Temaområde bygg

lansstyrelsen.se

Temaområde bygg

Miljöstyrningsrådets

upphandlingskriterier inom byggområdet

Miljöanpassad upphandling

1 / 122


Presentation

Projektledare

Jens Johansson

Miljöstyrningsrådet,

tidigare upphandlare

Mölndals stad,

Lidköpings kommun

m.m.

jens@msr.se

08 - 5010 55 51

Miljöanpassad upphandling

Expertgruppen:

Per Lilliehorn, Byggbranschens kretsloppsråd

Åke Persson, Borlänge kommun

Dan-Patrik Ryman, Skolfastigheter i Stockholm AB

Marianne Hedberg, PEAB Sverige AB

Jerker Nyblom, Akademiska hus AB

Johnny Kellner, Veidekke i Sverige AB

Lars Jarnhammar, IVL (nu pensionerad)

Mathilde Unge, Projektledare MSR/ nu Skanska


Upphandlingskriterier inom byggområdet

• Utgångspunkter

• Var hittar man kriterierna?

• Kriteriernas uppbyggnad

• Kriterierna

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Utgångspunkter

Var hittar man kriterierna?

Kriteriernas uppbyggnad

Gruppdiskussioner

Kriterierna

Miljöanpassad upphandling


Utgångspunkter

SEKTORNS MILJÖPÅVERKAN

mark

naturresurser

energi

ca 1 000 miljoner ton vatten

ca 15 % av avfallet

Miljöanpassad upphandling

ca 40 % av energin

ca 50 % av elen

ca 15-20 % växthusgaserna*

utsläpp av andra ämnen

och kemiska produkter


Utgångspunkter

Sektorn har en direkt och indirekt påverkan

på många av miljömålen www.miljomal.se

Ett rikt växt- och djurliv

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Levande sjöar och vattendrag Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Giftfri miljö

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Miljöanpassad upphandling

Fysisk planering

Byggande

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt

Kommer ej att uppnås med nuvarande takt


Utgångspunkter

Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

God bebyggd miljö

Befintliga delmål

Planeringsunderlag 2010,

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 2010,

Buller, 2010,

Avfall, 2005–2015,

Energianvändning m. m. i byggnader 2020/2050,

delmålen kan nås med ytterligare

ansträngningar

God inomhusmiljö 2010/2015/2020,

delmålen är svåra att uppnå i tid

www.miljomal.se

Miljöanpassad upphandling

ej uppnått - fler insatser nödvändiga

ej uppnått - fler insatser nödvändiga

delmålen är svåra att uppnå

ej uppnått - fler insatser nödvändiga


Utgångspunkter

Miljöanpassad upphandling

Gemensamma mål inom EU

Energianvändningen ska minska med(minst)

20 % till 2020

50 % till 2050

(Jämfört med 1995)

Nära-nollenergihus från 31 december 2018


International Energy Agency

(OECD:s samarbetsorgan för energifrågor)

Report - Energy Outlook 2011:

För att hindra att temperaturen stiger till farliga nivåer.

• All ny infrastruktur måste vara utsläppsfri från 2017

• Utsläpp från den infrastruktur som redan byggts på jorden

och som beräknas vara i drift fram till 2035 får inte öka.

• All ny infrastruktur, inklusive kraftstationer, byggnader och

industrier, från och med 2017 måste vara nollutsläppsprojekt.

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Utgångspunkter

Var hittar man kriterierna?

Kriteriernas uppbyggnad

Gruppdiskussioner

Kriterierna

Miljöanpassad upphandling


Var hittar man kriterierna?

Kriterierna finns på www.msr.se

HÄR

Miljöanpassad upphandling


Var hittar man kriterierna?

Kriterierna finns

för flerbostadshus och lokaler

för nybyggnad och för ombyggnad / renovering

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Utgångspunkter

Var hittar man kriterierna?

Kriteriernas uppbyggnad

Gruppdiskussioner

Kriterierna

Miljöanpassad upphandling


Kriteriernas uppbyggnad

Från program till brukande

Miljöanpassad upphandling


Kriteriernas uppbyggnad

Vem äger kravställandet?

Miljöanpassad upphandling

Byggherrens krav på såväl process

som produkt

Avser såväl projektering som

byggande

Kan tillämpas vid såväl general-

som totalentreprenad

Utformat så att kraven vid LOU

kan tillgodoses


Kriteriernas uppbyggnad

Vi har använt det som finns…

Miljöanpassad upphandling

… och hänvisar till

bransch-dokument där

så är möjligt!


