Mer information om bostadsanpassning - Halmstad

halmstad.se

Mer information om bostadsanpassning - Halmstad

Bostadsanpassningsbidrag

Information om bidrag till

Bostadsanpassning

FASTIGHETSKONTORET


Bostadsanpassningsbidrag

Innehåll

Vad är bostadsanpassningsbidrag ………………………………………................. 3

Bostadsanpassning i korthet …………………………….....……….......... 3

Bostaden ………………………………………………………………............ 4

Nybyggnad ……………………………………………………………........... 4

Köp eller byte av bostad ……………………………………………….......... 4

Hur går det till att ansöka om bostadsanpassningsbidrag? ……….................. 5

Intyg ………………………………………………………….…………........ 5

Ansökan ……………………………………………………………………… 5

Fastighetsägarens medgivande ……………………………………..……… 5

Vad händer sen? ……………………………………………………….............…….. 6

Beslutet ……………………………………………………………….............……….. 6

Beställning av arbetet …………………………………………………….. 6

Slutbesiktning och betalning ………………………………………………. 6

Blanketter ……………………………………………………………………….......... 7-8

Information till ägare av bostadshus …………………………………………....... 9

Information till bostadsrättföreningar ………………………………………........ 10

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m ……………………..... 11-13


Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning grundar sig på en lag som ska ge dig med bestående eller långvarig funktionsnedsättning

möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du har möjlighet att ansöka om

bostadsanpassningsbidrag hos fastighetskontoret i Halmstads kommun.

Bostadsanpassning i korthet

Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor i bostaden, som

den personliga hygienen, matlagning och förflyttning, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget är ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen. Det grundar sig på lagen

(1992:1574) om bostadsanpassning och betalas ut i efterhand och skall täcka de kostnader du

har för att få bostadens fasta funktioner anpassade till din funktionsnedsättning.

Exempel på sådana åtgärder kan vara att ta bort trösklar, ramp, ta bort badkar och ersätta detta

med duschplats.

Funktionsnedsättningen är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Det måste finnas

en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att

åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Jag vill söka

bostadsanpassningsbidag.

Sökande

Jag beställer

jobbet.

Sökande

Jag intygar

nödvändigheten

med hänsyn

till funktionsnedsättningen.

Arbetsterapeut

Jag utför

anpassningen när

sökande har gjort

en beställning.

Entreprenör

Jag ger mitt

medgivande i

min hyresfastighet/bostadsrättsförening.

Fastighetsägare

Jag betalar ut

bidraget när

anpassningen

är utförd och

godkänd.

Handläggare

Jag prövar enligt

lag, tar fram

funktionell

lösning, skälig

kostnad och fattar

beslut.

Handläggare

Nej Ja

..... 3


Bostadsanpassningsbidrag

4 .....

Bostaden

Bostaden ska vara din permanentbostad (inte sommarstuga eller fritidsbostad). Bostadsanpassningsbidraget

gör det möjligt för dig att göra de individuella anpassningar av bostaden som behövs

för din funktionsnedsättning och som inte har krävts av bygglagstiftningen. Bidrag beviljas inte till

normalt bostadsunderhåll.

Nybyggnad

Vid nybyggnad är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad oavsett om du bor i egen

fastighet eller i hyres/bostadsrätt. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner och

sådana generella åtgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra enligt bygglagstiftningen.

Bostaden ska utformas så att den blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Köp eller byte av bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad med stor omsorg. Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag

till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en

bostad som kräver anpassning. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om

du kontaktar fastighetskontoret innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad.


Hur går det till att ansöka

om bostadsanpassningsbidrag?

Intyg

Bostadsanpassningsbidrag

Först och främst behöver du ett skriftligt intyg av en medicinskt sakkunnig såsom arbetsterapeut

eller läkare där det framgår att åtgärder är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Har du inte redan en etablerad kontakt med en arbetsterapeut eller läkare kan du kontakta distriktsarbetsterapin

på närmaste vårdcentral. Du som har någon form av hjälp från äldreomsorgen,

handikappomsorgen eller barn- respektive vuxenhabiliteringen tar kontakt med arbetsterapeut,

läkare eller sjukgymnast där.

Ansökan

Längre bak i detta häfte finner du en ansökningsblankett.

Det är viktigt att du i ansökan fyller i vad du söker bidrag till. Du bestämmer för vilka åtgärder du

vill söka bidrag till och vem som ska utföra åtgärderna. Ansökningsblankett finns på kommunens

hemsida www.halmstad.se. Blanketten kan även fås av fastighetskontoret eller av din intygsskrivare.

