Samhällets kostnader för olyckor - Myndigheten för samhällsskydd ...

msb.se

Samhällets kostnader för olyckor - Myndigheten för samhällsskydd ...

Innehallsförteckning

Abstract ................................................................................................................... 5

Sammanfattning ..................................................................................................... 7

1 Bakgrund och problem ....................................................................................... 9

1.1 Inledning ................................................................................................. 9

1.2 Syfte ....................................................................................................... 10

1.3 Avgränsningar ........................................................................................ l0

1.4 Metod ..................................................................................................... 11

2 Tidigare studier ................................................................................................. 15

3 Förutsättningar ................................................................................................ 17

3.1 Vad är malet? ......................................................................................... 17

3.2 Fördelningsgrunder .............................................................................. 19

3.3 Vad räknas med? ................................................................................. 20

. . .

3.4 Periodisering av kostnader ..................................................................... 23

3.5 Marginal- och genomsnittskostnader ................................................ 26

4 Samhällsekonomiska kostnader för de olyclsförebyggande åtgärderna 1995

............................................................................................................................. 29

4.1 Översikt av totalkostnaderna ........................................................................ 29

4.2 Fördelning pi kostnadsbärare ....................................................................... 31

4.3 Jämförelse med tidigare studier .................................................................... 33

5 Känslighetsanalys .............................................................................................. 37

6 Slutsatser ........................................................................... ; ................................ 41

Litteratur- och kalllörteckning ........................................................... ; ............... 45

Bilaga 1: Definitioner och begreppsförklaringar ............................................ 51

Bilaga 2: Socialstyrelsens klassifikation av skador ........................................... 53

A . Kontaktorsakskoder ..................................................................................... ..53

B . Platskoder ........... : .......................................................................................... 53

Bilaga 3: Statens kostnader ................................................................................. 57

Bilaga 4: Samhällets kostnader ........................................................................... 73

B4.1 Transportomriden ........ . ........................................................................ 74

B4.2 Bostadsområden ...................................................................................... 88

B4.3 Arbetsomraden .......................................................................................... 91

B4.4 Skol- och institutionsomriden .................................................................. 94

B4.5 Idrottsomr5den ........................................................................................... 95

. .

B4.6 Fritidsområden ........................................................................................... 98

B4.7 Sammanställning av kostnaderna ........................................................... 104

Bilaga 5: Fördelning pi kostnadsbärare ...................................................... l05

More magazines by this user
Similar magazines