STADENS STRUKTUR HANDLINGSPROGRAM - Malmö stad

malmo.se

STADENS STRUKTUR HANDLINGSPROGRAM - Malmö stad

KARAKTÄR MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM FÖR ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD I MALMÖ

Programmets huvudsyfte är att tydliggöra och öka Malmö stads ambitioner när det gäller

arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Denna ambition är viktig för en stad när det gäller

att utarbeta strategiska förhållningssätt och ge riktlinjer beträffande såväl hur befintlig

byggnation ska förnyas, som när staden ska bygga nytt. Ett annat mål har också varit att

öka samsynen mellan de olika förvaltningsenheterna inom Malmö stad. För att kunna

genomföra målen krävs det ett ökat intresse för och debatt om frågorna – något som

programmet vill stimulera till. Ett steg i denna riktning är att lyfta fram de många goda

exempel som finns i Malmö.

Handlingsprogrammet består av fyra delar:

1. HÅLLBARHET

2. STADENS STRUKTUR

3. TESER – FÖRVALTNING OCH UPPHANDLING

4. GODA EXEMPEL

Handlingsprogrammet som helhet tar sin utgångspunkt i de nationella mål som riksdagen

tog vid sin behandling av ”Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning

och design”.

1. HÅLLBARHET

Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska

överväganden

(Ur Framtidsformer: Sveriges handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design)

Diskussionen om hållbarhet handlar om människans behov för att leva ett gott liv – idag

och i framtiden. Det finns många infallsvinklar och perspektiv på frågan och en mångfald

röster behövs för att föra processen framåt.

Hållbarhetsavsnittet visar metoder och synsätt som leder till hållbarhet i planering och

arkitektur. Hållbarhetsmålen är utarbetade med utgångspunkt från tre aspekterna på hållbarhet:

ekologisk, social och ekonomisk.

Hållbarhet utgör en viljeinriktning i hållbarhetsfrågor och visar hur arkitektur kan bidra

till hållbarhet och vilka konsekvenser detta får för den byggda miljön.

4

More magazines by this user
Similar magazines