Kursbeskrivning och läsanvisningar - Lunds universitet

lu.se

Kursbeskrivning och läsanvisningar - Lunds universitet

Freds- och konfliktvetenskap FKV A21:3 (7,5 p)

Statsvetenskapliga institutionen HT 2008

Lunds universitet

Metod

Lärare:

Jan Teorell, Statsvetenskapliga institutionen, tel. 046-222 80 93, e-mail: jan.teorell@svet.lu.se

Kursbeskrivning och läsanvisningar

Delkursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i samhällsvetenskapligt tänkande.

Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, såsom realism, sanning och kausalitet, och

diskussionen kring dessa begrepp, introduceras. Forskningsprocessens olika steg behandlas,

från problemformulering till analys av data, och de kritiska val man vid genomförandet av en

egen undersökning ställs inför vid dessa. Tyngdpunkten läggs vid undersökningsuppläggning

och olika metoder för insamling av material, såsom intervjuer, enkäter, deltagande

observation och dokumentstudier. Kursen avser dels att utveckla förmågan att använda dessa

metoder i praktiskt undersökningsarbete, dels att skärpa den kritiska förståelsen av olika

metoders fördelar och nackdelar. Undervisningen består av föreläsningar varvade med

seminarier där olika undersökningsmetoder tillämpas i praktiken.

Kursmål

Målet är att studenterna efter avslutad kurs skall

• kunna förstå och kritiskt bedöma en medelsvår samhällsvetenskaplig text

• ha kännedom om allmänna kriterier för god vetenskap

• ha grundläggande kunskaper i praktiskt inriktad metodlära, med betoning på både så kallat

”kvantitativa” och ”kvalitativa” metoder

• ha förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner

Läsanvisningar

6 november, 10-12 (JTe) Introduktion*; Föreläsning: Att fråga

Litteratur: Bjereld m.fl., kap. 1-2; Johannesen & Tufte, kap.

3 & 5; Teorell & Svensson, Inledning, kap. 1; Boström &

Uhrwing 1999; Bjereld m.fl. 1999; Boström & Uhrwing

2000

6 november, 13-15 (JTe) Föreläsning: Att tvivla på svaret

Litteratur: Bjereld m.fl., kap. 3-4, 6; Johannessen & Tufte,

kap. 1-2; Teorell & Svensson, kap. 2; Malnes

7 november, 10-12 (GBa) Gästföreläsning: Fältarbete

10 november, 10-12, 13-15 (JTe) Seminarium I:*

Uppgift inför seminariet delas ut och läggs ut på hemsidan.

Litteratur: Kostic; Cornell; Mansfield & Snyder


11 november, 13-15 (JTe) Föreläsning: Undersökningsdesign

Litteratur: Bjereld m.fl., kap. 5; Johannesen & Tufte, kap. 4,

6; Teorell & Svensson, kap. 3-4, 10; Lijphart; Bryman

12 november, 10-12 (JTe) Föreläsning: Intervjumetodik

Litteratur: Johannessen & Tufte, kap. 7, sid 96-104; Beatty

12 november, 13-15 (JTe) Föreläsning: Tolkningsmetoder

Litteratur: Johannessen & Tufte, kap. 9; Teorell &

Svensson, sid 98-106, 150-156; Bennett & Elman

13 november, 10-12 (LSt) Gästföreläsning: Historisk metod

17 november, 10-12, 13-15 (JTe) Seminarium II*

Uppgift inför seminariet läggs ut på hemsidan.

Litteratur: Kostic, Cornell; Mansfield & Snyder

18 november, 10-12 (JTe) Föreläsning: Enkätmetodik

Litteratur: Johannessen & Tufte, kap. 10-11; Esaiasson m.fl.

18 november, 13-15 (JTe) Föreläsning: Statistisk metod

Litteratur: Johannessen & Tufte, kap. 12-14;

Teorell & Svensson, sid 106–125; Kritzer

24 november, 10-12, 13-15 (JTe) Seminarium III*

Uppgift inför seminariet läggs ut på hemsidan.

