Uppnåendemål och betygskriterier - Malmö stad

malmo.se

Uppnåendemål och betygskriterier - Malmö stad

Malmö stad

Segevångs rektorsområde 2006-10-30

Uppnåendemål i idrott och hälsa skolår 5

Eleven skall

- behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik

• behärska de olika rörelsefamiljerna (kasta, fånga, balansera, krypa, klättra, springa,

hoppa, rulla)

• röra sig rytmiskt till musik

• dansa någon sällskapsdans

• cykla

- kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten

• kunna ha huvudet under vatten och simma 200 meter varav 50 meter på rygg

• kunna 112

• kunna lägga en person i framstupa sidoläge, fria luftvägar

• kunna känna puls

- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel

• kunna läsa av en enkel karta och kunna orientera efter denna

- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten

• känna till allemansrätten

• känna till hur man hanterar eld i naturen

- känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan

• känna till enkla ergonomiska aspekter

• ha kunskap om ljudets betydelse för hörseln

1


- ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om

hur skador kan undvikas

• kunskap om hur man värmer upp och stretchar

• erfarenhet av att delta i de vanligaste bollspelen såsom basket, fotboll, volleyboll,

handboll och bandy

• kunna utföra grundövningar inom gymnastik såsom kullerbytta framåt och bakåt, stå

på händerna med hjälp, hjula, balansövningar på olika höjder

• erfarenhet från de vanligaste friidrottsgrenarna såsom häck, kula, längd- och höjdhopp

• förstå betydelsen av vikten att sköta sin hygien

2


Uppnåendemål i idrott och hälsa skolår 9

Eleven skall

- förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i

ergonomi i vardagliga sammanhang

• känna till de vanligaste muskelgrupperna och deras funktion

• känna till förhållandet mellan stress och motion

• känna till sambandet mellan vila och hälsa

• se kostens betydelse för kroppens välmående – nyttig kost

- kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga

rörelseuppgifter

• behärska öga – hand koordination

• kunna dansa vals och foxtrot

- kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion

• planera och genomföra uppvärmningsövningar

• planera och genomföra en idrottslektion

• känna till regler för våra vanligaste bollsporter

- kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider

• kunna orientera med hjälp av karta

• ha orientering och tipsrundor i Bokskogen

• ha kunskap om allemansrätten

• veta hur man klär sig beroende på årstid

• kunna ”eldvett”

- ha kunskaper i livräddande första hjälp

• behärska mun mot mun metoden

• kunna livrädda

• känna till båtvett

3


- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt

• använda cykelhjälm vid cykelturer

• använda hjälm vid isaktiviteter

• med god förmåga kunna delta i styrke- och konditionsövningar såsom cirkelträning

och stationer

• kunna delta i olika bollspel

• kunna döma

• ta ansvar för en säker arbetsmiljö

• uppvisa ett respektfullt beteende i alla situationer

• visa god samarbetsförmåga

4


Malmö stad

Segevångs rektorsområde 2006-10-30

Kriterier för betyget väl godkänd i idrott och hälsa

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och

välbefinnande kan bibehållas och förbättras genom:

• att ta ansvar för egen träning/motion

Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa

genom:

• att ta egna initiativ och visa prov på ledarförmåga

Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagande i olika fysiska aktiviteter

genom:

• att uppnå goda färdighetsresultat enligt fastställda krav för olika moment/grenar se

bilaga för friidrott

• att behärska sin grundmotorik ex kullerbytta på rätt sätt, springa och studsa boll

samtidigt

Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider genom:

• att kunna orientera med hjälp av karta på begränsad tid

• att i praktiken visa att man förstått allemansrätten

Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska

aktiviteter genom:

• att visa initiativ och ta ansvar för sin egen uppvärmning samt förstå och förklara varför

• att inse betydelsen av att använda olika skyddsmedel ex cykelhjälm

• att ha kunskap och ta ansvar för användandet av redskapsmateriel

5


Kriterier för MVG

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika

idrotts- och friluftsaktiviteter genom:

• att vara fysiskt aktiv på fritiden

• att vara en god förebild i alla avseenden samt visa god mognad vad gäller idrottsetik

och socialt samspel

Eleven komponerar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram genom:

• att visa prov på mycket god ledarförmåga genom att instruera, organisera och

genomföra en lektion

Eleven organiserar motions, idrotts- eller friluftaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till

olika deltagares behov genom:

• att ha en nivå på aktiviteterna som gör att alla elever kan delta

Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis

balans, precision och tempo genom:

• att kunna disponera sina resurser

6