BOLAGSORDNING FÖR HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ AB

halmstad.se

BOLAGSORDNING FÖR HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ AB

BOLAGSORDNING FÖR HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ AB

Organisationsnummer 556528-3248

1 §

Bolagets firma är Halmstad Energi och Miljö AB

2 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

3 § (KF § 44, 2013-04-16)

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads

kommuns kompetens.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att

- bedriva produktion, distribution och handel med energi samt tillhandahålla

tjänster i anslutning därtill

- insamla, transportera, behandla och återvinna avfall

- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för

produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier

och andelar i företag inom energi- och miljösektorn

- erbjuda administrativa tjänster åt de kommunala förvaltningarna och bolagen

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande

samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning

och avfallshantering.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap

3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller

åtgärd anger undantag.

4 §

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större

vikt fattas.

5 §

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

6 §

Antalet aktier skall vara lägst 20 och högst 80 stycken.

2013-04-16 1


7 §

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från

årsstämman efter det att val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den

årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. (KF § 44, 2013-04-16)

Kommunfullmäktige utser vidare ordförande och vice ordförande.

8 §

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor

med suppleant. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant.

Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde

räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §

Kallelse till årsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom

brev med posten. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast

två veckor före stämman.

10 §

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11 §

Årsstämma skall hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma: (KF § 44, 2013-04-16)

1 Stämmans öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av ordförande vid stämman.

4 Upprättande och godkännande av röstlängd.

5 Val av en eller två justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns

granskningsrapport.

8 Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och

koncernen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan

förekommer.

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med

suppleant.

10 Val av revisor i förekommande fall.

2013-04-16 2


11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

12 Stämmans avslutande

12 §

Vid årsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda

och representerade aktier utan begränsning i röstetalet.

13 §

Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma

tvist, skall den avgöras av svensk domstol.

14 §

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i

Halmstads kommun.

2013-04-16 3

More magazines by this user
Similar magazines