2013-04-23 Pressmeddelande inför sammanträdet - Linköpings ...

linkoping.se

2013-04-23 Pressmeddelande inför sammanträdet - Linköpings ...

2013-04-23

Kommunstyrelsen

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Ärende 1

Yttrande, plangenomförandeutredningen

Linköpings kommun stödjer flera av de förslag som ska förenkla genomförandet av

detaljplaner och korta handläggningstiderna. Förslagen finns i den statliga

Plangenomförandeutredningen, som kommunen yttrar sig över. Även om kommunen

delar ambitionen att förenkla planeringsprocessen, anser den att förslaget har brister.

Utredningen föreslår att kommunen utan koppling till någon fastighet ska kunna ingå i en

gemensamhetsanläggning för att trygga allmänhetens tillträde. Det kan till exempel gälla

gång- och cykelvägar inom områden med enskilt huvudmannaskap eller kvartersmark.

Utredaren föreslår även att en lämplighetsprövning införs i plan- och bygglagen (PBL) för att

förhindra att alltför komplicerade anläggningar förs över på enskilda fastighetsägare.

Linköpings kommun anser att bägge förslagen är positiva.

Utredaren föreslår att nuvarande gatukostnadsregler i områden med kommunalt

huvudmannaskap ska ersättas med en gatukostnadsavgift med VA-taxan som förebild.

Linköpings kommun instämmer i att en kommunal gatutaxa skulle kunna förenkla systemet

och skapa större förutsägbarhet, men utredningens förslag är för otydligt och inte tillräckligt

genomarbetat för att kunna ligga till grund för en taxa.

Enligt utredningens förslag ska även exploateringsbidrag i exploateringsavtal tas ut enligt

taxan vilket innebär att kommunen tvingas att anta en taxa för att kunna ta ut

exploateringsbidrag. Linköping kommun tillstyrker inte utredarens förslag att upphäva

exploatörsreglerna och att ersättning ska utgå enligt expropriationslagens regler. Det kommer

att förlänga processerna och innebära en betydande kostnadsökning.

Utredningen föreslår också en samordning av detaljplaneprocessen och det civilrättsliga

exploateringsavtalet, vilket Linköpings kommun inte anser är lämpligt. Exploateringsavtalet

är ett civilrättsligt avtal som bör stå fritt från planen.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82 eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon

013-20 62 94, 0736 - 75 76 79

Presstjänst Presschef Pressekreterare

Claes Lundkvist Lottie Molin

Kommunikationsavdelningen Telefon: 013- 20 64 77 Telefon: 013-20 71 37

Storgatan 58 Mobil: 0727- 33 64 77 Mobil: 0733-74 71 37

claes.lundkvist@linkoping.se lottie.molin@linkoping.se

http://www.linkoping.se/press


Ärende 2

Yttrande över ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav”

Det är bra att regeringen tagit initiativ till att utreda möjligheter och hinder för att

underlätta bostadsbyggandet i Sverige. Linköpings kommun anser dock att många av

förslagen i utredningen inte är rätt väg att gå.

Linköpings kommun anser bland annat:

Att kommunerna även i framtiden ska ha möjlighet att i genomförandeavtal ställa vassare

krav om tekniska egenskaper, tillgänglighet med mera på byggnader och kvartersmark än

de som anges i PBL eller föreskrifter meddelade med stöd av PBL (Plan- och bygglagen).

Det är rimligt att överväga att länsstyrelsen inte längre ska vara första prövningsinstans vid

överklagande av detaljplaner. Eftersom överklagandeprocesserna i många fall står för en

stor andel av den totala processtiden bör man eftersträva en snabbare process än dagens

situation.

Det är inte lämpligt att länsstyrelsernas överprövningsansvar utvidgas till att även avse

bevakning av att planprocessen gått formellt rätt till eller att endast planbestämmelser med

stöd i lagstiftningen använts. Det kan tänkas bli problematiskt ur ett

rättssäkerhetsperspektiv, eftersom länsstyrelsernas beslut om att inte överpröva en plan inte

kan överklagas. Däremot kan det vara lämpligt att länsstyrelsernas samrådsansvar

förtydligas på dessa punkter, då det skulle minska risken för att det tas fram formellt

felaktiga planer och planprocesser som sedan upphävs, med påföljande tidsspillan.

