Förteckning över De la Gardieska arkivet ... - Lunds universitet

lu.se

Förteckning över De la Gardieska arkivet ... - Lunds universitet

Förteckning över

De la Gardieska arkivet

Biographica minora

reviderad 2009 av Per Stobaeus

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet


1

Bild på framsidan: Odaterat brev från Helena Sofia Wudd till Samuel Tystenberg. De bilder

på dokument i Biographica minora som ingår i denna förteckning är fotograferade respektive

skannade av Mikael Lovdalen, Bengt Melliander och Per Stobaeus.


DE LA GARDIESKA ARKIVET

BIOGRAPHICA MINORA

Förteckning reviderad av Per Stobaeus 2009

2

Inledning

De la Gardieska arkivet (även kallat De la Gardieska samlingen) i Universitetsbiblioteket i

Lund innehåller så mycket mer än handlingar från familjen De la Gardie. Tusentals

människor ur olika samhällsgrupper möter oss i brev och andra dokument. Avdelningen

Biographica minora är ett urval av handlingar – mest brev – från ett stort antal personer

under perioden från Gustav I:s kungaval 1523 till Jacob De la Gardies död 1842.

Biographica minora har ursprungligen sammanställts på Löberöds slott av Jacob De la

Gardie (1768–1842) och Peter Wieselgren (1800–1877) och överallt påträffar man deras

anteckningar på breven. I Biographica minora finner vi exempelvis militärer, författare,

präster, hovmän, professorer, handelsmän, brukspatroner, läkare och andra ämbetsmän.

Flera kvinnliga brevskrivare förekommer i samlingen. Några dokument i Biographica

minora faller utanför den nämnda tidsramen (t.ex. handlingar 1836–1899 rörande

folklivsforskaren och konstnären Nils Månsson Mandelgren). Ett par medeltidshandlingar i

eftermedeltida kopior ingår också: ett brev rörande skifte mellan lågfrälsemannen Erik Slatte

och hans svåger Lars Olsson 1517 samt ett brev av heliga Birgitta. Det sistnämnda brevet

har av någon anledning plockats ut ur sitt sammanhang i Historiska handlingar I:1 och förts

till Biographica minora.

Endast i några få undantagsfall är breven i Biographica minora utfärdade av kungar, vilket

skiljer denna serie från De la Gardieska arkivets Historiska handlingar. Några furstliga

personer finns dock (Sofia Vasa, Adolf Johan d.ä., Adolf Johan d.y., Johan Kasimir, Fredrik

Wilhelm von Hessenstein). För övrigt är avgränsningen till De la Gardieska arkivets

Släktarkiv och Historiska handlingar inte helt klar. Vissa brev hade lika gärna kunnat höra

till någon av dessa båda serier. De flesta släkterna som har egna arkiv i Släktarkiven är

representerade även i Biographica minora. Dessutom kan nämnas åtskilliga mindre

brevsamlingar i Biographica minora som bildar ett slags släktarkiv (t.ex. Ascheberg, Banér,

Bielke, Boije af Gennäs, Bonde, Brahe, Creutz, De Geer, Falkenberg af Bålby, Falkenberg

af Trystorp, von Fersen, Fleming, Gyllenhielm, Gyllenstierna, Hamiton af Hageby, Hård af

Segerstad, Koskull, Lewenhaupt, von Liewen, Natt och Dag, Rosenstråle, Ruuth, Rålamb,

von Scheiding, Soop, Sparre, Stålarm, Tott, Wachtmeister). Brev rörande personerna Claude

Roquette Hägerstierna (d. 1681) och Nils Dalberg (1736–1820) samt medlemmar av ätten

De la Gardie förekommer på många ställen i Biographica minora.

Handlingarna i Biographica minora är oftast lagda under utfärdarens namn, men ibland

under mottagarens namn eller namnet på den person som handlingen gäller. Tyvärr framgår

det i många fall inte vem som är adressaten, och det är svårt att rekonstruera de enskilda

brevens proveniens, eftersom de har plockats ut ur sitt ursprungliga sammanhang.

Biographica minora har delvis karaktären av autografsamling (se t.ex. nedan Goertz, Georg

Heinrich).


3

Några handlingar som ingår i Biographica minora bör nämnas särskilt, eftersom de på olika

avviker sätt från det övriga materialet i denna serie. Det gäller fr.a. kyrkoherden i tyska

församlingen i Stockholm Johann Heinrich Gerths (d. 1696) affärshandlingar i en stor

bunden volym, konstnären Johan Holmbergssons 13 almanackor 1817–1833, handlingar

rörande Johannes Meins konversion till romersk-katolska läran ca 1685, militären Johan

Lorentz Rutensparres (1752–1828) anteckningar i allehanda ämnen samt kyrkoherden Nils

Salanders 135 brev 1806–1824. Under namnet Johan Jakob Hogguer finns på ett aktomslag

ett register av Peter Wieselgren över hans eget bokverk DelaGardiska archivet.

En typ av handling som är mycket vanlig i Biographica minora är s.k. ”riksdagsexcuser”,

d.v.s. brev från adelsmän till lantmarskalken med ursäkter för att de inte kan fullgöra sin

plikt att representera sin ätt på riksdagen. Skälen är olika: tjänsteärenden, sjukdom,

fattigdom eller andra omständigheter. En del av riksdagsexcuserna har varit inbundna.

Kanske har en inbunden volym delats upp och de enskilda breven sorterats in i Biographica

minora. Några riksdagsexcuser påträffas f.ö. även i Historiska handlingar.

Liksom i Historiska handlingar finner man i Biographica minora åtskilliga brev som rör

Estland, Livland och Finland och de svenska besittningarna i Tyskland. Trots att De la

Gardieska arkivet först på 1820-talet kom till Skåne (se härom Elof Tegnér, De la Gardieska

samlingen i Lund och på Löberöd, Stockholm 1894) finns i Biographica minora också

många handlingar som gäller Skåne, Halland och Blekinge. Dessutom finns under bl.a.

följande namn danska handlingar från 1600- och 1700-talet: Margareta von Ascheberg,

Birgitta Gyllenstierna af Svaneholm, Mette Rosenkrantz, Henrik Tott, Knud Tott, Axel

Urne, Christian Jörgen Urne, Ebbe Ulfeldt och Knud Ulfeldt.

Åtskilliga sigill i Biographica minora har blivit utklippta eller utrivna från breven av

sigillsamlare och det är okänt vart de har tagit vägen. En anteckning på ett brev utfärdat av

Anna Rålamb pekar på att Jacob De la Gardies son Gustaf De la Gardie (1800–1833) var en

sådan samlare. Erik Lindschölds sigill på detta brev är bortrivet, och någon har antecknat:

”Sig. uttagit af Gref G. De la Gardie” (jfr även nedan: Grothusen, Anna och Svinhufvud af

Qvalstad, Brita Catharina).

Teol. lic. Harald Wieselgren vid Universitetsbiblioteket gjorde på 1960- och 70-talen en

kortkatalog över Biographica minora och det är denna som skrivits av i föreliggande

förteckning. Jag har gjort kompletteringar och rättelser. I noterna har gjorts hänvisningar till

särskilt Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska

Bibliotheket på Löberöd I–XX, 1831–1843.

En handling av Sivert Grubbe 1615 och en av Sofia Vasa 1567 har 2009 respektive 2011

överförts till Biographica minora från andra delar av De la Gardieska arkivet.


Biographica minora

[Abrahamsson, Lars]

Testamente 1629. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751–1818

Kansliråd, statsråd, vitter författare och översättare

Dikt ”Till Baron Malte Ramel d. 25 April 1772” (egenhändigt).

Meddelande från landshövding Nils Rosén von Rosenstein till bergsrådet Nils Dalberg

angående A:s död.

5

Anteckningar rörande A:s begravning (utdrag ur samtida brev), litterära verksamhet m.m.

Adlerfelt, Carl, 1719–1769

Landshövding i Malmöhus län 1764, överkommendant

1764-12-20, Malmö

Brev till riddarhusdirektionen.

Adlerstéen, Ulrica, 1694–1757

g. 1715 m. överstelöjtnant Albrekt Schönström, 1684–1740.

1741-12-30, Grytagård

Brev till kamrer N. Winge angående försäljning av spannmål (defekt).

Adlerström, Johannes Gustaf Curnovius, d. 1721

Lagman

1703-09-23, Stockholm

Brev till och från amiralen och landshövdingen Hans Clerck angående skattebönders

leveransskyldighet av hö.

Adolf Johan d.ä. 1629–1689

Pfalzgreve

1660-09-11

Handling över ”byte och jordeskifte” mellan A. J. och överste Erik Drake. Original med

underskrift och sigill.


6

Handlingar och skrivelser i rättegång mellan A. J. och Axel Lillie rörande ägoskillnad

mellan Svarttorp och Härstads hemman (i Rönö socken, Östergötland) samt äganderätten till

Svarttorps gruva:

1683-07-09

Kallelse till Björkekinds ting för Lillies fullmäktige ”Hauptman Samuel Dyyk”.

1684-06-23, Kuddby

Protokollsutdrag från Björkekinds ting.

1684-05-17

Kallelse till Björkekinds ting för Lillies fullmäktige hauptman Olaus Rosling.

1685-06-12, Kuddby

Protokollsutdrag från Björkekinds ting.

1685-08-19

Kallelse till Björkekinds ting för Rosling.

1686-10-06

Meddelande till Göta hovrätt angående omöjligheten av personlig inställelse och

anskaffande av ombud. A. J:s egenhändiga underskrift.

1686-10-06, Stegeborg

Skrivelse (å samma ark som föregående) till Göta hovrätt med anhållan om lagmanssyn

samt utslag i överensstämmelse med häradsrättens med ogillande av Lillies

besvär. A. J:s egenhändiga underskrift.

Tre bilagor började å samma ark och upptagande 3 sidor av ett andra:

1685-06-12, Kuddby

Protokollsutdrag från Björkekinds ting.

1685-10-13, Kuddby

Protokollsutdrag från Björkekinds ting (utslag).

1686-08-23, SörbyBrev till A. J. från lagman Nils Gripenhielm angående

översändandet av protokollsutdrag. Avskrift.

1687-03-09, Stockholm

Fullmakt för Rosling av Lillie. Avskrift.

1687-10-20, Stockholm

Fullmakt (å samma blad som föregående) för Rosling av Lillie. Avskrift.

1688-06-25, Grensholmen


Kallelse till lagmanssyn för Rosling.

1691-03-07, Stockholm

Bouppteckning efter A. J. Avskrift.

Adolf Johan d.y., 1666–1701

Pfalzgreve

1688-12-04, Haag

Brev till baron Arvid Horn angående Adolf Johans resa. Original med egenhändig

underskrift.

Agardh, Carl Natanael af, 1765–1816

Revisionssekreterare

Gravvård (satir).

Agerberg, Abraham, 1754–1824

Komminister i Rödön, Härnösands stift 1795

7

1810-03-08, Täng

Brev på jämtländsk dialekt till prästen i Skåne Carl Abraham Eurenius, som var informator

hos Jacob De la Gardie.

Agrivillius, Johan, 1706–1776

Kyrkoherde i Holm och Kulla, Uppsala ärkestift, 1750

1777-02-11

Bouppteckning efter A., behandlad av häradsrätten 1777-02-14

1777-06-11, Uppsala

Meddelande till Pontus De la Gardie angående Uppsala domkapitels betänkligheter att hos

Kungl. Maj:t tillstyrka en av A:s änka gjord ansökan om ett nådeår.

Recept på tillagning av öl, vinättika och viner. Underskrivet av Fromholt Torsten Groth.

Allertz, Brita 1

1655-04-25, Stegeborg

1 Beträffande Brita Jacobsdotter (gift med rådmannen Claes Allertz och mor till Karl X Gustavs älskarinna Märtha)

se Sven Ingemar Olofsson, Carl X Gustaf. Hertigen – tronföljaren, Stockholm 1961, s. 117 ff.


Kvitto

Alströmer, Jonas, 1685–1761

Kommerseråd 1747

1727-03-27, Stockholm

Kvitto

Anckarstierna, Peter (Thijsen), 1657–1708

Amiralitetskapten

8

1693-10-19, Karlskrona

Meddelande till lantmarskalk Jakob Gyllenborg om förhinder för sig och sin svåger Carl

Mannerfeltz att infinna sig till årets riksdag.

Anckarstråhle, Johan (Ancker), d. 1704?

Häradshövding

1697-10-10, Önnestad

Meddelande till lantmarskalk Nils Gripenhielm angående förhinder att infinna sig vid årets

riksdag.

Anckarström, Claes Depken, 1627–1702

Assessor i Bergskollegium 1674

Odaterat

Meddelande till lantmarskalk Gustaf Duwall angående förhinder att infinna sig vid

riksdagen i Göteborg (1676?).

Anckarsvärd, Mikael, 1742–1838

Landshövding. Generallöjtnant 1809

Verser till honom med anledning av hans arrestering 1789-03-02 funna på Åbo gata.

Avskrift.

Anrep, Didrik

1573-08-27

Skuldförbindelse till Gabriel Greiger avfattad på tyska. Sigillet bortklippt.


Anrep, Jakob Reinhold, 1705–1764

Major

1742-03-13, Stockholm

Frisedel för tvenne drängar rörande krigstjänst.

Appelberg, Per, d. 1692

Ryttmästare

1686-09-03, Bohus

Skrivelse till riddarhusfiskalen angående förhinder att infinna sig till årets riksdag.

Appelboom, Harald, 1612–1674

Hovråd 1663, envoyé

9

1649–1651

Handlingar (17 st.) från A:s tid som svenska regeringens korrespondent i Nederländerna.

Appelgren, Johan Eriksson, 1597–1660

Kammarråd 1652

1652-11-02, Stockholm

Brev till kammarfiskalen i Finland Anders Jacobsson angående utbetalning av lön till

assessor Georg Sylvius.

Appelroth, Bengt, 1646–1679

Sekreterare i amiralitetskollegium

Brev angående förhinder för sig och sin svåger Johan (Rhodin) Leijonbielke att infinna sig

på Riddarhuset. Från senare hälften av 1670-talet.

Arendz, Christ.

1691-12-09, Nikkilä

Brev till Bengt Johan Horn af Kanckas

Armfelt, Gustaf Mauritz, 1757–1814

General, kansler


Biografier över A. och hans maka Hedvig Ulrika De la Gardie (Avskrifter).

”Project till en Målning.” Politisk karikatyr över förhållanden vid armén, förmodligen

skriven av A. (Avskrift).

10

”Plaisanterie af Generalen B:n Armfelt 1808” Satir över mathållningen vid armén (Avskrift).

Arrhéen, And. C.

Assessor

Redogörelse för A:s testamentariska förordnanden samt därur framsprungna tvister,

slutgiltigt avgjorda av högsta domstolen, skriven 1811.

Ascheberg, Christian Ludvig von, 1662–1722

Överste, generallöjtnant

1695-01-21, Göteborg

Brev angående reduktionen av egendomarna i Göteborgs och Bohus län. A:s egenhändiga

underskrift.

1706-09-18, Wrangelsburg

Brev från Rudolph Maximilian von Peterswaldt. Egenhändigt.

1722-06-12, Göteborg

Bouppteckning över A:s lösören i Göteborg. Original.

Ascheberg, Margareta von, 1671–1753

Gift 1691 med översten Kjell Christian Barnekow, 1663–1700

1748-08-20, Tosterup

Öppet brev angående anläggande och underhållande av ett skolhus i Munka-Tågarp.

Egenhändig underskrift.

1748-08-22, Tosterup

Bestämmelser om skolhusets i Munka-Tågarp storlek och byggnadsmaterial. Egenhändig

underskrift.

1697-01-26, Karlskrona

Interimsköpebrev angående försäljning av A:s del i säterierna Ström och Röstorp.

1702-11-01, Vittskövle

Köpekontrakt angående försäljning av Öllestorp till ryttmästare A. J. Morman. Fragment.


11

1701-02-07, Stockholm

Kontrakt mellan A:s fullmäktige räntmästaren Johan von Bergen och bildhuggaren Caspar

Schröder angående likkista för Kjell Christoffer Barnekow. Avskrift.

Utdrag ur Aschebergska sterbhusets protokoll. Dat.: Karlskrona. 1) Lit. A, dat. 1696-11-10;

B, odat.; C–D, dat. 1697-01-04; E, dat. 1697-08-25; F, dat. 1694; G, dat. 1697-01-07. 2) Dat.

1697-01-16. 3) Dat. 1697-01-16. 4) 1697-01-22. 5) Odat.

1697-01-23, Karlskrona

Arvskifteshandling efter Rutger von Ascheberg. Avskrift.

1702-06-24, Vittskövle

Bouppteckning över lösören efter A:s make K. C. Barnekow.

1724-09-01, Vittskövle

Förteckning på vad A:s barn erhållit i lösören.

1722-06-16, Belteberga

Kvitto till A. från Wilhelm Bennet på mottagandet av en faddergåva å 600 danska kronor till

Magdalena Eleonora Barnekow från Knut Thott och Berte Skeel.

Odat.

Förteckning på avbetalda skulder.

1699-09-22, Ralsvik; 1700-08-27 samt 1705-12-15, Stralsund

Skuldförbindelse mellan K. C. Barnekow och dåvarande ryttmästaren E. J. von Schriwer.

1724-09-15, Vittskövle

Koncept till skuldförbindelse mellan A. och materialförvaltare Nils Jull.

1724-08-26, Vittskövle

Förteckning på avbetalda skulder. Egenhändig underskrift.

1724-08-26, Vittskövle

Förteckning på avbetalda skulder (ej samma som föregående). Egenhändig underskrift.

1724-09-02, Vittskövle

Arvsinstrument mellan A. och hennes barn och mågar. Original med sigill (varav ett

bortklippt).

1724-09-08, Vittskövle

Förteckning på dubbelförda poster i A:s räkenskaper undertecknad av W. Lindenstedt.

1703-06-11, Köpenhamn

Skuld- och pantförbindelse till Mette Rosenkrantz Ramel. Framlagd för rätten 1703-08-15.

Original.


1708-06-11, Köpenhamn

Skuldförbindelse till Else Cathrine Due. Löst 1721-06-11. Original.

1708-06-11, Köpenhamn

Skuldförbindelse till Else Cathrine Due. Löst 1721-06-11. Original (ej samma som

föregående).

12

1743-01-18, Stockholm

Skrivelse från Kammarkollegium till landshövdingen i Kristianstads län Nils Silfverskiöld

angående återbeställande av hemmanet Hjärsås till Aschebergska sterbhuset. – Silfverskiölds

order till befallningsman O. Pihlman, Kristianstad 1743-02-24. Pihlmans rapport,

Gammalstorp 1743-03-20. Avskrifter.

1697-04-02, Selsø

Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.

Original.

1697-04-03, Selsø

Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.

Original.

1697-04-04, Selsø

Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.

Original.

1722-06-14, Borreby

Kvitto från Mette (Rosenkrantz) Ramel.

1721-06-11, Köpenhamn

Kvitto från Sophie Thott.

Dito. Odat.

1705-06-11, Köpenhamn

Skuldförbindelse till jungfruklostret i Roskilde. Löst 1722-06-12. Original.

Dito. Fragment Löst 1722-06-12.

1721-06-11, Köpenhamn

Kvitto på betald ränta till jungfruklostret i Roskilde. Original.

1709-08-30, Vittskövle

Skuldförbindelse till Sophie Thott. Löst 1721-06-11. Original.

1721-07-01, Köpenhamn


13

Skuldförbindelse från Birgitte (Skeel) Krabbe. Original.

1727-07-15, Borreby

Kvitto från Mette (Rosenkrantz) Ramel. Original.

1727-07-15, Holmegaard

Kvitto från Birgitte (Skeel) Krabbe. Original.

1727-11-19, Vittskövle

Koncept till skrivelse till danska kammarkollegium med anledning av dettas fordran på

resterande arvsskatt.

1727-12-20, [Köpenhamn]

Skrivelse från räntekammaren med anhållan om omedelbar likvid med anledning av

ovanstående. Original.

Kopia av på tyska avfattad skrivelse till Kgl. Maj:t (i Danmark) med anhållan om befrielse

från ovannämnda arvsskatt. Original.

1728-06-17, [Köpenhamn]

Skrivelse från räntekammaren med meddelande om avslag på föregående och upprepad

anfordran om likvid.

1768-04-14, Tosterup

Handling angående inrättande av en fond för underhållandet av Rutger von Aschebergs

gravställe i Göteborg. Avskrift.

1768-11-11, Karlskrona

Brev från F. G. H. C. Wachtmeister angående underhållet av förutnämnda grav. Avskrift,

enligt vilken avsändaren har förnamnsinitialerna J. G. H. C.

1770-06-14, Tosterup

Tablå över mottagna och förvaltade medel för nämnda gravs vård undertecknad av Rut.

Barnekow. Erkännande av Carl Philipp Sack på övertagandet av fonden och dess

förvaltning, Tosterup 1770-06-14. Avskrifter; på samma ark.

1769-12-30, Tosterup

Överenskommelse mellan Rut. Barnekow och C. G. Pettersson om förutnämnda gravs vård.

Brev till C. Ph. Sack angående gravstället, Rosendal 1781-05-11. Avskrifter på samma ark.

Skrivelse till hovrätten med anhållan att de i förutnämnda fond ej deltagande släktingarna

må gå förlustiga om ägande- och nyttjanderätt till graven. Odat. Avskrift.

Ascheberg, Rutger von, 1621–1693

Generalguvernör, kansliråd


14

1692-12-23, Malmö

Brev till en jurist angående förslag till testamente. Avskrift.

1693-03-20, Göteborg

A:s testamente. Avskrift.

Brev till A. ang. införskaffande av ägohandlingar från och med 1523 rörande godsen i

Skåne. Odat.

Avaux, Jean Antoine d’, 1640–1709

fransk diplomat

1697-08-17, Stockholm

Brev till en bankir Faure i Paris angående en avliden fransmans affärer. Avskrift.

Axehielm, Johan Hindersson, 1608–1692

Riksantikvarie, assessor

Räkning (fragment)

Koncept (2 st.) till brev på latin (fragment).

Översättningar (3 bl.) till latin (fragment).

Badin (Couschi), Adolph L., 1747(?)–1822

Hovlakej

1840-11-29, Stockholm

Utdrag ur Kungl. Hovförsamlingens dop- och vigselbok.

1819-04-09, Stockholm

Brev till Henrik Georg af Melin. Egenhändigt.

[Bagge, Bengt]

Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Bagge, Erik Bengtsson (jämte bröder), 1627–1692

Överste

1670-04-12, Stockholm

Meddelande till underlydande på till Claude (Rocquette) Hägerstierna försålda gods

angående försäljningen. Egenhändiga underskrifter.


15

Bagge, Karin Bengtsdotter, 1568–1663

Gift 1) med Gustaf Axelsson Lillie af Greger Mattsons ätt; 2) med Mauritz Kristersson

Siöblad.

1659-02-25, Jönköping

Brev från Olof Jonsson angående fordran hos B.

Bagge, Peder Halstensson

Överste 1598

1579-05-18, Linköping

Uppgift till ståthållaren Arvid Gustafsson (Stenbock) på Vadstena slott på räntorna av sina

gods.

Bagger, Hans (Johan(nes)) Olofsson, 1646–1693

Professor i Lund. Biskop över Själlands stift 1675.

1671-03-01, Lundagård

Brev till Steen Reedtz till Hørbygård angående svårigheter i uppfostran av ynglingarna

Gyllenstierna, Axel Gyllenstiernas svåra tandsjukdom m.m. Egenhändigt.

Bahr, Henrik von, d. 1721

Stadsmajor

1740-10-24, Stockholm

Meddelande från I. Hallingh till Schulman att B:s son, kanslirådet Johan Christian von Bahr,

använt samtliga för B:s likvidation avsedda medel till gäldande av B:s skulder.

[Banér, Johan]

Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Banér, Axel Claesson 1661–1742

Riksråd, kansliråd

1740-02-04, Spånga

Skrivelse från G. Leon. Lindgreen till landssekreteraren angående en likvidation rörande B.

[Banér, Axel Nilsson, d. 1554]


Riksråd, hövitsman

Se nedan: Gustaf Carl Banér

Banér, Ebba Margareta, 1623–1691

Stockholm 1669-10-01

Kontrakt med Ebba (Brahe) De la Gardie angående utarrenderande av Fogdetorpet.

Egenhändig underskrift.

16

1692-01-22

Förteckning på efterlämnade papper. Avskrift.

Banér, Gustaf Pedersson, 1618–1689

Riksråd, generalguvernör

1656-08-28, Uppsala

Sätesfrihetsbrev å Steen Bielkes gård i Kaverö. Egenhändig underskrift.

Handlingar och brev (18 st.) angående affärer med Claude Rocquette Hägerstierna 1651–

1664. Original och avskrifter.

1671-04-08, Tommarp

Gåvobrev för B:s fogde på Tommarp Lars Larsson Winterman på ett hemman i Öja by.

Egenhändig underskrift.

1671-12-01, Stockholm

Dito (med annan formulering). Egenhändig underskrift.

1671-09-06, Stockholm

Brev till en överste angående inkvartering m.m. hos B:s fogde Lars Winterman. Avskrift.

Dito. Avskrift.

Brev (34 st.) till B:s fogde på Tommarp angående godsets skötsel m.m. 1671–1674.

Egenhändiga underskrifter. Vissa sigill bortklippta. I samma samling:

Odaterade

Dito (2 st.) Egenhändig underskrift på det ena; det andra är ett ”P.S.”

Bland breven angående skötseln av Tommarp ingår även:

1671-08-22, Stockholm


17

Brev till en B:s tjänare Henrik Ofvesson med anledning av ohörsamhet. Avskrift. Se

brevet till Winterman 1671-08-23.

1671-10-28, Tuna

Brev till rådman Olof Häger angående arrendebetalning. Avskrift. Se brevet till

Winterman 1671-10-28.

1670-12-14, Malmö

Brev till Lars Winterman från B:s syster Ebba Banér angående B:s hemkomst till Tommarp.

Egenhändig underskrift.

1671-02-25, Malmö

Dito angående Ebba Banér tillhörig spannmål. Egenhändig underskrift.

1678-07-24, Stockholm

Brev till Lars Winterman såsom inspektor på Tyresö angående ärenden för B:s svärmoder

Maria Sofia (De la Gardie) Oxenstierna. Egenhändig underskrift.

Odaterat

Brev till B:s moder Hebbla (Flemming) Banér angående översändandet av ett instrument.

Egenhändigt.

1671-04-19, Kvidinge Degnegård

Brev till Lars Winterman från Jörgen Jenssen. Egenhändigt.

1671-10-28

Order från B. framförd genom häradshövding Zacharias Ohlsson till dennes svåger.

Egenhändigt.

1671-12-04, Stockholm

Skrivelse till notarius publicus från B:s fogde Lars Winterman (tidigare i Gustaf Adam

Banérs tjänst) angående vissa frågor för häradshövding Zacharias Ohlssons räkning jämte

notarius publicus’ svar därpå.

1678-05-24, Stockholm

Skrivelse från reduktionskollegium till rikskanslern greve Axel Oxenstiernas sterbhus

angående skuld till kronan. Avskrift.

1670-08-15, Tuna

Utnämningsbrev för Lars Larsson Winterman till fogde på Tommarp. Egenhändig

underskrift.

Banér, Gustaf Adam Johansson 1624–1681

Överste, generalguvernör


18

Förslag till kontrakt angående förhyrning av framlidne Carl Carlsson Gyllenhielms hus vid

Tyska brunnen i Stockholm genom Gustaf Mickelsson Rummer. 2

Banér, Gustaf Carl Svantesson 1652–1697

Överstelöjtnant

Odaterat

Brev till Maria Sofia (De la Gardie) Oxenstierna angående affärer. Egenhändigt.

Släkttavla över B:s förfäder fr.o.m. Axel Nilsson Banér.

Banér, Ingeborg, 1641–1675

Gift med Bengt Horn af Åminne

1670-07-08, Stockholm

Brev på tyska till Elisabeth (Wachtmeister) von Gertten. Egenhändig underskrift: ”Ingeber

Banir”

Banér, Johan Gabriel Svantesson, 1662–1706

Generallöjtnant, geheimeråd

1701- 11-21, Kiel

Brev till baron Lamoral von der Noth. Egenhändigt.

1702-02-06, Kiel

Dito. Egenhändigt.

Odaterat

Dito. Egenhändigt.

Banér, Nils Pedersson

Ryttmästare. Student i Uppsala 1637.

1654-11-16, Stockholm

Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Egenhändig underskrift.

Banér, Svante Gustafsson, 1584–1628

Riksråd, guvernör i Riga 1626

1628-04-28, Riga

2 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet VI, s. 12.


19

Arrendekontrakt mellan B:s efterlämnade hustru Ebba Grip och Marten Wulff angående

Ronneburg, Smilten, Serben jämte annex.

Banér, Svante, 1624–1674

Riksråd, lagman

1665-11-20, Stockholm

Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Avskrift.

Barck, Samuel Larsson 1662–1743

Statssekreterare, riksråd

1713-12-15, Stockholm

Meddelande till Jonas Wulfvenstierna angående förhinder att infinna sig på riddarhuset.

[Beck, Joachim]

Se pergamantsbrev

Beckmann, Olof Robert Gabriel, 1802–1853

Landskamrerare i Kristianstads län.

1837

Meritförteckning. Egenhändig.

Belfrage, Georg 1651–1700

Kapten

1693-11-19, Stockholm

Meddelande om förhinder för vissa personer att infinna sig till riksdagen. Egenhändig

underskrift.

Benzelius, Erik d.y., 1675–1743

Ärkebiskop 1742

1715-08-11, Sjöö

Order från Magnus Julius De la Gardie till befallningsman Höök på Sjöö angående några

genom B. rivna dammar vid Stenäs.

1746–1758


20

Handlingar och skrivelser (23 st.) i tvistemål mellan B:ska och De la Gardieska sterbhusen.

Original, avskrifter och koncept.

Odaterad

Skrivelse till rätten från kamreraren Samuel Tystenberg å grevinnan Agneta (Wrede) Lillies

vägnar angående en fru Brita Printz’ fordran; 1713. Egenhändig underskrift.

Benzelius, Henrik, 1689–1758

Ärkebiskop 1747

Excerpter (6 hopfästade kvartsblad) om 1500-talets svenska biskopar. Egenhändigt.

Berch, Jürgen (Georg, Jurgen)

Livländare 3

1632-08-05

Förbindelse på vad B. erhållit av Johan Behrs kvarlåtenskap. Egenhändig underskrift.

Berch, Karl Reinhold 1706–1777

Kansliråd

1746-02-15, Stralsund

Brev till kamreraren Magnus Winge. Egenhändigt.

Berendes, Fabian Joakimsson 1610–1678

Generalmajor

1638-06-02, Streitz

Brev till Helena Wachtmeister på tyska. Egenhändigt.

Berendes, Johan Jakobsson, d. 1599 (?)

Slottsloven på Reval 1574

1576-06-20, Reval

Kvitto på mottagna medel (sigillet bortklippt). Tyska.

Odaterat

Klagomål av Hans Larsson angående rån och stöld.

3 Se Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat, s. 137.


Berendes, Johan Joakimsson 1603–1652

Riksråd, överståthållare

21

1636-04-02

Skrivelse från Matz Simonsson angående sin fädernegård (egenhändigt) jämte B:s svar med

hänskjutning till vederbörande instans, Strömsborg 1636-04-14 (egenhändig underskrift).

1650-07-30, Stockholm

Förlikningshandling mellan Arvid Forbus och Enevald Bertilsson Ruuths arvingar Peter

Bertilsson Ruuth och Hans Jakobsson Ruuth (med deras sigill). Bevittnat av bl.a. B.

Original. Se även nedan: Ruuth.

Bergen, Wilibaldt von

1630-07-18

Brev till B:s svåger på tyska.

Bergenfelt, Johan Pedersson, d. 1658

Hovjunkare

1653-11-10, Stockholm

Skuldförbindelse till skräddarmästare Olof Sundh. Transporterad på Claude Roquette

Hägerstierna, Stockholm 1653-11-22. Original.

1654-11-23, Stockholm

Dito till Claude Roquette Hägerstierna.

Avskrift av de två föregående förbindelserna.

Bergenholtz, Bengt Gabriel, d. 1817-09-25

Häradshövding

Parentation hållen i Svea-Gris-orden.

Bergenstedt (?)

1744-10-09, Stockholm

Brev till en överstelöjtnant.

Berghman, Jonas Andreas Johansson, f. 1775-05-19

Häradshövding


1807-03-10, Helsingborg och Östra Ramlösa

Meritförteckning

[Berndes]

Se Berendes.

Beronius, B.

Fogde

1735-03-24, Stola

Brev till Claes Ekeblads sekreterare angående godsens förvaltning m.m.

Berzelius, Jöns Jakob, 1779–1848

Professor, namnkunnig kemist

1819-01-24, Paris

Brev till Sven Fredrik Lidman. Egenhändigt.

22

Bielke, Eva Karl Gustavsdotter 1706–1778

Gift 1722 med kanslirådet Johan Gabriel Sack, 1697–1751.

Tablå över B:s släktskap med Kristina Gustaviana (Horn af Marienborg) Lewenhaupt.

Bielke, Karin Nilsdotter, 1612–1694

Gift 1641 med riksrådet Axel Banér 1594–1642.

1631-02-06 resp. 1632-06-04, Salsta

Brev (2 st.) till Margareta Hansdotter Boije. Egenhändigt.

1647-02-08, Stockholm

Öppet brev angående gårdsförsäljning till Lars Jespersson Cruus. Avskrift.

Bielke, Nils Turesson, 1569-1639

Hovrättspresident, generalguvernör

1602-07-15, Stockholm

Av B. m.fl. utfärdad förlikningshandling mellan bröderna Magnus Brahe och Abraham

Pedersson Brahe. Vidimerad avskrift.


1623-11-25, Åbo

Brev till kapten Hans Leholdt angående krigsfolket. Egenhändig underskrift. Skadad.

1627-11-16, Åbo

Kvitto. Egenhändig underskrift. Fragment.

Bielke, Nils Turesson, 1644–1716

Generalguvernör, fältmarskalk

23

Skildring av strider med turkarna vid belägringen av Buda 5–26 oktober 1684, jämte bilagd

förteckning av de kejserligas trupper.

[1688]

Brev genom fullmäktig J. Gernman till reduktionskommissionen angående B:s gård Auktis.

1697-10-16, Stockholm

Kallelse till Sophia Juliana Arvidsdotter (Forbus) De la Gardie att genom fullmäktig vara

företrädd vid reduktionskommissionens sammanträde den 19 oktober. Utdrag ur

kommissionens protokoll.

Odaterad

Koncept till skrivelse till reduktionskommissionen angående ägandeförhållandena vid

gårdarna Yxnö, Gåsebäck och Sandvik i Östergötland.

[1699]

Promemoria för B. från reduktionskommissionen (2 ex.). Koncept.

Odaterad

Promemoria över B:s tillgodohavande hos kronan. Koncept.

1686-03-12, Stockholm

Brev genom B:s hustru Eva Gustafsdotter Horn af Björneborg å försäljning av Fors Kvarn

och Sågaretorpet i Västerhaninge socken till Gustaf Larsson Cruus. Original.

Bielke, Nils, 1706–1765

Riddare, påvlig kammarherre

1765-05-25, Rom

Kondoleansskrivelse till Christina Sophia Sack med anledning av att hennes man Claes

Gustaf Rålamb dött. Original på franska.

Bielke, Sten Nilsson, 1624–1684

Riksskattmästare


24

1678-09-02, Stockholm

Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Avskrift.

1684-12-12, Stockholm

Kvitto av Magdalena (Moijal) Hägerstierna på försäljning av föregående till Louis De Geer.

Avskrift.

Bielke, Svante Turesson, 1567–1609

Rikskansler

1601-07-02, Västanå

Brev till Börje Jonsson Rosenstråle angående utskrivning av en B:s dräng.

Bielke, Ture Gabriel Nilsson, 1684–1763

Riksråd

1750-01-02, Stockholm

Skuldförbindelse. Egenhändig underskrift.

1755-01-07, Stockholm

Dito. Egenhändig underskrift.

Bielke, Ture Johan, 1742–1792

Kunglig sekreterare

1764-01-14, Lövsta

Fullmakt för Carl Claës Mörner af Morlanda att företräda B. vid riksdagen i Stockholm

1765. Sigillet bortrivet.

Bielke af Åkerö, Ebba Hogenskildsdotter, 1570–1618

Gift 1589 med riksrådet Axel Bielke, d. 1597

1617-10-25, Uppsala

Arvskifte efter B. Original.

Bielke af Åkerö, Erik Claesson, d. 1638

Friherre till Vik

1624-08-08, Stockholm


25

Öppet brev angående gårdsförsäljning till Jesper Mattsson Cruus’ efterlämnade hustru Brita

Pontusdotter De la Gardie.

Bielke af Åkerö, Hogenskild Nilsson, 1538–1605

Riksråd, lagman

1574-06-17, Stockholm

Jordeskifteshandling mellan Kirsten Jakobsdotter (Krumme) Horn af Åminne och Göran

Gödiksson Finckes efterlämnade hustru Magdalena Olovsdotter Örneben. Original med bl.a.

B:s namnunderskrift.

Bielke af Åkerö, Karin Claesdotter, 1599–1695

Gift 1) med Knut Ulfsparre, d. 1642, 2) med Carl Lillie af Aspenäs, 1608-1653, 3) med

Harald Stake, 1598–1677

1653-04-18, Bielkesta

Brev till ej namngiven adressat angående dennes önskan att av Margareta Nilsdotter Bielke

få tillbyta sig hennes gård Årsta. Egenhändigt.

1653-04-05, Lindö

Bilaga: Brev från Margareta Nilsdotter Bielke angående ovannämnda gårdbyte.

Egenhändigt.

Bildstein, Eberhard Conradsson von, 1673–1758

Överste, generallöjtnant

1729-12-16, Tegnaholm

Brev till Hedvig (Mörner af Morlanda) Ekeblad (?) angående födseln av B:s dotter Hedvig

Eva. Egenhändigt.

Bildstein, Gustav Ernst von, 1703–1769

Teol. professor i Lund

Utdrag om B. ur Anders Otto Lindfors, Analecta historiæ academiæ Lundensis, pars IV.

Birgitta Birgersdotter, 1303–1373

1370?

Kopia från 1600-talet av ett brev till sonen Birger Ulfsson. 4 På samma blad ”Een skiön

Vnderwijsningh allom Christtrognom Menniskiom vthdragen aff then heliga Skrifft”.

4 Tryckt (ej helt korrekt) i Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet III, s. 102–104, med kommentaren ”Synes vara

ur M. G. DelaGardies Saml.” I Svenskt diplomatarium 10, nr 9110 anges felaktigt att avskriften är förkommen.


26

Innehållet och papperets utseende visar att bladet är taget ur en samling, vars fortsättning nu

finns i De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 1:1.

[Biörenclou]

Se Björnklou

Björnberg, Carl Joensson, 1656–1721

Överste

1697-11-05, Stockholm

Intyg för en Törnefelt och Fredrik Andersson Sinclair på förhinder att infinna sig på

riddarhuset.

1713-11-30, Kronobäck

Skrivelse angående förhinder att infinna sig vid riksdagen i Stockholm den 14 december.

Original.

Björnhufvud, Jonas Larsson, 1644–1725

Löjtnant

1686-08-30, Flottebo

Skrivelse angående förhinder för B. och hans broder Lars at infinna sig vid riksdagen.

Björnklou, Mattias Eriksson Mylonius, 1607–1671

Riksråd, kansliråd

1638-02-10, Stockholm

Kvitto

Björnram, Claes Arvidsson, d. omkring 1668

Kapten

1641-08-17, Borgå

Öppet brev angående ingånget ackord rörande fädernegården Ånäs, undertecknat av B. och

hans broder Arvid. Avskrift.

Uppgift på vad B. 1646-12-15 tog av framlidne generalmajor Erik Claesson Slangs

efterlämnade lösören. Original.

Björnstierna, Magnus Fredrik Ferdinand, 1779–1847


General

1802-04-06, Stockholm

Kvitto till Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie på ett emottaget gevär. Original.

Odaterat

Kritik av grundlags- och vallagsförslaget.

Blanckenfjell, Johan Axel, 1672–1760

Kapten

1693-10-10, Göteborg

Brev till Jakob Johansson (Udd) Mannerstierna angående förhinder att infinna sig vid

riksdagen. Original.

Blix, Magnus Magnusson, 1660–1745

Överjägmästare

1714-03-01, Stockholm

Fullmakt för Lars Samuelsson Stierneld att företräda B. på riddarhuset.

27

Blixencron, Mårten Pedersson (Blix), 1596–1667

Assessor, kommissarie

1635-12-11, Stockholm

Johan Konradsson Gyldenärs förpantning av ett par gårdar till Brita Pontusdotter De la

Gardie. Avskrift, med intyg av B. på originalets inlämnande till kronans räknekammare

1642-05-05.

Blom, Isak Reinhold, 1762–1826

Rådman, justitieråd

Självbiografiska anteckningar.

Blomstedt, Gustaf Carl, 1733–1809

Justitiarie vid amiralitetet 1777

1778-10-09, Karlskrona

Fullmakt för B:s broder Johan Magnus att företräda familjen vid riksdagen 1778-10-19.

Egenhändigt med sigill.


Blåfield, Ivar Gustafsson (levde 1654)

Major vid ett finskt regemente

28

1652-05-30, Stockholm

Skuldförbindelse till Lars Jespersson Cruus. Original med sigill.

Bock af Näs, Olof Svensson (levde 1613)

Ryttmästare

1604-07-25, Stegeholm

Öppet brev angående jordbyte med Anna (Horn af Åminne) Sture. Original. Sigillet

bortklippt.

Boëthius, Jacob, 1647–1718

Prost och kyrkoherde i Mora 1691

1713-01-21

Kvitto på pengar erhållna av grevinnan Brita (Cruus af Gudhem) Wrede.

Boëthius, Johan Gustaf, 1781–1818

Poet

Brev till en ej angiven adressat, titulerad greve, med anhållan om ”belöning” för två

översända ”poemer”. Odaterat.

Bogeman, Carl Adolf, 1805–1872

Kammarherre

1836-05-10, Jönköping

Meritförteckning. Egenhändig.

Boij, Anders Henriksson, d. 1668

Byggnings- och ämbetsborgmästare i Stockholm 1663

1664-06-16

Öppet brev angående försäljning av en tomt på Götgatan till Ebba Magnusdotter (Brahe) De

la Gardie. Original med sigill.

[Boije af Gennäs]


Skiftesbrev m.m. 1537–1550. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Boije af Gennäs, Christer, d. 1679

Vice amiral

29

1660-12-20, Stockholm

Erik Jöranssons försäljningsbrev å hans skattehemman Skällaregården (Pojos socken) till

Arvid Ernaldsson Forbus med underskrift av bl.a. B. Original med J:s sigill visande en

femuddig stjärna (bomärke?) jämte initialerna E. I. S.

Boije af Gennäs, Christina Hildegard (Duwall), döpt 1679

Gift 1695 med löjtnanten Christer Duwall, d. 1733

1722, Stockholm

Kvitton m.m. (6 st.). Med underskrift av bl.a. Jakob Duwall (död 1731), Elsa Wrede (död

1740-talet) och Helena Wrede (1683–1769). Original.

Boije af Gennäs, Erik Eriksson, d. 1668

Överste, underjägmästare

1664-10-08, Stockholm

Skuldförbindelse jämte pantförskrivning av Emtafall (Östergötland) till Arvid Ernaldsson

Forbus. Original med sigill.

Boije af Gennäs, Erik Gustaf Andersson, 1702–1751

Hovjägmästare

1719-03-12, Stockholm

Skuldförbindelse till Agneta Fabiansdotter (Wrede) Lillie. Avskrift.

Boije af Gennäs, Göran Karlsson, död 1660

Kornett

1640-02-27, Artsjö

Kvitto på 17 pergamentsbrev (ej specificerade) angående släkten Munck (af Fulkila?)

mottagna av Arvid Forbus’ skrivare Matz Hinderson. Original.

Boije af Gennäs, Sofia Hansdotter, 1613–1657

Gift 1) 1635 med översten Hans Ekholt, 2) med översten Erik Welsk


1656-09-11 resp. 1661-12-17, Åbo

Skuldförbindelse till Joachim Wittfooth jämte dennes kvittens. Original.

30

Boisman, Anna Eriksdotter (Dubbe)

Gift med Rötker Boisman (Boissman, Bössman)

1613-03-11, Borgå

Bengt Larsson Sabelhiertas försäljningsbrev på en stång jord i Bengttilä (Penttilä?) by.

Original.

1618-06-22, Viborg

Försäljningsbrev (2 st.) på B:s sätesgård i Bengttilä (Penttilä?) by.

Boisman, Henrik

Kommendant i Wenden 1577

1544-11-11, Padis

Gåvobrev från abbot Lodowicus, prior Anthonius och konventet i Padis. Original med sigill.


Boisman, Jakob, d. 1678 5

Handelsman och rådman i Viborg

32

1647–1648, Viborg

Konto över klädespersedlar för Erik Israelsson. Original; underskrift: Jacob Böeyssman.

1675-03-14, Viborg

Brev från Henrik Haveman till dennes ”svåger” Jakob Ruuth rörande penningtransaktion.

Avskrift på samma blad som efterföljande.

1675-03-20, Viborg

Brev från B. till Barthold Ruuth rörande penningtransaktion. Avskrift på samma blad som

föregående.

