VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

gu.se

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR

CENTRUM FÖR

URBANA STUDIER

HAMMARKULLEN?


VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER?

Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra

Götalandsregionens utveckling. Genom Göteborgs stads lansering av sig själv som

kunskapsstad blir vår roll härmed än mer accentuerad. Stadens starka fokusering på city

i sin marknadsföring av sig själv som kunskaps-, kultur-, evenemangs- och turiststad,

underbyggd av långsiktiga och stora ekonomiska investeringar, har kraftigt bidragit till

den segregation som gjort Göteborg till en delad stad. Universitetets såväl som Chalmers

fokus på att formera sig som cityuniversitet har förstärkt denna delning av staden och

inneburit att den högre utbildningen för många Göteborgare utanför city framstår som

en värld man inte har tillgång till. I de båda högskolornas uppdrag finns ett åtagande

att vara tillgängligt för alla människor i hela staden. Det är en stor utmaning men är

utgångspunkten för Universitetets och Chalmers satsning på Centrum för Urbana studier

i Hammarkullen. Centrat möter alltså ett anständighetskrav om synlighet och närvaro

i hela staden. Även om basen är Hammarkullen och Angered och mycket av fokus på

samarbete med det omgivande samhället inledningsvis kommer att vara centrerat till

dessa områden, är ambitionen att hela staden och hela regionen är våra samarbetspartners.

Genom målsättningen att på djupet förändra universitetets plats i samhället och människors

föreställning om vems universitetet är, kommer högskolans tredje uppgift (samverkan med

det omgivande samhället) att få en klart framträdande och annorlunda roll än vad som är

vanligt.

Centret vill bidra till att skapa ett ömsesidigt utbyte mellan olika grupper av människor

i staden som idag är åtskilda - vår utgångspunkt är att möten befruktar och utvecklar.

Centret har ambitionen att inledningsvis hitta former för att knyta an till och låta de

erfarenheter och kunskaper som finns företrädda hos boende och yrkesverksamma

i Angered berika den högre utbildningen. Det kan vara kulturarbetare, konstnärer,

lärare, fältarbetare, men också många andra grupper. En av centrets uppgifter är

att arbeta fram former för att förstå hur globaliseringens lokala avtryck kan bli

en del av en läroprocess som får hela högskolan att utvecklas och växa. Då kan vi

med en annan tyngd än idag tala om Göteborg som kunskapsstad.

Centret ser det som viktigt att synliggöra att högskolan är en möjlighet och vill

därför underlätta för att människor i Angered tar del av högre utbildning.

Ett av centrets fokus utgörs av en problematisering av relationen mellan

plats, identitet och lärande. Centret är i hög grad medvetet om de processer

av ojämn utveckling som kännetecknar Göteborg och vill t ex genom att

skapa tvärvetenskapliga kurser, där arkitekter, lärare, socialarbetare, poliser,socialmedicinare, konstnärer och andra tillsammans studerar stadens möjligheter

till utveckling genom kollektiva lärandeprocesser. Centrets förhoppning är att

dessa processer ska vägledas av en strävan att fördjupa demokratin och ge alla

invånare förutsättningar för ett likvärdigt medborgarskap. Centret intresserar sig

för utbildningens, forskningens och konstens plats i dessa lärandeprocesser.

Centret är en mötesplats för olika institutioner vid Universitetet och Chalmers

som av olika skäl vill lägga enstaka föreläsningar, kurser eller delar av kurser i

Hammarkullen. Centret är också en mötesplats mellan utbildning/forskning och

samhälle, d v s kopplingen till den tredje uppgiften är i fokus. Genom de möten

som uppstår kan centret utveckla inte bara nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt

och ny utbildning på olika nivåer, utan även transdisciplinär (akademi+samhälle)

kunskapsproduktion.

VERKSAMHETSPROFIL

NIVÅ A

verksamhetens

ledning

NIVÅ B

verksamhetens tre

ben

NIVÅ C

verksamhetens

innehåll

NIVÅ D

verksamhetens

uttryck

Globalisering,

staden,

segregation

Centret ligger i Hammarkullen, samtidigt som det alltså har hela staden i fokus för sin

verksamhet. Detta är en viktig utgångspunkt eftersom centret bl.a. syftar till att staden

ska lära något av de erfarenheter som involverade i Centret gör. Med staden åsyftas inte

bara aktörer inom t ex kommunala organ, utan även, och i allra högsta grad, aktörer inom

Centrum för

Urbana

Studier

Forskning Utbildning

3:e uppgiften

Socialt

hållbar

stadsutveckling

Citizen

Initiatives in

Planning

Urban

Empowerment

Mistra

Urban

Futures

Hållbar

stadsutveckling

Forskarutbildning

Socialisation,

pedagogik &

ungdomsteori

Masterutbildning

Suburbs

Socionomutbildning

Grundutbildning

Samhällspedagogik

Propedeutisk

utbildning

Kultur och

språk för tidiga

åldrar

Musik College

Utställningar

& presentationer

Fotoutställning

Debatter &

dilaoger

Kulturdebatt Valdebatt

Studiebesök

konferenser

Stadsvandring

Föredrag &

seminarier

högskolan. Hur kan högskolan utvecklas med hjälp av det som sker på Centrum för Urbana

Studier i Hammarkullen? Och hur kan kommunen i stort lära och utvecklas? För att kunna

bidra till en sådan lärandeprocess behöver centret formulera en verksamhetsprofil snarare

än en verksamhetsplan, vilket annars 100929 är Förslag ett Lasse traditionella Fryk & Jenny Stenberg

sätt att beskriva en institution

eller ett centra. Denna text syftar till att formulera en sådan profil för centrat. Centrets

verksamhet kan sägas bedrivas på fyra nivåer:

Bild som förklarar verksamhetsprofil för Centrum för Urbana Studier Hammarkullen

Pedagogkonferens

A. Verksamhetens ledning: styrgrupp, föreståndare och anställda.

B. Verksamhetens tre ben: forskning, utbildning och tredje uppgiften.

C. Verksamhetens innehåll: forskningsprofilområden som t ex Social hållbar utveckling;

kunskapsutvecklingsprogram som t ex Mistra Urban Futures; forskarutbildning, master-

och grundutbildning, propedeutisk utbildning; utställningar, debatter, föredrag etc som

vänder sig till allmänheten.

