rekonstruktion - Publikationer Provisa Sverige AB - Provisa Information

bilagor.provisa.se

rekonstruktion - Publikationer Provisa Sverige AB - Provisa Information

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK&AFFÄRER

Tema:

REKONSTRUKTION

฀฀฀฀฀฀.cradvokater.com

Jan Ertsborn

Utlåning ökar trots

finansiell kris Sida 12

MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI MARS 2009.

Vi är en nischbyrå

om den

nya insolvenslagen Sida 10


2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Rekonstruktioner

under inanskrisen

Sedan finanskrisen på 1990-talet har näringslivet förändrats genom

globaliseringen och riskkapitalbolagens framväxt. Även insolvensrätten

har förändrats genom EU: s insolvensförordning som tagit hänsyn till

globaliseringen av näringslivet.

Dock har formerna för att rekonstruera företag under och eter kris inte

förändrats till det bättre. Den nuvarande inanskrisen sätter stort fokus på att

de instrument som nu står till förfogande för att rekonstruera ett företag måste

bli mer moderna. I många sammanhang anses att det amerikanska Chapter

11-förfarandet är ett föredöme i detta avseende. Tidigare har det av lera ansetts

att det bästa sättet att rekonstruera ett företag i Sverige har varit genom konkurs.

Till denna inställning har bidragit att den statliga lönegarantin tidigare bara

gällde vid konkurs, ett förhållande som har förändrats genom att lönegarantin

sedan 2004 är tillgänglig även under rekonstruktion. Antalet rekonstruktioner

sedan 2004 har emellertid fram till den nuvarande inanskrisen inte ökat i

nämnvärd omfattning. Skälet till detta torde kunna tillskrivas den något stelbenta

rekonstruktionslagstitningen och den bristande harmoniseringen mellan

konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion. Förhoppningsvis kan

detta förhållande förändras till det bättre genom den insolvensrättsliga

utredning som för närvarande pågår.

Rekonstruktörerna och konkursförvaltarna har mycket goda erfarenheter av

den inansiella marknaden och de industriella strukturer som inns i samhället.

Många av dessa ägnar sig också åt M&A och inansiell juridik. Det är dessa

aktörer som i första hand ser bristerna i det nuvarande systemet vilket påpekats

under lera år av Rekonstruktör- och Konkursförvaltarkollegiet (REKON i

Sverige).

Även om den nuvarande lagstitningen innehåller brister är det inte det som

avgör hur en rekonstruktion ska lyckas eller ej. Avgörande är huruvida ett

företag i kris lyckas attrahera nytt kapital men även nytt förtroende. De

rekonstruktioner som nu pågår kommer att visa huruvida rekonstruktionslagstitningen

räcker till eller ej.

Vid pennan,

Odd Swarting & Fredrik Tengström, REKON

Foto: Setterwalls

Foto: Vinge

Juridik&Afärer 2009

Tema: REKONSTRUKTION

Från okänd till ökänd s. 4

Rekonstruktion är mer aktuellt än någonsin.

Vilka möjligheter ryms i processen?

Rekonstruktionens faser s. 6

REKON förklarar

I huvudet på... s. 8

Rekonstruktören

Intervju: Samlat insolvensförfarande s. 10

Riksdagsledamoten Jan Ertsborn berättar om

ett nytt lagförslag där konkurslagen och lagen

om rekonstruktion slås samman

"Återställare försvårar" s. 11

Är företagshypoteket

en blåkopia?

Paradoxal kreditmarknad s. 12

Trots en instabil inansiell marknad ökar

utlåningen till både företag och hushåll

Så kan du möta krisen s. 14

Lågkonjunktur kräver

framförhållning

Europeiska entreprenörer debatterar s. 16

Finanskrisen i centrum

Aktuellt s. 18

Diskussion: Provisionsavtal s. 19

Svenska Bankföreningen, Sveriges Advokatsamfund,

Svenskt Näringsliv och Finansbolagens Förening

diskuterar provisionsavtal vid grupprättegångar

Konkurshantering sedan 1942!

En tidning från

Provisa Information

Strandvägen 19, 114 56 Stockholm

Telefon 08-555 400 00, www.provisa.se

Redaktionsråd:

Rekon och Provisa Information

Projektledare: Johan Qvinth

Red. projektledare: Cindy Ahrnewald

Layout & Repro:

Toni Canfora

Primaform Produktion AB

08-723 11 00

Omslagsbild: Peter Knutsson

Tryck: DNEX/Sthlm, V-TAB/Aröd

och MMP/Ö-vik

Har du tips eller synpunkter?

Hör av dig till synpunkter@provisa.se

eller ring 08-555 400 41

Östermalmsgatan 87 E I Box 277 07, SE-115 91 Stockholm I Tel 08 599 29 000 I Fax 08 599 29 001 I email@lmlaw.se I www.lmlaw.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 3

Se varningstecken

En rejäl storm blåser upp till följd av den pågående kreditåtstramningen och

en lågkonjunktur som blir allt värre. När det börjar blåsa snålt kan det gå

fort utför men det finns hopp. Upptäck de tidiga varningssignalerna och se

till att ta fram åtgärdsplaner för att hantera verksamheten och likviditeten.

Text: Hans Hjelmstad

Det är huvudbudskapet från Björn Dahl och

Christer Wiberg, två erfarna konsulter från

KPMG med lång erfarenhet av omstrukturering

av företag, förvärv och inansiering. Björn Dahl

är chef för Restructuring Group och Christer

ansvarar för Transaction Services.

Svåra situationer kräver erfarenhet

– Vi har alltid ett kundperspektiv. Vårt fokus

är att hjälpa till så tidigt som möjligt, långt innan

problem blir akuta och en formell rekonstruktion

eller konkurs hotar att förstöra stora värden, säger

Christer och Björn.

Kunder till KPMG är banker, banksyndikat,

riskkapitalbolag och företag av alla storlekar.

KPMG anlitas ota som rådgivare och oberoende

part. Olika specialister arbetar i team med att

analysera ett bolags ekonomiska, finansiella,

operationella och kommersiella situation, göra

prognoser och delta i framtagande och genomförande

av struktur- och åtgärdsplaner. All

väsentlig kompetens finns inom KPMG förut-

Fakta om KPMG

KPMG är verksamma i 144 länder. Nationella företag

bildar ett globalt nätverk med 137 000 medarbetare.

I Sverige finns 1500 medarbetare på 60 orter.

KPMG är ett kunskapsföretag med världsledande

kompetens inom områdena revision, skatt samt

finansiell och kommersiell rådgivning och risk-

och klara stormen

om den juridiska, där man samarbetar med

advokatbyråer.

– KPMG har ett brett utbud av rådgivningstjänster

för företag som drabbas av lågkonjunkturen.

Beroende på vilken situation som våra kunder

beinner sig i bildar vi olika team med specialister

som har betydande erfarenhet inom områden

som kapitalmarknad och inansiering, inansiell

riskhantering, kostnadsrationalisering, M&A,

omstrukturering, kommersiell omvärldsanalys,

operationell verksamhetsstyrning och hantering

av likviditet, säger Björn Dahl.

Åtgärda problemen tidigt

Björn Dahl och Christer Wiberg ser tydligt hur

den inansiella stormen är på väg in över Sverige.

Företagens orderingång minskar snabbt och kreditåtstramningen

är tydlig, speciellt i vissa branscher.

Detta medför ett ökat behov av rättvisande

kassalödesprognoser samtidigt som den osäkra

marknadssituationen gör det svårare än någonsin

att förutse framtiden.

hantering. KPMG hjälper bland annat sina kunder

vid transaktioner och med att skapa effektivare

organisationer, processer och IT-system. I uppdragen

sätts skräddarsydda team samman med specialister

från olika delar av verksamheten.