Det är stor risk att länsstyrelsens överprövningsroll av genomförandeavtal kommer att

innebära kraftiga förseningar av planprocesserna. Om kommunen måste inhämta

länsstyrelsens godkännande eller kommentar inför varje ändring kommer det att medföra en

betydande förlängning av tiden för att ta fram en detaljplan.

Ett nationellt råd bör inrättas, med representanter för Boverket, Energimyndigheten,

bostadsproducenterna och kommunerna, enligt utredningens förslag.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82 eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon

013-20 62 94, 0736 - 75 76 79

Presstjänst Presschef Pressekreterare

Claes Lundkvist Lottie Molin

Kommunikationsavdelningen Telefon: 013- 20 64 77 Telefon: 013-20 71 37

Storgatan 58 Mobil: 0727- 33 64 77 Mobil: 0733-74 71 37

claes.lundkvist@linkoping.se lottie.molin@linkoping.se

http://www.linkoping.se/press


Ärende 17

Tekniska verken, nyemission och investering med mera

Linköping behöver bygga ett nytt kraftvärmeverk, för att ersätta det som idag finns i

centrala Linköping. Marken behövs för framtida nybyggnation och för att kunna

använda mer förnyelsebara bränslen när staden växer. Därför föresår kommunstyrelsen

att Tekniska Verken får göra en nyemission av aktier, för att finansiera en del av

investeringen på över en miljard kronor.

Tekniska Verkens styrelse har gett bolaget i uppdrag att planera för investering i ett nytt

kraftvärmeverk. Beslutet grundar sig på tre huvudfaktorer, kommunens översiktsplan,

miljömål och effektbehov:

Enligt översiktsplanen ska marken användas till andra ändamål.

Kommunens miljömål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 stöds av en

investering i nytt kraftvärmeverk, då andelen fossilbränsle reduceras mycket kraftigt

från cirka 14 procent till cirka 2 procent. Minskning av andelen fossila bränslen ökar

också lönsamheten, eftersom fossilbränslet står för en oproportionerligt hög andel av

bränslekostnaden.

Befolkningstillväxten i kommunen innebär ett ökat effektbehov, genom investering i

nytt kraftvärmeverk utökas den totala effekten i energisystemet.

Den totala investeringskostnaden för nytt kraftvärmeverk är på drygt en miljard kronor.

Finansieringen är uppdelad i tre lika stora delar, 350 miljoner kronor per del.

En del finansieras av Tekniska Verken och skapas genom produktionshöjande åtgärder samt

omprioritering av andra investeringar. En annan del finansieras via banklån,

obligationsprogram, certifikatprogram eller liknande. Den sita delen finansieras genom att

Linköpings Stadshus tecknar en nyemission till Tekniska Verken.

Nyemissionen från Linköpings Stadshus till Tekniska Verken kommer att finansieras med

extern upplåning. I Linköpings Stadshus treårsplan för 2013-2015 finns lånekostnaden i

budget för 2014 och framåt och lånet inryms i den av kommunfullmäktige beslutade

låneramen.

Nyemissionen innebär att bolagsordningen för Tekniska Verken behöver anpassas avseende

antal aktier och aktiekapitalets storlek.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82

Presstjänst Presschef Pressekreterare

Claes Lundkvist Lottie Molin

Kommunikationsavdelningen Telefon: 013- 20 64 77 Telefon: 013-20 71 37

Storgatan 58 Mobil: 0727- 33 64 77 Mobil: 0733-74 71 37

claes.lundkvist@linkoping.se lottie.molin@linkoping.se

http://www.linkoping.se/press


Ärende 21

Finansiering av ny ridsportanläggning

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till finansiering av ny ridsportanläggning i

Smestad i Linköping. Kommunala bolaget Lejonfastigheter får i uppdrag att bygga den

nya anläggningen, som planeras står klar i mitten av 2016.

Linköpings största kommunala ridanläggning finns idag vid Stora Ånestad. Bristerna i den har

varit kända länge. Den 3 februari 2010 utdömde länsstyrelsen anläggningen på grund av att

djurskyddslagstiftningens föreskrifter ej uppfylls. Då hade kultur- och fritidschefen två

månader tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott att påbörja en

utredning om ridsportens framtid i Linköping.

