29.08.2013 Views

HKV 2013-02-28 23381 53871 Försvarsmaktens kompletterande

HKV 2013-02-28 23381 53871 Försvarsmaktens kompletterande

HKV 2013-02-28 23381 53871 Försvarsmaktens kompletterande

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Fördjupat ekonomiskt underlag

1. ALLMÄNT ..................................................................................................................................... 2

2. SAMMANSTÄLLNING BERÄKNING 2019 ANSLAG 1:1.1 ................................................................. 2

3. GRUND FÖR REDOVISADE BERÄKNINGAR .................................................................................... 3

3.1. NORMERANDE FAKTORER ................................................................................................................ 3

3.2. JÄMFÖRBARHET ÅRSREDOVISNING OCH BIFOGADE BERÄKNINGAR ............................................................. 4

3.3. METOD FÖR BERÄKNINGAR .............................................................................................................. 4

4. ANTAGANDEN .............................................................................................................................. 5

4.1. ANTAGANDEN AVSEENDE LÖNEKOSTNADER 2013-2019 ....................................................................... 5

4.2. ANTAGANDEN AVSEENDE TJÄNSTBARHET 2013-2019 .......................................................................... 6

4.3. ANTAGANDEN AVSEENDE MÅLTAL PERSONAL ÅR 2019 .......................................................................... 6

4.4. ÖVRIGA ANTAGANDEN .................................................................................................................... 6

5. PERSONALKOSTNADER OCH TJÄNSTEKOSTNADER 2008-2012 ..................................................... 7

5.1. ALLMÄNT ..................................................................................................................................... 7

5.2. BEGRÄNSNINGAR I REDOVISNINGEN ................................................................................................... 7

5.3. ANTAL OCH LÖNEKOSTNADER PER PERSONALKATEGORI 2008-2012 ........................................................ 9

5.4. ÖVRIGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER 2008-2012 .................................................................... 10

5.5. KÖPTA TJÄNSTER PER ORGANISATIONSENHET 2008-2012 ................................................................... 10

5.6. ÖVRIGA REDOVISNINGAR 2008-2012 ............................................................................................. 12

6. PERSONAL- OCH TJÄNSTEKOSTNADER 2013-2019 ...................................................................... 16

6.1. ANTAL OCH LÖNEKOSTNADER PER PERSONALKATEGORI 2013-2019 ...................................................... 17

6.2. ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR PER PERSONALKATEGORI 2013-2019 .............................................................. 17

6.3. ÖVRIGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER 2013-2019 .................................................................... 18

6.4. TJÄNSTER PER ORGANISATIONSENHET 2013-2019 ............................................................................. 19

Underbilaga 1.1

Sida 1 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

1. Allmänt

Underbilagan 1.1 redovisar sammanställning på anslaget 1:1.1, jämförelser, viktigare

antaganden, utgångspunkter, metoder och osäkerheter avseende de ekonomiska beräkningarna.

Materiella investeringar redovisas som de totala investerings- och vidmakthållandekostnaderna

av krigsförbandens totala kostnad över 10-årsperioden.

2. Sammanställning beräkning 2019 anslag 1:1.1

Den nu aktuella samanställningen är att betrakta som ett nytt underlag relativt 04-27 då

antal fasta löner, snittlöner, ingångslöner GSS och tjänster justerats då tjänster omfattar

även löner.

Tabell 1 Sammanfattning anslag 1:1.1 (mnkr).

Kostnadsslag Bedömning 2019 Anmärkning

Personalkostnader ca 11 775

varav lönekostnader 10 862 Se Tabell 25

varav övr ers per personal 216 Se Tabell 26

varav produktivitetsavdrag 697 Se Tabell 9

Infrastruktur ca 2 900 Se pkt 3.3

Verksamhet ca 9 700 Se pkt 3.3

varav personalrelaterade kostnader 1 825 Se Tabell 27

varav tjänstekostnader 3 365 Se Tabell 28

varav övrigt (drift och mtrluh, varor och ext. intäk) 4 510

Omdaning försvarslogistik -610 Se BU 14

Rationalisering 17-19 -430 Se bil.1 pkt 1.4

Summa 23 335

Ramar 22 037 Enligt BU 14

Differens ca -1 300

Tabell 2 Övergripande skillnadsanalys 04-27 och RB 7 avseende anslag 1:1.1 (mnkr).

Kostnadsslag Bedömning i 04-27 Bedömning 2019 Anmärkning

(prisläge 12) (prisläge 13)

Personal inkl produktivitetsavdrag

ca 12 700 ca 11 775 Se även

Tabell 3

Infrastruktur ca 2 900 ca 2 900

Verksamhet ca 8 500 ca 9 700 Se även Tabell 4

Omdaning försvarlogistik -760 -610

Beslutad ratio 13-15 1 -350

Rationalisering 17-19 -430 Se bil.1 pkt 1.4

1 Beslutad rationalisering 13 till 15 i tabell 04-27 beskriver de åtgärder Försvarsmakten vidtog i planeringen

för BU 13. Bland annat genomfördes ett riktat erbjudande om pensionsersättning, reducering av

interna bemanningsuppdrag m.m. Reduceringarna är att hänföra både till personalkostnader och till verksamhetskostnader.

För BU 14 samt i föreliggande redovisning ligger beslutade rationalisering i BU 13

med i den s.k. grundkalkylen.

Underbilaga 1.1

Sida 2 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Kostnadsslag Bedömning i 04-27 Bedömning 2019 Anmärkning

(prisläge 12) (prisläge 13)

Summa ca 23 000 23 335

Ramar ca 21 808 22 037 Enligt BU 14

Differens ca -1 200 ca -1 300

Tabell 3 Jämförelser av personalkostnader anslag 1:1.1 mellan 04-27 och RB 7 (mnkr).

