29.08.2013 Views

Infobladet Februari 1999.pdf - HSB

Infobladet Februari 1999.pdf - HSB

Infobladet Februari 1999.pdf - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stämma<br />

Föreningens årsstämma är preliminärt bestämd att hållas<br />

Tisdagen den 4 maj klockan 19.00<br />

Kallelse kommer i brevlådan. Motioner lämnas till föreningens ordförande Claes Edlund,<br />

Vitmossevägen 118 senast den 30 mars.<br />

• Vårens styrelsemöten är inplanerade till följande datum: 17/2, 15/3 samt 12/4. Har ni<br />

frågor som ni tycker att styrelsen ska ta upp är ni välkomna att lämna förslag i<br />

brevlådan vid Lokalen (Runda huset).<br />

• Äntligen – nu blir det belysning i ”Pulka-backen”. Arbetet är beställt.<br />

• Kontrollmätning av kyla i kök och besiktning/kontroll av mattor i badrum har nu<br />

genomförts i samtliga lägenheter av Sergius Blomqvist, <strong>HSB</strong> Produktion. Efter att<br />

Sergius Blomqvist har lämnat sin rapport till styrelsen över resultatet kommer vi att ta<br />

ställning till vilka åtgärder som ska vidtas.<br />

• Under sommaren kommer målning av samtliga huskroppar att ske. Upphandling pågår<br />

och så snart vi vet när arbetet kommer att starta återkommer vi med mer information.<br />

• <strong>HSB</strong>s kontor i Nacka har upphört. Personalen har flyttat till <strong>HSB</strong> Stockholms lokaler<br />

på Fleminggatan 41. I samband med flytten har en del omorganisationer skett. Bl a har<br />

varje bostadsrättsförening fått två förvaltare, en som har ansvar för den mer långsiktiga<br />

förvaltningen och en teknisk förvaltare. Hans Lennholm och Rolf Mann har ansvaret<br />

för vår förening.


Vindar<br />

Under hösten har inspektion av samtliga hus vindar genomförts av Hans-Åke Hansson,<br />

Stortorps Måleri AB. Tidigare kontroller omfattade inte alla huskroppar och gav inte en bra<br />

och tillförlitlig dokumentation över vindarnas kondition. De allra flesta vindarna var i gott<br />

skick och för de som krävde någon form av åtgärd är uppföljningsarbetet igång. Hans-Åke<br />

förklarade att de fläckar som någon gång uppkommit kommer alltid att finnas kvar även<br />

om inte någon fukt kvarstår. Han har även markerat ev fläckar så att vi kan hålla koll på<br />

om de skulle växa i framtiden.<br />

Hans-Åke rekommenderar också de medlemmar som inrett sina vindar att se till att det blir<br />

luftcirkulation under det inlagda golvet, så att det inte bildas kondens mellan varm och kall<br />

luft som då blir till fukt. En åtgärd kan vara att eventuellt ta bort lite av lösullen i<br />

isoleringen, så att det kommer in mer luft. Har du några frågor, kontakta någon i styrelsen.<br />

För frågor angående byggnationer på vindar (bygglov) är Mikael Björklund,<br />

Vitmossevägen 74 den ansvarige.<br />

Ny lekplats<br />

Genom Mufa-enkäten, som genomfördes under förra året framkom många önskemål om<br />

nya lekytor, främst för de lite äldre barnen. Därför inleddes under förra hösten arbete med<br />

att försöka tillgodose dessa önskemål. Till det utlysta ”lekplatsmötet” kom 5 familjer samt<br />

två styrelserepresentanter. Därefter delades information ut där vi bad om idéer,<br />

kommentarer etc. Vi fick in tre svar.<br />

Eftersom vi i styrelsen har många andra projekt att driva och dessutom gör detta på vår<br />

fritid måste vi tyvärr lägga arbetet med en ny lekplats ”på is”. Tyvärr är det barnen som<br />

blir förlorarna, men om vi ska kunna genomföra önskemål och idéer som denna, måste vi<br />

alla ”delägare” i föreningen visa mer intresse av att hjälpas åt.<br />

Är det (trots detta) någon som har idéer och vill driva arbetet vidare så hör gärna av er till<br />

mig eller någon annan i styrelsen.<br />

Annelie Axelsson


Nya medarbetare i <strong>Infobladet</strong><br />

Infogruppen har fått två nya medarbetare, Therese Tryman och Anne-Marie Skutin.<br />

Hej!<br />

Jag heter Therese Tryman och bor sedan sommaren 1992 tillsammans med min familj på<br />

Vitmossevägen 33.<br />

Jag heter Anne-Marie Skutin. Jag bor tillsammans med min man ”Skutte” och våra barn<br />

Johanna och Malin på Vitmossevägen 130. Vi flyttade hit i somras och trivs mycket bra.<br />

En liten påminnelse<br />

För att plogbilen ska kunna ploga ordentlig i vinter och sopbilen hämta våra sopor, bör vi<br />

inte parkera längs med gatan. Det är också en fara för våra lekande barn som rör sig i<br />

området.<br />

Det finns platser på gästparkeringen mitt i backen och uppe bakom förskolan.<br />

Och till sist en vädjan från våra brevbärare: De vill att vi skottar och sandar framför<br />

brevlådorna. Det är annars lätt att de slinter med cykeln.<br />

Bestäm dig nu för att delta i den årliga vårstädningen<br />

lördagen den 24 april !<br />

Har du svårt att besluta dig, hör av dig till någon i<br />

miljögruppen. Som vanligt går det utmärkt att<br />

fullgöra sitt arbete vid annan tidpunkt – efter<br />

överenskommelse.


PANELEN<br />

Välkomna att skriva insändare av allmänt intresse för föreningen och föreningens<br />

medlemmar. Insändarna behöver lämnas till någon i infogruppen senast i mitten av<br />

månaden för att komma med i följande Infoblad.<br />

MARKNADEN<br />

Är det något du vill köpa, byta eller sälja inom föreningen, skriv en kort notis för införande<br />

i <strong>Infobladet</strong>. Lämna den till någon i infogruppen senast i mitten av månaden, så kommer<br />

den med i nästa nummer.<br />

Säljes<br />

Super Nintendo + Super Nintendospel AllStar 200:--<br />

Anne-Marie Skutin, Vitmossevägen 130, tel: 570 353 01<br />

Blå bilsäng 90x200 cm, 200:--<br />

Therese Tryman, Vitmossevägen 33, tel: 570 330 01<br />

Flickskridskor, storlek 27-28 (mkt lite använda) 100:--<br />

Annelie Axelsson, Vitmossevägen 35, tel: 570 335 88

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!