– Många bolag har en så aggressiv kapitalstruktur

att marginalerna är små. Det inns bolag som är så

högt belånade att de snabbt får problem med

likviditeten när rörelsen inte riktigt utvecklas

enligt plan. Det kan gå utför väldigt snabbt, säger

Christer Wiberg.

Båda betonar att förmågan att agera i tid är helt

avgörande. Det gäller att tidigt se varningstecknen

och agera medan det inns manöverutrymme. Då

inns tiden och kapitalet att implementera åtgärder.

Många bolag har dock inte system och processer

för att snabbt och korrekt följa och förutse sin

verksamhet. Dessa löper en stor risk att förlora

stora värden när lågkonjunkturen förvärras.

Å andra sidan, de företag som agerar i tid har

möjligheten att ta tillvara de möjligheter som kommer

att innas och stå som vinnare när det vänder.

Färdiga åtgärdsplaner

För att minimera krisens verkningar är det dock

inte bara viktigt att tidigt se varningstecknen och

förstå ett bolags situation. Det krävs också att

åtgärdsplaner för inansiering och omstrukturering

snabbt tas fram och genomförs, vilket KPMG

ota hjälper sina kunder med. Det inns en mängd

åtgärder att sätta in. Åtgärderna är av olika slag

och utarbetas beroende på vilken situation som

företaget beinner sig i. Det kan vara till exempel

att sälja tillgångar, genomföra operationella

förbättringar, minska kostnader samt minska

Kontakt: Björn Dahl, Head of Restructuring,

Christer Wiberg, Head Transaction Services

Adress: Tegelbacken 4A, 103 23 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-723 91 00

Faxnummer: +46 (0)8-10 52 58

E-post: info@kpmg.se

rörelsekapitalbindningen. Otast är problemet

att åtgärderna sätts in för sent och inte är helt

genomarbetade.

– Vi analyserar olika delar och har förmågan att

på ett systematiskt sätt prognostisera kassalöden

och förstå strategiska möjligheter på marknaden.

Tillgångar värderas och afärsmål och processer i

företaget bedöms. Är målen realistiska? Vad går att

göra? Vi är ota med och implementerar planen i

företaget, säger Björn Dahl.

Bedömer möjligheter

och alternativ

Många uppdrag handlar om att klarlägga och

bedöma de alternativ som inns till hands för banker

och andra långivare. Banker får nu ota nya afärsplaner

från låntagare presenterade för sig, där

KPMG får bedöma om planerna är realistiska

eller inte. Och det kan ibland handla om stora

pengar. Banker vill helst inte realisera sina panter

utan först se om det inns andra möjligheter hos

underpresterande företag.

– När vi arbetar för bankerna så slutar vår analys

ota med att vi hjälper dem att utvärdera de olika

alternativen som inns. Vi vill dock alltid komma

in så tidigt som möjligt för då finns det flest

alternativ. Då kan vi hjälpa företag att klara

stormen, rädda stora värden och förhoppningsvis

komma ut som vinnare när det vänder, avslutar

Christer Wiberg.

www.kpmg.se

Foto: Andreas Dybeck


4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK & AFFÄRER REKONSTRUKTION

Från okänd till ökänd

Det krävdes en finansiell kris för att lagen om företagsrekonstruktion skulle

stiftas, och ytterligare en för att svenska bolag skulle få upp ögonen för den.

I dag är termen mer aktuell är någonsin, men vad är egentligen en företagsrekonstruktion?

Text: Nanna Brickman

− Lagen om företagsrekonstruktion ger företag

med en i grunden långsiktigt lönsam afärsidé

möjlighet att under ordnade former lösa sina

betalningssvårigheter, säger Elisabeth Lövgren,

rekonstruktör och konkursförvaltare på Ackordscentralen

samt expert i en pågående utredning

gällande lagen om företagsrekonstruktion.

Lagstiftningen skyddar

Ett rekonstruktionsbeslut innebär att ett bolags

betalningar ställs in, att dess balans- och resultaträkning

analyseras samt

att en rekonstruktionsplan

upprättas. Under en

offentlig rekonstruktions

gång är bolaget skyddat

mot exekutiva åtgärder

från fordringsägare, beslut

om konkurs och uppsägning

av avtal. Bolaget har

dessutom möjligheten att

Elisabeth Lövgren få sina fordringar nedsatta.

Noterat

− En nedsättning av fordringarna kräver en

majoritet av fordringsägarnas röster. Detta är

dock inte alls ovanligt – skälen kan vara förväntade

bra afärsrelationer i framtiden, eller mer krasst

att en konkurs tros ge en sämre utdelning, säger

Elisabeth Lövgren.

Rätt och fel sorts problem

Genom den ofentliga företagsrekonstruktionen

får verksamheten helt enkelt skäligt andrum, så

att man kan lösa de problem som orsakat likviditetskrisen.

Huruvida detta är genomförbart eller

inte beror dock till stor del på problemens natur.

− Vanliga orsaker till en likviditetskris är

förlusten av en stor kund eller att en av bolagets

avdelningar inte drivs på ett lönsamt sätt. Men

ibland är problemen svårare att hantera, som när

afärsidén inte håller, säger Håkan Dorm, chef för

specialengagemang på Swedbank.

Alternativa rekonstruktioner

En ofentlig rekonstruktion är inte det enda alternativet

för bolag som beinner sig i en likviditetskris.

Innan lagen om företagsrekonstruktion

stitades var så kallade informella rekonstruktioner

Leksakstillverkaren Brio rekonstrueras och tillförs drygt 300 miljoner i eget kapital. I ett pressmeddelande

den 11 mars framgår att Brios huvudägare garanterar företrädesemissioner av preferensaktier

om 164 miljoner kronor. Totalt erhåller Brio minst 175 miljoner i utökad likviditet. Som bakgrund för

den inansiella rekonstruktionen ges bland annat att Brio inte uppfyllt villkoren för sin bankinansiering

sedan utgången av det tredje kvartalet 2008. Överenskommelsen mellan Brio, Proventus och Brios huvudsakliga

kreditgivare förutsätter utöver årsstämmans beslut bland annat sedvanlig kreditdokumentation.

Verksamheten delas även in i två nya afärsområden: Brio Toy och Brio Baby. Styrelsen uppger att de dels

avser att tidigarelägga årsstämman, dels inte räknar med att Brio kommer att lämna kontant utdelning på

sina aktier de närmaste åren.

Källa: Brio.se

praxis och även i dag är det många bolag som

föredrar det diskreta tillvägagångssättet. Ulf

Sahlin, konkursförvaltare och VD på Rosengrens

Advokatbyrå, förklarar:

− I en informell rekonstruktion kontaktar bolaget

ota sina fordringsägare med hjälp av en advokat

som föreslår en ackordsuppgörelse där alla leverantörer

behandlas lika, utan tingsrättens

inblandning. Dessa så kallade underhandsackord

kan vara ett fördelaktigt val särskilt för mindre

företag som tenderar att ha färre fordringsägare.

En informell rekonstruktion är generellt sett

smidigare att genomföra än en formell sådan, och

att bolagets ekonomiska svårigheter inte blir

allmänt kända förhindrar på lera sätt att situationen

förvärras.

− Fördelen med en informell rekonstruktion är

att verksamheten kan leva mer av ett normalt liv

under processens gång. I en formell rekonstruktion

är allt offentligt, och då inns risken

att kunder, leverantörer och kredit-givare blir

rädda vilket kan förvärra likviditeten ytterligare,

säger Håkan Dorm.

Även konkurser kan

mynna ut i rekonstruktioner.

Många bolag som går

i konkurs har fortfarande

värdefulla tillgångar, till

exempel varumärke eller

lokaler. Vid denna slags rekonstruktion

sätts styrel-

Håkan Dorm sens beslutanderätt ur spel

Saabs formella företagsrekonstruktion fortsätter att väcka debatt. GM har låtit meddela att Saab

ska stå på egna ben eter den 31 december 2009 men GM: s syte med rekonstruktionen väcker ändå frågetecken.