Kostnadsslag Bedömning 2019 Kommentar

Fast lön, övr ersättn

11 775 Enl Tabell 1

Varav produktivitets- 697

FM antagna nivå för perioden 2014-2019

avdrag

Se pkt 4.4

Ökat antagande produktivitetsavdrag

-232 Se ovan

Övergång FSV 800 Personalkostnad som istället uppstår i tjänster

OFF/K och SO/K 295 Lägre antal 2019, ändrad fördelning YO/SO,

differentierade snittlöner

Minskat antal GSS/T 6 Måltalet ej uppnått 2019. Se Tabell 5

Summa Ca 12 650 Att jmf med 12 700 i Tabell 2

Tabell 4 Jämförelser av verksamhetskostnader anslag 1:1.1 2019 (mnkr).

Kostnadsslag Bedömning 04-27 Bedömning 2019 Kommentar

Verksamhet 8 500 1 200 Inklusive FSV-löner

Varav personalrelaterat -300

Varav tjänsterelaterat 700

800

3. Grund för redovisade beräkningar

3.1. Normerande faktorer

Tabell 5 Beräkningsgrunder och konsekvenser i underlaget.

Beräkningsgrund Konsekvenser i underlaget

Personaluppfyllnad 2019 enligt personalprognoser

alternativt BU 14

Omdaningen försvarslogistik genomförd

2013-01-01

Produktivitetsavdraget inarbetat i

lönekostnaden per krigsförband dock

i sammanställningen

Ökning stödkostnader

Löner FSV

Underlaget innebär att lönekostnader för OFF reduceras

med ca 100 anställda jmf 04-27. Justeringar sker i snittlöner

mellan SO/K och OFF/K. FM uppdrag bedöms vara

ca 350 OFF = ca 295 mnkr lägre kostnader relativt 04-27.

Antalet GSS/T är reducerat med ca 700 = ca 6 mnkr lägre

kostnader relativt 04-27.

1 366 anställda har överförts till FMV. Det innebär att

lönekostnaderna redovisade i Försvarsmakten reduceras

med ca 800 mnkr relativt 04-27 samt att kostnaderna för

tjänster utökas med motsvarande summa då FMV beräknas

fakturera motsvarande lönesumma. Tjänstekostnader

totalt redovisas i tabell 20.

Utöver lönekostnader i bifogat underlag bör en kostnad

om produktivitetsavdrag på 697 mnkr redovisas (enl

sammanställning).

Hemtagningen maa omdaning för- Beräknade kostnader för tjänster reduceras med 190 mnkr

Underbilaga 1.1

Sida 3 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Beräkningsgrund Konsekvenser i underlaget

svarslogistik kan hanteras som en 2014, 480 mnkr 2015 och 610 mnkr prolongerat från

justeringspost om 610 mkr på sikt 2016.

Detaljerade beräkningar infrastrukturkostnader

per förband

Inga skillnader utom fördelning per krigsförband.

3.2. Jämförbarhet årsredovisning och bifogade beräkningar

I Försvarsmaktens årsredovisning för 2012 (ÅR 12) redovisas nettokostnad per produktgrupp

inklusive en fördelning av intäkter. Metoden för bokslut och beräkningsmetoder/kostnadsfördelning

Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) skiljer sig åt varför

sådana siffror inte är jämförbara.

3.3. Metod för beräkningar

Personalkostnader

Avseende personalvolymer 2019 har beräkningarna baserats på faktisk tillgång av

personal och kostnader (snittlöner, nyckeltal motsvarande) enligt antaganden i pkt 4

nedan.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader har beräknats med fördelning enligt utfall för 2012 samt tillväxt

och bedömda kostnader för att nå en iståndsatt IO 14.

Infrastrukturkostnader

Infrastrukturkostnader har fördelats baserat på aktuellt läge, nödvändiga investeringar

och beräknad hyreskostnadsutveckling. Beräkningarna bygger på dagens hyresmodell.

Materielunderhållskostnader

Beräkningen av materielunderhåll är gjord med 2012 års utfall som referens. Prognosen

bygger på fasta priser utan uppräkning. Kostnader för materielunderhåll har beräknats

baserat på:

− Tillväxt av personal. Från 2013 till 2019 tillväxer volymen av GSS/K och GSS/T

med mer än 100 procent. Volymen officerare är i huvudsak konstant. Med ökad volym

av soldater följer behov av att nyttja materiel ingående i insatsorganisationen i

större utsträckning.

− Ökad övningsverksamhet. Varje GSS/T planeras för övningsverksamhet (krigsförbandsövning

eller motsvarande) vartannat år. Därutöver planeras för övningsverksamhet

för övriga krigsförband för att nå efterfrågad tillgänglighet. Detta ökar kraven

på mängden tillgänglig materiel, det vill säga ökade krav och omfattning på materiel

som är i bruk över året.

− En procentuell fördelning av de ökade kostnaderna per krigsförband.

Underbilaga 1.1

Sida 4 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Sammantaget bedöms det ekonomiska merbehovet för att balansera det utökade nyttjandet

av materiel vara ca 550 mnkr från 2013 till 2019. Beräkningen baseras på att ca

150 000 timmar av insatsorganisationens behov av materielunderhåll kan åtgärdas av

brukare och anställda mekaniker/tekniker på främre och bakre nivå i insatsorganisationen.

Denna kostnad exkluderas från kostnadsökningen. En stegvis ökad anslagsbelastning

för materielunderhåll, till följd av personaltillväxt och ökad övningsverksamhet,

bedöms därmed öka med ca 400 mnkr från 2013 till 2019.

I ovanstående beräkning ingår inte kostnader för återtagande av materiell tillgänglighet

(så kallad reparationsskuld) vilket för insatsorganisationen motsvarar ca 500 mnkr.

Detta orsakas dels av att anskaffning av ny materiel inte sker i tillräcklig omfattning för

att omsätta äldre materiel och system. Dels av att efter hand höjda krav på beredskap

ställer ökade krav på materiell tillgänglighet.

Omfattningen av behovet att återta materiell funktionsnivå har varit svårt att prognostisera

och beräkna. I och med PRIO införande 5/6 förbättras dessa möjligheter.

