Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

linkoping.se

Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl.

(Vallastaden)

Mål Krav Rekommendation Kommentar Ansvar

Tillgängliga

kvartersgator

Tillgängliga

allmänna platser

På allmänplatsliknande kvartersmark (gränder) gäller

samma krav på tillgänglighet som BBR ställer på

tomtmark.

Där kvartersmark möter allmän gata med en

möblerbar respektzon ska denna zon ha en tydlig

avgränsning, exempelvis en avvikande struktur och

färg i beläggningen, för att tydliggöra var gatan ska

hållas fri och för att underlätta för funktionshindrade

att orientera sig.

Vatten som kan innebära fara för synsvaga avgränsas

tydligt. Ränndalar är överkörningsbara med rullstol och

rullator vid gångstråk.

Stolpar med vägmärke för övergångsställe bör inte ha

andra funktioner på stolparna, då dessa är viktiga för att

personer med nedsatt syn ska kunna lokalisera

övergångsställen.

Ett medvetet val av markbeläggning och ytskikt

underlättar för personer med nedsatt syn att ta ut

riktning och orientera sig i miljön. I korsningar kan

signalplattor behövas, speciellt där kantstensvisningar

undvikits.

Orienterbarhet och tillgänglighet beaktas särskilt i

blandtrafikmiljöer. Vid val av enhetlig markbeläggning

bör andra åtgärder vidtas för att underlätta orientering.

Parkeringar längs boulevarderna utformas utan

kantstensvisning i bakkant av respektive

”parkeringsskepp”.

Signalplattor används om det behövs för att skapa en

tydlig miljö för synsvaga.

25

Byggherre

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

More magazines by this user
Similar magazines