ppt - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

ppt - Länsstyrelserna

Välkommen till

Hearing

11 april

- Näringslivsorganisationer


Hearing om Strukturfonderna 2014-2020

Mats Hedenström -

Tillväxtdirektör

11 april 2013


Stockholmsregionens prioriteringar i tillväxtarbetet


Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen (31 jan 2013)

► Förbereda inför utarbetandet av förslag till operativt program

för Regionalfonden

- 15 sep 2013

► Ta fram en analys (socioekonomisk analys samt SWOT) som

underlag till det nationella socialfondsprogrammet

– 15 maj 2013

– samordning med övriga program (t ex.

landsbygdsprogram, territoriella program såsom

Central Baltic, Östersjöprogrammet etc.)

– utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier samt

beakta lärdomar

– framtagande ske i bred process med aktörer i

regionen, strukturfondspartnerskap etc.


EU:s strukturfonder och Fonden för

landsbygdsutveckling

2014-2020

Hearing för näringslivsorganisationer 11 april

Elsmari Fjällström, Katarina de Verdier, Ulrika Geber, Länsstyrelsen i Stockholms län


Strukturfonderna i ett sammanhang

EU 2020


Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm

► Förbereda inför utarbetandet av förslag till operativt program

för Regionalfonden för Stockholms län

- 15 sep 2013

► Ta fram en analys (socioekonomisk analys samt SWOT) för länet

som underlag till det nationella socialfondsprogrammet

– 15 maj 2013

– samordning med övriga program (t ex.

landsbygdsprogram, territoriella program etc.)

– utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier samt

beakta lärdomar

– framtagande ske i bred process med aktörer i

regionen, strukturfondspartnerskap etc.


Regeringsuppdraget till ESF -rådet / Tillväxtverket

► Förvaltande och attesterande myndighet 2014-2020 för

Europeiska Socialfonden respektive Regionalfonden

► I samverkan Tillväxtverket /ESF- rådet förbereda

programperioden 2014-2020 (samordning och förenkling)

– Bistå regionalt tillväxtansvariga i programframtagande


Nuvarande programperiod, Stockholms län

► Ca 1 miljard kr i budget (1/3 Regionalfond och 2/3 socialfond)

► 79 genomförandeprojekt i socialfonden, 23 i regionalfonden

► Prioritering av stora strategiska projekt

► Svag koppling mellan Regional – och Socialfond

► Effekter och strukturpåverkan varierande

- Om samverkan som strategi för hållbara effekter (SPEL 2013)

- Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och

innovationskraft (Oxford research 2013)


Lärdomar från nuvarande programperiod

► Stärk medfinansieringen och det regionala ägarskapet

► Öka näringslivets engagemang och medverkan

► Stärk kopplingarna mellan Social – och Regionalfonden

► Fokusera och koncentrera insatser i regionen

- tema?

- målgrupp?

- geografi?

- stärka befintliga/nya satsningar?

► Utgå från beslutade strategier och analyser


EU 2020 – tematiska mål (Sverige)

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på

informations- och kommunikationsteknik

3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband

med klimatförändringar

6. Skydda miljön som främja en hållbar användning av resurser

7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande

11. Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den

offentliga förvaltningen

Regional

-fond

ERUF

Socialfond

ESF


Stockholmsregionens prioriteringar 2014-2020

Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010

Stockholmsregionens framtida tillväxtarbete


Gemensam programmeringsgrupp för

Regional- och Socialfonden

► 10 organisationer

Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet, Strukturfondspartnerskapets sekretariat,

Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

ESF-rådet, Tillväxtverket, Coompanion och Företagarna Stockholms län

- Analys av utvecklingstendenser (socioekonomisk analys)

- Process för att åstadkomma fondsamverkan, prioritering,

koncentration gällande inriktning - tematiska workshops


Gemensam socioekonomisk analys strukturfonderna

► Utgångspunkt i RUFS 2010 samt prioriteringarna i tillväxtarbetet

2014-2020

► Analys av utvecklingstendenser

Gemensam kappa till program Regionalfonden och regional

handlingsplan Socialfonden

- skrivbordsstudie av befintliga analyser

- statistisk analys

5 nivåer - EU, Sverige, Stockholms län, kommun (stadsdelsnivå)


Arbetsmarknadsrådets SWOT (Socialfonden)

STYRKOR

* Hög utbildningsnivå i befolkningen

* Stor företagstäthet

* Ung arbetskraft och mångfald

* God It-infrastruktur

MÖJLIGHETER

* Attraktivitet och Livskvalitet

* It-infrastruktur (med fokus på

information)

* Jämställd och icke-diskriminerande

arbetsmarknad

* Tjänsteutvecklingsområdet (med

kombination mellan offentlig sektor,

privat sektor )

SVAGHETER

* Kapacitetsbrister bostäder och

infrastruktur

* Utanförskap bland utrikes födda

* Låg matchning mellan

utbildningsutbud och jobb

* Drop-outs i grund- och

gymnasieskolan

HOT

* Inomregionala skillnader och

spänningar

* Bristande attraktionskraft och brist

på kapital och investeringar

* Kompetensbristen (hot också för

värdssektorn)

* Få satsningar inom

utbildningsväsendet


Fondsamverkan utifrån målen i EU 2020


Ny modell för genomförande?