Enligt Linköpings kommuns översiktplan för före detta militära övningsområdet söder om

staden är Smedstad lämpligt område för ny större ridanläggning. Lejonfastigheter föreslås få

uppdraget att bygga ersättningsanläggningen.

I en första etapp planeras en ridanläggning för 60 ridskolehästar samt tio hästplatser i gäst-

och sjukstall. Planförslaget innefattar även etapp 2, som innebär ytterligare 30 platser för

medlemmar med egna hästar.

Ridanläggningen omfattar totalt 10 hektar. Stall- och ridbyggnaden omfattar cirka 8 200

kvadratmeter. En detaljplan för området planeras gå ut för samråd under 2013. Byggstart är

augusti 2014, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. Ridanläggningen planeras att vara

klar halvårsskiftet 2016.

För att ridanläggningen ska vara lätt att ta sig till måste också nya gång- och cykelvägar,

tunnel under Haningeleden och parkering byggas.

Lejonfastigheters kostnader för etapp 1 beräknas till 120 miljoner kronor, vilket inkluderar

investering, markköp och exploatering. Kultur- och fritidsnämnden kommer att hyra

ridanläggningen av Lejonfastigheter under en avtalstid på 25 år.

Hyreskostnaden för anläggningen beräknas till maximalt 10 miljoner kronor per år enligt

2013 års prisläge. Utöver hyreskostnaden tillkommer årlig driftkostnad om 500 000 kronor.

För att kunna betala de ökade kostnaderna jämfört med dagens ridanläggning begär kultur-

och fritidsnämnden utökad budgetram om 8,5 miljoner kronor per år enligt 2013 års prisläge.

Kommunstyrelsen godkänner detta.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82 eller kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon

013-20 69 37

Presstjänst Presschef Pressekreterare

Claes Lundkvist Lottie Molin

Kommunikationsavdelningen Telefon: 013- 20 64 77 Telefon: 013-20 71 37

Storgatan 58 Mobil: 0727- 33 64 77 Mobil: 0733-74 71 37

claes.lundkvist@linkoping.se lottie.molin@linkoping.se

http://www.linkoping.se/press


Ärende 22

Karriärtjänster för lärare

Under 2013 och 2014 införs sammanlagt cirka 30 förstelärare i Linköpings kommun,

både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Tjänsterna ska stimulera engagerade

lärare att kunna vidareutvecklas.

Regeringen har fattat beslut om att från och med den 1 juli 2013 införa två nya karriärtjänster,

varav förstelärare är en. Syftet med reformen är att höja läraryrkets attraktivitet och samtidigt

verka för bättre kunskapsresultat i skolan.

Som ett första steg för Linköpings kommun inrättas under 2013 16 förstelärartjänster, tio

inom grundskolan och sex inom gymnasieskolan. Ytterligare cirka 15 förstelärartjänster

införs under 2014.

60 procent av arbetsuppgifterna för en förstelärare ska vara undervisning, 40 procent ska vara

ett utvecklingsuppdrag i nära anslutning till undervisningen. Det kan till exempel vara

att ansvara för introduktionen av nyanställda lärare, coacha andra lärare, initiera pedagogiska

samtal, initiera och leda projekt för att förbättra undervisningen.

I Linköpings kommun behöver lärare motsvarande tolv tjänster rekryteras när 30 förstelärare

införs. Kostnaderna för detta, 1,5 miljoner i år och 6 miljoner nästa år, tas från

kommunstyrelsens resursmedel. Frågan om fortsatt utbyggnad 2015 – 2016 hänskjuts till

budgetberedningen.

Statsbidrag utgår under förutsättning att förstelärarna får en löneökning som i genomsnitt

motsvarar 5 000 kronor per månad. Statsbidrag för en förstelärare uppgår till 85 000 kronor

per år.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Christian Gustavsson (M), telefon 013-20 50

95, 0702-19 05 97 eller kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37.

Presstjänst Presschef Pressekreterare

Claes Lundkvist Lottie Molin

Kommunikationsavdelningen Telefon: 013- 20 64 77 Telefon: 013-20 71 37

Storgatan 58 Mobil: 0727- 33 64 77 Mobil: 0733-74 71 37

claes.lundkvist@linkoping.se lottie.molin@linkoping.se

http://www.linkoping.se/press

More magazines by this user
Similar magazines