Kriteriernas uppbyggnad

Kriterier för varje område finns samlade i ett dokument,

som exempelvis ”nybyggnad av flerbostadshus”

Miljöanpassad upphandling


Kriteriernas uppbyggnad

Kretsloppsrådet har tagit fram en ”mall” för miljöplaner

Pos. Krav/mål Ansv.

Aktör

2.1 Byggnadens specifika

energianvändning vid annan

uppvärmningsform än el ska

vara lägre än

105 kWh/kvm, år (A temp)i

klimatzon 1

90 kWh/kvm, år (A temp) i

klimatzon 2

75 kWh/kvm, år (A temp) i

klimatzon 3

vid normalt brukande

2.2 Bästa tillgängliga energiklass för

vitvaror ska väljas.

Målgrupp: Små och medelstora konsulter och entreprenörer!

Miljöanpassad upphandling

K:s åtgärd för att uppfylla

krav/mål

Utför energibalansberäkning

enligt/välj system/

IDA

VIP-Energi

BV2

/ eller annat system/

Beräkna normalt brukande

enligt SVEBY, Brukarindata,

bostäder.

Skriftlig redovisning Redovisa

beräkning

Redovisa energiklass på valda

produkter

Aktör

Sign/

dat

Best.

Sign/

dat

Uppföljning/kommentar

- redovisa avvikelse!

- redovisa uppnått resultat!


Kriteriernas uppbyggnad

Ständig utveckling

Miljöanpassad upphandling

Kriterier för

Nybyggnad

Ombyggnad

Bostäder Lokaler

X X

X X


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Utgångspunkter

Var hittar man kriterierna?

Kriteriernas uppbyggnad

Kriterierna

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Upphandling av konsulter

Kvalificeringskrav

Strukturerat arbetssätt

(miljöledningssystem)

Miljöanpassad upphandling

Kontraktsvillkor

Miljöansvarig

Miljöutbildning

LCC-kalkyler

Verifierad kunskap

avseende t ex

Fukt

Energi

Innemiljö

34


Upphandling av entreprenörer

Kvalificeringskrav

Strukturerat arbetssätt

(miljöledningssystem)

Kontraktsvillkor

Miljöansvarig

Miljösamordnare

Säkerställa krav på

UE, SE, UL

Miljöutbildning

Miljöronder m m

Miljöanpassad upphandling 35


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Energi

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme

Byggnadens specifika energianvändning (kWh per m2 Atemp och år)

Miljöanpassad upphandling

Klimatzon: I II III

Boverket (BFS 2011:6, 9.2 sidan 93) BBR18 150 130 110

Boverket (BFS2011:26, 9.2 sidan 139) BBR19 (Miljöbyggnad Brons) 130 110 90

Miljöstyrningsrådet (version 1.2; 70% av BBR18) 105 90 75

GreenBuilding version 5, 2011-06-17; vid 75% av BBR19 97 82 67

Miljöbyggnad (silver) vid 75% av BBR19 97 82 67

Miljöbyggnad (guld) vid 65% av BBR19 84 71 58


Energi

Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme

Byggnadens specifika energianvändning (kWh per m2 Atemp och år)

Klimatzon I II III

Boverket (BFS 2011:6, 9.2 sidan 93) BBR18 140 120 100

Boverket (BFS2011:26, 9.2 sidan 139) BBR19 (Miljöbyggnad Brons) 120 100 80

BELOK, B och Miljöstyrningsrådet (version 1.2) 85 80 75

Green Building (version 5, 2011-06-17; 75% av BBR19) 90 75 60

Tabell 9:2b Bostäder med elvärme

Miljöbyggnad (silver) 75% av BBR19 Klimatzon 90 I II III 75 60

Miljöbyggnad (guld) 65% av BBR19

Byggnadens specifika

78 65

energianvändning

52

BELOK, A och Miljöstyrningsrådet (version 1.2) [kWh per 60 m2 Atemp 55 och år] 50

95 75 55

Miljöanpassad upphandling


Energi

Energiberäkning enligt till exempel

VIP +

IDA

Enorm

Normalt brukande beräknas enligt ”Sveby”.

www.sveby.org

(”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader”)

Miljöanpassad upphandling


Energi

Bästa tillgängliga energiklass för vitvaror ska väljas!

Miljöstyrningsrådet har kriterier för vitvaror!

Välj:

• A+++

• A++

• A+

Miljöanpassad upphandling


Energi

Installera energimätare!

Att mäta är en förutsättning för att veta!

Miljöanpassad upphandling

Mätare ska finnas för:

Fastighetens totala

Värme

El, hushålls- och

fastighetsel

Varmvatten

Brukarens

Varmvatten

Hushållsel!


