Etapp 2 Materiella förutsättningar - Myndigheten för samhällsskydd ...

msb.se

Etapp 2 Materiella förutsättningar - Myndigheten för samhällsskydd ...

*) Kondenserad

1) Fr. a. i storskaliga system

2) Värmebärande vätskor

Ämnesområdets omfattning har medfört att alla energislag inte har

kunnat behandlas lika utförligt. Av b1.a. pedagogiska skal har ett väte-

baserat energisystem valts för den mest fullständiga genomgången. Get

innehåller både stora fördelar och faror. Indikationerna blir tydliga.

Undersökningen leder till slutsatsen, att modeller och metoder ar rele-

vanta och går att anpassa till verkliga förhållanden. Det visar sig också

att metodkedjan inte blir fullständig, förrän vi lägger till en översatt-

ning av aktiviteter till risker. Den kallas har för "transformationsme-

tod".

Rapporten behandlar energiförsörjning i huvudsak utifrån tekniska

aspekter. I vissa fall har dock aven aktörsaspekten berörts. Den kom-

mer att fördjupas i projektets tredje fas. Som avslutning lämnas ett for-

slag om att dela upp den i två delstudier. En skall gå in på beslutspro-

cesserna och en på hur operatörer och allmänhet agerar.

Undersökningen vacker frågor som har betydelse för bearbetning av

risker. Några av central betydelse ar

Hur prissatter/varderar vi olyckor?

Hur identifierar vi risker i framtida, komplexa system?

Hur väger vi risktagande faktorer mot varann?

Ger begreppet "risk" i nuvarande tappning den lämpligaste ut-

gångspunkten, nar de flesta situationer kan relateras till mansk-

ligt handlande?

More magazines by this user
Similar magazines