Förändring av nämndernas ramar 2009 och 2010 med anledning av ...

linkoping.se

Förändring av nämndernas ramar 2009 och 2010 med anledning av ...

För att förstärka kommunsektorns finanser under den pågående krisen föreslog

regeringen i den ekonomiska vårpropositionen att statsbidragen till kommunerna

utökas med totalt 17 miljarder kronor under 2010-2012. De ökade resurserna som

föreslås består, dels av ett tillfälligt konjunkturstöd som uppgår till 7 miljarder kronor

som betalas ut i december 2009 och som avses att användas 2010, dels av att de

generella statsbidragen ökar med 5 miljarder kronor från och med 2011 jämfört med

nivån i BP 09. För Linköping beräknas det ökade statsbidraget till 75 mnkr för 2010

och 54 mnkr 2011 och framåt.

KOMMUNALA MÅL

Kommunen och dess bolag ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att den ger

förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen.

Kommunen och dess bolag ska ha ett årligt resultat som tillförsäkrar framtida

kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på anläggningar, service och

verksamhet.

Kommunens ekonomi ska avvägas på ett sådant sätt att varje generation ska bära sina

egna kostnader.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt redovisningen ovan så medför de nya skatteunderlagsprognoserna underskott

med 89 mnkr för 2009 och 203 mnkr för 2010 om nämndernas nettokostnadsramar

bibehålls. I tabellen nedan anges effekter av de administrativa effektiviseringar som

kommundirektören redovisat i bilaga 2. Därefter återstår att finansiera 69 mnkr för

2009 resp 163 mnkr för 2010. I bilaga 1 har detta fördelats på de olika nämnderna

utifrån nämndernas aktuella nettoramar.

Effekter av SKL:s skatteprognos den 23 april

Mnkr

2009 2010

Försämrade skatteprognoser enl. SKL den

23 april -177 -315

Finansierat i internbudgeten för skatt 48

Förändring av reserv för pris o lön (exkl

demografi) 40 112

-89 -203

Effekt av adm effektiviseringar 20 40

Återstår att finansiera -69 -163

Ökat statsbidrag enl vårpropositionen

SKL håller på med ett arbete för att underlätta för kommunerna att hantera sin

ekonomi i rådande ekonomiska läge. Åtgärderna berör dels översyn av balanskravet

för att möjliggöra för kommunerna så att en konjunkturanpassning blir tydlig och

enkel att hantera för kommunerna dels konkret stöd till kommunerna att genomföra

olika effektiviseringsåtgärder. Som exempel anger man t ex följande:

75

6

More magazines by this user
Similar magazines