Kärnkraft i dag och i morgon - IVA

iva.se

Kärnkraft i dag och i morgon - IVA

TEKNISK UTVECKLING

För reaktorer som skall tas i drift inom tio år är

enbart i dag färdiga reaktorkonstruktioner realistiska.

Dessa konstruktioner är vidareutvecklade

i förhållande till dagens reaktorer vad gäller både

ekonomi och säkerhet. För nya reaktorer i Europa

kommer det att ställas mycket höga krav på

skyddet mot utsläpp även vid mycket svåra

härdhaveriförlopp. På längre sikt kan helt nya reaktortyper

(t ex gas- eller metallsmältkylda och

med nya bränslecykler) vara framtagna för

kommersiellt bruk.

Forskning och utveckling pågår vidare på många

håll i världen i syfte att minska mängden långlivat

radioaktivt avfall från kärnkraftreaktorer. En möjlig

teknik är s k acceleratordrivna system (ADS),

som är en kombination av en partikelaccelerator,

en reaktor och en upparbetningsanläggning. Förbränning

(transmutation) i en ADS-anläggning

skulle radikalt kunna minska mängden långlivade

radioaktiva ämnen, men inte eliminera dem helt.

Geologiska djupförvar kommer fortfarande att behövas

men i mindre skala.

RAPPORTENS FÖRFATTARE

Denna rapport har författats av Lars Högberg och

granskats och kommenterats av Sven Kullander

och Tomas Kåberger. Synpunkter på rapporten har

inhämtats via projektets hemsida. Författaren är

ansvarig för innehållet. Ett varmt tack riktas till

alla som lämnat synpunkter under arbetets gång.

Lars Högberg är ledamot av IVA avd. VII och

f d generaldirektör för Statens kärnkraftinspektion

(SKI). Han har arbetat med kärnsäkerhetsfrågor

sedan mitten på 1970-talet. De senaste åren före

pensioneringen var han knuten till miljödepartementet

och ledde utvärderingen av kärnsäkerheten

i kandidatländerna under det svenska ordförandeskapet

för EU. Han har haft många internationella

uppdrag inom IAEA, OECD/NEA och EU, bl a

som ordförande i styrelsen för OECD/NEA.

Sven Kullander är ledamot av KVA och professor

em. i högenergifysik. Han har forskat sedan

början av 1960-talet vid acceleratorcentra i Chicago,

Génève (CERN) och Uppsala och utvärderat

acceleratorbaserad forskning i Heidelberg, Jülich,

Osaka och Helsingfors. Han har intresserat sig för

energifrågan bl a genom pågående projekt inom

transmutationsforskningen, genom arbetet med

projektet Energi, miljö, hälsa inom KVAs miljökommitte,

samt som styrelseledamot i Ångström

Solar Centre.

Tomas Kåberger är ledamot av IVA avd. III och

främst verksam vid Göteborgs miljövetenskapliga

centrum inom Chalmers och Göteborgs universitet.

Han doktorerade i fysisk resursteori och har

i sin forskning behandlat energisystemfrågor och

gränsområdet mellan termodynamik och ekonomi.

Han har också varit verksam utanför den akademiska

världen som styrelseledamot i miljöorganisationer,

bl a Naturskyddsföreningen, medverkat

som expert eller ledamot i statliga utredningar,

samt haft olika uppdrag inom energiindustrin.

iva | kärnkraften i dag och i morgon | 3

More magazines by this user
Similar magazines