presentation - KommITS

kommits.se

presentation - KommITS

DET

DIGITALA

KLASSRUMMET


Vem kan frågan? fr gan?

Svaret

är


Vem kan frågan? fr gan?

13

FRAMTID

35

Svaret

är

UTBILDNING

35 DIGITAL

56

DEMOKRATI


Varför Varf r datorn?

• Ett verktyg för r att nå n högre gre

måluppfyllelse luppfyllelse

• För r att avlasta läraren raren

• För r att förbereda rbereda för r det som

kommer efter skolan


Ekonomi omfattande åtg tgärder rder fför

r rutinm rutinmässiga ssiga

och icke rutinm rutinmässiga ssiga uppgifter (US)

Hur efterfrågan efterfr gan på p kompetens har förändrats f ndrats

65

60

55

50

45

40

1960 1970 1980 1990

2002

Inte på p rutin och interaktiv

Inte på p rutin och analytisk

På rutin och manuell

På rutin och kognitiv

icke rutinmässig rutinm ssig manuell

Dilemmat för f r skolor

De färdigheter f rdigheter som är r lättast l ttast att

lära ra och testa är r också ocks de som är r

lättast ttast att digitalisera, automatisera

och outsourca.

Källa: lla: hur datoriserat arbete och globalisering formar mänskliga m nskliga skicklighetskrav, författare rfattare Frank Levy [MIT] och Richard Murnane [Harvard Graduate School of Education], publiceringsår publicerings r 2005.


Nyckelkompetenser

1. Kommunikation på p modersmålet.

modersm let.

2. Kommunikation på p främmande fr mmande språk. spr k.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande

grundl ggande

4. vetenskaplig och teknisk kompetens.

5. Lära ra att lära. l ra.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförm

Initiativf rmåga ga och företagaranda.

f retagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

9. Digital kompetens.


Vad är r digital kompetens?

Säker ker och kritisk användning anv ndning av informationssamhällets

informationssamh llets

teknik i arbetslivet, på p fritiden och för f r

kommunikationsändam

kommunikations ndamål

Skolan ska ansvara för... f r...

att varje elev kan använda anv nda modern teknik som ett verktyg för f r kunskapssökande,

kunskapss kande,

kommunikation, skapande och lärande. l rande.


En bra dator kommer inte ensam

• Programvaror för f r skolan

• Stödjande St djande infrastruktur

• Plan för f r service och underhåll underh ll

• Plan kompetensutveckling

• Plan implementering


DET

DIGITALA

KLASSRUMMET

Jerker Porat

MS Innovativ lärare


DET

DIGITALA

KLASSRUMMET


Pedagogik

Samband? Samband

Hårdvara rdvara


JA

G


Mycket mer än n en dator!

Säkerhet kerhet

Support

Kostnad

Managering

Utbildning

Faktisk användning

anv ndning

Återvinning tervinning


Verksamhetens

behov


Hårdvara rdvara

Upphandling/inköp

Upphandling/ink

Införande Inf rande

Verksamhetens

behov

Support

Logistik


Lyckade exempel

Karlshamn Skövde Sk vde


Mycket mer än n en ”burk burk”

Kvalitet

Funktion

Batteritid

Ergonomi

”Vill Vill ha”-faktorn ha faktorn

Pris

Vikt


THE ULTRABOOK WITH STYLE

HP CONFIDENTIAL –Disclose only under NDA. Do not print, copy nor leave


DET

DIGITALA

KLASSRUMMET

More magazines by this user
Similar magazines