Även formen för avyttringen diskuteras och man ifrågasätter om processen verkligen lämpar sig för

företagsrekonstruktion, samt om rekonstruktionen kan lyckas utan att Saab försätts i konkurs.

Källa: Dagens Industri

Malmö Redhawks kan fortsätta sin planerade rekonstruktion eter att borgenärerna godkänt

planen. Den sydsvenska ishockeyföreningen siktar på att kunna avslutar rekonstruktionen redan den sista

april i år med tanke på elitlicensen.

Källa: TT, Sydsvenskan.se

ATTORNEYS-AT-LAW AVOCATS

STOCKHOLM JÖNKÖPING PARIS

Svensk och internationell affärsjuridik

Advokatfirman Carler Box 7557 103 93 Stockholm Tel 08-522 532 00 Fax 08-522 532 10 info@carler.se

”Vanliga orsaker till en

likviditetskris är förlusten av

en stor kund eller att en av

bolagets avdelningar inte

drivs på ett lönsamt sätt. Men

ibland är problemen svårare

att hantera, som när afärsidén

inte håller."

Håkan Dorm

och konkursförvaltaren

stiger in som beslutsfattare.

− I vissa fall är

en konkursbaserad

rekonstruktion det

bästa alternativet.

Eter försäljningen av

bolagets tillgångar

kan fordringsägarna

förhoppningsvis få

Ulf Sahlin

utdelning, och bolagets

rörelse kan drivas vidare av nya ägare, säger

Ulf Sahlin.


Advokat Bengt Loquist

Advokat Kristian Jensen

Advokat Peter Rader

Advokat Richard Ploman

Advokat Rolf Hansen

Advokataktiebolaget Urban Jansson &

Partners

Advokatbolaget Gullesjö& Jonasson

Advokatbolaget Norman Fagersand

Advokatbyrå Zedendahl

Advokatbyrån Charlotte Rudebeck

Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson

Advokatbyrån Kaiding

Advokatbyrån Lidén & Schierenbeck

Advokatbyrån Stillers

Advokaterna Andén Thim och Eklund

Advokaterna Backman & Clemert

Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder

Advokaterna Dahlin & Bauhn

Advokaterna Lund & Trojer

Advokaterna Olofsson & Öhman

Advokaterna Orrenius & Cederberg

Advokaterna Öhlen & Nilsson

Advokatirma Lindhs DLA Nordic

Advokatirman Abersten

Advokatirman Acta

Advokatirman Anders Isaksson

Advokatirman Bastling & Partners

Advokatirman Berggren & Stoltz

Advokatirman Bergman & Persson

Advokatirman Bodén

Advokatirman Broomé

Advokatirman Bäck & Lohse

Advokatirman Carler

Advokatirman Christer Jakobsson

Advokatirman Cumtell

Advokatirman Delphi & Co

Advokatirman Engström & Co

Advokatirman Foyen

Advokatirman Fredborg

Advokatirman Frenander

Advokatirman Fylgia

Advokatirman Glimstedt

Advokatirman Gunnard & Co

Advokatirman Hammar

Advokatirman Heinz Clauss

Advokatirman Jan Ertsborn

Advokatirman Kjällgren

Advokatirman Kronan

Advokatirman Kurt Lundberg

Advokatirman Lars Solvik

Advokatirman Lindahl

Advokatirman Lindborg

Advokatirman Lindgren & von Hofsten

Advokatirman Lundberg & Åkerlund

Advokatirman Luterkort

Advokatirman Nordia

Advokatirman Nova

Advokatirman Olsson & Lilliebäck

Advokatirman Per Svedlund

Advokatirman Peter Rimo

Advokatirman Ruthberg

Advokatirman Rydberg & Erfors

Advokatirman Rydberg Rohdin

Advokatirman Sandberg & Partners

REKONSTRUKTÖR- &

KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIET

(REKON) I SVERIGE

Vi samlar de främsta

rekonstruktörerna och

konkursförvaltarna som

hanterar företag i kris.

REKON verkar för hög

kompetens och kvalitet

i rekonstruktions- och

konkursarbetet och är

remissorgan till Högsta

domstolen och

departement.

www.rekon.nu

Advokatirman Sparrin

Advokatirman Sylwan och Fenger-Krog

Advokatirman Thoms & Edholm

Advokatirman Uppsala Juridiska Byrå

Advokatirman Wagnsson

Advokatirman Werner

Advokatirman Wijk & Nordström

Advokatirman Vinge

Advokatirman Wåhlin

Advokatirman Västerås Juridiska Byrå

Advokatgruppen

Advokatgruppen i Eskilstuna

Advokathuset Actus

Advokatteamet Nyman & Wergens

Ahlford Advokatbyrå

Ahlgrens Advokatbyrå

Allenmarks Advokatbyrå

Amber Advokater

Andersson & Barmoro Advokatbyrå

Berntö Lundin Advokatbyrå

Borglands Advokatbyrå

Büngers Advokatbyrå

Båstad Advokatbyrå

Carlsson Rings Advokatbyrå

Cefyra Advokatbyrå

Christensson & Roth Advokater

Dufva Advokatbyrå

Erik Matz Advokatbyrå

Eversheds Advokatbyrå

F. Victors Advokatbyrå

Flood Advokatbyrå

G Grönberg Advokatbyrå

Grönberg Cederlöv Advokatbyrå

Grönvall Advokatbyrå

Gullack Advokatbyrå

Gårde Wesslau Advokatbyrå

Hamilton Advokatbyrå

Heilborns Advokatbyrå

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå

Juristgruppen, Advokaten Segenmark-

Jansson

Kihlstedts Advokatbyrå

Kiruna Advokatbyrå

Kristianstad Advokatbyrå

Lindskog & Malmström Advokatbyrå

Lofalk Advokatbyrå

Malmströms Advokatbyrå

MAQS Law Firm Advokatbyrå

Nybro Advokatbyrå

Nyström Bridal Widemar Advokatbyrå

Pontens Advokatbyrå

Rindborg & Rindborg Advokatbyrå

Rosenberg Advokatbyrå

Rosengrens Advokatbyrå

Setterwalls Advokatbyrå

Skantzes Advokatbyrå

Tingvalla Advokatbyrå

Tomelilla Advokatbyrå

Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå

Werners Advokatbyrå

Wirgin Advokatbyrå

Wistrand Advokatbyrå

Växjö Advokatbyrå

Älmhults Advokatbyrå

Öberg & Heijne Advokatbyrå


6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

Rekonstruktionens faser

En formell företagsrekonstruktion är en omfattande publik process där

både ekonomer och jurister spelar viktiga roller. Misslyckas rekonstrutören

måste företaget med stor sannolikhet ansöka om konkurs. Här är guiden

som tar dig genom rekonstruktionens olika faser.

Text: Nanna Brickman

− En rekonstruktion börjar inte i tingsrätten

som de lesta tror. Den startar långt tidigare, i

bästa fall så fort företaget förstår att man inte

kommer att kunna betala sina räkningar, säger

Fredrik Tengström, vice ordförande i branschorganisationen

Rekon.

Steg 1

Företaget söker hjälp

När ett företag ser tecken på en kommande likviditetskris

vänder sig ledningen vanligtvis till

sin ekonomiansvarige för att hitta roten till

problemet. Det andra steget är att ta kontakt

med en jurist.

− Juristen kan på ett objektivt sätt uppskatta

om företagets grundläggande afärsidé är gångbar

och om krisen är orsakad av hanterbara faktorer.

Är detta fallet beslutar man troligtvis att rekonstruktion

är ett bättre alternativ än konkurs,

säger Fredrik Tengström.

Steg 2

Ansökan förbereds

När beslutet att genomföra

en företagsrekonstruktion

har tagits är

det dags att lägga upp

en plan. För vissa företag

är underhandsackord,

privata skuldförhandlingar

med fordringsägarna,

tillräckligt för att

lösa likviditetskrisen.