D. Verksamhetens uttryck: forskningsprojekt som t ex Urban Empowerment inom Mistra

Urban Futures; masterkurser som t ex Suburbs; grundkurser som t ex Samhällspedagogik,

propedeutiska kurser som t ex Musik College; kulturdebatt, valdebatt, fotoutställning,

arkitekturutställning, pedagogkonferens etc.

Planeringsföredrag

Projekt


Noteras bör att de som genomför aktiviteter som ryms inom nivå D (verksamhetens

uttryck)normalt inte är anställda på centrat. De har sin hemvist på respektive institution

inomhögskola eller i kommunen e t c, och kommer till Centrum för Urbana Studier i

Hammarkullen tillfälligt för kortare eller längre perioder. De tar med sig hela eller delar

av en viss verksamhet till centret för att det är gynnsamt för t ex lärandemålen i en kurs,

forskningsresultaten i ett projekt eller syftet i ett projekt. Centret vill ha möjlighet att

välkomna alla sådana initiativ eftersom det är dessa aktiva personer - forskare, lärare,

studenter och praktiker - som utgör bränsle till den motor centret avser att hålla igång.

Dock behövs det mer än bränsle för att motorn ska gå, det behövs också någon slags

tändning. Den uppstår ur samverkan.

Det handlar alltså om att bidra till att samarbete utvecklas mellan forskningsaktivteter,

utbildningsaktiviteter och tredje uppgiften-aktiviteter; dvs transdisciplinär samverkan.

Ett exempel är den samverkan med fokus på torget i Hammarkullen som just utvecklas

mellan grundkursen Samhällspedagogik för pedagoger och masterkursen Suburbs för

arkitektstudenter, vilka tillsammans utgör motor i Mistra Urban Futures pilotprojekt

Urban Empowerment och projektet Citizen Initatives in Planning, som samarbetar med

Folkhögskolan i Angered och förhoppningsvis kommer att involvera arbetslösa ungdomar

i det lokala projektet Triss, samt deltagare i ett SDF-initierat arbetsmarknadsprojekt som lär

om café-catering. Göteborgs stad är också engagerad i detta genom samverkan i projektet

Utveckling nordost UNO där man söker EU-pengar för bland annat utvecklingen av

torget i Hammarkullen. Detta är bara ett exempel, det finns andra liknande samarbeten

eftersom flera olika institutioner är aktiva på centret och än fler är intresserade av samarbete.

Centret välkomnar även institutioner från andra delar av landet än Göteborg och vi menar

att det finns stora möjligheter även till internationell samverkan.

Hur ska då högskola och kommun kunna lära något från denna verksamhet? En viktig

utgångspunkt i centrets verksamhetsprofil är att de forskare och lärare som kommer

till centret med verksamhet, fortsatt är anställda på sina institutioner på högskolan. På

detta sätt deltar de i sina respektive institutioners utbildningsdiskussioner och återför

sina erfarenheter från att förlägga delar av sin verksamhet till centret i Hammarkullen.

På så sätt kan erfarenheter och kunskaper från den transdisciplinära samverkan de blivit

involverade i komma heminstitutionen till godo. Omvänt kan utvecklingsarbete vid den

egna institutionen inspirera till ytterligare verksamhet vid centret i Hammarkullen och

samtidigt också bidra till att hitta nya vägar för propedeutisk utbildning med syfte att

bredda rekryteringen till högskolan.

När det gäller frågan om staden som helhet kan lära från centrets verksamhet handlar det

om att verksamheten inte enbart skall bedrivas i Hammarkullen. Tvärtom skall centret

också bedriva verksamhet i centrala staden, för att på så sätt kunna bidra till aktivt påverka

stadens utveckling även när det t ex handlar om planering av Älvstränderna.

Denna verksamhetsprofil för Centrum för Urbana Studier Hammarkullen innebär således

att centret, med intresserade forskare, lärare och studenter som motor, är organiserat på

ett sätt som underlättar för transdisciplinär samverkan mellan forskning, utbildning och

tredje uppgiften. Vilka forskningsprofilområden som kommer att utvecklas med bas helt

eller delvis på centret beror alltså på vilka forskare som ser fördel i en aktiv koppling till

centret. Detsamma gäller vilka utbildningar som kommer att bedrivas och utvecklas med

centret som bas. Vilka tredje uppgiften-aktiviteter som kommer att ske i anslutning till

centret är på samma sätt beroende av de lokala och kommunala praktikernas intresse för

att knyta vissa delar av sin verksamhet till centrat.


CENTRUM FÖR URBANA STUDIER

HAMMARKULLETORGET 62 B, VÅN 6

424 37 ANGERED

www.urban.gu.se | www.chalmers.se/urban

More magazines by this user
Similar magazines