Litteratur: Kostic, Cornell; Mansfield & Snyder

1 december Utlämning hemtentamen

8 december Inlämning hemtentamen

9 januari Utlämning omtentamen

16 januari Inlämning omtentamen

*Obligatorisk närvaro

JTe: Jan Teorell, Statsvetenskapliga institutionen, tel. 046-222 80 93, e-mail:

jan.teorell@svet.lu.se

GBa: Goran Basic, Sociologiska institutionen, tel. 046-222 41 00, e-mail:

goran.basic@soc.lu.se

LSt: Lina Sturfeldt, Historiska institutionen, tel. 046-222 79 52, e-mail:

lina.sturfelt@hist.lu.se


Examination och hemtentamen

Seminarierna syftar till att utveckla självständig analysförmåga genom aktivt deltagande. Alla

seminarierna är obligatoriska, betygsgrundande och en förutsättning för att godkännas på

delkursen. Frånvaro medför att en skriftlig kompletteringsuppgift skall lämnas in.

Hemtentamen är individuell och betygsätts, tillsammans med seminariedeltagandet, med

Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. Hemtentamen utgör ca 70 %, seminariedeltagandet ca

30 %, av det samlade betygsomdömet. Hemtentamen skall vara inlämnad senast den 8

december kl. 12. Omtentamen äger rum i januari. Betygen anslås efter ca två veckor på

anslagstavlan (1:a våningen). De rättade hemskrivningarna hämtas ut i receptionen.

Kurslitteratur

• Bjereld, Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors. 2002. Varför vetenskap? Andra upplagan.

Lund: Studentlitteratur.

• Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, sid 408–422

(kommer att delas ut i samband med föreläsning).

• Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud. 2002.

Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norsteds

Juridik, sid 263-277 (kommer att delas ut i samband med föreläsning).

• Johannessen, Asbjørn & Per Arne Tufte. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig

metod. Malmö: Liber.

• Malnes, Raino. 1997. Filosofi för statsvetare. Lund: Studentlitteratur, sid 17-30 (kommer

att delas ut i samband med föreläsning).

• Teorell, Jan & Torsten Svensson. 2007. Att fråga och att svara: Samhällsvetenskaplig

metod. Malmö: Liber.

• Elektroniska artiklar

1. Beatty, Paul. 1995. Understanding the Standardized/Non-standardized Interviewing

Controversy, Journal of Official Statistics 11(2): 147–160.

2. Bennett, Andrew & Colin Elman. 2006. Qualitative Research: Recent Developments in

Case Study Methods. Annual Review of Political Science 9: 455–476.

3. Bjereld, Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors. 1999. Problematiska problem? Om den

vetenskapliga problemställningens plats i undervisning och forskning,

Statsvetenskaplig Tidskrift 102(4): 436–442.

4. Boström, Bengt-Ove & Marie Uhrwing. 1999. Enighet eller pluralism?

Statsvetenskaplig Tidskrift 102(3): 311–317.

5. Boström, Bengt-Ove & Marie Uhrwing. 2000. Om forskningsproblem igen – svar till

Bjereld, Demker och Hinnfors, Statsvetenskaplig Tidskrift 103(2): 160–162.

6. Cornell, Svante. 2002. Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in

Theoretical Perspective. World Politics 54(2): 245–276.

7. Kostic, Roland. 2006. Nation-building as an instrument of peace? Exploring local

attitudes towards international nation-building and reconciliation in Bosnia and

Herzegovina. Paper presented at the International Studies Association Conference in

San Diego, March 22-25, 2006.

8. Kritzer, Herbert. 1996. The Data Puzzle: The Nature of Interpretation in Quantitative

Research. American Journal of Political Science 40(1): 1–32.

9. Lijphart, Arendt. 1971. Comparative Politics and the Comparative Method, American

Political Science Review 65(3): 682–693.

10. Mansfield, Edward. 2002. Democratic Transitions, Institutional Strength, and War.

International Organization 56(2): 297–337.

More magazines by this user
Similar magazines