4. Antaganden

4.1. Antaganden avseende lönekostnader 2013-2019

Tabell 6 Antaganden avseende lönekostnader.

Variabel Värde Kommentar

LKP över 26år 48,38 %

LKP under 26år 34,45 %

Lön OFF/K 654 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön SO/K 525 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön SO/NBO/K 548 tkr Årslönekostnad inkl LKP för NBO-off placerade

på SO-befattningar

Lön SO/SO/K 432-459 tkr Årslönekostnaden inkl LKP (med bedömd

utveckling 2013-2019) för SO-utbildade SO

Lön OFF/T 568 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön SO/T 429 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön GSS/K 325 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön GSS/T 322 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Lön CVAT 549 tkr Årslönekostnad inkl LKP

Kostnadsersättning

GMU/KMU

4,5 tkr/mån Enligt förordning

Hemvärnsersättningar 9 tkr/år Planeringsantagande i BU14. Genomsnitt alla

avtal

Övningsdygn 257 kr/tim

(2 056kr/dygn)

inkl LKP om 48,38%

Genomsnittligt antal

övningsdygn

20 st/kontinuerligt

anställda i FM OrgE

som utbildar krigsförband

till IO

Planeringsantagande BU14

Kostnaden för föränd- Beräknad till 80 mnkr 25-30 mnkr med hänsyn till löneökningar

Underbilaga 1.1

Sida 5 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Variabel Värde Kommentar

ring av ledighetsskulden per år till och med

2019

4.2. Antaganden avseende tjänstbarhet 2013-2019

Tabell 7 Antaganden avseende tjänstbarhet.

50-55 mnkr med hänsyn till personaltillväxt

Ej inräknat i lönekostnaden i tabellen ovan.

Variabel Värde Kommentar

Genomsnittlig anställningstid

GSS/K

6 år Planeringsantagande BU14

Genomsnittlig anställningstid

GSS/T

7 år Planeringsantagande BU14

Kontrakterade OFF/T,

SO/T och GSS/T förutsätts

tjänstgöra

38 dagar/4 år Fyraårscykel för att öva 100 % av T-personal

Avgångar GMU 15 % Planeringsantagande BU14

Avgångar GSS/K 10 % Planeringsantagande BU14

Avgångar GSS/T och

HAGS

5 % Planeringsantagande BU14

Årsarbetskraft OFF 0,92

Årsarbetskraft SO 0,92

Årsarbetskraft GSS/K 0,96

Årsarbetskraft OFF/T,

SO/T och GSS/T

0,02525 38 dagar/4.år

Årsarbetskraft CVAT 0,93

4.3. Antaganden avseende måltal personal år 2019

Tabell 8 Antaganden avseende måltal personal år 2019.

Variabel Värde Kommentar

Antal anställda OFF/K 4 050 individer Planeringsantagande BU14

Antal anställda OFF/T 700 individer Planeringsantagande BU14

Antal anställda FM

uppdrag

350 individer Endast OFF/K. Planeringsantagande BU14

Antal anställda SO/K 5 050 individer Planeringsantagande BU14

Antal anställda SO/T 1 300 individer Planeringsantagande BU14

Antal anställda GSS/K 6 600 individer Planeringsantagande BU14

Antal anställda GSS/T 8 800 individer Tillväxt enl BU14

Antal anställda CVAT 5 100 individer Planeringsantagande BU 14

4.4. Övriga antaganden

Tabell 9 Övriga antaganden.

Variabel Värde Kommentar

Fördelning < > 26 år

GSS

80-20 % 80 % av GSS är yngre än 26år

Produktivitetsavdrag 155 mnkr/år 465 mnkr för perioden 2014-2016. Ej inräk-

Underbilaga 1.1

Sida 6 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Variabel Värde Kommentar

2014-2016 nat i lönekostnaden i Tabell 6

Produktivitetsavdrag

72,5 mnkr/år 232 mnkr för perioden 2017-2019. Ej inräk-

2017-2019

nat i lönekostnaden i Tabell 6

Övriga ersättningar förutsätts ligga på samma nivå som idag.

5. Personalkostnader och tjänstekostnader 2008-2012

5.1. Allmänt

Enligt Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) utgörs personalkostnader av lön, övriga

ersättningar och personalrelaterade verksamhetskostnader.

− Lön består av grundlön och fasta tillägg inklusive lönekostnadspålägg (LKP).

− Övriga ersättningar består av övriga rörliga personalkostnader, t ex pendlingskostnader

och beredskapstillägg.

− Personalrelaterade verksamhetskostnader består av kostnader för övertid (ÖT), övningsdygn

(ÖD), OB-tillägg, jour samt personalvårdskostnader.

5.2. Begränsningar i redovisningen

Tillämpningen av Försvarsmaktens ekonomimodell har utvecklats i perioden och möjligheterna

att följa personalkostnaderna enligt modellens principer förbättras efterhand

genom införandet av system PRIO. Uppgifterna i redovisningen som omfattar perioden

2008-2010 är hämtade från tidigare ekonomisystem. Kostnaderna per konto och personalkategori

har manuellt fördelats enligt FEM och är därför behäftade med osäkerheter.

Förutom ovanstående påverkas redovisningen av ändringar avseende principerna för

avräkning. Från och med 2009 anslagsavräknas förvaltningsutgifter det år till vilket

kostnaden hänför sig istället för det år till vilken utgiften hänför sig. Det innebär att

förvaltningskostnader belastar anslaget det år kostnaderna uppkommer, oavsett om det

sker någon utbetalning eller inte. Detta medför att hela beloppet för till exempel pensionsavsättningar,

semesterlöneskuld och övriga upplupna lönekostnader är anslagsbelastande.

Redovisningen påverkas även av de förändringar som omfattar införande av nya personalkategorier

och som följer av övergången från plikt till frivillighet och införandet av

ett tvåbefälsystem. Nya personalkategorier är specialistofficer (SO) och kontinuerligt

samt tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater eller sjömän (GSS/K samt

GSS/T). Anställningskategorierna förstärkningssoldat och beredskapssoldat har utgått.

