HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

halmstad.se

HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-03-13 1(4)

Plats och tid: Hjärtat, kl 08:30-11:15

Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande

Johan Rydén (M)

Bertil Andersson (S)

Inger Larsson (FP)

Anna-Karin Malmkvist (S)

Tove Bergman (MP)

Tony Stané (S)

Övriga deltagande: Trafikstrateg Sabina Andersson (§55), samhällsbyggnadschef

Fredrik Ottosson samt sekreterare Ulrica Holm

Utses att justera: Bertil Andersson

Justeringens plats och tid: Rådhuset, 2012-03-13

Sekreterare: ………………………… Paragraf 55

Ulrica Holm Omedelbart justerad

Ordföranden: …………………………

Henrik Oretorp

Justerande: ………………………….

Bertil Andersson

______________________________________________________________________

ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sammanträdesdatum: 2012-03-13

Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift: ………………………. …………………………..

Ulrica Holm Utdragsbestyrkande


HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-03-13 2(4)

Justerandes sign

KSU § 55 KS 2011/0235

Uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att Halmstads kommun överlämnar sina uppgifter

avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland som från och med

den l januari 2012 är regional kollektivtrafikmyndighet

2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att kommunen godkänner upprättade förslag till

avtal om överlåtelse av uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan

Halmstads kommun och Region Halland.

3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att kommunen antar upprättat förslag till

tillämpningsanvisningar som grundar sig på det av Region Halland antagna

regelverket för färdtjänst och riksfärdtjänst, och med de speciella krav som

avser Halmstads kommun, att gälla från och med den l januari 2012.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Från och med 2012-01-01 är det inte längre tillåtet att överlåta uppgifter enligt

Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (1997:735) till ett

aktiebolag. Halmstads kommun har tidigare genom avtal överlåtit

handläggning och tillståndsgivning till Hallandstrafiken AB men behållit rätten

att besluta om regelverken.

I dagsläget finns två handlingsalternativ för färdtjänstens och riksfärdtjänstens

myndighetsutövning:

• Att kommuner överlämnar sina uppgifter avseende färdtjänst och

riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

• Att kommuner själva ansvarar för sina uppgifter avseende färdtjänst och

riksfärdtjänst.

Utdragsbestyrkande


HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-03-13 3(4)

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Halmstads kommun tecknar avtal med

Region Halland, som är ny regional kollektivtrafikmyndighet, angående

uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst. Även fortsättningsvis har varje

kommun kostnadsansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för sina

kommuninvånare. Skatteväxling kan först bli aktuell när samtliga kommuner

lämnat över ansvaret för uppgifterna.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår vidare att beslut fattas om

tillämpningsanvisningar för Halmstads kommun. Tillämpningsanvisningarna

kompletterar regelverket och omfattar de anvisningar som skiljer Halmstad

från andra kommuner. Regelverket beslutas av regionfullmäktige.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av samhällsbyggnadskontoret samt av jurist på

stadskontoret.

Förslag till avtal, regelverk och tillämpningsanvisningar har tagits fram i

samarbete med Region Halland, Hallandstrafiken och övriga kommuner i länet.

Framförallt har arbetet skett inom Region Hallands styrgrupp för

kollektivtrafik- och infrastruktur. Avstämning har kontinuerligt gjorts med

Region Hallands kommunberedning. Halmstads kommun representeras i

kommunberedningen av kommunstyrelsens ordförande och andre vice

ordförande.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att Halmstads kommun överlämnar sina uppgifter

avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland som från och med

den l januari 2012 är regional kollektivtrafikmyndighet

2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att kommunen godkänner upprättade förslag till

avtal om överlåtelse av uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan

Halmstads kommun och Region Halland.

3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att kommunen antar upprättat förslag till

tillämpningsanvisningar som grundar sig på det av Region Halland antagna

regelverket för färdtjänst och riksfärdtjänst, och med de speciella krav som

avser Halmstads kommun, att gälla från och med den l januari 2012.

Utdragsbestyrkande


HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-03-13 4(4)

Justerandes sign

Beslutsgång

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med

föreliggande förslag.

Paragrafen justeras omedelbart

_______

Utdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines