29.08.2013 Views

Vård och skötsel av ligusterhäckar i Brf Räppehem - HSB

Vård och skötsel av ligusterhäckar i Brf Räppehem - HSB

Vård och skötsel av ligusterhäckar i Brf Räppehem - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vård</strong> <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong> <strong>av</strong> <strong>ligusterhäckar</strong> i <strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong><br />

<strong>Vård</strong> <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong> <strong>av</strong> <strong>ligusterhäckar</strong> i <strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong>.doc<br />

Post<br />

<strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong> I-pärm, Bilaga flik 8<br />

2010-11-21<br />

<strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong> har sen många år satsat på häckar <strong>av</strong> typ Vintergrön Liguster som<br />

förskönare <strong>och</strong> <strong>av</strong>gränsare i utemiljön. För ca femton år sen planterades häckarna på<br />

lägenheternas baksidor <strong>och</strong> på ytterområdena som <strong>av</strong>gränsare <strong>av</strong> tomtytor <strong>och</strong> <strong>av</strong><br />

föreningens område. Att Ligusterhäckarna är vintergröna betyder inte alltid att de<br />

behåller bladen över vintern. Till skillnad från städsegröna växter typ en, tuja <strong>och</strong> gran,<br />

som verkligen är gröna året om så fäller vintergröna växter bladen om det är tillräckligt<br />

kallt på vintern.<br />

Våren 2010, efter att det stora utemiljöprojektet färdigställts planterades nya häckar <strong>av</strong><br />

Vintergrön Liguster inne i gränderna. <strong>Vård</strong>- <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong>ansvaret <strong>av</strong> dessa ligger i de flesta<br />

fall på respektive lägenhet där de finns. Läs mer om ansvar för vård <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong> (AVS) i<br />

I-pärmen under flik 8, <strong>av</strong>snitt 2.7 <strong>och</strong> i bilagan under flik 8: Beskrivning Ansvar <strong>Vård</strong> <strong>och</strong><br />

Skötsel <strong>av</strong> AVS-områden i utemiljön inom <strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong>.<br />

För att behålla den öppna utemiljön i vårt område skall höjden på häckarna hållas nere.<br />

Inne i gränderna skall höjden hållas till max 60 cm. För övriga häckar gäller en maxhöjd<br />

på 100 till 140 cm beroende på var de är placerade.<br />

Tips <strong>och</strong> råd vid <strong>skötsel</strong> <strong>av</strong> Ligusterhäckar<br />

Nedan finns beskrivet hur man på ett bra sätt kan sköta sin häckar för att få ett önskat<br />

utseende vad gäller höjd, täthet, grönska från mark till topp m.m.<br />

Ett inledande gott råd är att ju mer regelbundet man klipper häcken ju tätare blir den.<br />

För häckarna som planterades våren 2010 i gränderna gäller följande:<br />

År 2011 klipps häckarna ner ca 25 cm över förra årets beskärningsnivå (alltså<br />

beskärningen hösten 2010). Klipp in häckens sidor något.<br />

Våren 2012, höjden klipps som nivån året innan. Sidogrenarna klipps kraftigt<br />

tillbaka, endast någon cm skall vara kvar <strong>av</strong> årets tillväxt.<br />

Åren därpå, beskärningen utförs framåt under sommarhalvåret ett par gånger per<br />

säsong beroende på hur kraftigt häcken växer.<br />

En förutsättning för att häcken skall bli grön från mark till topp är att den klipps<br />

så att ljuset kan komma åt ända ner till marknivån.


Om att vårda <strong>och</strong> sköta sin häck (text hämtat från Internet).<br />

Häckar klipps regelbundet för att stimulera växten samt för att hålla dem täta. Några<br />

klipper otroligt mycket medan andra är försiktiga <strong>och</strong> bara klipper <strong>av</strong> en del grenar här<br />

<strong>och</strong> där, båda metoderna kan bli lyckade eller en katastrof. Normalt är beskärning inga<br />

problem följ vägledningen nedan. Det finns flera olika sätt att beskära en häck.<br />

Den fria häcken<br />

Om man har en stor trädgård kan man låta häckväxterna växa ut helt. Ändå måste<br />

buskarna klippas ner lite varje år. Alla grenar som blir för långa klipper man <strong>av</strong> liksom<br />

alla döda <strong>och</strong> sjuka grenar. I längden blir den fria häcken ganska bred. Därför är denna<br />

form att rekommendera för den som har en stor trädgård.<br />

Den formade häcken<br />

För att hålla en häck smal <strong>och</strong> ge den en bra form måste den klippas regelbundet. Om<br />

man inte gör det, blir häcken inte bara ganska bred utan även kal inifrån. Efter ett tiotal år<br />

är dagens vackra häck försummad <strong>och</strong> föråldrad. För att förhindra det måste den klippas<br />

varje växtsäsong ett antal gånger med häcksax. En häck som har en välklippt form ska<br />

vara smalare upptill än nedtill. På detta sätt kan tillräckligt med ljus tränga ned till de<br />

nedersta grenarna <strong>och</strong> de fortsätter att växa sig vackra. Eventuellt får underkanten vara<br />

lika bred som överkanten.<br />

Om överkanten på häcken emellertid blir bredare då blir underkanten kal inom några år<br />

genom brist på ljus. Vid klippningen arbetar du nedifrån <strong>och</strong> uppåt - först sidorna <strong>och</strong><br />

därefter översidan. Spänn upp ett snöre för att ange rätt höjd.<br />

Klipp under den första växtsäsongen<br />

Direkt efter planteringen klipper man ner en lövhäck till gott <strong>och</strong> väl hälften <strong>av</strong> höjden.<br />