Bonde, Carl Göran, 1757–1840

Överstekammarjunkare

Tre strofer av Nils af Wetterstedt, sjungna efter parentationen över B. i Coldinu orden 1841-

05-05.

Bonde, Carl Jedvard Carlsson, 1813–1895

Överstekammarherre

Dikt av O. H. W. Eklundh vid B:s reception i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första 1841-

04-15.

Bonde, Gustaf Carlsson, 1620–1667

Riksråd, riksskattmästare

1666-09-14, Stockholm

Skuldförbindelse och pantförskrivning av Fånö till B. av Agneta (Horn af Björneborg) Cruus

af Gudhem (?). Två avskrifter, underskrift saknas.

1658-05-14, Göteborg

Anvisning på 5000 riksdaler för B. hos franske konsuln i Hamburg Jacques Martin å Claude

Roquette Hägerstiernas konto transporterad av B. på kgl. bokhållare Nils Jönsson.

Utbetalningen av summan till J. intygar Alb. Stockman, Hamburg 1658-07-09. Original.

Utdrag ur handlingar i målet mellan B:s sterbhus och Gustaf Adolf Hermansson

Klöfverfeldt.

5 Se även nedan: Ruuth.


1693-11-22

Memorial i förutnämnda mål ingivet å K:s vägnar av Daniel Rudebeck. Avskrift.

1700-02-08, Stockholm

Kungliga likvidationskommissionens attest till förutnämnde Klöfverfeldt rörande en

penningtransaktion mellan B. och K:s fader. Avskrift.

33

Bonde, Magdalena Christina, 1665–1737

Född von der Noth. Gift 1) 1685 med Johan Bonde, 1663–1695, 2) med Carl Gustaf Roos af

Hjelmsäter, 1655–1722.

1713-06-12, Stockholm

Anhållan till landshövding Salomon Cronhielm af Hakunge om kopia av Per Adlerfelts

överstefullmakt vid Närkes och Värmlands infanteriregemente. Koncept.

Odaterad

Konceptskrivelse till Krigskollegium rörande förutnämnda A:s förordnande jämte dennes

uppbärande av B:s makes Carl Gustaf Roos’ af Hjelmsäter halva lön. Egenhändig

underskrift.

1703-11-23, Jönköping

Brev från Paul Koch till advokatfiskal Anders (von) Hyltéen rörande arvskiftet efter B:s

make Johan Tordsson Bonde. Egenhändigt.

1703-09-02, Stensholm

Brev från Hans Åkesson Soop angående arvskiftet på Stensholm efter Märta (Ekeblad)

Bonde. Original.

1703-11-25, 1703-12-09 respektive 1703-08

Skrivelser till Göta hovrätt med överklagande av förutnämnda arvskifte. Koncept.

1685-11-19, Stockholm

Johan Tordsson Bondes öppna brev angående sin morgongåva till B. Original med sigill.

1703-04-11, Stensholm

Skrivelse till landshövding Mårten Grelsson Lindhielm (?) angående förutnämnda brev

Koncept.

Odaterad

Konceptskrivelse angående en fordran i major Hans (?) Starcks sterbhus.

1703-04-03, Rangtorp

Skrivelse från Carl Gustaf Bosson Rosenstierna rörande Axel Sturcks skuldförbindelse till

B. Avskrift. Adressaten benämns landshövding.


Odaterat

Brev till Claes Tordsson Bonde angående förutnämnda skuld. Koncept.

34

1699-09-13, Stensholm

Redogörelse av Hans Svensson, fullmäktig för Arvid Ribbings sterbhus, för uppburna och

resterande bakräntor ålagda det av reduktionskommissionen indragna hemmanet Stenseryd,

av Tord d.y. Bonde tidigare utbytt mot Jära hemman. Avskrift.

1699-10-12, Araslöv

Transumt av Carl Gustaf Tordsson Bondes brev till brodern Claes angående Ribbingska

sterbhusets ersättningskrav på det Tord Bondeska för förutnämnda räntor. Avskrift, å samma

blad som föregående.

1699-12-14, Gränna

Brev från svågern Claes Bonde angående förutnämnda ersättningskrav. Egenhändigt.

1698-12-16, Jönköping

Skrivelse från Mårten Grelsson Lindhielm till befallningsman Benjamin Dalström angående

laga åtgärder i förutnämnda sak. Avskrift.

1699-02-01, Öreryd (”Öhrydt”)

Kronolänsman Hilleströms översändande av ovanstående till Tord Bondes arvingar. Å

samma blad som föregående.

1699-12-02, Stockholm

Brev till Claes Bonde i ovanberörda sak. Koncept, saknar underskrift.

1699-06-05, Vänersborg

Anfordran genom D. Macklier till Claes Bonde om hans andel i ovannämnda ersättningar.

Original, med Claes Bondes vidimering.

Odaterat

Brev till Claes Bonde rörande nämnda ersättningskrav. Koncept.

1703-08-03, Sörby

Brev till Margareta Helena Wennerstedt till Märta Bonde. Egenhändigt.

1699-05-06, Stockholm

Två likvidationsräkningar (Lit. A & E) med Gustaf Adolf Paulis och Metta Stakes arvingar,

underskrivna av Carl G. Root.

1698-07-26, Stensholm

Räkning till ryttmästare Georg Johan (?) Taube rörande hans andel i adelsmonteringen

1683–1693, verkställd tillsammans med B:s make Johan Bonde och ”H:r Palmström”.

Avskrift.


Bonde, Maria Bengtsdotter (?)

Häfte med handskrivna noter. Sånger på italienska och franska. Odaterat.

Bonde, Tord Ulfsson, 1619–1683

Riksråd, president

1663-06-25, Marieholm

Försäljningsbrev på Basebokvarn till Erik Åkesson Soop. Original.

Bonde, Ulf Ulfsson, 1635–1687

Lagman

35

1677-01-25, Lämmenäs

Tillstånd för B:s bönder å Danebo gård att hugga m.m. i Vångstens skogar. Original med

sigill.

Bonde af Björnö, Carl Gustafsson, 1741–1791

Riksråd, riksmarskalk

1769-04-20, Norrköping

Födelseattest, underskriven av Hans Ramel och Tord Bernhard Bonde af Björnö. Med sigill.

Bonde af Björnö, Gustav Carlsson, 1682–1764

Rikskansliråd 1731

1743

Transkription av B:s runverser inhuggna på en berghäll vid Björnö gård.

Dito, något avvikande från föregående. Odaterad.

Bonde af Säfstaholm, Gustaf Ulf, 1698–1772

Kammarherre

1771-06-04, Vibyholm

Fullmakt för B:s måg Carl Bonde af Björnö att företräda honom vid instundande riksdag.

Avskrift.

Odaterad

Förteckning på några adelsmän, sannolikt med anledning av förhinder att infinna sig på

riddarhuset, underskriven av Johan Ekeblad och J. (?) Bonde. Original.


Boneau, Abraham, 1646–1687

Handelsman i Stockholm

36

1687-12-05, Stockholm

Överlåtande till Axel Lillie av fordran hos Hans Stakes arvingar jämte förpantning av några

gårdar i Ledsjö socken. Original. Sigillet bortklippt.

Odaterat

Meddelande till (enl. påskrift) baron Johan Ribbing om transport av dennes revers hos B. till

Claude Hägerstierna. Egenhändig underskrift.

Boneauschiöld, Gustaf, 1683–1754

Statssekreterare

1731-08-11, Stockholm

Brev till major Olof Randbäck. Egenhändigt. 6

Bonnecreutz, Fredrik von, 1767–1843

Häradshövding

1818-03-13, Slagtofta

Meritförteckning. Egenhändig underskrift.

Borg, (?)

Kramhandlare i Stockholm

Odaterad

Förteckning på penninggåvor till olika institutioner för välgörande ändamål under åren

1817–1820.

Borissman, Curt

1588-03-11, Danzig

Kvitto på en av Wynholt Dynckgrewe mottagen penningsumma. Avskrift.

[Bosson, Gabriel]

Fastebrev 1641, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

6 Se även nedan Randbäck, Olof.


Brahe, Beata De la Gardie, 1612–1680

1679-09-17, Värmdö

Värmdö häradstings bekräftelse av B:s köp av ”Östre Gården” i Mellansjö. Original.

Brahe, Christina, 1609–1681

Gift med Åke Henriksson Tott

37

1652-06-26, Stockholm

Fullmakt för sonen ”Claudius” Totts kamrerare Olof Andersson att avlämna det till Magnus

Gabriel De la Gardie försålda Ekolsund och Ryda. Egenhändig underskrift med sigill.

1652-06-27, Stockholm

Kvitto till Magnus Gabriel De la Gardies fullmäktige Berge Olofsson Bureus på

förutnämnda gods försäljningssumma. Egenhändig underskrift med sigill.

Brahe, Erik Pedersson, 1552–1614

Riksråd, överståthållare

1597-03-09, Nylöse

Förpantningsbrev av B. och brodern Gustaf till Ebba (Lilliehöök) Leijonhufvud.

Egenhändiga underskrifter med sigill.

1597-03-21, Alfhem

Dito av B. till sistnämnda Ebba Leijonhufvud och i sammanhang därmed omnämnt gårdbyte

med brodern Gustaf. Egenhändig underskrift med sigill.

1604, Trinitatis dag, Putbus

Revers till Ertman, herre till Putbus och komtur på Wildenbruch. Avskrift.

Brahe, Gustaf Pedersson, 1558–1615

Överste, polsk fältmarskalk

Titelblad till en bunt dokument rörande det av B. förbrutna godset Sundholmen.

Omslag till en bunt med gravationer.

Fyra skrivelser från Jacob De la Gardies sterbhus till reduktionskommissionen angående

Gustaf Brahes äganderätt till Sundholmen. Odaterade, ofullständiga koncept.

1681-04-15, Stockholm


38

Skrivelse från reduktionskommissionen till Henrik von Vicken med anhållan om att av

Maria De la Gardie infordra handlingar rörande Sundholmen. Kopia.

1694-01-03, Stockholm

Memorial av Arvid Hägerflycht angående räntor och gravationer, som Maria De la Gardie

fått uppbära från Sundholmen och andra förbrutna gods. Kopia.

Frågelista om Gustaf Brahe och hans gods, på samma blad som föregående.

Gustav II Adolfs beviljande av Magnus och Abraham Brahes ansökan om att få återfå det av

brodern Gustaf förverkade Sundholmen jämte underlydande gårdar. Odaterad avskrift av

registraturet. 2 ex.

1693-02-02, Stockholm

Skrivelse av Jonas Lorin i godsbytesaffärer.

1693-01-11

Utdrag ur kungligt brev angående viss räntebefrielse vid reducering av gods.

1683–1698

17 handlingar rörande godsaffärer efter Gustaf Brahes död, till stor del bestående av

ofullständiga koncept och defekta avskrifter.

Brahe, Magnus Pedersson, 7 1564–1633

Riksdrots

1600-06-30, Axholm

Förhör sig angående B:s tjänare Henning Steipes avvikelse från hären under fälttåget i

Finland.

1663-01-26, Kvättack

Joen Larssons förbindelse till B. och hans hustru Elena Bielke vid tillträdandet av

förvaltaretjänsten på Sundholmen. Egenhändigt.

Utslag vid domstol i Stockholm i ägotvister mellan Ebba Månsdotter (Lilliehöök)

Lewenhaupt och hennes mans brorson Erik Abrahamsson Leijonhufvud. Fragment.

1625

Förteckning över Per Joakimsson Brahes efterlämnade gods samt över å olika arvslotter

företagna reduktioner. 2 ex.

Förteckning över fördelningen av förutnämnda gods upprättad 1625 jämte B:s arvslott efter

Cecilia Gustafsdotter Stenbock år 1627.

7 Skifte- och köpebrev 1630–1631, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


1640

Tablå över nämnda arvslotter efter Per Brahe jämte reduktioner därå.

39

1695-10-16

Skrivelse till Reduktionskommissionen angående arvskiftet efter Magnus Brahe och Jacob

De la Gardie. Undertecknat av Christina De la Gardie, Ebba Maria De la Gardie och M.

Elisabet Oxenstierna. Kopia.

1683-06-28

Attest från Reduktionskollegiet till Ebba Mörner af Tuna angående avdrag på en

skuldfordran. Kopia.

1698

Utkast till svar på skrivelse i arvsfrågor.

Tablå över M. Brahes och J. De la Gardieska sterbhusens skulder och tillgångar i

reduktionsfrågor (ofullständig).

Titelblad till en bunt handlingar angående godsinköp.

1690-02-26

Skrivelse från Reduktionskommissionen. Original.

1613-09-07

Kungabrev angående B:s gårdar och gårdsräntor. Kopia.

15 handlingar rörande Magnus Brahes och hans arvingars gårdsförhållanden och

gårdsaffärer, särskilt avseende reduktionsutredningar. Mest från åren 1689–1691. Flera

ofullständiga koncept och kopior.

Brahe, Magnus, 1790–1844

Riksmarskalk

1832-02-15

Verser på franska från en middag hos B.

1833-03-20

Anteckningar på franska och svenska rörande en middag hos Magnus Brahes mor jämte

några rader, som Karl XIV Johan skrivit i ett album.

1833-05-16

Verser på svenska till Magnus Brahes ära. Avskrift, ingen underskrift.

Brahe, Margareta Eriksdotter Vasa, död 1536


Fru Margaretas jordebok skriven av Eskil Mickelsson 1530. 8 Avskrift vidimerad i

Stockholm 1685-03-14 jämte register. Jfr nedan Brahe, Per Joakimsson.

40

Brahe, Margareta Pedersdotter, 1559-1638

Gift 1587 med Johan Sparre af Rossvik, 1551–1599.

1630-03-18, Västerås

Förbindelse att ersätta brodern Magnus’ fogde på Axholm Christian Månsson för kost och

logi som B. jämte fyra följeslagare åtnjutit i dennes gård i Västerås under tiden 1629-12-15

till 1630-03-18 samt för en tunna havre. Egenhändig underskrift med sigill.

1602-07-15, Stockholm

Reglering mellan bröderna Magnus och Abraham av arvs- och ersättningsanspråk efter

fader- och morbroder. Överenskommelsen bekräftad av Svante och Nils Bielke, Axel

Ryning (namn och sigill bortklippta), Göran Stiernsköld, Göran Boije samt Mauritz

Göransson Laxman (Vinge?). Original med sigill.

Utdrag ur Per Brahe d.ä:s testamente av 1582 jämte diverse anteckningar angående

hithörande gårdar. Avskrifter i 6 blad från c. 1703.

Odaterat

Utdrag ur brodern Eriks pantebrev till Ebba Lilliehöök rörande egna och brodern Gustafs

gårdar.

1625

Arvskiftet efter Per Brahe d.ä. Avskrift.

1639-02-24, Visingsborg

Sammankallelse till arvskifte efter B. utfärdad på hennes begravningsdag. Kopia.

Handlingar rörande arvskiftet efter B. (bladpaginering 1–35, 37–54, 61–72):

1640-02-01, Nyköping

Förteckning på B:s efterlämnade brev och skrifter (Bl. 1).

Förteckning på diverse reverser (Bl. 2–3).

1639-02-24, Visingsborg

Sammankallelse till arvskifte efter B. Original; jfr ovan. (Bl. 4–5.)

1640-03-08, Nyköping

Arvskifte efter B. med förteckning på brodern Magnus lott. Koncept i 2 ex. (Bl. 6–18).

8 Om Eskil Mickelsson, se Svenskt biografiskt lexikon 14, s. 524 ff.


41

Förteckning på B:s restituerade gods, som under hennes landsflykt innehafts av Carl

Gyllenhielm, samt på därav bortbytta och i vederlag därför lämnade gårdar. Underskrivet

av Johan Gustafsson (Bl. 19–20r).

B:s andel i arv som tillfallit släkten under landsflykten (Bl. 20v).

Förteckning på B:s arv efter Peter Schenck, som försålts till Per Brahe d.y. för att

tillfredsställa Christoffer Schencks kreditorer, Balsius Dundies arvingar. Johan

Gustafssons underskrift (Bl. 21r).

Kortfattad värdering av B:s gods. Johan Gustafssons underskrift (Bl. 21v).

Förteckning på såsom morgongåva restituerade gårdar (Bl. 22).

Tablå över inkomster och utgifter på Bergkvara och gods i Västergötland under 1638

samt omkostnader för B:s begravning (Bl. 23–26).

Förteckning på B:s fäderne- och möderneärvda gårdar, deras avkastning jämte företagna

utbyten (Bl. 27–28).

1635-07-11, Löndarp

Kvitto till Elena Bielke på erhållen andel i arvet efter brodern Magnus. Egenhändig

underskrift med sigill (Bl. 29–30).

Förteckning på gårdar i Småland som av Karl Gyllenhielm överlåtits till B. jämte hans

vederlag (Bl. 31–33).

Utdrag av jordelängderna på Johan Sparres gods, erhållna i arv på fäderne och möderne

samt efter Margareta Trolle och Görvel Gyllenstierna. – Kopia av Johan Sparres tablå

över avkastningen på sina och broderns arvslotter vid företaget byte på Bergkvara 1584.

Kopian vidimerad 1637-01-28 (Bl. 34–35).

Jordelängd över B:s efterlämnade gods jämte deras avkastning, upprättad 1638. Avskrift i

2 ex. (Bl. 37–42).

1639-10-16

Förteckning över Brahegodsen, uppgjord efter 1625 och 1630 års lottfördelningar, jämte

de olika lotternas tillägg av B:s efterlämnade gårdar (Bl. 43–50).

1640-04-03, Nyköping

Förteckning över efter B. arvfallna gods jämte bilagor (Bl. 51–54).

1639-07-06, Lyckås

Av Anders Bosson uppsatt förteckning över vissa på grund av något misstag ej under

Redberga herrgård lydande lägenheter, hörande till arvet efter B. Original (Bl. 61–62).


42

1640

Förteckningar av samme över diverse gårdar under Redberga, Bergkvara m.m. i och för

byte, försäljning o.s.v. Original (Bl. 63–72).

Brahe, Margareta Abrahamsson, 1603–1669

Gift 1) 1633 med riksrådet Bengt Oxenstierna af Eka och Lindö, d. 1643, 2) 1648 med

riksrådet Johan Oxenstierna af Södermöre, d. 1657, 3) 1661 med lantgreven Fredrik av

Hessen-Homburg, 1633–1708.

1659-05-07, Stockholm

Bekräftelse av hennes mans gåvobrev (dat. Elbing 1656-07-26) på hemmanet Kåreda till

deras tjänare Nils Bengtsson. Avskrift.

Häfte med avskrifter av handlingar A–H:

1662-05-30, Stockholm

Försäljningsbrev till Sten Nilsson Bielke på Örboholm med underliggande, namngivna

gårdar (Lit. A).

Utdrag ur ingenjör Erik Agners kartbeskrivning över några gårdar i Västerljungs socken

av år 1702 (Lit. B).

1688-10-10–13

Utdrag ur jorderannsakning rörande några gårdar i Trosa socken (Lit. C).

1634-05-02

Utdrag ur protokollet från tinget i Hölö. Häri godkännande av besvär från Carl i

Skällberga över jordanspråk från pastor Erik Laurentii i Västerljung (Lit. D).

Utdrag ur ingenjör Petter Utters kartbeskrivning över Norrby och Hästbjörka hemman av

år 1690 (Lit. E).

1686-08-17

Transumt av jorderannsakning rörande några hemman i Västerljung (Lit. F).

1733-02-23

Utdrag ur protokollet vid Hölebo häradsting i Åby gästgivaregård rörande olaga fiske på

Eva (Horn af Björneborg) Bielkes tillhöriga Örboholms ägor (Lit. G).

1643-05-29

Protokollsutdrag från Rönö häradsting rörande fiskevattensrättigheter för Ebba

Mauritzdotter Lewenhaupt, Brita Nilsdotter Bielke till Helgö, Ebba Eriksdotter

Oxenstierna till Täckhammar samt Fredrik Stenbock. Vidimerade avskrifter (Lit. H).


Brahe, Nils, 1633–1699

Riksråd, amiral

43

1692-09-03, Stockholm

Brev till grevinnorna Maria, Christina och Ebba De la Gardie angående godsbytesaffärer.

Original med sigill.

[Brahe (Brade), Otto]

Bytesbrev 1568, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Oxe.

Brahe, Per Joakimsson, 1520–1590

Riksdrots

Genealogi fr.o.m. fastern Margareta (Sparre) Brahe upptecknad av Ebba Magnusdotter

Brahe. Odaterat original.

1703-09-30

Genealogi över avkomlingar av B., undertecknad av Jonas Lorin. Original.

1564-06-20, Stockholm

Kvitto till Ingeborg Åkesdotter (moder till Karin Hordeel) på att hennes framlidne makes

Hans Claessons skuld till B. är betald. Original med sigill.

Förteckning på B:s mödernegods jämte deras räntor upprättad 1530. Avskrift vidimerad

Stockholm 1685-03-14 (jfr ovan: Brahe, Margareta Eriksdotter Vasa).

B:s testamente upprättat 1582. Avskrift i utdrag 1696-02-18 från ett hos Axel Fleming

befintligt exemplar.

Brahe, Per Eriksson, 1746–1772

Stabskapten

1768-12-20, Stockholm

Fullmakt för Kristoffer Falkengren att företräda B. vid den beramade riksdagen i Norrköping

19 april. Original.

Brakel, Didrik, d. 1559

Ryttmästare, ägde gods i Livland.

Skuldebrev på tyska från 1547.


Brask, Lars M.

Supplik, odaterad. Kopia.

Brask, Maria Martensdotter

1686-03-08

Arrendekontrakt. Kopia.

Braun, Johan, 1659–1710

Överste

1695-08-24

Privat brev till Olaf Wallenberg i Marstrand.

Breda, Carl Fredrik von, 1759–1818

lare

Pro memoria i augusti 1809 angående målande av Karl XIII:s kröningstavla.

Bremen, Didrik von

44

Odaterad

Skrivelse med anmälan om riksdagsfrånvaro för Christoffer Adlerflycht och Johan Steb.

Bremer, Heinrich

Affärsman i Lübeck

1681-01-25, Stockholm

Affärsskrivelse på tyska till B.

1679–1681, Lübeck

Fem affärsskrivelser på tyska från B.

Odaterat

Memorial i affärsfrågor på tyska, undertecknat av B.

Brewitz, Carl Edvard, 1801–?

Sidenfabrikör, senare sinnessjuk


45

1834-04-28

Berättelse om B:s förflyttning från Danviken till Fridhem, underskriven av P. A. Borg.

Kopia.

Brinkman, Carl Gustaf von, 1764–1847

Minister, kammarherre

1821-01-13

Förlovningsgratulationsbrev på franska till fröken Dorothée von Engeström.

1836-12-13

Tillkännagivande angående en teaterföreställning och avsett som inträdeskort för greve

Jacob De la Gardie.


Brobergen, Peter von, 1672–1726

Assessor

1704-01-27

Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.

Broman, Erland, d. 1744

Lagman, landshövding

47

Två privatskrivelser 1712-11-22 och 1712-08-07.

Broman, Erland, 1704–1757

Kammarherre, president i Kommerskollegium 1747.

Reverser 1741-11-20 och 1753-05-22.

Kvittenser 1749-03-06 och 1749-10-18.

Broomé, Simon Johannes, 1755–1825

Kyrkoherde i Tranås och Onslunda 1796, prost

1803-08-06

Skrivelse angående en ledig skolmästaretjänst, som B. önskade erhålla.

Brummer, Johann

Överstelöjtnant, godsherre i Livland

1657-05-19, Hapsal

Kvittens på tyska.

Brunner, Sebastian von, 1663–1732

Överste

1697-06-15, Stettin

Skrivelse angående hästar och stallmästare.

Buchwaldt, Friedrich von, 1628–1693

Generallöjtnant, guvernör i Wismar


1686-09-13, Malmö

48

B:s anhållan om permission från riksdagen, enär han just erhållit förordnande att förestå

guvernementet i Skåne.

Budberg, Gotthard Wilhelm von, 1605–1682

Överste, ambassadör

1662-04-05, Riga

Skrivelse på tyska till Carl Stackelberg, närmast rörande militärförhållanden.

Buddenbrock, Johan von, d. 1670

Lantmarskalk

1647-08-16

Kvittenshandling på tyska. Sigillet bortklippt.

Buddenbrock, Otto von, 1590–1625

Ryttmästare

1622-09-04, Karkus

Skrivelse angående ett förordnande för B. att vara ståthållare på Karkus och Rujen.

Inneliggande ett fragment av en skrivelse på tyska i samma ärende.

Bunge, Sven, 1731–1801

Kansliråd, riksråd

1786-05-01, Stockholm

Underrättelse om en fullmakt för annan person att på riddarhuset rösta för omyndige

hovjunkaren Carl Cederström.

Bure, Elisabet, 1660–1740

Gift 1684 med Bengt Kafle, d. 1715.

1713-12-10, Seglinge

Skrivelse med anmälan, att hennes man på grund av podager ej kan komma till riksdagen.


Bure, Erik, d. 1707

Major, överjägmästare

50

1672-10-02, Stockholm

Obligation undertecknad ”Bure”. Enligt en randanmärkning avses troligen denne Erik Bure.

Bure, Gustaf, 1651–1728

Kapten

Odaterad

Skrivelse med anhållan om riksdagspermission över jul- och nyårshelgen.

Bure, Jacob, d. 1709

Lagman, landshövding

1698-03-09, Stockholm

Skrivelse angående rusttjänstlängder. Sigillet bortklippt. I kanten har tillfogats oriktiga

upplysningar om skrivelsens avsändare.

1678-12-21, Stockholm

En trasig attest, som påtecknats bl.a. av Jacob Bure och hans syster Ingrid.

[Bure, O.]

Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Gyllenhielm.

Bure, Olof Engelbertsson, 1578–1655

Livmedicus, borgmästare i Stockholm, vice president i Åbo hovrätt 1633

1625-08-21, Stockholm

Skifteshandling. Kopia.

Burea, Anna, d. 1673

Gift 1635 med professorn, landshövdingen och hovrättspresidenten Anders Gyldenklou,

1602–1665.

1671-08-30, Stockholm

Testamentshandling. Kopia.

Burensköld, Anna Catharina, 1654–1727


51

Gift 1) med kommendören E. G. von Schröer, 1651–1687, 2) 1701 med överstelöjtnanten

Magnus Gripensköld, 1665–1712.

Odaterad

Skrivelse till Kungl. Maj:t av Nils Gripendahl angående en supplik av Anna C. Burensköld.

Kopia.

Burensköld, Jacob, 1655–1738

Landshövding, general

1675-04-13, Norrköping

Attest

1713-11-27, Malmö

Skrivelse med förordnande för sonen Nils B. att representera vid den förestående riksdagen.

Sigillet bortrivet.

Burensköld, Nils, 1625–1681

Stadspresident i Norrköping 1669

1674-03-31, Norrköping

Assignation av B. i affärshandling.

1674-05-06 och 1678-07-24, Stockholm

Affärsskrivelser ställda till B.

1672-10-13 och 1672-05-08, Stockholm

Attestskrivelser i affärer, som berört B.

1672-10-30, Stockholm

Kopia av rättsutslag i en obligations- och pantaffär, som Burensköld haft

Uppgifter om vissa inventarier hos B. Troligen från 1727, kopia.

Bååt, Catharina (Carin), d. 1698

Gift 1641 med riksrådet Lars Eriksson Sparre af Rossvik, 1590–1644

1655-01-15

Brev till Ebba Sparre i familjeangelägenheter

1656-11-14

Skuldsedel


Bååt, Peder Erlandsson d.y., 1589–1654

Ståthållare, landshövding

52

1616-08-26

Arvskifteshandlingar mellan Peder Bååt och hans syster Ebba Erlandsdotter, d. 1630, gift

1608 med landshövdingen Henrik Claesson Fleming, 1584–1650. 12 sidor.

Bååt, Seved, 1615–1669

Riksskattmästare, president i Kammarkollegium.

1666–1668

Lånehandling ingående i affärer med Hägerstierna.

Bäfverfelt, Jeanetta, 1705–1771

Gift 1730 med befallningsmannen Anders Sundstedt.

1730-01-09, Mauritzberg

Brev rörande lantbruks- och hushållsärenden.

Bär, Johan, 1620–1688

Amiral 1676

1674-11-27, Malmö

Skrivelse angående en obligation. Sigillet bortklippt.

Odaterad

Skrivelse, utgörande en s.k. riksdagsexcuse. Sigillet bortrivet.

Caméen, Erland von, 1670–1729

Kommerseråd

Acta angående hans gäldbundna sterbhus. 12 sammanhållna handlingar från åren 1731–1748

berörande sterbhusets skulder och hur dessa bör gäldas (original och kopior).

Carlberg, Birger, 1640–1683

Kyrkoherde i Kristinehamn 1675 9

Häfte innehållande följande:

9 Se Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet VI, s. 34 ff.


53

1670-04-29

Kungabrev angående förhållandena i församlingen och Carlbergs kallelse till pastor. Kopia.

Kungabrev 1646-08-01 och 1648-01-21 samt två andra skrivelser rörande Carlbergs

företrädare Muraeus (kopior).

Fem skrivelser 1668–1675 rörande Carlbergs kallelse till Kristinehamn och tillträde där

(kopior).

Ett löst P.M., som Carlberg tydligen själv skrivit medföljer.

Carlheim-Gyllensköld, Carl Edvard Brelin, 1768–1819

Konteramiral

Avskrift av en frimuraresång från 1795, tillägnad Jacob De la Gardie och författad av

Carlheim-Gyllensköld.

Carlquist, A., 1766–?

Major

Utdrag ur en besvärsskrivelse från 1823 angående en honom ådömd återbäring av

fältavlöning. Ofullständig avskrift, odaterad och utan underskrift.

Carpelan, Lars, 1664–1737

Hovrättsråd, vice landshövding i Åbo län.

1706-02-18, Åbo

Brev med nyårsgratulationer till överstinnan Helena von Gertten.

Två intyg från 1714-01-08 och 1714-01-26 rörande hovrättpresidenten Sven Leijonmarck,

vidimerade av bl.a. Carpelan. Med sigill.

Carstens, Hans

Borgare i Stockholm

1648-01-20

Försäljningsbrev för en gård på Södermalm.


Cederbielke, Johan Rudberus, 1677–1752

Justitiekansler, landshövding i Västerås

54

Affärshandlingar rörande ekonomiska förhållanden vid Vårby sätesgård och åtgöranden av

frälsefogden Petter Lindblad, daterade 1742-08-19, 1742-01-21, 1742-11-25, 1742-12-08

(kopior och rättade koncept). Ett intygande av C. J. Pratenius 1742-12-06 bifogat.

Odaterad

Något defekt kopia av en ”status controversiae”-handling rörande en affärs- och rättstvist. C.

var själv en av parterna.

Cederborg, Jonas Björkman, 1645–1700

Häradshövding, landskamrerare

1698-03-23, Marieholm

Brev gällande rusttjänstlängder och deposition av dylika handlingar i landskontoren.


Cedercreutz, Jonas Folkern, 1661–1727

Lagman, landshövding

55

Odaterat

Ett löst ”P.S.”, som troligen hört ihop med någon annan skrivelse till en adelsdam. Innehållet

rör gods- och pantaffärer, en fredstraktat omnämnes också. Möjligen är denne C. avsändare.

Cedercrona, Johan Morin, 1656–1725

Häradshövding

1713-12-03

Brev med anmälan om att han ej kan bevista den instundande riksdagen. Sigillet bortklippt.

Cedercrona, Johan Ulrik, 1789(90)–1855

Överstelöjtnant

1827-03-27, Stockholm

Merit- och tjänsteförteckning

Cederhielm, Josias, 1673–1729

Riksråd, ambassadör

En ofullständig (?) kopia av en skrivelse daterad i Stockholm 1727. Den är icke

undertecknad med namn men har av Wieselgren hänförts till Josias Cederhielm. Den är på

15 sidor och kan betraktas som en privatskrivelse till en nära vän. Tryckt i Wieselgren,

DelaGardiska archivet XV, s. 208 ff.

Cederschiöld, Natanael Elias, 1671–1745

Artillerilöjtnant vid amiralitetet

1697-10-15, Landskrona

Anhållan om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.

Cederschiöld, Petrus Eliae Gavelius, 1625–1697

Juris professor i Uppsala 1663, assessor i Göta hovrätt

1693-10-02

Brev till systersonen Elias Palmskiöld med anmodan till denne att vara familjens fullmäktige

på riddarhuset nästkommande riksdag. Kopia.


Cederström, Anders, 1729–1793

Kapten

56

Kopia av ett till riddarhuset i april 1821 inlämnat betyg, där det göres gällande, att Anders

Cederströms adopterade dotter Andriette ej skulle vara av äkta börd.

Cederström, Bror, 1754–1816

Generallöjtnant, president i Krigskollegium

Uppgifter angående Cederströms porträtt, som lämnats till Skånska Liniedragonregementets

överstesäte i Tomarp år 1797.

Kopia av handling angående överlämnandet av Cederströms porträtt till Kungl.

Krigskollegium 20 november 1806.

Celsing, Gustaf, 1723–1789

Envoyé vid Höga porten i Konstantinopel 1750, president i Kommerskollegium 1770.

1764-11-03, Konstantinopel

Fullmakt för Matthias Benzelstierna att å Celsings vägnar föra hans talan vid den

nästkommande riksdagen. Sigillet bortrivet.


Chemnitz, Carl Gustaf von, 1659–?

Kapten i preussisk tjänst

58

1691-02-20

Skadat brev på tyska till Bengt Johan Horn med privata meddelanden. Sigillet bortklippt.

Clingenberg, Anders

Kommissarie

1725-07-20

Kopia av kontrakt rörande gravationer i samband med Arvid Forbus’ sterbhus. Handlingen

underskriven av Magnus Julius De la Gardie, Forbus dotterson 1725-07-20 och bestyrkt av

Clingenberg 1725-09-16.

1725-10-13

Intyg om mottagande av gravationsakter.

Cnattingius, Anders Jacob, 1792–1864

Kyrkoherde i Flisby och N. Solberga 1832, i Kättilstad och Tjärstad 1860 (Linköpings stift).

Prost 1841.

Ett odaterat P.M. angående C:s klagomål över att han ej uppförts på förslag vid prästvalet i

Normlösa och Herrberga konsistoriella pastorat. Kopia.

1832-01-14

Ett P. M., närmast en meritförteckning rörande valet i Flisby och N. Solberga. Kopia.

Cock, Alexander, 1642–1712

Lagman i Bohuslän 1681

1693-09-18

Intyg av Cock att Per Måneskiöld och Arvid Olofsson Green för fattigdoms skull ej kan

närvara vid riksdagen.

Conowen, Didrik Christian von, 1706–1792 10

Hovjunkare

1828-04-17

Handlingen är ”några wälmenta underrättelser” om von Conowen och dennes maka

Margaretha Sophia Sparfvenfeldt. Den har lämnats av deras forne huspräst Efraim Stare.

Kopia.

10 Jfr De la Gardieska arkivet, Topographica 4, Malmö angående fattiginrättningen von Conowska ladugården.


Coyet, Axel Julius, 1692–1719

Kapten 1712

59

1714-05-17 och 1715-12-20

Två brev (varav det första skadat) rörande egendomsaffärer och familjeförhållanden ställda

till styvmodern Anna Sofia Coyet, f. Lindenov.

Coyet, Carl Fredrik, 1768–1857

Major, konteramiral 1815, amiral 1849

1802-10-09, Alicante

Kort reseberättelse, skriven av Fredric Christiernin rörande sjöresor åt spanska trakter, där

major Coyet varit med.

Coyet, Charlotta Vilhelmina, 1730–1786

Född von Dellwig, gift 1757 med Henrik Julius Coyet, 1735–1806

Kopia av en gravskrift över C. från 1786, författad av en präst (enligt uppgifter i slutet).

Coyet, Vilhelm Julius, 1647–1709 11

Hovkansler. Gift 3) 1704 med Anna Sofia Lindenov, 1657–1716.

1713-02-28

Skrivelse rörande vissa testamentariska förordnanden efter hans död. Kopia.

1713-07-13

Skrivelse på danska till Anna Sofia Coyet i familjeaffärer. En lös, odaterad

betalningsbegäran medföljer.

1716-01-26

Skrivelse till Anna Sofia Coyet i sterbhusfrågor. Med sigill.

1727-04-17

Obligation rörande Coyetska sterbhusaffärer. Kopia.

1732-02-09 och 1732-05-06

Skrivelse angående en tidigare donation av Anna Sofia Coyet. Kopia.

1733-12-24

11 Morgongåvebrev 1704, se Pergamentsbrev.


60

Depositionshandling rörande vissa sterbhusmedel från boet efter Vilhelm Julius Coyet och

hans hustru Anna Sofia, f. Lindenov. Kopia.

Crassu, Justus Heinrich, 1764–?

Kapten

1800-01-27, Wien

Handlingen är en levernesbeskrivning, dedicerad till Jacob De la Gardie.

Creutz, Carl Gustaf, 1730–1802

Löjtnant

1774-04-28, Arnö

Skrivelse i familjeärenden.

Creutz, Carl Johan, 1725–1793

Envoyé i Nederländerna 1760

1769-01-20

Skrivelse till riddarhusdirektionen med meddelande att J. H. Hästesko får å J. Ch. von

Morians (se von Morian nedan) vägnar intaga familjens säte och stämma vid instundande

riksdag.

Creutz, Ernst, d. 1635

Överste, landshövding 1631

1619-04-20, Åbo

Skrivelse rörande bytesuppgörelser i gårdsaffärer med Jacob De la Gardie. Kopia.

Creutz, Ernst Johan, 1619–1684

Landshövding, president i Åbo hovrätt 1674

1655-07-03, Helsingfors

Mönstringsbetyg

Creutz, Ernst Johan, 1675–1742 12

Landshövding, riksråd, kansler. Gift 1711 med Ebba Margareta Banér, 1672–1736

1734-10-06

12 Kammarkollegii brev på ett hemman 1735, se Pergamentsbrev.


61

Kopia av testamentshandling, som utfärdats av båda makarna.

Blad med fragmentariska koncept.

Creutz, Gustaf Filip, 1731–1785

Riksråd, kanslipresident, vitter författare

Skrivelse på franska från 1768 angående förhållanden i Spanien. Kopia. 13

1785-10-30

Sorgekväde av G. F. Gyllenborg vid Creutz’ död. Avskrift.

1785-11-02

Osignerat sorgekväde till Creutz’ begravning. Avskrift.

Creutz, Johan, 1692–1748

Överstelöjtnant

1729-12-31

Affärsanvisning (revers).

Creutz, Lorentz, 1615–1676

Landshövding, kammarråd, amiral

1655-01-26, Åbo

Affärsskrivelse

Creutz, Lorentz, 1646–1698

Landshövding, vice president i Bergskollegium

1688-05-14, Åbo

Skrivelse i gårdsaffärer

1691-09-12, Åbo

Affärsskrivelse till Erik Drysell.

1695-03-14, Åbo

Skrivelse till Anton von Grooth rörande rusttjänstlängder. Med sigill.

Cronhielm, Polykarpus, 1629–1698

13 Tryckt i Wielselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 17 ff.


Kammarråd, landshövding

[1690?]

Skrivelse med anmälan att sex personer måste ursäktas för bortovaro vid instundande

riksdag.

Cronhielm af Flosta, Gustaf, 1664–1737

Landshövding, kanslipresident

1698-11-14

Tjänsteskrivelse

1719-01-06

Tjänsteskrivelse (kopia).

1736-03-07

Revers, skadad.

62

[Cronhjort, Abraham]

Köpebrev av Fr. Crusebjörn 1650 se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Cronhjort.

Cronius, Pehr, 1775–1836

Apotekare i Kristianstad 1799

Ett ”P.M.” från 1818, närmast en sorts levernesbeskrivning.

Cronstedt, Carl Olderman, 1672–1750

President i Krigskollegium 1740

Skildring av C:s begravning 1750-12-19. Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 216

ff.

Cronstedt, Claes August, 1785–1860

Konteramiral 1823

Privat affärsdeklaration från 1836 (två blad).

Cronstierna, Carl Henrik, 1673–1717

Överste 1710


1716-02-12, Ängelholm

Privatskrivelse på franska.

Cronstierna, Henrik, 1602–1678

Lantråd, generalkrigskommissarie i Livland

63

1681-01-22

Skrivelse från Kungl. reduktionskommissionen till C:s arvingar.

Cronström, Isak, 1620–1680

Kammarråd 1674

1696-10-25

Skrivelse angående två assignationer efter Cronströms död.

Crusebjörn, Adolf Johan, 1660–1703

Överste

1682-03-05

Brev till Gustaf Crusebjörn i affärs- och familjeärenden.

Crusebjörn, Frans, 1605–1654 14

Landshövding

1651-09-29, Stockholm

Skuldsedel.

Dahlgren, Carl Fredrik, 1791–1844

Komminister i Nikolai församling i Stockholm 1829, vitter författare

1832-05-06

Tal av lagmannen Kock vid överlämnandet av en minnesgåva.

Dalberg, Nils, 1736–1820 15

Kunglig livmedikus, bergsråd 1781

14 Köpebrev av Fr. Crusebjörn 1650 se Pergamentsbrev, Cronhiort.

15 Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 22:7, 24:2 samt Biographica minora: Adlerbeth, Gudmund

Jöran; Jernfeltz, Fromhold; Lindblom, Jakob; Melanderhielm, Daniel; Petersens, Eva Lovisa af; Posse af Säby, Nils;

Wetterstedt, Carl af; Wittkopf, Johan Christian.


64

Två handlingar rörande hans donationer till Linköpings stifts- och gymnasii bibliotek, den

ena en tackskrivelse från domkapitlet 1818-03-25, den andra en förteckning på

medlemmarna i en tacksägelsedeputation (odaterad).

Egenhändiga självbiografiska anteckningar, 3 ½ sid., odaterade.

1818-08-03

Ett löst blad med liknande anteckningar.

1818-03-07

Testamentariskt P.M. Kopia.

1811

Egenhändiga anteckningar om medicinalverket.

1770-10-25

Brev på engelska från en Mr. Finlay i Stockholm till en bokhandlare i London angående

Dalbergs resa dit i sällskap med kronprinsen.

1771-07-06

Något defekt brev på franska till D. från en M. Martine.

1777

Anteckningar på franska rörande franska läkare- och hälsovårdsförhållanden. 10 sid.

1775-06-22

Löst utlåtande om vissa läkemedel.

Löst odaterat blad om svenska medicinalvikter.

En bunt blandade anteckningar rörande flera olika ämnesområden på olika språk, mest

franska. Somligt måste vara Dalbergs egenhändiga skriverier, annat är tydligen avskrifter

och översättningar. Omslag med diverse kemiska och praktisk-ekonomiska anteckningar.

1820-02-02

Bouppteckningshandling.

1808-02-27

Utdrag ur protokoll från Kungl. patriotiska sällskapet med erkännande av en gåva av D.

1817-11-27

Handling utfärdad av Carl Wertmüller rörande uthyrning av våning i Stockholm åt D.

Två aktier, som Dalberg tagit i Svenska Ostindiska kompaniet.

1803-11-03


Skadad revers rörande Wretmanska boet.

1820-06-22

Meddelande av Jacob De la Gardie om en kontant summa, som han lämnat

revisionssekreteraren Björkman jämte dennes kvitto.

Övriga sterbhushandlingar, bunt med ca 60 papper, räkningar, kvitton, koncept och

avskrifter.

Dalin, Olof von, 1708–1763 16

Kansliråd, hovkansler, vitter författare

65

Kopia av valda delar av ”Calottiske handlingarne” från 1756.

En lös vers i avskrift från 1760 och en gravskrift också i kopia från 1760.

1747-01-20

Lyckönskningsbrev, delvis på vers.

Danckwardt, Peter, 1617-1697

Handelsborgmästare i Norrköping 1672

1677-11-15

Skrivelse i gårdsaffärer. Original med sigill.

1679-09-30

Säljebrev på hans fasta egendom i Norrköping. Original med sigill.

Dannerhielm, Benjamin, 1664–1730

Häradshövding

1714-01-26

Begäran om riksdagspermission.

Darelli, Isak af, 1756–1834

Lanthushållare

1835-01-03

Personalia från hans jordfästning. Handlingen något ofullständig. Inneliggande: ett

konceptblad på franska om teatertablåer, skrivet av Jacob De la Gardie.

16 Se även nedan Sack, Christina Sofia samt De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 21:7.


De Besche, Gerard, 1585–1656

Arkitekt, byggmästare, bruksägare

1649-11-19

Testamentskontrakt, skadat.

1655-10-21

Affärsskrivelse på tyska.

66

Nio affärsskrivelser på tyska och svenska ytterst defekta och söndriga endera från Gerard De

Besche eller från någon av hans bröder. Underskrifter och tidsangivelser går knappast att

urskilja.

De Besche, Maria

1668-03-29, Stockholm

Kvittens

1670-01-10, Stockholm

Kvittens på tyska.

De Bruce, Johan Fredrik, 1715–1789

Häradshövding, hovrättsråd

1746-10-25, 1746-11-01 och 1746-11-22

Tre skrivelser om gårds- och ägotvister.

De Frietzcky, Claes, 1727–1803

Bruksdirektör

1802-11-29

Privatskrivelse med förslag till boksändringar och f.ö. finansiella meddelanden. 17

De Frietzcky, Johan, 1718–1772

Överstelöjtnant

1769-04-15, Örebro

Skadad skrivelse med anmälan att han ej kan representera sin familj vid instundande riksdag.