För perioden 2008 till 2010 är det inte möjligt att redovisa personalkostnader på det sätt

som efterfrågas i regeringsbeslut 7. Orsakerna är att det ekonomisystem som användes

före system PRIO inte möjliggör uppdelning av kostnader per personalkategori. Med

anledning av ovanstående är det inte heller möjligt att redovisa personalkostnader inom

förbandsverksamheten varvid redovisningen nedan utvisar Försvarsmaktens totala per-

Underbilaga 1.1

Sida 7 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

sonalkostnad på samtliga disponibla anslag. För 2011 och 2012 särredovisas kostnader

mot anslag 1:1.1.

Underbilaga 1.1

Sida 8 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

5.3. Antal och lönekostnader per personalkategori 2008-2012

Tabell 10 Antal individer per kategori.

Personalkategori 2008 2009 2010 2011 2012

OFF/K 9 353 9 170 8 999 8 750 8 424

SO/K 529 744 940 1 116

RO 9 425 8 979 8 126 8 002 6 926

GSS/T 1 582

GSS/K 2 327 443 1 942 3 804 4 341

CVAT 6 534 7 073 6 760 6 616 6 567

Övriga 12 466 368 344 146

Summa 25 651 26 660 26 939 28 456 29 102

Tabell 11 Lönesumma per kategori (tkr).

Personalkategori 2008 2009 2010 2011 2012

OFF/K 5 195 512 5 224 612 5 567 193 3 5 464 141 5 436 287

Varav anslag 1.1.1 5 139 962 5 211 442

SO/K 4 303 961 388 305

Varav anslag 1.1.1 259 758 337 531

RO 72 160 64 718 130 592 111 331 97 042

GSS/T 21 662

GSS/K 54 761 56 608 263 894 1 052 322 1 386 869

Varav anslag 1.1.1 981 128 1 198 472

CVAT 2 916 316 2 836 870 3 280 054 3 209 151 3 254 927

Varav anslag 1.1.1 3 182 922 3 227 115

Övriga 1 032 137 651 656 184 280 268 976 219 652

Ej allokerat 323 059 392 567 1 067 789 721 272 796 649

Summa 5 9 593 945 6 9 227 031 10 493 803 11 131 154 11 601 393

2

I GSS/K ingår förstärkningssoldat och beredskapssoldat.

3

Lön OFF/K har justerats och omfördelats till lön GSS/K med 246 330 tkr (782 åak GSS/K * 315 tkr

årslön).

4

Lön SO/K ingår i lön OFF/K 2008-2010.

5

Personalkostnader på samtliga anslag.

6

117 381,8 tkr lägre än redovisade personalkostnader i resultaträkningen. Differensen beror i huvudsak

på att ”Utbildningstjänst för FM-anställd annan redovisningsenhet” ingår i personalkostnader i resultaträkningen

och inte i tabellen ovan.

Underbilaga 1.1

Sida 9 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Tabell 12 Övriga ersättningar per kategori (tkr).

Personalkategori 2008 2009 2010 2011 2012

OFF/K 199 525 167 475 140 488 91 911 91 191

Varav anslag 1.1.1 69 100 76 434

SO/K 5 537 5 883

Varav anslag 1.1.1 2 553 3 474

RO 14 621 11 097 8 230 2 672 2 379

GSS/T 177

GSS/K 1 677 633 267 9 432 11 408

Varav anslag 1.1.1 1 103 1 639

CVAT 27 060 16 795 16 553 12 787 12 277

Övriga 156 966 60 056 16 561 12 203 12 775

Varav anslag 1.1.1 8 191 9 313

Ej allokerat 101 894 87 343 84 326 77 358 72 860

Summa 501 742 343 399 266 424 211 899 208 950

5.4. Övriga personalrelaterade kostnader 2008-2012

Nedan redovisas personalrelaterade kostnader enligt Försvarsmaktens ekonomimodell.

Kostnaderna enligt nedan avser kostnader på anslag 1:1:1 Förbandsverksamhet och

beredskap.

Tabell 13 Övriga personalrelaterade verksamhetskostnader (tkr).

Kostnadsslag 2008 2009 2010 2011 2012

Övertid 91 442 137 053 128 468 112 264 124 328

Övningsdygn 124 620 132 403 193 935 154 392 164 828

Övriga rörliga

löner 209 533 239 583 212 818 205 904 268 707

Personalvård 82 786 144 007 287 525 345 190 294 992

Inrikes resor 362 195 662 607 444 980 387 516 422 586

Utrikes resor 160 251 262 432 185 607 117 033 114 854

Summa 1 030 827 1 578 084 1 453 333 1 322 299 1 390 295

5.5. Köpta tjänster per organisationsenhet 2008-2012

Tjänster per organisationsenhet (redovisningsenhet) omfattar enligt Försvarsmaktens

ekonomimodell:

1. Drift fastigheter

2. Konsulttjänster

3. Stöd Försvarsmakten, bland annat vakt och- bevakning, transporter och materiel

underhåll.

4. Köpta tjänster omfattande reparationer och underhåll, teletjänster, post och portokostnader

5. Kundförluster

Underbilaga 1.1

Sida 10 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Tabell 14 Respektive organisationsenhets kostnader för tjänster (tkr).