PARTNERSKAPET INITIERAR SATSNING

PROAKTIV MOBILISERING MED RELEVANTA

SAMVERKANSAKTÖRER

IDÉSKISS – FÖRDJUPAD DISKUSSION REGIONALA

AKTÖRER OCH FÖRVALTANDE MYNDIGHETER

BESLUT OM FÖRSTUDIE

(LÖPANDE)

SATSNINGAR

(5-ÅRIGT GENOMFÖRANDE)

Medfinansiering?


Länsstyrelsens plan för arbetet

► Redovisning Arbetsmarknadsdepartementet 15 maj

(Socialfonden)

► Programframtagande Regionalfonden feb-juni

-remissförfarande i sommar

► (Politisk) förankring – Landsting och kommuner (KSL) samt

Strukturfondspartnerskapet (möte 6 maj samt 6 sep)

► Synergier mellan strukturfondsprogram och

landsbygdsprogram

► Operativt program Regionalfonden klart 15 sep


Vad händer nu?

► Färdigställande av analys av utvecklingstendenser samt

processrapport som underlag för fondsamverkan etc – mitten

april

► Förhandsutvärdering Regionalfonden (Tillväxtanalys) 12 maj

► Redovisning Socialfonden (A – dep.) 15 maj

► Hearings och workshops nationellt och regionalt

► Programutkast Regionalfonden klart midsommar


Mer information om strukturfonderna med

tillhörande dokument, rapporter och analyser:

www.lansstyrelsen.se/stockholm


Landsbygdsfonden samt Havs-

och fiskerifonden

Presentation för partnerskapshearing

Ulrika Geber, Länsstyrelsen i Stockholms län


Samordnad

politik

Mål, strategi,

prioriteringar,

åtgärder

Finansiering

En stärkt strategisk inriktning

2014 – 2020

Sammanhållningspolitiken

Gemensamt

strategiskt ramverk

• Målen för Europa 2020 styrande

Politiken för

landsbygdsutveckling

Partnerskapsöverens-

kommelse

Regionalfond – Socialfond –

Fond för landsbygdsutveckling – Havs – och fiskerifond

• Samordning med nationella reformprogram

Europa

2020

• Mål och indikatorer för att mäta framsteg i relation till målen för Europa 2020

• Förstärkning av den administrativa kapaciteten, mindre byråkrati

Havs- och

fiskeripolitiken

Operativa program


Nuvarande programperiod, Stockholms län

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdens hållbara ekologiska, ekonomiska

och sociala utveckling.

Ca 650 milj kr varav 1/2 miljöersättningar

Havs- och fiskeriprogrammet

Fiskerinäringens hållbara utveckling

Ca 15 milj kr 2/3 FOG


Regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen ska vara regeringen och centrala myndigheter

behjälpliga i förberedelserna för ett nytt landsbygdsprogram

för perioden 2014–2020 samt påbörja de regionala

förberedelserna för det kommande landsbygdsprogrammet

Förtydligat regeringsuppdrag att ta fram SWOT-analys

• Landsbygdsfonden (15 september)

• Fiskerifonden (30 juni)

Workshop med partnerskap 17 maj


Överlappande prioriteriade tematiska mål EU-2020

• Stärka forskning och utveckling

• Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på

informations- och kommunikationsteknik

• Öka konkurrenskraften hos små

och medelstora företag

• Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom

alla sektorer

• Skydda miljön som främja en hållbar användning av

resurser

• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

• Investera i utbildning ,

färdigheter och livslångt lärande


Samverkan mellan fonder

Det finns flera områden med överlappande tematiska

prioriteringar

Oavsett om det blir en partnerskapsöverenskommelse som

innebär integrering mellan fonder finns stora möjligheter till

samverkan

Workshop med partnerskap 17 maj


Hearing Näringslivsorganisationer

Workshop

11 april 2013


Två områden:

Arbetsmarknadsrådets SWOT

Genomförandemodellen


Arbetsmarknadsrådets SWOT (Socialfonden)


Frågeställningar

• Känner ni igen er? Stad och land?

• Saknas något?

• Reflektioner?


Ny modell för genomförande?

PARTNERSKAPET INITIERAR SATSNING

PROAKTIV MOBILISERING MED RELEVANTA

SAMVERKANSAKTÖRER

IDÉSKISS – FÖRDJUPAD DISKUSSION REGIONALA

AKTÖRER OCH FÖRVALTANDE MYNDIGHETER

BESLUT OM FÖRSTUDIE

(LÖPANDE)

SATSNINGAR

(5-ÅRIGT GENOMFÖRANDE)

Medfinansiering?


Frågeställningar

► Hur kan näringslivets medverkan säkerställas? Stad och land?

- Hur kan vi göra för att näringslivet ser fonderna som

tillgång?

- Hur kan näringslivets roll se ut i

genomförandemodellen?

- Hur når vi näringslivet bättre?


Tack för er tid och visat intresse!

More magazines by this user
Similar magazines