17 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. III, där brevet refereras.


67

De Geer, Jean/Johannes, 1632–1696

Bruksägare, gift 1674 med Sara Catharina Hovius, d. 1714

1665-08-04 och 1665-10-15

Revers på franska utskriven av Johannes De Geer och Claude Roquette Hägerstierna.

Reversen ituklippt mitt i Hägerstiernas namn.

1678-11-04

Obligationskontrakt underskrivet av Johannes De Geer och Sara Hovius. Johannes De Geers

sigill bortklippt.

1708-11-09

Affärskontrakt i affärer med Maria Hägerstierna.

1712-12-03

Ytterligare en handling rörande samma affärer. Kopia.

1713-09-04

Revers ingående i gårdsaffärer med familjen Hägerstierna.

1714-01-16

Räkning till fru Sara Hovius för frälseränta i gårdsaffärer.

Odaterad affärshandling.

De Geer, Laurens, 1614–1666

Brukspatron

1655-04-04

Kontrakt på tyska rörande en malmgård. Sigillet bortklippt.

De Geer, Louis, 1587–1652

Bruksägare, köpman

1655-01-15, Stockholm

Testamentskontrakt från sterbhusaffärerna efter hans död.

De Geer, Louis, 1622–1695

Överste, assessor

1682-03-25, Kungsör

Affärshandling mellan Louis De Geer och Jacob Reenstiernas sterbhus.


1685-12-05, Stockholm

Brev i godsaffärer till Peter Örneclou.

68

De Geer af Finspång, Jean Jacques, 1737–1809

Fänrik, överkammarherre

1787-02-12, Finspång

Privat skrivelse på franska.

De Geer af Leufsta, Charlotte Eleonore, 1771–1791

Gift 1788 med fältmarskalken Hans Henrik von Essen, 1755–1824

1781

Ett fyrasidigt brev med franska skrivövningar och välskrivningsövningar.

De la Chapelle, Ebba Christina, 1655–1728

Gift 1) med ryttmästaren Carl Skunck, d. 1680, 2) med översten Christofer Adolf Grubbe,

1663–1741.

1689-03-02, Stockholm

Affärshandling

De la Chapelle, Julius, 1625–1672

Överstelöjtnant

1655-03-09, Stockholm

Obligation på tyska.

De la Grange, Johan Georg, 1774–1844

Landshövding, generalmajor

Anteckningar från Rosersberg 1821 och från en supé vid hovet 1822. Dessa anteckningar är

nedskrivna av Jacob De la Gardie efter någon förlaga av De la Grange.

De la Motte, Jakob Henrik, 1668–1727

Överstelöjtnant

1689-12-12


69

Privatskrivelse till kusinen Christina Elisabet Galle. Skadad. Några rader i slutet på finska. 18

De la Motte, Margareta

Gift med majoren Gustaf Ållongren i Finland, d. 1692

[1676?]

Supplik

De la Vallée, Christoffer Johan, 1661–1700

Kapten

1692-11-01

Utdrag ur en skrivelse på tyska från kommendanten Köningsfeldt till De la Vallée utgörande

en begäran om framförande av ”riksdagsexcuse”.

Dellwig, Bernt Reinhold, 1722–1759

Major

1758-08-08

Skrivelse i gårds- och boställsaffärer, på franska (observera uttrycket ”ma Boställe Lillö”).

Dellwig, Bernt Vilhelm, 1686–1741

Överstelöjtnant

1739-01-31

Skrivelse i gårds- och boställsaffärer. 19

Didelot, Charles

Fransk envoyé extraordinarie i Danmark 1809-10-11

1840-11-16, Paris

Kopia av ett politiskt brev på franska till Karl XIV Johan.

Dijkman, Petter, 1647–1717

Häradshövding, fornforskare

1699-06-09 och 1699-06-10

Utdrag ur tingsprotokoll från Bro härad i Uppland.

18 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 39 f.

19 Se även nedan Randbäck, Olof.


Dittmer, F. E.

Köpman i Stralsund

70

1834-08-13 och 1835-02-02, Stockholm

Ansökningshandlingar gällande konsulatsbefattningar i Greifswald och Stralsund. Tre intyg

bifogas angående Dittmers förmåga och duglighet. Kopior.

Ditzinger, Selma Fredrika Amalia, 1802–1863

Född Ortman

1828-01-08, Stockholm

Pro memoria angående fru Ditzingers begäran att själv få ekonomiska fördelar av sin avlidne

mans apoteksprivilegier.

Dohna, Hedvig Ulrika Christina, 1703–1776

Född Soop af Limingo. Gift 1720 med generalmajoren Carl August Dohna, 1691–1744.

1757-06-07, Tidö

Affärshandling

Douglas, Gustaf, 1648–1705

Överste, landshövding

Arvskifteshandling från 1680 mellan G. D. och hans syster Christina Douglas. Handlingen,

som helt rör gårds- och ägodelsskifte, är på 28 sidor.

Douglas, Robert, 1611–1662

Fältmarskalk, riksråd

”Kurtzer Verlauff Seiner HochGräfflichen Excellence Herren General Duoglas geführten

Lebens, So viel man Sich besinnen kan.” Levernesbeskrivning på tyska på 44 sidor.

Odaterad kopia.

1649-08-09

Skrivelse på tyska med militära meddelanden.

1651-12-10

Köpekontrakt i gårdsaffärer.

1655-05-28


Förpantningskontrakt. Kopia.

71

Drake af Hagelsrum, Anna Catharina, 1696–1767

Född Bock af Näs. Gift 1716 med majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, 1692–1760

1742-01-31

Privat affärsskrivelse till Magnus Winge. Undertecknad av Anna Drake (?). Svårläst

handstil.

Drake af Hagelsrum, Erik, d. 1616?

Hovjunkare, hauptman

1613-11-16

Kvittens. Sigillet bortklippt.

Drake af Hagelsrum, Erik, 1625–1673

Generalmajor, häradshövding

1654-01-20, Falun

Obligation. Kopia.

1654-01-20, Falun

Revers

1654-01-20, Falun

Två kvittenser. Kopia.

1671-09-19

Bytesbrev. Original. Skadat.

Drake af Hagelsrum, Gustaf, 1634–1684

Hovjunkare, ryttmästare

1659-10-25, 1659-10-27 och 1659-10-29, Stockholm

Tre mindre affärsintyg rörande affärer med Hägerstierna.

Drakenhielm, Catharina, 1660–?

Gift 1693 med guvernören Jakob Jeffery i Irland.

1688-08, Malma

Privat skrivelse till Christina Galle. Skadad.


Drakenhielm, Vilhelm, 1624–1674

Generaltullförvaltare, kammarråd

1665-07-03, Stockholm

Assignation. Skadad kopia.

Drakenstierna, Johan Peter

Löjtnant 1657

73

1686-09-13, Stockholm

Skrivelse till riddarhusfiskalen med anhållan om ursäkt för uteblivande från riksdagen. 20

Dreffenfelt, Bengt, 1645–1714

Major

1709-06-28

Privat affärsskrivelse.

Dreffenfelt, Maria Sofia, 1685–1744

Gift 2) med majoren J. E. von Kornfelt, d. 1741

1732-07-18

Affärsskrivelse på tyska, underskriven av Maria Sofia Dreffenfelt och maken von Kornfelt.

Dreffling, Daniel Danielsson, d. 1721

Överste, generaladjutant

1688-05-13

Obligation på tyska. Sigill bortklippta.

Dreffling, Jonas Knutsson, d. 1684

Bergmästare

1668-05-02, Stockholm

Förpantningskontrakt i gårdsaffärer med D., underskrivet av Claes Depken.

1672-11-11

Förpantningskontrakt i gårdsaffärer underskrivet av Jonas Dreffling. Med sigill.

20 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 43.


Drissel, Johan

Häradshövding

74

1750-08-28, Strömstad

Skrivelse i gårds- och ägofrågor till N. Kotomski.

Drufva, Peter, 1680–1761

Kammarråd, landshövding

1710-01-28

Kvittens

Dufva, Anders

1697-03-03, 1697-03-05, 1697-04-18

Tre skrivelser mest rörande gårdsaffärer

Dufva i Västergötland, Bengt, d. 1711

Kornett

1689-02-28

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Dunér, Nils, 1784–1863

Kyrkoherde i Billeberga och Tirup 1827, prost 1834

1808-10-08

Privat skrivelse till prosten Per Gullander i Brandstad.

Duréel, Peter Nilsson, 1628–1681

Landsdomare

1676-08-31

Obligation

Du Rees, Arnold, 1612–1668

Justitiepresident i Karlshamn och Ronneby

1657-12-09 och 1660-07-22


75

Två handlingar rörande en affärs- och rättstvist mellan Arnold Du Rees och Ha. Warmbörck.

Handlingen 1660 är Warmbörcks avbön. Kopior.

1662-11-27

En mindre attest i samma affär. Kopia.

Du Rees, Jakob, 1639–1725

Hauptman, lagman

1663-05-04, Stockholm

Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt. 21

Du Rietz, Charles (Carl), 1657–1708

Hovjunkare

1706, Stockholm

Supplik angående reduktionsfrågor. Kopia.

1708-02-14, Stockholm

Två suppliker i reduktionsaffärer. Ingresserna i skrivelserna är något olika, den ena är en

kopia.

Anmälan om ”riksdagsexcuse” för en annan person, odaterad.

Du Rietz, Grégiore François, 1607–1682

Med. professor i Frankrike. Karl X Gustavs arkiater 1655

1666-10-03, 1676-10-16, 1680-02-28 och 1681-06-08

Kopior av kungliga skrivelser rörande inlösen av Kroppa järnbruk från O. Dietz.

Du Rietz, Gustaf Samuel, 1679–1733 22

Häradshövding

1711

Två affärsskrivelser till bokhållaren Israel Starbeck.

Du Val, Magnus

1669-09-22 och 1669-09-23

21 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 40 f.

22 Se Wieselgren, De la Gardieska archivet IX, s. 42.


Affärshandlingar på franska.

1670-03-04

Kvittens på franska

1670-04-10 och 1670-08-03

Handling på franska rörande gårdsaffärer.

Duwall (Mac-Dougall), Axel, 1667–1750

Överste

76

1721-11-22

Två skrivelser rörande demission ur militärtjänsten för Anders Norling och Jonas Wretman.

Sigillen bortrivna.

Duwall, Gustaf, 1630–1692

Landshövding, lantmarskalk

1663-06-27

Affärsskrivelse från Claude Roquette Hägerstierna till Duwall.

1668-08-04

Obligation ingående i affärer med Hägerstierna. Kopia.

1674-05-17

Bytesbrev i gårdsaffärer

Skrivelse till Kungl. Maj:t angående en gårdsbytesaffär. Kopia, odaterad.

Duwall, Jakob, 1625–1684

Överstelöjtnant, landshövding i Österbotten

1676-12-27

Militärt intyg på tyska.

Duwall, Tobias

Överste

1657-11-03

Tjänsteskrivelse på tyska till Joachim Radike med ett särskilt ”P.S.”


Dücker, Carl Gustaf, 1663–1732

Riksråd, generalguvernör, fältmarskalk

77

1720-09-20 och 1721-11-25

Två skrivelser rörande avsked ur militärtjänsten för en ryttmästare och en soldat. Sigillen

bortrivna.

Eberhardt, Johan, 1760–? 23

Orgelbyggare

1818-04-25, Stockholm

Meritförteckning från någon ansökan.

Eckholt, Hans 24

Överste

1594-11-10

Affärsskrivelse på tyska.

Edelcrantz, Abraham Niklas Clewberg, 1754–1821

Kansliråd, överintendent

1809-06-30, Stockholm

Yttrande över de beskyllningar, som gjorts mot honom i anledning av vissa hans åtgärder i

samband med Kungl. Operans affärer. Original. 25

Edelcrona, Isak Askegren, 1749–1841

Krigsråd

Tillägg till en av E. 1819-05-06 till riddarhuset ingiven genealogi. Avskrift.

Edenberg, Mattias, 1640–1709

Legationssekreterare

1678-01-26

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

23 Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 24:1.

24 Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1632-10-07.

25 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 6 och 7, noten.


Ehrenberg, Gustaf, 1659–1708

Hovjunkare, revisionssekreterare

1703-04-29, Stockholm

Anbefallningsskrivelse.

Ehrenborg, Casper, 1700–1769

Ryttmästare

1738-07-24

Affärskontrakt i gårdsaffärer utfärdat av Christian Barnekow. Original med sigill.

Ehrenborg, Richard, 1655–1700

Juris professor i Lund, rektor 1699

79

[1697?]

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Ehrencreutz, Olof Benjamin, 1702–1772

Hovrättsråd, landshövding

1742-01-25, Stockholm

Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortrivet.

Ehrenhielm, Erik, 1715–1771

Häradshövding

Odaterat

”Ödmjukt memorial” angående hans svårigheter att deltaga i ridderskapets och adelns

sammanträden.

Ehrenhielm, Johan Salonius, 1639–1697

Häradshövding

1696-01-09, Stockholm

Skrivelse i gårdsaffärer till bokhållare Petter Wennerman. Original.

Ehrenmarck, Carl Johan, 1740–1800

Notarie, auditör


1776-05-02, 1783-03-18 och 1783-10-31

Tre skrivelser rörande privata låneaffärer.

80

Ehrenpreus, Johan (Hans), 1664–1740

Överdirektör vid stora sjötullen i Stockholm 1712

1718-03-05, Stockholm

Affärsskrivelse

1721-12-22 med tillägg 1721-12-24, Stockholm

Affärskontrakt med Magnus De la Gardie om ett parti takplåtar.

1723-06-06, Stockholm

Räkenskapsuppställning

Ett häfte handlingar i den Ehrenpreuska konkurssaken, 8 ½ sid. Kopia. Odaterad. Knappast

tidigare än 1731.

1732-08-21, Stralsund

Affärskontrakt på tyska. Sigillet bortklippt.

1739-10-09, Stockholm

Affärsskrivelse

Odaterad

Affärsskrivelse. Kopia.

Ehrenskiöld, Johan Nilsson, 1631–1706

Kammarråd, landshövding i Österbotten

1665-12-23 med tillägg 1669-05-08, Stockholm

Affärshandling

Ehrenspets, Peter, 1674–1738

Kommissarie

1729-12-27, Norsholm och 1733-01-01, Norrköping

Två skrivelser med kraftigt devota nyårsönskningar till adressaten.

Ehrenstedt, Samuel Rydelius, 1655–1717

Assessor i Kommerskollegium


81

1713-12-16

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Ehrenstéen, Anna Beata, 1669–1703

Gift 1696 med kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn, 1664–1742

1697-01-08, Stockholm

Privat familjebrev till modern.

Ehrenstéen, Edvard, 1620–1686

Ambassadör, kansliråd

1681-02-12, Stockholm, och odaterat

Två privata familjebrev till dottern Anna. Sigillen bortklippta.

Ehrenstrahl, Carl Adam, 1712–1752

Lantjunkare

Fragment av ett familjebrev. Kan möjligen vara av denne E.

Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628–1698

Konstnär, hovintendent

1680-10-04, Stockholm

Brev på tyska med anhållan om ”riksdagsexcuse”. 26

Ehrenström, Helena

Gift 1706 med Jonas Anger

1722-07-06, Stockholm

Kvittens. Kan möjligen vara utskriven av denna Helena Ehrenström.

Ehrensvärd, Augustin, 1710–1772

Fältmarskalk

Konceptartade anteckningar från 1750 rörande fästningsbyggen m.m. Ett latinskt citat och

en lös anteckning på franska. Allt i avskrift, namnteckningen är ej egenhändig enligt intyg

av U. Ehrensvärd 1952-11-07.

26 Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 46.


Ehrensvärd, Carl August, 1745–1800

Generalamiral, författare

1779-10-27

Privat skrivelse från E. till regeringsrådet Zibeth: ”Tänk om den lyckan kunde hända

mej…” 27

Eisen, Dirik von, 1632–1697

Överstelöjtnant, stadsmajor

1693-11-19, Stockholm

Militär attest

Ekbohrn, Carl Magnus, 1807–1881

Författare, lexikograf

82

Odaterat tillfällighetspoem, möjligen från 1830. Det är en gravdikt till minne av grevinnan

A. Sparre, f. Ramel, som avled detta år. Rättelser och tillägg av Peter Wieselgren.

Ekegren, Gustaf, 1637–1697

Kapten

1666-10-04, 1675-12-20 och 1676-01-02

Affärshandlingar (obligationer). Handlingen från 1675 rätt defekt.

Ekegren, Peter, 1649–1694

Kapten

1684-05-06, Stockholm

Köpekontrakt tillika med en något olikartad kopia. Utfärdat av Fabian Wrede.

1684-07-11, 1685-03-12, 1685-05-04, 1685-06-02, 1685-06-22, 1687-12-28, 1688-01-07,

1688-02-11

Åtta sammanfogade handlingar i gårdsaffärer, speciellt affärer med Hägerstierna. Sigillen

bortklippta från ett par av handlingarna.

Ekehielm, Carl, d. 1686

Hovjunkare

27 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 65 f.


83

1682-12-29

Begäran om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.

Ekelöf, Margareta Bertilsdotter, d. 1676

Gift omkring 1615 med ståthållaren Claes Galle i Finland, d. 1643

1655-04-15, Ivangorod och 1655-06-06, Narva

Två familjebrev på tyska.

Ekström, L., 1788–?

Hovbokhållare

1824-03-01, Malmö

Meritlista

1826-11-04, Malmö

Tjänsteintyg utfärdat för Ekströms räkning.

Eldstierna, Lars Larsson Eld, 1623–1701

Kammarråd, landshövding

1676-06-21

Arrendekontrakt med Maria Sophia De la Gardie på tyska.

Elfkarl, Olof Sverkelsson

Johan III:s sekreterare

1595-01-20

Skuldsedel. 28 Med sigill.

Elfson, Erik

Karl IX:s sekreterare

1609-07-03, Åbo

Förmaningsskrift till en fogde i Finland.

Elgenstierna, Peter Elg, 1681–1733

Auditör, premiärkapten

28 Delvis tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 1 f.


1705-08-28

Skrivelse, mest i militära ärenden.

[Ellers, Paul]

Köpebrev av Claes Smitt 1625, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Emporagrius, Abel, 1646–1693

Rådman i Stockholm

84

1688-05-11, Stockholm

Orlovssedel för drängen Erik Matsson. Original med sigill.

Enanderhielm, Johan Johansson, 1660–1732

Lagman

1715-09-27, 1716-03-03, 1716-04-25 och 1717-01-02, Stockholm

Fyra skrivelser i gårds- och släktaffärer till bl.a. Malte Ramel. Sigillet bortklippt på brevet

från 1717.

Enefelt, Isak Nilsson, 1627–1678

Sekreterare hos hertig Adolf Johan, ståthållare

1654-07-12, Läckö

Revers, skadad.

Eneskiöld, Lars

1697-10-13, Jönköping

Anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.

Engenfelt, Lars

1729-03-13

Skrivelse till Gustav von Psilander angående vissa båtaffärer samt affärer med kalk och sten.

Engeström, Lars von, 1751–1826

Statsminister, Lunds akademikansler


1790-05-24, Warszawa

Privatskrivelse, ej undertecknad.

Enhörning, Lennart (Linnar)

Tjänstgjorde vid Kalmar regemente 1686.

85

Odaterad

Skrivelse till Karl IX, vari han ursäktar sitt uteblivande från riksdagen med brist på medel.

Enhörning, Sven, 1619–1688

Kapten

1678-01-10

Skrivelse gällande ”riksdagsexcuse”

1686-09-02

Skrivelse gällande ”riksdagsexcuse”.

Essen, Alexander von, 1594–1664

Generalmajor, lantråd

1647-03-30

Obligation på tyska. Med sigill.

Essen, Carl Fredrik Reinhold von, 1789–1820

Överhovjägmästare, överste

Gravskrift, antagligen författad av fadern fältmarskalken Hans Henrik von Essen.

Essen, Ida Mary von, 1811–1893

Född von Rehausen, gift 1831 med generalmajoren Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von

Essen, 1803–1874

1835-03-13

Födelsedagsverser författade av greve Gustaf Lewenhaupt.

Essen af Zellie, Didrik von, 1620–1678

Kommendant, överste

1677-08-20, Helsingfors


Skrivelse rörande upphandling av medikamenter till fältförråd. Kopia.

Essén, Fredrik, 1784–1855

Kyrkoherde i Kung Carl och Torpa församlingar av Strängnäs stift 1827

86

Ett P.M. angående förslag till Veckholms regala pastorat. Odaterat, men måste vara efter

1821.

Estenberg, Per, 1772–1848

Konduktör vid överintendentsämbetet och slottsbyggnaden, professor

Promemoria från år 1800

Eurenius, Carl Abraham, 1778–1848

Kyrkoherde i Öved 1809, i Osby och Loshult 1835

Ansökningshandlingar till V. Karups och Hovs regala pastorat 1835. Därvid har bifogats

meritförteckning och diverse intyg i avskrifter.

Fahnehielm, Axel Johan, 1642–1723

Löjtnant

1680-talet?

Klagoskrift över pasqvillers utspridande. 29

Fahnehielm, Peder Jönsson Kempe, 1596–1655

Kapten, kommendant i Kalmar

1652-12-17

Köpehandling i gårdsaffärer. F. har underskrivit denna handling som vittne. Utfärdarens

sigill bortklippt.

Fahrensbach, Wilhelm

1605, Riga

Defekt pantkvitto på tyska. Sigillet bortklippt.

Falkenberg af Bålby, Carl Gustaf, d. 1709

29 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 50.


Kapten

87

1693-11-19

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Falkenberg af Bålby, Gustaviana Christina, 1675–1737

Ogift

1733-03-21

Förteckning på en samling originaldokument rörande kvarnar vid Västerås och som

överlämnats till henne och av henne attesterats och kvitterats.

Falkenberg af Bålby, Henrik Georg, 1637–1709

Kansliråd, vice president i Göta hovrätt, vice landshövding

1683-08-10, Jönköping

Skrivelse till Kungl. Maj:t i reduktionsärenden.

Odaterad

Ytterligare en skrivelse till Kungl. Maj:t i gårdsaffärer och reduktionsfrågor. Troligen kopia.

Ett P.M. i gårdsaffärer. Odaterat och utan underskrift.

Odaterad lista över vissa hemman i västra Närke.

Falkenberg af Trystorp, Carl, 1644–1697

Överste, landshövding

1678-08-29, Åbo

Privat skrivelse.

1679-06-02, Åbo

Fullmakt i gårdsaffärer. Med sigill.

1680-03-15, Stockholm

Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.

1680-03-15

Jordeboksutdrag. Med sigill.

Falkenberg af Trystorp, Conrad, 1674–1723

Överstelöjtnant


1699-01-10, Stockholm

Förlikningshandling mellan F. och hans styvmoder E. J. Sparre. Kopia.

88

1700-11-17 och 1700-11-27

Två handlingar i släkt- och gårdsaffärer. Kopior.

1699-09-14, 1699-09-28, 1699-10-10, 1699-10-10, 1699-11-04, 1699-11-24, 1699-11-26,

1699-12-01

Åtta handlingar rörande den brutna trolovningen mellan F. och Margareta Hedvig von

Numers.

Falkenberg af Trystorp, Gabriel Peter, 1689–1741

Överstelöjtnant, kammarherre

1720-05-14, Trystorp

Affärsskrivelse angående pantsatta diamanter.

Falkenberg af Trystorp, Göran Henrik, 1746–1803

Lagman, landshövding i Kronobergs län 1787. Gift 1789 på Klågerup med Vivica Trolle,

1760–1825

1789-10-25

Bröllopsverser till deras bröllop. En teckning föreställande ett troll, en falk och ett berg, är

bifogad.

Falkenhielm [Falkenstierna], Amund Toresson, d. 1697 30

Överste

Lista över de artilleriofficerare och immatrikulerade adelsmän, som utkommenderats till

skjutsningen efter drottning Ulrika Eleonoras begravning 1693.

Odaterad skrivelse vari han beklagar, att han ej kan personligen uppvakta vid den

instundande riksdagen. Undertecknad med Amund Falkenstierna.

Faltzburg, Carl Gustaf, 1691–1753

Generaladjutant, ryttmästare

1741-12-12

Skrivelse i gårdsaffärer

30 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 51.


Ferla

Genealogisk tabell, odaterad.

Fersen, Fabian von, 1626–1677

General, krigsråd, generalguvernör

89

1673-03-01 (kopia), 1673-03-04 (original), 1673-04-10 (original med sigill), 1673-12-21

(kopia), Riga

Fyra skrivelser på tyska mest rörande gårdsaffärer.

Fersen, Fredrik Axel von, 1719–1794

Riksråd, fältmarskalk

Odaterad

Skrivelse till riddarhusdirektionen med underrättelse om att han utsett J. Sparre till

riddarhusfullmäktig för sin systerson Albrekt von Lantingshausen. Sigillet bortrivet.

Fersen, Hans von, 1625–1683

Generallöjtnant, guvernör

1675-09-02, 1675-09-04, 1676-03-25, 1676-08-19, 1676-08-29, Riga

Handlingar på tyska i gårdsaffärer. Kopior.

Fersen, Hans Axel von, 1755–1810

Riksmarskalk, generallöjtnant

Utdrag ur Le livre rouge 1790.

1804-01-27

Privatskrivelse på franska till en baron Lagerbielke. Original.

Kopia av en berättelse om mordet 1810-06-20 jämte avskrift av en ”pasquille”, som spriddes

samtidigt.

Kopia av en tacksägelse, som lästs i kyrkorna efter von Fersens död och vidare gravskriften

på hans gravmonument vid Steninge.

Fersen, Hans Hermansson von, 1575–1641 (?)

Estniska ridderskapets hauptman, ståthållare på Hapsal


90

1621-09-26, Riga

Köpekontrakt på tyska i gårdsaffärer. Original.

1635-04-20, Hapsal

Affärskontrakt på tyska. Kopia.

Fersen, Otto Wilhelm, 1623–1703

Generalguvernör, fältmarskalk

Två odaterade suppliker till Kungl. Maj:t med anledning av von Fersens finska förläning.

Kopior.

Fersen, Reinhold von, 1646–1716

Landshövding, president i Svea hovrätt

1693-11-20, Stockholm

Förklaring att hans svåger majoren Conrad von Ungern-Sternberg av oväder och storm

hindrats komma från Riga i tid till riksdagen i Stockholm.

Feuk, Peter, 1733–1816

Hovrättskommissarie

1770-01-29, Kristianstad

Avskrift av memorial angående hans sökande av en rådmanssyssla i Kristianstad. En revers

från 1767-04-23 medföljer.

Filéen, Paul Edvard, 1749–1829 31

Kommerseråd, donator

1830

Kopia av testamentshandlingar.

Fitinghoff, Didrik

1594-11-10, Reval

Revers på tyska.

Fitinghoff, Hans

31 Se Pelle Holms Bevingade ord, s.v. ”fan”.


91

1603-05-30, Reval

Skuldsedel på tyska (en handling, vari F. haft del).

Fitinghoff, Otto

Lantråd på Ösel

1648-11-15, Jacobsdal och 1648-11-18, Stockholm

Arrendekontrakt på tyska utfärdat av Jacob De la Gardie, Otto Fitinghoff m.fl. Med De la

Gardies sigill. Två sigill bortklippta. 32

Flach, Johan Fredrik 1657–1734

Sekreterare hos Axel Julius De la Gardie, hovrättsråd

1710-06-23

Kvitto på en obligation utskrivet av Flach. Själva obligationen utskriven av Sophia Juliana

Forbus 1690-04-17.

Fleetwood, Gustaf Miles, 1642–1705

Överstelöjtnant

1693-10-25

Skrivelse med förklaring, att han ej kan komma till herredagen. Med sigill.

Fleming, Claes, d. 1597

Riksamiral, riksmarsk, gift 1573 med Ebba Stenbock, d. 1614

1578-02-02

Tjänsteskrivelse rörande spannmålsaffärer. Skadad. Med sigill. 33

1700-02-16, Stockholm

Affärshandling angående gårds- och förpantningsfrågor, reduktionsfrågor m.m. Det gäller

arvegods i Finland efter Claes och Ebba Fleming. En lös attest, troligen från 1682, medföljer

handlingen, som den måste ha tillhört.

Fleming, Claes, 1592–1644

Riksråd, överståthållare

1612-10-20, 1628-10-12 och 1649-10-22

32 Vittinghoff, Simon, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Maidel.

33 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 2 f.


92

Skrivelser angående en malmgård vid Norrström. Kopior.

Fleming, Claes, 1617–1669

Överste

1660-11-16

Förmedlingsbrev på en gård. Sigillet bortklippt.

Fleming, Ebba, d. 1614

Född Stenbock, gift 1573 med Claes Fleming, d. 1597

1604-06-26

Skuldsedel. Med sigill. 34

[Fleming, Erik]

Bytesbrev av Gustaf Leijonhufvud 1644, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Fleming, Henrik, 1584–1650

Ståthållare, krigsråd

1621-09-26, Riga

Revers. Original med sigill.

1621-09-26

Obligationskopia.

1625-10-06

Bytesbrev i gårdsaffärer. Original. Sigillet bortrivet.

Henrik Flemings och Jacob De la Gardie d.ä:s autografer på löst papper. Med sigill.

34 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 3 f.


Fleming, Henrik, 1625–1697

Generalmajor

93

1686-09-08, Flemingsberg

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

1689-02-05, Stockholm

Skrivelse i samma ärende. Med sigill.

Fleming, Jakob, 1695–1754

Kapten

1722-08-08, Stockholm

Privatskrivelse i affärsfrågor till Samuel Tystenberg.

Fleming, Johan Claesson, 1578–1599

Kammarjunkare

1599-02-09, Reval

Skuldebrev. Skadad kopia. 35

Fleming, Karin, d. 1649

35 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 4 f.


94

Gift 1620 med Erik Claesson Bielke, d. 1638

1617-03-27

Privatskrivelse. Sigillet bortklippt.

Fleming af Lais, Erik, 1616–1679

President i Bergskollegium, riksråd

Affärshandling från 1673, möjligen kopia.

Två buntar sammanhållna handlingar angående fördelning av gods och gårdar mellan Erik

Flemings arvingar. Tillsammans 46 sidor, upps. 1705-06-21.

Fleming af Liebelitz, Anna Catharina, 1658–1718

Gift 1) 1674 med A. B. Hastfer, 1648–1676, 2) 1682 med Brynte von Ens, adlad Cronsköld,

1646–1688, 3) 1690 med Nils Brattman, greve Stromberg, 1646–1723.

1715-07-28

Privat familjeskrivelse.

Fleming af Liebelitz, Christina, 1628–1676

Född Rosladin, gift 1645 med riksrådet Herman Fleming af L., 1619–1673.

1668-01-11

Affärsskrivelse. Original. Sigillet bortklippt.

1689-04-10

Skrivelse i arvs- och reduktionsaffärer genom Kungl. reduktionskommissionen, gällande

hennes arvingar. Kopia. 36

Fleming af Liebelitz, Claes, 1649–1685

President, kansler, riksskattmästare

1678-01-18

Skrivelse i gårdsaffärer.

Odaterad skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.

1681-04-27

Skrivelse till F. från reduktionskollegiet.

36 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 54.


95

1683-10-02

Skrivelse från F. i reduktionsärenden. Kopia.

1707-11-28

Affärshandling rörande gårdsaffärer med Flemings arvingar. Med Nils Posses sigill. Två

sigill bortklippta.

Fleming af Liebelitz, Claes Adolf, 1771–1831

Statsråd, riksmarskalk

Meddelanden om konserter och andra musikaliska tillställningar på Haga år 1793.

Fleming af Liebelitz, Herman, 1619–1673

Riksråd, amiralitetsråd, överståthållare, gift 1645 med Christina Rosladin, 1628–1676

1659-08-28, Stockholm

Förpantningsskrivelse. Kopia.

Fleming af Liebelitz, Herman, 1654–1718

Kapten, lagman, gift 1679 med Catharina Sack, 1658–1743

1679-08-02

Köpebrev i två kopior, undertecknat av bägge makarna.

Fleming af Liebelitz, Herman, 1676–1729

Greve, kammarherre

1696-12-12

Handling innehålland uppgifter om den unge grevens studier, tydligen en instruktion uppsatt

av informatorn Johan Arent Bellman. 37

1698-01-27

Gåvobrev på en tomt undertecknat av Herman Fleming, brodern Laurent och svågern Jesper

Cruus. Original. Ett sigill bortklippt.

Ett räkenskapshäfte angående ”Penningar i Amsterdam”. Gäller de pommerska tertialgodsen

(från 1705–1714?).

En bunt sammanhållna likvidationshandlingar angående arvs- och gårdsaffärer med Sidonia

Juliana Lewenhaupt. C:a 27 sidor.

37 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 54–56.


Fem reverser från 1722, enligt anteckning av Jacob De la Gardie aldrig inlösta.

Fleming af Liebelitz, Lars, 1621–1699

President, riksråd

96

1672-04-26

Kort affärsskrivelse på franska till F. På andra sidan av samma papper en affärsskrivelse på

svenska 1674-09-10. Koncept?

Två odaterade affärsskrivelser. Koncept?

Fleming af Liebelitz, Magnus, 1655–1718

Överstelöjtnant

1693-11-20

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Endast undertecknad med M. Fleming men

möjligen avses denne Magnus Fleming.

Fleming af Liebelitz, Maria Catharian, 1696–1761

Gift 1714 med kammarherren Herman Fleming af Liebelitz, 1676–1729, i hans andra gifte

1718-04-28, Stockholm

Kvittens

Fleming af Liebelitz, Sigrid, 1639–1700

Född Gyllenstierna af Lundholm, gift 1) 1656 med riksrådet Göran Fleming af Liebelitz,

1628–1667, 2) 1674 med kanslirådet Jakob Johan Hastfer, 1647–1695

1673, Stockholm

Köpebrev i gårdsaffärer. Sigill bortklippta.

1673-04-12

Jordeboksutdrag. Med sigill.

Florman, Arvid Henrik, 1761–1860

Professor i anatomi i Lund 1801–1831

Personalia, meritförteckningar och skriftförteckningar (6 olika ex., defekta koncept och

kopior).

1826-11-29, Lund


97

Skrivelse från A. H. Florman till inspektoren M. Rosenqvist på Löberöd angående utskylder

av säd.

1840-01-29

Likpredikan över Florman hållen i Lunds domkyrka av Bengt Jakobsson Bergquist.


Flygge, Crispin, 1628–1673

Generaltullinspektor

98

1667-06-12, Stockholm

Obligation underskriven av Crispin och brodern Henrik Flygge. Två lösa bilagor medföljer,

den ena på franska.

Fock, Bernt Vilhelm, 1763–1837

Landshövding, ståthållare, president

1830-07-03

Skåltal hållna för F. och hans familj vid en avskedsfest.

Fock, Frans Evald, 1657–1738

Överstelöjtnant

1713-12-10

Skrivelse med begäran om riksdagspermission.

Fock, Mårten, levde 1687

Överste och kommendant på Nöteborg

1677-03-17, Nöteborg

Skrivelse på tyska med mest garnisonstekniska meddelanden.

Fock, Mårten Evald, 1686–1729 (?)

Major

1726-04-29, Stockholm

Erkännande att han mottagit en obligation angående inkomster från godset Kida i Livland.

Fogelhufvud, Arvid Michelsson, 1616–1685

Överstelöjtnant

1676-10-16, Åbo

Räkenskapsspecifikation

1677-02-03

Skrivelse angående generalmönstringar m.m. Namnunderskrift saknas. Möjligen hör

skrivelsen ihop med denne F.


1682-09-05, Stockholm

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”

Fogelhufvud, Arvid, d. 1700

Kaptenlöjtnant

99

1681-01-26

Skrivelse med privata affärs- och familjemeddelanden till Bengt Jean Horn. Två liknande

skrivelser till samma adressat från 1685 och 1686. 38

Follin, Petter

1698-01-08

Privat affärsskrivelse

Fornelius, Magnus Jonae, 1672–1751

Kyrkoherde i Västra Husby, Linköpings stift, 1714. Gift med Gertrud Rydelia.

Egendomlig gravskrift över tre av parets söner, som avlidit i maj 1717. 39

Forsberg, Carl Adolf

Postmästare

1835-03-26, Stockholm

Intyg för Forsberg tillsammans med en ansökan.

Forsberg, Johan Reinhold

Assessor, räntmästare

1829-01-17, Stockholm

Pro Memoria och intyg tillsammans med en tjänsteansökan. Avskrifter.

Forshell, Johan Henrik, 1799–1877

Apotekare i Vänersborg och Lund

Avskrifter av två rekommendationsskrivelser från 1839.

38 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 59 f. Uppgifterna där något hoprörda.

39 Se Westerlund & Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne III, s. 641 f.


Fotangel (Footangel), Tyris, 1664–1744 40

Gårdsägare

100

Odaterad attest av Carl Bankow om att F. blivit vinddriven och ej kunde komma till

riksdagen.

1710-06-18

Skadad skrivelse möjligen rörande denne F.

Fredenheim, Gustaf Carl Fredrik, 1781–1841

Överstelöjtnant

1841-02-24

Tal hållet över F. av överste D. L. Silfverstolpe, då Fredenheims vapen krossades i Kulla

kyrka. 2 ex.

Fredlund, Eric

1790-10-21

Klagoskrivelse till en bokhållare i ekonomiska och religiösa ärenden jämte dennes svar i

kopia.

Frese, Catharina

Änka efter Christofer Frese

1599-02-18, ”Jeggesar”

Revers på tyska. Original med sigill.

Friedrichs, Eric Gustaf von, 1749–1807

Major

1811-11-14, Kristianstad

Pro Memoria rörande hans och den efterlämnade familjens förhållanden utskriven av sonen,

underlöjtnanten Gustaf Adolf von Friedrichs.

Friesendorff, Fredrik von, 1707–1770

Landshövding, riksråd, president

1741-12-22

40 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 60.


101

Skrivelse på franska med privata affärsuppgörelser. Undertecknad endast med

”Friesendorff”. Möjligen avses denne F.

Frigel, Pehr, 1750–1842

Tonsättare, inspektor för musikkonservatoriet

En lista över vissa färdigskrivna partier till oratoriet ”Christi Grafläggning eller Begrafning”

(årtal saknas).

Fristedt, Anders, 1780–1838

Kyrkoherde i Dalköpinge och Gislöv 1832

1829-04-06, Everöd

Meritförteckning.

Fritz, Ludvig, 1605–1666

Räntmästare, kammarråd, landshövding

1642-09-12, 1648-03-26, 1648-04-30 och 1651-06-30

Kvittenser

Frölich, Hans Fredrik, 1637–1715

Överstelöjtnant, sekundöverste

1694-02-02

Skrivelse angående ”riksdagsexcuse” för en annan person.

Funck, Brita

Gift med brukspatronen Petter Pettersson.

1680-08-01, Stockholm

Obligation. Sigillet bortklippt.

Funck, Gustaf, 1670–1736

Bergmästare, lagman, landshövding

Sex affärsskrivelser från 1686–1700 till hovjunkaren Abel Reenstierna. Med sigill.

Furumarck, Erik Johansson, 1630–1682


Förvaltare, krigskommissarie

102

1667-01-12 och 1667-02-12, Stockholm

Handlingar rörande affärer med Claude Roquette Hägerstierna.

1668-08-26, Stockholms slott

Handling rörande affär med Hägerstierna. Sigillet bortklippt.

1668-12-19, Stockholm

Ytterligare en handling angående samma affärer.

Ytterligare 13 handlingar i samma affärer från 1667–1669, mest defekta koncept och kopior.

Fägerskiöld, Johan, 1648–1705

Överste, vice landshövding

1693-11-18, Stockholm

Lista över vissa officerare vid Västgöta-Dals infanteriregemente, vilka av annan tjänstgöring

hindrats bevista riksdagen.

Gadde, Gustaf, 1680–1738

Överste

1699-05-31, Tavastehus

Skrivelse i gårdsaffärer, arrendefrågor m.m. Därjämte P.S. och tre lösa tillägg.

Gairdner, Robert

Överstelöjtnant, slottshauptman på Nyslott 1650

1655-03-08, Kexholms slott

Skrivelse rörande arrendeaffärer.

Geete, Erik, 1658–1733

Assessor

1713-12-28

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Geijer, Bengt Gustaf, 1682–1746

Brukspatron på Uddeholm


1735-02-07

Skrivelse med affärsuppgörelser.

103

Gerth (Gerdes, Gerdt), Johann Heinrich, d. 1696 41

Hedvig Eleonoras hovpredikant 1673, biskop över Estland 1684, kyrkoherde i Tyska

församlingen i Stockholm 1689, biskop över Reval 1691 (besökte dock Estland endast en

gång)

Affärshandlingar, mest suppliker och inlagor av olika sort, handlingar i gårdsaffärer,

obligationer och reverser i affärer med Hägerstierna m.m., de flesta från 1680–1700,

sammanhållna i en volym på ca 300 sidor. De flesta handlingarna är daterade i Stockholm.

Ett register i början helt defekt.

Gerdessköld, Johan, 1698–1768

Justitiekansler, hovrättspresident

1745-11-29, Stockholm

Affärshandling (fullmakt), som G. och två andra underskrivit.

[Gevalius, Hans Olofsson]

Rådman i Stockholm

Se nedan Rosenhane, Schering

Gezelius, Johannes d.ä., 1615–1690

Biskop i Åbo 1664

1662-08-23, Stockholm

Obligation.

Odaterad handling rörande samma obligationsaffär.

1666-05-04, Stockholm

Räkenskapsuppställning, rätt konceptartad.

1667-11-22, Stockholm

Skrivelse angående Gezelius’ löneförhållanden. Underskrift saknas.

Gezelius, Johannes d.y., 1647–1718

Biskop i Åbo

41 Se Gunnar Hellström, Stockholms stads herdaminne, s. 565.


104

1666-11-20, Åbo

Skrivelse rörande faderns obligationsaffärer. Med sigill.

1667-01-18, Stockholm

Skrivelse utan underskrift i samma affärsfrågor.

Giertta, Adam Johan, 1674–1739

Överste, kammarherre

1724-07-01, Valkiala

Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.

1725-03-11, Valkiala

Affärsskrivelse

1726-08-03, Valkiala

Skrivelse närmast rörande arvsaffärer.

Girs, Aegidius

Landskamrerare i Jönköpings län

1691-08-02, Jönköping

Gravationsintyg

Giös, Erik Jacobsson, 1628–1693

Överstelöjtnant

Odaterad berättelse om hur Erik Giös, hans söner Jacob och Erik och två medlemmar av

släkten Rosenley haft förhinder och måst utebli från riksdagen.

Giös, Johan, 1647–1697

Major, lagman

1685-04-20

Privatskrivelse till en syster.

Godenhielm, Johan, d. 1714

Hovrättsassessor

1713-12-16, Stockholm

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.


Goertz, Georg Heinrich, 1668–1719

Statsman, geheimeråd

105

1717-12-13, Lund

G:s namnteckning, urklippt ur ett brev. På andra sidan: uppgifter om hans gravskrift

(Wieselgrens hand?).

Granatenfelt, Pierre Bo Margalli, 1597–1667

Överstelöjtnant

1663-04-25

Attest

Granatenhielm, Magnus Mörk, 1644–1714

Generalmajor

1697-11-03

Transumt av en skrivelse från professor A. Riddermarck i Lund till Granatenhielm med

begäran om ”riksdagsexcuse”. Vidare en anteckning av Granatenhielm om att Riddermarcks

hemställan delgivits riddarhussekreteraren.

Granfelt från Dal, Lars Gran, 1651–1722

Överste

1686-09-11, Stockholm

Skadad skrivelse riktad till tygmästare Samuel Örn och behandlande riksdagsexcuse för en

major Gyllentrost.

Grass, Anders

1650-10-28

Skrivelse rörande gårdsförhållanden. Med sigill.

Grass, Mikael Gottlieb

Ståthållare i Reval omkring 1646–1649

1646-12-18, Reval

Affärsskrivelse på tyska. Sigillet bortklippt.


1649-05-30, Reval

Köpebrev på tyska.

106

Grawallius, Carl Olof, 1786–1861

Fältprost, kyrkoherde i Ulrika Eleonora församling i Stockholm 1847

Avskrift av meritförteckning för G. och en annan sökande till en tjänst. Odaterad.

Greiff, Fromhold Christer von, 1719–1783

Överste

1770-09-17

Skrivelse angående en militär permissionsanmälan.

Grill, Anthoni, d. 1703

Riksguardie

1681-12-23

Köpekontrakt med grevinnan Maria Sophia De la Gardie rörande svenska pärlor för 3000

daler kopparmynt. Med Maria Sophia De la Gardies underskrift och sigill. Grill har sedan

påtecknat handlingen på holländska. Kontraktet sönderklippt. 42

42 Se Wieselgren DelaGardiska archivet IX, s. 87 f.


107


Grill, Anthoni, 1705–1783

Grosshandlare i Amsterdam

1748-04-27, Amsterdam

108

Skrivelse till Magnus Winge om avsändande av en kista böcker.

Grill, Claes, 1705–1767

Köpman, kommerseråd, direktör i Svenska Ostindiska kompaniet

Äreminne över Grill av docenten Anders Norberg 1780. Ett handskrivet häfte på 52 sidor. 43

Grill

Två minnesverser vid en fru Grills bortgång. Inga namn eller årtal utsatta men troligen

härrör sig verserna från 1700-talet.

