Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm ... - Nasdaq OMX

nasdaqomx.com

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm ... - Nasdaq OMX

Pressmeddelande 2007-11-28

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska

Börs Stockholm utdömer höga viten

mot Carnegie

Det noterade bolaget D. Carnegie & Co AB (Carnegie) och dess dotterbolag Carnegie

Investment Bank AB (Banken) har brutit mot regler som gäller vid OMX Nordiska Börs

Stockholm. När det gäller Banken har mäklare manipulerat marknadspriser för att dölja

tidigare avsiktliga felvärderingar i Bankens derivathandelsportfölj (tradingportfölj).

Disciplinnämnden har med anledning av detta ålagt Banken att betala ett vite om 5 miljoner

kronor. Det vite Banken har ålagts att betala är det högsta som disciplinnämnden har utdömt

mot ett medlemsföretag. Carnegie har i sin egenskap av noterat bolag brutit mot

noteringsavtalet med börsen genom att dels lämna felaktig information i delårsrapporten för

första kvartalet 2007, dels i ett pressmeddelande som rörde värderingsmanipulationernas

inverkan på resultatet utelämna effekterna för åren 2005 och 2006. För dessa överträdelser

har disciplinnämnden beslutat att Carnegie ska betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter,

d v s 1 783 000 kronor.

Enligt derivatregelverket vid OMX Nordiska Börs Stockholm får en börsmedlem inte medvetet eller

av oaktsamhet sprida felaktig eller vilseledande information. En börsmedlem får inte heller på något

annat sätt vidta en vilseledande åtgärd som kan påverka priset eller orderläget i derivatinstrument

eller underliggande instrument som är noterade vid börsen.

I slutet av år 2006 upptäckte börsen att Banken hade lagt ordrar och genomfört avslut i

derivathandeln på ett sätt som gjorde att det fanns anledning att misstänka att detta skett i

vilseledande syfte. Börsen påtalade de misstänkta manipulationerna för Banken redan den 2 januari

och lämnade sedan ytterligare information till Banken vid flera tillfällen därefter. Först när Bankens

egna system i månadsskiftet mars/april 2007 hade reagerat på värderingsdifferenser som hade blivit

följden av de manipulationer som börsen hade upptäckt, startade Banken en intern utredning med

avseende på dessa. Det framkom att det på ett avancerat sätt hade genomförts manipulationer i fråga

om Bankens handelsportfölj och att detta sannolikt hade skett för att dölja de avsiktliga

felvärderingar som tidigare hade gjorts i portföljen.

Trots att den interna utredningen hade inletts innan Carnegie den 24 april lämnade sin delårsrapport

gjorde inte Carnegie några förbehåll i delårsrapporten om att resultatet av utredningen skulle kunna

komma att få återverkningar på Carnegies resultat och balansräkning. Carnegie offentliggjorde

information om övervärderingen i handelsportföljen först i ett pressmeddelande den 8 maj 2007. I

det pressmeddelandet talades endast om att manipulationerna hade medfört en påverkan på resultatet

för första kvartalet 2007 och att man med anledning av detta hade skrivit ned tradingresultatet med

370 miljoner kronor. Pressmeddelandet gav intryck av att värderingsmanipulationernas inverkan på

Carnegies resultat var slutligt utredda. Detta var emellertid inte korrekt, utan först i ett

pressmeddelande den 24 maj 2007 lämnades fullständig information till marknaden om att Carnegie

hade gjort nedskrivningar avseende åren 2005 och 2006 med 260 miljoner kronor och att man

The Nordic Exchange

OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB. SE-105 78 Stockholm. SWEDEN. Tel. 46 8 405 60 00. Fax +46 8 405 60 01.

Visiting Address: Tullvaktsvägen 15. Reg. No. 556383-9085. www.omxgroup.com

EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS


därigenom hade skrivit ned tradingresultatet för dessa år samt första kvartalet 2007 med sammanlagt

630 miljoner kronor.

Disciplinnämnden fäste vikt vid att de manipulationer som förekommit hos Banken hade varit

systematiska och pågått under lång tid, trots påpekanden från börsens sida. Nämnden ansåg att

överträdelserna var av mycket allvarligt slag och måste medföra en kraftig vitespåföljd. Vitet

bestämdes till fem miljoner kronor, vilket är det högsta vite disciplinnämnden har utdömt mot ett

medlemsföretag.

Det börsnoterade bolaget ådömdes att betala ett vite motsvarande 4 årsavgifter, d v s 1 783 000

kronor, på grund av att bolaget inte hade lämnat information till värdepappersmarknaden i enlighet

med de krav som gäller för ett börsbolag.

För ytterligare information

Jonas Rodny, OMX Nordiska Börs Stockholm 08-405 72 67

Om Disciplinnämnden | OMX Nordiska Börs i Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om

börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om OMX Nordiska Börs i

Stockholm misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till Disciplinnämnden. OMX

Nordiska Börs i Stockholm utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella

sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och

15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice

ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på

värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud,

direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes

Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Det gemensamma erbjudandet från OMX Nordiska Börs i

Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa

marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer

än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information,

besök www.omxgroup.com.

2(2)

More magazines by this user
Similar magazines