Fastighetsägarmedgivande

Det är viktigt att du diskuterar och är överens med fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen

om åtgärderna får utföras. Fastighetsägaren har rätt att avgöra vem som skall utföra åtgärderna

som du söker bidrag till. Om fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen säger nej, till de

sökta åtgärderna, kan bidrag inte beviljas.

Saknas medgivande när ansökan kommer in till kommunen så skickar fastighetskontoret en förfrågan

till fastighetsägaren. Ärendet kan inte behandlas förrän medgivandet är påskrivet av

fastighetsägaren.

När ansökan är ifylld skickar du in den tillsammans med ditt intyg till:

Halmstads kommun

Fastighetskontoret

Box 153

301 05 Halmstad

..... 5


Bostadsanpassningsbidrag

6 .....

Vad händer sen?

När vi registrerat din ansökan så händer följande

Handläggaren kontaktar dig för ett hembesök. Vid hembesöket går vi igenom de åtgärder du sökt

bidrag till och tillsammans resonerar vi oss fram till lämpliga lösningar. I vissa fall är även intygsskrivaren

med vid hembesöket.

Beslutet

Med alla handlingar som grund fattar handläggaren beslut om vilka åtgärder som är bidragsberättigade

och om storleken på bidragssumman. Beslut om bifall skickas hem till dig med vanlig post.

Beslut om avslag skickas hem till dig i ett rekommenderat brev som du hämtar ut på posten. I beslutet

anger vi varför ansökan har avslagits.

Vill du överklaga beslutet skriv ett brev och tala om varför beslutet är fel och vilken ändring du vill

ha. Överklagandet skall vara Halmstads kommun tillhanda inom 3 veckor från det att du har tagit

del av beslutet. Om inget nytt i överklagan tillförts ärendet som föranleder att

kommunen ändrar sitt ställningstagande skickas överklagan vidare till Länsrätten i Hallands Län

(efter 2010-02-15 till Förvaltningsrätten i Göteborg).

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bifall är det dags att beställa arbetet. Detta görs hos den entreprenör som

du vill anlita eller om du behöver hjälp med beställningen kan kommunen få fullmakt av dig att

ombesörja detta.

Slutbesiktning och betalning

Bidraget betalas ut när anpassningen är utförd. I de fall du själv beställt åtgärderna hos entreprenören

och fått fakturan kontaktar du handläggaren. Då du gett kommunen fullmakt får kommunen

fakturan direkt från entreprenören. Kommunen kontaktar dig och tillsammans bestäms eventuellt

en tid för slutbesiktning.

Efter godkänd besiktning betalas beslutat belopp ut till den som beviljats bidraget eller till entreprenören.


Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan behandlas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm (1992:1574)

Handlingar som ska inlämnas

• Intyg av t ex arbetsterapeut, läkare eller sakkunnig att åtgärderna är nödvändiga med

hänsyn till funktionsnedsättning.

• Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med s k åtgärdsprogram.

Ansökan skickas till: Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad

Uppgifter om fastigheten och bostaden

Fastighetsägaren, namn (om annan än sökanden)

Fastighetsbeteckning

Bostaden innehas med

Bostaden är

Flerbostadshus

Bostadsanpassningsbidrag

Småhus

FASTIGHETSKONTORET

Byggnadsår

Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt 2:a handsuppl Servicelägenhet Gruppbostad Äldreboende

Antal rum utom kök Antal personer i hushållet Flyttade till denna bostad, datum

vuxna under 18 år

Uppgifter om sökanden m m

Sökandens namn = den funktionsnedsattes eller målsman för omyndig person

Adress

Postnummer och ort Lägenhetsnr

Den funktionsnedsattes namn = ej myndig person

Postnummer och ort

Kontaktperson om annan än sökanden

Beskrivning av funktionsnedsättningen

Personnummer

Tel bostaden

Tel arbete/mobil

Personnummer

Telefon

OBS! Uppgifterna i denna ansökan och i därtill hörande bilagor kommer att hanteras med hjälp av automatisk databehandling (ADB).

Underskrift

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter om faktiska förhållanden som lämnats i denna ansökan och

i därtill bifogade handlingar är sanningsenliga.

Datum Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon

..... 7

Kontorsservice EN 2009


Bostadsanpassningsbidrag

Sökandens namn

Bidrag söks till följande anordningar och åtgärder

Bidrag söks för följande anordningar och åtgärder

Fastighetsägarmedgivande (ifylls endast om sökanden inte äger fastigheten)

Härmed intygas att hyresgästen/bostadsrättinnehavaren medges rätten att vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag

söks enligt ovan, samt att hyresgästen/bostadsrättinnehavaren inte är skyldig att återställa lågenheten i ursprungligt

skick, när det gäller dessa åtgärder.

Datum Namnteckning

Namnförtydligande

8 .....