Organisationsenhet 2008 2009 2010 2011 2012

Högkvarteret 121 770 90 083 127 577 309 157 269 715

Livgardet 26 969 25 241 31 198 130 664 134 090

Norrbottens regemente 0 0 24 767 114 052 96 452

Livregementets husarer 8 376 9 042 15 466 79 450 72 598

Skaraborgs regemente 21 845 17 455 18 159 43 009 176 179

Södra skånska regemente 18 798 12 146 9 134 80 701 86 038

Artilleriregementet 0 0 2 238 45 684 53 357

Luftvärnsregementet 6 846 12 536 7 683 44 912 45 766

Göta ingenjörregemente 9 173 7 660 6 807 51 202 47 118

Ledningsregementet 157 425 182 481 105 411 152 707 157 262

Trängregementet 6 984 6 443 7 094 59 443 57 046

Första ubåtsflottiljen 2 549 5 104 2 155 20 023 21 900

Tredje sjöstridsflottiljen 2 755 3 557 6 257 34 549 38 829

Fjärde sjöstridsflottiljen 3 942 2 347 2 454 38 500 43 939

Amfibieregementet 27 574 13 446 14 069 112 073 110 069

Marinbasen 24 688 21 935 32 786 50 984 69 670

Skaraborgs flygflottilj 96 127 86 806 79 365 138 973 83 555

Blekinge flygflottilj 26 915 27 566 27 580 95 636 81 131

Norrbottens flygflottilj 0 0 22 684 84 251 89 703

Helikopterflottiljen 48 086 49 384 57 496 184 181 163 014

FMTM 43 920 40 007 66 125 92 056 98 019

MHS K 10 928 8 718 14 200 56 391 55 664

MHS H 1 462 2 210 3 277 18 985 18 410

MSS 14 415 13 316 10 005 59 103 91 026

SSS 7 589 9 348 8 389 50 058 62 527

LSS 36 346 36 744 19 739 102 183 156 812

HVSS 1 427 2 848 3 594 8 484 8 195

FMTS 25 455 45 561 31 790 73 082 95 749

SWEDEC 7 685 5 768 1 882 13 511 14 044

SkyddC 0 0 2 442 16 968 18 568

FMUndSäkC 930 1 521 1 046 28 313 27 200

FM HRC 819 564 12 325 28 895 23 336

FÖMEDC 15 780 16 614 11 737 37 967 59 244

FÖMUSC 17 017 6 984 429 2

NORD 7 75 307 67 436 2 006

Konsultkostnader FMV

Försvarsmakten anlitar inte konsulter från FMV för specifika uppdrag som genomförs

med enbart Försvarsmakten som intressent. Försvarsmakten ger FMV uppdrag att exempelvis

leverera ett nytt vapensystem. FMV behöver då placera personal inom Försvarsmakten

för att få kunskap för uppdragets genomförande, exempelvis utarbetande

av specifikationer i samarbete med Försvarsmakten som kravställare. Per definition är

då FMV:s personal inte konsulter som hyrs in av Försvarsmakten, eftersom det inte

7 Nord omfattar innan 2010 Norrbottens regemente, Norrbottens flygflottilj, Artilleriregementet och

SkyddC.

Underbilaga 1.1

Sida 11 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

råder ett ensidigt behov av tjänsten. Kostnaden för personal FMV har inom Försvarsmakten

betalas indirekt av Försvarsmakten genom att FMV fakturerar för uppdraget.

Kostnaden redovisas därmed inte som konsultkostnader i Försvarsmaktens redovisning.

Konsultkostnader FOI

Försvarsmakten anlitar konsulter från FOI för att kompetensen inte finns inom Försvarsmakten,

exempelvis operationsanalytiker (OA). Kostnaderna för operationsanalytiker

framgår av nedanstående tabell.

Tabell 15 Konsultkostnader FOI (mnkr).

Personalkategori 2008 2009 2010 2011 2012

OA-stöd 44 42 42 40 40

5.6. Övriga redovisningar 2008-2012

Myndighetens centrala ledning

Försvarsmaktens centrala ledning utgörs av Högkvarteret (HKV) vars organisation i

perioden varit i kontinuerlig förändring. Nya enheter och resurser har tillförts, avvecklats

eller flyttats beroende på hur ledningsbehoven förändrats över tiden.

Under 2009 genomfördes en totalöversyn 8 avseende av HKV organisation i vilken antalet

befattningar reducerades med ca 100 befattningar ned till 1050. Detta bedömts ha

minskat lönekostnaderna med ca 90 mnkr per år. Relativt övriga Försvarsmakten har

antalet anställda vid HKV minskat i perioden 9 .

Kostnadsutvecklingen för förbandet HKV har i perioden varit lägre relativt övriga Försvarsmakten

och över tiden har kostnaderna för främst varor och tjänster sjunkit.

Tabell 16 Kostnadsutveckling HKV (mnkr).

2008 2009 2010 2011 2012

Kostnad 1 483 1 414 1 535 1 492 1 524

Forskning och utveckling

Kostnadsutvecklingen inom området följer av de efterfrågeminskningar som

genomförts i perioden enligt regeringens anvisningar och Försvarsmaktens beslut.

Därutöver påverkas kostnadsutvecklingen av de rationaliseringar som genomförts vid

de organisationer som erhåller uppdrag av Försvarsmakten att bedriva verksamhet.

8

Slutrapport avseende organisation av Högkvarteret och Försvarsmaktens centrala ledning, HKV

2009-12-15 09 100:68660.

9

Baserat på antalet officerare och civilanställda och således inte relativt ökningen av GSS.

Underbilaga 1.1

Sida 12 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Under 2007 fastställdes den för Försvarsmakten och FMV gemensamma Strategin för

Försvarsmaktens materielförsörjning 10 . Strategin innebar en försörjningslösning där

befintlig materiel eller anskaffning av redan färdigutvecklad materiel skulle främjas till

förmån för tidigare satsningar på egen materielutveckling och har också inneburit en

reducerad forskning och utveckling (FoU) samt forskning och teknikutveckling (FoT).

Rationaliseringar har därutöver åstadkommits genom att viss verksamhet flyttats till

andra myndigheter eller verksamheter. Rationaliseringar har även skett genom ökat

samarbete med universitet och högskolor och stödmyndigheter. Rationaliseringar har

förutom ovanstående genomförts genom ökning av andelen internationella samarbeten

inom forskningen.

Tabell 17 Kostnader för FoU och FoT (mnkr).