Därigenom uppstår sidogrenar nedtill på plantorna <strong>och</strong> häcken blir mycket vacker <strong>och</strong><br />

fyllig. Även på bredden klipper man bort topparna. Det gynnar bildandet <strong>av</strong> sidoskott.<br />

Redan under den första växtsäsongen når grenarna den ursprungliga längden igen. I<br />

augusti klipper man sidorna för andra gången. Därefter behöver man inte klippa mer den<br />

första säsongen.<br />

Barrträd klipper man inte ner efter planteringen. Man låter träden helt enkelt växa tills de<br />

har nått önskad höjd efter ett antal år. Sidorna på en barrträdshäck klipper man<br />

regelbundet för att hålla dem vackert täta.<br />

Mellan maj <strong>och</strong> augusti den första växtsäsongen klipper man häcken minst två gånger. Ju<br />

oftare man klipper sidorna desto tätare blir de.<br />

Naturligtvis spelar sorten här en viktig roll. Den starkt växande Leylandii kan man klippa<br />

tre till fyra gånger. Klipp aldrig en barrträdshäck senare än augusti, det minskar<br />

vinterhärdigheten.<br />

Klipp under den andra växtsäsongen<br />

Grenarna i en lövträdshäck toppas på nytt <strong>och</strong> sidogrenarna kortas en bit vid behov.<br />

Därvid ger man långsamt häcken en form. Som tumregel gäller att en väl klippt häck per<br />

höjdmeter är 10-20 cm smalare upptill än nedtill. En häck som på en höjd <strong>av</strong> 1,5 m har en<br />

bredd på 50 cm är cirka 70 cm nedtill.<br />

Om barrträdshäcken ännu inte har nått rätt höjd under den andra växtsäsongen, toppar<br />

man den inte. Naturligtvis klipper man sidorna minst två gånger mellan maj <strong>och</strong> augusti.<br />

<strong>Vård</strong> <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong> <strong>av</strong> <strong>ligusterhäckar</strong> i <strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong>.doc<br />

Post


Beskärning framöver<br />

Så länge en lövträdhäck ej uppnått önskad höjd, beskärs toppgrenarna kraftigt varje år.<br />

Sidogrenarena beskärs bara lite om du önskar en bred häck <strong>och</strong> mycket om du vill ha en<br />

smal häck. Under de första åren gör du en pyramidform, Den växer då ej mycket i<br />

höjden. Först efter det tredje eller fjärde året uppnår häcken önskad höjd. När häcken<br />

uppnått önskad höjd <strong>och</strong> form är det viktigt att bevara formen på häcken. Häcken måste<br />

klippas minst två gånger varje säsong: i juni <strong>och</strong> augusti. När häcken uppnått önskad höjd<br />

toppas den. Man klipper ovan <strong>och</strong> sidorna minst två gånger per växtsäsong.<br />

Reparation <strong>av</strong> en gammal häck<br />

Har du en gammal, utvuxen <strong>och</strong> vanskött eller öppen häck?<br />

Då är det på dags att försöka göra något åt häcken. Det är väldigt enkelt men det kräver<br />

en del mod <strong>och</strong> beskärning.<br />

Vid en vanskött lövträdshäck klipps alla grenarna <strong>av</strong> 25 cm över jorden. Detta är en<br />

drastisk med nödvändig åtgärd.<br />

Därefter tar man bort sjuka <strong>och</strong> svaga buskar <strong>och</strong> ersätter dem med nya. De<br />

nästkommande två åren håller du häcken i schack genom att beskära den kraftigt<br />

regelbundet. Den ursprungliga höjden uppnås efter 4 till 5 år. Den bästa tiden för<br />

plantering är sent på hösten eller tidigt på våren. Vid en vanskött barrträdshäck beskäres<br />

alla sidogrenarna nästan ned till stammen. Efter behandlingen står det alltså en rad med<br />

nästan nakna trädstammar. Efter en tid kommer det nya skott som du får fason på om du<br />

beskär dem regelbundet. Efter tre år är häcken åter igen pigg <strong>och</strong> föryngrad.<br />

Hur du tar hand om din häck<br />

Klippning <strong>av</strong> häcken kan du läsa under <strong>av</strong>snittet " Beskärning". På våren ska ett lager<br />

kompost (kan blandas med kogödsel eller konstgödsel) spridas mellan buskarna. Under<br />

hösten kan stallgödsel spridas <strong>och</strong> under våren kan man arbeta jorden lätt så att det<br />

blandas. Buskar som är planterade tätt intill varandra behöver extra näring. Nackdelen<br />

med en levande inramning är att den tar upp näringsämnen <strong>och</strong> fukt ur marken. Om en<br />

blomsterrabatt eller gräsmatta finns brevid en häck kan man se detta på plantorna. Det<br />

rekommenderas att man kapar rötterna på häcken (särskilt vad gäller liguster) med en<br />

spade. Detta gör att häcken inte växer så snabbt. Rötterna ska kapas ungefär 30-40 cm<br />

från häcken genom att man gräver ett dike ungefär 45-50 cm djupt. För att få en<br />

kvarstående effekt kan du lägga ett stycke tjärpapper eller plast i diket innan det fylls<br />

igen. Om vi stoppar rotväxten på detta viset är det viktigt att man gödslar minst en gång<br />

varje växtsäsong t.ex i mars. Om det behövs kan man upprepa gödslingen i maj.<br />

<strong>Vård</strong> <strong>och</strong> <strong>skötsel</strong> <strong>av</strong> <strong>ligusterhäckar</strong> i <strong>Brf</strong> <strong>Räppehem</strong>.doc<br />

Post

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!