Grip, Ebba Mauritzdotter, 1583–1666

Gift 1617 med riksrådet Svante Banér, 1583–1628

1658-12-04 och 1658-12-10, Stockholm

Två reverser

1669-03-09

Skuldsedel. Allt rörande affärer med Hägerstierna. Med G:s sigill.

Gripenberg, Johan Wittman, 1632–1703

Krigskommissarie, vice landshövding

1676-10-20

Skrivelse till G. med inbjudan till ett bröllop.

1679-01-03

Skrivelse från G. till Gustaf Henrik Horn med nyårsönskningar. Skadad.

1679-09-15

Skrivelse från G. till O. Stiernman i privata affärsärenden.

43 Tryckt i: Äreminne. Öfver herr Claes Grill, kongl. maj:ts troman och directeur vid Ost-indiska compagniet ...

Uprättadt af Anders Norberg. ... Och utgifvit af sällskapet Utile dulci. Stockholm, 1774. Tr. hos H. Fougt, r. af

k.w.o. och k:gl. Boktr.


Gripenheim, Johan August, 1712–1789

Minister, regeringsråd

109

1769-02-09, Regensburg

Skrivelse, vari han anmäler, att han utsett Mathias Benzelstierna att representera släkten vid

nästkommande riksdag.

Gripenhielm, Carl

Direktör över svenska lantmäteriet 1683

1693-08-21, Stockholm

Skrivelse angående vissa kronohemman och lägenheter i skärgården. Handlingen är ej

undertecknad med namn men troligen adresserad till G. Kopia. 44

Gripenhielm, Nils, 1653–1706

Landshövding, lantmarskalk

1697-01-09 och 1697-02-04

Två skrivelser till Abel Reenstierna med affärsuppgörelser och uppgifter angående

Gripenhielms porträttsamlande.

1704-06-29

En militär attest om en soldat.

Odaterad skrivelse, vari G. anhåller om ”riksdagsexcuse” för en annan person.

Gripenmarck, Daniel, 1633–?

Kommissarie för kopparmyntningen i Avesta.

1693-11-20, Stockholm

Skrivelse med ”riksdagsexcuse”.

Gripensköld, Magnus, 1663–1712

Överstelöjtnant

1693-10-30

Skrivelse där han anhåller om ”riksdagsexcuse” för sig själv och för sin åldrige farbroder.

Gripenstierna, Fredrik, 1728–1804

44 Se Wieselgren DelaGardiska archivet IX, s. 88 f.


Hovjägmästare

110

”Varia telegraphica”, papper med uppgifter om provisoriska telegrafiska försök 1794–1795.

Sist en redogörelse daterad Stockholm 1794-12-10. 45

45 Nämnd i Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 202.


111


Gripenwaldt, Johan, 1649–1693

Överstelöjtnant

112

1688-07-07

Ej undertecknad skrivelse till G. rörande privata gårdsaffärer. Troligen ett koncept.

Grissbach, Georg Fredrik, 1661–1702

Överstelöjtnant

Odaterad skrivelse till en riddarhussekreterare med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Grooth, Anton von, 1645–1705

Kommissarie, kammarråd 1689

1694-05-04

Handling i arvs- och gårdsaffärer.

Groth, Georg

1558-06-29, Reval

Assignation på tyska.

Grothusen, Anna

Arnold Grothusens hustru, f. Rasch

1689-09-05

Lånehandling. Sigillet bortklippt. 46

Grothusen, Arnold

Livländsk ädling, gift med Anna Grothusen, f. Rasch

1582-08-08

Kvittens på latin. Med sigill. Skadad. 47

Grothusen, Johan, d. 1703

46

Tryckt i Wieselgren DelaGardiska archivet V, s. 6. På baksidan anteckning av Wieselgren. Sigillet har klippts

bort efter det att denna anteckning skrevs.

47

Tryckt i Wieselgren DelaGardiska archivet V, s. 5 f.


Ägde Källfjärds säteri i Finland

113

1680-09-13, Björneborg

Attest att G. på grund av sjuklighet ej kan resa till den beramade riksdagen.

Groubbe (Grubbe) ?

1717-04-10, Stockholm

Skrivelse till en dam med privata meddelanden mest på franska.

[Grubbe]

Se: De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Stiernfelt.

Grubbe, Lars

Krigskommissarie

1694-10-26, Stockholm

Skrivelse i arvs-, bytes- och reduktionsaffärer rörande förhållanden med Grubbes arvingar

och deras affärer med kronan.

Grubbe, Sivert, 1566–1636

Kansliämbetsman, diplomat, länsman i Malmöhus, Dalby kloster och Lundagård 1602

1615-12-28 och 29, Malmöhus

Brev till Anne Skovgaard, änka efter Holger Ulfstand. 48

Grubbenhielm, Johan Peter, d. 1707

Fänrik

1697-10-21

Defekt skrivelse till en befallningsman, som ombedes mottaga hans ursäkter för uteblivande

från herredagen och konungens begravning. Sigillet bortrivet.

Grubbensköld, Anna Christina, d. 1744

Gift med generalmajoren Per Silversparre, 1679–1750

1737-03-05, Alvastra

Skrivelse av privatkaraktär till en väninna.

48 Detta brev överfördes 2009-11-25 från De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 4.


114

Grundel-Helmfelt, Margareta Hedvig, 1620–1686 49

Född von Parr, gift 1656 med Simon Grundel-Helmfelt, 1617–1677

1684-01-08, Stockholm

Kopia av testamentshandling

1697-11-16 och 1698-08-02

Två handlingar angående det Helmfeltska sterbhusets affärer. Kopior.

Odaterad skrivelse till en syster, skadad.

Grundel-Helmfelt, Simon, 1617–1677

Fältmarskalk, generalguvernör, riksråd, gift 1) 1647 med Margareta von Truchses, d. 1655,

2) 1656 med Margareta Hedvig von Parr, 1620–1686.

1661-02-06

Skrivelse utgörande pass för överste Gustaf Horns fru. Skadad. 50

Grönhagen, Claes Henrik, 1643–1712

Lagman

1693-10-18, Stockholm

Attest för riksdagspermissioner.

Gröninger, Johan Fredrik von, 1654–1730

Överstelöjtnant

1688-07-31, Malmö

Skrivelse med anmälan att han på grund av sin regementstjänst ej kan bevista riksdagen.

Sigillet bortklippt.

Guldbrand, Gabriel, 1788–1859

Lektor i Skara, kyrkoherde i Särestad, Skara stift, 1840, prost 1834

1831-06-10

Utdrag ur Skara domkapitels protokoll, angående G. och två andra, som sökt ett lektorat.

Avskrift.

49 Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 27; Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 96 f.

50 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 96 f.


Gyldencrantz, Jonas Böös, 1628–1683

Landshövding i Halland

1677-09-30 och 1677-10-12, Halmstad

Två skrivelser i rusttjänstärenden.

Gyldenhoff, Baltasar Thile, 1626–1689

Krigsråd, landshövding

1684-08-02, Västerås

Skrivelse i gårdsaffärer.

1688-05-11, Västerås

Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklipp.

115

Gyldenclou, Anna Maria, d. 1705

Gift 1664 med räntmästaren Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, 1622–1673

1673-11-14, Stockholm

Affärshandling rörande gårdsaffärer och affärer med Hägerstierna. Kopia. Skadad.

Gyldenclou, Jakob, 1636–1692

Assessor i Wismarska tribunalet

1675-12-20, Stockholm

Attest över gårdsutskylder. Namnunderskriften är skadad p.g.a. sigillet klippts bort.

Möjligen avses denne G.

Gyldenstolpe, Carl Edvard, 1770–1852

Major, överstekammarjunkare

1799-04-22, Stockholm

Meddelande om hans äldste sons födelse.

Gyldenstolpe, Nils, 1642–1709

Kansliråd, kanslipresident

1671-11-21

Attest

1684–1703


116

Tretton Ehrenstéen-Gyldenstolpeska familjebrev, samtliga på franska. De flesta breven är

skrivna av Nils Gyldenstolpe till hans hustru Margareta Ehrenstéen under deras vistelse i

Haag. En del brev är ej undertecknade, kanske snarast koncept eller kopior.

Gyllenanckar, Bengt, 1646–1696

Vicepresident i Svea hovrätt

Odaterad

Attest beträffande riksdagsexcuse för Carl Filip von Sack.

Gyllenbock, Johan Jürgen

Löjtnant

1690-09-24, Reval

Attest på tyska.

Gyllenborg, Fredrik, 1698–1759

Kammarherre, president

1745-11-22, Stockholm

Kvittens

[1758?]

Inbjudningsskrivelse till en dotters bröllop.

Gyllencrona, Magdalena Catharina, 1672–1735

Ogift

1735-05-29

Verser till hennes begravning. Utan författarnamn.

Gyllenhielm, Carl Carlsson, 1574–1650 51

Riksamiral, president i amiralitetskollegium

1616-10-02

Tjänsteskrivelse på tyska till underståthållaren i Reval Knut Claesson. Med sigill.

1620-05-03

Revers. Sigillet bortklippt.

51 Bytesbrev 1632 och 1639 se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


117

1631-04-05

Pass utfärdat för glasmästaren i Småland Paul Gaukunkel, som skall upprätta en glashytta i

Ryssland. Sigillet bortklippt.

1633-03-07, 1634-03-20, 1634-03-26, 1634-04-07, 1634-04-10, 1634-04-13, 1634-05-08,

1634-05-22, 1636-12-16 och 1639-11-13

Tio skrivelser angående affärer med Gaukunkel och med en fru Margareta till Skänninge (se

nedan, Månesköld af Seglinge). 52

Skadad, odaterad brevlapp utan tydlig adress och avsändare. Avsändaren ber om

rekommendation bl.a. hos Carl Carlsson, konungens son, och möjligen avses just Carl

Carlsson Gyllenhielm.

Gyllenhielm, Elisabet Karlsdotter, 1622–1682

Gift 1) 1645 med Axel Turesson Natt och Dag, 1621–1647, 2) med Balthasar Marschalk,

1623–1685

1660-07-18, Stockholm

Privatsskrivelse med detaljer för en begravningsplanering.

Gyllenhielm, Julius Johansson, 1560–1581

Ståthållare på Åbo slott 1580

Inlaga 1606 av Mats Eriksson om de Gyllenhielmska arvegodsen i Finland, vilka donerats

till G. och hans systrar Sofia (gift med Pontus De la Gardie) och Lucretia och som sedan

övergått till Sofia G:s efterkommande. Inlagan är på 27 sidor.

Gyllenhierta, Christer Nilsson Rosencrantz, 1608–1669

Assessor, häradshövding

G. har bevittnat en kopia av en revers, som 1651-02-10 utskrivits av Axel Stålarm.

Gyllenhierta, Göran Nilsson Rosencrantz

Levde 1640, lantjunkare i Finland

1639-04-25

Revers

[Gyllenhorn, Joen Olsson]

Dom- och bytesbrev 1536–1542, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

52 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 89 ff.


Gyllenhöök, Per Larsson Hök, 1645–1706

Häradshövding

118

1697-10-28, Skinnskatteberg

Skrivelse vari han meddelar, att han på grund av extra tjänsteåligganden icke kan infinna sig

vid riksdagens början men hoppas kunna komma senare.

Gyllenlood, Bengt Severinsson Juusten, d. 1609

Amiral, befallningsman på Åbo slott

1609-07, Olsböle

Testamentshandling. Original. 53

Gyllenlood, Erik, 1660–1697

Löjtnant

1686-09-01, Kimito

Skrivelse till ryttmästare Henrik Nöding, som ombedes excusera G. och hans familj på

riddarhuset, då ingen av dem kunde komma till riksdagen.

Gyllennieroth, Johan, d. 1708

Löjtnant

Odaterad skrivelse, vari han anmäler, att han på grund av medellöshet icke kan komma till

riksdagen.

Gyllenpalm, Carl Johan, 1720–1788

Landssekreterare

G. har bevittnat en avskrift av en handling, som utfärdats av Philip Rothlieb 1746-03-18 och

som rör en kommande husesyn på en kungsgård.

Gyllenpatron, Nils, 1674–1744

Kammarråd

1715, 1740–1744

28 skrivelser i gods- och gårdsaffärer, arrendefrågor m.m. Närmast avses gods i Pommern.

53 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 11–18.


Gyllenpistol, Carl, 1641–1695

Generalmajor, landshövding

119

1681-10-06, 1681-10-07, 1681-10-09

Kvittenser rörande affärer med Hägerstiernas sterbhus.

Tre handlingar från 1667–1690 rörande reduktionskommissionsaffärer. Kopior.

Gyllenpistol, Henrik Richter, 1614–1656

Ryttmästare

1647-03-12

Obligation utfärdad av Anders Biörson. Gyllenpistol har bevittnat handlingen. Sigillen

bortklippta.

Gyllenskepp, Johan, 1715–1798

Löjtnant

1739-07-28, 1739-12-08

Två skrivelser mest om militära förhållanden.

Gyllenspång, Peter Spång, 1620–1683

Kapten vid Kexholmska koloniregementet 1662

Klagoskrift från 1676 över ”hemgång” med misshandel och dylikt. Intyg och förklaring av

major Zimmerman och kapten Hartvigh bifogas. 54

Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Göran, 1632–1686

Riksråd, president Reduktionskollegium

1685-11-23

Skrivelse till amiral Didrik Wrangel i sterbhus- och reduktionsaffärer. Original och kopia av

samma handling.

Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Göran, d. 1736

Överste, generalmajor

1697-07-15, Uppsala

Skrivelse angående specifikation av munderingssorter vid livkompaniet.

54 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 92 f.


120

Gyllenstierna af Lundholm, Anna, 1610–1679

Född Skytte af Duderhof, gift 1630 med amiralen och landshövdingen Göran Gyllenstierna

af Lundholm, 1601–1646

1662-11-27

Orderskrivelse till en fogde angående spannmålsaffärer med Hägerstierna. Sigillet

bortklippt.

Gyllenstierna af Lundholm, Carl, 1575–1621

Bisittare i Svea hovrätt

1599-11-14

Skrivelse till ståthållaren Börje Jönsson Rosenstråle i Vadstena, mest i privata bytesaffärer.

Gyllenstierna af Lundholm, Carl Christoffer, 1748–1811

Överste

1769-04-11

Skrivelse till riddarhusdirektören med underrättelse om att han utsett annan person till

representant för sin familj vid den instundande riksdagen.

Gyllenstierna af Lundholm, Ingeborg, d. 1628

Född Bielkenstierna, gift 1600 med riksamiralen Göran Gyllenstierna af Lundholm, 1575–

1618

1625-07-22

Bytesbrev i gårdsaffärer.

Gyllenstierna af Lundholm, Nils Göransson, d. 1601

Riksråd och kansler, riksdrots

Kopia av Nils Gyllenstiernas skrivelse till drottning Elisabeth i England år 1583 samt

drottningens svar (latin). 55

1592-08-15

Egenhändig attest. Original.

Gyllenstierna af Svaneholm, Axel, 1653–1705

55 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 7–10.


Ryttmästare

121

1674-11-26, 1682-04-15, 1690-08-30, 1678-06-21, 1716-08-21 och 1716-08-22

Sex sammanhållna affärspapper, obligationer och andra handlingar rörande affärer efter fru

Maren Juel och sterbhusaffärer efter G. själv.

Gyllenstierna af Svaneholm, Birgitta (Brita), d. 1668

Född Reedtz, gift 1650 med Erik Gyllenstierna af Svaneholm, 1622–1665

1651-03-29, Vordingborg slott

Skrivelse på danska till G. från hennes fader Fredrik Reedtz med upplysning om en släktings

död och begravning.

På arkets två mellansidor avskrifter av en del gamla danska recept på läkemedel.

Gyllensting, Botvid, 1639–1705

Kapten

1695-10-19

Skrivelse angående en obligation. Skadad.

Gyllentorner, Magnus, d. 1707

Regementskvartermästare

1686-08-28

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Gyllenållon, Anders, 1644–1713

Major

1680-10-29, Stockholm

Skrivelse med betygande att han på grund av sina militära tjänsteplikter icke kan bevista

riksdagen.

Gädda, Christoffer Giedde, 1637–1705

Major

1689-01-25

Skrivelse, vari han proponerar att få sätta annan person i sitt ställe vid riksdagen. Skadad,

sigillet bortklippt.


122

Götlin, Erik, 1744–1820

Amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, professor i Uppsala

1779-04-10, Uppsala

Avskrift av akademiskt testimonium.

Fortsatt kortfattad meritförteckning t.o.m. 1792.

Beskrivning över hans verksamhet vid myntkabinettet.

Två tavlor med avbildningar av gamla mynt jämte två tabeller med förklaringar.

Hagendorn, Peter von, 1666–1698

Kapten

1694-11-03, Stockholm

Skrivelse utgörande en attest om ”riksdagsexcuse” för annan person.

Hahl, Gustaf

Affärshandling i förpantnings- och lagfartsärenden. Kopia. Själva handlingen odaterad men

gäller ärenden 1718–1720.

Hall, John d.y., 1771–1830

Affärsman, bruksägare

1807-05-13, Göteborg

Förteckning över återstående skulder och tillgångar.

Hallenberg, Jonas, 1748–1834

Riksantikvarie, kansliråd

1803-06-28, Stockholm

Skrivelse med underrättelse om vissa examina i Vitterhetsakademien.

[Hamilton, Ludvig]

Bytesbrev av G. Ribbing 1662, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Hamilton af Deserf, Hugo, d. 1679


Överste

123

1650-01-25, Stockholm

Tjänsteskrivelse på tyska till en sekreterare. Med sigill. Skadad.

1664-09-23, Stockholm

Kvittens

1665-05-20, Stockholm

Obligation. Skadad.

Hamilton af Hageby, Fredrik Edvard, 1779–1837

Kammarherre

1829-04-26, 1832-01-24, 1832-02-22 och 1832-02-24

Fyra skrivelser av privatbrevskaraktär till släktingar ur familjen Saltza på Mem.

Hamilton af Hageby, Hugo Johan, 1668–1748

General, fältmarskalk

1731-05-26, Stockholm

Affärshandling. Med sigill.

Hamilton af Hageby, John Hugo, 1752–1805

Generaladjutant, överste

1770

”Vers författade af Herr Prosten Svanander öfver Friherre Hugo Hamilton då han vid 18 års

ålder anlände till Barsebeck för at resa utrikes, och där antaga tjenst” Kopia.

Hamilton af Hageby, Malkolm, 1635–1699

Generalmajor, landshövding

1684-12-24

Skrivelse rörande privata gårdsaffärer.

1693-11-18

Memorial över de officerare vid överste Hamiltons regemente, som kunde anföra lagligt

förfall till uteblivande från riksdagen.

Hamilton af Hageby, Malkolm, 1695–1741


Kapten

1734-03-10

Privat familjeskrivelse.

Hammarberg, Gustaf, 1653–1731

Generaladjutant, överjägmästare

1687-05-04, Stockholm

Skrivelse angående gårds- och bytesaffärer.

124

1714-02-09

Skrivelse med påpekande att han icke kan komma till riksdagen utan förordnat annan person

att där föra familjens talan. Med sigill.

Hammarskjöld, Peder, 1614–1671

Överste, landshövding

1664-03-23, Helsingborg

Tjänsteskrivelse angående en gästgivares besvär. Skadad.

Hammarstedt, Nils, 1780–1847

Kyrkoherde i Tibble och Åland, Uppsala ärkestift

Odaterat PM angående sökande till Balingsta pastorat.

Hare, Anders Eriksson, d. 1646

Fogde i Hallula och Hattula härader i Finland 1617–1619

1621-04-23, Åbo

Revers. Med sigill.

Hare (Hara), Erik, d. 1627

Fogde, ståthållare på Uleåborg och Kajaneborg 1610

1621-03-31

Kravskrivelse. 56

Hastfer, Odert

56 Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 95 f.


Överste

125

1676-01-21

Tjänsteskrivelse på tyska till Odert Hastfer, undertecknad av J. Duncker, Ritter.

Hastfer, Otto M.,

1717-04-09, Lund

Skrivelse till Malte Ramel angående gårdsaffärer och utskrivningsfrågor.

Hauswolff, Henning Vilhelm, 1712–1746

Auditör, hovsekreterare, assessor

1739-07-04, Stockholm

Militär tjänsteskrivelse på tyska. Till denna skrivelse har senare bifogats en kort

levernesbeskrivning med omnämnande av Hauswolffs död i samband med sjöolycka.

Hauswolff, Leonard von, 1746–1826

Rikshärold, överceremonimästare

Utdrag ur hans ämbetsjournal. Uppgifter om kröningsceremoniel. Uppgifter på franska om

vissa ordnars instiftande (citat ur ett franskt arbete från 1720).

Hedborn, Samuel Johan, 1783–1849

Kyrkoherde i Askeryd, Linköpings stift, 1820, vitter författare

Meritförteckning från en ansökan 1818.

Hederhielm, Peter

Major, häradshövding

1723-09

Ansökan angående en lagmanstjänst.

Heerdhielm, Henrik Scheffer (adlad H.), 1655–1712

Advokatfiskal, vicepresident i Svea hovrätt

1688-07-20

Skrivelse i sterbhus- och gravationsaffärer.


126

Heijkenskjöld, Carl Vilhelm Detlof, 1790–1866

Kapten, bergsråd

1806-02-18, Karlstad

Originell privatskrivelse.

Henel, Anders Joachim von, 1687–1744

Major, kommendant

1735-03-06, Stockholm

Skrivelse angående hans fortsatta utgivande av boken ”Det florerande Sverige”.

Hermansson, Mattias von, 1716–1789

Riksråd, president i Kammarkollegium

1763-01-21, Stockholm

Privatskrivelse på franska med nyårsönskningar och dyl.

Hermelin, Olof Nilsson Skragge, 1658–1709

Kansliråd, statssekreterare

1706-02-07

Skrivelse på franska till Lamoral von der Noth med privata meddelanden och upplysningar

om avsändande av pass.

Hermelin, Olof, 1694–1728

Kapten

1717-11-01 och 1717-11-12, Stockholm

Revers med kvittens angående tidigare affärer med Maria Hägerstierna.

Hermelin, Samuel Gustaf, 1744–1820

Bergsråd

1807-12-23, Stockholm

Skrivelse angående hans utgivning av geografiska kartor och kostnadsförslag för detta

ändamål.

Herndahl, A. L.


[1826 eller 1827?]

Ett PM angående en gårdsförsäljning.

127

Hessenstein, Fredrik Wilhelm von, 1735–1808

Furste, fältmarskalk

1785-12-19, Stockholm

Affärshandlingar (stämningsmemorial) angående arvsprocessen om Ekolsund.

Heyden, Gerhardt (Gert) von der

Defekt affärsskrivelse, närmast om en skuldsedel. Utan namn och årtal men gäller möjligen

denne H.

Hierta, Carl, 1702–1766

Generalmajor

1766-02-28

Parentation vid hans begravning. Kopia.

Hiertha, Hans

1688-02-04

Skrivelse rörande spannmålsaffärer. Skadad. Med sigill.

Hierta, Per, 1613–1693

Överste, generalmajor

1665-03-28

Kvittens. Med sigill.

Hierta (Gierta), Sven, 1661–1737

Ryttmästare

1713-12-02

Skrivelse med anmälan att han ej kan bevista den tillstundande riksdagen.

Hilchen, Jakob, d. 1688


Överste

128

1684-10-03

Affärsskrivelse till J. Günter, bokhållare för Hägerstiernas sterbhus. Sigillet bortklippt.

Hilcke, Johan, levde 1721

Affärsman

1710–1721

En serie sammanhållna affärshandlingar med inlagor, attester och kalkulationer rörande en

affärsprocess mellan H. och engelsmannen Grainger. Kopior, ca 34 sidor.

Hildebrand, Bror Emil, 1806–1884

Docent i numismatik i Lund 1830–1837, riksantikvarie

Odaterad förteckning på svenska medlemmar av Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab,

bl.a. hedersledamoten Jacob De la Gardie.

Hilletan, Gabriel Månsson, 1641–1689

Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1685

1689-01-21

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Hirschenstierna, Georg Vilhelm, d. 1708

Kapten

1693-11-25, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Hjelmborg, Anna Catharina, 1706–1738

Gift 1722 med översten Carl Gustaf Silfverlåås, d. 1733

1735-04-29, Bagarbo

Skrivelse rörande spannmålsaffärer.

1736-12-15, Bagarbo

Anbefallningsskrivelse för brodern Clas Hjelmborg. Skadad.

Hjelmborg, Gabriel Johan, 1708–1747


Notarie

129

1735-05-01, Finstaholm

Skrivelse angående en supplik till Kammarkollegium.

Hjelmstierna, Johan Finderus, 1672–1727

Överstelöjtnant

1724-09-24

Skrivelse angående gårds- och spannmålsaffärer.

Hjärne, Erland Erlandsson

Bankosekreterare

1671-03-17, Stockholm

Ett P.S. i en privatskrivelse på tyska till lantrådinnan Elisabet von Gertten. Den egentliga

skrivelsen är undertecknad av Bernhard Knubbert.

Hogguer, Johan Jakob, 1680–1742

Friherre

Handling från 1747 rörande hans sterbhusaffärer med översikt över tidigare kvittenser och

kalkulationer, mest från 1714.

På aktomslagets insida register av Peter Wieselgren över hans egen samling DelaGardiska

archivet.

Hoghusen, Johan, 1686–1736

Ryttmästare, adjutant

1713-12-23

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Holmberger, Lars Magnus, 1790–1845

Kyrkoherde i Torpa, Linköpings stift 1827

Promemoria angående klagomål över prästval i Torpa församling 1825-12-11. Kopia.

Holmbergsson, Johan Henrik d.y., 1804–1835

Tecknare, grafiker


130

13 almanackor med privata anteckningar (1817, 1819, 1820, 1822–1824, 1826, 1828–1833).

Holmer, E. G.

Kronofogde

1836-12-02 och 1837-11-24

Inlagor angående ett nådevedermäle.

Holmgren, Maria Brita, d. 1831

Fru

1831-11-29

Predikan vid hennes jordfästning. Avskrift.

Holmqvist, Carl Olof, 1754–?

Major, överstelöjtnant

1812-12-01, Stockholm

Vördsamt ämbetsmemorial.

Holst, Jörgen Simonsson

1614-02-15

Säljebrev till Hans Boije, något defekt.

Holst, Mauritz Ludvig, 1636–1700

Häradshövding

1684–1688

Fem affärshandlingar (koncept och kopior) mest rörande affärer med Hägerstiernas sterbhus.

1693-11-18, Stockholm

Intyg om riksdagsfrånvaro.

Homodeus, Caesar

Tre sammanhållna kvittenser från 1636.

Homodeus, Theophilus


Med. dr

131

Räkning från 1593 på medikamenter, som ordineras av H. och uttagits hos apotekaren

Simon. Tyska och latin. 57

57 Tryckt (ofullständigt) i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 10.


132


Hoorn, Johan van, levde 1656

Borgare i Stockholm

133

Räkning från 1650 med debet och kredit rörande affärer med Maria Sofia De la Gardie.

[Hordeel, Lars Henriksson]

Adelsbrev av Johan III 1576 och stadfästelse av Sigismund 1594, se De la Gardieska arkivet,

Pergamentsbrev.

Hufvudfelt, Nils Persson, d. 1655

Major

1653-04-08, Stockholm

Köpebrev. Sigillet bortklippt.

Hülphers, Abraham Jacob, 1673–1737

Köpman i Stockholm

1707-01-10, Stockholm

Kvittens.

Hylteen, Samuel von, 1671–1738

Landshövding i Kristianstads län 1719

1706-02-15, 1732-12-27, 1734-01-01

Tre privatskrivelser på franska och svenska från H. med olika upplysningar och hälsningar.

1724-05-11 och 1734-03-22

Två inlagor ställda till H., mest rörande indrivning av utskylder. Den andra både i original

och kopia. Skadade.

Hård af Segerstad, Adolf, 1642–1697

Överjägmästare

1686-09-29, Stockholm

Skrivelse med anmälan om riksdagspermission för lantjägmästaren Nils Ulfsköld.

Hård af Segerstad, Brita, levde 1656


134

Gift 1615 med översten Zakarias Pauli, 1568–1630

1636

Privatskrivelse till Michel Påfvelsson med förfrågningar om en Anders Påfvelsson. Med

sigill. Skadad.

1656-05-31

Supplikskrivelse. Med sigill. Skadad.

Hård af Segerstad, Carl, 1591–1653

Riksjägmästare, landshövding

1650-11-14, Stockholm

Skuldsedel. Med sigill.

1652-07-10

En beställning av vissa klädesleveranser. Därjämte en av sonen Carl Carlsson Hård 1652-08-

09 undertecknad leveransnota. Med sigill.

Hård af Segerstad, Gustaf, 1635–1689

Överste

Odaterad skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Hård af Segerstad, Johan, 1617–1691

Landshövding, överkommendant i Halland 1674

1665-06-22

Inskrivningsskrivelse. Med sigill.

Hård af Segerstad, Johan Göransson, 1652–1685

Ryttmästare

Skrivelse till majoren Axel Stårck, vari begäres, att denne skall göra Brynte Papegojas

”endskyllan” på riddarhuset. Sigillet bortrivet.

Hård af Segerstad, Lennart, 1683–1747

Major, överjägmästare

1721-10-02, Lidköping

Ekonomisk supplik.


Hårleman, Carl, 1700–1753

Överintendent

135

Skrivelse på franska till H., som i slutet tillskrivit ett erkännande, undertecknat 1747-10-29.

Själva skrivelsen innehåller en affärsuppgörelse men är av okänd hand och odaterad.

Hägerflycht, Nils Arvidsson, 1635–1702

Överinspektor över tullarna och accisen, assessor

1681-11-15, Stockholm

Skrivelse angående en supplik i tullbehandlingsfrågor.

Hägerhielm, Leonard, 1673–1721

Assessor

1713-12, Jönköping

Skrivelse till lantmarskalken utgörande en riksdagspermissionsanmälan.

Hästesköld, Casper

1685, Stralsund

Privatskrivelse till en syster.


136


137

[Høeg, Greger]

Köpebrev 1624, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Rodsteen

Högvall, Bengt Eriksson

Historiographicus regius 1711

1697-06-04, Uppsala

Privatskrivelse.

Höpken, Anders Johan von, 1712–1789

Riksråd, president i Kanslikollegium. Kansler

1745-11-07

Revers (med autograf).

Höpken, Daniel Niklas von, 1669–1741

Statssekreterare, president i Kommerskollegium

1709-09-01

Privatskrivelse på franska.

1721-04-15

Privatskrivelse

Båda dessa skrivelser endast undertecknade ”Höpken”. Troligen är Daniel Niklas von

Höpken avsändare.

Höpken, G. von

1702-03-21, Lübeck

Tjänsteskrivelse på tyska.

Höpken, Ulrika Eleonora von, 1724–1747

Född Sparre af Söfdeborg, gift 1744 med Anders Johan von Höpken, 1712–1789

Avskrift av den i Salems kyrka över henne uppsatta gravskriften.

En begravningsvers till hennes ära utan angiven författare.

Hörbeck, Johan Peter, 1787–1860


Kyrkoherde i Örgryte, Göteborgs stift 1829

138

Avskrifter av tre tjänstgöringsutlåtanden ihop med någon ansökan (1828–1829?).

[Hösten, Peter von]

Stadfästelsebrev på Höstenhof 1594, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Iggström

Assessor

Avskrift av en handling i gårdsaffärer gällande en överenskommelse 1761-04-22 varvid

Iggström biträtt.

Jacobsköld, Johan

Assessor, överstelöjtnant

1649-08-10

Skrivelse på tyska angående inlogerande av ryttare. Sigillet bortklippt.

1678-06-28

Skrivelse av Georg Friedrich Lybecker med ett egendomligt intygande att J. tidigare förlupit

sitt regemente.

[Jacobsköld, Jöns Nilsson]

Konfirmationsbrev för hans änka på Idingstad 1645, se De la Gardieska arkivet,

Pergamentsbrev. 58

Jernfeltz, Emerentia, 1634–1702

Född Flygge, gift 1653 med Olof Persson Jernfeltz, 1627–1692

Odaterat

Underdånigt memorial, närmast en supplik med uppräknande av oförrätter, som hennes

svärmoder med medhjälpare tillfogat henne.

Jernfeltz, Fromhold, 1727–1803

Regementskvartermästare

1782-05-26, Gripsholm

58 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 114 f.


139

Privatskrivelse, vari mottagaren, troligen bergsrådet Nils Dalberg, anmodas att komma till

Gustav III:s sjukläger. Enda underskriften är Jernfeltz och möjligen avses denne J. 59

59 Jfr De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 22:7.


Johan Kasimir, 1589–1652

Hertig, pfaltzgreve

140

1652-02-23

Konfirmationsbrev för Bengt Jonsson på gården Almstad i Tåby, Östergötland, samt ett

erkännande av mottagaren. Egenhändig underskrift med sigill.

[Johansson, Christiern till Värnäs]

Morgongåvobrev till Carin Larsdotter (Ulfsparre) 1564, se De la Gardieska arkivet,

Pergamentsbrev.

Juusten, Jöns

Borgare i Viborg, Finland


141

Köpebrev från 1560. Bland sigillvittnen är Paulus Juusten, biskop i Viborg, sedan i Åbo, d.

1576. Original (sigillen skadade). 60

Järta, Hans, 1774–1847

Statssekreterare, landshövding

Memorial till Kungl. Maj:t angående förslag till nya överflödsförordningar. C:a 76 sidor.

Undertecknat i Falun 1816 av Hans Järta. Tryckt i Hans Järta, Valda skrifter, utg. 1882–

1883 av Hans Forssell.

Avskrift av verser i parodisk stil tillägnade svavelbruksdirektören Johan Henric Gahn. En

del är direkt parodi på Franzéns ”Den gamle knekten”. Ett par teckningar också bifogade.

Möjligen från 1814.

Kafle, Christina, 1684–1750

Gift 1718 med översten Johan Ahlefelt, d. 1732

1733-01-08

Supplik med bön om underhåll för henne och hennes barn.

Kafle, Erland, 1617–1678

Häradshövding, hovrättspresident

1670-07-27, Stockholm

Bytesbrev

Kafle, Erland, 1653–1729

Kornett, lantjunkare

1689-01-17

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Kagg, Carl Jörgen, 1644–1686

Kammarherre

1668-08-11

Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

1677-08-06

Lantbruksekonomisk tablå. Med sigill.

60 Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 11.


142

1681-01-16

Skuldebrev undertecknat av Carl J. Kagg och av hans hustru Märta Christina Kagg. Kopia.

1681-09-11

Skrivelse angående affärer med Hägerstierna.

Kagg, Lars, 1595–1661

Krigsråd, fältmarskalk, riksmarsk

1650-05-15

Affärsskrivelse.

1651-06-21

Skrivelse angående militärförhållanden. Sigillet bortrivet.

1656-05-28

Militär tjänsteskrivelse.

1660-03-28

Skrivelse i familjeärenden till Tore Olofsson Ollonberg. Sigillet bortklippt.

Dessutom en lös brevlapp.

Kagg, Nils, 1598–1653

Överste, kommendant

1647-12-17, Paris

Revers på franska. Med sigill.

1650-08-02

Skrivelse i militärärenden till Gierd Antoni Rehnschiöld.

Kagg, Nils, 1636–1699

Kammarherre

1661-11-24

Skrivelse rörande spannmålsaffärer.

Kaijser (Keyser), Henrick, d. 1663

Kunglig boktryckare


1636

Kvittens på tyska.

Kalling, Per, 1700–1795

Generallöjtnant, riksråd

143

1771-06-08, Stockholm

Anmälan att han med fullmakt förordnat annan person att representera familjen vid

instundande riksdag. Skadad.

Kaulbars, Catharina von, 1701–1775 61

Född Ekmark, gift 1749 med generalen Johan Fredrik von Kaulbars, 1689–1762

1775-02-10

Kopia av testamentsförordnande.

Kellgren, Johan Henrik, 1751–1795

Vitter författare, Kungl. handsekreterare

Avskrift av ”Ode öfver Christus” (se Samlade skrifter 2, s. 16 ff.), tryckt i Stockholms-

Posten 1779, nr 69. Avskriften här från 1785. 62

En avskrift från 1786 av en version av ”Mina löjen”. 63

Kempensköld, Samuel, 1599–1670

Lektor, riddarhussekreterare

1657-05-27, Karlstad

Skrivelse till riddarhusets kuratorer och föreståndare angående material till en adlig

matrikel. 64

Kijl, Magnus, 1656–1721

Assessor, lagman

1689-09-13

Skrivelse rörande de Lillieska sterbhusaffärerna.

61 Fastebrev 1766. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

62 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 67–72 och XX, s. XXVI (rättelser).

63 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XVIII, s. 137 f.

64 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 115.


1714-12-04

Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.

1715-10-14 och 1717-01-12

Två skrivelser i familje- och gårdsaffärer.

144

[King, J.]

Donationsbrev 1648–1650, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Kistner, Jacob

Exekutionsförvaltare. Chartae sigillatae-ombudsman i Malmö stad

Avskrift av meritförteckning och diverse betyg och intyg 1823–1834.

Kleman, Johan, 1780–?

Landssekreterare i Blekinge län 1809, lagman 1816

1821-06-22, Karlskrona

Avskrift av tjänsteförteckning.


145

Klinkowström, Ture Leonard, 1735–1821

En av rikets herrar 1795. Överstemarskalk 1797

Odaterad

Pro memoria på franska över ekonomiska förhållanden och olika uppdrag, som han haft.

Odaterad

Kort lista på svenska över olika uppdrag och värv, som anförtrotts Klinckowström.

Klinckowström, Leonard, 1742–1821

Kammarherre, regeringsråd i Pommern

1819-04-08

Kvittens

Klinckowström

En Fersensk-Klinckowströmsk släktutredning från 1839


Klingspor, Adolf Magnus, 1647–1701

Vice landshövding i Åbo län, överste

146

1698-03-17, Helsingfors

Skrivelse till Anton von Grooth angående rustningslängder.

Klingspor, Christian Joakim, 1714–1778

Överste, generalmajor

1747-12-02

Affärsskrivelse till Magnus Winge, kamrerare vid De la Gardieska sterbhuset.

Klingspor, Fredrik Filip, 1761–1832

Kammarherre, hovmarskalk, ståthållare på Stockholms slott 1818

1831-03-02, Stockholms slott

Avskrift av testamentsförordande.

Klingspor, Johan, d. 1729

Livdrabant

1697-07-08

Köpebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Klinteberg, Otto Vilhelm af, 1792–1845

Major

Hyllningsverser, osignerade och odaterade men tydligen avseende hans bröllop 1838.

Klöfverskjöld, Carl Eriksson, d. 1673

Ryttmästare

1660

Supplik till herrar generalmönstringskommissarier i Finland angående ny och förbättrad

militärtjänst. Sigillet bortklippt.

Klöfverskjöld, Erik Gustaf, 1773–1849

Livdrabant

1797-12-31, Fredrikshald


147

Supplik till Carl von Danckwardt. Jacob De la Gardies överskrift: ”Bref ifrån en för skuld

rymd Lifdrabant Klöfversköld till Öfverste Danckwardt.”

Knoppert, Henrick

1652-07-24, Dorpat

Obligation på tyska. Med sigill. Skadad.

1668-10-08, Falkenau och 1669-08-20

Två affärshandlingar på tyska, den från 1668 skadad.

Knorring, Göran Johan von, 1657–1726

Överste, kommendant

1721-08-16, Stockholm

Köpebrev. Med sigill.

Knorring, Henrik, d. 1679

Major, ståthållare på Hapsal

1641-09-21, Stockholm och 1650-11-25, Jakobsdal

Två reverser på tyska.

Specialräkningar från åren 1649–1664 närmast gällande gårds- och arrendeaffärer och vidare

en del rörande sterbhusaffärer efter Jacob De la Gardie (c:a 48 sidor). Söndrigt omslag med

annotationer.

Knorring, Johann

1656-06-04, Reval

Kvittens på tyska.

Kock, C. A., 1788–?

Lagman

Avskrift av meritförteckning vid tjänsteansökan 1831.

Kollanius, Johannes H.,

1652-05-29


Privatskrivelse

Korp, Petter

148

1628-12-29, Hapsal

Två liknande skrivelser daterade samma dag rörande ett skepp med pengar från Sverige till

Riga som blivit förhindrat att komma igenom Moonsund p.g.a. väderförhållanden.


149


150


Koskull, Anders, 1677–1746

Landshövding, generallöjtnant

151

1733-02-10, Stockholm

Skadad skrivelse, där namnunderskriften bortfallit. Möjligen är avsändaren denne baron

Anders Koskull. Med sigill.

Koskull, Erik, 1645–1705

Kapten

1680-10-19

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Skadad.

Koskull, Gustaf, 1636–1707

Överste

1697-10-08

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.

Koskull, Jakob, d. före 1619

Häradshövding, ståthållare

1603-03-07

Frihetsbrev på ett hemman. 65

Koskull, Otto Johan, 1680–1728

Överste, generalmajor

1720-10-12

Privatskrivelse till en kamrer.

Koskull, Otto Magnus, 1720–1794 Koskull, Ulrik Carl, 1722–1754

Lärkonstapel Livdrabant

Bröder. Processhandlingar från 1742–1743 (c:a 63 sidor).

Krabbe af Krageholm, Jörgen, 1633–1678

Kanslisekreterare

65 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 116.


1671-01-11

Kopia av kontrakt i gårdsaffärer.

Krabbe af Svaneby, Erik, 1582–1654

Ståthållare, jägmästare

152

1631-04-17, Svenneby

Skrivelse angående gårdsbyte. Sigillet bortklippt.

1631-03-11, Svenneby

Bytesbrev i gårdsaffärer. Gustaf Krabbes sigill bortklippt.

Kradt, Wolff Hieronymus von

Överste

1684-11-20, Malmö

Handling rörande förpantningsaffärer m.m.

[Krook, Jacob]

Se nedan Lindeman och Meijendorff

[Krook, Jöns]

Fastebrev 1673, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Krumme, Nils

Skrivelse av Erik Spåre angående Krummes bröllop 1559-02-05. Skadad.

Kruse, Gustaf

Fastebrev 1684, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

Kruse af Elghammar, Johan, d. 1714

Ryttmästare

1693-11-03

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Kruse af Elghammar, Sigvard, 1628–1664


Ryttmästare

153

Rulla över de ryttare, vilka för 1655 års ränta värvats av ryttmästare Kruse.

Kruse af Verchou, Carl, 1698–1757

Kornett, ryttmästare

1726-02-25

Handling i gårdsaffärer vari K. haft del.

Kurck, Jöns, 1590–1652

Riksråd, president i Åbo hovrätt

1629-01-27

Kravsedel angående utskylder.

Kurssell, Anna von

Gift med Fabian von Ungern, d. 1621

1642-04-09, Hapsal

Affärskvitto på tyska. Med sigill.

Kurssell, Christopher

1621-07-04, Stockholm

Kvittens på tyska. Med sigill.

Kyle, Hillevi, d. 1632

Född Posse, gift med Claes Hansson Kyle

1616-12-20

Skrivelse mest rörande spannmålsaffärer. Skadad.

König, Peter Teodor, 1718–1800

Superkargör, direktör

1778-10-03, Storeberg

Förklaring att han på grund av ålder och sjukdom (”en swår hufwud swindel”) ej kan infinna

sig vid instundande riksdag.


154

Königsmarck, Maria Aurora von, 1662–1728 66

Kanonissa i stiftet Quedlinburg. Prostinna därstädes 1700.

1718-01-01, Quedlinburg

Två kvittenser på tyska i original (med sigill) och kopia.

1725-08-29, 1726-09-06 och 1726-11-07, Quedlinburg

Tre privatskrivelser på franska till en neveu.

1752-03-24, 1753-01-27

Två proklama-handlingar på tyska efter hennes bortgång. Den från 1752 är en kopia, den

från 1753 original med Georg II:s sigill (kung av Storbritannien och kurfurste av Hannover).

Königsmarck, Otto Vilhelm von, 1639–1688

Fältmarkskalk, generalguvernör

1670, Läckö

Pantkontrakt (defekt koncept).

1674-10-08, Vänngarn

Affärsskrivelse från Magnus Gabriel De la Gardie till en assessor Ehrenström angående K:s

pant- och gårdsaffärer. Kopia.

Kopia av del av en skrivelse från maj 1833 angående Königsmarckska testamentspapper,

m.m. Jacob De la Gardies hand.

Könsberg

1822-05-21, Bosjökloster

Klagoskrivelse riktad till inspektoren Magnus Rosenqvist.

Köppen, Johan

Major

1649-07-17

Tjänsteskrivelse på tyska.

Körning, Carl, 1595–1641

Kapten

66 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 124 f.


155

Skrivelse från 1622 rörande gårds- och förpantningsaffärer. Skadad. Sigillet bortklippt.

1628-08-08, Åbo

Skrivelse rörande gårds- och förpantningsaffärer. Med sigill.

Körning, Knut, d. 1670

Ryttmästare

1650-02-17, Åbo

Arrendekontrakt. Med sigill.

1651-07, Åbo

Obligation

1652-07-03, Tenala prästgård

Köpebrev

1652-06-29, 1652-07-03

Affärshandling (godsaffärer)

1652-07-05

Kvittens

1652-07-05

Lös räkningsuppställning

1654-04-16, Gennarby

Obligation. Med sigill.

Odaterad affärsskrivelse i godsaffärer.

Lagerbielke, Gustaf, 1777–1837

Hovkansler, statsråd

Två svenska poem och två mindre uppsatser på franska. Odaterade konceptartade kopior.

Odaterat personligt meddelande på franska.