Om inte, är det dags att

Friska råd

i sjuka tider

Leif Ljungholm

Vi har Sveriges största samlade

obeståndskompetens under ett och samma tak.

förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion

till tingsrätten.

− I ansökan ska det bland annat innas en redovisning

av bolagets ekonomi, orsaker till betalningsproblem

och förslag på hur man ska ta sig ur

krisen, så det är viktigt att i god tid ta kontakt med

en företagsrekonstruktör, säger Leif Ljungholm på

Advokatirman Glimstedt i Malmö.

Om bolagsledningen har möjlighet är det

fördelaktigt, och ota nödvändigt, att förbereda en

ordentlig rekonstruktionsplan innan man lämnar

in ansökan om företagsrekonstruktion. Odd

Swarting, ordförande i Rekon, förklarar närmare.

− En formell företagsrekonstruktion är ju en

publik process och i det här sammanhanget är det

bättre ju snabbare bolaget kan ta sig ur ofentlighetens

ljus. Att förbereda sig väl kan vara en förutsättning

för en snabb och smidig rekonstruktion.

Steg 3

Tingsrätten beslutar

Godkänns bolagets ansökan så

utser tingsrätten en företagsrekonstruktör.

Trots att bolagets

slutgiltiga beslutsrätt fortfarande

ligger hos ledningen ska de

arbeta i samråd med rekon-

struktören under processens

tre månader.

− Normalt sett har företaget

hat kontakt med en

tilltänkt rekonstruktör

innan ansökan lämnas in

och föreslår denne, men

för att undvika en jävs-

Magnus Näsholm

situation får denne tidigare

inte ha tagit aktiv del i skötseln av företaget och

dess ekonomi, säger Magnus Näsholm på advokatirman

Abersten i Solleteå.

Steg 4

Betalningarna ställs in

Lagen om företagsrekonstruktion säger att ett

bolag inte får betala gamla skulder under en

rekonstruktion, därför är nästa steg att göra en så

kallad betalningsinställelse. Detta görs genom att

"En formell företagsrekonstruktion är ju

en publik process, och i det här sammanhanget

är det bättre ju snabbare bolaget

kan ta sig ur ofentlighetens ljus”

Odd Swarting

Tänk MAQS!

Vi har stor erfarenhet av att hitta kreativa alterna-

tiv för organisationer i ekonomisk kris. Vår obe-

ståndsgrupp, tillsammans med den kompetens vi

har inom bla skatterätt, M&A, arbetsrätt, finans-

rätt och fastighetsrätt, gör att du kan agera i tid för

att hitta hållbara lösningar.

Kontakta Jörgen Estving, June Lassesson eller

Mats Berter; via 031-10 20 30.

MAQS är en snabbt växande advokatbyrå och vårt mål är

enkelt. Vi ska vara bäst på att finna lösningarna som ger dig

fördelar i affärslivet. Tänk om, tänk nytt, tänk MAQS!

COPENHAGEN GOTHENBURG MALMOE STOCKHOLM TALLINN

www.maqs.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7

skicka ett brev till bolagets samtliga borgenärer

där man informerar dem om den beviljade

företagsrekonstruktionen

och dess konsekvenser.

− En företagsrekonstruktion

kan även

fungera som ett skydd

mot personligt ansvar

för bolagets skatter. För

att detta ska gälla måste

dock beslutet om företagsrekonstruktion

beviljas

före skatternas förfallo- Magnus Nedstrand

dag, säger Magnus Nedstrand på advokatirman

Delphi i Östergötland.

Fredrik Tengström påpekar att detta skydd även

kan erhållas utanför en företagsrekonstruktion.

−Huvudsaken är att bolaget ställer in betalningarna

innan skatterna har förfallit till betalning.

Steg 5

Rekonstruktionsplanen sammanställs

Under rekonstruktionens gång arbetar rekonstruktören

fram en handlingsplan tillsammans

med företagsledningen. När samtliga delar av

verksamheten har setts över hålls vanligtvis också

en ackordförhandling där företagets skulder sätts

ned genom omröstning bland fordringsägarna.

− I en väldigt lyckad rekonstruktion har man

omstrukturerat verksamheten utan behov av

eftergiter från fordringsägarna, men för det mesta

måste företaget få igenom ett ackord, en nedsättning

av skulderna som vid behov kan påtvingas en

minoritet, säger Odd Swarting.

"En rekonstruktion börjar

inte i tingsrätten som de

lesta tror"

Fredrik Tengström

Steg 6

Avslut

Om rekonstruktionen inte är avslutad inom tre

månader måste bolaget än en gång beinna sig i

tingsrätten. Anser tingsrätten att företagsledningen

och rekonstruktören behöver mer tid för

att lösa problemen kan bolaget få en respit på upp

till nio månader. Har rekonstruktionen misslyckats

innebär det med största sannolikhet att ansökan

om konkurs måste inges.

Vem har glädje av en rädd entreprenör?

Utan entreprenörer stannar Sverige. Och det är tyvärr precis detta som håller på att hända. Rädslan för att misslyckas har nämligen lett till att många

goda idéer stannar vid en tanke och att investerare och banker hellre säger nej än ja. För säkerhets skull.

Och så fortsätter Sverige allt djupare in i krisen. Tyvärr vet allt för få vilka riskerna egentligen är. Kan styrelseledamöter drabbas personligen om

företaget hamnar i krisläge? Finns det andra utvägar än konkurs?

Medicinen mot denna rädsla heter kunskap. På Hamilton Advokatbyrå hjälper vi såväl entreprenörer som investerare att se nyktert på riskerna

och att hitta möjligheterna som ger modet att våga. Välkommen att kontakta oss. Vi ger såväl förebyggande råd som hjälp i akuta frågor.

www.hamilton.se

Den informella

rekonstruktionens

olika faser

Källa:

REKON


8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

I huvudet på:

Rekonstruktören

Anna Tholander och Mats Emthen

arbetar som advokater på Carler

Advokatbyrå i Stockholm och har

båda drygt 20 års erfarenhet av

företagsrekonstruktioner.

Vad är den största

utmaningen i en rekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan liknas vid ett

läkarbesök: Att hitta rätt medicin kräver en

grundlig undersökning där vi tittar både på verksamheten

och på ekonomin. Utmaningen är att se

till att företaget överlever och inte bara får en

andningspaus.

Vad krävs för att vända utvecklingen

i ett företag på en så pass begränsad

tid?

Grundförutsättningen är att det inns en frisk

kärna i företaget, sedan tar vi bort det som är

sjukt. Ota behöver man avsluta oförmånliga avtal

och kanske friställa personal. Det är dessutom

otroligt viktigt att hitta ny inansiering.

Uppfyller lagen om

företagsrekonstruktion sitt syfte?

På det stora hela har lagen om företagsrekonstruktion

fått ett oförtjänt dåligt rykte.

Ett tingsrättsbeslut om rekonstruktion medför

att man kan jobba i lugn och ro utan att företaget

riskerar att försättas i konkurs.

Anledningen till att så många rekonstruktioner

har fallerat är att företagen inte har varit ute i

god tid.

Hur vill ni att ett bolag förbereder

sig inför en rekonstruktion?

Idealklienten har framförhållning, en viss likviditet

och ordning på sina papper.

Hur ser svenska företagare

på företagsrekonstruktion?

Jag tror att vi befinner oss i ett mytskifte, att

rekonstruktionerna kommer att öka. Saabs

nuvarande situation har resulterat i att både

allmänheten och de mindre företagen fått ett

bättre grepp kring idén om företagsrekonstruktioner.

Berättat för Nanna Brickman

Den senaste tidens varsel har fått många att uppmärksamma

problemen med den omoderna

arbetsrätten Det nya huvudavtalet, som skulle

ersätta Saltsjöbadavtalet, har strandat. I avvaktan

på uppgörelsen mellan fack och näringsliv står

arbetstagare och arbetsgivare och väntar.

