du vill ha reda på den beräknade<br />

bränsleförbrukningen för en specifik båtmodell kontaktar du båtens<br />

återförsäljare.<br />

Transmissioner<br />

Ett brett utbud av <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>s marina backslag finns för alla<br />

dieselmotorer, inklusive rak eller nedvinklad axel, mekaniskt eller<br />

hydrauliskt styrda. S­drev finns för motorer från 12 till 75 hk.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> IPS är ett komplett och fullt integrerat drivsystem<br />

inklusive backslag och drivenhet.


DIeSel aquamaTIc<br />

Motor<br />

D3-140 103/140 98/133 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a SX/DPS – al, SS<br />

D3-170 125/170 119/162 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a SX/DPS – al, SS<br />

D3-200 147/200 140/190 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a DPS – al, SS<br />

D3-220 162/220 154/209 4000 2.4 5 cR T/a/4V eVc/ec T/q 150a DPS – al, SS<br />

D4-225 165/225 158/215 3500 3.7 4 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) DPh nbR<br />

D4-260 191/260 184/250 3500 3.7 4 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) DPh nbR<br />

D4-300 221/300 214/291 3500 3.7 4 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) DPH/DPR nbR/SS<br />

D6-330 243/330 233/317 3500 5.5 6 cR T/a/4V eVc/ec T/q 115a 1) DPh nbR<br />

D6-370 272/370 261/355 3500 5.5 6 cR T/a/k/4V eVc/ec T/q 115a 1) DPH/DPR nbR/SS<br />

1) Med inbyggd laddningssensor * Ingår inte<br />

Motor<br />

Vevaxeleffekt kW/hk<br />

Motorer med katalysator<br />

Propelleraxeleffekt kW/hk<br />

benSIn aquamaTIc<br />

Propelleraxeleffekt kW/hk<br />

Max v/min<br />

Varvtal märkeffekt v/min<br />

Cylindervolym, liter<br />

Cylindervolym, liter<br />

Antal cylindrar<br />

Antal cylindrar<br />

Bränslesystem<br />

Högtrycksbränsleinsprutning<br />

Insugning<br />

Elektronisk styrning<br />

Elektronisk styrning<br />

Elektronisk växling och gas<br />

Konstanteffekt<br />

Färskvattenkylning<br />

Generator 12 V<br />

3.0gl 100/135 4600 3.0 I-4 2-bbl – – 75a SX – al, SS<br />

3.0gXi*** 112/150 4800 3.0 I-4 mPI – – 75a SX – al, SS<br />

4.3gl 141/190 4600 4.3 V6 2-bbl – 75a SX/DPS – al, SS<br />

4.3gXie 168/225 4800 4.3 V6 mPI eVc/ec** 75a SX/DPS – al, SS<br />

5.0gl*** 164/220 4800 5.0 V8 2-bbl – 75a SX/DPS – SS<br />

5.0gXie 201/270 5000 5.0 V8 mPI eVc/ec** 75a SX/DPS – SS<br />

5.7gie-300 224/300 5000 5.7 V8 mPI eVc/ec** 75a SX/DPS – SS<br />

5.7gXie 239/320 5200 5.7 V8 mPI eVc/ec** 75a SX/DPS – SS<br />

8.1gie 280/375 4600 8.1 V8 mPI eVc/ec** 75a DPS – SS<br />

8.1gXie 313/420 5000 8.1 V8 mPI eVc/ec** 75a DPS – SS<br />

3.0gXic 112/150 4800 3.0 I-4 mPI – – 75a SX – al, SS<br />

5.0gXice 201/270 5000 5.0 V8 mPI eVc/ec** / 75a SX/DPS – SS<br />

5.7gice-300 224/300 5000 5.7 V8 mPI eVc/ec** / 75a SX/DPS – SS<br />

8.1gice 298/400 4800 8.1 V8 mPI eVc/ec** / 75a DPS – SS<br />

* Ingår inte ** Standard eller tillval beroende på marknad. Kontakta din lokala representant för <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>.<br />

*** Finns bara på utvalda marknader<br />

Färskvattenkylning<br />

Elektronisk växling och gas<br />

Aquamaticdrev<br />

X-act-styrning<br />

Generator 12 V<br />

Propellrar*<br />

Aquamaticdrev<br />

X-act-styrning<br />

Tekniska data enligt ISO 8665. Bränslets kvalitet kan påverka motorns effekt och bränsleförbrukning. För detaljerad information om en särskild motor, be din återförsäljare om en produktbulletin eller besök<br />

www.volvopenta.com. Samtliga modeller, all standardutrustning och alla tillbehör finns inte tillgängliga på alla marknader. Alla åtgärder har vidtagits för att tekniska data ska vara korrekta vid broschyrens<br />

publicering. <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i produktprogrammet. Produkterna som visas kan skilja sig från produktionsmodellerna.<br />

Propellrar*<br />

Aquamaticdrev<br />

SX: Singelpropeller. För bensinmotorer och D3.<br />

Liten genomföring i akterspegeln.<br />

DPS: Duoprop. För bensinmotorer och D3.<br />

Liten genomföring i akterspegeln.<br />

DPh: Duoprop. Med X­act­styrning, specialutvecklad för<br />

D4 och D6­motorer. Stor genomföring i akterspegeln.<br />

DPR: Samma som DPH men med ett undre växelhus<br />

specialutvecklat för farter över 45 knop. Stor genomföring<br />

i akterspegeln.<br />

X-act-styrning<br />

Hydraulisk servostyrning med utanpåliggande styrcylindrar<br />

som kontrolleras av en exakt feedbackventil.<br />

Propellrar<br />

Al: Aluminium<br />

SS: Rostfritt stål<br />

nbR: Nickel­brons­aluminiumlegering<br />

Mer information hittar du i produktmeddelanden som<br />

du kan få av din <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>-återförsäljare eller på<br />

www.volvopenta.se.<br />

mOTORDaTa<br />

Tack vare den avancerade motortekniken<br />

uppfyller dieselmotorerna i D­serien de allra<br />

hårdaste emissionskraven i sina respektive<br />

klasser:<br />

• US EPA Tier 2 för D3 till D13 och Tier 3 för<br />

D1 och D2 – emissionskrav som är betydligt<br />

hårdare än de europeiska RCD­kraven.<br />

Alla bensinmotorer uppfyller:<br />

• Emissionskraven i EU RCD.<br />

Modeller med katalysator uppfyller även:<br />

• Kraven för CARB 4 Star Super Ultra Low<br />

Emission.<br />

35


glObalT nÄTVeRk aV åTeRFöRSÄljaRe<br />

Som <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­ägare har du en enda kontakt för alla ärenden: motorer, instrument,<br />

tillbehör, service, garantier osv. Det innebär ett enklare ägande och mer tid för båtliv. Med<br />

varje <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­motor följer support från ett globalt nätverk av återförsäljare som finns<br />

i mer än 130 länder.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Action Service<br />

action service<br />

24–HOUR HOTLINE SUPPORT<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Action<br />

Service är en unik tjänst<br />

för alla <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>ägare.<br />

Med denna<br />

telefontjänst för snabb support erbjuder<br />

vi tillgänglighet dygnet runt, året runt.<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong> Action Service finns i Europa<br />

och Nordamerika.<br />

Utökat skydd<br />

Garantier och utökat skydd för<br />

<strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­motorer ger dig skydd i<br />

ett antal år beroende på lokala villkor.<br />

Kontakta din <strong>Volvo</strong> <strong>Penta</strong>­återförsäljare<br />

för mer information och för att aktivera<br />

det utökade skyddet.<br />

47700728 Swedish 06-2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!