Rättvis och effektiv rekrytering - Linköpings kommun

linkoping.se

Rättvis och effektiv rekrytering - Linköpings kommun

Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun – en utvärdering

Kommentar

Första gången modellen med Rättvis och Effektiv rekrytering används går det åt tid till

att ta fram befattningsbeskrivningen och att med den som utforma en kompetensprofil.

Detta arbete behöver bara finjusteras när en kommande rekrytering av rekrytering av

brandmän skall genomföras.

Modellens noggranna arbetssätt ökar även möjligheterna att undvika direkta felrekryteringar.

Personalekonomiska beräkningar i olika organisationer har visat att felrekryteringar

är mycket mer kostandskrävande än man i allmänhet är medveten om.

Det står dock helt klart att det inte hade varit möjligt att pröva rekryteringsmodellen

så fullständigt som här har skett om inte externa projektmedel hade funnits till hands.

Slutsatser och rekommendationer

Den första frågeställningen löd: Kan modellen med Rättvis och effektiv rekrytering

användas inom andra verksamhetsområden i Linköpings kommun än Räddningstjänstens?

Verksamheterna inom kommunen är mycket mångfacetterad. Det är därför svårt att

ge ett helt entydigt svar.

Dock är det rimligt att utgå ifrån att modellen ökar effektiviteten genom att den kräver

noggranna förberedelser.

Den kan även skapa fyllig information om befattningen och ge ett underlag för sökande

att t.ex. komma underfund om att den inte passar. Modellen kan bidra till ett

gynnsamt självurval.

Den kompetensprofil som skapas bidrar till en strukturerad process i rekryteringsarbetet.

Den kompetensbaserade intervjun kan genom att fokuseras på kompetenskraven i

kompetensprofilen ge möjligheter att jämföra de sökande på ett rättvisande sätt och

minska riskerna för att ovidkommande hänsyn tas.

Den andra frågeställningen löd: Vilka förslag till förändringar av modellen leder

pilotförsöket fram till?

Nedan ges kommentarer och förslag till förändringar.

Befattningsbeskrivning

Deltagarna i rekryteringsgruppen menar att det egentligen inte framkommit några nya

typer av arbetsuppgifter vid framtagningen av beskrivningen av brandmannens arbete.

Det har dock uppstått en tydligare struktur, som är lättare att förmedla till andra bl.a. till

dem som sökt arbetet som brandman

Kompetensprofil

Arbetet med att ta fram de kvalifikationskrav, som de beskrivna arbetsuppgifterna i befattningsbeskrivningen

medför, har varit en meningsfull uppgift. Diskussionen vid framtagningen

av kompetensprofilen pendlade mellan definition och avgränsning av kompetenser

och hur man på ett tillförlitligt sätt skulle kunna mäta det hela. Det gällde inte

minst personliga färdigheter och egenskaper. De begrepp som där användes överlappar

- 23 -

More magazines by this user
Similar magazines