En inblick i Barents- samarbetet - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

En inblick i Barents- samarbetet - Länsstyrelserna

Det övergripande målet för Barentssamarbetet

är att genom folkligt utbyte

och en kunskapsstyrd ekonomi skapa social

och ekonomisk tillväxt samt en hållbar

utveckling av regionens naturresurser.

Samarbetet sker främst genom interregional

samverkan inom prioriterade

områden så som kultur, ungdomar, forskning

och utbildning, turism, näringsliv,

miljö, hälsa och transport. Visionen är att

skapa ett attraktivt samhälle för alla som

lockar investeringar, arbetskraft och

kompetenser. I Barentssamarbetet

uppmärksammas även de problem och

utmaningar som ursprungsbefolkningen i

regionen – det vill säga Samer, Nenetser

och Vepser – står inför.

Länsstyrelsen i Norrbottens Län

Enheten för gränsregional utveckling

Stationsgatan 5

SE-971 86 Luleå, Sverige

Tel: +46 920 96 000

Fax: +46 920 22 84 11

Email: norrbotten@lansstyrelsen.se

Internet: www.lansstyrelsen.se/norrbotten

En inblick

i Barentssamarbetet


Barentsregionen

Barentsregionen är en stor samarbetsregion på en yta av närmare

1,8 miljoner km2 och med en befolkning på drygt 5,4 miljoner.

Tre fjärdedelar av både territoriet och befolkningen tillhör den

ryska delen av Barentsregionen.

Regionen präglas av en gles befolkning inom ett stort territorium

med svåra klimatförhållanden, fast med en sårbar och samtidigt

unik miljö. Dessa förhållanden ger oss enastående möjligheter

till att hitta nya lösningar på olika angelägenheter så som

näringslivsutveckling och människors levnadsvillkor.

Barentsregionen är en av Europas i särklass största energi- och

naturresursregion. Här finns till exempel fisk, skog, mineraler, olja

och gas. Men även viktiga förädlings- och verkstadsindustrier

samt framstående tekniska universitet, forskningsinstitut och vetenskapliga

centrum finns belägna i regionen.

Barentssamarbetet

Idén att formalisera ett samarbete i Barentsregionen lanserades

1992 av Thorvald Stoltenberg, dåvarande Norsk utrikesminister.

Stoltenberg föreslog att etablera en organisation för att öka interaktionen

mellan norra Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Detta förslag fick positivt gensvar och resulterade i undertecknandet

av Kirkenes Deklaration den 11 januari 1993 gällande

samarbete i Barents euroarktiska region.

Det unika med Barentssamarbetet är att det är organiserat på

både mellanstatlig och mellanregional nivå och tar därmed hänsyn

till flera perspektiv av utmaningarna i regionen.

Det mellanstatliga samarbetet leds av Barents Euroarktiska

Råd (BEAC). Barentsrådets medlemmar är Danmark, Finland,

Island, Norge, Ryssland, Sverige och Europeiska Kommissionen.

I det regionala Barentsrådet (BRC) samarbetar följande 13 regioner:

• Kainuu, Lappland och Norra Österbotten

i Finland,

• Finnmark, Nordland och Troms i Norge,

• Arkhangelsk, Karelen, Komi,

Murmansk och Nenets i Ryssland samt

• Norrbotten och Västerbotten i Sverige.

Barentsrådet och Barents regionråd har var sin ämbetsmannakommitté

vilka svarar för den löpande verksamheten. För det löpande

Barentssamarbetet finns även en serie arbetsgrupper på mellanstatlig

och interregional nivå och även i gemensam form.

Representanter för ursprungsbefolkningar i regionen har en särställning

i organisationsstrukturen och samarbetar nära med båda råden.

Syftet med samarbetet

BEAC var, i efterdyningarna av det kalla kriget, i första hand tänkt att

väsentlig bidra till stabilitet och utveckling i regionen, men även i allmänhet

i Europa. Dessutom hade rådet en viktig roll i att säkerställa

ett bättre interregionalt samarbete mellan olika aktörer samt en större

integration i Europa.

Idag främjar BEAC en hållbar utveckling och tillväxt i regionen och

fungerar som ett forum för bilaterala och multilaterala samarbeten och

projekt inom följande områden:

• ekonomi och handel,

• vetenskap och teknik,

• råvaror och naturresurser,

• turism,

• miljö,

• infrastruktur och transport,

• utbildning och kulturellt utbyte samt

• projekt som är särskilt inriktade till att

förbättra situationen för urbefolkningarna

i Barentsregionen.

Samverkan mellan regionerna

BRC består av huvudmän från de 13 deltagande regionerna

medan Barents regionkommitté består av tjänstemän från regionerna.

Kommittén ansvarar för genomförandet av de beslut,

prioriteringar och riktlinjer som regionrådet tar fram för den

internationella samverkan. Barentsprogrammet för 2009-2013

listar följande prioriteringar för det regionala samarbetet:

• Samverkan inom näringsliv och handel,

• Hållbar livsmiljö,

• Arbetskraft,

• Ursprungsbefolkning,

• Transport och infrastruktur,

• Information om och marknadsföring av Barentssamarbetet.

Det internationella Barentssekretariatet

Det internationella Barentssekretariatet (IBS), med kontor

i Kirkenes, skall ge det administrativa och tekniska stöd som

behövs för både nationella och regionala strukturer inom

Barentssamarbetet. IBS är även ansvarig för Barentssamarbetets

webbplats (www.beac.st) som ger kontinuerliga uppdateringar

av samarbetet. Till exempel, finns det detaljerad presentation av

olika Barents strukturer, deras mandat och representanter samt

samarbetsprogram och protokoll från möten.

Foto: Dan Blomkvist

More magazines by this user
Similar magazines