Energi

Mät- och kontrollprogram samt

kontrollplan ska upprättas!

Miljöanpassad upphandling

Kan omfatta t ex

Fukt

Lufttäthet

Köldbryggor

Injustering av ventilation

Injustering av värme


Energi

Exempel på verktyg: Enligt ”Sveby”, www.sveby.org

(”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader”)

Miljöanpassad upphandling


Energi

Miljöanpassad upphandling

”Körcykel” för byggnader

Standardiserade brukardata

Verifiering

”Körcykel” och mätmetoder ~

bilindustrin

Enhetligt beräkningsmetod

Underlag för beskrivning och

uppföljning av beställarkrav

Förtydligande av BBR

Undvika tvister


Energi

Miljöanpassad upphandling

Lufttäthetsprovning för att:

• Kontrollera att BBR-krav

uppfylls

• Minimera värmeförluster

• Förebygga problem med

komforten

• Förebygga fuktskador


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Vatten

Syftet är att

Minska vattenanvändningen

och

dess miljöpåverkan

Yt- och grundvatten

ska inte förorenas vid

byggande.

Miljöanpassad upphandling


Vatten

Miljöanpassad upphandling

Snålspolande armaturer och

WC-stolar ska väljas

Diskbänksblandare – 0,2 l/s

Tvättställsblandare – 0,1 l/s

WC-stol

4 l/stor spolning

2 l/liten spolning


Vatten

Dagvatten ska tas om hand

lokalt där så är möjligt!

Miljöanpassad upphandling

Avgörs i regel i arbetet med detaljplanen


Vatten

Miljöanpassad upphandling

Ytvatten och grundvatten

ska skyddas mot grumling

och föroreningar!


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Materialval

Miljöanpassad upphandling

Syfte att:

undvika att miljö- och

hälsofarliga material

byggs in

säkerställa att

inbyggda material

dokumenteras.


Materialval

Miljöanpassad upphandling

År

• Byggvaror

• Kemiska produkter

(byggkemikalier)

1900 500 produkter

1950 5000 produkter

2000 50000 produkter


Materialval

www.bastaonline.se

Miljöanpassad upphandling

• EU-direktiv ”REACH”

• Kemikalieinspektionens

PRIO-lista

• BASTA –

kemiskt innehåll

• ”Utfasningsämnen” får

inte förekomma i

BASTA

• Bygger på leverantörens

självdeklarationer &

Säkerhetsdatablad eller

innehållsdeklaration

• Slumpvisa stickprov


Materialval

BASTA

Föreskrivna byggvaror skall i angiven omfattning

klara BASTA:s egenskapskriterier

Bindemedel och bruk

Skiv-material

Isoleringsmaterial

Tätskiktssystem

Tejp och tätningslist

Tak- och väggbeklädnader

Kemisk-tekniska varor

Tryckimpregnerat trä

Miljöanpassad upphandling

Keramiska varor

Golvvaror

Tapeter

Innertak- och väggsystem

Färgvaror

Dörrar, fönster och glasvaror

Elinstallationsmaterial

Rör och teknisk armatur.


Materialval

Byggvarubedömningen

Tillförda ämnen

Kemiska produkter/ämnen

Utrotningshotade arter

Ohälsa eller lukt

Resurssnålhet

Inre miljö

Yttre miljö, samt

Miljöanpassad upphandling

BASTA = BVB

Rekommenderas

Accepteras

Undviks

Livscykelbedömning (LCA) www.byggvarubedomningen.se


Materialval

Krav på dokumentation

Dokumentation på inbyggda material och produkter,

förteckning över:

• Placering

• Mängder

• Innehåll

Innehåll skall finnas dokumenterad

(i angiven omfattning ) i form av

standardiserade deklarationer.

• Byggvarudeklaration (BVD)

www.kretsloppsradet.se

Miljöanpassad upphandling


Materialval

Miljöanpassad upphandling

Materialkombinationer

Material påverkar varandra

Kombinationer av olika material

kan ge upphov till oönskade

emissioner

Provning i brukarmiljö


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Materialhantering

Syftet är att material ska hanteras så att skada på hälsa,

miljö och material inte uppkommer

Miljöanpassad upphandling


Materialhantering

Krav

Förteckning över

kemiska produkter

Säker förvaring av

kemiska produkter och

bränslen

Skydd mot mekanisk

påverkan, fukt,

temperatur, vatten

Miljöanpassad upphandling

Skydd av

drivmedelstankar

Skydd av

ventilationskanaler

Skydd av kanaler i

hålbjälklag


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Byggavfall

Syftet är att

Minimera byggavfallet

Avfallet ska källsorteras

Miljöanpassad upphandling


Byggavfall

Projektering för att

minimera mängden avfall

Avfallssamordnare

Miljöanpassad upphandling

Mängd avfall/kvm

Andel avfall till deponi

Källsortering av avfall –

basnivå enligt

Kretsloppsrådets riktlinjer


Byggavfall

Mängd avfall per kvm, normalt

ca 20 – 25 kg/kvm BTA.

