Om olyckan är framme – så hanteras farliga ämnen i din ... - Halmstad

halmstad.se

Om olyckan är framme – så hanteras farliga ämnen i din ... - Halmstad

Om olyckan

är framme

hanteras Farliga ämnen i din närhet


Företag som hanterar kemikalier spelar

en viktig roll i svenskt näringsliv, men

innebär ock vissa risker.

Du bor eller vistas i närheten av OKQ8:s

oljedepå i Halmstads hamn. Men vet du

vad du ska göra och hur du påverkas om

en olycka skulle inträffa på anläggningen?

Om några minuter har du svaret.

Så här gör du om

en olycka sker

• misstänker du att en olycka har skett

eller kommer att ske ska du genast

ringa 112.

• Bedömer räddningstjänsten att

all män heten måste varnas för en

olycka aktiveras signalen Vma

Viktigt meddelande till allmänheten.

Vma är ett utomhuslarm med

tillhörande information via olika

medier och består av upprepade

sju sekunder långa ljudstötar med

14 sekunders paus emellan.

TUT

7 sek

14 sek

paus

TUT

7 sek

14 sek

paus

När signalen låter ska du:

TUT

7 sek

• gå in i närmaste byggnad. du är

bättre skyddad inomhus än utomhus.

• stäng dörrar och fönster. stäng även

dörrar mellan rum.

Om möjligt slå av ventilation och

fläktar samt stäng ventiler.

• lyssna på sveriges radio P4 (97.3 mhz)

eller titta på sveriges television för att

få mer information. information finns

även på www.halmstad.se

• gå inte ut förrän du hör signalen

”Faran över” som är en 30 sekunder

lång sammanhängande signal.

”Viktigt meddelande till

allmänheten” provas varje

kvartal. Det sker klockan

15.00 den första helgfria

måndagen i mars, juni,

september och december.

Om du är i närheten av olyckan:

Om brännbara gaser sprids ska alla

tändkällor tas bort, till exempel ska alla

motorer stängas av.

• röken/gasen följer vindriktningen. titta

efter en flagga eller vimpel i närheten

för att kontrollera vindriktningen. ta dig

bort från röken/gasen genom att gå

att vinden kommer från sidan.

• Brandrök kan ha en stark stickande

lukt och ge sveda i ögon och näsa samt

irritation i halsen och hosta. i värsta

fall kan påverkan av rök leda till

medvetslöshet eller till och med döden.


Räddningstjänsten är

förberedd på olyckor

i halmstad finns två sevesoklassade anläggningar

enligt den högre nivån OKQ8:s oljedepå

i halmstads hamn och naturgaslagret utanför

Kvibille. räddningstjänsten i halmstad kan påbörja

en insats på OKQ8:s oljedepå inom tio minuter och

på naturgaslagret inom 20 minuter.

räddningstjänsten är förberedd för att kunna

hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av

sevesolagen och har i förväg utformat planer för

räddningsinsatser.

För mer information kontakta:

räddningstjänsten halmstad

Kristinehedsvägen 2

302 44 halmstad

tel 035-16 00 00

Fax 035-16 00 96

raddningstjansten@halmstad.se

www.halmstad.se

Sevesolagstiftningen ger dig rätt till

information om anläggningar som kan

medföra allvarliga kemikalieolyckor och

ställer krav på att verk sam heterna har en

hög säkerhetsnivå.

Lagen grundar sig på ett EU-direktiv

som kom till efter ett antal större

kemikalieolyckor runt om i världen, bland

annat i den italienska staden Seveso.

Mer information om Sevesolagen finns

på www.seveso.se


Om OKQ8:s oljedepå

OKQ8 är ett av sveriges största driv medelsföretag

och har sex oljedepåer i landet varav en

i halmstad. depån hanterar brandfarliga varor

som till exempel petroleumprodukterna bensin

och diesel.

den största delen av produkterna transporteras

med dubbelbottnade tankfartyg. tankfartygen

pumpar över petroleumprodukterna till lagertankar

inom depåområdet. därefter lastas de

över till tankbilar och distribueras till bland annat

bensinstationer, industrier och bostäder.

Farliga ämnen som hanteras i större omfattning:

• Bensin och etanol

• diesel

• eldningsolja

Risker vid hantering

de mest allvarliga riskerna i verksamheten är

att utsläpp av brand- och miljöfarliga produkter

skulle orsaka en brand eller miljöskador i mark

och vatten. Olyckorna skulle kunna medföra

personskador för anställda som arbetar på

anläggningen. rök från en brand kan vara

besvärande och farlig för omgivningen om den

sprider sig och det är därför viktigt att du följer

rekommen dationerna under rubriken ” här gör

du om en olycka sker”.

Förebyggande åtgärder

OKQ8 har en central organisation som arbetar

med säkerhet på anläggningarna över hela

landet. Fokus ligger på att i första hand

förebygga olyckor och i andra hand att begränsa

konsekvenserna.

På depån i halmstad finns anställda som

ansvarar för skyddsronder, beredskapsplaner,

utbildning och övningar på plats.

Vid en eventuell olycka finns brandsläckningsutrustning

som gör att personalen kan släcka en

brand i ett tidigt skede. absorptionsmedel finns

för att suga upp utspillda kemikalier.

de större lagertankarna är utrustade med

ett system som underlättar släckningsarbetet

för räddningstjänsten och utlastningsplatsen

för tankbilarna är försedd med ett auto matiskt

skumsläckningssystem som startar då

detektorerna upptäcker en flamma.

avloppssystemet har oljevarnare och ventiler

som kan stängas av för att förhindra att utsläpp

av miljöfarliga ämnen skadar det omgivande

vattnet.

OKQ8 är även delägare i släckmedelscentralen

som har ständig beredskap med utrustning och

personal om en insats skulle krävas.


OKQ8 har en uppdaterad säkerhetsrapport

enligt sevesolagen.

För mer information kontakta

OK-Q8 aB

08-506 800 00

www.okq8.se/seveso

informationsfoldern finns att ladda ner på

www.halmstad.se, www.okq8.se/seveso eller

hämtas i räddningstjänstens reception.

Foto Patrik Leonardsson, Jesper Petersson Layout Text-Media i Halland AB Tryck Printografen 2011

More magazines by this user
Similar magazines