2008 2009 2010 2011 2012

1:3 356 790 244 22 172

1:4 445 188 0 0 27

1:5 979 11 977 821 723 745

Summa 1 780 1 957 1 223 1 001 1 178

Tabell 18 Kostnader för anslaget 1:5 (mnkr).

2008 2009 2010 2011 2012

Forskning vid FOI 406,6 408,0 345,8 303,6 329,2

Forskning vid FHS 52,3 51,6 48,5 32,8 23,3

Forskning vid KTH och

andra leverantörer

- 6,9 16,6 23,5 24,1

Forskning vid Karolinska

institutet

Nationella flygtekniska

4,1 12,5 9,1 8,4 12,5

forskningsprogrammet,

NFPP

20,1 20,0 15,1 15,0 15,0

Teknikutveckling 321,3 313,6 254,0 222,1 203,7

FoU-samarbete vid

Europeiska försvarsbyrån

4,7 5,4 0,0 4,8 13,3

Koncernstödsuppdrag, inklusive

FLSC och OA-stöd

135,0 131,6 114,4 90,4 99,9

Studier 35,1 27,6 17,1 22,2 23,8

Summa 979,1 977,0 820,6 722,7 744,8

Officersutbildning

Införandet av ett nytt personalförsörjningssystem samt att Försvarshögskolan sedan 1

januari 2008 övertagit ansvaret för Officersprogrammet har i perioden påverkat kostnaden

för officersutbildning.

10

Försvarsmakten 2007, Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning, HKV 2007-02-02

23 383:61994.

11

Utgiftsbegränsningen om 100 000 tkr förklarar det låga utfallet relativt disponibelt anslag

Underbilaga 1.1

Sida 13 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Nedan redovisas volymer vid det treåriga officersprogrammet, som finansieras via anslaget

1:7 Officersutbildning m.m. Därutöver redovisas kostnadsutvecklingen för den

högre militära utbildningen 12 (HMU) som beställs och finansieras via Försvarsmaktens

anslag. Redan under 2007 var kostnaderna för HMU under den nivå som sattes för

2008. Försvarsmaktens uppdrag till FHS har bland annat resulterat i att den tvååriga

högre stabsutbildningen (HSU) endast startar vartannat år, en minskning i utbildningstid

för HSU med teknisk inriktning och ca 25 procent färre studerande i HMU. Kostnadsreduceringen

bedöms till ca 46 mnkr från 2012.

Tabell 19 Kostnader för utbildning (mnkr).

Försvarsmaktens beställning

av uppdragsutbildning

Officersprogrammet

2008 2009 2010 2011 2012

Antal elever

Finansieras via 1:7

Chefsprogram/Högre

stabsofficersutbildning

147 281 321 301 300

Antal elever 148 134 65 77 120

Totalkostnad

Stabsutbildning

44 54 42 29

Antal elever 117 84 81 125 126

Totalkostnad 16 11 23 25

Övrig utbildning inom

HMU

28 30 30 28

Totalt HMU 88 13 88 95 95 82

Övriga uppdragsutbildningar

31 65 47 46 66

Summa beställning av

uppdragsutbildning

119 153 142 141 148

Försvarslogistik

Logistikverksamheten vid FMLOG har under perioden anpassats för att möta de successivt

förändrade kraven som Försvarsmakten haft på verksamheten. Parallellt har

målsättningarna att rationalisera verksamheten inom FMLOG också varit behäftade

med omfattande omstruktureringskostnader. I flertalet fall har ännu inte förväntat resultat

uppnåtts vare sig avseende kostnader eller tid.

De rationaliseringar och effektiviseringar av verksamheten som genomförts inom

FMLOG har skapat förutsättningar för att debiteringsgraden kunnat hållas på en hög

nivå. Därutöver har målsättningen varit att rationaliseringen per år ska uppgå till minst

2 procent av omsättningen. Sett över perioden har rationaliseringskraven uppnåtts vilket

kommit att innebära en ackumulerad besparing om ca 610 mnkr mellan åren 2008 och

2012.

12 Omfattar högre militär utbildning för officerare och reservofficerare med olika inriktningar.

13 Särredovisning för HSU och Stabsprogram ej möjlig

Underbilaga 1.1

Sida 14 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Utöver rationaliseringar inom FMLOG har även andra rationaliseringar inom området

försvarslogistik genomförts och då främst i periodens slutskede, till exempel. förberedelser

för att genomföra verksamhetsövergång enligt regeringens proposition En effektivare

försvarslogistik 14 avseende logistikverksamhet till FMV.

Tabell 20 FMLOG rationaliseringar.

2008 2009 2010 2011 2012

Direkt arbetad tid i

produktion/av total arbetstid

Uppnådda rationaliseringar

69,7 % 70,0 % 70,0 % 70,5 % 70,0 %

inom FMLOG i förhållande

till angivna mål

4,10 % 1,70 % 1,30 % 2,50 % 2,30 %

Rationalisering mnkr/år 201 89 72 131 118

Trots genomförda rationaliseringar vid FMLOG ökar Försvarsmaktens kostnader för

varor och tjänster i perioden. Kostnadsökningarna uppstår bland annat som en följd av

ökade krav på förbandsverksamheten och stöd till internationella insatser samt stöd till

NBG 08 och NBG 11.

Tabell 21 FMLOG kostnadsutveckling (mnkr), utdrag ur FMLOG resultaträkning.

2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter -4 845 -5 087 -5 734 -5 278 -5 168

Kostnader 4 800 5 159 5 539 5 168 5 049

varav produktionskostnader 3 642 3 990 4 354 4 025 3 553

varav omkostnader 1 157 1 169 1 185 1 143 1 496

Resultat -46 72 -195 -110 -119

Hyra av myndighetens lokaler

Förutom en mindre del som avser hyra för utlandsverksamhet är Fortifikationsverket

(FortV) huvudleverantör av lokaler. FortV svarar för avtal mot andra hyresvärdar och

hyr ut dessa för andrahandsuthyrning till Försvarsmakten.

Tabell 22 Kostnadsutveckling avseende hyror, anläggningar och övriga lokaler (mnkr).

