Sammanställning grupparbeten_20130326.pdf - HSB

hsb.se

Sammanställning grupparbeten_20130326.pdf - HSB

HSB SYDOST

Box: 52, 351 03 Växjö Besök: Storgatan 14 Tel: 010-451 30 00 www.hsb.se/sydost

27 mars 2013 1 (4)

VÅRDAGEN 2013 FÖR HSB-LEDAMÖTER, 26 MARS 2013

SAMMANSTÄLLNING AV REFLEKTIONER FRÅN FÖRMIDDAGENS GRUPPARBETENA

Grupparbete 1

Hur ser ni på HSB-ledamoten som strategisk medarbetare?

1. Vi är en varumärkesbärare och en viktig informatör samt ett viktigt bollplank.

2. Positivt.

3. Beror på vad det innebär. Bör diskuteras. Hur mycket arbete mellan möten?

4. Länken mellan föreningen och HSB. Företräder HSB, en viktig roll för både

medlemmarna, styrelsen och HSB.

5. Känns som det skapar en större delaktighet och engagemang.

6. Vi är HSB:s förlängda arm. Vi är kommunikationen mellan föreningar/styrelsen och

HSB. Trygghet att det finns HSB-ledamot (någon att luta sig emot). Bidrar till

kontinuitet.

7. Medarbetare OK. Men på vilken nivå? Arbetsbeskrivning? Rollbeskrivning?

8. Större förtroende, större krav, bättre status.

9. Att vara en länk mellan brf:s styrelse och HSB Sydost. Mentor.

Ger ”jourhavande” och fadder det stöd ni behöver?

1. Det ser vi fram emot!

2. Det vore väl inte fel att testa.

3. Bra!

4. Bra idé med jourhavande, innebär bl a stöd för HSB-ledamoten och kunna få hjälp med

styrelsemöten. Bra även som det är i nuläget med en person som har huvudansvar och

som man alltid kan vända sig till.

5. Fadder tycker vi känns tryggt, en person att vända sig till. Ser gärna att det används i 1:a

hand sen kan ”jourhavande” var ett bra komplement.

6. Vi tror att det vore en idé att testa.

7. Jourhavande bra att införa. Fadderstöd behövs. Stadgarna är viktiga.

8. Tryggt, även service för föreningen att kunna fatta snabba beslut.

9. Bra stöd.

Diplomerad HSB-ledamot – hur ser ni på det?

1. Vi är positiva, föreslår t ex annat ord för diplomerad – godkänd.

2. Kvalitet!

3. Bra!

4. Bra, det ställs höga krav på HSB-ledamoten och då är det bra om vi får utbildning och

blir duktiga på det vi ska göra. Bra med webbaserat.

5. Ser vi som en självklarhet. Ett bra sätt att säkerställa att HSB-ledamoten kompetens.

Viktigt för både HSB Sydost och Brf.en. Ska enligt oss följas upp kontinuerligt.


6. Vi tror på det. Kan dock avskräcka nya HSB-ledamoten. Moroten?

7. Diplomerad HSB-ledamot OK. Vilken nivå på certifiering? Svårighetsgrad på provet?

Uppslagsprov eller utantillprov?

8. Bra, tryggt för föreningen att det finns rätt kompetens. Ledamoten kan få lite mer tyngd

i sin roll.

9. Bra förslag! Viktigt!

Är det bra avvägning mellan delarna som ska ingå i de obligatoriska kompetensstegen?

1. Grundprinciperna är bra.

2. Bra, OK.

3. Lägg till grundkurs i ekonomi.

4. Ja, det verkar vara bra utbildningsdelar.

5. Vi tycker de tre delarna ger en bra grund att stå på till en början, sedan bör de resterande

vara frivilliga.

6. Det var relativt allmänbildande. Kanon!

7. OK.

8. Rimligt.

9. Väl avvägda områden.

Är ett år en lagom tid för att uppnå diplomerad HSB-ledamot?

1. Hela gruppen tycker ett år är för lite. Vårt förslag två år annars får man inte vara HSBledamot.

2. Borde vara rimligt.

3. OK.

4. Kanske att 1,5 år är bättre så att man hinner vara med om alla delar, t ex budget,

bokslut, stämma.