Lagerbielke, Johan Gustaf, 1745–1812

Överamiral, president i kammarrätten

Avlöningsuppställning för amiral L. 1810.


Lagerbring, Sven, 1707–1787

Professor i historia i Lund 1742, kansliråd

156

Fragment av auto-biografi av Lagerbring. Avskrift av originalet. 67

Lagercrona, Anders, d. 1739

Generalmajor

Odaterad

Anmälan om ”riksdagsexcuse” för överstelöjtnanten J. Skyttehielm.

Lagerfelt, Israel Israelsson, 1610–1684

Vice president i Kommerskollegium 1654, riddarhusdirektör

1655-06-09

Kvittens

1658

Kopia av affärsskrivelse

1665-10-23

Revers

1666

Mycket defekt affärshandling. Sigillet bortklippt.

Odaterad anmälan om riksdagsfrånvaro.

Tre ytterst defekta konceptartade kopior av affärsskrivelser. Odaterade.

Lagerheim, Carl Erik Bergqvist, 1742–1813

President i Statskontoret

1803-03-24

Privatskrivelse till G. Lagerbielke

Lagerqvist, Daniel, 1685–1734

Häradshövding

1726-07-07

67 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. IV.


Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.

157

Lagerqvist, Erik Eriksson Dryselius, 1608–1692

Häradshövding, lagman

1685-03-07 och 1686-07-07

Två skrivelser i gårdsaffärer m.m.

Lagerstedt, Jakob Gavelius, 1655–1698

Kommissarie, köpman

1687

Revers på tyska.


158


Lagerström, Magnus Laurin, 1666–1736

Regeringsråd, kansler

159

1692-07-26, Stettin

Skrivelse till Marie Stenbock med privata affärsuppgörelser och meddelanden. Sigillet

bortrivet.

Landberg

Landskamrerare i Örebro

”Ödmjuk Pro Memoria” angående Landberg uppsatt av landshövdingen Erik Wrangel.

Skrivelsen odaterad men troligen från 1730-talet.

Landzberg, Lars Henriksson, 1605–1672

Assessor i kammarrevisionen

1662-01-13

Handling angående inventering på en gård. På handlingen är hela underskriftspartiet

bortklippt. Möjligen har L. haft befattning med den.

Langenhielm, Johan, 1655–1716

Krigsfiskal, överauditör

1702-11-24, Malmö

Kvittens

Langman, Erik, 1644–1708

Lantjunkare

1682-09-28

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Lantingshausen, Jakob Albrecht von, 1699–1769

General, överståthållare

1748-01-27, Helsingfors

Växel på franska med en attestering på svenska, Stockholm 1748-02-26

1760-09-19, Prenzlau


160

Befullmäktigande för annan person (Axel von Fersen) att företräda familjen vid röstning på

Riddarhuset.

Leijel, Henrik, 1627–1710

Handelsman, brukspatron

Revers på tyska, daterad i Narva. Underskriften, sigillet och årtalet bortklippta.

Leijel, Jakob, 1612–1678

Handelsman, brukspatron

Odaterad

Affärshandling, närmast i arrendefrågor.

Lejon, Björn Claesson till Lepas, d. 1551 68

Riksråd

1534, måndagen före Maria Magdalenas dag, Åbo

Köpebrev. Original med sigill.

Lejon, Claes Björnsson, d. 1579

Slottsloven på Revals borg 1576–1577

1589-01-04

Skiftesbrev efter L. på några gods i Finland.

Lejon, Hans Björnsson till Lepas, 1530–1572

Riddare, ståthållare, gift med Karin Henriksdotter Horn af Kanckas

Bytesbrev i gårdsaffärer, troligen från 1555.

1570-02-11

Kopia av skiftesbrev. Själva kopian från 1589-06-04.

Leijonadler, Carl, 1685–1741

Major

1731-10-06

Skrivelse angående en affärsprocess.

68 Se även, De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


Leijonberg, Johan, 1625–1691 69

Resident i England 1661, envoyé

161

1669-03-12, London

Skrivelse angående diplomatiska förvecklingar.

Odaterat privatbrev till en dam, mest på franska.

Leijonburg, Georg Fredrik, 1638–1692

Överstelöjtnant

1686-02-11

Erkännande av Anna Greta Rosenstråles invitation till hennes mans begravning.

Leijoncrantz, Gerhard, 1631–1684

Burggreve i Göteborg

1680-10-01

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Leijoncrona, Johan Holm

Hovintendent, generalkommissarie, d. 1687

1665-05-10, 1665-05-11, 1665-07-05, 1733-06-02

Handlingar rörande gårds- och arrendeaffärer, sterbhusaffärer, affärer med Agneta Horn och

direktör Gyldenstedt m.m. De sista är en handling efter målens handläggande i Svea hovrätt.

Leijonflycht, Anders, 1644–1713

Regementskvartermästare

1693-11-18, Stockholm

Lista över adliga officerare vid överste Gyllenpistols regemente, vilka ej kunde närvara vid

riksdagen. Listan utskriven av L.

Leijonhufvud

Släkttavlor. Konceptartade

69 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 1 f.


Leijonhufvud, Axel Gabriel, 1650–1732

Assessor, landshövding

162

1680-10-03 och 1689-02-06

Två skrivelser med anmälan om riddarhusfrånvaro.

1719-05-01, 1723-07-05, 1724-09-30, 1726-02-18, 1726-03-11, 1726-07-16, 1726-08-04

och 1726-08-10

Flera handlingar, obligationer o. dyl. rörande affärer med Elsa Beata Kurck och med hennes

sterbhus. Alla dessa handlingar utom den näst sista kopior.

[Leijonhufvud, Gustaf Adolf]

Köpebrev 1652, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, jfr d:o under Fleming.

Leijonhufvud, Gustaf, 1597–1658

Landshövding

1626-03-28

Assignation

1620-06-15

Pantbrev. Sigillet bortklippt.

1642-03-03

Skiftes- och bytesbrev i gårdsaffärer. Kopia.

1650-11-02

Revers

Leijonkloo, Anders, 1639–1719

Kommissionssekreterare, envoyé

Odaterad handling i gårdsaffärer.

Leijonsköld, Carl Fredrik, 1660–1706

Ryttmästare

Odaterat intyg vari han på begäran gör några officerares ”excuse” på riddarhuset.

Leijonstedt, Olof Vilhelm, 1752–1792


Överste

163

Två skrivelser i militära angelägenheter till Gustaf Armfelt, den ena enligt anteckning från

1788.

Leijonstråle, Vilhelm Albrekt Hoppen, d. 1700

Artillerikapten

1693-10-19, Karlskrona

Privat affärsskrivelse

Leijonwall, Lars Stare, 1623–1697

Kapten

1686-08-28

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Lenaeus, Johannes Canuti, 1573–1669

Ärkebiskop i Uppsala 1647

Räkenskapsuppställning från 1645–1647. Original.

Leopold, Carl Gustaf af, 1756–1829

Vitter författare, kansliråd, statssekreterare

1798-12-24

”Plaisanterie” överräckt till Leopold troligen av G. A. Silfverstolpe. 70

Leuhusen, Casper

Borgare i Stockholm

1593-02-27, Stockholm

Köpehandling

Leuhusen, Peter, 1649–1726

Hovmarskalk

1685-09-05, Stockholm

Privatskrivelse till en syster. Sigillet bortrivet.

70 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 235 ff.


Lewenhaupt, Adam Ludvig, 1659–1719

General

1700-10-01, Stockholm

Kvittenshandling. Med sigill.

Lewenhaupt, Adolf Fredrik, 1745–1791

Överhovstallmästare

164

Fragmentarisk beskrivning på tyska över Lewenhaupts död. Möjligen kopia av något

obduktionsprotokoll utskrivet av en tysk läkare.

Lewenhaupt, Amalia, d. 1628 71

Född von Hatzfeld, gift 1592 med riksdrots Mauritz Lewenhaupt, 1559–1607

1608-10-13

Inventariehandling rörande grevinnans skepp.

1610-07-10, Stockholm

Köpehandling i spannmålsaffärer.

Odaterad

Supplik angående betalning för ett skepp och 100 tunnor spannmål.

En odaterad och svårbestämbar kvittens, som möjligen är av Amalia Lewenhaupt.

Lewenhaupt, Amalia Christina Ulrika, 1824–1826

Dotter till landshövding Adolf Patrik Lewenhaupt och hans hustru Amalia Eleonora, f.

Ramel

Verser vid flickans död 1816-03-24. Ingen författarangivelse eller underskrift.

Lewenhaupt, Amalia Vilhelmina, 1663–1740

Född von Königsmarck, gift 1689 med Carl Gustaf Lewenhaupt, 1662–1703

1702-09-13, Stockholm

Hyreskontrakt

1732-12-29 och 1733-02-17

71 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 5 f.


165

Två brev på tyska till grevinnan L. från en major C. H. von Wyneken, mest i privata

affärsfrågor. Vidare ett tredje brev från A. Wyneken, odaterat.

1736-04-21, Övedskloster

Skrivelse på tyska av grevinnan L. i privata affärsfrågor och godsaffärer.

Lewenhaupt, Axel, 1554–1619 72

Riksråd, ståthållare

1613-11-28

Förpantningskontrakt (kollationerad kopia).

Lewenhaupt, Axel Johan, 1660–1717

Vice amiral, kommendant, assessor

1692-02-11, Stockholm

Räkenskapsuppställning i pant- och gårdsaffärer. Med sigill.

Lewenhaupt, Carl Adam, 1791–1816

Auskultant, kammarherre

Kopia av odaterad gravskrift.

Lewenhaupt, Carl Mauritz, 1620–1666

Riksråd, fältmarskalk, president i Krigskollegium

1689-02-11 och 1691-07-14

Affärshandlingar rörande arvskiftet efter C. M. Lewenhaupt. Sigill bortklippta.

1692-12-23

Handling med ett tillägg 1692-12-24 och med en kopia av den första handlingen. Det gäller

mest reduktions- och sterbhusaffärer. Sigill bortklippta.

1694-05-02

Ytterligare en arvskifteshandling.

Lewenhaupt, Charles Emil, 1721–1796

Generalmajor, lantmarskalk

1737-07-04, 1737-12-02

72 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 45 f och X, s. 4 f.


166

Två skrivelser angående ekonomiska förhållanden m.m. för ett ryttmästarboställe i

Sallerup. 73 Med sigill.

1751-10-06

Defekt och ofullständig brevlapp.

Lewenhaupt, Charles Emil, 1797–1871

Major

1818-12-24

En skämtsam fullmakt för Charles Emil Lewenhaupt som överjägmästare – tydligen ett

kamratskämt. Med Jacob de la Gardies överskrift ”Plaisanterie. Fullmagt för den

jagtälskande Grefve Ch. Emil Lewenhaupt 1818.” Ingen riktig underskrift finnes.

Lewenhaupt, Christina, 1650–1716

gift 1671 med Henrik Fleming af Lais, 1644–1675

1697-03-12

Arrendekontrakt. Med sigill.

Lewenhaupt (Leijonhufvud), Ebba Månsdotter, 1529–1609

Född Lilliehöök, gift 1548 med Sten Eriksson Leijonhufvud, friherre och greve Lewenhaupt,

1518–1568

1604-04-10, Bro

Öppet brev mot sonen Mauritz (10 ½ sid., original, skadad). 74

Kopia av arvsavtal, som gjordes 1619 och senare inlämnats 1642-08-12.

Kopia av arvsuppgörelser från 1621, mest rörande gods- och gårdsaffärer.

1621-10-02

Ytterligare en handling rörande gårdsaffärer. Original.

Register över arvslotterna från 1610 (kollationerad kopia).

1686-03-10

Arvs- och reduktionshandling jämte en äldre från 1641.

Handlingar rörande gods- och gårdsaffärer, mest defekta kopior (ca 35 sid.).

73 Se nedan Randbäck, Olof.

74 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 26 ff. Skiftesbrev av Johan III 1568, se De la Gardiska arkivet,

Pergamentsbrev.


167

Lewenhaupt, Eva, 1657–1729

Gift med landshövdingen Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, 1645–1684

1684-11-10, Stockholm

Orlovssedel för en trädgårdsmästare vid Nynäs. Med sigill.

Lewenhaupt, Gustaf Adolf, 1619–1656

Riksråd, krigsråd, fältmarskalk

1654-04-02, Uppsala

Testamentsurkund. Kopia.

1656-11-15

Privatskrivelse till grevinna.

Utdrag ur likpredikan, som hållits över L. av Erik Emporagrius (endast en del personalia).

1678-09-06, Stockholm

Affärshandling i gårds- och sterbhusaffärer.

Lewenhaupt, Gustaf Mauritz, 1651–1700

Överste

1703-03-05, Stockholm

Skrivelse i arvs- och sterbhusaffärer rörande skifte efter L. Kopia.

Lewenhaupt, Hedvig Sofia, 1801–1883

Gift 1824 med brukspatronen Henry de S:t Cyr, 1792–1857

1817-12-10

En ”testamentsurkund”. Enligt Jacob De la Gardies överskrift ett ”plaisanterie”.

Lewenhaupt, Louise Antionette Königsmarck, 1732–1805

Ogift

1805-05-05

Något defekt skrivelse på franska till henne, tydligen avsänd av en grevinna Eleonora de

Lœwenhaupt. Brevet innehåller tacksägelser för nådevedermälen från en annan grevinna L. i

Strasbourg.


168

Lewenhaupt (Leijonhufvud), Sten Eriksson, 1518–1568

Riksråd, ståthållare

1548-06-10, Kalmar

Privatskrivelse från Sten Eriksson L. till systern, drottning Margareta Leijonhufvud.

Original. 75

Leyonhusen, G.,

1676-03-07, Stegeborg

Handling avseende affärer ihop med en tidigare obligation. Underskriften bortklippt.

Lichton, Robert, 1631–1692 76

Generallöjtnant, president i Åbo hovrätt, kungl. råd

1685-09-30

Skrivelse rörande en rättsaffär, som L. varit inblandad i.

1689-02-07

Skrivelse angående hans representation vid riddarhuset. Sigillet bortrivet.

Odaterat

Kravbrev på franska angående en skuld till L.

Lidiin, Anders

Postdirektör

1812-04-03, Stockholm

En ansökan om lönetillökning tillika med ett PM, innehållande meritförteckning o. dyl., allt i

kopior.

Lidner, Bengt, 1757–1793

Vitter författare

1780-08-28

Intyg på franska från en universitetslärare i Göttingen om Lidners studier och uppförande

därstädes.

75 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet I, s. 106 ff.

76 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 7.


Liebsdorff, Joakim, 1597–1666

Krigsfiskal, mantalskommissarie

1664-03-08, Stockholm

Köpebrev på en gård i Finland. Med sigill.

Liewen, Bernhard Otto von, 1625–1699

Överste

169

1653–1666, Reval

Obligation med fyra sammanhållna handlingar på tyska. Kopior.

Liewen, Bernt Vilhelm von, 1685–1771

Kommendant, generallöjtnant

1728-12-28, Landskrona

Privatskrivelse till Carl Sparre med devota nyårsönskningar. Skadad.

Liewen, Carl Fredrik von, 1721–1762

Överadjutant, överste

1742-08-31

Skrivelse till Malte Ramel mest med politiska riksdagsmeddelanden. Med sigill.

1744-05-30

Skrivelse i privata affärsfrågor.

1747-04-03

Skrivelse rörande erhållande av en kopia av en skrivelse från Krigskollegium.

Alla tre enbart undertecknade med ”Liewen”. Möjligen avses denne Carl Fredrik von

Liewen.

Liewen, Carl Gustaf von, 1695–1722

Kammarherre

Affärsskrivelse från Paris i juni 1716 till en ombudsman Stierncrona och fullmakt för denne

att i Sverige företräda von Liewens ekonomiska intressen. Kopia.

Liewen, Hans Henrik von, 1704–1781

Riksråd, kansler, riksmarskalk


170

1771-05-10, Stralsund

Defekt skrivelse med fullmakt åt översten Carl Hiertha att å hans vägnar rösta på

riddarhuset.

Liewen, Reinhold von, 1621–1665

Guvernör på Ösel 1654, generalmajor

1658-08-18, Stockholm

Affärshandling (obligation) på tyska. Med sigill.

[Lillie, Truls]

Köpebrev 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Scheiding

Lillie af Aspenäs, Mauritz, 1651–1710

Generalkvartermästarelöjtnant

1686-09-06, Bohus

Defekt skrivelse med förklaring, varför han ej kan komma till den instundande riksdagen

och begäran om ”excuse”.

Lilliecrona, Gustaf, 1623–1687

Landshövding, kansler, kungl. råd och president

1674-05-28, Helsingör

Skrivelse på franska angående en förrymd gäldenär. 77

Lillieflycht, Gabriel Emporagrius, 1639–1690

Hovråd, lagman

Stilövning med alfabet, siffror och citat på latin och tyska undertecknad Gabriel Erici 1659

(O puer si scires, quantum doctrina valeret, Nunquam dormires, noctesque diesque

studeres).

77 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 10.


Lilliegren, Simon, 1666–1736

Assessor, lagman

171

1693-11-19, Stockholm

Handling angående riksdagsförfall och ”excuser” för andra personer.

Lilliehorn, Johan Fredrik, 1745–1811

Landshövding

1803-04-30 och 1803-06-18, Vänersborg

Två skrivelser till Gustaf Lagerbielke med anbefallande förord åt prästen Petrus Petri

Ekelund i Dalsland. 78

Lilliehöök af Fårdala, Knut, 1603–1664

Landshövding

1647-11-10, Åbo

Affärshandling angående uppbördsfrågor. Skadad.

78 Se Edestam, Karlstads stifts herdaminne V, s. 258 ff.


Lilliehöök af Fårdala, Nils, 1630–1692

Överste

1684-08-11, Stockholm

Leveranskvittens. Sigillet bortklippt.

Lillienberg, Anders Daniel, 1711–1777

Häradshövding, kammarherre

172

1736-09-12 och 1736-09-13, Råby

Två skrivelser till major Olof Randbäck i Östra Sallerup mest i regements- och

boställsangelägenheter. 79

1736-09-13

Kort skrivelse med vissa uppdrag till två nämndemän.

Lilliengrip, Carl Paulin, d. före 1702

Häradshövding

1697-10-18, Ystad

Fullmakt för sonen Gustaf att vid närmast tillstundande riksdag företräda familjens intressen

på riddarhuset. Sigillet bortklippt.

Lillieqvist, Anders Nilsson, 1621–1668

Krigskommissarie

1661-07-26, Stockholm

Skrivelse till krigsrådet Simon Rosenbergh med rekommendation av en änkas supplik.

Lilliestråle, Joakim Vilhelm Bröms, 1721–1807

Lagman, justitiekansler

1787–1798

Poltitiska manuskript och brev på vers (c:a 15 sid.). 80

Lillieström, Jakob, d. 1704

Kapten

79 Se nedan Randbäck, Olof.

80 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 10–12, noten.


173

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Limnelius, Nils, 1767–1848

Juvelerare, rådman i Stockholm 1812

Tjänsteförteckning från 1831 eller senare.

Lind af Hageby, Bengt, 1632–1695

Överstelöjtnant

1686-08-16

Skrivelse med begäran om excuse på riddarhuset och förordnande av fullmäktige för

familjen.

Lindblom, Jakob Axelsson, 1746–1819

Biskop i Linköping 1786, ärkebiskop i Uppsala 1805

1787-03-01

Avskrift av ett tal till Linköpings stifts prästerskap.

1816-04-01

Skrivelse från ärkebiskop Lindblom till bergsrådet Nils Dalberg angående översättningen av

ett ställe i Moseböckerna.


174


Lindcrantz, Nils Ringius, 1648–1692

Juris professor i Åbo, häradshövding

175

1690-03-18 och 1690-04-19

Skrivelse i gårdsaffärer med olika handlingar, mest rörande reduktionsärenden.

Linde, Vendela Jakobsdotter, d. 1657

Född Lohrman, gift 1606 med räntmästaren och kammarrådet Erik Larsson von der Linde, d.

1636

1637-06-10

Säljebrev å ett hus vid Västerlånggatan i Stockholm. Sigillet bortklippt.

Lindeblad, Assar, 1800–1848

Vitter författare, kyrkoherde i Öved 1836, prost

Gravskrift över grevinnan Amelie Sparre i original och kopia.

Två avskrifter av ett tal av ”M.R.” vid Assar Lindeblads inträde i S:t Johanneslogen S:t

Christoffer 1828-10-21.

På sista sidan av den ena kopian två verser av Assar L. till en baron Rålamb 1828-10-23.

Lindeblad, Daniel, 1655–1694

Lektor, provinsialläkare

1693-11-08, Växjö

Skrivelse till Carl Adlerstedt angående ett sköldebrev. Med sigill.

Lindeman, Juliana Catharina

Änka efter kapten Jacob Krook (jfr nedan Meijendorff).

1698-06-25

Supplik till bokhållare Petter Wennerman.

1699-02-15, Reval

Anbefallningsskrivelse på tyska rörande Juliana Catharina Lindeman.

Lindencrona, Carl Gudmund, 1772–1818


Ryttmästare, krigsråd

1807-05-08, Lillö

Skrivelse angående rusttjänstfrågor.

Lös autograf på särskilt papper med sigill.

176

[Lindenow, Vivika, född Podebusk]

bytesbrev av Henrik Lindenow 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

Lindenstedt, Vilhelm, 1681–1770

Amiralitetskammarråd

1738-01-13

Skrivelse angående utsöknings- och utmätningsfrågor.

Lindhielm, Anders Grelsson, 1634–1704

Kammarråd, landshövding

1678-01-30, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Skadad.

Lindhielm, Mårten Grelsson, 1638–1720

Överste, landshövding

1689-07-24 och 1696-03-16

Två skrivelser rörande mönstrings- och rusttjänstfrågor. På den senare är sigillet bortklippt.

Linné, Carl von (Linnaeus), 1707–1778 81

Med. professor i Uppsala 1741, arkiater 1747

1767-11-13, Uppsala

Skrivelse till brukspatronen Frans Bedoire. Sigillet bortklippt. 82

1773-07-10, Ekolsund

Ett blad med botaniska anteckningar och figurer. Skadat.

81 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 215 f., IX, s. 211 f.

82 Tryckt i Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné I:3 (1909), s. 107–108.


177


178


179


Lode från Livland, Fromhold

Godsägare i Livland

1594-11-10, Reval

Attest på tyska.

180

Lood i Småland, Peder Månsson, d. 1647

Ryttmästare, underståthållare i Jönköping 1638

1634-09-03, Stockholm

Köpebrev. Sigillet bortklippt.

Lorichs, Anders, d. 1584

Hovjunkare och sekreterare hos Johan III

1578-11-21, Stockholm

Skuldsedel på franska. Med sigill. Skadad.

Lossow, Hans Christofer von

Kapten, jägmästare

1692-02-01, Örebro

Fullmakt på en jägmästaretjänst.

[Ludvigsson, Rasmus, d. 1594, se Rasmus Ludvigsson]

Luft, Fr. Joh. von der, 1787–

Lanträntmästare, magasinsförvaltare

1837-11-17, Kristianstad

Meritförteckning. Skadad.

Lundén, Lago Adam, 1789–

Kamrerare vid frimurarebarnhuset i Stockholm

Ett P.M. med meritförteckning och lönetablåer från mars och april 1839.

Lünow, Jöns, 1626–1706


Ryttmästare

1675-09-28

Skrivelse i gårdsaffärer.

Luther, Carl Friedrich

1743-01-31, Kiel

Affärsskrivelse på tyska.

Lutteman, Johan Martin, 1794–1853

Kyrkoherde i Othem, Visby stift, 1844

181

1829-01-28, Stockholm

Ett ”Pro Memoria”, närmast som en klagoskrivelse.

Lützow, Joakim Vilhelm, 1636–1699

Hovmarskalk

1689-01-31

Anhållan om ”excuse” för herredagen.

Lybecker, Harald, 1649–1714

Bergsråd

Skrivelser till Petter Wennerman i spannmåls- och gruvaffärer. Med sigill.

Loewe, Maria von

1706

Handling i reduktions- och gravationsaffärer. Skadad.

Löfgren, Anders, 1668–1728

Inspektor över Avesta bruk, landskamrerare

1699-04-16, 1699-10-08, 1699-10-12, 1699-10-15 och 1700-05-06

Affärsskrivelser mest i bruksaffärer. Med sigill. Skadade.

Löwen, Johan, 1697–1775


Hovmarskalk, president i Statskontoret

182

1769-04-06, Stockholm

Anmälan om fullmakt för annan person att föra ättens talan vid tillstundande riksdag.

Löwenhielm, Carl Gustaf, 1701–1768

Kansler, kanslipresident

1743-10-18, Stockholm

Affärshandling

[Löwenwolde, Jacob van den]

Fastebrev 1534, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

[Maidel, Tönnis]

Skuldebrev av Simon Vittinghoff 1548, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

Makeléer (Maclean), David, d. 1708

Överste, landshövding

1696-02-25, 1697-06-04 och 1698-02-15

Tre skrivelser angående rusttjänstlängder samt arvs- och gruvaffärer. Med sigill.

Makeléer, Gustaf, 1641–1701

Överste, kommendant

1689-03-20, Göteborg

Skrivelse i militära personfrågor

1694-02-03, Göteborg

Affärsskrivelse

Makeléer, Gustaf till Ström, 1744–1804

Överste, kammarherre

1785-07-05

Privatskrivelse

Makeléer, Johan, 1639–1696


Justitieborgmästare i Göteborg

183

1676-03-28

Defekt skrivelse på tyska undertecknad av T. van der Noth (med sigill). Möjligen rör det sig

om affärer med J. Makeléer.

Makeléer (Maclean)

1735-02-01

Privatskrivelse på franska. Endast undertecknad med släktnamnet.

Malmberg, Jonas

Fogde

1697-12-13 och 1698-05-14

Två defekta skrivelser angående gårds- och arrendeaffärer.

Mandelgren, Nils Månsson, 1813–1899

Artist, konst- och kulturforskare

1836–1899

Diverse intyg och utlåtanden (av bl.a. A. T. Gellerstedt) i original och avskrift.

Subskriptionserbjudande på M:s atlas över Sveriges odlingshistoria (tryck på franska, 4 ex.).

Manderstierna, Johan Dargeman, 1659–1739

Amtman, lanträntmästare

1693-10-12

Skrivelse till riddarhussekreteraren med anhållan om att på nästa herredag inskrivas på

riddarhuset.

Mannerberg, Johan Mose, d. 1720

Kapten

1680-07-11, Stockholm

Skrivelse med upplysningar till en riddarhussekreterare.

Mannerheim, Johan Augustin, 1706–1778

Överste


184

1765-01-12

Skrivelse med anmälan att han givit annan person fullmakt att intaga hans plats på

riddarhuset. Den är undertecknad enbart med ”Mannerheim”. Troligen avses just denne

Johan Augustin M.

Mannerheim, Lars August, 1749–1835

Justitieombudsman

Begravningsverser vid hans frånfälle 1835-03-18. Ingen författare nämnd.

Mannersköld, Christoffer Assarsson, 1583–1628 83

Överste, guvernör

1622-04-20

Tablå över ett röstförslag från hans regemente.

Mannersköld, Nils Assarsson, 1586–1655

Ståthållare, guvernör, landshövding

1648-02-09, Stockholm

Affärsskrivelse på tyska. Sigillet bortklippt.

Marderfelt, Filip

Geheimeråd, överkammarjunkare

Utdrag ur ett protokoll från en session i Göta hovrätt 1714, då en supplik av F. Marderfelt

föredragits. Vilken M. som avses framgår ej fullt klart.

Marqvardt, Jurgen Frederich

Köpman

Skrivelse angående affärer med Magnus Julius De la Gardie med kopia av en revers, som M.

underskrivit 1711-08-24.

Marschalck, Baltasar, 1623–1685

Kammarherre, hovmarskalk

1676-06-16

83 Köpebrev 1619, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


Obligation. Sigillet bortklippt.

185

Mattiae, Johannes, 1593–1670

Överhovpredikant, biskop i Strängnäs 1643–1664

1652-07-18, Åker

Affärshandling angående leveranser av bräder och timmer.

Maydell, Georg Johan, 1648–1709

Landshövding, general

1696, Helsingfors

Skrivelse i arvs- och godsaffärer till Gustaf Kruus arvingar. Sigillet bortklippt.

1696-12-31, Helsingfors

Skrivelse i arvs- och godsaffärer.

1697-04-12, Helsingfors

Skrivelse till Arvid Grooth angående rusttjänstlängder. Skadad.

Maydell, Johann (Hans), 1584–1622

Överste, ståthållare i Pernau och Hapsal

1610-02-20

Kvittens på tyska

Meck, Reinhold

1659-07-27, Reval

Affärshandling på tyska. Med sigill.

Meijendorff von Yxkull

1694-11-20

Affärsbrev till bokhållare Petter Wennerman undertecknat Jacob Krook (jfr ovan Lindeman,

Juliana Catharina). Brevet är lagt i ett aktomslag med Wieselgrens påskrift Meyendorff,

men detta namn är ej nämnt i brevtexten.

Meijer, Elias


186

1623-11-02, Riga

Obligation och kontrakt på tyska. Med sigill.

Meijerfeldt, Brita, 1700–1771

Född Barnekow, gift 1717 med Johan August Meijerfeldt, 1664–1749

1750-11-16, Stralsund

Handling på tyska rörande en gårdsdonation. Med sigill.

1753-06-18, Hamburg

Räkningstablå på tyska (kopia) från en affärsman i Hamburg jämte en mindre affärsskrivelse

från samma person 1753-06-19. Affärsuppgörelserna gäller tydligen grevinnan M.

Meijerfeldt, Johan August, 1664–1749

Kansler, rikskansliråd

1730-01-03, Rosendal

Privat affärsskrivelse på tyska. Kopia.

1732-07-11, Vittskövle

Privat affärsskrivelse.

Meijerfeldt, Johan August, 1725–1800

Fältmarskalk

1773-12-20, Steinkowitz

Privatskivelse på franska till M. från Gerhard Ernst von der Öhle. Kopia av Jacob de la

Gardie.

Meijerhelm, Evert Johan von, 1657–1732

Kommendant, överste

1693-10-26

Skrivelse på tyska, s.k. riksdagsexcuse

Mein, Johannes 84

Handlingar rörande Meins övergång från lutherska till katolska läran omkring 1685. Sex

olika intyg från katolska myndigheter samt en liten resejournal på tyska.

84 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 159 ff.


Melanderhielm, Daniel, 1726–1810

Professor i Uppsala, kansliråd

187

1798-04-13

Skrivelse, troligen till bergsrådet Dalberg, angående yttrande över förslag till valsätt av

inhemska ledamöter av Vetenskapsakademien.

Mellenius, Olaus Jonae, d. 1747

Komminister i Hölö, Strängnäs stift

Åtta inlagor och suppliker från 1747 angående möjlighet att få Mellenius’ son till faderns

hjälppräst och efterträdare.

Mellin, Bernt, 1608–1690

Kommendant, landshövding


Affärsskrivelse på tyska utan tydlig datering.

Mengden, Ernst von, 1598–1655

Lantdomare i Livland

188

1630-02-06, Riga

Kopia av en kvittenshandling på tyska med en mängd underskrifter. Handlingen har

vidimerats av Ernst von Mengden 1637-08-30. Hans sigill är bortklippt.

1636-03-01

Mindre attest i gårdsaffärer på tyska.

Messenia, Anna, f. 1609-09-12, levde ännu 1676, men var död 1679-08-12

Dotter av jur. prof. dr Johannes Messenius och Lucia Grothusen; gift med stallmästaren vid

Strömsholm Hans Jacob Reichenberger/Rechenberg, av tysk börd, levde 1646-09-02, men

var död före 1649-08-18.

1668-10-20

Bytesbrev mellan A.M. och riksskattmästaren friherre Sten Bielke. Original. Sigillen

bortklippta. 85

Messenius, Johannes, 1579–1636

Professor i Uppsala 1609, författare, assessor

Odaterad balansräkningsuppställning, som enligt senare överskrift (Wieselgrens?) gäller

Messenius.

Meurer, Ignatius, 1589–1672

Boktryckare i Stockholm

1657-09-11, Stockholm

Räkning på tyska rörande en likpredikan över Lars Kruus.

Modée, Susanna Christina, 1670–1738

Gift 1689 med generallöjtnanten Georg Lybecker, d. 1718

Memorial angående en dräng, som uttagits till krigstjänst. Odaterat

85 Litteratur: Bengt Hildebrand, ”Anna Messenia och släkten Rechenberg”, Festskrift till Verner Söderberg den

fjärde oktober 1932.


Montgomery, David Christoffer, d. 1708

Överstelöjtnant

189

Tre rätt defekta skrivelser med militärtekniskt innehåll, 1682-05-03 och 1683-07-16 från M.

till G. Crusebjörn och 1686-11-03 till M.

Montgomery, Fredrik Fabian, 1770–1831

Lagman, hovmarskalk

1832-03-24

Minnestal över M. i frimurarelogen i Linköping. Talets författare ej direkt angiven.

Morén, Thorbjörn, 1781–1843

Kyrkoherde i Karlskoga, Karlstads stift, prost

1826-05-30 och 1826-08-19

Skrivelser till domkapitlet i Karlstad och till Kungl. Maj:t angående vissa församlingsfrågor,

särskilt skolfrågor (med beskrivning av brister i skolundervisningen och läskunnigheten i

församlingen). 86 Kopior.

Morian, Johan Christoffer von, 1694–1766

Kommissionssekreterare, lagman

1736-02-20 och 1736-04-30

Två affärsskrivelser.

Mornay, Charles de, d. 1574

Överste, ståthållare

Samtidig kopia av en skrivelse från 1560-talet med trohetsförpliktelse mot Erik XIV.

Skadad. 87

Mühlenfels, Gottfried von, 1798–1850

1829-06-25 och 1831-10-01

86 ”Af omkring 3000 personer, dem jag examinerat, har ingen vetat, hvad Lekamen, Christi lekamen, lekamlig

betyder… Ett till bedröfvelse stort antal personer från 15 år till högsta ålder har aldrig lärt läsa och till nattvardsgång

ej blivit admitteradt. Medelålders enklingar, hvilka velat omgifta sig, hafva måst återvisas till ny läsning…”

87 Wieselgren, DelaGardiska archivet I, s. 183 ff. och 3, s. 218.


190

Två suppliker på svenska och tyska till myndigheter i Stockholm och Riga med klagomål

över olaglig inspärrning och omyndighetsförklarande och krav på bättre redovisning.

Sju lösa assignationer augusti–september 1831.

1839-01-03

En lös assignation.

1840–1847

Två lösa lappar med affärsanteckningar.

Munck af Fulkila, Claes, d. 1631

Ryttmästare

Kopia av en gårdskifteshandling från 1591 emellan Claes Munck och hans broder Söffren

(Sigfrid?).

Munck af Fulkila, Johanna Agata, 1792–1834

Gift 1819 med torparen Mats Eriksson

1819-09-27

Prästbetyg. Avskrift.

Munck af Sommernäs, Anders Jonsson, d. 1634

Kapten, ståthållare

1615-04-17, Stockholm

Revers på tyska. Sigillet bortklippt.

Månesköld af Norge, Peder Knudsen

1686-08-27

Inlaga tillsammans med brodern Jörgen med anmälan, att ingen av dem synes vara i stånd att

bevista den instundande riksdagen. Sigillet bortklippt.

Månesköld af Seglinge, Margareta Reinholdsdotter, levde 1634

Gift 1) 1598 med Åke Carlsson Månesköld, 2) med Johan Luth, 3) med Paul Gaukunkel

1633-12-28, Skänninge (i Uppland)

Fullmakt av Margareta Reinholdsdotter för sin fästman Paul Gaukunkel att beställa om

Skänninge gods. Original med sigill. Sigillvittnen: Martinus Aschaneus och Daniel Eriksson.


Möller, Arent, 1621–1692

Underståthållare, landshövding

191

1686-09-06, Utdala

Skrivelse med anmälan att han på grund av ålder och sjuklighet ej kan komma till

riddarhuset och anhållan om ”excuse” både för honom själv och för hans likaledes

förhindrade son.

Möller, Daniel (von), d. 1718

Postinspektör, postmästare i Stockholm 1706

1688-02-04, Stockholm

Räkning till Gustaf Kruus.

Möller, Simon Adam, 1665–1738

Hovjunkare, löjtnant

1689-01-24, Utdala

Skrivelse med anhållan om ”excuse” på riddarhuset.

[Mörner, Hans Georg]

Köpebrev 1651–1653 av drottning Kristina, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev

Mörner, Hedvig, d. före 1702, gift 1646 med Robert Douglas, 1611–1662

1672-03-18

Fastebrev på Säby och Sjögestad. Kopia.

Mörner af Morlanda, Eva, 1677–1743

Gift 1) 1698 med Hans Fr. von Siegroth, 2) 1707 med landshövdingen Erland Broman, d.

1744.

1736-01-21

Skrivelse med privata affärsuppgörelser. Skadad.

Mörner af Morlanda, Hans Georg, 1623–1685

Landshövding, överkommendant, guvernör


192

1652-02-05

Köpebrev på några gods i Östergötland. Med sigill.

Mörner af Morlanda, Hans (Hampus) Didrik, 1735–1816

Sekundmajor

1812-08-18, Linköping

Kopia av gåvohandling rörande en välgörenhetsinrättning i Linköping (”Friherrliga

Mörnerska Stiftelsen för Husville”). Ett tryckt ex. av ett plakat med sedelärande innehåll

medföljer (tydligen avsett att uppsättas i inrättningen).


193


194

Mörner af Tuna, Bernt Didrik, 1639–1710

Överste, landshövding

Odaterad lista över officerare vid Mörners regemente, vilka av tjänsteskäl ej kan bevista

instundande riksdag.

Mörner af Tuna, Carl, 1605–1665

Hovrättspresident, riksråd

1655-02-10, Dorpat

Brev på tyska till Heinrich Patkull, närmast rörande en familjerättslig affär. Med hovrättens

sigill.

1656-02-23, Dorpat

Affärshandling på tyska.

Mörner af Tuna, Carl Gustaf Ludvig, 1798–1824

E.o. hovrättsnotarie, kammarjunkare

1824-08-03

Kopia av minnesord vid graven. Författare ej angiven.

Mörner af Tuna, Lennart, 1636–1675

Kommissarie

1672-10-26, Stockholm

Kopia av obligation.

Natt och Dag, Anna, d. 1673

Född Cruus af Edeby, gift 1653 med riksmarskalken Åke Axelsson Natt och Dag, 1594–

1655

1655-07-11, Göksholm

Skrivelse till grevinnan Ebba Sparre från Anna Cruus med underrättelse om makens död och

begravning.

Natt och Dag, Carl Persson, 1628–1694

Kammarherre, överstelöjtnant

1684-09-09


Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

1684-11-10

Köpebrev i gårdsaffärer. Skadat.

Natt och Dag, Nils Nilsson, 1640–1676

Assessor i Bergskollegium

1675-10-08

Obligation. Kopia

195

Släktuppställning och stamträd tydligen från hans begravning 1676. Skadad.

1684-08-08

Räkenskapsuppställning rörande hans sterbhusaffärer.

Natt och dag, Nils Persson, d. 1658

Kaptenlöjtnant

1654-05-08

Köpebrev på gårdar i Östergötland. Med sigill.

Natt och Dag, Ture Axelsson

Hovrättsassessor

1625-04-03

Bytesbrev. Sigill bortklippta.

Natt och Dag, Ture Turesson, 1626–1660

Major

1657-06-15, Stockholm

Kopia av obligation.

1669-11-22, Stockholm

Osignerad affärshandling rörande ovanstående obligation.

Netterström, H.

1795-01-25, Karlskrona

Privatskrivelse


Nieroth, Catherine de

Född Fonck

1697-03-25, Reval

Privatskrivelse på franska i devot stil.

Nieroth, Gustaf Adolf

Ryttmästare

196

Affärshandling (obligation) angående affärer med C. G. Bonde under åren 1661–1699.

Nieroth, Herman

1625-11-01, Reval

Revers på tyska. Med sigill.

Nieroth, Johan, 1587–1628

Kaptenmajor

1625-12-01

Revers på tyska. Sigillet bortklippt.

Nieroth

Kapten

1710-02-12, Compienne

Betyg på franska rörande en kapten Nieroth utfärdat av Le Comte d’Arco.

Nisbeth, Per Gustaf, 1690–1773

Löjtnant

1720-04-20, Löfstad

”Contrarevers”

[Nokia-släkten]

Sköldebrev 1573, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


197

Nordenskiöld (Nordenberg), Anders Johan, adlad Nordenskiöld, 1696–1763

Major, landshövding

1733-08-10

Skrivelse angående affärer med O. R. Glansenstierna och kopia av två reverser.

Nordenstråle (Nordeman), Olof, adlad Nordenstråle, 1683–1742

Riksråd, kansler

1736-04-16, 1736-05-28, 1736-06-04, 1736-07-02, 1736-07-13 och 1736-07-16

Sex affärsskrivelser till Gabriel Fredrik Kurck och Christina Oxenstierna, f. Kurck.

Norman, E.

Köpman

Fyra konceptartade handlingar rörande en affärsprocess från 1734.

Noth, Thomas von der, d. 1677

Envoyé, generalmajor

1679-10-06, Stockholm

Förteckning på tyska över skrifter och andra papper, som en sekreterare Jeremias Hopffer

medfört till Stettin. Däribland en levernesbeskrivning över Thomas von der Noth,

affärspapper m.m. Med Hopffers intyg att ifrågavarande papper utlämnats och mottagits.

Ogilwie, Patrik, d. 1705

Häradshövding, major

1686-07-30

Anmälan att han ej är i stånd att bevista den instundande riksdagen.

Ohlsberg, Magdalena, d. 1730

Född Hjerpe, gift med Johan Ohlsberg

1731-05-17

Bouppteckningshandling

Olai, Matthias


1633-04-03, Uppsala

Kvittens

[Olaus Petri]

Se Petri, Olaus

Ollonberg, Tore Olofsson, 1611–1690

Hauptman, häradshövding

198

1669-03-31, Stockholm

Assignation till O. angående medel till hästköp.

1682-09-16

Testamentshandling med arvsuppdelning. Flera sigill, varav ett urklippt.

Olthoff, Johan Ehrenfried Charisius von, 1743–1830

Överjägmästare, kommendant, kapten

1820-05-19, Stockholm

Klagoskrift

Orcharton, Johan, d. 1684

Överstelöjtnant

1666-07-07 och 1667-05-24, Stockholm

Två skrivelser i gårdsaffärer. Sigillen urklippta.

Orrhane (Årrhane), Anders, d. efter 1690

Fänrik

1686-08-23

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.

Oscar II, 1829–1907

Sveriges och Norges Konung

Lavering 1833. Med Jacob De la Gardies anteckning : ”Laverat af Lille Hertigen af

Östergötland efter en uppgjord ritning år 1833 och skänkt till mig då jag tog afsked af

honom den 6 juni 1833.”


199

Osten, Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, 1636–1716

Överstelöjtnant, landshövding

1673-06-06

Förmyndarehandling rörande Otto Johan von der Ostens barn. Kopia.

1680-10-04

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Oxe, Carl Gustaf, 1680–1729

Överstelöjtnant

Brevlapp med anhållan om ”excuse” på riddarhuset, där han skulle föra ättens talan.

Oxe, Harald, 1628–1689

Landshövding

1681-04-22, Åbo


200

Handling angående överlåtelse av ett hemman. Kopia. Skadad.

[Oxe, Peder]

Bytesbrev av Otto Brade och Eric Podebusk 1568, se De la Gardieska samlingen,

Pergamentsbrev.

[Oxenstierna, Barbro, född Bielke]

Se De la Gardieska samlingen, Pergamentsbrev under Posse.

[Oxenstierna, Åke]

Köpebrev 1677, se De la Gardieska samlingen, Pergamentsbrev under Wernstedt.

Oxenstierna af Eka och Lindö, Bengt, 1591–1643

Ambassadör, riksråd, resenär

1629-12-29, Uppsala

Kontrakt. Original med sigill.

Oxenstierna af Södermöre, Axel, 1583–1654

Rikskansler, generalguvernör

1644-09-20, Stockholm

Handling angående överlåtelse till brukare av ett hemman i Södra Vi socken. Kopia.

En odaterad och icke underskriven räkenskapshandling, som lagts ihop med föregående och

möjligen kan hänföras till Axel Oxenstierna. Konceptartad.

Oxenstierna af Södermöre, Johan, 1611–1657

Riksråd, riksmarskalk, president i Wismarska tribunalet.

1657-04-08, Wismar

Handling angående överlåtelse av några hemman. Kopia.

Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Johan Gabriel, 1750–1818

Riksråd, kanslipresident, vitter författare


201

Långt privatbrev till Olof Bergklint avsänt från Wien 26 december 1772– nyåret 1773.

Innehåller verser, poetiska betraktelser m.m. 88

Pacchalenius, Gustaf, d. 1763

Kyrkoherde i Masku, Åbo stift, 1739

1737-02-07, Virmo

Supplik för hans räkning ingiven av hans svärfar Lars Sacklinius.

Palbitzki, Mattias, 1623–1677

Kammarherre, ambassadör

1673-09-16, Rom

Skrivelse på franska till P. i Wolgast från Pierre Couchette, som erbjuder sina tjänster i

Rom. 89

Palmcrantz, Magnus, 1653–1703

Hovauditör, sekreterare i lagkommissionen

1693-11-17

Skrivelse med anhållan om ursäkt för riksdagsfrånvaro.