Andel av avfallet som får gå till

deponi. Bör ej vara högre än 20

%. Sikta på < 10 %.

Miljöanpassad upphandling

Målen styrs av ekonomin - projektets karaktär och hur

avfallshanteringen är organiserad


Byggavfall

Miljöanpassad upphandling

Enhetliga avfallsbegrepp

Färgkoder


Byggavfall

Miljöanpassad upphandling

Basnivå

Trä

Skrot och metall

Plast för återvinning

El-avfall

Farligt avfall

Brännbart

Fyllnadsmassor

Deponi (utsorterat) eller

Blandat avfall


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Termiskt inneklimat och ventilation

Syftet R 1 är – Riktlinjer att byggnaden

för

och specifikation dess av installationer inneklimat ska

utformas och byggas så

att de ger en god

inomhusmiljö

www.emtf.se/page.html?cid=2189

Miljöanpassad upphandling

Krav:

Funktionskrav för ventilation,

luftkvalitet och termiskt

inneklimat ska upprättas

Mät- och kontrollprogram

ska upprättas och

genomföras

Kontroll OVK, radon, när

anläggningen tas i drift

(lagkrav)


Termiskt inneklimat och ventilation

Funktionskrav för ventilation, luftkvalitet och

termiskt inneklimat

Luftutbyteseffektivitet

Temperatur i luft och på ytor

Operativ temperatur

Luftflöden

Emissioner

Partiklar

Miljöanpassad upphandling

R 1 – Riktlinjer för

specifikation av inneklimat

www.emtf.se/page.html?cid=2189


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Fuktsäkerhet

Syftet är att byggnader ska

uppföras och förvaltas så

att fukt inte blir ett problem

Miljöanpassad upphandling

Krav på:

Fuktsakkunnig

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktplan

Fuktronder

Fuktmätning

Dokumentation!


Fuktsäkerhet

ByggaF

En metod för fuktsäker

byggprocess

Inarbetas i

verksamhetssystem samt

kvalitets- och miljöplan.

Anpassas till projektet

Byggherrens ansvar!

Miljöanpassad upphandling

ByggaF -

metod för fuktsäker

byggprocess

www.fuktcentrum.lth.se


Fuktsäkerhet

Fuktsakkunnig ska ha

Bred kompetens

Kunskaper i byggnadsteknik

och byggnadsfysik

Kännedom om fuktskador

Kännedom om

byggprocessens alla skeden!

Miljöanpassad upphandling

Den fuktsakkunnige är

byggherrens rådgivare


Fuktsäkerhet

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Projekterings-

förutsättning, tidplan

Byggherrens krav

Kritiska byggnadsdelar

Fuktskydd under

produktionen

Miljöanpassad upphandling


Fuktsäkerhet

Fuktsäkerhet under produktion

Fuktplan

Fuktmätning i betong

(RBK-auktoriserad)

Fuktsäkerhetsansvarig

Fuktrond

Fuktsäkerhetsdokumentation

efter

projekt!

Miljöanpassad upphandling


Fuktsäkerhet

Dokumentation av fuktsäkerhet

Inför slutbesiktning ska

entreprenören överlämna

fuktsäkerhetsdokumentation

till byggherren!

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Buller & Ljud

Miljöanpassad upphandling

Syftet är att

Minimera buller i

bostäder och lokaler

Minimera störningarna

för omgivningen


Buller & Ljud

Stomljud

Stegljud

Luftljud

Rumsakustik

Miljöanpassad upphandling

Installations-

buller

Trafikbuller

Trafikbuller


Buller & Ljud

Krav:

Ljudklass B ska uppfyllas.

Miljöanpassad upphandling

Väggar, bjälklag

Ljudklass B

Kontroll av projektering

(ljudsakkunnig)

Mätprogram buller

Ljudmätning enligt svensk

standard dokumenteras

(produktion)

SOSFS 2005:6 – buller inomhus

BBR


Buller & Ljud

Miljöanpassad upphandling

Buller från produktionen

Naturvårdsverkets

föreskrift NFS 2004:15

Lokala krav!


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Dagsljus

Syftet är att uppnå en hög

ljuskvalitet!