Enligt Svenskt Näringsliv är det av högsta vikt

att få till stånd ändringar som underlättar för

arbetsgivaren att behålla den personal som är

lämpligast.

– Den arbetsrättsliga lagstitningen har i mycket

varit oförändrad under decennier. Men samhället,

den internationella konkurrensen och arbetsmarknaden

har genomgått stora förändringar,

säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt

Näringsliv.

Moderna företag är i behov av kompetent

arbetskrat, men turordningsreglerna i anställningsskyddslagen

hindrar arbetsgivaren och försvårar

urvalet av arbetstagare.

– I en rekonstruktion är ota ett urval nödvändigt

för att processen ska lyckas, särskilt om endast en

del av den ursprungliga verksamheten ska fortsätta.

Turordningsreglerna kan försvåra urvalet,

etersom begreppet ”tillräckliga kvaliikationer”

ota blir föremål för diskussion, förklarar advokat

Claes-Göran Westerberg från Eversheds.

– Kravet på tillräckliga kvaliikationer i LAS

bygger på en avvägning mellan arbetsgivarens

intresse av största lämplighet och efektivitet,

Ensam är inte stark!

Rekonstruktörer – Affärsjurister

www.gronbergadvokat.se

Omodern arbetsrätt skapar problem

En dynamisk, rörlig arbetsmarknad med trygga jobb kräver konkurrenskraftiga

företag. Den svenska arbetsrätten är dock hårt reglerad och arbetsgivare

har få möjligheter att välja rätt person på rätt plats vid nedskärningar.

Text: Cindy Ahrnewald

samt den först anställdes behov av trygghet i

anställningen vid en dritsinskränkning, inlikar

kollegan Fredrik Järund från Eversheds.

I kollektivavtalsförhållanden kan problemet

lösas genom särskilda turordningsbestämmelser,

alternativt med avtalsturlistor i den mån arbetsgivarens

synpunkter uppfattas som riktiga. Denna

möjlighet inns inte för dem som saknar kollektivavtal,

utan här kvarstår alternativen att köpa ut de

anställda i gällande turordning, alternativt få en

högre lönekostnad genom att bolaget tvingas till

en oönskad övertalighet.

En ventil för den kollektiavtalslöse arbetsgivaren

vid tvist om begreppet tillräckliga kvaliikationer,

är det så kallade tvåundantaget.

– Tvåundantaget, det vill säga att arbetsgivare

med högst tio anställda får undanta högst två

nyckelpersoner innan turordning upprättas, gäller

dock bara de minsta företagen, säger Lars Gellner.

– Undantaget är inte heller alltid tillräckligt

för att företagets överlevnad och möjligheten att

behålla den kompetens som krävs för överlevnad

eter rekonstruktionen, förklarar Claes-Göran

Westerberg.

– Företag som rekonstrueras borde i stället få

större möjlighet att frångå turordningen genom

att arbetsgivaren ges möjlighet att undanta ler

än två arbetstagare innan turordningslistan

upprättas. Begränsningen bör även avse varje

dritställe för sig, avslutar Fredrik Järund.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9

Så ökar man sannolikheten

att lyckas med en rekonstruktion!

Lage Jonason AB grundades 2005 och huserar sedan dess högst upp i Sverigehuset. Idag har firman tio anställda, men man planerar att utöka under våren. Trots finanskrisen har uppdragsportföljen

varit full. I dagarna avslutar Lage bland annat arbetet med rekonstruktionen av medieteknikbolaget Digital Vision som är noterat på Stockholmsbörsen, samt slutför Ålandsbankens förvärv av Kaupthing Bank Sverige.

I dagens läge går allt fler företag en konkurs till mötes. Hoppet sätts i vissa

fall till en rekonstruktion, men i de allra flesta fall misslyckas dessa

ansträngningar. Kan någonting göras annorlunda?

På corporate inance-företaget Lage Jonason AB

menar man att den formella rekonstruktionens

förödande statistik till viss del beror på att den

afärsmässiga komplexiteten i en sådan process

underskattas, att de förändringar som föreslås

inte är tillräckligt kratfulla, samt att många inte

inser hur svårt det är att hitta nytt kapital, vilket

regelmässigt behövs.

– Vi ser till helheten och är inte rädda att

rekommendera nödvändiga åtgärder. Om en

kund kommer till oss för att de manövrerat fel

behöver de ju veta hur de ska göra för att komma

på rätt kurs, säger Lage Jonason, grundare och

VD för corporate inance-irman Lage.

Komplexiteten underskattas ofta

Firman arbetar dagligen med frågor som rör

kapitalstruktur, kassalöden och kapitaltillskott.

På senare tid har uppdragen i allt större utsträckning

kommit att handla om bolag som hamnat i en

krissituation. Man betonar vikten av att, förutom

att besitta den gedigna inansiella kunskapen,

även kunna bedöma företagets möjligheter till

turn-around, samt att ha en god förståelse för hur

ägarna och ledningen resonerar och hur aktiemarknaden

prissätter riskkapital.

– Om ett corporate inance-uppdrag kan liknas

vid en blodtransfusion ska man nog likna en

rekonstruktionsprocess vid en hjärttransplantation.

Under en sådan operation vill man gärna ha

tillgång till en expert på området, en erfaren thoraxkirurg,

inte en allmänläkare, säger Lage Jonason.

Fakta Lage

Lage Jonason AB är ett värdepappersbolag och står

som sådant under Finansinspektionens tillsyn. Som

oberoende finansiell rådgivare bistår Lage företag i

samband med börsnotering, kapitalanskaffningar

publika bud, företagsaffärer och andra kapitalmarknadsrelaterade

transaktioner. Kunderna utgörs

av medelstora och litet större, oftast noterade, bolag.

Vid en rekonstruktion, menar han, ställs alla

corporate inance-frågeställningar på sin spets.

Det krävs omfattande företagsekonomisk

kompetens, kreativitet, förståelse för hur skilda

intressentgrupper resonerar samt en förmåga att

konstruktivt kunna samarbeta med banker, revisorer

och advokater. Berörda parter och inte minst

leverantörer, måste ges rimliga, löpande sannolikhetsbedömingar

i frågan hur rekonstruktionen

fortskrider.

Investerarkontakter viktiga

Vad är då anledningen till att en rekonstruktion

sällan lyckas?

– Korrekt hantering av de juridiska processerna är

mycket viktigt, men utan nya pengar går det helt

enkelt inte att klara en rekonstruktion. Normalt

betyder det att man snabbt behöver sätta sig in i

företagets situation och förmå nya investerare att

på rimliga villkor intressera sig. Det handlar först

och främst att säkerställa företagets fortlevnad,

men få investerare vill ju vara med i en kortsiktig

räddningsaktion. Därför vill man gärna se en

möjlighet att det kan bli en succé, både som

företag och investering, säger Magnus Vestin,

projektledare på Lage.

Han menar att nyckeln ota är att hitta rätt

investerare, vilket inte är helt lätt när det gäller

bolag under rekonstruktion. Ota krävs att den

som satsar pengar också är villig att satsa tid att

förändra bolaget. Det är många pusselbitar som ska

komma på plats innan investerarna ger klartecken.

Lage arbetar noggrant, analytiskt, passionerat och

lojalt med sina kunder – hos en mindre firma blir alla

kunder stora och viktiga. Under de fyra år firman har

varit verksam har snart ett 50-tal uppdrag genomförts,

bland annat flera börsintroduktioner, åtskilliga

större kapitalanskaffningar, publika bud samt en rad

övriga transaktioner.

– Goda investerarkontakter är lätt att underskatta.

Det är nog ota där skon klämmer, fortsätter

Magnus Vestin.

