Rapport KomTeks skolverksamhet 2011 - Halmstad

halmstad.se

Rapport KomTeks skolverksamhet 2011 - Halmstad

RAPPORT

skolverksamheten på KomTek

2011-01-01 till 2011-12-31

Linda Bengtsson

2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN

Halmstads kommun • KomTek–Teknikskolan • Nitaregatan 7, 302 50 Halmstad • Tel 035-192975, 0703-55 81 66

komtek@utb.halmstad.se • www.halmstad.se/komtek


Sammanfattning

Rapporten sammanfattar ett års arbete inom det som KomTek kallar för

skolverksamheten. Syftet är att i ett långsiktigt perspektiv fortbilda och coacha

lärare i Halmstad kommun för att alla elever ska få en kontinuerlig undervisning i

teknik, från förskola och under hela grundskolan. Vi satsar en stor del av vår

verksamhet på lärarfortbildning samt ett långsiktigt projekt med 3 st

högstadieklasser som vi följer under 3 år. Det vi frågar oss är om långsiktig

teknikundervisning ger fler sökande till gymnasiets tekniska program, både

praktiska och teoretiska. Resultatet av vårt arbete kan vi inte se än eftersom

förändringsarbete kräver lång tid att genomföra. Eftersom det entreprenöriella

förhållningssättet har skrivits in i skolans styrdokument har KomTek, tillsammans

med andra aktörer, skrivit en bok om hur man kan förhålla sig till entreprenörskap

i skolans alla åldrar. Det entreprenöriella lärandet betyder att eleverna ska bli

ännu mer delaktiga, de ska lära sig att ta ansvar och planera, de ska kunna

samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser. Det kan i skolan innebära att

man låter eleverna arbeta med ämnesövergripande projekt som inte stannar i

klassrummet utan man kopplar på näringslivet/samhället.

Bakgrund

KomTek har från starten 2003 erbjudit alla Halmstad kommuns grundskolor att

delta i olika aktiviteter inom ramen för vår skolverksamhet. Under många år

erbjöd vi lärarna att komma till KomTek med sina elever för att få en praktisk

uppstart på sin teknikundervisning i skolan. Detta föll väl ut med många elevbesök

i KomTeks lokaler. Efter utvärdering av verksamheten märkte vi att lärare och

elever såg besöket på KomTek som en ”kul grej” och man jobbade sällan vidare

med tekniken i skolan, man kände sig ”färdig” efter besöket hos oss. Istället för att

fortsätta att erbjuda elever att komma till KomTek valde vi att satsa ännu mer på

vår lärarfortbildning. KomTeks syfte är att öka intresset för teknik och KomTek vill

att alla elever får den teknikundervisning som de är berättigade till enligt

skolverket. KomTek har inte, inom ramen för vår budget, möjlighet att erbjuda alla

kommunens elever teknikundervisning, detta ligger under rektorernas

ansvarområde att genomföra på respektive skola, givetvis med KomTek som stöd.

I vår lärarfortbildning vill vi ge en bild av hur teknikundervisningen kan se ut i ett

klassrum ur ett praktiskt perspektiv.

Syfte

KomTek vill, inom ramen för skolverksamheten, se att alla Halmstad kommuns

elever i F-9 ska få den teknikundervisningen de är berättigade till enligt skolverket.

KomTek vill, med hjälp av alla lärare, öka antalet teknikintresserade elever och öka

antalet sökande till gymnasieskolans praktiska- och teoretiska teknikprogram.

Linda Bengtsson sid 2 2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN


Mål

Att få fler lärare att gå teknikfortbildning på KomTek.

Att utvärdera om det hjälper med en teknikintensiv period under elevernas

högstadieperiod, för att få dem att söka ett teknikinriktat gymnasieprogram.

Att vår coachning för lärare ska göra att man snabbare kan komma igång med

teknikundervisningen i klassrummet.

Att underlätta för lärarna om de behöver hjälp med lektionsupplägg.

Att nå ut med KomTeks tekniktänk till flera olika aktörer.

Att påverka grundskoleelever att välja teknikinriktade program på gymnasiet.

Att erbjuda lärare en bred variation på teknikinformation.

Att personalen som jobbar med skolverksamheten ska få en varierad arbetsmiljö

och vara på den plats som passar en mest.

Frågeställningar

- Hur många lärare har gått fortbildning på KomTek under perioden?

- Vilka år är representerade och hur ser fördelningen ut från förskola

till år 9?

- Kan vi redan nu se en förändring i elevernas inställning till teknik (3årsprojektet)?

- Vilka aktiviteter ger ett mer långsiktigt resultat?

- Kan man med hjälp av andra aktörer hitta alternativa lokaler för

undervisningen?