Miljöanpassad upphandling

Krav

Dagsljusfaktorn ska vara minst

1 % (lagkrav).

Dagsljusfaktorn visar hur stor

andel av dagsljuset man kan

tillgodogöra sig.

Undvik övertemperatur sommartid!


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Magnetisk fält

Magnetiska fält uppstår kring

exempelvis kraftledningar och

transformatorer, ledningar,

elmotorer

Syftet är att den magnetiska

flödestätheten ska vara liten.

5-ledarsystem reducerar

vagabonderande

strömmar

Miljöanpassad upphandling

Krav:

Den magnetiska

flödestätheten ska vara

högst 0,2T

(riktvärde, årsmedel)

Mät- och kontrollprogram

avseende magnetiska fält!


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Transporter och arbetsmaskiner

Syftet är att minska utsläpp av

hälsofarliga avgaser och

partiklar

Försurande och

övergödande avgaser

växthusgaser

Miljöanpassad upphandling


Transporter och arbetsmaskiner

Tunga lastbilar > 3,5 ton

Befintliga fordon – Euro III

Fordon som anskaffas under

avtalstiden – Euro V

Miljöanpassad upphandling

Lätta lastbilar < 3,5 ton

Befintliga fordon,

max 8 år gamla

Fordon som anskaffas under

avtalstiden,

max 5 mg partiklar per km


Transporter och arbetsmaskiner

Trafikverket (Vägverket), Stockholms, Göteborgs och Malmö

stad har utvecklat ytterligare krav som kan ställas på

transporter

”105:an” Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Sa-upphandlar-vi/Miljokrav/

Miljöanpassad upphandling


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Överlämnande till förvaltning

Syftet är att förvaltaren ska få den information som

behövs för en miljöanpassad förvaltning av byggnaden

Miljöanpassad upphandling


Överlämnande till förvaltning

Miljöanpassad upphandling

Krav på dokumentation

Uppdaterad miljöplan

Miljöanpassade drift- och

underhållsinstruktioner

Beskrivning av system för

avfallshantering

OVK, radon och

energideklaration


Överlämnande till förvaltning

Miljöanpassad upphandling

Krav på Spårbarhet

Beslut och ändringar

Kontroller och mätningar

Inbyggda material och

produkter

Byggvarudeklarationer

Säkerhetsdatablad


Överlämnande till förvaltning

Miljöanpassad upphandling

Entreprenören ska senast

två veckor före slutbesiktning

överlämna uppdaterad

Miljöplan bygg

Miljöplan el

Miljöplan Målning

Miljöplan Ventilation

Miljöplan……


Överlämnande till förvaltning

Entreprenören och konsulten

ska introducera eller utbilda

driftorganisationen i

byggnadens driftsegenskaper

Miljöanpassad upphandling

Entreprenören ska

överlämna drift- och

underhållsinstruktioner

Skötselplan, grönytor

Driftinstruktioner

Driftinstruktioner,

ventilation

Underhållsplan


Överlämnande till förvaltning

Miljöanpassad upphandling

Värme- och ventilationsanläggning

injusteras mot

projekterade värden

OVK - Obligatorisk

ventilationskontroll

Energideklaration

Radonmätning


Upphandlingskriterier inom byggområdet

Kriterierna:

Upphandling konsult

Upphandling entreprenad

Energi

Vatten

Materialval

Materialhantering

Byggavfall

Termiskt inneklimat & ventilation

Fukt

Buller

Dagsljus

Magnetiska fält

Transporter och Arbetsmaskiner

Överlämnande till förvaltning

Överlämnande till brukare

Miljöanpassad upphandling


Överlämnande till brukare

Syftet är att brukaren ska få

den information som

behövs för en

miljöanpassad användning

av byggnaden

Miljöanpassad upphandling

Krav på information om

Energi- och

vattensparande

Skötsel av golv- och

väggmaterial

Användning av

ventilationssystem

Skötsel av vitvaror

Hantering av avfall


Sammanfattning

Miljöstyrningsrådets kriterier ger exempel på hur du kan

formulera krav på miljöprestanda i byggprocess

formulera krav på tekniska lösningar

bedöma miljöprestanda i anbud

göra uppföljning av att utlovad miljöprestanda verkligen uppnåtts

Det är fullt möjligt att minska miljöbelastningen och bidra till att miljömålen uppnås

Det är fullt möjligt för byggsektor att bygga ett bättre nu och en bättre framtid

Giftfri miljö

Miljöanpassad upphandling

God bebyggd miljö Begränsad klimatpåverkan

More magazines by this user
Similar magazines