Bolagsordning HallWan AB - Halmstad

halmstad.se

Bolagsordning HallWan AB - Halmstad

BOLAGSORDNING FÖR HALLWAN AB

1 §

Bolagets firma är HallWan aktiebolag.

2 §

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

3 §

Bolaget är ett kommunägt företag som har till uppgift att såsom gemensam part för

kommunerna inom Halland inlämna ansökan om regionalt frekvenstillstånd för fast

radio i Halland. Vid tilldelning av tillstånd skall bolaget förvalta licensen genom

samordning och lokal fördelning av nyttjande samt säkerställa fullgörandet av

förpliktelser som följer av denna gentemot Post- och Telestyrelsen.

4 §

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och

självkostnadsprincip långsiktigt främja utbyggnaden av bredband inom Halland.

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för

utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på

det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarkommunerna

i förhållande till ägarandel. Till den del tillgångarna inte motsvaras av tillskjutet

kapital skall de användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

5 §

Bolaget skall bereda fullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större

vikt fattas.

6 §

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

7 §

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

8 §

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lika många personliga

suppleanter.

Varje ägarkommun utser vardera en styrelseledamot och en suppleant för tiden från

den ordinarie bolagsstämman, (årsstämma), som följer närmast efter det val till

kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman, som

följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.


9 §

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en

suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 7 kap

10 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 §

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse har kommunfullmäktige

i varje ägarkommun rätt att utse revisorer i den av kommunfullmäktige utsedda

kommunrevisionen till lekmannarevisorer och suppleanter i enlighet med respektive

ägarkommuns revisorsreglemente.

11 §

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Kungsbacka, jämte andra meddelande

till aktieägarna skall ske genom brev tidigast 4 och senast 2 veckor före såväl

ordinarie som extra stämma.

12 §

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till

behandling

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Val av en eller två justeringsmän

5 Godkännande av dagordning

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns

granskningsrapport

8 Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med

suppleanter

10 Val av revisor och revisorssuppleant

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

13 §

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.


14 §

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören

att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

15 §

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

16 §

Kommunstyrelsen i ägarkommunerna äger ta del av bolagets handlingar och

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17 §

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien

genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets

styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom

köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela

detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest

är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten,

att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från

anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan

bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt

flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland

dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av

belopp som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om

skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller

lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli

registrerad för aktien.

18 §

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i

respektive ägarkommun.

More magazines by this user
Similar magazines