Summa kronor

Beräknade kostnader

inkl installation

Hyresgästen/bostadsrättinnehavaren medges inte rätten att vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag

söks enligt ovan.

Gata / Box Postnr och ort

Telefonnummer Fastighetsskötare och telefonnummer


Information till ägare av bostadshus

Ägarmedgivande

Bostadsanpassningsbidrag

För att bostadsanpassningsbidrag skall kunna beviljas måste de ansökta åtgärderna först vara

godkända av fastighetsägaren. Detta godkännande intygas skriftligen på blanketten ”Ansökan om

bostadsanpassningsbidrag”. Lämnar fastighetsägaren inte sitt medgivande till åtgärderna kan inte

bostadsanpassningsbidrag beviljas och anpassningarna inte göras. Detta kan i sin tur leda till att

den funktionshindrade tvingas byta bostad.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare till hyresfastigheter kan ansöka om återställningsbidrag för att få anpassade funktioner

återställda till ursprungligt skick. Fastighetsägare kan inte i förväg försäkra sig om rätten till

återställningsbidrag genom att villkora sitt medgivande. Några sådana förhandsbesked kan inte

lämnas av kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag lämnas för återställning av åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag

och när denna åtgärd inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärden skall också

vara till nackdel för andra boende.

När det gäller hyreshus får dessutom kommunen anvisningsrätt på den anpassade lägenheten när

den blir hyresledig. Kan kommunen inte anvisa lägenheten till någon annan person med funktionshinder

så skall återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag

lämnas dock bara om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle

överstiger 5000:-.

Ansökan om återställningsbidrag görs skriftligt på blanketten ”Ansökan om återställningsbidrag”.

Blanketten kan beställas hos Halmstads kommun, fastighetskontoret 035–13 71 04 eller

035–13 71 07.

..... 9


Bostadsanpassningsbidrag

10 .....

Information till bostadsrättsföreningar

Ägarmedgivande

För att bostadsanpassningsbidrag skall kunna beviljas måste de ansökta åtgärderna först vara

godkända av fastighetsägaren. Detta godkännande intygas skriftligen på blanketten ”Ansökan om

bostadsanpassningsbidrag”. Lämnar fastighetsägaren inte sitt medgivande till åtgärderna kan inte

bostadsanpassningsbidrag beviljas och anpassningarna inte göras. Detta kan i sin tur leda till att

den funktionshindrade tvingas byta bostad.

Återställningsbidrag

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för att få anpassade funktioner utanför

bostaden återställda till ursprungligt skick.

Föreningen kan inte i förväg försäkra sig om rätten till återställningsbidrag genom att villkora sitt

medgivande. Några sådana förhandsbesked kan inte lämnas av kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag lämnas för återställning av åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag

och när denna åtgärd inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärden ska också

vara till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag

lämnas dock bara om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger

5000:-.

Ansökan om återställningsbidrag görs skriftligt på blanketten ”Ansökan om återställningsbidrag”.

Blanketten kan beställas från Halmstads kommun, fastighetskontoret 035–13 71 04 eller

035–13 71 07.


Bostadsanpassningsbidrag

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med

funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt

bestämmelserna i denna lag.

3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Bostadsanpassningsbidrag

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk

eller som innehar en sådan bostad med hyres eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra

hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig

upplåtelsen är.

5 § Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funk-

tionshindrad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas

bidrag även för anpassning av den bostaden.

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i

och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är

nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker

än behovet av anpassningen.

7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för

1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktions-

träning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,

2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva hobbyverksamhet, om

han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och

3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag eller mot

svarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

..... 11


Bostadsanpassningsbidrag

12 .....

8 § Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att

välja en utformning av bostaden som kräver anpassning.

9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder

endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funk-

tionshindrade personer (återställning) som har utförts

1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller

2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att

underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att

förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

12 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att

1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt

denna lag, förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen

(1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag och

2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt

ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

13 § För bidrag enligt 11 § 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när

den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid

den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person

med funktionshinder.


Bidragens storlek

Bostadsanpassningsbidrag

14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar

skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända

kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.

Handläggning av bidragsärenden m m

15 § Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag eller återställningsbidrag får den kommun

som beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet

inte längre föreligger.

16 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget

avser har utförts.

17 § Kommunen får besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis

1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat

att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,

2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

..... 13


Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan samt intyg skickas till:

Halmstads kommun

Fastighetskontoret, byggenheten

Box 153, 301 05 Halmstad

Tel 035–13 71 04 eller 13 71 07

Fax 035–18 40 64

Mer information finns på www.halmstad.se

FASTIGHETSKONTORET

Foto Patrik Leonardsson Kontorsservice EN 2010

More magazines by this user
Similar magazines