Palmqvist, Johan, d. 1716 90

Resident, hovkansler

1691-01-16, Paris

Skrivelse till Kungl. Maj:t angående svenska saltaffärer med Frankrike.

1698-01-10, Paris

Skrivelse till Karl XII med klagomål över den dåliga lönen och de dryga

levnadskostnaderna. En räkenskapstabell bifogas också. Kopia. Skadad.

Palmskiöld, Erik Larsson, 1608–1686

Sekreterare i Riksarkivet

88 Brevet har vid något tillfälle av misstag plockats ut ur De la Gardieska arkivet och förts till samling Bergklint,

Olof i Universitetsbiblioteket, eftersom det där finns fler brev från Johan Gabriel Oxenstierna till Olof Bergklint från

samma period, men 2009 återfördes brevet 1772–1773 till De la Gardieska arkivet, Biographica minora.

89 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 61.

90 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 61 ff.


202

Avskrift av en handling 1627-10-15 rörande donation av några hemman. Denna avskrift har

vidimerats av Palmskiöld.

Palmstierna, Nils, 1696–1766

Riksråd, kansler

1765-01-10

Skrivelse med anmälan att han utsett annan person till sin fullmäktige vid instundande

riksdag. Sigillet bortrivet.

Palmström, Johan Mattsson, 1621–1686

Kommissarie, assessor

1678-01-22, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Palthén, W.

1741-11-04, Wismar

Skrivelse på tyska, mest rörande militära löneförhållanden.

Panso, Georg Bernhard, 1680–1742

Generaladjutant

1728-07-07, Stockholm

Skrivelse på franska med affärsmeddelanden.

En kvittens på tyska rörande samma affärer bifogad.

Papegoja, Bernt, 1649–1700

Kapten, hauptman på Läckö slott

1673-07-08, Läckö

Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Papegoja, Brynte, 1627–1694

Ryttmästare

Odaterad

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigill bortklippt.


Passy, Edvard, 1789–1870

Pianist, tonsättare

203

1840

Ansökan på franska om att bli antagen till förste pianist vid drottningens hov.

Patkull, Johan

Fänrik 1671

1676-09-23, Helsingfors

Skrivelse i militära angelägenheter till Rembert von Funcken i Narva.

Pauli, Gustaf Adolf, 1629–1666

Major

1660-01-13, Stockholm

Obligation i två kopior rörande en affär med Hägerstierna.

1673–1678

Sju kopior av olika handlingar rörande affärer mellan Hägerstierna och Paulis sterbhus.

Pauli, Vilhelm Mauritz, 1691–1758

Överjägmästare

1730-01-02, Fluxerum

Uppvaktningsbrev till greve, med nyårsönskan.

1732-11-17, Fluxerum

Supplik

Pechlin

Ett odaterat P.M. av Jacob De la Gardies hand med släkttavleuppgifter.

Pereswetoff-Morath, Carl, 1665–1736

Generalmajor

1733-11-23, Umeå

Supplik i avlöningsärenden.


204

Petersens, Eva Lovisa af, 1745–1821

Född Forbes af Lund, gift 1766 med kanslisten Johan Abraham af Petersens, 1742–1795

1818-05-16

Något defekt privatskivelse till barndomsvännen bergsrådet Nils Dalberg med bön om att få

se hyllningen av Karl XIV Johan från ett fönster i Dalbergs våning vid Gustaf Adolfs torg i

Stockholm.

Petri, Olaus, 1493–1552

Kansler, reformator, författare

Kort skrivelse med autograf, utan år. 91

91 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. IX.


205


206

Pettersson, Johannes, 1795–1881

Docent, kyrkoherde i Håslöv och Bodarp, prost

Avskrifter av tre intyg från november 1834 om P:s skicklighet (gällande någon ansökan).

Med Lunds stads sigill.

Pilefelt, Johan, f. 1643

Överstelöjtnant

1713-12-04, Hagelsrum

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Piper, Carl, 1647–1716

Kansler, överstemarskalk

Släkttavleuppgifter för några av hans ättlingar.

Piper, Carl Claes, 1770–1850

Översteskattmästare

Räkenskapsuppställning för hemmantal, odaterad.

Piper, Peter, 1642–1690

Kavallerist

1682-12-05, Stockholm

Privatskivelse på tyska.

Pistolekors, Erik, 1628–1700

Överste, kommendant

Odaterad kompaniöversikt på tyska, gällande officerare vid överste Pistolekors regemente

vid Riga. Möjligen kan denne Erik P. åsyftas.

Pistolekors, Göran, d. 1693

Överste

1680-08-26, Nyslott


207

Skrivelse tillsammans med brodern Abraham (överstelöjtnant, d. 1699), vari brorsonen,

ryttmästare Carl Gustaf P. befullmäktigas att företräda deras familjeintressen på riddarhuset.

Med sigill (varav Abraham P:s sigill är bortrivet).

Pistolskiöld, Harald Podolin, 1644–1732

Ryttmästare

Odaterad

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Plaan, Daniel, 1630–1691

Hovrättsassessor

1680-10-06, Stockholm

Defekt skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.

Planting-Bergloo, Mikael, d. 1729

Generalmajor

1714-03-13, Stockholm

Anmälan att han befullmäktigat annan person att vid riksdagen företräda familjen.

Planting-Gyllenbåga, Gustaf, 1614–1670

Överstelöjtnant

1663-03-15, Finsta

Skrivelse om pantaffärer m.m. tillsammans med en kvittens.

Planting-Gyllenbåge, Gustaf, 1644–1698

Major

1697-11-03, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

[Podebusk, Eric]

Bytesbrev 1568, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Oxe.

Poitz, Samuel

Löjtnant


208

1680-08-10

Rätt defekt skrivelse till brodern Nils, som ombedes representera släkten vid riksdagen.

Polchow, Johan Vilhelm, d. 1700

Översekreterare och syndikus i Reval

1693-11-18, Stockholm

Skrivelse med underrättelse om att han åtagit sig att vid nästkommande riksdag föra en

annan ätts talan.

Polheimer, L.A.

Ett P.M. mest som en klagoskrift i samband med någon tjänsteansökan. Avskrift, odaterad.

Polus, Sofia, 1684–1761

Gift 1) 1711 med kanslirådet Johan Peringskiöld, 1654–1720, 2) 1725 med översten Johan

Jacob Schaeffer, adlad Ehrensvärd, 1666–1731

1734-06-17

Besvärsskrift med tillhörande förklaring 1734-08-03.

Polus, Tomas, 1634–1708

Kansliråd

1700-07-04, Malmö

Skrivelse till en friherrinna angående en supplik.

Pomorski, de

Kapten

1824-02-10

Kvittens på franska.

Pontin, Magnus Martin af, 1781–1858

Hovmedicus, medicinalråd

1835-04-04

Läkarintyg för premiäraktören och sångaren Per Sellström (en insamlingslista för Sellström

medföljer i kopia).


209

Posse, Catharina Elisabet, 1640–1705

Född Kurck, gift 1659 med översten Axel Posse, 1627–1662

Mycket defekt skrivelse från Måns Påfvelsson till C. E. Posse 1663 (datering trasig). Rör

mest affärer med gårdar och gårdsfolk.

Posse, Christina

1674-11-07, Gammalstorp

Skrivelse i gårdsaffärer (immission i ett hemman). Sigillet bortklippt.

Posse, Fredrik, 1727–1794

General

1770-12-06, Liljendal

Permissionsanmälan

1770-12-16, Liljendal

Skrivelse i militärärenden.

Posse, Göran, 1620–1686

Överstelöjtnant, kommendant

1692-06-27, Stockholm

Något defekt skrivelse i gårdsaffärer angående ett av Göran Posses hemman.

[Posse, Knut]

Bytesbrev av Barbro Oxenstierna 1581, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Posse, Maria

Privatskrivelse, odaterad. Skadad.

Posse af Hedensund, Gustaf, 1626–1676

Riksråd, hovrättspresident

1655-02-21, Jönköping

Donationshandling i gårdsaffärer.


210

Posse af Hedensund, Knut Göransson, 1592–1664

Landshövding, hovrättspresident

1654-06-20

Skrivelse i gårdsaffärer. Med sigill.

Posse af Säby, Mauritz Nilsson, 1632–1702

Landshövding

Kopia av skrivelse angående kallelse till vissa mönstringar i Örebro. Utan år. Skadad.

Posse af Säby, Nils, 1739–1818

Överstekammarherre

1782-07-13

Skrivelse, närmast en ”biljett” (skriven med blyerts), till bergsrådet Nils Dalberg.

Drottningen anmodar Dalberg att genast resa till Svartsjö ”för att vara där närvarande i fall

Hans Kongl. Maj:t vid därvarande omständigheter skulle behöfva dess biträde”.

Post, Vilhelm Mauritz von, 1668–1727

Generalmajor

Odaterad

Skrivelse till en sekreterare med anhållan om ”excuse” på riddarhuset. Möjligen avses just

denne von Post.

Preis, Joakim Fredrik, 1667–1759

Kansliråd

1700-08-20, Paris

Skrivelse på franska till en förnäm person med anhållan om protektion.

Preutz, Niklas von, 1639–1696

Kommerseråd

1690-02-06

Skrivelse i gårds- och arrendeaffärer till Nils Bielke.

Printz, Johan Björnsson, 1592–1663


211

Guvernör i Nya Sverige, Överste, landshövding

1659-02-18

Defekt skrivelse till Karin Bagge, mest i privata affärsfrågor.

[Prosperius, Gustaf och Erik]

Fastebrev 1670 och 1730, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Påfvenfelt, J.G.

Odaterad

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Queckfeldt, Erik Gustaf, 1688–1776

Generallöjtnant

1732-02-26, Stensholm

Supplik för fru Sophia Beata Mörners räkning i en rättstvist med ”studenten Löfberg”.

Queckfeldt, Gustaf Gustafsson, 1628–1712

Hovråd, överintendent

1693-10-28

Skrivelse till Gustaf Hammarberg, mest i privata affärsfrågor.

Quensel, Conrad, d. 1662

Sekreterare hos Jacob De la Gardie

1644-11-06, Stockholm

Handling i gårdsaffärer

1646-12-01, Stockholm

Kvittens

Qvickelberg, Johan von

Borgmästare

1695-02-27, Vänersborg

Tjänsteskrivelse till kammarrådet Anton von Grooth.


Raab, Adam Christian, 1801–1872

Kammarherre, kapten

212

Ett odaterat P.M. angående tjänsteförhållanden och en tjänstefullmakt, gäller troligen denne

Adam Christian Raab, fast namnet där är Adam Johan.

Raiser, Anna Christina & Sophia

Troligen systrar till överstelöjtnanten Anders von Raiser, adl. von Reiser, 1701–1782

1741-05-02, 1741-11-01, 1742-01-10, 1742-04-14, Wismar

Fyra skrivelser på tyska till Nils Gyllenpatron rörande privata affärer undertecknade av den

ena av systrarna eller av båda.

Ram, Torsten Salomonsson, d. 1550

Slottsfogde, amiral, gift 1530 med Brita Fleming

Register över deras arvegods.

[Ramel, Malte]

Bytesbrev av Fredrik I 1727, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

[Ramsay, David]

Donationsbrev av Drottning Kristina 1647, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Randbäck, Olof, d. 1739 92

Major, ryttmästare

1722-06-09

Räkenskapshandling, skadad.

1733–1737

Fem handlingar angående en rättstvist i gårdsaffärer.

1737–1738

Nio skrivelser till R. mest beträffande gårdsaffärer.

92 Angående Östra Sallerups boställe se även ovan: Boneauschiöld, Gustaf; Dellwig, Bernt Vilhelm; Lewenhaupt,

Charles Emil; Lillenberg, Anders Daniel och nedan Ulfvenklou, Henrik samt De la Gardieska arkivet, Historiska

handlingar 19:1.


Rappholt, Tomas Baltzar von, 1685–1748

Brukspatron

213

1724-11-28

Skrivelse med anledning av hans naturalisation å Riddarhuset och angående en supplik i

samma ärende.

Rasmus Ludvigsson, d. 1594

Sekreterare, krönikeskrivare

Kvittens i mars 1580.

Reedtz, Hans Johansson

Odaterad

Skrivelse på tyska rörande privata och militära angelägenheter.

[Reedtz, Peter, Fredrik och Steen]

Säljebrev 1590–1668, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Rehausen, Christoffer Magnus von, 1670–1750

Kapten

Fyra skrivelser i privata affärer, Wismar juni–november 1741, en rätt defekt.

Rehbinder, Bernhard, 1639–1705

Överste

Två skrivelser på tyska i militärangelägenheter, den ena 1679-09-01 till Bernhard Rehbinder

och den andra 1679-10-30 från honom till en kvartermästare. Båda daterade i Reval.

Rehbinder, Carine, 1803–1875

Född Thrane, gift med Gustaf Christian von Rehbinder

1841-04-05

En hyllningsdikt på danska till Carine Rehbinder. Avskrift.

Rehbinder, Reinhold, 1643–1709

Landshövding, överkommendant


214

Skrivelse till lantmarskalken med anhållan om ursäkter för riksdagsfrånvaro för Gustaf

Anrep (?) och Rehbinders svärfar Johan Fitinghoff (d. 1685). Skrivelsen är odaterad, men

avser kanske riksdagen 1680. 93

Rehnberg, Zakarias, 1685–1756

Major

1713-12-07

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Rehnskiöld, Carl Gustaf, 1651–1722

Fältmarskalk

Mycket defekt skrivelse i militärangelägenheter jämte ett postscriptum av annan hand.

Reimers, Johan Arent von

Marskalk

1691-10-01, Reval

Revers med namnet ”Reimers” under. Möjligen avses denne R.

Retzius, Anders Jahan, 1742–1821

Naturforskare, professor i Lund

Ett ark med botaniska anteckningar på tyska tydligen från 1779.

Reuter af Skälboö, Henrik, 1624–1663

Kapten

1648-06-06, Stockholm

Affärshandling rörande gårdsaffärer m.m. Med sigill.

93 En litten opsatz tiensteligen att geffwa Hr landtzmarskalken till kienna

1 Att Hr General Majoren Fyttinhoff eij förmå för ålderdom och swaghett nu wed dhenne Rixdagen sigh att

presentera

2 Såßom hans Kongl. Maijstt: Expre befalningh är att Hr Maioren Anrep skall förbliffwa stadigt wed Regementett

helst Emädan iag och Hr Öffwerstl: nu här äre för dhen skull begärer att bliffwa På Riderhußett Excuceratt

Reinholdt Rehbinder


Reuterholm, Gustaf Adolf, 1756–1813

President i Kammarrevisionen, statsman

215

1796-04-01 och 1796-07-19

Två skrivelser med tjänstemeddelanden till en baron Silfverhielm.

Reuterswärd, Anders Hof, 1651–1714

Major

1713-12-08

Skrivelse men anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Ribbing, Arvid, 1620–1678

Överste

1670-11-08

Bytesbrev. Med sigill.

Ribbing, Bengt, 1541–1594

Riksråd, lagman

1572-08-31, Söderköping

Privatskrivelse till en hövitsman i Linköping. 94

Ribbing, Bengt, d. 1722

Överste

1693-11-17, Stockholm

Attest

Ribbing, Gustaf, 1623–1657

Överstelöjtnant

1652-11-25, Stockholm

Revers. Sigillet bortklippt.

1656-04-27, Ribbingsholm

Affärsskrivelse

94 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 54 f.


Ribbing, Gustaf

1674-10-26, Alvesta

Handling i arvs- och gårdsaffärer.

Ribbing, Lennart, 1631–1697

Överste, kommendant, guvernör

1658-03-19, Ribbingsholm

Handling i gårds- och arrendeaffärer.

Ribbing, Lindorm, 1569–1627

Ståthållare, riksråd

216

1623-05-14, Vadstena

Skrivelse till Magnus Brahe angående spannmålsaffärer. 95

[Ribbing, Peder]

Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Bagge.

[Ribbing, Bengt]

Köpebrev 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Wernstedt.

Ribbing, Sven Turesson, 1652–1711

Lagman, vice landshövding

1688-07-01

Skrivelse i gårdsaffärer till hauptman Olaus Rosling.

Ribbing, Ture, 1619–1656

Kommendant, landshövding

1649-09-09

Kvittens. Med sigill.

1653-03-07, Uleåborg

Tjänsteskrivelse till fiskal Anders Jakobsson i Åbo i jorda- och gårdsaffärer. Med sigill.

95 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 68 f.


Ribbing af Zernava, Gustaf, 1719–1811

Kansliråd

1745-10-17, Leufsta

Privatskrivelse på franska till en dam.

Riben, Mattias Adolf, 1715–1786

Major

1783-03-10, Mariestad

Skrivelse i utsökningsärenden.

217

Ridderborg (Scheibe), Johan, adlad Ridderborg (?)

Odaterad

Skrivelse rörande tidigare obligationshandlingar. Kopia.

Riddercreutz, Olof Olofsson, 1674–1735

Generalauditör

1724-09-21, Stockholm

Bytesintyg i tjänstefrågor. Kopia.

Ridderstolpe, Gustaf, 1785–1845

Kammarherre, hovmarskalk

Avskrift av en hyllningsdikt till hans och hans hustrus silverbröllop 1836-04-26. Dikten är

författad av Karl August Nicander och ingår i dennes Samlade dikter 2, 1840, s. 254 f.

Rigeman, Adam Johan

Student i Åbo 1677. Levde på Ruotsila.

1685-09-02

Attest angående ett uppträde under gudstjänsten i en kyrka mellan häradshövdingen Samuel

Gyllenstolpe och fältväbeln Simon Johan Jack.

Rising, Johan Classon, 1617–1672

Guvernör i Nya Sverige, kommendant, assessor i sjörätten.


218

1663-12-19?

Skuldsedel angående affärer med Hägerstierna.

Roberg, Hindrich

1735-09-13

Utdrag ur protokoll från Stockholms rådhusrätt angående tillstånd för H. Roberg att

auskultera. Med sigill. Skadad.

Robsahm, Carl Reinhold af, 1788–1860

Major

1818–1831

Avskrifter av diverse intyg och utlåtanden gällande någon tjänsteansökan av R.

[Rodsteen, Steen]

Köpebrev av Gregers Høeg 1624, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Roos, Axel Erik, 1684–1765

Landshövding, generallöjtnant

1723-02-20, Stockholm

Skrivelse i militära besvärsärenden.

Roos, Carl Gustaf, 1655–1722

Generalmajor

1705-02-17

Kopia av skrivelse rörande privata affärsuppgörelser.

Roos, Carl Gustaf, d. 1708

Kapten

1703-06-22, lägret vid Thorn

Privatskrivelse till Maria Bonde.

Roos af Hjelmsäter, Anton Johan, 1794–?


Torpare

219

1826-12-11

Skrivelse till riddarhusdirektionen, närmast som en supplik om att uteslutas ur matrikeln

p.g.a. stor fattigdom. Kopia jämte avskrift av intyg från pastorsämbete.

Roos af Hjelmsäter, Axel August, 1796–1869

Kammarherre, disponent

1834-02-04, Vänersborg

Skrivelse angående visa tingsmål, varuti Axel Roos varit inblandad jämte en förteckning

över dessa mål efter tingsminnesböckerna.

Roos af Hjelmsäter, Lennart, 1655–1711

Kommendör

1697-08-30

Skrivelse från Hedvig Eleonora och riksförmyndarna angående en förflyttning för L. Roos.

Kopia.

Odaterad begäran om ”excuse” för underlåtenhet att bevista riksdagen.

Rosen, Fredrik von, 1745–1839

Major

Odaterat tillkännagivande om ersättare på riddarhuset för en hans myndling. Möjligen är

denne Rosen undertecknaren.

Rosen, Johan (Hans) von, d. 1608

Lantråd, hauptman för ridderskapet i Estland.

1597-07-03, Reval

Skuldebrev på tyska. 96

Rosén von Rosenstein, Carl Aurivillius, 1766–1836

Ärkebiskop

Avskrift av en pasquill, som spritts i Uppsala i maj 1820 och som var riktad mot R.

96 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 58.


Rosenberg, Simon, 1603–1689

Krigskommissarie, krigsråd

1652-04-15, Stockholm

Revers. Sigillet bortklippt.

220

Assignationer och kvittenser angående en obligation 1653-11-04 (på en handling).

Kopia av skrivelse 1661-06-22 angående en kvarntomt. Skadad.

1682-08-09

Affärsskrivelse på tyska till R. Skadad.

Rosenberg

1700-09-06, Revals slott

Skrivelse (koncept?) angående observationsräkningar för Kungl. Revisionskommissionen.

Skrivelsen har legat under namnet Rosenberg i samlingen. Möjligen avses någon med det

namnet.

Rosenbielke, Carin Isaksdotter, 1600–?

Gift med 1) Per Stålhandske , 2) Claes Siöblad, 3) slottshauptmannen Hans Jönsson Clöös,

adlad Björnsköld, d. 1660.

1663-05-30, Äpplaholm

Kvittenshandling. Med sigill.

Rosenbielke, Jöns Bengtsson, 1600–1671

Ryttmästare, kommendant

1652-03-03

Affärshandling i bytes och skiftesaffärer, med senare tilläggshandlingar. Kopia.

Rosenbielke, Knut, 1637–1694

Kapten

1689-02-20 med tillägg 1689-02-21, 1690-12-27, 1691-02-25, 1692-01-20, 1692-03-05,

1692-06-14

Sex skrivelser mest rörande gårdsaffärer. Sigillet bortklippt från handlingen 1692-03-05.


221

Rosencrantz 97

Kopior av en del handlingar rörande en rosencrantzk arvsprocess, som igångsatts 1794. Häri:

1817-04-21

Inlaga av Krabbe, den danske ministern i Stockholm.

Släktutredningar och släkttablåer samt ett odaterat P.M. angående en del av handlingarna.

Rosencrantz, Holger Otto, 1780–1840

Major

1826-03-02 och 1826-03-17, Örup

Två skrivelser angående affärer med Rosencrantzka släktutredningar.

1826-12-13, Örup

En rättstvisthandling i samma affärer undertecknad N. Bruce.

1831-01-28, Köpenhamn

En annan handling rörande samma affärer.

Rosencrantz af Granhammar, Anna Maria, levde 1695

Gift med presidenten Georg von der Osten, genannt Sacken 1617–1690

Odaterad

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för en son.

Rosencrantz af Granhammar, Lennart Gustaf, d. 1672

Ryttmästare

1669-07, Stockholm

Köpebrev i gårdsaffärer. Sigillen bortklippta.

Rosendal, Erik, d. 1705

Häradshövding

1693-09-21, Åbo

Skrivelse med anmodan till en annan person att representera släkten på riddarhuset.

Rosendufva, Carl Siggesson, d. 1653

Landshövding, häradshövding

97 Se även nedan: Rosenkrantz.


1653-01-12, Stockholm

Obligation. Sigillet bortklippt.

Rosenfelt, Christoffer, d. 1735

Assessor

222

1682-10-06, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för annan person.

Rosenfeldt, David Reimers von, d. 1664

Krigskommissarie

1641-06-06, Reval

Obligation på tyska. Sönderklippt mitt i texten. Med sigill.

1642-09-20, Reval.

Kvittens

Rosenflycht, Nils Johansson, 1605–1682

Vice president i Reduktionskollegium

1664-04-30, Stockholm

Obligation. Med sigill.

1669-07-10

Skrivelse i gårdsaffärer med Hägerstierna. R:s sigill är bortklippt, men Hägerstiernas sigill är

kvar. En tilläggshandling samma datum i original och i kopia.

Rosengren, Jakob Turesson, d. 1571

Ståthållare

1551, Grensholm

Skrivelse med vissa tjänstemeddelanden till Erik Jönsson Rosenstråle. 98

Rosenhane, Bengt, 1639–1700

Hovmarskalk

1685-11-21, Stockholm

Köpebrev. Med sigill.

98 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 57 f.


223

Obligation i affär med Axel Julius De la Gardie undertecknad av denne 1686-09-04 och med

kvittens av B. Rosenhane 1690-03-20.

1697-02-24, Kungsör

Kopia av Karl XI:s instruktion för hovmarskalken Bengt Rosenhane.

Rosenhane, Johan, 1611–1661

Riksråd, hovrättsråd

1648-06-03, Viborg

Affärs- och tjänstehandling. Sigillet bortklippt.

1661-02-12, Stockholm

Bytesbrev i gårdsaffärer. Skadad, sigillet bortklippt.

Rosenhane, Johan, 1642–1710

President i wismarska tribunalet

1707-01-18, Marieberg

Handling i testamentsärenden. Kopia.

Rosenhane, Schering, 1609–1663

Riksråd, kansliråd, överståthållare

1658-09-30, Stockholm

Obligation utfärdad av rådmannen Hans Olofsson Gevalius (med sigill). På denna handling

har Rosenhane 1662-09-27 gjort en tjänstepåskrift.

Rosenhane, Schering, 1685–1738

Generalmajor

1732-07-08, Stockholm

Skrivelse till kommissarierna i riksens ständers bank rörande vissa arvsaffärer.

Rosenheim, Vilhelm von, 1755–1822

Hovjunkare, legationssekreterare

1816-06-14, Stockholm

Kvittens för en nådegåva, som drottningen tillställt honom ”till ett vedermäle af HENNES

Maij:ts välbehag öfver min Tragedi Drottning Öda i 5 Acter”.


Rosenhielm, Elisabet

1659-07-27, Stockholm

Kvittens

Rosenholtz, Lars

224

1689-01-16

Skrivelse med anhållan om ursäkt för uteblivande från riksmötet.

Rosenkrantz, Holger, d. 1704 99

Kaptenlöjtnant, ryttmästare

1694-10-26, Glimminge

Skrivelse på danska till R:s moder angående diverse gods- och gårdsförhållanden i Skåne.

Omnämner Gunnarstorps hospitalsgods för Landskrona hospital.

Rosenkrantz, Mette, 1646–1730

Gift 1663 med amtman Ove Ramel, 1637–1730

1704-06-12, Köpenhamn

Kvittens på danska.

Rosenlew, Helena Elisabet, 1661–1699

Gift 1) med A. von Scharffenberg, 2) med Gustaf Hästesko af Målagård, d. 1721

1687-07-03

Privatskrivelse på tyska. Skadad.

Rosenlindt, Filip Magnus, d. 1697

Häradshövding

1680-11-23, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Rosenlundh, Eva Charlotta Ottiliana Amalia, 1793–1865

99 Se även ovan: Rosencrantz.


225

Född v. Schwerin, gift 1) med H.O. Kruuse af Verchou, 2) 1831 med Mattias Klew

Rosenlundh, 1788–1834

1833-04-26, Jönköping

Supplik på franska till grevinnan Charlotte Stenbock, f. Forsberg. Kuvert med sigill och

poststämpel.

Rosenqvist, Magnus, 1786–1863

Frälseinspektor

Skrivelse till Kungl. Maj:t angående en gårdsdräng Anders Andersson från Påarp, som

dömts för tillgrepp av ett lass torv, jämte två andra handlingar i samma process från 1830-

04-05 och 1830-04-07 (bl.a. angående en besvärsskrift av den uppdiktade studenten i Lund

Palsternach). Avskrifter.

Rosensköld, Peder Eriksson, d. 1656 100

President i Justitiekollegium 1636

1637-11-12, Stockholm

Revers. Sigillet bortklippt.

Rosenstierna, Bo, 1636–1676

Assessor i Kammarrevisionen 1674

1661-01-28

Handling rörande gårdsaffärer med Hägerstierna. Kopia.

Rosenstråle

Handling i en förpantningsaffär från 1639, troligen rörande sig om Rosenstrålska

familjeaffärer.

Supplik från 1683 till landshövdingen Axel Stålarm. Handlingen saknar underskrift och är

skadad, men torde vara avsänd av någon kvinnlig medlem av släkten Rosenstråle.

Rosenstråle, Anders, levde 1710

Major

1693-11-02, Stockholm

Skrivelse med ursäkter för två andra officerare, som är förhindrade att närvara vid riksdagen.

100 Bytesbrev av L. Sparre 1642, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


226

Rosenstråle, Anna Margareta, 1649–1690

Gift 1674 med Gustaf Crusebjörn, 1647–1685

1685–1687

Tio privatskrivelser till Anna Margareta Rosenstråle och hennes man G. Crusebjörn (flera av

breven är skadade).

Rosenstråle, Börje Jönsson 101

Hövitsman på Vadstena slott, ryttmästare

Fyra skrivelser från 1597–1599, närmast tjänsteskrivelser riktade till R. som hövitsman på

Vadstena slott.

Supplik från 1597 riktad till ståthållaren på Vadstena slott Arvid Birgersson (kanske en

felskrivning?).

Privatskrivelse till R. 1598-02-12 från Gustaf Eriksson.

Ytterligare en privatskrivelse 1624-01-04.

Blad med ekonomiska uppgifter angående hans söners första Uppsalatid (från 1619).

Rosenstråle, Catharina (Carin), 1611–före 1660

Gift 1) med Johan Johansson, 2) 1631 med ryttmästaren Erland Lindelöf, d. 1661

1644-01-16, Nyköping

Säljebrev i gårdsaffärer

1647-03-12, Stockholm

Omkostnadsuppställning rörande Carin Rosenstråles pant- och gårdsaffärer.

Rosenstråle, Erik, d. 1717

Kapten

1685-01-14

Handling i en arvsaffär, något defekt.

Skrivelse i april 1685 rörande affärsärenden i en arvstvist. Sigillet bortklippt.

101 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IV, s. 156 f., V, s. 63, X, s. 72. Se även nedan: Rosenstråle, Truls

Palnesson.


Rosenstråle, Jöns Eriksson

Fogde på Linköpings och Tuna gårdar

227

1577-12-08

Skrivelse från Bengt Larsson till R. med en inbjudan till bröllop. 102

Rosenstråle, Margareta (Greta), 1662–1735

Gift 1678 med Olof Rosenstierna, 1638–1696

1734-03-23, Lambohov

Tacksägelse för att mottagaren tagit sig an hennes föräldralösa sondotters undervisning.

Rosenstråle, Måns Eriksson

1593-06-18

Privatskrivelse till Gisle Nilsson. Skadad. 103

Rosenstråle, Märta

Född Stålarm, gift 1589 med Börje Jönsson Rosenstråle

1626-04-06

Privatskrivelse till Märta Rosenstråle. Skadad.

Rosenstråle, Svante, 1605– före 1663

Ryttmästare

1640-06-27 och 1640-09-21

Två handlingar i gårdsaffärer. Kopior.

Rosenstråle, Truls Palnesson, d. före 1625

Hovjunkare, sekreterare i kungliga kansliet

1598-02-20

Skrivelse till Börje Jönsson Rosenstråle med inbjudan till bröllop. 104

Rosor, Gustaf Johansson Tre Rosor, 1531–1566 105

102 Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 59 f.

103 Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 61 f.

104 Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 62 f.


Riksråd, riddare

1562-03-25, Stockholm

Bytesbrev i en kopia från 1684-11-20 106

Rossfelt, Johan, levde 1705

228

1689-02-10

Skrivelse med anmälan att han på grund av sjuklighet ej kan hörsamma kallelsen till

riksdagen.

Rosskamp

1636-09-08, Åbo

Skrivelse på tyska med militärt innehåll.

Rosskamp, Anna Liskin

Gift med advokaten Johan Liffman

1704-09-12, Stockholm

Affärsskrivelse

Rothlieb, Filip Fredrik, 1712–1792

Kammarråd, vice president i Kammarkollegium

Se ovan: Gyllenpalm, Carl Johan.

Rothlieb, Gustaf Fredrik, 1686–1758

Lagman, landshövding

1718-03-29

Skrivelse i militära upphandlingsärenden undertecknad av en del andra och försedd med ett

extra P.S. av Rothlieb.

1734-12-27

Privatskrivelse med nyårslyckönskningar.

Rotkirch, Carl, 1647–1702

105 Fastebrev 1565, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

106 Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 55 f.


Kapten

1671-12-22, Stockholm

Skrivelse i gårdsaffärer.

229

1693-10-26

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Rotkirch, Christian, d. 1691

Kapten

1682-09-23

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjuklighet.

Rotkirch, Fredrik, d. 1696

Vice amiral

1671-12-22, Stockholm

Handling i gårdsaffärer.

Rotkirch, Hans, 1675–1747

Överstelöjtnant

1735-04-12, Norrköping

Del av defekt skrivelse. Möjligen en supplik.

Rudbeck, Olof d.ä., 1630–1702

Professor i medicin i Uppsala 1658, rektor 1662

1681-10-21

Skrivelse till grevinnan Maria Elisabet Stenbock med hälsningar och affärsuppgörelser.

1685-05-11

Kvittens angående inköp av ett mikroskop från England.

1685

Ytterligare en kvittens.

1697-04-11

Kondoleansbrev till Karl XII med anledning av Karl XI:s död. 107

107 Beträffande tryckta utgåvor se Svenskt biografiskt lexikon 30, s. 655.


230

Två blad med notiser på franska angående Atlantikan.

Kopia en hyllningsdikt av Sofia Elisabet Brenner 1684-09-30, utformad som en äredikt till

”herr Olof Rudbecks Atland”. Tyckt i Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten af svenska

författare 17, s. 167.

Rudbeckius, Johannes Johannis, 1623–1667

Superintendent i Narva 1658, kyrkoherde i Falun 1663, prost

1660-12-19, Stockholm

Kvittens

Rudbeckius, Petrus Johannis, 1625–1701

Biskop i Skara 1692

1685-11-08, Uppsala

Rapport från Haqvinus Nezelius angående ett akademiskt uppdrag, som han erhållit av R.

Rudebeck, Olof, 1666–1700

Kapten

1697-10-07, Stockholm

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för två andra adelsmän.

Rudebeck, Paul, 1632–1687

Häradshövding

1678-01-02, Växjö

Skrivelse med anhållan om ursäkt för några dagars frånvaro från riksdagen. 108 Med sigill.

Rudebeck, Paul, 1657–1711

Häradshövding

1700-03-23, Stockholm

Fullmakt i sterbhusaffärer.

1700-03-23, Stockholm

Sekreterarememorial.

1707-04-10, Paris

108 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 72 f.


231

Växel med kvittens Stockholm 1707-05-27 av Anders Björnström å Paul Rudebäcks vägnar.

Skadad.

Rudén, Tosten, 1661–1729

Superintendent i Karlstad 1708, biskop i Linköping 1716

1714-02-23

Skrivelse angående hans närvaro vid ständernas sammankomst. 109

Rudenschöld, Carl, 1698–1783

Riksråd, kansler

1769-01-31, Stockholm

Skrivelse, vari han meddelar, att han anmodat annan person att som hans ersättare bevista

instundande riksdag.

[Ruderfurth, Elin, född Barrow]

Donationsbrev av Gustav II Adolf 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Runius, Johan, 1679–1713

Vitter författare

Kopia av en dikt från 1693, ”Runii lovsång efter utstånden sjukdom”.

Jfr Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare 14, s. 56 ff., där en något längre

version av ”lovsången” tryckts.

Rutenfelt, Johan 1635–1703

Kaptenlöjtnant

Odaterad supplik troligen från denne R.

Rutensköld, Lars, d. 1732

Ryttmästare, major

1685-11-12

Skrivelse angående militärleveranser

109 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 87.


232

Vidare en defekt skrivelse rörande en testamentsprocess. Denna skrivelse är ituklippt just

vid undertecknarens namn. Den måste härröra från denne Lars R. eller från någon av hans

bröder.

Rutensparre, Johan Lorentz, 1752–1828

Överkommendant, överste

Uppsatser i navigation, vitterhet, historia lämnade till Löberöds bibliotek. 110 C:a 200 mycket

blandade anteckningar mest på svenska, engelska och franska i flera olika ämnesområden,

t.ex. navigation, militärteknik, ekonomi. Flera papper med påskriften ”varia”.

Ruuth, Bartold, 1626–1707 111

Kammarråd

1667-08-12, Stockholm

Arrendekontrakt med landshövdingen greve Axel Lillie. Sigill bortklippta.

1680-01-04, Stockholm

Bartold Ruuths och Claes Wikens obligation.

Ruuth, Carl Didriksson, d. 1656

Överste, kommendant

1646-04-09

Skrivelse på tyska till Carl Didriksson Ruuth, mest i militärärenden.

1651-11-06, Stettin

Förpantningsbrev. Kopia.

1652-05-04, Stettin

Kontrakt i gårdsaffärer. Med sigill.

1654-08-23, Ulrichshausen

Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Ruuth, Enevald Bertilsson, d. 1639

Överstelöjtnant

1648-02-01

110 Se Wieselgren, DelaGardieska arkivet III, s. 228.

111 Se även ovan: Boisman, Jakob.


233

Inlaga angående en gäldaffär, som Ruuths arvingar i Viborg inblandats i (handlingen säkert

ofullständig). Se även ovan: Berendes, Johan Joakimsson.

Ruuth, Erik, 1746–1820

President i Kammarkollegium, ståthållare, lantmarskalk

Släktuppgifter för familjen.

Två verser från den Reuterholmska processen jämte kommentarer av Jacob De la Gardies

hand.

Avskrift av tal hållet i Balkåkra kyrka 1832-10-02 vid Erik Ruuths tredje hustrus

gravsättning. Talet hölls av kyrkoherden Christian Berlin.

Ruuth, Jakob, 1654–1728 112

Kammarskrivare, bokhållare

1664-09-28, Viborg

Arrendekontrakt. Skadad.

Ruuth, Peder Olofsson

Hauptman på Karkus i Livland

1633-02-14, Stockholm

Obligation.

Mycket defekt handling utgörande borgensmansförsäkring till samma obligation. Utfärdad

av borgare i Åbo.

Rydelia, Anna, 1673–1758

Gift 1692 med Israel Retzius, 1660–1717, kyrkoherde i Vånga, Linköpings stift

1732-04-22 och 1732-05-01

Två skrivelser till en sekreterare Hans Pettersson i Stockholm, båda närmast som suppliker.

Bl.a. om ett prästval.

Rydelius, Andreas, 1671–1738

Professor, domprost, biskop i Lund 1734

1735-01-03, Lund

112 Se även ovan: Boisman, Jakob.


234

Skrivelse till Malte Ramel med tack för lyckönskan till biskopsutnämningen. 113

Rylander

Anonym biljett 1813 till en fru Rylander med underrättelser om hennes mans otrohet.

Ryning, Ebba, 1595–1642

Gift 1625 med översten Göran Soop, d. 1632

1640-03-04, Nyköping

Bytesbrev i gårdsaffärer. Sigillen bortklippta.

lamb, Anders Sigfrid, 1735–1841

Ryttmästare

1828-10-23

Verser till Rålambs heder vid en frimurarefest, troligen författade av Magnus Rosenqvist. I

överskriften står endast ”Till Baron Rålamb” etc. Möjligen avses just denne R.

lamb, Anna, 1649–1691

Gift 1) med riksrådet Edmund Nikolai Figrelius, adlad Gripenhielm, 1622–1675, 2) med

översten Reinhold Liwe, 1653–1701.

1677-04-05, Stockholm

Bytesbrev i gårdsaffärer tillsammans med brodern Hans Rålamb, lagman, d. 1712. Med

Hans Rålambs och Anna Rålambs sigill. Erik Lindschölds sigill bortrivet, med anteckningen

”Sig. uttagit af Gref G. De la Gardie” (Jakob De la Gardies son?).

1677-04-05, Stockholm

Immissionshandling i samma affärer.

lamb, Bror, 1668–1734

Överste, landshövding

1731-01-11, Stockholm

Skrivelse angående ryttaren Johan Ullbergs dimittering från krigstjänsten. Med sigill.

lamb, Claes, 1622–1698

Riksråd, överståthållare, president

113 Se Wieselgren, DelaGardieska arkivet XVI, s. 239 f.


235

1666-03, Stockholm

Skrivelse med underrättelse om hustrun Anna Stålarms död och inbjudan till hennes

begravning. Skadad.

Släktutredningstabell över Claes Rålambs närmaste familj. Senare avskrift.

lamb, Gideon, d. före 1693

Assessor

1682-09-24

Skrivelse med anhållan om riksdagsexcuse. Med sigill.

1686-09-10, Stockholm

Skrivelse från Aegidius Forsell med anhållan om riksdagsexcuse för R. Med sigill.

lamb, Gustaf, 1675–1750

Landshövding, president

1724-10-26, Marieholm

Skrivelse angående en restlängd och diverse gårdsaffärer från 1713.

Rääf i Småland, Jöns, 1641–1689

Kapten

1686-08-26

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.

Rääf i Småland, Per, levde 1712

Assessor

1686-08-28

Skrivelse med en begäran om ”riksdagsexcuse”.

Sabelhierta, Jakob, d. 1685

Ryttmästare

1680-11-02, Stockholm

Intyg angående tillfällig riksdagsfrånvaro.


Sabelsköld, Carl Jönsson, 1590–1663

Major, slottskommendant

1640-03-25, Ekenäs

Skrivelse angående en testamentsaffär.

Sack, Carl Filip, 1726–1797

Kammarherre, hovmarskalk

236

1771-07-04, Stockholm

Intyg om att han utsett annan person till familjens fullmäktige vid instundande riksdag.

Sack, Christina Sofia, 1723–1781

Gift 1747 med presidenten Claes Gustaf Rålamb, 1705–1765

Verser till hennes födelsedag 1736-08-11 av Olof von Dalin. Avskrift.

Ytterligare ett ark verser till hennes ära i augusti 1736. Författare ej angiven.

Sacken, Elisabet von

1657-08-21, Riga

Kvittens på tyska.

Sahlgren, Niklas, 1701–1776

Direktör vid Ostindiska kompaniet

1774-05-02, Göteborg

Kopia av en testamentarisk handling till förmån för Vasaorden.

1777-11-05

Kopia av ett brev på franska av (Antoine Léonard?) Thomas med omnämnande av en

minnesfest över Sahlgren. 114

Sahlstedt, Abraham Henriksson

Inspektor

1684-10-30, Stockholm

Memorial i en arrendeaffär.

114 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 240 f.


237

Salander, Nils, 1760–1824

Kyrkoherde i Åsled, Skara stift, 1795, prost 1797

135 brev i särskild kapsel från Nils Salander till prosten J. F. Mellin i Hångsdala, Skara stift,

under åren 1806–1824. Ren privatkorrespondens. En ekonomisk attest från en lantman, Lars

Nilsson, har medföljt andra brevet (dat. 1807-11-06).

Salomon, Ernst Dietrich, 1746–1790

Assessor, läkare

1787-03-16

Avskrift av Salomons avskedstal i Collegium medicum. Något förnamn är ej med men

antagligen avses denne S.

Saltza, Bernhard von, 1583–1656

Överstelöjtnant

1625-11-16, Reval

Vittnesintyg på en obligation (tyska). Med sigill.


238


Saltza, Edvard Fredrik von, 1775–1859

Överstekammarjunkare, författare

239

1833-11-17, Mem

Intyg av änkan Catharina Nilsdotter (från Torp i Täby socken) i original och kopia jämte en

extra attest från 1833-11-16 rörande effekten av Saltzas huskurer på godset Mem (Saltza

uppges ha botat henne från en kräftsvulst i ansiktet med en salva).

Saltza, Jakob Ludvig von, 1685–1763

Landshövding, generalmajor

1732-11-13

Supplik.

Saltza, von; Saltza, Herman von

Utdrag ur dokument rörande ätten Saltzas medeltidsförhållanden under Tyska ordens tid. Ett

latinskt parti med svensk översättning. Det hela defekt och ofullständigt.

Två lösa attester påtecknade ”von Saltza”. Den ena från 1653, den andra odaterad men med

sigill.

Salvius, Margareta Pedersdotter Skuthe, 1560–1657

Gift 2) 1620 med riksrådet och kommissarien Johan Adler Salvius, 1590–1652

1669–1689

Handlingar på tyska och svenska rörande arvskifte efter Margareta Salvius. Kopior.

Sandberg, Lars, 1681–1721

Häradshövding, assessor

1717-01-28

Skrivelse i ett affärsärende. Med sigill.

Sass, Henrik

Student i Åbo 1670, kornett, ryttmästare, död ogift

1693-10-08


240

Fullmakt för Patrik Ogilwie att vid riksdagen företräda familjen Sass. Med sigill.


Sass(e), Mårten

241

1557-05-08, Viborg

Köpebrev i jordaffärer. S. har bevittnat handlingen. Med sigill.

Schaar, Axel von, 1641–1702

Generalmajor, landshövding

Odaterad handling med uppgifter om officerare, som av tjänstgöringsskäl inte kan bevista

riksdagen.

Schaeij, Vilhelm, 1652–1689

Direktör vid Jäders kronobruk

1674-08-26, Stockholm

Skrivelse angående en obligation.

Schantz, Carl Joakim Albrekt Alexander von, 1823–1867

Protokollssekreterare

Betygsavskrifter från hans studentexamen i Lund 1839-12-16 och från hans latinska stilprov

i Lund 1840-05-09.

Schechta, M.

Underdånigt memorial angående en affär i reduktionsfrågor (efterdyningar av

Reduktionskommissionens arbete). Kungl. Maj:ts slutliga resolution 1732-12-01

underskriven av Fredrik I. Kopia.

Schéele, Knut Georg von, 1805–1854

Kyrkoherde i Bringetofta, Växjö stift, 1839, prost

1839-03-27, Stockholm

Underdånig promemoria angående en tjänsteansökan. Kopia.

Scheffer, Carl Fredrik, 1715–1786

Kansliråd, kansler

1771-06-06, Stockholm


242

Skrivelse vari han anmäler, att han förordnat annan person till släktens fullmäktige vid

riksdagen.