2008 2009 2010 2011 2012

Hyror totalt 2 125 2 293 2 366 2 330 2 346

Anläggningar 15 224 184 225 245 256

Övriga lokalkostnader 16 64 37 29 134 141

Summa 2 414 2 514 2 620 2 710 2 743

varav anslag 1.2 2 0 0 5 1

14 Regeringen, Prop. 2011/12:86.

15 Avser driftskostnader.

16 Från och med år 2011 ingår kostnader för lokalvård.

Underbilaga 1.1

Sida 15 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Arbetet med att anpassa mark, anläggningar och lokaler (MAL) utgår förutom från

verksamhetens behov även från kostnader och legala aspekter. De långa tider som är

förknippade med anpassningar, i normala fall ca 3 år, innebär också en fördröjning från

det att ett behov identifierats till att leverans sker.

Nedanstående tabell redovisar FortV investeringar och anpassning av MAL samt hyra

för redan uppsagda objekt.

Tabell 23 Investeringar, MAL och hyra uppsagda objekt (mnkr).

2008 2009 2010 2011 2012

FORTV investeringar 666 417 878 956 760

Återställning 16 10 30 14 14

Inlösen bokfört värde 43 6 31 29 7

Hyra uppsagda objekt 12 3 16 10 4

Hyresmodellen medför att ca 50 procent av hyreskostnaden för uppsagda objekt överförs

till kvarvarande bestånd och att ca 50 procent innebär en minskning av hyran. Detta

beror på att endast de kostnader som direkt kan kopplas till det enskilda objektet, i

första hand kapital- och mediakostnader, ger minskningen medan däremot kostnader för

drift m.m. inte påverkas av avvecklingen av det enskilda objektet. Den trend av nedgående

hyreskostnader som inleds med 1990-talets större grundorganisationsreduceringar

har brutits i perioden 2008-2012.

6. Personal- och tjänstekostnader 2013-2019

Följande tabeller redovisar kostnader för all personal, inkluderande personal för krigsförbanden,

per kategori samt personalrelaterade kostnader per personalkategori. Kostnader

för tjänster redovisas per organisationsenhet för perioden 2013-2019.

Underbilaga 1.1

Sida 16 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

6.1. Antal och lönekostnader per personalkategori 2013-2019

Tabell 24 Antal av olika kategorier (XX-12-31).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OFF/K

(exkl FM

uppdrag)

4 038 3 860 3 771 3 683 3 638 3 653 3 703

SO/K 4 691 4 789 4 854 4 918 4 970 4 990 5 041

RO 5 100 5 000 5 000 4 900 4 900 4 800 4 800

GSS/T 2 500 3 828 4 951 6 303 7 475 8 573 8 800

GSS/K 5 118 5 406 6 042 6 292 6 405 6 543 6 613

CVAT 5 158 5 173 5 168 5 173 5 188 5 172 5 157

HAGS 15 425 15 322 15 223 15 234 15 298 15 382 15 632

Tabell 25 Lönekostnader för olika personalkategorier (mnkr).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OFF/K

(exkl FM

uppdrag)

2 482 2 372 2 318 2 264 2 236 2 245 2 276

SO/K 2 315 2 363 2 395 2 427 2 452 2 463 2 487

RO 73 72 72 70 70 69 69

GSS/T 210 240 286 305 312 323 317

GSS/K 1 597 1 687 1 885 1 963 1 998 2 042 2 063

CVAT 2 634 2 641 2 639 2 641 2 649 2 641 2 633

Övriga 220 220 220 220 220 220 220

Ej allokerat

797 797 797 797 797 797 797

Summa 10 327 10 392 10 610 10 686 10 734 10 799 10 862

6.2. Övriga ersättningar per personalkategori 2013-2019

Tabell 2624 Övriga ersättningar fördelat per personalkategori (tkr).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OFF/K

(exkl FM

uppd)

52 636 52 636 66 830 54 023 55 065 70 923 53 247

SO/K 46 677 46 677 59 264 47 907 48 832 62 894 47 219

RO 2 434 2 434 3 090 2 498 2 546 3 279 2 462

GSS/T 181 181 230 186 189 244 183

GSS/K 12 488 12 488 15 856 12 817 13 065 16 827 12 633

CVAT 11 681 11 681 14 831 11 989 12 220 15 739 11 816

Övriga 13 069 13 069 16 593 13 414 13 672 17 610 13 221

Ej allokerat

74 541 74 541 94 642 76 505 77 981 100 438 75 405

Summa 213 708 213 708 271 336 219 339 223 571 287 954 216 186

Underbilaga 1.1

Sida 17 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

6.3. Övriga personalrelaterade kostnader 2013-2019

Beräkningarna för personalrelaterade kostnader omfattar:

− Övningsdygn

− Övertid

− Övriga rörliga lönetillägg

− Personalvård

− Tjänsteresor

Beräkningarna av personalrelaterade kostnader redovisas per personalkategori 2008-

2012. Från 2013 redovisas kostnaderna per kostnadsslag. Dessa kostnader utgör en del

av verksamhetskostnader som redovisas per krigsförband och omfattar i huvudsak övningsdygn,

övertid och tjänsteresor.

Observera att denna sammanställning inte är direkt jämförbar med motsvarande som

gjort för perioden 2008-2012 då den följer en definition av innehållet i personalrelaterade

kostnader som inte är den som framgår av FEM.

Tabell 27 Övriga personalrelaterade verksamhetskostnader (tkr).