Metod

Arbetsområdets upplägg består av att erbjuda Halmstad kommuns skolor olika

aktiviteter beroende på hur långt man har kommit med teknikämnet på sin skola.

Tanken är att det ska finnas något för varje skola. Kommunikation sker alltid med

skolan/läraren i god tid innan det första mötet. Berörd KomTek-personal blir

informerad om upplägg och förväntningar. Efter genomförd aktivitet genomförs

utvärderingar med de som deltagit samt utvärderar KomTek-personalen

aktiviteten internt.

Följande aktiviteter har vi genomfört under rapportens period

- Teknikfortbildning för förskolepersonal

- Matena teknikfortbildning för Tk/Ma/No lärare i år 6-9 i samarbete med

branschorganisationen Teknikföretagen.

- Teknikfortbildning för särskolepersonal

- Coachning till skolor

o Gullbrandstorpskolan

o Bäckagårdsskolan

o Österledskolan

- Lärarstudenter i samarbete med lärarutbildningen på Halmstad högskola

- Lärarlyftet (år F-6) i samarbete med lärarutbildningen på Halmstad

högskola

- Teknikfortbildning för lärare i år 1-6

Linda Bengtsson sid 3 2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN


- Elevaktiviteter:

o UF-coach

o Konstruera egna projekt

o Konstruera ”färdiga produkter”

o Barn med särskilda behov

Aktiviteterna är anpassade efter eleverna som kommer till

KomTek och beroende på vilka behov som finns använder vi

oss av instruktioner med bilder och en lugn miljö.

Produkterna kan t.ex. vara en smygande kanin eller en

lampa med lysdioder.

o Elektronikpass, löda kretskort

o 3D-cad inkl. studiebesök

o 3-års projektet

Under årskurs 7 har eleverna fått rita och konstruera

produkter med nöjesparkstema. Det kan handla om fritt fall

eller en dansande Lisebergskanin och fokus har legat på

mekanik och att själv klura på hur man ska få karusellen att

göra det man vill.

o SamTek industritekniskaprogrammet (år 8)

Ett samarbete mellan grundskolan, KomTek och

Kattegattsgymnasiet. Ett fåtal elever får komma till KomTek

för en teknikintroduktion bestående av t.ex. verktygsanvändning,

svetsning och fräsning. Därefter gör eleverna

en praktik på Kattegatts industriprogram.

o SamTek teknikprogrammet (år 9)

o IVIK, Sannaprsgymnasiet

o Trönningeskolan, teknikdagar

o Hellsingtema på biblioteket år 0

o Bollplank Kattegattskolan

- Seminarium (förskolor samt SMILE)

- Snilleblixtarna lärarfortbildning (år 1-3)

- Uthyrning elektroniksal

- Produktutveckling till skola (luft-vindtema)

- Tekniksal Getingeskolan

- Studiebesök för personalen på teknikföretag

- Uthyrning av Tekniklådor (verktygslådor)

o Getingeskolan

o Lyngåkraskolan

o Bäckagårdsskolan

o Skavbökeskolan

o Vittraskolan

- Övrigt:

o Sjukhusskolans bordsprojekt

o Studiebesök floristutbildningen

o UF-mässa

o Kvibilleskolans multisal

Linda Bengtsson sid 4 2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN


350

300

250

200

150

100

50

0

o Info på AP-träffar

Sofiebergskolan

o Kreativa möten i personalgruppen

Resultat

Hur många lärare har gått fortbildning eller blivit coachade på KomTek under

perioden?

Totalt har 392 st (355 st kvinnor och 37 st män) lärare gått de olika

fortbildningarna som vi erbjuder.

Vilka år är representerade och hur ser fördelningen ut från förskola till år 9?

Förskola: 299 kvinnor, 5 män

År F-6: 29 st kvinnor, 4 st män

År 7-9: 27 st kvinnor, 28 st män

Förskola F-6 7-9

Kvinnor

Kan vi redan nu se en förändring i elevernas inställning till teknik genom

3-årsprojektet?

Resultatet i utvärderingarna visar på att fler elever, efter ett års deltagande, har

mer kunskap om vad teknik kan vara för något samt har alla haft möjlighet att

jobba praktiskt. Att jobba praktiskt på KomTek, inom 3-årsprojektet, innebär att

eleverna själva får identifiera och analysera vad som behövs för att nå målet (i det

här fallet en karusell). Eleverna sitter gruppvis och diskuterar och skissar på sin

uppfinning. Därefter följer konstruktionsarbetet och under vägen till målet stöter

de ibland på problem som ska lösas. För att hitta svar på ett problem eller fråga

testar eleverna olika sätt att lösa konstruktionen. Problemet identifieras och

antingen kommer de på en ny lösning eller gör de en liten ändring i den befintliga

konstruktionen. Nya ord och begrepp följer med arbetet. Under resans gång får

eleverna använda många olika verktyg och många av dem är nya för deltagarna,

t.ex. att fräsa, svetsa eller använda bandsågen. Självförtroendet ökar och även

Linda Bengtsson sid 5 2011-12-31

Män

KOMTEK TEKNIKSKOLAN


kunskapen om hur man kan tänka för att komma på nya lösningar. Genom att

arbeta på detta viset uppfyller vi många förmågor som läroplanen tar upp samt

arbetar eleverna entreprenöriellt.

