Fermenta AB - Nasdaq OMX

nasdaqomx.com

Fermenta AB - Nasdaq OMX

Bilspedition AB

Protokoll 1992-04-11

§ 9.

Börsstyrelsens arbetsutskott, som utgör granskningskommitté enligt punkt 11 i det

mellan fondbörsen och bolagen gällande inregistreringskontraktet, delgav den 2

september 1992 Bilspedition AB sitt beslut att överlämna åt börsstyrelsen att pröva

följande anmärkningspåståenden:

I. Enligt börsinformation från Bilspedition den 12 juni 1991 och bolagets

delårsrapport den 27 augusti 1991 har bolagets samtliga ägarintressen i

Coronadokoncernen avvecklats och en realisationsvinst på 500 resp. 437 mkr uppstått.

Av bolagets årsredovisning 1991 framgår att Bilspedition har kvarvarande intressen i

Coronadokoncernen uppgående till 225 mkr. I pressmeddelande den 4 juni 1992 har

bolaget meddelat att nämnda belopp består av aktiekapital 75 mkr och konvertibla

förlagslån 150 mkr.

Av den utredning fondbörsen låtit verkställa framgår att Bilspeditions engagemang i

Coronado i mars 1992 utgjordes av aktier, förlagslån och fordringar via intressebolag

på ca 600 mkr. Därutöver hade bolaget Coronadoaktier som pant för en fordran på

140 mkr.

Fondbörsen ifrågasätter om Bilspedition iakttagit punkt 18 i bil 1 till

inregistreringskontraktet genom att ej genast informera börsen och så snart det kunnat

ske offentliggöra att bolaget på nytt gått in i ett engagemang i Coronado samt att

informationen härom, då lämnades i årsredovisningen, var ofullständig.

Fondbörsen ifrågasätter vidare om bolaget iakttagit skyldigheterna enligt

inregistreringskontraktet genom att redovisa resultateffekten av Coronadoaffären på

sätt som skett. Uppgiften att en realisationsvinst om 437 mkr uppkommit 1991 är

missvisande då den totala resultateffekten enligt bolagets egna uppgifter var väsentligt

större.

II. Fondbörsen ifrågasätter vidare om Bilspedition har iakttagit punkt 18 i bil 1 till

inregistreringskontraktet genom att ej tidigare än vad som skett informera fondbörsen

och aktiemarknaden om den negativa resultatavvikelsen för 1991 som efter hand

uppstod i relation till den resultatprognos som bolaget lämnade i augusti 1991.

III. I pressmeddelande den 12 september 1991 angav Bilspedition att bolaget inte

lämnat Independents kreditgivare någon garanti avseende Independents soliditet. Det

har dock framkommit att vid detta tillfälle förelåg en beloppsmässigt maximerad


garanti kopplad till vissa tillgångars värde i Independents balansräkning som kunde

göras gällande om Independents soliditet understeg viss nivå. Mot bakgrund härav

ifrågasätter fondbörsen om den information som lämnades den 12 september var

korrekt.

Bilspedition har vitsordat de i anmärkningspåståendena angivna faktiska

förhållandena som riktiga och i övrigt redovisat följande inställning till påståendena:

Anm I: Bolaget har medgivit att informationen om bolagets kvarvarande

intressen i Coronado kunnat redovisats tidigare och möjligen något

utförligare. Vidare har bolaget – under hänvisning till not 5 s 48 i

årsredovisningen för 1991 – bestritt att informationen om resultateffekten

av Coronadoaffären varit missvisande.

Anm II: Bolaget har medgivit att information om resultatutvecklingen bort lämnas

börschefen före den 19 mars 1992 men bestritt att aktiemarknaden kunnat

informeras tidigare, eftersom ett antal stora och för resultatet avgörande

poster diskuterats under slutrevisionsarbetet och beslutats först den 19

mars.

Anm III: Bolaget har bestritt att dess åtagande gentemot Independents kreditgivare

kan anses utgöra någon soliditetsgaranti, att pressmeddelandet den 12

september 1991 framtvingats av felaktiga uppgifter som spritts i

marknaden av en nyhetsbyrå samt att bolaget ej avsett att vilseleda

marknaden utan i stället syftet till att tillrättalägga grovt felaktig

information.

Börsstyrelsen fattade följande

BESLUT

Bolagets medgivande av de faktiska förhållandena vinner stöd av den utredning

fondbörsen låtit verkställa i ärendet.

Betr Anm I anser börsstyrelsen att informationen om Coronadoengagemanget var av

betydelse för bedömningen av Bilspeditions ställning. Börsstyrelsen finner det ej

godtagbart att informationen till börsen och aktiemarknaden om detta engagemang

lämnats först i den tryckta årsredovisningen. Än mera anmärkningsvärt är att

informationen – då den lämnades – varit ofullständig. Affärens resultatpåverkande

effekt har av bolaget – före årsredovisningen – angivits till 437 mkr. Det är ostridigt

att denna uppgift ej är korrekt. Härigenom har till börsen och marknaden lämnats

missvisande information. Bolagets hänvisning till en icke beloppsbestämd upplysning

i en not i den tryckta årsredovisningen föranledde ej annat bedömande.

Betr Anm II är ostridigt att det redovisade resultatet per den 31 december 1991, 109

mkr, innebar en avvikelse gentemot den i delårsrapporten i augusti angivna


prognosen, 600 mkr, med 491 mkr. Börsstyrelsen anser att bolaget åtminstone i mitten

av februari månad kunnat förutse en negativ prognosavvikelse i ACL-verksamheten

på minst 60 mkr. Vidare måste det ha stått klart att en negativ resultatandel i Linjeflyg

i storleksordningen 80 mkr var oundviklig samt dessutom att en sannolik

realisationsförlust vid avyttringen av aktierna i Linjeflyg skulle påkalla behov av

nedskrivning per den 31 december 1991. Betydande osäkerhet om den

redovisningsmässiga behandlingen av vissa poster om sammanlagt över 300 mkr i

ACL och med anslutning till Cornonadoaffären borde då också ha stått klart för

bolaget. Mot bakgrund av angivna förhållanden och även om osäkerhet rådde om hela

vidden av förlusterna i ACL om resultatet av årsredovisningsarbetet framstår bolagets

underlåtenhet att underrätta börsen och informera marknaden som oacceptabel.

Betr Anm III anser börsstyrelsen att betydande osäkerhet råder om vad som förstås

med att garantera ett bolags soliditet. Börsstyrelsen anser det emellertid ej vara

korrekt att på det kategoriska sätt som skett förneka förekomsten av en sådan

utfästelse då Bilspedition faktiskt gentemot Independents kreditgivare gjort åtagande

som kunnat utlösas om Independents soliditet understeg viss nivå.

Vad som i det föregående upptagits innebär att Bilspedition vid upprepade tillfällen

brutit mot inregistreringskontraktet i enlighet med vad som angivits i

anmärkningspåståendena och därigenom på olika sätt skapat en missvisande bild av

bolagets resultat och ställning. Åsidosättandena kan ej anses ringa eller ursäktliga.

Fondbörsen äger därför rätt att utfå vite av bolaget. Börsstyrelsen bestämmer vitet till

åtta årsavgifter om vardera 182.451 kronor.

More magazines by this user
Similar magazines