Underbilaga 1.1

Sida 18 (20)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Beräkning

anslag

* 1.000

SEK

Personalrelaterat 1 495 000 1 557 000 1 628 000 1 695 000 1 753 000 1 795 000 1 825 000

Varav övertid 128 000 132 000 136 000 140 000 145 000 150 000 150 000

Varav övningsdygn

Varav övriga

rörliga lönet

Varav personalvård

Varav inrikes

resor

Varav utrikes

resor

187 000 200 000 222 000 245 000 268 000 280 000 300 000

275 000 285 000 295 000 305 000 310 000 320 000 325 000

350 000 365 000 380 000 390 000 400 000 400 000 400 000

435 000 450 000 465 000 480 000 490 000 500 000 500 000

120 000 125 000 130 000 135 000 140 000 145 000 150 000

Övriga personalrelaterade kostnader beräknas 2019 att vara ca 1 825 mnkr. Detta är 300

mnkr lägre än vad som beräknades i 04-27 underlaget.


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

6.4. Tjänster per organisationsenhet 2013-2019

Beräkningarna för tjänster redovisas per organisationsenhet. I dessa kostnader ingår de

kostnader för tjänster Försvarsmakten upphandlar via FSV eller annan leverantör.

Tabell 28 Beräknade tjänstekostnader per organisationsenhet 2013-2019 (tkr).

Organisationsenhet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Högkvarteret 269 715 269 715 269 715 269 715 269 715 269 715 269 715

Livgardet 134 090 143 476 152 863 162 249 171 635 181 022 190 408

Norrbottens regemente 96 452 103 204 109 955 116 707 123 459 130 210 136 962

Livregementets husarer 72 598 77 679 82 761 87 843 92 925 98 007 103 089

Skaraborgs regemente 176 179 188 511 200 844 213 177 225 509 237 842 250 174

Södra skånska regemente 86 038 92 061 98 083 104 106 110 129 116 151 122 174

Artilleriregementet 53 357 57 092 60 827 64 562 68 297 72 032 75 767

Luftvärnsregementet 45 766 48 969 52 173 55 377 58 580 61 784 64 987

Göta ingenjörregemente 47 118 50 416 53 715 57 013 60 311 63 609 66 908

Ledningsregementet 157 262 168 270 179 279 190 287 201 296 212 304 223 312

Trängregementet 57 046 60 469 65 032 69 025 73 019 77 012 81 005

Första ubåtsflottiljen 21 900 22 338 22 776 23 214 23 652 24 090 31 163

Tredje sjöstridsflottiljen 38 829 39 605 40 382 41 159 41 935 42 712 43 488

Fjärde sjöstridsflottiljen 43 939 44 818 45 696 46 575 47 454 48 333 49 212

Amfibieregementet 110 069 117 774 125 479 133 184 140 889 148 593 156 298

Marinbasen 69 671 71 064 72 458 73 851 75 245 76 638 78 031

Skaraborgs flygflottilj 83 555 85 227 86 898 88 569 90 240 91 911 93 582

Blekinge flygflottilj 81 131 82 754 84 377 85 999 87 622 89 244 90 867

Norrbottens flygflottilj 89 703 91 497 93 292 95 086 96 880 98 674 100 468

Helikopterflottiljen 163 014 166 274 169 534 172 794 176 055 179 315 182 575

FM telenät- och mark 98 019 102 856 107 821 112 722 117 623 122 524 127 425

Militärhögskolan Karlberg 55 664 58 411 61 230 64 014 66 797 69 580 72 363

Militärhögskolan Halmstad 18 410 19 319 20 251 21 172 22 092 23 013 23 933

Markstridsskolan 91 026 95 518 100 128 104 680 109 231 113 782 118 333

Sjöstridsskolan 62 527 65 612 68 779 71 906 75 032 78 158 81 285

Luftstridsskolan 156 812 164 550 172 493 180 334 188 174 196 015 203 855

Hemvärnets stridsskola 8 195 8 600 9 015 9 425 9 834 10 244 10 654

FMTM 95 749 100 474 105 324 110 111 114 899 119 686 124 473

SWEDEC 14 044 14 737 15 449 16 151 16 853 17 555 18 258

SkyddC 18 568 19 485 20 425 21 353 22 282 23 210 24 139

FM underrättelse- och 27 200 28 543 29 921 31 281 32 641 34 001 35 361

Försvarsmaktens HR C 23 336 24 488 25 670 26 837 28 003 29 170 30 337

Försvarsmedicincentrum 59 244 63 391 67 538 71 685 75 833 79 980 84 127

Underbilaga 1.1

Sida 19 (20)


HÖGKVARTERET Datum Beteckning

2013-02-28 23 381:53871

Kostnader för tjänster har beräknats och fördelats på organisationsenheter inklusive

Högkvarteret. Beräkningarna grundas på 2012 års utfall per OrgE. Beräkningen bygger

på fasta priser utan uppräkning. Kostnader för tjänstekostnader har beräknats baserat på:

− Tillväxt av personal. Från 2013 till 2019 tillväxer volymen av GSS/K och GSS/T

med mer än 100 procent. Volymen officerare är i huvudsak konstant. Med ökad volym

av soldater följer behov av tjänster som varje soldat efterfrågar, till exempel ITuppkoppling,

personlig utrustning, förbrukningsmateriel och tvätt.

− Ökad övningsverksamhet. Varje GSS/T ska planeras för övningsverksamhet (KFÖ

eller motsvarande) vartannat år. Dessutom sker övningsverksamhet för övriga krigsförband

för att nå efterfrågad tillgänglighet. Detta ställer volymmässigt ökade krav

på stödtjänster utöver det varje soldat efterfrågar, till exempel förrådstjänster, förplägnadsverksamhet

och transporttjänster.

− Från 2013-01-01 har verksamhetsövergång från FMLOG till FMV/FSV genomförts.

Lönekostnaderna för civil personal och en mindre del militär redovisas, oaktat om

dessa uppbär lön via FMLOG eller FSV, som en delmängd av kostnaderna för tjänster.

Totalt innebär verksamhetsövergången att ca 800 mnkr i löner utfaller som

tjänstekostnader istället.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms det främst vara de krigsförband med tillväxt av

soldater som får påtagligast ökning av kostnader för stödtjänster beroende av utökad

efterfrågad volym. För OrgE utan tillväxt av personal har tjänstekostnaderna prolongerats.

Underbilaga 1.1

Sida 20 (20)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!