Årsredovisning 2008 - Landstinget i Östergötland

lio.se

Årsredovisning 2008 - Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens ordförande har ordet

Ett bra resultat med tanke på utgångsläget

Det resultat som Landstinget i Östergötland uppnått 2008 är

mycket bra med tanke på utgångsläget. Vi hade emellertid inte

kunnat nå detta resultat utan mycket målmedvetna ansträngningar

och alla ska därför ha en eloge för denna insats. Jag är

också glad för att vi har kunnat genomföra detta utan att behöva

varsla några medarbetare. Hälso- och sjukvårdens verksamheter

nådde inte hela vägen fram utan stannade på ett resultat på

minus 60 miljoner kronor. Det är i nivå med de resultat vi sett

tidigare år, med undantag för 2007. Flera verksamheter har gjort

stora förbättringar, men några har fortfarande bekymmer med

sin ekonomi.

Tyvärr ser vi dock att den internationella nedgången i konjunkturen

och den fi nansiella krisen fortsatt kommer att påverka landstingets

verksamhet. Enligt dagens prognoser kommer skatteintäkterna

att fortsätta att minska under de kommande åren och

med en fortsatt orolig fi nansmarknad fi nns det inga garantier för

hur avkastningen på landstingets placeringar kommer att falla

ut. Det innebär att det arbete som påbörjades 2008 måste fortsätta.

Det fi nns inga nya pengar att fördela utan alla resurser

måste användas på allra bästa sätt. Det ställer också ett krav på

landstinget som regional aktör att vara med och stimulera till

att vi har en god arbetsmarknad i Östergötland som innebär att

så många östgötar som möjligt har ett arbete. I samverkan med

kommuner, försäkringskassan och arbetsförmedlingen fortsätter

även satsningarna för att återfå fl er människor i arbete istället

för att befi nna sig i onödiga sjukskrivningar. Genom att stärka

Östergötland stärker vi landstinget för framtiden.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att vi även i framtiden

ska kunna bedriva en bra vård som ger oss en bättre hälsa.

Detta förutsätter samtidigt att vi arbetar för att skapa en vård

av hög kvalitet för att undvika onödiga kvalitetsbristskostnader.

Sveriges Kommuner och Landsting har under 2009 satt upp målet

om att alla landsting ska halvera antalet vårdrelaterade infektioner.

Här ska självklart Östergötland vara med och kämpa om

att bli ett av de landsting som lyckas med den ambitionen.

Vi måste också förbättra tillgängligheten till vården. Fokus

på en tillgänglig vård är nödvändig för att återskapa ett bättre

förtroende för vården hos östgötarna. Regeringen och Sveriges

Kommuner och Landsting har satt upp en målsättning att inte

fl er än 20 procent ska vänta mer än tre månader på vård och behandling

hösten 2009. Ett mål som Landstinget i Östergötland

ska sikta mot att uppnå.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Ett av de mest betydelsefulla och omdanande beslut som fattades

under 2008 är det som innebär att Landstinget i Östergötland

från och med den 1 september 2009 inför vårdval i

primärvården. Det är en stor förändring där delaktigheten för

östgötarna kommer att öka markant. Genom ett auktorisationsförfarande

kommer även tillgängligheten och kvalitet i primärvården

att sättas i fokus. Patientens ökade makt att själva kunna

välja vårdcentral kommer att ställa krav på alla aktörer inom

primärvården att se nya möjligheter till samverkan och former

att möta patienterna.

I Östergötlands vårdvalsmodell har vi valt att säkerställa att de

patientgrupper som oftast har den största ohälsan också bär med

sig den högsta ersättningen till vårdgivaren. Då bidrar vårdvalet

aktivt till att stimulera primärvården att fokusera sina resurser

på de medborgare som har de största vårdbehoven.

En upphandling av delar av verksamheten vid Lasarettet i Motala

genomfördes under inledningen av 2008. Men då anbuden

uteblev avbröts upphandlingen. En ny upphandling är nu uppstartad

och vi ser fram mot att kunna sluta avtal med en ny entreprenör

under 2009.

Det är stora utmaningar som står framför oss, men ansträngningarna

för att åstadkomma en ekonomi i balans, en vård med

hög tillgänglighet, god kvalitet och stor delaktighet fortsätter.

Marie Morell (M)

Ordförande i landstingsstyrelsen

Landstinget i ÖstergötlandÅrsredovisning 2008 | 5

More magazines by this user
Similar magazines