Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

Lodjur

Lostammens.storlek.beräknas.till.ca.1400–1600.djur.(2006)..

Det.senaste.antalet.dokumenterade.föryngringar.(honor.

som.fött.ungar).var.106.st.inom.renskötselområdet.(2005).

och.154.st.utanför.renskötselområdet.(2005)..Totalt.blir.det.

260.i.hela.landet..Dessa.260.föryngringar.har.inventerats.

av.länsstyrelserna.i.samarbete.med.samebyar,.jägare.och.

andra.intresseorganisationer.under.inventeringssäsongen.

2005/2006..Merparten.av.lodjuren.finns.i.Svealand.och.södra.Norrland..Även.

lodjur.kan.förmodligen.kolonisera.de.flesta.delar.av.Sverige..Lodjurens.spridning.söderut.i.kombination.med.skyddsjakten.i.renskötselområdet.innebär.att.

populationens.tyngdpunkt.kan.bli.förskjuten.åt.söder.i.framtiden..

Björn

Efter.spillningsinventeringar.och.DNA-analyser.bedömer.

skandinaviska.björnforskningsprojektet.att.det.år.2006.

fanns.ca.2550.björnar.i.Sverige.(2350–2900.st)..De.flesta.

björnarna.finns.i.något.av.de.tre.kärnområdena,.från.

Dalarna.i.söder.till.Norrbotten.i.norr.

Kungsörn

Mörkertalet.för.antal.häckande.par.är.sannolikt.stort,.men.

antalet.häckande.par.kan.på.goda.grunder.uppskattas.till.

mellan.600–750.i.Sverige..Under.2006.fanns.75.%.av.de.

registrerade.lyckade.häckningarna.i.Norrbotten,.Västerbotten.och.på.Gotland..Resten.återfinns.framförallt.från.

Dalarna.och.norrut,.men.enstaka.häckningar.förekommer.

även.söder.om.Dalarna.ned.till.Skåne..Det.norrländska.

häckningsområdet.har.utvidgats.mot.kusten.de.senaste.15.åren..Samtidigt.har.

antalet.häckande.par.i.fjälltrakterna.minskat.markant.

Järv

År.2006.bekräftades.55.föryngringar.av.järv.i.Sverige.

(Rovdjursforum)..Stammen.beräknas.bestå.av.ca.420.djur..

Järvens.nuvarande.utbredningsområde.är.begränsat.till.

fjälltrakterna.och.det.fjällnära.skogslandet.ner.till.norra.

Dalarna.och.södra.Härjedalen..2006.konstate-rades.även.

föryngring.i.skogslandet,.utanför.renskötselområdet.

More magazines by this user
Similar magazines