– Kan man inte hitta rätt investerare inns det

inget organ till patienten, inlikar Lage Jonason.

Informell rekonstruktion

ofta bättre

Till skillnad från den advokat som är utsedd till

rekonstruktör i lagens mening, har Lage möjlighet

att genomföra en informell rekonstruktion.

– Vi arbetar gärna sida vid sida med en formell

rekonstruktör, men vårt mål är naturligtvis att

inte behöva gå den vägen. För om vi kan rädda ett

bolag innan det behöver ansöka om en formell

rekonstruktion är det ota att föredra, säger Henrik

von Stockenström, projektledare på Lage.

Den turbulenta marknaden ger dock sällan

utrymme för långa beslutsprocesser.

– Marknaden har vikt både mycket och snabbt,

så buferten i många bolag är väldigt låg. Det är

ota inte mycket tid att spela på när det gäller att

åstadkomma en reinansiering och vändning av

bolaget. I vissa fall blir då den formella rekonstruktionen

den enda utvägen, det köper oss tid.

Men, ju tidigare företaget kommer till oss, desto

enklare kan en formell rekonstruktion och dess

konsekvenser undvikas. Då har vi mer lexibilitet

och därmed ökar också sannolikheten för en

lyckad utgång, fortsätter Henrik von Stockenström.

En inansiell rådgivare är alltså mindre begränsad

än den formelle rekonstruktören. De behöver inte

vänta på ett beslut i Tingsrätten, utan kan aktivt

bidra till förändringar. Åtagandet är också bredare.

Lage menar att man inte sällan driver på förändringar

av företagets affärsmodell samt kan

Lage Jonason AB

Hamngatan 27

111 47 Stockholm

Kontaktperson: Lage Jonason

Telefon: 08-440 1900

Fax: 08-440 1969

www.lage.se

www.lage.se

Foto: Andreas Dybeck

verka för förändringar i ledningen.

– Ett hus blir aldrig bättre än sin byggherre. På

samma sätt blir aldrig ett företag bättre än sina

ägare och sin ledning, menar Lage Jonason.

Engagerad i läkningsprocessen

När andra rådgivningsföretag proklamerar värdeord

som ”kompetens” pratar Lage hellre om vikten

av att verka läkande.

– Som en seriös inansiell rådgivare kan du inte

åta dig afärer endast för möjligheten att få ett

arvode, du måste verkligen vilja lösa problematiken.

Ett företag på obestånd behöver både tid att läka

och en metod som gör det möjligt. Om det innebär

att remittera kunden vidare, hjälpa kunden

med kapitalanskafning eller ta sig igenom en

ledarskapskris så gör vi det. För att kunna visa

vägen ur ett obestånd måste man vara både

ansvarstagande och passionerad, men framförallt

våga gå först, menar Lage Jonason.

Inte bara mörker

Det kan vara lätt att förstå att obeståndsjurister

har goda tider framför sig, men ser det inte mörkt

ut i inansbranschen? Hur enkelt är det egentligen

att åstadkomma någonting i dagens lågkonjunktur

och inansiella oro?

– Tiderna är svåra för de allra lesta, men en

klen tröst är att detta ger nyttiga lärdomar på

längre sikt. Människan blir lätt övermodig utan

motgångar. Nu inns inget annat att göra än att

arbeta ännu hårdare och litet intelligentare, en

genom tiderna välkänd medicin för att komma

till rätta med problemen, säger Lage Jonason och

avslutar:

– Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus i stället!


10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK & AFFÄRER INTERVJU

Ny insolvenslag ger

I april 2007 fick riksdagsledamoten

Jan Ertsborn regeringens uppdrag

att utreda insolvenslagstiftningen.

Till sommaren väntas det färdiga

förslaget där konkurslagen och

lagen om rekonstruktion slås samman

i en ny insolvenslag.

Text: Hans Hjelmstad

större möjligheter 2009

Jan Ertsborn

Foto: Peter Knutsson

– Konkurslagen och Lagen om rekonstruktion

hänger inte ihop på något sätt. Om en rekonstruktion

misslyckas, så avslutar tingsrätten

rekonstruktionen och man måste börja om från

början med ett konkursförfarande med anmälan

till tingsrätten, säger Jan Ertsborn, folkpartistisk

riksdagsledamot och advokat.

Korta ner tiden för rekonstruktion

Det är meningen att den nya insolvenslagen ska

tillvarata borgenärers intressen bättre och ge större

möjligheter att söka ackord eller rekonstruktion

istället för konkurs.

– Den nya insolvenslagen ska korta ner tiden

för rekonstruktion ordentligt. En rekonstruktion

måste vara väl förberedd och beslutet i domstol ska

gå snabbt. En rekonstruktionsplan ska vara klar

inom två månader. Skulle sedan rekonstruktionen

ändå misslyckas, ska det automatiskt leda till ett

konkursförfarande, berättar Jan Ertsborn.

Två huvudlinjer i nya insolvenslagen

Jan Ertsborn berättar att det finns två huvudlinjer

i den nya insolvenslagen. Den ena är ett

allmänt förfarande där en förvaltare tillsätts.

"Den nya insolvenslagen ska

korta tiden för rekonstruktion

ordentligt. Rekonstruktionen

måste vara väl förberedd och

beslutet i domstol ska gå

snabbt"

Jan Ertsborn

Förvaltaren har samma makt som en konkursförvaltare

har nu och kan bestämma om läget för det

drabbade företaget kräver konkurs eller en rekonstruktion

är möjlig. Den andra huvudlinjen är

att företaget får fortsätta driva verksamheten

och en rekonstruktör tillsätts. Rekonstruktören

företräder borgenärerna och får mer makt än

vad fallet är idag.

– Den nya insolvenslagen ger en förvaltare

större möjligheter att laborera med olika

lösningar för rekonstruktion. Förvaltaren kan

välja en gäldenärs-rekonstruktion som är lik dagens

rekonstruktion eller en verksamhetsrekonstruktion

där verksamheten säljs till en ny ägare. Den

nya lagen prioriterar borgenärer och själva företaget,

inte ägaren som i den nuvarande lagstitningen.

Förvaltaren bedömer om företaget är livskratigt

och en rekonstruktion meningsfull, understryker

Jan Ertsborn.

Enklare ackordsförfarande

I den nya lagen inns ett enklare ackordsförfarande

där alla borgenärer samlas för att fatta ett beslut

om nedskrivningar av fordringar. Beslutet kräver

kvaliicerad majoritet, antingen två tredjedelar

eller 75 procent.

– Den nya lagen ska få företagare och ägare

att tidigare än nu sätta in åtgärder för att undvika

att senare tvingas hamna i ett insolvensförfarande

där de kan förlora allt, säger Jan Ertsborn.

I utredningen inns även ett delförslag om

skuldsanering för företagare som drabbas av konkurs.

De ska kunna få skuldsanering med en gång och

därmed få bättre möjligheter att kunna komma

tillbaka och starta ett nytt företag.

– Skuldsaneringsregler hänger ihop med

rekonstruktioner. Skuldsanering ska skapa förut-

sättningar för företagare att få misslyckas och

ändå kunna komma tillbaka, menar Jan Ertsborn.

Bör ställföreträdaransvaret

avskaffas?

Per Lidström, ordförande på Företagarförbundet,

tycker att det är positivt med utredningen och

tror att den nya insolvenslagen kan bli ett bra

verktyg för att samordna förfarande för konkurs

och rekonstruktion, inte minst att processen för

"Ställföreträdaransvaret

måste avskafas och

i skuldsanering bör det innas

balans mellan avskrivning

av skulder och möjligheter

till fortsatt normal

kreditgivning"

Per Lidström

ADVOKATFIRMAN

GUNNARD & CO

OBESTÅND - REKONSTRUKTION - KONKURS

Hitechbuilding 102, 101 52 Stockholm, tel 08-566 154 00, fax 08-566 154 10

info@gunnard-co.se, www.gunnard-co.se

www.iagweb.com

rekonstruktion kan bli mycket snabbare. Han

vill dock lyta fram två saker som är viktiga för

mindre företag.