Vilka aktiviteter ger ett mer långsiktigt resultat?

Det är fortfarande svårt att avgöra vilka av KomTeks aktiviteter som ger ett mer

långsiktigt resultat, men avgörande är att tekniken blir ett naturligt ämne i skolan

från förskola till år 9. Detta är endast möjligt genom att lärarna får möjlighet till

fortbildning i ämnet eftersom det i dagsläget är väldigt få lärare som läst teknik

under sin utbildning. En annan avgörande del är att man måste göra det lättare för

läraren att kunna ha praktiskt teknik på plats i skolan.

Om man ser på SamTek, som arbetsmetod, har det visat sig att elever som deltagit

i projektet har valt industritekniskaprogrammet inför gymnasiet. Man kan tydligt

se kopplingen mellan att information och att få prova på teknik ökar förståelsen

och minskar rädslorna inför ämnet vilket leder till att fler söker sig till tekniska

utbildningar. När vi har kurser i 3D-cad tillsammans med studiebesök på

teknikföretag visar det sig att eleverna blir förvånade när de upptäcker att de ritar

i samma program som man använder ute i näringslivet, ”det var ju inte alls svårt”.

Kan man med hjälp av andra aktörer hitta alternativa lokaler för

undervisningen?

För att minska KomTeks lokalkostnader kan man anpassa skolverksamheten och

använda lokaler ute på skolorna eller hitta möjligheter till samarbete med vårt

tekniska gymnasium och högskolan.

Diskussion

För att nå vårt mål måste antalet lärare i fortbildning öka markant. Av totalt 1300 st

anställda lärare (förskola-år 9) är det drygt 7% som har genomgått fortbildning på

KomTek under rapportens period. För att det ska bli kontinuitet i teknikämnet

behövs dels fortbildning och dels att praktiskt utföra ämnet i klassrummet. Många

pedagoger har inte läst teknik under sin utbildning och därför kanske prioriterat

bort ämnet till fördel för de andra NO-ämnena.

KomTek noterar en stor skillnad i fördelningen i vår fortbildningsinsats när vi delar

in deltagarna i förskola och grundskola. För att möjliggöra det centrala innehållet i

styrdokumenten Lpfö98 och Lgr11 måste det beviljas tid att genomföra

fortbildningsinsatser för förskole- och grundskolepedagoger. En stor del teknik går

att genomföra utan stora kostnader, men tid för fortbildning och planering är

mycket betydelsefullt i sammanhanget.

För att se en förändring i elevernas inställning till teknik är det viktigt att följa

eleverna under en längre period. Det har vi än så länge inte gjort. Inom ramen för

3-årsprojektet kommer vi att följa ca 70 elever under 3 år och delvis kunna mäta

vilken inverkan KomTeks insats har haft på deras gymnasieval. Under det sista året

eleverna medverkar kommer vi att intervjua var och en för att få en så bra bild

som möjligt av deras upplevelse, där upptill enkäter. SamTek projektet har vid

flera tillfällen visat på fler sökanden till tekniskt gymnasium vilket pekar på att vårt

Linda Bengtsson sid 6 2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN


3-års projekt kommer att visa detsamma. Långsiktighet och information ger

resultat och det får vi genom att integrera teknikämnet i övrig skolverksamhet och

inte göra det till en ”kul grej” som sker någon gång per år som ett tema. Teknik är

viktigt för samhällets utveckling på alla nivåer.

KomTek har följt 4 st flickor från att de var 8-9 år och genom ett idogt arbete har

KomTek jobbat för att de inte ska tappa lusten till teknik även när andra intressen

har pockat på. Idag går två av dem på Teknikprogrammet och en går

Naturvetenskapsprogrammet da Vinci. Tre jobbar som ungdomshandledare på

KomTek på sin fritid och är inte rädda för teknik. Ett starkt självförtroende har

byggts upp över tid och de två flickorna på Teknikprogrammet har båda sagt att

det är KomTeks förtjänst att de har valt teknik på gymnasiet.

Linda Bengtsson sid 7 2011-12-31

KOMTEK TEKNIKSKOLAN

More magazines by this user
Similar magazines