Scheffer, Johan von, 1653–1717

Häradshövding

1693-09-04, 1698-09-04, 1699-05-19

Tre handlingar i arvs- och gårdsaffärer. Två med sigill.

Scheffer, Johan von, 1687–1748

Häradshövding

1718-09-20 och 1718-11-25

Tjänsteskrivelser. Skadade. Med sigill.

1737-01-02

Skrivelse med nyårsgratulationer.

Schefferus, Johannes, 1621–1679

Professor i Uppsala, universitetsbibliotekarie

1672-07-16, Uppsala

Kvittensbrev på tyska.

Scheiding, Catahrina von, levde 1671

Född Lüher, gift 1633 med Filip von Scheiding, 1579–1646

1649-02-14

Biljett på tyska (kvitto). Skadad.

Scheiding, Erik Otto von 1649– levde 1700

Kapten

1697-10-26

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Scheiding, Filip von, 1579–1646 115

Riksråd, guvernör, president

115 Köpebrev av Truls Lillie 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.


1634-06-24, Reval

Revers på tyska.

1645-01-24, Reval

Kvittenshandling på tyska.

243

1641-11-10 och 1641-11-11, Stockholm

Affärshandlingar, närmast som räkenskapsuppställningar.

1697-01-19, Stockholm

Affärshandling angående Reduktionskommissionens affärer med von Scheidings sterbhus.

Kopia. Skadad.

1684-01-31, Reval

Affärshandling på tyska angående reduktionsaffärer för de Scheidingska godsen.

Sammanhäftad med denna handling är en serie kopior av äldre handlingar på svenska och

tyska (15 st.) i dess gods- och gårdsaffärer, därav flera sälje- och gåvobrev från slutet av

1500-talet fram till 1640-talet.

Scheiding, Fredrik von, 1715–1759

Bankokommissarie

1736-04-08, Lund

Privat hyllningsskrivelse på franska.

Scheiding, Holger von, 1583–1631

Ståthållare

1625-05-28

Bytesbrev i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.

Scheiding, Märta von, 1585–?

Gift 1600 med kammarjunkaren Jöns Knutsson Lillie av Greger Mattssons ätt, d. 1631

Privatskrivelse till en syster, möjligen fru Anna Rosenstråle. Odaterad.

Scheiding, Otto von, 1623–1691

Överstelöjtnant

1678-01-18

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.


Scheiding, Otto von, 1637–1714

Lantråd i Livland

244

1686-12-02

Supplik på tyska i gårds- och sterbhusaffärer. Senare attesteringar på svenska 1721 och

1724. Hela handlingen en kopia.

Scheiding, Volmar von, 1670–1750

Överste, kommendant

1724-06-04

Supplik i gårds- och sterbhusaffärer. Kopia.

1724-07-07 och 1724-07-10

Två skrivelse på tyska i privata affärer och gårdsaffärer.

1724-06-19

Skrivelse till Volmar von Scheiding i samma affärer.

Schenmark, Nils, 1720–1788

Astron. observator, professor i matematik i Lund 1763

1759-12-09

Intyg om en fordringsansökan

Lösa anteckningar i matematik och språkvetenskap.

Schildt, Adam, 1655–1714

Ryttmästare

1688-09-09

Affärshandling rörande gårdsaffärer och tidigare obligationer. Med sigill.

Schildt, Jurgen, d. 1662

Överste

1641-06-28

Skrivelse på tyska ställde till Jurgen Schildt.


Schlegel, Daniel, 1591–1653

Kammar- och ekonomiråd

245

Inlaga till Konungen angående gårds- och arvsaffärer efter Schlegels bortgång. Kopia,

odaterad.

Schlippenbach, Carl Christoffer von

1755-09-09, Stettin

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Schmedeman, Johan, 1652–1713

Kansliråd, statssekreterare

1693-11-03, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för avsändaren själv och för två andra personer.

Schmidt, Peter Staffansson, 1612–1659

Major

1654-07-25

Köpebrev i gårdsaffärer. Vidimerad kopia.

Schmiedeberg, Alexander, 1677– före 1738

Legationssekreterare

1707-01-15

Skrivelse till Anna Beata Horn, f. Ehrenstéen, mest i militärfrågor. Med sigill. Skadad.

Schmieden, Erasmus von

Assessor i Dorpats hovrätt 1667

1653-11-18, Stockholm

Skrivelse på tyska angående en affär mellan Hägerstierna och Jacob Casimir De la Gardie.

Med sigill.

1655-01-12, Reval

Kontrakt i gårdsbytesaffärer.

1688-03-12, Stockholm

Attest på tyska i gårdsaffärer.


Schroderus, Laurentius

Geograf, kartograf, lantmätare

246

1653-09-04, 1653-09-25, 1654-04-22, 1654-09-18, 1657-02-03 och 1657-02-21

Sex skrivelser till fiskalen Anders Jacobsson i Finland med klagomål över uteblivna

lönemedel. Med sigill. Kopia av ett anbefallningsbrev från Per Brahe d.y. 1653-08-26 har

bifogats den första skrivelsen. 116

Schröderheim, Anna Charlotta, 1754–1792

Född von Stapelmohr, gift 1776 med Elis Schröderheim, 1747–1795

Sorgedikt av Bellman efter hennes död. Kopian här från 1794. Tryckt i Bellman, Skrifter,

standardupplaga, del 11. Dikter till enskilda 4, nr 24, s. 46 (Stockholm 1964).

Schröderheim, Elis, 1747–1795 117

Statssekreterare, landshövding

1784–1794

Nio brev, här i kopior. Breven som harprivatbrevskaraktär är riktade till assessorn Olof

Malmgren och har ofta fingerade underskrifter. Se Svenska memoarer och brev, del 6, där

utgivaren O. Levertin, tryckt alla breven utom ett.

Tal, hållet vid Bacchi Commendeur Brodren Lundholms begravning på Uppsala slott 1792-

11-19. Jacob De la Gardies handstil.

1793-12-17

”Plaisanterie” av landshövdingen Schröderheim.

Schröer, Benjamin von, 1645–1730

Sterbhusdirektör

1686-03-23, Stockholm

Handling angående en sterbhusprocess, vari von Schröer varit inblandad. Kopia. 15 sidor.

Schultz von Ascheraden, Martin, 1617–1682

General, guvernör

116 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 75 f.

117 Se Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män XIV, s. 103 f.


247

Handlingar rörande Schultz’ och hans sonsons mellanhavanden med

Likvidationskommissionen.

a) Skrivelse 1733-04-19 med anmälan om kungliga förpantningsbrev (något defekt).

b) Två skrivelser 1735-04-28 med utsökningsanmälan och fullmakt för Axel Rutger Sparre.

c) Donationsbrev (förpantningsbrev) på gods i Skåne, Småland och Finland utfärdade av Karl

XI 1674-04-03, 1674-04-03, 1679-05-26, 1681-06-30 (kopior).

d) Räkenskapsuppställningar angående Martin Schultz’ gods 1681-06-22 och 1681-07-07.

e) Ett ark med senare sammanfattningar av godsaffärerna.

Schützercrantz, Salomon Schützer, 1676–1760

Överdirektör, stadskirurg

1736-07-05, Stockholm

Skrivelse med medicinska råd till en greve.

Schwengelm, Gregorius (Georg) von, levde 1658

Överste, kommendant

1651-10-14, Stockholm

Revers på tyska. Med sigill.

Schwerin von

1771-02-09/20, Stockholm

Privatskrivelse på franska till en dam, endast underskriven med ”Schwerin”. Kopia. Skadad.

Schönfelt, Christian Georg von, 1670–1710

Major

1703-10-16, Stockholm

Attest i värvningsärenden med kvittens 1703-11-21.

1704-07-01, Stockholm

Ytterligare en skrivelse i värvningsärenden.

1706-08-02, Stockholm

Skrivelse med beviljande av en permissionsansökan. Sigillet bortrivet.

Schönleben, Johan Benedikt, 1613–1706

Landshövding, generallöjtnant


248

1686-08-06, Bohus

Attest angående en major, som ej kan bevista riksdagen. Sigillet bortklippt.

1687-11-11, Bohus

Skrivelse angående mönstrings- och rusttjänstfrågor.

Schönström, Albrekt, 1684–1740

Överstelöjtnant

1730-01-07

Privat skrivelse till greve med devota nyårsgratulationer.

Sefström, Nils Gabriel, 1787–1845

Kemist, professor, redaktör av Jernkontorets annaler.

Odaterad

Ansökan om en avskrift ur hertig Karls husesynsordning i De la Gardieska arkivet

(Historiska handlingar 2:4) med hänvisning till Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, Lund

1837, s. 247 f.

Seth, Gabriel von, 1753–1826

Löjtnant

Avskrift av tal hållet av J. J. Lagergren vid Seths jordfästning i Byarum 1826-04-14.

Silfvercrona, Johan Filip van Bommert, 1630–1702

Svensk resident i Holland 1650, överdirektör för stora sjötullen 1686

1650-04-29 och 1650-05-16, Amsterdam

Två kvittenser på holländska.

1651-01-29, Stockholm

Kvittens på tyska.

Silfvercrona, Peter Spiring, d. 1652

Generalförvaltare, svensk resident i Haag

Promemoria angående ”licenten”. Exemplaret här tydligen sammanställt 1687 och utgöres

av äldre handlingar i kopior.


249

En odaterad handling på tyska rörande Spiring, tydligen om löneförmåner.

Silfverlåås

Teckning från 1770, föreställande en uggla med lås, syftande på en fröken Silfverlåås. Se

Jacob De la Gardies anteckning på teckningens baksida angående Charlotte Boije af Gennäs,

född grevinna Lewenhaupt.

Silfverskiöld, Niklas Andersson Hyltén, 1635–1702

Juris professor i Lund

1689-02-06, Lund

Skrivelse med förklaringar, varför han ej i tid kunnat komma till riksmötet.

Silfversparre, Carl Gustaf, 1686–1750

Lagman, landshövding

1739-07-24, Alvastra

Supplik till greve med bön om hjälp till befordran till landshövdingeämbetet i Gävle.

Silfversparre, Gustava Sofia Amalia Charlotta, 1783–1815

Hovfröken

1800-11-30, Quedlinburg

Brev på franska med beskrivning av en fest för prinsessan Sofia Albertina.

Silfversparre, Nils, 1660–1717

Ryttmästare

1713-12-10

Supplik tillika med en begäran om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.

Silfversparre, Volmar Johan, 1780–1855

Överste

1810-02-02, Stockholm

Militärorder angående utlämnande av ett ridsto ”Lady” till Jacob De la Gardie.

Silfverstierna, Anna Maria, 1643–1697


250

Gift 1) 1659 med Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, 1624–1676, 2) 1680 med Mårten

Grelsson Lindeberg, adl. och frih. Lindhielm 1638–1720

1676-10-08, Stockholm

Affärshandling angående en del av hennes gods- och gårdsaffärer.

Silfverstierna, Johan Månsson, 1604–1660

Häradshövding, hovråd

1639-07-10 (kopia) och 1648-08-01 (original med Lars Kruus Jesperssons sigill)

Affärshandlingar mest i gårdsaffärer.

Silfverswärd, Gustaf, 1687–1752

Överstelöjtnant

1713-12-07, Uddeberg

Framställning om ”riksdagsexcuse”.

1734-08-15, Malma

Tjänstesupplik.

Silvius, Barbara

Gift med målaren Richardt Silvius

Stockholm, utan år

Skrivelse på tyska angående beställda porträtt. 118

Silvius (Sylvius), Georg, d. 1666

Assessor i Åbo hovrätt

1653-01-10, Åbo

Defekt skrivelse från Silvius till kammarfiskalen Anders Jacobsson med begäran att utfå

lön. 119

Simmingsköld, Erik, 1661–1731

Häradshövding

1713-12-01

Anhållan om ”riksdagsexcuse”.

118 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 36.

119 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 36.


Sinclair, Fredrik Carl, 1723–1776

Riksråd, generalguvernör

251

1769-07-05, Stockholm

Anmälan att han givit annan person fullmakt att företräda familjen vid instundande riksdag.

Sinclair, Malkolm, 1690–1739

Major

Sinclarsvisan. Avskrift från 1740 (visan tryckt i Anders Odel, Hjeltarnas samtal, 1739.)

Siöberg, Mattias Otto, 1624–1692

Ryttmästare, stallmästare

1685-06-17, Stockholm

Skrivelse till grevinna med inbjudan till hustruns begravning.


252


Siöblad, Carl, 1611–1696

Generalmajor, guvernör

253

1688-03-13

Handling rörande en affärslikvidation mellan Siöblad och borgmästaren Haiochs arvingar.

Siöblad, Carl, 1682–1751

Överste, generalmajor

1735-01-29, Karlskrona

Skrivelse angående hans husaffärer, reparationer o. dyl.

Sjöborg, Nils Henrik, 1767–1838

Professor i historia i Lund 1799

1828-08-09, Stockholm

Skrivelse med redogörelse för hans hustru Fredrikas sista stunder och bortgång.

1831-08-19, Stockholm

Skrivelse från S. mest handlande om frimureri och mysticism jämte några ord om hans yttre

förhållanden.

Sjöstedt, Pehr Magnus, 1786–1836

Kyrkoherde i Trelleborg och Maglarp 1828

Tjänstgöringsförteckning från en ansökan 1827-12-01 jämte avskrifter av tre olika

tjänstgöringsbetyg.

Skantzenstierna, Gernhard Corvin, levde 1657

Kapten

Odaterad

Tjänsteskrivelse till en sekreterare.

Skepsgård, Magnus

Tjänstesupplik, odaterad men bör troligen vara från tiden efter 1729.

Skjöldebrand, Anders Fredrik, 1757–1834


General, statsråd

254

Ett tydligen ofullständigt utdrag av inledningen till ”Marche och segling”, 1789. 120

(Skjöldebrand), Brander, Erik, 1667–

Bergsman i Falun.

1701-06-30, Falun

Affärshandling

Skragge, G.

22 skrivelser från åren 1741–1744 från G. Skragge till en kamrer Magnus Winge, mest

rörande militära och ekonomiska angelägenheter. Alla avsända från Stralsund.

Skytte af Duderhof, Johan Bengtsson Schroderus, 1577–1645

Riksråd, generalguvernör

1639-05-09, Jönköping

Affärshandling till Gabriel Oxenstierna (gårdsaffärer). Med sigill.

Skytte af Sätra, Carl Gustaf, 1725–1799

Överste, generalmajor

1799-04-09

Skrivelse från S. till Otto Ramel med anledning av dennes faders död.

Skytte af Sätra, Carl Henrik, 1695–1752

Major

1735-05-12, Sinclairsholm

Skrivelse på tyska från David Christian Staremann rörande Carl Henrik Skyttes gårdsaffärer.

Skytte af Sätra, Håkan Nilsson, 1603–1688

Överste, landshövding

Transumt av skrivelse till general Forbus 1659-11-20 med militära och topografiska

meddelanden. 121

120 Jfr Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 84 ff. En fullständig kopia finns i De la Gardieska arkivet, Cod.

XII a 5.


Skytte af Sätra, Nils, 1656–1720

Överste, kommendant

255

1713-11-30, Sinclairsholm

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.

Slatte, Anna

Ett arvskiftesfragment, möjligen gällande en Anna Slatte 122 eller Anna Henriksdotter, gift

1606 med ståthållaren på Kexholm Tönne Göransson (Gyllenmåne).

Slatte, Erik

Häradshövding i Kinda, d. ca 1532 123

1517-02-15

Skifteshandling gällande skifte mellan Erik Slatte och svågern Lars Olsson. Kopia.

Alla the thetta breff see äller höra läsas hälßar Jagh Larens Olßon af wåpn och giör wetterliget att iagh sält

hafuer wälbyrdig Man Erich Slatte min hustrus Broder trediedelen i thänna eftersch:ne godz. först Cissehult i

Åseda Sokn ränther 4 [skålpund] Smör tuå gårda i Nöthebankz Kyrkieby ränthar 8 [skålpund] Smör ok een

gård i Skårtared i Ekes sokn ränthar 4 [skålpund] Smör i Wäränd liggandes och een Ström wed needer Hökhult

i Näshul Sokn räntar 3 ortg. för 40 [marker] g:ca til eet wäderkiöp huilken for:no Summa 40 [marker] g:ca iag

kiännes migh redeligen wpbåret hafua efter min egen wilia. Ty afhänder Jag mig ok min hustru Birgitta Nilssa

dotter och wåra arfua för:ne treding i the fore sch:no godz huilket som ähr min hustrus fäderne och tilegnar

for:ne Erich Slatte och hans arfue med huß Jord åker äng Skog fiskewatn quarn ok quarnastad Torp och

Torpastada, inthet Vndantagande thet der till ligger och af alder tillegat hafuer ehuad nampn det hälst nämpnas

kan til then tidh for:ne Erich aller hans Arfua få samfält sina fulla päninga Summa 40 [marker] igän af mig min

hustru och wara arfua. Til yttermehra wißa at så i sanning ähr som foresch:t står beder Jag hederlig Man her

Jon kyrkieherde i Hogzby och Walbördig Man Matz Perßon min Moderbroder om theras Insigle med mitt egit

hangiande her under Vnder detta breff Schrefuit i fors Anno dominj M.Dxvij S:t Sigfridz dag efter

kyndilsmäßa.

121 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 80.

122 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 65 f.

123 Beträffande Erik Slatte se Äldre svenska frälsesläkter I:2, s. 131; Hans Gillingstam, ”Studier rörande Vasatidens

lågfrälse”, Personhistorisk tidskrift 1962, s. 60, 63.


256


257

Slatte, Ingrid (Ingert) Klasdotter

Gift med Lydert Slatte, slottsloven på Stegeborg och Vadstena

1572-10-10, Söderby

Skrivelse till Jöns Eriksson Rosenstråle angående bröllopstillredelser. 124

Smith, Edw., 1803–?

Jurist

1835-02-23

Vidimerad tjänsteförteckning från någon ansökan.

[Smitt, Claes]

Köpebrev 1625, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Ellers.

Snakenborg, Anna 125

Gift med Henrik Horn av Kanckas, 1578–1618

1640-11-21, Wenden (i Livland)

Skrivelse på tyska rörande hästtransporter.

Sneckenberg, Jakob Schnack, 1625–1697

Räntmästare

1679-08-08, Stockholm

Kvittens

Sofia Vasa, 1547–1611

Gift 1568 med hertig Magnus II av Sachsen-Lauenburg

Avskrift av psalmvers, undertecknad 1567, troligen egenhändigt. 126

124 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 64 f.

125 Jfr De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1632-02-26.

126

Så bidie wij tigh Jesu båldh

Tu högst ii himmells throne

Tu frelse oss frå Påuens wolld

Och all wår Synd försona

Ty tu est then, ther oß allen

Kann hielpa och trösta alla

Hoo tigh försmår och tina nådh

Then skall euinnerlijgh falla.


258

Somme, Märta Germundsdotter, d. 1652

Gift med översten Arvid Stierna, 1581–1641

1645-01-24, 1645-02-14, 1645-03-01 och 1646-01-08

Fyra skrivelser mest rörande gårdsaffärer.

1646-01-20

Kvittens.

Soop, Anders, 1656–1720

Förare vid bergsregementet 1675

1680-07-22

Säljebrev. Med sigill.

Soop, Axel Åkesson, 1555–1601

Hovmästare

1600-09-04

Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Soop, Ebba, levde 1694

Gift med översten Claes Henriksson Fleming, 1617–1669

Räkenskapsuppställning rörande hennes gods och gårdar i Östergötland, Södermanland och

Närke. Odaterad, men måste vara efter 1669, har troligen ingått i arvskifteshandlingar.

Soop, Erik, 1592–1632

Överste

1625-04-03

Bytesbrev i gårdsaffärer.

anno Chr: 1567.

Sophia

Jfr psalmboken 1695, nr 326. Namnteckningen på denna dikt är lik en namnteckning i: Slottsarkivet, hertiginnan

Sofias arkiv, vol. 1 (Riksarkivet). Dikten har överförts till Biographica minora 2011 från De la Gardieska arkivet,

Topographica, Danmark A I a 1.


259

[Soop, Erik Åkesson och Bengt]

Fastebrev 1592–1665, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Soop, Hans Åkesson

Kapten 1673, major

1697-11-05, Stockholm

Skrivelse utgörande en begärd riksdagsexcuse för Hans Soop.

Soop, Maria Magdalena, 1688–1751

Gift 1705 med överstelöjtnanten Knut Uggla, d. 1722

1731-12-04

Skrivelse, närmast som en supplik.

Sparre, Axel, 1652–1728

Fältmarskalk

Odaterad

Skrivelse i arvs- och gårdsaffärer riktad till Konungen för greve Axel Sparres räkning.

Kopia.

Sparre, Axel, 1657–1689

Kammarherre, kapten

1693-07-08, Stockholm

Skrivelse angående en arvs- och reduktionsprocess efter Axel Sparres död.

1694-04-26, Stockholms slott

Ett kungabrev i kopia rörande samma process.

1714-06-18, Märsta gästgivargård

En kopia av tingsprotokoll också från samma process.

Sparre, Axel Carlsson, 1620–1679

Riksråd, president, överståthållare

Papper hörande till Sparresläktens genealogi.


Sparre, Carl, 1648–1716

Kammarherre

260

Skrivelse angående kollektmedel, som anslagits till återuppförande av Flistas förbrända

kyrka jämte attest 1706-10-26 och specifikation samma datum rörande medel, som Carl

Sparre själv skänkt till samma ändamål.

1699–1704

Fyra lösa skrivelser till och från Carl Sparre rörande gravkostnader, stenmästarearvoden

m.m.

Sparre, Carl Gustaf, 1688–1741

Överstekammarherre, landshövding, riksråd

1721–1725, Stockholm

Tre lösa blad räkenskapsuppställningar.

Sparre, Carl Larsson, 1627–1701

General

1656-11-20, Stockholm och 1657-09-15, Nyköping

Obligationshandlingar rörande affärer med Hägerstierna. Skadade.

Sparre, Catharina, 1618–1688

Gift 1642 med generalmajoren Fabian Berendes, 1610–1678

Skrivelse i reduktionsärenden rörande fordringar, som åvilat Catharina Sparre och som

övergått till hennes arvingar. Skrivelsen är odaterad med troligen från 1683 och är

undertecknad av svärsonen, översten Mårten Cronstierna.

Sparre, Cecilia, 1818–1849

Gift 1840 med kammarherren greve Charles Auguste Lewenhaupt, 1812–1897

Kopia av hennes franska äktenskapskontrakt från 1840. Skadad.

Sparre, Christina, 1619–1669

Gift 1636 med riksrådet Bengt Skytte af Duderhof, 1614–1683

1658-08-10, Stockholm

Privat affärsskrivelse.


261

1660-08-06, Stockholm

Jordeboksutdrag beträffande vissa gårdar i Uppland. Med sigill.

Sparre, Ebba Margareta, 1638–1696

Född De la Gardie, gift 1660 med Peder Larsson Sparre, 1628–1692

Memorial i arvsaffärer, odaterat.

1690–1697

Handlingar i arvs- och reduktionsaffärer.

Sparre, Elisabet

Född Banér, gift 1654 med landshövdingen Erik Carlsson Sparre, 1628–1678

Jordeboksutdrag över hennes gårdar i Uppland (odaterad kopia, troligen efter 1678). Med

sigill.

Sparre, Erik

Gravskrift över Erik Sparre 1754, utan underskrift. Vilken Erik Sparre menas?

Sparre, Erik Carlsson, 1628–1678

Landshövding, hovmarskalk

Delägare i en obligation på franska utfärdad 1648 för Erik och Fredrik Sparre, gällande

affärer med Hägerstierna.

Sparre, Fredrik, 1731–1803

Riksråd, rikskansler

Kopia av inlaga 1800-12-01 med klagomål över taxeringen.

Sparre, Fredrik Henrik, 1691–1764

Landshövding, generallöjtnant

1729-04-17

Skrivelse i arvs- och bodelningsfrågor undertecknad av Fredrik Sparre och hans andra hustru

grevinnan Ulrica Maria Tessin. Med sigill.


Sparre, Gustaf Adolf, 1649–1692

Amiral

262

Släktutredning med personalia, utan årtal och underskrift.

1678-06-28

Affärsskrivelse (tryckt formulär) till S. från riksens ständers banks kommissarier rörande

pant- och bankaffärer.

Sparre, Gustaf Larsson, 1625–1689

Landshövding, riksråd

1683-06-10, Stockholm

Skrivelse till Konungen i gårds- och reduktionsaffärer. Även undertecknad av brorsonen

kammarherre Lars Sparre.

Sparre, Jacob

1656-10-31

Privatskrivelse. Skadad.

[Sparre, L.]

Bytesbrev 1642, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Rosensköld.

Sparre, Maria, 1627–1674

Gift 1653 med Gustaf Wrangel af Adinal, 1630–1688

Privatbrev (utan år) till Anna Brakel, f. Wachtmeister af Björkö.

Sparre, Peder Eriksson, 1592–1647

Kansliråd, president i Göta hovrätt

1634-01-10

Handling i gårdsaffärer. Med sigill.

Sparre, Peder Larsson, 1628–1692

Rikstygmästare, ambassadör

1672-06-28, Stockholm


263

Skrivelse (tryckt formulär) ställd till Peder Sparre och undertecknad av samtliga vid riksens

ständers bank förordnade kommissarier och gällande en offentlig auktion över förfallna

panter.

1682-04, Stockholm

Handling i gårdsaffärer.

Kopia av Sparres franska grevebrev från 1675

1799-10-26

Släkttabeller på svenska och franska, ordnade för arvingarnas räkning.

Sparre, Petter

Två kopior av ”Relation om Herr Petter Sparre” (en uppdiktad person). Se: Peter

Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 84 f; Biographiskt lexicon öfver namnkunnige

svenska män 15, s. 149 f; Carl Vilhelm Jacobowsky, ”Robinsonaden om Petter Sparre”,

Svenska Dagbladet 28 december 1923; Nils Ahnlund, Nils Rabenius, s. 153 ff; Magnus von

Platen, Biktare och bedragare, s. 86 ff.

Sparre, Ulrika Maria, 1694–1765

Född Tessin, gift 1728 med landshövdingen Fredrik Henrik Sparre, 1691–1764

1760-06-19, Gävle

Privatskrivelse

Sparre af Rossvik, Bengt, 1728–1810

Överstekammarjunkare

1768-03-29, Stockholm

Privatskrivelse på franska.

Sparre af Rossvik, Fredrik, 1630–?

Delägare i en obligation på franska utfärdar 1648 för Erik och Fredrik Sparre, gällande

affärer med Hägerstierna. Se ovan Erik Carlsson Sparre.

1648-07-05, Paris

Skuldsedel. Skadad. Se ovan Erik Carlsson Sparre.

Sparre af Sundby, Axel Wrede-Sparre, 1708–1772

Generalmajor, överståthållare


264

Kassabok på franska för åren 1732–1743, 120 sidor. I slutet en kvittensskrivelse på svenska

1737-03-12.

Sparre af Söfdeborg, Christina Amalia Hedvig Adelaide, 1778–1811

gift 1799 med greve Jacob De la Gardie, 1768–1842

Verser när hon föddes på Vidarp 1778-08-10.

Förteckning på faddrarna vid hennes dop.

Sparre af Söfdeborg, Claes, 1673–1733

Överamiral, riksråd, president

Släkthistoriska anteckningar om barn och faddrar. Odaterade, men skrivna efter 1724.

Två privatskrivelser närmast som ekonomiska suppliker, den ena 1730-11-18, den andra

odaterad.

Sparre af Söfdeborg, Elisabet Sofia Amalia Beata, 1753–1830

Född Ramel, gift 1777 med godsägaren Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg, 1746–1794

8 brev på franska från hovmarskalken Charles Emil Ramel (1750–1826) till systern Amalia

Sparre:

1778 (1)

1779 (3)

1780 (2)

Odat. (2)

7 brev på franska från Amalia Sparre till grevinnan Anne Adelaide Sparre, f. Camuset (gift

1763 med franske greven, lieutenant-général Alexandre Serafin Joseph Sparre, 1736–1801):

1794 (2)

1797 (2)

1798 (1)

1799 (1)

1801 (1)

Ett brev på franska till Amalia Sparre (?) daterat Stockholm 1792-04-27 från Hedda (?).

Reseanteckningar från Wien 1800.


Lösa blad med kassanotiser.

265

76 brev från grevinnan Amalia Sparre till dottersonen major Gustaf Adolf Fredrik De la

Gardie (1800–1833) . Rena familjebrev, åtskilliga på franska:

1819 (2)

1820 (6)

1821 (11)

1822 (6)

1823 (10)

1824 (5)

1825 (5)

1826 (13)

1827 (6)

1828 (6)

1829 (6)

12 brev 1827–1829 från häradshövdingen och kammarherren Johan Boman von Seth (1781–

1834, Ousbyholm ) till grevinnan Amalia Sparre. Breven gäller affärs- och arvsfrågor:

1827 (3)

1828 (5)

1829 (4)

Handlingar rörande grevinnan Sparres död och begravning 1830 (skrivelser från en läkare

och en präst om henne sista stunder, förslag till deviser över graven, avbildningar av den

1837 resta gravvården över Amalia och Gustaf Adolf Sparre). Dessutom flera lösa

hithörande konceptpapper.

Sparre af Söfdeborg, Erik Arvid, 1707–1775

Amiral, president i Amiralitetskollegium

Odaterat koncept till meritförteckning.

Odaterat koncept till en tjänsteskrivelse.

(Båda defekta, ofullständiga papper.)

Sparre af Söfdeborg, Fredrik, 1723–1747

Hovintendent

Revers, odaterad

Sparre af Söfdeborg, Gustaf Adolf, 1746–1794

Godsägare


266

Reseanteckningar på franska och svenska från resor 1760–1768 (12 + 19 blad). 127

1786-07-21

Affärshandling, ”öppen räkning”, utfärdad av häradshövding Johan Key till Gustaf Adolf

Sparre. Två lösa attester medföljer.

Skrivelse angående rättegång mellan efterkommande till Fredrik Carl Emil Witting och

Christian Ludvig von Ascheberg (handlingen ofullständig, utan underskrift och datering).

4 brev till Gustaf Adolf Sparre från mormodern Birgitta Sahlgren, f. Ekmarck (1694–1771,

gift med borgmästaren i Götebeorg Jacob Sahlgren, d. 1736) 1768–1770.

2 brev från farbrodern Johan Sparre (1715–1791) 1786.

2 brev från Jakobina Henrietta Alexandrina, f. de Cheuses (1735–1819, gift med greve Johan

Sparre af Söfdeborg, 1715–1791), på franska 1786.

1 brev från Elias Schweder (1756–1809, director mechanicus vid Trollhättekanalens

slussverk) 1789-05-19.

1 brev från Charles Joseph Selby på franska (1755–1823, baron, affärsman, godsägare,

naturaliserad dansk), Köpenhamn 1785-09-03.

1 brev från Suchowski (?) på franska.

1 brev från London 1770-03-09 utan underskrift. 128

1 brevfragment på franska undertecknat Adamus Carolus med tillägg på svenska.

25 brev på franska från G. A. Sparre till grevinnan Anne Adelaide Sparre, f. Camuset (gift

1763 med franske greven, lieutenant-général Alexandre Serafin Joseph Sparre, 1736–1801)

under åren 1780–1794.

1 brev till häradshövding Carl Gustaf Finét 1786-12-29 samt ett löst brevkoncept på franska.

Sparre af Söfdeborg, Rutger Axel, 1712–1751

Kammarherre, hovmarskalk

Odaterat koncept till något memorial i tjänsteärenden.

Sparrsköld, Daniel, 1686–1739

127 Häri lapp med anteckningar om utlåning av reseanteckningarna 1892–1974.

128 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 242–244.


Häradshövding

267

1714-01-13, Stockholm

Skrivelse med anhållan om riksdagsexcuse för fyra officerare, vilka måst utebli från

ständernas sammankomst.

Sperling, Carl Göran, 1699–1764

Kammarherre, överstelöjtnant

1736-04-03, Helsingborg

Skrivelse, som en tjänstesupplik för annan persons räkning.

Sperling, Gustaf, 1667–1728

Kommendant, överste

1714-09-15

Skrivelse, mest i militäraffärer.

Sperling, Göran, 1630–1691

Generalguvernör, fältmarskalk

1676-12-26

Skrivelse till Gustaf Banér angående grevinnan Maria Sofia De la Gardies möbler.

Sperling, Maria Magdalena, 1671–1730

Gift med översten Bengt Ribbing, d. 1722

1702-01-25

Skrivelse till Petter Wennerman, mest i privata affärer, försedd med ett extra tillägg. Sigillet

bortrivet.

Spofvenhielm, Johan Spof, 1650–1705

Häradshövding

1684-12-12

Tjänsteskrivelse i affärsärenden till Johan Asmundsson. Med sigill.

Sprengporten, Jakob Vilhelm, 1794–1875

Generallöjtnant, överståthållare


268

Tal hållet vid hans reception i S:t Johannes nordiska första frimurare-loge 1819-02-10 hållet

av en greve Brahe.

Sprengporten, Ulrika Vilhelmina, 1808–1836

Född Brahe, gift 1825 med Jakob Vilhelm Sprengporten, 1794–1875

Verser till hennes begravning 1836-01-13 (författare ej angiven).

Stackelberg, Bernt Fredrik Johan, 1733–1801

Generallöjtnant

1788-11-19

Skrivelse, mest med militära meddelanden.

Stackelberg, Georg, 1620–1697

Ryttmästare. Landrichter i kretsen Dorpat.

1671-05-27, Dorpat

Inlaga på tyska i en rättsaffär. Kopia.

Stackelberg, Mattias, 1631–1694

Lantråd på Ösel, vice landshövding

1687-06-30, Stockholm

Köpebrev. Med sigill.

1687-07-05, Stockholm

Tilläggsskrivelse till samma köpebrev. Med sigill.

Stackelberg, Nils, 1630–1714

Lantråd i Estland

1685-12-28, Stockholm

Skrivelse till styvdottern Anna Margareta Rosenstråle med privata meddelanden och

hälsningar.

Staël von Holstein, Agneta, 1771–1803

Född von Otter, gift 1788 med översten och brigadchefen Joakim Staël von Holstein, 1759–

1836


Kopia av minnesvård på hennes grav.

Stake, Johan, d. 1710

Löjtnant

1697-10-26

Anhållan om riksdagsexcuse.

Stake, Märta

269

1671-12-09 och 1672-02-17

Två skrivelser angående arrendeaffärer med Hägerstierna. Den från 1671 med sigill.

Stake, Ulrik, 1638–1703

Kapten

1693-11-18, Stockholm

Anhållan om riksdagsexcuse.

Starck, Tomas, 1693–1697

Ryttmästare

Odaterad

Anhållan om dimmission från riksdagen.

Stecksén, Jonas, 1773–1835

Sjökapten, språkprofessor i Lund

1826-11-26, Lund

Skrivelse till frälseinspektoren Magnus Rosenqvist på Löberöd med upplysningar om priser

för vissa tionden.

Stedingk, Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von, 1746–1837

Fältmarskalk

Verser vid von Stedingks död 1837 av friherre Edvard Fredrik von Saltza. Avskrift.

Stedingk, Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von, 1751–1823

Generalamiral


270

Kopia från 1824 av en gravskrift över Viktor von Stedingk.

Stefken, Christian von, d. 1695

Överste

1687-05-10, Sälkis

Skrivelse med militära meddelanden.

Steinberg, Antonius von, d. 1678

Överkammarherre, general

Skrivelse från 1676 angående en process med Maria Sophia De la Gardie (g. Oxenstierna).

Stenbock, Magnus, 1665–1717

Kungligt råd, fältmarkskalk

Avskrift av vers, som stått under Stenbocks porträtt.

Stenhagen, Fredrik von, 1732–1816

Kammarråd, landshövding

1788-06-29

Tjänsteskrivelse

Avskrifter med genealogiska uppställningar och anteckningar till ett ”curriculum vitae”.

Åminnestal hållet över Fredrik von Stenhagen i Pro Patria 1817-05-16.

Stenkula, Pehr Anders, 1777–1838

Kyrkoherde i Ringarum i Linköpings stift, 1814

1830-05-01, Ringarum

Anteckningar till ett ”curriculum vitae”.

Stierna, Arvid, 1581–1641

Överste, häradshövding

1638-09-14

Säljebrev. Skadat. Med sigill.


1639-12-23

Köpebrev. Med sigill.

Stierncrantz

271

1749-01-01, Karlsdal vid Örebro

Kort skrivelse med välgångsönskningar. Undertecknad med ”Stierncrantz” utan förnamn.

Stierncrona, Gabriel Welt, 1669–1723

Justitiekansler, hovrättspresident

1713-12-07, Göteborg

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.

[Stiernfelt, Lars Grubbe]

Donations- och köpebrev 1636–1641. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev jämväl

under Gyllenhielm.

Stiernflycht, Johan, 1648–1703

Kommissarie

Odaterad

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för svågern Anton von Boij.

Stiernhielm, Georg, 1598–1672

Riksantikvarie, riksråd, vitter författare

1651-02-03, 1651-02-04, 1651-02-05, Stockholm

Avräkningshandling på tyska angående affärer mellan Jacob De la Gardie och Georg von

Schwengeln uppgjord av Georg Stiernhielm och underskriven av honom och Johan Adler

Salvius och Johan Appelgren (?).

1658-04-03, Hamburg

Handling i gårdsaffärer, underskriven av Bengt Skytte. Kopia som bevittnats av Georg

Stiernhielm.

1655-03-29, Stockholm

Ytterligare ett intyg, att en kopia rätt avskrivits (själva handlingen saknas).


272

Supplik i löne- och pensionsärenden, underskriven av S. själv några dagar före hans död

1672 (enligt Jacob De la Gardies uppgift å brevet, som är helt odaterat). 129

129 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 88 f., där handlingen avtryckts.


273


Stiernhöök, Johan, 1636–1730

Kommerseråd, vice president

274

1678-02-06, Stockholm

Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.

Stiernklo, Anders Daniel Wessmen, 1658–1733

Häradshövding, lagman

1696-04-13, Västansjö

Affärsskrivelse angående reduktionsaffärer m.m.

1699-03-19, Stockholm

Mycket defekt affärs- och tjänsteskrivelse.

Ytterst defekt skrivelse på tyska, möjligen rörande Stiernklo.

Stiernkors, Måns Ivarsson, d. 1628

Ryttmästare

1599-09-04, Reval

Revers

Stiernman, Olof, d. 1689

Justitieborgmästare i Nyen

Två skrivelser till Olof Stiernman huvudsakligen i militära angelägenheter Stockholm 1675-

01-07 och Nyenskans (”Newenschantz”) 1675-10-13, den senare på tyska.

Stiernsköld, Claes Göransson, d. 1583

Ståthållare

1544, Stockholm

Bytesbrev till Björn Claesson Lejon. 130 Skadat.

1544-08-20, Stockholm

Skiftesbrev. Skadat. Med sigill.

1589-02-24

Bytesbrev. Skadat. 131

130 Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 71 f.


Stiernsköld, Claes Göransson, 1617–1676

Riksråd, amiral

1671-01-18

Morgongåvehandling. Två kopior?

Stiernsköld, Erik Göransson

Lagman

1585-03-08

Handling i gårdsaffärer. Med sigill.

275

Äldre rannsakningshandlingar från 1588–1646 angående Erik Göranssons gårdar i Finland

med sammanfattning i Kammarkollegium 1683-04-23. Handlingarna sammanbundna, rätt

defekta.

Stiernsköld, Margareta, 1619–1680

Född Banér, gift 1661 med Claes Stiernsköld, 1617–1676

1676-09-16, Stockholm

Revers. Med sigill.

Stiernstedt, Lars

1697-11-03, Stockholm

Skrivelse med anmälan att han vid kommande riksdag skall företräda den avlidne Johan

Adlercrantz omyndiga barn, vilka ursäktar sig för att de inte kan närvara.

Stiernstråle, Anna, levde änka 1692

Gift före 1680 med kaptenen Ernst Fredrik Willebrandt, d. före 1686

1684-11-26, Reval

Pantkontrakt på tyska.

Stiernstråle, Johan Eriksson, 1607–1686

Juris professor i Dorpat 1654, vice president i Dorpats hovrätt 1675

131 Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 72.


276

Utbyteskontrakt i en affär mellan en löjtnant Reinhold Martens och Magnus Gabriel De la

Gardie från december 1658 (Helsingör). Härvarande kopia har bevittnats av Johan

Stiernstråle.

Stobaeus, Andreas, 1642–1714

Professor i Lund, universitetsbibliotekarie

Latinskt hyllningskväde till Magnus Gabriel De la Gardie, egenhändigt, odaterat (outgivet?).

(Serenissimae Regiae Majestatis Regnique Sveciæ Senator et Archicancellarie Magne

Celissime Comes Illustrissime Heros Domine Clementissime Magne, Polo Arctoo qvi fulges,

Phosphore, Soli…)

Stockenström, Erik, 1703–1790

Riksråd, president

1771-05-30, Stockholm

Skrivelse med anmälan om att han utsett annan person att företräda hans familj vid

nästkommande riksdag.

Stolpe, Christina,

Född Schwerdtfelt, gift med kaptenen Esbjörn Stolpe

1687-06-18, Ivangorod

Supplik på tyska, med bön om att den som mördat hennes man skall straffas.

Strettenberg, Johan Michael, 1783–1850

Kyrkoherde i Tanum och Lur, Göteborgs stift, 1842

Utdrag ur merit- och tjänsteförteckning från januari 1832 insänt tillsammans med någon

ansökan.

Strijk, Didrik

1592-03-04

Kvittens på tyska. Skadad. Med sigill.

1605-07-08, Reval

Revers. Skadad. Med sigill.

Strijk, Gotthard, 1634–1692


Landshövding i Västerbotten

277

1691-11-03, Stockholm

Skrivelse med anmälan om ”excuse” på riddarhuset för annan person.

Strokirch, Mikael, 1649–1723

Reduktionskommissarie, ekonomiståthållare

1685-11-28, Riga

Skrivelse på tyska angående reduktionsaffärer.

1713-12-16, Stockholm

Skrivelse med anmälan, att hans broder må kunna företräda honom på riddarhuset vid

instundande riksdag.

Stromberg, Claes, 1699–1782

Riksråd

1769-02-20

Skrivelse med anmälan om att han befullmäktigat annan person att vid nästkommande

riksdag föra familjens talan på riddarhuset. Skadad.

Stromberg, Ulrika Catharina, 1710–1777

Född Lewenhaupt, gift 1732 med riksrådet Claes Stromberg, 1699–1782

1762-08-21

Privatbrev till grevinnan U. Tessin med tillägg av systern Brita Eleonora Lewenhaupt, 1709–

1784.

Strutz, Gisle Nilsson, d. 1594

Ryttmästare

1584-10-24

Skrivelse från Gisle Nilsson Strutz till svärfadern Jöns Eriksson Rosenstråle. 132

Ström, Jacob Edvard, 1806–

Biblioteksamanuens, docent

Ett P.M. ur handlingar i ett ”underdånigt besvärsmål” rörande ansökan till en lektorstjänst,

d.v.s. utdrag ur en meritförteckning för Ström och en annan sökande.

132 Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 60 f.


Strömbeck, Per, 1783–1860

Krigsråd

278

Ett P.M. på svenska med diverse personliga uppgifter och ett annat på franska, bägge

odaterade.

Strömfelt, Anna Christina, d. 1674

Gift 1) med ryttmästaren Rutger Johan von Ascheberg, 1625–1657, 2) med översten Frans

Hilchen, 1625–1680

1661-10-08

Affärshandling angående en diamantring, som pantsatts hos Hägerstierna.

Strömfelt, Harald, d. 1707

Landshövding

1689-07-23

Skrivelse till grevinnan Maria Stenbock med inbjudan till dop. Sigillet bortklippt.

1694-06-14 och 1694-07-21

Två skrivelser till baron Gustaf Cruus’ arvingar rörande skogskommissionsaffärer.

Strömfelt, Otto Reinhold, 1679–1744

Landshövding, president

1719-01-04, Kalmar

Supplik på franska

Ståhl, Magnus Laurentius, 1761–1843

Rektor i Kristianstad, professor, ordenshistoriograf

”Tal, hållne vid vapens krossande, hvilka ägas af M. L. Ståhl.”

Ståhle, Anders Peter, 1774–1832

Borgmästare i Helsingborg, lagman

Underskrift och sigill (Ståhles och Helsingborgs stads) till en handling, som utfärdats 1822-

12-03. Resten bortklippt.


Stålarm, Axel, 1630–1702

Landshövding, kungligt råd, president

279

1679-09-26, Linköping

Kallelse till ett sammanträde i Linköpings landskansli inför riksdagen. Tryckt formulär.

Stålarm, Axel Axelsson, d. 1656 133

Överste, landshövding

1647-07-17, Helsingfors

Defekt skrivelse i generalmönstringsärenden.

1647-08-18 och 1647-08-23

Tre kvittenser på ett blad undertecknade av S. samt Gustaf Ille och Arvid Forbus.

Stålarm, Axel Eriksson, d. före 1617

Fänrik, kommissarie

Odaterad uppställning av räntan från finska gårdar. Skadad.

Stålarm, Erik Olofsson, d. omkr. 1566

Häradshövding

”Vittnesbrev” från 1564 med uppgifter om vad hans hustru medfört till boet. Skadad. 134

Stålarm, Karin, d. 1670

Född Boije, gift med Axel Axelsson Stålarm, d. 1656

Fragment av privatskrivelse.

Räkenskapsuppställning gällande affärer efter mannens död.