– Ställföreträdaransvaret måste avskafas och

i skuldsanering bör det finnas balans mellan

avskrivning av skulder och möjligheter till

fortsatt normal kreditgivning. Ställföreträdaransvaret

innebär att företagaren vid obestånd

blir personligt betalningsansvarig för skatterna,

säger Per Lidström.

Per Lindström

Foto: Företagarförbundet


Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB

Fakta företagshypotek, Lag (2008:990) om företagshypotek

Ett företagshypotek omfattar lös egendom som hör

till den intecknade verksamheten, till exempel

maskiner, fordon och datorer.

Företagshypoteket omfattar inte:

- Kassa- och bankmedel

- Aktier och andra finansiella instrument

”Återställare”

försvårar

Vid årsskiftet ersattes företagsinteckning med företagshypotek. Den nya

lagen är i princip en blåkopia av de regler som gällde före 2004. Tanken är

att bankerna, som återfår större säkerheter och sin starka ställning vid konkurs,

ska bli mer benägna att låna ut pengar till företagen. Om det blir så är för

tidigt att säga, men experter menar att ”återställaren” på sikt kommer att

försvåra företagsrekonstruktioner.

Text: Tor Nordman

Lagstitningen om företagshypotek/företagsinteckning

hänger intimt samman med förmånsrättslagstitningen

som styr vem som kommer

först i kön vid utdelning i en konkurs. Reformen

2004 innebar att bankerna och även staten

(skatter och avgiter) ick maka sig långt bak i kön.

– Bankerna blev mer benägna att medverka till

rekonstruktion istället för att jaga sina säkerheter

i konkurser. Även staten blev lättare att ha att göra

med när skatteförmånsrätten togs bort, säger

advokat Lars Eric Gustafsson, partner i Hamilton

Advokatbyrå.

I det nya regelverket

är även statens förmånsrätt

avseende lönegarantier

borta. Ytterligare

en faktor som underlättar

rekonstruktion.

Bankernas möjlighet

att obstruera väger

Lars Erik Gustafsson

upp den effekten.

Nygammal skala

Den nygamla prioritetsordningen är:


och fordringar i varulageri kön. Leverantörer är inte prioriterade. Staten

är inte med i matchen

Hängslen och svångrem

När bankerna 2004 fann sig stå längre bak i kön

övergick de raskt och på bred front till factoring

och skaffade sig panter i kundfordringar och

varulager. I många fall ströps krediter till företag

utan säkerhet i bankernas smak.

– De kommer inte att släppa factoringdelen

- Egendom som är särskilt pantsatt till exempel kundfordringar

eller som kan vara föremål för panträtt

på grund av inteckning – till exempel skepp eller

flygplan

- Egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs,

till exempel pensions- eller kapitalförsäkringar

även om säkerheten ökar med företagshypoteket.

De kör med både hängslen och svångrem, säger

Lars Eric Gustafsson, som dock tror att 2009 kan

bli ett bra år för rekonstruktioner på grund av


rekonstruktionsincitamenten – avvecklas inte

förrän 2010. Men sedan…

Negativ reform


anses vara en landets största auktoriteter inom

obeståndsrätt och han är inte imponerad av ”återställaren”.

Säkert är att reformen i vart fall kommer

att inverka menligt på företagsrekonstruktioner

eter 2009.

– En av orsakerna till ”parentesen 2004-2008”

var att ge banker och kreditinstitut ett större

intresse att medverka vid företagsrekonstruktioner.

Sett ur rekonstruktionssynpunkt är de nygamla

reglerna en negativ reform. Det finns inga

incitament kvar, säger Mikael Möller.

– Inom insolvensrätten inns det dock ingen

som tycker att det här är någon större fråga. Det


1984. Om det är bra eller dåligt beror på vem du

frågar. Det inns ingen neutral, seriös utvärdering

eller dokumentation av regelverken utan detta är

ett rent politiskt beslut, fortsätter han.

Kris och lågkonjunktur styr

Mikael Möller tror inte att ”återställaren” kommer

att ha nämnvärd efekt på bankernas vilja att låna

ut pengar till företagen.

– Även om bankerna nu på marginalen har

större säkerheter gör de förhoppningsvis en seriös

kreditprövning och där väger andra faktorer

tyngre än säkerhet vid konkurs. Det som styr är

viljan att ge kredit är lågkonjunktur och kris, inte

smärre regeländringar.

"Credit betyder förtroende på latin och allt

som skapar förtroende och ger säkra krediter

är av godo - kreditförsörjningen är själva

grundbulten i det inansiella systemet"

Lars Erik Gustafsson

”Overall

Law Firm

of the Year”

Advokatfirman Delphi har rustat för oroliga tider

Som en av de första svenska advokatbyråerna skapade Delphi en

specialistgrupp för finansiell omstrukturering (Corporate Recovery)

i företag med lönsamhets- och finansiella problem.

Gruppen består av jurister från Delphis olika specialistgrupper,

bland annat Bank och Finans, Företagsöverlåtelser, Bolagsrätt,

Fastighetsrätt, Arbetsrätt och Insolvens- och konkursrätt. Den

ska i ett tidigt skede biträda långivare, aktieägare, styrelser och

företagsledningar med rådgivning kring omstrukturering.

Inriktningen är att vidta åtgärder innan företaget hamnar i en

obeståndssituation. Det kan exempelvis gälla omförhandling av

låneavtal, avyttringar eller en ny bolagsstruktur. För styrelser gäller

det också att hantera styrelseansvarsfrågor.

Delphi har av den internationella affärstidskriften ACQ utnämnts till

Overall Law Firm of the Year – Sweden 2008.

www.delphi.se

Stockholm

Göteborg

Malmö

Linköping

Norrköping


12 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK & AFFÄRER EKONOMI

Paradoxal

kreditmarknad

- utlåningen ökar trots inansiell kris

Konkurserna ökar explosionsartat, ALMI har fått ökade resurser och breddat

sin verksamhet med hjälp av två extra miljarder från staten. Bankerna

har dock pengar, utlåningen till både hushåll och företag har ökat, men hugade

låntagare får räkna med en tuff kreditprövning.

Text: Tor Nordman

I december 2008 ökade konkurserna med otroliga

41 procent jämfört med december 2007. Takten

är inte lika hög nu, men Upplysningscentralen,

UC, räknar med att antalet konkurser kommer

att öka med 25 procent under 2009 jämför med

ijol. I absoluta tal handlar det om att närmare

8 000 företag kommer att slås ut.

De som kastade in handduken först är företag

som inte lyckats uppnå lönsamhet trots den starka

konjunkturen. Den andra gruppen är de som

drabbats av den inansiella krisen. De har inte fått

hjälp med likviditeten. Framför allt är det bankerna

som krävt större säkerheter än företagen kunnat

ge och därför sagt upp krediter, säger Roland

Sigbladh, marknadschef på UC.

De flesta kreditvärdiga

Den tredje gruppen är den som nu drabbas av den

industriella krisen – underleverantörer till Volvo,

Saab och andra storföretag. De har hat några

goda år och kunnat bygga upp det egna kapitalet

och kan överleva lite längre. UCs bedömning är

att många inte har den uthållighet som krävs om

situationen inte stabiliseras relativt snart.

– Man måste dock komma ihåg att de allra

lesta företag är kreditvärdiga

och det går

alltså att göra afärer

fortfarande, men etersom

det är tvärnit i

produktionen i vissa

branscher kan det gå

– Generellt sett kommer

konkurserna att öka, men

vi kommer från ganska

låga nivåer, säger Roland

Sigbladh.

väldigt fort. Ett företag

kan vara kreditvärdigt

en månad och under

isen nästa, förklarar

Roland Sigbladh.