5. Ja sträcker man ut tiden för långt finns risken att man hinner glömma väsentliga delar.

Hur lång bör faddertiden vara?

6. Krävs längre tid, 1,5-2 år.

7. 12-18 månader.

8. Minst ett år, lite längre.

9. 12-18 månader.

Extrafråga: Hur många föreningar kan man sitta i och göra ett fullgott arbete samt hur

länge? Vi hann ej diskutera frågan ingående, men tyckte den var av väsentlig innebörd.

Grupparbete 2

Vad anser ni om förslaget med ett grundarvode och en rörlig del?

1. Bortsett från arvodet – bra idé.

2. Det är bra.

3. I stort bra. Hur ersätts vid ledamotskap i problemföreningar?

4. Bra.

2 (4)


5. Vi förstår förslaget. Man håller kunskaperna fräscha. För stor skillnad ekonomiskt

mellan 1 kontra 2 föreningar, förslag 3000 kr för 1 st. Stor skillnad på stora föreningar

gentemot små.

6. För låg rörlig del. Egentligen OK som det är. Mindre betalt för mer arbete. För låg rörlig

del. Gruppen tycker det är bra som det är.

7. Kräver mer, men arvodet för lågt. Grund + rörlig OK. Proportionerligt.

8. Större ansvar och kunskap, mindre arvode.

9. Förslaget är bra!

Är det ”rätt” delar som grundarvodet täcker?

1. Rätt delar!

2. Saknar ersättning för skrivare, bläckpatron/toner och papper. Annars bra.

3. Max antal möten? Diplomerad ledamot ingår det (kurser)? Närvaro på styrelsemöten.

4. Ja, bra med avdrag om man inte engagerar sig och går på kurser osv.

5. Vi anser att det täcker behoven.

6. Svårt att avgöra. Bör utvärderas, vi återkommer.

7. Arvodet borde omfatta läsplatta. Bredbandstillägget skulle vara större.

8. Rätt delar med låg ersättning.

9. Ja, rätt delar. Känns genomtänkt.

Beloppen – hur känns de på lång sikt?

1. För låga! Ett uppdrag är för lite då!

2. Den rörliga delen är i lägsta laget.

3. Måste finnas en uppräkningsfaktor.

4. Beloppen känns rimliga, men på hur lång sikt? Vad menas med lång sikt? Uppmuntrar

till färre möten vilket är bra då vissa föreningar har väldigt många möten.

5. Ju högre kompetens som uppnås ju högre borde ersättningen vara. Fadderersättning?

Risk för att folk slutar/hoppar av sina uppdrag.

6. Tvärtom. Befarar avhopp, skapar problem. Problem aktivera yngre människor.

Beloppen känns låga på sikt. Harmonierar inte med de ökade krav som ställs på

ledamöters kompetens och erfarenhet förloras. HSB Sydost styrelse borde istället öka

arvoden och ersättningar så det harmonierar med de ökade kraven. En rejäl sänkning av

arvodet/ersättningen att jämföra med ett ökat krav på ledamoten. Många tänker nog om

i sitt engagemang som HSB-ledamot.

7. Inkomstbasbelopp.

8. Mötesarvodet för lite. Grundarvodet för tre föreningar eller fler är för litet.

9. Beloppen för låga om man vill få folk att ställa upp framöver.

Övriga synpunkter?

1. Indexreglera. Högre rörligt arvode. Ers HSB Sydosters!

2. Fadderersättning? För höga krav på HSB-ledamot, kan det ge problem med avhopp?

3. Bra med fast arvode. Nivån på den rörliga delen.

3 (4)


4. Är det meningen att alla HSB-ledamöter ska ha en egen dator? Om man inte har det, får

man då inte 500 kr i datortillägg?

5. Inget övrigt att tillägga.

6. Tappar erfarenhetskompetens. Många HSB-ledamöter jobbar ”mellan” st-möte utan att

det syns. Om HSB-ledamoten genererar en affär ska HSB sköta sig.

7. Svårt att rekrytera med försämrade arvoden. Sparar man på personalen? Det liknar

bemanningsföretagen?

8. Minst oförändrat.

Sammanställt av

Lars-Göran Abrahamson

Tel: 010-451 30 93

lars-goran.abrahamson@sydost.hsb.se

4 (4)

More magazines by this user
Similar magazines