Stålarm, Åke Svantesson, d. 1629

Ryttmästare

1619-08-15

Privatskrivelse till en syster. Skadad.

133 Se även ovan: Gyllenhierta, Christer.

134 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 86.


Stålhandske, Anders Svensson

1588-04-09

Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Stålhandske, Torsten, 1594–1644

Överbefälhavare, general

280

Defekt skrivelse på tyska till Torsten Stålhandske, mest i militära angelägenheter.

Stöltenhielm (Styltenhielm), Lorentz Gustaf, 1645–1719

Överste

1697-11-03, Stockholm

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för ryttmästaren Nils Treffenberg.

Svab, Anders, 1681–1731

Bergsråd

1728-01-09, Stockholm

Spannmålskontrakt. Iturivet.

Svanberg, J. E., 1776–?

Tidningsman, faktor

1831-09-30, Stockholm

Meritlista på franska.

Svart, Jakob, 1637–1701

Lantjägare

1689-02-05, Gla

Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.

Svedenborg, Emanuel, 1688–1772

Assessor, forskare, författare

Översättning till svenska av ett parti ur någon av Svedenborgs skrifter, 19 sidor, skadade.


Svedenstierna, Erik Tomas, 1765–1825

Övermasmästare

281

1816-12-09, Stockholm

Kort uppsats på franska angående några i närheten av Falun nyligen upptäckta mineral.

Svinhufvud af Qvalstad, Brita Catharina, d. 1661

Gift med överstelöjtnanten Vilhelm Pendrich, 1624–1695

1646-03-12

Skrivelse med anledning av att några fattiga bönder orättvist behandlats av Gustaf Bielke på

Villilä. Den är riktad till kammarefiskal Anders Jacobsson och undertecknad av Katarina

Carlsdotter Svinhufvud. Med ledning av sigillet vill Peter Wieselgren i randanteckningar

föra handlingen till Dahlepil. 135 Sigillet bortklippt efter det att Wieselgren gjort

anteckningen.

Svinhufvud af Qvalstad, Christer, 1641–1694

Godsägare

1690-08-29

Kvittens

Sydow, August Friedrich

Kapten

1742-01-08, Friedland

Notariatsattest angående hans personliga förhållanden och boningsort. Tyska.

Sydow, C. L.

1749-01-06, Göttingen

Skrivelse på tyska angående en obligation.

Sylvius, Carl

Underdånig tjänstesupplik angående organisttjänsten i Västerås. Odaterad.

Sylvius, Henrik, d. 1737

135 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 37.


Borgmästare i Helsingborg

282

Inlaga från 1722 till Kungl. Maj:t angående tjänsteförhållanden vid magistraten i

Helsingborg jämte svar från Fredrik I 1722-08-31 och från rådmannen Johan Dahlgren.

Kopia.

1723-10-16, Stockholm

Skrivelse angående en rättstvist.

Sällström, Peter Michael, 1800–1839

Operasångare

Verser vid hans återkomst från Italien 1836. Odat. Med anteckning av Jacob De la Gardie.

Taube, Catharina Charlotta, 1723–1763

Gift 1748 med Pontus Fredrik De la Gardie, 1726–1791

Genealogisk ättetabell med vapensköldar.

Taube, Reinhold 136

Överste

1597-07-11, Reval

Kvittens på tyska. Med sigill.

1601-04-20

Obligation på tyska. Skadad. Sigillet bortrivet.

Taube af Karlö, Otto Reinhold, 1627–1689

Kommendant i Dorpat, landshövding i Dorpats län

1653-08-01, Reval

Kvittens på tyska.

1675-12-03, Dorpat

Skrivelse på tyska, mest i militära angelägenheter. Sigillet bortklippt.

1678-06-06, Dorpat

Assignation på svenska. Med sigill.

136 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 89.


283

Taube af Odenkat, Evert Vilhelm, 1737–1799

Generallöjtnant

Gravskrift över baron Evert Taube efter hans död i Karlsbad 1799.

Taube af Sesswegen, Georg Johan, d. 1726

Generalmajor

1684-08-18

Skrivelse i gårdsaffärer. Med sigill.

Taubenfelt, Gustaf Hansson, d. 1674

Hovråd, häradshövding

1659-03-19, Malmö

Skrivelse i militärangelägenheter.

Tawast, Sten Ivarsson, d. 1646

Ryttmästare

1637-07-31

Kvittens

Tawastén, Henrik Tawast, d. 1706

Referendarie, lagman

Två suppliker, den ena något defekt.

Tawaststjerna, Jakob Pontus, 1666–1716

Häradshövding

1693-10-10

Intyg att han befullmäktigat annan person att föra släktens talan vid instundande riksdag.

Sigillet bortrivet.

Tegel, Erik Jöransson, 1566–1636

Kammarråd, historiograf, häradshövding

1612-11-22


284

Skrivelse från Gustav II Adolf med bekräftelse av tidigare utfärdade gåvobrev. Avskrift. 137

Tegensköld, Carl Fredrik, 1665–1735

Överste, generalmajor

Kopia av en skrivelse från 1716 angående skoleveranser till krigsmakten. Denna skrivelse är

ej riktad till T, men förd till hans namn i samlingen.

[Tegnér, Esaias]

Handlingen har förts till Tegnérarkivet.

Terserus, Adolphus Elai, 1604-1659

Kyrkoherde i Mora, Västerås stift, 1641

Penninganvisning med två kvittenser. Utan år.

Terserus, Johannes Elai, 1605–1678 138

Biskop i Åbo 1658, biskop i Linköping 1671

Kopia av ett utdrag ur ett hans ”curriculum vitae”, verkställd av Sam. Älf.

”Ovettigt bref till Öfverste Arfvid Ribbing ifrån Consistorium i Åbo af Biskop Terserus”

(Jacob De la Gardies och Peter Wieselgrens överskrift). Kopia.

Tersmeden, Erik August, 1759–1790

Överste

Gravskrift över Erik August Tersmeden från 1790.

Tersmeden, Jakob, 1683–1752

Bergsråd

1728-01-16, Stockholm

Spannmålskontrakt med Magnus Julius De la Gardie, överkorsat. Sigillet bortklippt.

1728-03-27

Skrivelse angående spannmålsleveranser.

137 Jfr De la Gardiska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1631-01-17.

138 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 97 ff; De la Gardieska arkivet, Cod. coll. I:9, nr 7.


Tessin, Carl Gustaf, 1695–1770

Riksråd, kanslipresident

285

”Faunillane ou l'Infante jaune, conte.” Jacob De la Gardies avskrift av Tessins bok, enligt

uppgift tryckt 1740.

Memoriale till Kanslikollegium, odaterat.

Utdrag ur minnesbok 1761-07-08.

1769-04-13, Åkerö

Meddelande om att han givit annan person fullmakt att företräda familjen vid nästkommande

riksdag.

Tessin, Nikodemus, 1615–1681

Rådman, hovarkitekt

1671-06-16, Stockholm

Skrivelse från Agneta Horn till en gårdsfogde angående skador, som en son till T. anställt på

en av hennes gårdar och för vilka fadern nu erbjudit skadestånd. 139

Tham, Vollrath, 1687–1737

Assessor

1726-04-06, Göteborg

Affärsskrivelse

Tham, Vollrath, 1770–1836

Kanslist, bruksförvaltare

1832-05-29, Stockholm

Promemoria i skogsaffärer.

Thegner, Olof Arvidsson, 1615–1689

Borgmästare, landshövding

Två blad med konceptanteckningar tydligen rörande reduktionskommissionens arbete. Det

ena daterat 1685-12-18.

139 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 104.


286

1686-08-14, Uppsala

Tjänsteskrivelse till pfalzgrevinnan Maria Euphrosyne. 140

Thewitz, Johan, d. 1691

Överstelöjtnant

1677-07-09, Åbo

Arrendekontrakt med kvittens 1677-07-10 och två senare intyg. Sigillet bortklippt.

Thomaeus, Jöran Jakob, 1786–1845

Kyrkoherde i Kristianstad 1828

Förteckning på de skrifter han som författare eller översättare utgivit (1819).

Thott, Brita Eleonora, 1766–1778

Dotter till landshövding Tage Thott och Ulrika Barnekow.

Verser vid hennes begravning 1778-03-06, troligen författade av prosten Frosten Svanander.

Thott, Tage, 1739–1824

Överstelöjtnant, landshövding

1799-11-30

Kopia av fideikommissbrev utfärdat 1799-11-30 av Tage Thott och hans maka Ulrika

Barnekow för deras son Otto Thott (Skabersjö).

1801-03-27

Handling i arvsaffärer undertecknad av Tage Thott och Ulrika Barnekow och ytterligare fem

från Barnekowska släkten. Kopia.

Thurn, Henrik von, 1629–1656

Generalmajor, riksråd

1655-06-28, Stockholm

Revers på tyska. Sigillet bortklippt.

Affärsskrivelse på tyska, odaterad.

Skrivelse rörande gårdsaffärer, odaterad.

140 Se referat i Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 104 f.


Tiesenhausen, Caspar von

Ryttmästare

1597-08-30, Reval

Revers på tyska. Med sigill.

287

Två defekta skrivelser på tyska, den ena till Caspar von Tiesenhausen och den andra till hans

hustru Sofia 1602, troligen affärsskrivelser.

Tiesenhausen, Fabian von

Ryttmästare, fältmarskalk

Autograf på ett löst papper.

1592-07-14, Stockholm

Räkningsuppgifter på tyska. Med sigill.

1620-10-24, Reval

Affärshandling med uppgifter om en längre affärsprocess mellan Fabian von Tiesenhausen

och borgmästaren i Reval Peter Möller (tyska).

19 olika affärshandlingar åren 1593–1635 rörande affären med Möller och andra, där T.

varit inblandad, samtliga på tyska (9 av dessa daterade Reval 1594-11-10). Flera med sigill, i

brevet från 1634-10-30 är sigillet bortklippt.

Tiesenhausen, Hans Heinrich von

Lantråd, landshövding

1660-03-03, Reval

Privatskrivelse på tyska. Med sigill.

Tiesenhausen, Hans Heinrich von

Generalmajor

1697-04-29, Paris

Privatskrivelse på franska (undertecknat utan förnamn, men gäller troligen denne T.)

1701-01-02

Militärskrivelse på tyska. Kopia.

Tiesenhausen, Wilhelm von


288

1641-01-20

Skrivelse på tyska mest med militäruppgifter. Sigillet bortklippt.

Tigerhielm, Seved Gustaf, 1672–1726

Underlöjtnant

Kopia av en skrivelse gällande begäran om partiell riksdagspermission. Odaterad.

Tigerschiöld, Carl Gustaf, 1706–1756

Kapten

1756-04-17, Fulltofta

Testamentshandling. Två sigill bortklippta.

Tilas, Samuel Olof, 1744–1772

Auskultant i Bergskollegium, kommissionssekreterare

Kopia från 1774 av ett poem med titeln ”Apollos Dom af Baron Tilas til Grefve

Oxenstjerna”. Troligen är Johan Gabriel Oxenstierna adressaten.

Toll, Johan Christoffer, 1743–1817

Generalguvernör, fältmarskalk

1815-07-19, Bäckaskog

Avskrift av meritlista från (uppgifter lämnade av honom själv till en adelsmatrikel).

1817-05-21

Berättelse om hans sista stunder.

Inskriptioner på katafalken (avskrifter).

Tornerefelt, Per Magnus, 1662–?

Sekundryttmästare, stupade i Polen

1689-02-07, Stockholm

Skrivelse med anmälan om representantskap vid riksdagen för en släkting.

Torstensson, Anders, 1641–1686

Riksråd, generalguvernör


1669-08-24, Stockholm

Köpebrev. Med sigill.

1677-10-10, Stockholm

Jordeboksutdrag

289

1675-07-15, Stockholm; 1676-06-19, 1676-07-08, Reval

Tjänsteskrivelser på tyska

Torstensson, Erik, 1686–1718

Kammarherre

1713-12-16, Stockholm

Anhållan om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.

Torstensson, Lennart, 1603–1651 141

Fältmarskalk, generalguvernör

Bröllopsvisa till hans bröllop med Beata De la Gardie 1633-12-08, författad av Israel

Israelsson adlad Lagerfelt.

1635-07-25, Elbing

Två anordningar (= reverser), sammanfogade.

1641-10-23

Immission på Neubauhof, tyska.

1643-03-26

Rekommendationsskrivelse för en överste på tyska. Skadad.

1643-12-01

Tjänsteskrivelse på tyska. Skadad, sigillet bortklippt.

1646-11-19, Stockholm

Tjänsteskrivelse från Per Brahe d.y. till Lennart Torstensson.

Tott, Anna Claesdotter, 1581–1646

Gift 1621 med landshövdingen Bror Andersson Rålamb, 1568–1647

1645-03-26, Stockholm

Bytesbrev på några utjordar i Almunge socken. Med sigill.

141 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 106 ff.


Tott, Claes, 1630–1674

Riksråd, generalguvernör, ambassadör

290

1651-12-30, Paris

Fullmakt i en skiftesaffär. Sigillet bortklippt.

Hushållsräkning från 1654 gällande något av hans gods.

1669-12-24, Riga

Memorial i några affärsfrågor. Kopia.

Tott, Fredrik, 1655–1705

Kapten

Supplik i gårdsaffärer med beklagande över gårdarna Skabersjö och Törringe påförd

gravation. Handlingen är en kopia, odaterad och utan riktig underskrift men måste vara

skriven efter 1700 och ha författats av en son till Margareta Tott, f. Rantzau. Hon omnämns

som skrivarens moder och alltså kan denne Fredrik Tott avses.

Tott, Henrik, 1606–1674

Amtmand

9 affärshandlingar från 1652–1664, obligationer, handlingar i gårdsaffärer och

gårdsräkningar, allt på danska. Handlingen från 1652 kopia. I handlingen från 1653 är ett

sigill bortklippt.

Tott, Knud, 1639–1702

Kommerseråd, etatsråd, geheimeråd

1698-05-24, Köpenhamn

Transportbrev i godsaffärer, på danska.

Tott, Märta Bengtsdotter (Ulv), d. 1527

Gift med Åke Jöransson Tott, d. 1520

1523-06-07, Stockholm


291

Märta Bengtsdotter, änka efter herr Åke Jöransson (Tott), säljer Nemenpää gård i Vånå

socken till välborne sven Björn Claesson (till Lepas). 142

Tott, Otto, 1607–1656

Landskommissarie, länsherre, riksråd

1684-11-20, Malmö

Räkenskaps- och specifikationshandlingar rörande Otto Totts pantegods i Skåne. Skadade.

[Tott, Åke]

Fastebrev 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Tott, Åke Henriksson, 1598–1640

Riksråd, fältmarskalk

1630-09-07, Stockholm

Handling i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.

Tott af Skedebo, Ingeborg, levde ännu 1665

Gift 1) med Erik Alfsson Ikorn, 2) 1632 med Josua Uddesson Örnflycht

1639-08-06 och 1640-06-13

Skrivelser rörande en bytesaffär med Gabriel Oxenstierna, den senare skrivelsen skadad.

Trafvenfelt, Erik, 1666–1731

Överjägmästare

Defekt skrivelse från 1713 utgörande en begäran om ”riksdagsexcuse”.

Trafvenfelt, Erik Carl, 1774–1835

Medicinalråd

1835-01-27

Verser vid hans begravning.

Tranhielm, Sten Otto, 1665–1732

142 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 152 f. Ett nästan likalydande pergamentsbrev från 1523-07-04

är tryckt i Finlands medeltidsurkunder, nr 6114 och förvaras i De la Gardieska arkivet, pergamentsbrev, Lejon,

Björn Claesson till Lepas.


Överste

292

1713-11-07

Skrivelse till baron Jonas Wulfvenstierna, som ombedes på riddarhuset svara å hans vägnar.

Sigillet bortrivet.

Transchiöld, Johan, 1656–1699

Professor, krigsfiskal

1697-10-28, Skinnskatteberg

Anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Transehe, Valerius

Generalauditör vid svenska hären i Livland 1656, lantrevisor

1653-08-17, Reval

Affärsskrivelse på tyska.

Treffenhielm, Erik Gustaf, 1687–1745

Riddarhuskamrerare

1742-04-21

Skrivelse angående en supplik.

Treileben, Hans Albrekt von, f. 1625, d. efter 1688

Överste

1655-04-29, Stockholm

Skrivelse i militärangelägenheter.

[Tre Rosor]

Se ovan: Rosor

Troili, Ejlert Joachim, 1767–1852

Överste, postmästare i Malmö

Julklappsverser till överste Troili 1836 (i pasquill-stil).

Troili, Samuel, 1693–1758


Bergsråd

1734-12-27, 1736-01-04 och 1742-01-13

Skrivelser mest i bergsärenden.

293

Troilia, Sara, 1635–1667

Gift 1660 med prosten och kyrkoherden i Vingåker, Strängnäs stift, Marcus Johannis

Simming, 1621–1690

1661-01-17, Stockholm

Skrivelse i förpantningsaffärer.

Troilius, Jacob, 1698–1746

Protokollsekreterare

1735-11-21, Stockholm

Supplik

Trolle, Fredrika Vivika, 1721–1806

Gift 1740 med riksrådet Gustaf Bonde af Björnö, 1682–1764

1802-07-19, Borreby

Gratulationsbrev till Otto Ramel vid den äldsta dotterns fördelse (”iag tillstår att min glädie

hade blifwit fördunkladt om thett warit en son”). Med anteckning av Jacob de la Gardie:

”NB: Grefvinnan Bonde yttrade ofta att intet var olyckligare i ett hus än då fruen fick

döttrar”.

Trotz, Johan Andersson, 1648–1721

Överstelöjtnant

1713-11-24

Skrivelse vari Georg Johan Taube anmodas att vid instundande riksdag rösta för hans

nummer på riddarhuset.

Trotzig, Henrik, 1661–?

Brukspatron

Handlingar i ett aktomslag (på aktomslagets insida koncept till kravbrev):

1668-07-01, 1675-07-26, Stockholm och 1687-09-03, Falun

Reverser


294

1686-09-24, Falun

Ursäktande skrivelse till Jean Gunter. Sigillet bortklippt.

1686-09-06, 1687-09-03 och 1688

Fyra affärsskrivelser till Jean Gunter (varav tre med sigill).

1687-03-15, Stockholm

Kvittens

1687-07-23, Falun

Kravbrev till Jean Gunter.

1689-08-21

Affärsskrivelse till Jean Gunter. Med sigill. Skadad.

1691

Fem inlagor från angående hyresarrest. Sammanbundna.

1695-05

Kautionshandling i Hägerstiernska affärerna.

1709-05, Stockholm

Affärsskrivelse av Maria Hägerstierna. Koncept?

1718

Tre handlingar angående en rättsaffär mellan Maria Hägerstierna och fru Margareta

Åkerhielms arvingar med attest av Notarius publicus.

1706-02-21

Räkningsuppställning jämte hyreskvitto 1704-10-17

Två lösa räkningsuppställningar.

Tunderfelt, Henrik, d. 1694

Borgmästare i Reval

1664-03-20, Reval

Skrivelse på tyska rörande en rättsaffär. Skadad.

Tungel, Erik

1689-05-06, Reval

Kvittens


Tungel, Gustaf, 1638–1698

Generalmajor, landshövding

1693-07-21 och 1696-02-22, Halmstad

Ämbetsskrivelser. Sigillen bortklippta

1697-02-06, Halmstad

Trasig tjänsteskrivelse.

Tungel, Nils Nilsson, 1592–1665

Hovkansler

1653-10-16, Stockholm

Kvittens

295

”Repartition” mellan hans arvingar angående stenhuset i Stockholm på Blasieholmen.

Handlingen här är en kopia, ej klart daterad, men måste vara efter 1698.

Lista över hans barn med anmärkningar hörande till arvshandlingarna. Skadad.

Tungelfelt, Nils Markusson, 1652–1695

Häradshövding

1689-07-17

Skrivelse i arrendefrågor jämte en arrenderevers 1689-07-01.

Törneberg, Carl

1697-10-20, Karlstad

Skrivelse med anmälan att han p.g.a. fattigdom ej kan bevista den instundande riksdagen.

Sigillet bortrivet.

Törnecrantz, Mattias Canuti, d. 1669

Riddarhussekreterare

1668-02-08

Handling i jordskiftesfrågor (bytesbrev). Sigillen bortklippta.

Törnefelt, Anders Tyrisson Kullbom, 1640–1718


Överstelöjtnant, kommendant

296

1686-09-16

Skrivelse med anhållan om permission från resten av riksdagen.

Törnfelt, Livia Myrtala Eloquentia och Octavia Desideria Columbina

”Namn på 2:ne barn för hvilka underhåll söktes vid Frimurare Barnhuset den 6 maij 1830”

(Jacob De la Gardies anteckning).

Törnflycht, Olof, 1680–1737

President, riksråd

1733-12-18, Stockholm

Bytesbrev (kopia).

Törnhielm, Mårten, 1663–1723

Hovjunkare, hauptman över Drottningholm och Svartsjö län

Anteckningar till en katalog över konstkammaren vid Malmvik (odat. efter 1702).

Uggelklo, Nils Uggla, 1662–1727

Guvernementssekreterare, lagman

1693-11-16, Stockholm

Intyg om att Nils Duréel p.g.a. sjukdom ej kunnat komma till den pågående riksdagen.

Uggla, Helena Hedvig, d. 1732

Gift 1) med Gustaf Hård, 1692–1713, 2) med kaptenen Axel Mörner, 1689–1732

1711-01-04, Åbäcksnäs

Nyårshälsning till en faster.

[Uggla, Jacob Claesson]

Köpebrev av Jacob De la Gardie 1649, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Uggla (Ogla), Phillo Olofsson

1659-11-10


297

Privatskivelse tydligen avseende en resehändelse.

Uggla, Samuel Jonsson

1671-11-09, Stockholm

Kautionsskrift för fogden Per Jonsson. Med sigill.

Uhr, Carl Johan Vilhelm af, 1813–1832

Uhr, Olof Reinhold af, 1809–1882

Kommissionslantmätare

P.M. från 1832 till riddarhusdirektionen angående stipendieansökningar från dessa två

bröder af Uhr. Handlingen är utan underskrift.

Ulf af Horsnäs, Mattias Eriksson, 1601–1662

Ryttmästare

Utdrag av riddarhusgenealogierna för familjen Ulf beträffande Mattias Ulfs bröllop år 1640

jämte avskrift av en originell bröllopsdikt. 143

[Ulfeldt]

Skiftesbrev 1547–1652, se De la Gardiska archivet, Pergamentsbrev.

Ulfeldt, Ebbe, 1616–1682

Ståthållare, guvernör, riksråd

1645-04-07, Arensburg

Militär underrättelse på tyska.

1645-07-24, Arensburg

Gåvobrev på tyska.

1645-09-25 och 1645-10-13, Kristianstad

Kopior av militära avräkningshandlingar på danska.

1667–1669

Rättshandlingar på danska rörande gårdsaffärer. Den från 1667-01-23 något defekt.

Ulfeldt, Knud, 1609–1657

143 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet VIII, s. 186 f., X, s. 108 f.


Generalkrigskommissarie

298

1651-12-22, Köpenhamn

Skrivelse angående konditioner för ett pantbrev. Danska. Skadad kopia.

Ulfhielm, Bengt, 1720–1776

Ryttmästare

1744-09-11

Skrivelse angående några gårdsaffärer till kamrer Winge. Sigillet bortklippt.

Två leveranskvitton från 1742 och 1748 medföljer.

Ulfsax, Nils, 1647–1697

Ryttare

1697-10-16

Skrivelse angående en ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.

Ulfsax, Per, 1619–1688

Löjtnant

1686-08-25, Holma

Skrivelse men anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. ålderdomssvaghet.

Ulfsparre af Broxvik, Georg, 1790–1866

President i Statskontoret

Ett meddelande om utgivningen av Sveriges Stats-Tidning. Odaterat.

Ulfsparre af Broxvik, Gustaf, 1634–1710

Generalmajor

1662-11-21 och 1663-12-12, Stockholm

Två bytesbrev i gårdsaffärer. Sigill bortklippta.

1686-10-12, Stockholm

Anhållan om riksdagspermission gällande Åke Uggla.

Ulfsparre af Broxvik, Hans, 1632–1688


Generalmajor

1676-09-07

Militär frisedel.

299

1678-02-01 och 1680-08-14

Obligationshandlingar i gårdsaffärer. Kopia. Skadad.

1680 och 1691

Jordeboksutdrag för Hans Ulfsparres pantegods.

Ulfsparre af Broxvik, Johan Månsson, d. före 1655

Rikstygmästare

1622-08-04, Stockholm

Revers till Jesper Matsson Kruus.

Ulfsparre af Broxvik, Åke, d. 1701

Landshövding

1690-03-27

Skrivelse till U. i gods- och reduktionsaffärer.

1690-06-05

Skrivelse från U. i gods- och reduktionsaffärer. Sigillet bortklippt.

Ulfvenklou, Eva, d. 1701

Gift med stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, 1625–1681

Kopia av en handling i arvsaffärer från 1692-10-14. Den är icke undertecknad (endast

bevittnad) men är tydligen skriven av en son till Eva Ulfvenklou och gäller familjens

sterbhusaffärer.

Ulfvenklou, Henrik, 1696–1773

Major

1739-02-16, Stockholm

Skrivelse till major Randbäck angående en affärsfullmakt. Den är undertecknad med

”Ulfklou” utan något annat namn. Sigillet bortklippt. Kan möjligen gälla Henrik Ulfvenclou.

Unge, Gustaf von, d. 1749


Kaptenlöjtnant

300

1711-02-11

Tjänsteskrivelse till Israel Starbeck. Osäkert om denne U. avses.

Ungern, Gertrud von, 1579–1649

Gift 1) med ryttmästaren Henrik Wrede, d. 1605, 2) 1609 med kammarrådet och ståthållaren

Joakim Berendes, d. 1623

Handling på tyska med familjeuppgifter (kopia). Odaterad.

Ungern-Sternberg, Mattias Alexander von, 1689–1763

General, fältmarskalk

1761-11-29, Stockholm

Skrivelse med förklaring, att han insatt Per Ribbing till sin familjs fullmäktige vid riksdagen.

Urne, Axel, 1598–1653

Kanslisekreterare, godsägare

1643-02-03, Kellerup

Privat affärsskrivelse. Danska. Sigillet bortklippt.

1652-02-28

Skrivelse i gårdsaffärer till Axel Urne. Danska.

Urne, Christian Jörgen, d. 1704

Överste

1692-09-19, Axelvold

Handling rörande panträttighetsaffärer. Kopia. Danska.

[Uthåff, Johan]

Fastebrev 1634, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Utter, Johan, 1664–1698

Löjtnant

1693-11-03, Stockholm

Anhållan om ”riksdagsexcuse”.


Utter, Peter Johansson, 1638–1694

Major

301

1664-12-20, Stockholm

Byteshandling i gårdsaffärer. Defekt vid namnteckningen (p.g.a. att sigillet klippts bort) men

rör enligt Wieselgrens anteckning samt en äldre påskrift denne U.

Wachtmeister af Björkö, Adam Claes, 1642–1675

Överste

1656-03-20/30, Marienburg

Privat skrivelse på tyska. Ytterst defekt.

Wachtmeister af Björkö, Anna, 1611–1685

Gift 1627 med ryttmästaren Johan Brakel, d. 1651

En av Anna Wachtmeister och Maria Sparre undertecknad odaterad skrivelse till

Likvidationskommissionen angående deras svåger Axel Lillie.

Wachtmeister af Björkö, Axel Gustaf, 1688–1751

Överstelöjtnant

1736-12-14, Rotenberg

Skrivelse med rekommendation för en ung man till godsinspektorstjänst.

1740-08-25, Herrsäter, 1748-08-16, 1749-08-02, Rotenberg och 1749-11-20, Vindö

Privatskrivelser till en broder.

Wachtmeister af Björkö, Fritz, 1646–1723

Generalmajor

1680-01-04

Skrivelse på tyska med privata och militära meddelanden. Med sigill.

1685-07-12, Viborg

Militär tjänsteskrivelse på svenska till Bengt Horn.

Wachtmeister af Björkö, Hans, 1609–1652

Riksstallmästare, riksråd


302

1694-04-12

Handling i gods- och reduktionsaffärer med hänsyftning på en äldre bytesaffär från 1649-08-

20. Kopia.

Wachtmeister af Johannishus, Arvid Alarik, 1758–1826

Major

Anteckningar av Jacob De la Gardie om hans testamentariska förordnanden. Odaterade.

Wachtmeister af Johannishus, Carl Axel Trolle-Wachtmeister, 1754–1810

Riksråd, riksdrots, justitieminister

1802-09-23, Stockholm

Tjänsteskrivelse

Wachtmeister af Johannishus, Hans, 1641–1714

President, generalguvernör

1686-09-18, Karlskrona

Anhållan om ”riksdagsexcuse” för annan person.

Wagner, Hans, d. 1605

Otydlig och defekt handling på tyska. Enligt Wieselgrens marginalanteckning handlar den

om en ädling Hans Wagner.

Wallenberg, Olof

Löjtnant

1695–1698

Handlingar angående en krigsrättslig affär (kopior) jämte två suppliker från 1709 rörande

behovet av ökat familjeunderstöd.

Wallenstedt, Catharina Wallia, adlad Wallenstedt, 1627–1719

Gift 1655 med kungl. rådet Edvard Ehrensteen, 1620–1686

1683-08-31

Privat familjebrev till dottern Anna Beata.


Wallenstedt, Gustaf, 1655–1701

Major

303

1686-09-20, Stockholm

Anhållan om ”riksdagsexcuse” för Johan Gyllencrantz.

Wallenstedt, Olof Wallius, adlad Wallenstedt, 1624–1656

Sekreterare, t.f. regeringsråd

1683-05-03

Handling med Reduktionskollegiets resolution angående Olof Wallenstedts godsaffärer.

Med sigill.

Wallensteen, Johan Christian, 1794–1868

Kyrkoherde i Kuddby, Linköpings stift, 1832

P.M. med meritförteckning hörande till tjänstetillsättningen 1832. Avskrift.

Wallin, Johan Olof, 1779–1839

Vitter författare, ärkebiskop

Avskrift av den kända dikten till v. Beskow 1837-02-03 (Jag i Falu skola gått,…)

1816-04-09

Frimuraretal

1839-01-31

Skrivelse till Stockholms stads konsistorium angående ett tjänsteförordnande (inga

underskrifter men skivelsen tydligen lämnad av Wallin).

Wallis, C. E.

Köpman i Stralsund

1816–1824

Memorial angående en skeppsembargoaffär.

En skrivelse på tyska i samma ärende (1824?). Den är undertecknad Elisabeth Peters.

Wallwijk, Anders, d. 1673

Hovråd, sekreterare


304

Affärshandling på tyska från Groß-Glogau 1645-07-01 (kopia). Denna handling har W.

bevittnat i Reval 1655-07-01.

Walter, Henrik von, 1630–1696

Överstelöjtnant

1689-06-06, 1689-07-01 och 1691-05-02

Riddarhuskvittenser (kopior).

Warmholtz, Johan Konrad, 1673–1745

Apotekare

1727-04-22, Stockholm

Kvittens

Vegesack, Cordt

Rådsherre i Hamburg

Två skrivelser på tyska huvudsakligen rörande militära affärer. Ena handlingen från 1660-

11-17, sigillet bortklippt.

Wehlamsson, Axel

1799-07-04 och 1799-07-07, Landskrona

Två suppliker.

Weidenhaijn, Johan von, 1604–1666

Hovråd, burggreve

1656-11-23, 1657-02-28 och 1662-03-30

Fyra affärsskrivelser från Agneta Horn till W.

Skrivelse på tyska från W. om någon skolfråga. Ytterst defekt.

Weinholtz, Peter

Överste

1697-11, Stockholm

Anmälan om ”riksdagsexcuse” för två andra personer.


Vellingk, Gotthard, d. 1656

President i överkonsistorium i Livland

305

Affärsskrivelse på tyska till sonen Adolf Axel, odaterad. Med sigill.

Vellingk, Mauritz, 1651–1727

Överste, generalguvernör

Kort självbiografi på franska dedicerad till en son och daterad Bremen 1716-06-17.

Kopia. 144

Vellingk, Otto, 1649–1708

Kungligt råd, president

Odaterad skrivelse till Konungen i gods- och reduktionsfrågor. Kopia.

Welsk, Erik, d. före november 1656

Överste

1648-07-09, Wismar

Tjänsteskrivelse på tyska till W.

Wennerstedt, Carl Gustaf, 1692–1778

Hovrättspresident

1739-02-12, Stockholm

Bytesbrev i godsaffärer. Med sigill.

Vergin (Virgin), Johan

Borgmästare, kammarråd

Odaterad skrivelse på tyska, tydligen en ekonomisk handling av supplikkaratär.

Wernle, Mikael, 1619–1674

Inspektor över fyrbåkarna i Skåne

1625-07-08, Stockholm

144 Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 40 ff.


Inlaga på tyska i någon arvsfråga. Med sigill.

Wernstedt, Gustaf, 1636–1697

Major

306

1693-10-29, Stockholm

Begäran om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.

[Wernstedt, Melchior och Christoffer]

Köpebrev av B. Ribbing 1638 och av Åke Oxenstierna 1677, se De la Gardieska arkivet,

Pergamentsbrev.

Wernstedt, Melker, 1602–1655

Landshövding, ståthållare

1640-10-17, Stockholm

Skrivelse i gårdsaffärer. Kopia. Skadad.

Werwing, Jonas, d. 1697

Assessor

Har bevittnat en kopia av en handling, som uppsatts av Axel Julius De la Gardie och hans

hustru Sofia Juliana Forbus, Stockholm 1690-04-26. Handlingen rör tillsättande av en ny

gårdsinspektor.

[Westeman, Maria, född Allertz]

Dombrev 1676, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.

Westenhielm, Tobias, 1649–1719

Häradshövding, lagman

1693-10-30

Inlaga med anmälan om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.

Wetterling, Johan, 1778–1848

Kyrkoherde och prost i Jönköping

1827-01-10, Stockholm

P.M. till någon tjänsteansökan.


Wetterstedt, Carl af, 1778–1853

Konsulatssekreterare

307

1819-06-04, Marseille

Kort rapport till bergsrådet Nils Dalberg angående förhållanden i Tunisien och resan

därifrån. 145

Wetterstedt, Gustaf af, 1776–1837

Utrikesstatsminister, kansler

1796–1806

Nio brev (28 bl.) till Benjamin Carl Henrik Höijer, mest privatbrev med reseskildringar o.

dyl. 146 Ett, 1798-03-16, är en längre skildring på sex ark av ”Frankrikes nuvarande tillstånd”.

Wetzell, Georg Gustaf

Ryttmästare

1626-01-23, Lübeck

Kvittens på tyska. Med sigill.

Wetzler, Peter Henriksson, d. före 1671

Advokatfiskal

1651-09-05, Stockholm

Tjänsteskrivelse

Vicken, Henrik von, 1624–1690

Landshövding

1684-09-02, Stockholm

Skrivelse till V. i gårdsaffärer med specifikationer och jordeboksutdrag.

1684-10-08, Göteborg

Tjänsteskrivelse från V. till Kungl. Maj:t.

145 Ur brevet: ”…hvad industrie kan man vänta bland en Nation hvarest en blind Religions Fanatisme och lättja

hindrar all förkofran, och en Europé icke kan besitta en quadrat-fot jord, samt hvarest alla äro slafvar, och ägande-

Rätten är ända till namnet okänd.”

146 Se utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet XX, s. 248 ff.


308

Wijkander, Anders, 1779–1834

Kyrkoherde i Västra Ryd, Uppsala ärkestift, 1825

”Pro Memoria öfver mina lefnads-öden”, självbiografiska anteckningar i två ex., det ena

med titeln ”Minne af Anders Wijkander”.

Wijnbladh, Johan Mattsson, 1615–1659

Kunglig sekreterare

1716

Minnesskrift över W. på latin.

Willebrand, Ernst Fredrik von, 1679

Kapten

1660-11-19

Privatskrivelse på tyska till Elisabet Wrangel.

Willebrand, Ernst Gustaf von, 1680–1751

Överste

1739-05-24, Åbo

Tackskrivelse

Wingeflycht, Paul, 1661–1718

Kamrerare

1713-12-18, Stockholm

Anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Winster, Christian

Auditör

1805-01-31, Stockholm

Regeringens utslag i en rättsaffär, vari W. varit inblandad (försök till giftmord på hans

hustrus mormor). Kopia.

Winter, Herman, 1662

Hovstallmästare


1662-07-26

Tjänste- och affärsskrivelse.

Wirsén, Gustaf Fredrik, 1779–1827

Statsråd, greve

309

1826-07-05

Tal i statsrådsberedningen angående tillståndet med årsväxten.

1827-03-26

Inträdestal i Svenska Akademien.

[Vitinghoff, se Fitinghoff]

Witte, Henrik

1596-09-25

Kassaboksutdrag på tyska i gårdsaffärer. Skadat.

Witte, Zacharias

Kassaboksuppställning på tyska från 1648 rörande överstelöjtnant Welsks affärer. Witte har

attesterat handlingen.

Witte von Lilienau, Jakob

Kapten

1655-01-15, Riga

Skrivelse på tyska i gårds- och arrendeaffärer.

Witte von Lilienau, Johan, 1653–1679

Student i Leiden

Odaterad skrivelse på tyska, mest i gårdsaffärer.

Wittenberg (Wirtenberg von Debern), Arvid, 1606–1657

Riksråd, fältmarskalk

1641-01-30

Skrivelse på tyska i militärärenden. Med sigill.


1653-10-14

Revers på tyska.

310

1655-04-06, Stockholm

Affärskontrakt på tyska tillsammans med Arvid Forbus. Sigill bortklippt.

1655-04-25, Stockholm

Assignationshandlingar på tyska rörande affärer med Hägerstierna (2 st.).

1651–1655

Räkningsuppställningar på tyska och franska.

Wittenberg (Wirtenberg von Deberg), Hans, d. 1630

Ståthållare, assessor

1594-11-10, Reval

Affärshandling på tyska.

Witting, Georg Casper

Överfiskal i Livland och Ingermanland

1673

Supplik i gårdsaffärer på tyska jämte kungligt svar på svenska.

Wittkopf, Johan Christian, 1789–1820

Med. dr, fältkirurg, professor

1780-09-23, Stralsund

Privat skrivelse till arkiatern och bergsrådet Nils Dalberg med en bilagd skrivelse på franska

1780-09-12 från Olof Acrel.

Wohlberg, Bengt Staffansson, 1646–1729

Major

1713-12-07

Anhållan om ”riksdagsexcuse”.

Wolter, Louis

Affärsskrivelse på tyska till en grevinna. Odaterad.


311

Supplik på tyska i gårdsaffärer tillsammans med brodern Liebert Wolter jämte kort besked

från Likvidationskommissionen 1684-11-05.

Wrangel af Adinal, Didrik, 1637–1706

Kungligt råd, president

1668-03-26, Stockholm

Leveransskrivelse

1668-03-31, Stockholm

Kvittens

Wrangel af Adinal, Henning Gustaf, 1780–1833

Överstekammarjunkare

1833-11-12

Transumt av arvskifteshandling efter W.

Wrangel af Lindeberg, Wollmar Herman, 1641–1675

Generallöjtnant

1655-03-04, Reval

Tjänsteskrivelse på tyska.

Wrangel af Ludenhof, Carl Johan, 1651–1691

Överstelöjtnant

1682-11-27, Stockholm

Militärskrivelse på tyska till Bernhard Knubbert.

Wrangel af Salmis, Carl Gustaf, 1613–1676 147

Fältmarskalk, riksamiral

1647-06-26

Lejdebrev för översten Johan Wittenberg. Med sigill

1645-05-11, 1653-05-27 samt odaterad

Tre militära tjänsteskrivelser på tyska.

147 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 113 ff.


1655-08-10 och 1655-11-08

Två seglatsorder.

312

Wrangell, Elisabeth Dorothea von, 1655–1685

Gift med Fabian von Wrangell

Privatbrev till Margareta Wachtmeister på tyska, utan år.

Wrangell, Fabian von, 1614–1689

Gift med Elisabeth Dorothea von Wrangell, ryttmästare, lantråd

1679-05-17

Affärsskrivelse på tyska.

Wrangell, Frommhold, Adolf, 1650–1696

Major

1691-03-15

Tjänsteskrivelse på tyska angående ett brott mot duellplakatet.

Wrangell, Georg Johann, 1672–1746

Generallöjtnant

1721-08-23, Stockholm

Köpebrev i gårdsaffärer. Med sigill.

Wrede af Elimä. Casper, d. 1667

Kaptenlöjtnant

1653-05-28, Reval

Obligation på tyska. Med sigill.

1662

Ytterst defekt skrivelse på tyska.

Wudd, Helena Sofia, levde 1739

Gift 1700 med ryttmästaren Claes Planting-Gyllenbåga, 1677–1712

Odaterad brevlapp till Samuel Tystenberg med hälsningar och bön om utbetalning av

pengar. Med sigill.


313


314

Vult von Steijern, Johan Julius, 1695–1767

Assessor, president i Kammarrevisionen

1756-04-02, Stockholm

Borgensförbindelse. Med sigill.

Würth, Hans Friedrich

1663-06-05

Skrivelse på tyska i låneaffärer. Skadad.

Yxkull, Conrad Ottosson Uexkull

Överstelöjtnant

1635-07-15

Försäkringsbrev på tyska från kyrkoherde och kyrkvärdar i ”S:t Quintini” angående

Uexkulls begravning. Med sigill

1634

Skuldsedel på tyska gällande en ”Oberstleutnant Öxel”, troligen denne U. och utskriven av

en Juliana Behrin. Sigillet bortklippt.

Yxkull, Jacob von

Militärbefälhavare

1649-07-20 och 1660-05-03, Fellin

Tjänsteskrivelser på tyska.

Yxkull, Volmar, d. 1627

Kammarjunkare, hovmarskalk

Kopia av skrivelse från Gustav II Adolf 1625-06-25 angående stadfästelse av några gårdar åt

Y. och hans hustru Helena Magnusdotter.

Zetterberg, Gabriel

1830-01-15, Brestad i Tåby socken

Supplik till Edvard Fredrik von Saltza (?) angående spannmål.


Zibet, Christoffer Bogislaus, 1740–1809

Regeringsråd, hovkansler

315

1772-12-25

Protokoll av Zibet på franska från en sällskapsorden (”Protocoll tenu dans l’Ordre des

Gemissans”).

1801-12-20

Tal vid Svenska Akademiens sammankomst.

Odaterat tjänste-P.M.

Zöge von Manteuffel, Herman, nämnes 1575–1605

Riddare, storgodsägare

1595-03-04, Reval

Skuldehandling på tyska.

Zöge von Manteuffel, Otto

Riddare

1594-11-10, Reval

Skuldsedel på tyska.

Ållongren, Johan, 1595–1653

Kapten

1653-01-24, Saleby

Supplik till Axel Lillies bokhållare Anders Larsson med bön om att Axel Lillie skall

ombesörja en gravsten åt honom, eftersom han ”i deße dager hafwer förnummet dödzens

wijßa tecken, och förwäntter nu hwar dagh förloßningh”. Sigillet bortklippt.

Åström

Okänd person

En odaterad notis angående underligheter vid hans begravning. Begravningen hade inställts

av borgmästaren, eftersom Åström troddes vara skendöd.

Ödell, (Ödla), Knut Svensson, 1592–1652

Major


1650-04-20

Bytesbrev, Skadat. Sigill bortklippt.

Ödell, (Ödla), Udde, 1617–1668

Underståthållare, landshövding

316

1665-11-18

Memorial i ett förlikningsavtal. Handlingen attesterad av Ö. och flera andra personer.

Örn, Samuel Johansson, 1623–1693

Överinspektor för faktorierna

Har bevittnat en kopia av en 1677-06-08 utfärdad handling i gårdsaffärer. Med sigill.

Örnecrantz, Gabriel, 1656–1720

Kapten, jägmästare

1682-12-12, Stockholm

Handling i gårdsaffärer.

Örnehufvud, Brita, 1635–1722 148

Gift med ståthållaren Adolf Tungel, 1640–1688

1689-10-17, Reval

Privat skrivelse.

1691-10-24, Reval

Kvittens.

Örnfelt, Jonas Fredrik, 1674–1733

Direktör, landshövding

1728-10-10, Göteborg

Tjänstesupplik med bön om att erhålla landshövdingeämbetet i Halland.

1729-03-03, Göteborg

Skrivelse med tack för att mottagaren hjälpt honom till utnämningen till direktör vid

generalkommissariatet i Karlskrona.

148 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 121 f.


Örnflycht, Bengt Åkesson, d. 1639

Löjtnant

317

1623-09-29, Kivis

Förlikningshandling i gårdsaffärer (Kimito). 149 Med sigill.

Örnstierna, Lars Månsson, d. 1683?

Fältsekreterare

1656-09-98, Stockholm

Ebba Brahe har underskrivit handling rörande vissa gårdsaffärer i vilka Ö. varit delaktig.

Med Ebba Brahes sigill.

Örthegren, Peter

Mantalskommissarie

1726-04-14, Marieholm

Rekommendationsskrivelse för Ö. av Gustaf Rålamb. Kopia.

1726-04-21, Stockholm

Fullmakt för Ö. på en mantalskommissarietjänst i Skaraborg. Original och kopia.

1728–1737, Lidköping

Sju tjänsteskrivelser av Ö.

149 Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 121.

More magazines by this user
Similar magazines