Extrem ökning

I slutet av förra året ick ALMI två extra miljarder

av regeringen – pengar som ska möta den ökande

efterfrågan från företag som förr fick full finansiering

från banksystemet. Tidigare hade ALMI

cirka 4, 5 miljarder kronor i sin lånefond. Utlåningskapaciteten

har således ökat med nästan 50

procent.

– Under 2007 lånade vi ut cirka1,4 miljarder

kronor, 2008 var sifran cirka 1,7 miljarder. I år

tyder utveckling på att det kommer att bli en

utlåning om cirka tre miljarder på årsbasis – med

andra ord en extrem ökning, säger vice Vd Anna

Hallberg.

– Vi arbetar nu mest med likviditetsförsörjning

åt små och medelstora företag. I vanliga fall arbetar

vi mest med småföretag,

men nu

kommer väletablerade

medelstora företag

med 50 till 250

anställda till oss.

Företagen har svårt

att hitta likviditet.

De har gått till sin

bank och bett om

- Många upplever att

bankerna prioriterar

storföretagen, säger

Anna Hallberg.

checkkredit eller

övertrasseringsrätt,

men fått nej och då

kommer de till oss.

Många besvikna

ALMI kan inte ställa upp för alla hjälpsökande.

Företagen måste ha en sund underliggande

verksamhet.

– Man måste ha klart för sig att vi säger nej till

väldigt många, kanske så många som 50 procent.

Många blir besvikna. De som kommer i fråga för

lån måste ha en bra och hållbar afärsplan och en

omställningsplan för hur de ska rida ut krisen.

Företagen måste visa att de har en långsiktig

överlevnadsförmåga annars är det bara att kasta

pengar i sjön, säger Anna Hallberg.

Ökad utlåning

Bankerna får kritik från höger och vänster, men

branschorganisationen Svenska Bankföreningens

sifror visar att utlåningen ökar både till hushållen

och företagen. I december 2007 lånade bankerna

ut 1 526 miljarder kronor till företagen. Samma

månad 2008 var siffran 1 745 miljarder. För

hushållen är motsvarande sifror 1 949 miljarder

respektive 2 126 miljarder.

– Hösten var en bedrövlig tid, men nu ökar

utlåningen. Bankerna gör sitt yttersta för att förse

både företag och hushåll med lån, men de måste

göra gedigna kreditprövningar. Det inns lagar att

hålla sig till och kunderna måste visa att de har

dokumenterad återbetalningsförmåga,

förklarar Svenska

Bankföreningens Vd,

Ulla Lundquist.

– Bankerna har

lärt av tidigare misstag

och har sedan

krisen i början av

90-talet blivit väldigt

noga med kreditprövning

och säkerheter.

Bankerna har

pengar att låna ut,

men ingen är hjälpt

- Att ge lättsinniga krediter

innebär inte att ta

samhällsansvar. Det är

tvärtom skadligt både för

bankerna och företagen,

säger Ulla Lundquist.

av att hamna i en skuldfälla. Bankerna tar sitt kundansvar.

Ett för stort lån kan stjälpa ett företag.

Minskad

efterfrågan

Ett antal utländska banker har dragit in krediter

för vacklande svenska storföretag och de svenska

bankerna har tagit över.

– Jag vill trycka på att de svenska bankerna gått

in för att stötta, men det inns ingenting som

tyder på att små och medelstora företagen

missgynnas på grund av det. Tvärtom är det så att

efterfrågan på krediter minskat på grund av

lågkonjunkturen, säger Ulla Lundquist.

Län Jan-feb

2008

Jan-feb

2009

Noterat

i världen

Världsbanken tror att mitten av 2009 kommer

att visa en global tillväxt på minst 5 procentenheter

under potential, samt en global industriproduktion

på motsvarande 15 procent under nivån 2008.

Om Världsbankens sifror stämmer så innebär

detta de lägsta nivåerna sedan andra världskriget.

Centralbankernas organisation BIS tror dock att

2010 innebär en ekonomisk vändpunkt där tillväxten

åter ökar, men medger att osäkerheten är

hög. Faktorer som talar för en ökad tillväxt av

världsekonomin är enligt Europeiska Central

Bankens chef Jean-Claude Trichet, bland annat

att deflationen inte är ett problem på global

nivå, samt att tillväxtländerna står emot väl.

Vidare uttryckte Jean-Claude Trichet att efekterna

av de inans- och penningpolitiska stimulanserna är

undervärderade. SCB spår minskade investeringsvolymer

i alla svenska branscher under 2009,

med undantag för gruvindustrin.

Källa: SCB, Bloomberg News

Skatteparadisen Schweiz, Luxembourg och

Lichtenstein förbereder sig för att kunna försvara

sina inansiella system inför G20-ländernas nästa

sammankomst i april i London. Flera EU-länder

har länge ansett att olika stitelser underlättar för

deras medborgare att skattefuska men nu ökar

alltså trycket på skatteparadisen ytterligare.

Senast i februari tvingades den schweiziska storbanken

UBS lämna ut namn på vissa av sina kunder

till USA: s skattemyndighet.

Källa: Financial Times

Enligt USA: s centralbankchef Ben Bernanke

så kommer världen inte att ta sig ur den ekonomiska

krisen innan inansmarknadskrisen är löst. För

att undvika framtida kollapser behövs ett nytt,

heltäckande och samordnat regelverk. Ben Bernanke

hoppas att G20-mötet den 2 april ska resultera i

gemensamma grundläggande principer för

framtida reformer och ett nytt finansiellt

regelverk.

Källa: reuters.com

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Källa: UC

Skillnad

procent

Feb

2008

Feb

2009

Skillnad

procent

Stockholms län 304 378 24% 139 188 35%

Uppsala län 15 16 7% 7 9 29%

Södermanlands län 24 28 17% 11 11 0%

Östergötlands län 30 43 43% 15 25 67%

Jönköpings län 18 41 128% 8 24 200%

Kronobergs län 15 29 93% 6 15 150%

Kalmar län 12 23 92% 8 9 13%

Gotlands län 5 5 0% 1 3 200%

Blekinge län 6 25 317% 2 9 350%

Skåne län 116 164 41% 53 83 57%

Hallands län 35 31 -11% 13 19 46%

Västra Götalands län 125 169 35% 68 92 35%

Värmlands län 24 23 -4% 9 14 56%

Örebro län 13 19 46% 6 10 67%

Västmanlands län 18 23 28% 6 10 67%

Dalarnas län 20 26 30% 7 17 143%

Gävleborgs län 17 31 82% 8 17 113%

Västernorrlands län 20 30 50% 11 17 55%

Jämtlands län 9 13 44% 5 8 60%

Västerbottens län 14 28 100% 7 15 114%

Norrbottens län 24 27 13% 11 15 36%

Sverige 864 1172 36% 401 610 52%

Läs mer på: www.ekonomifakta.se www.riksrevisionen.se www.riksbank.se

www.europarl.europa.eu

www.worldbank.org


En nyckelkomponent i en lyckad rekonstruktion och vid konkursförvaltning

är specifik branschkunskap. En bred erfarenhet av många olika branscher

underlättar därför möjligheterna till en lyckad rekonstruktion.

Rosengrens Advokatbyrå är en afärsjuridisk fullservicebyrå

specialiserad inom obeståndsrätt,

arbetsrätt, processrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt

och ofentlig upphandling. De har tillgång till

ett stort antal kompetenta rekonstruktörer och

konkursförvaltare samt mångårig erfarenhet av

de lesta branscher.

Nyrekryterar i Västsverige

I dagsläget arbetar sju konkursförvaltare med

rekonstruktion i Göteborg, Uddevalla samt Borås,

och under våren 2009 kommer ytterligare två

jurister knytas till företaget.

– Vi vill stärka vår kompetens inom alla afärsjuridiska

områden. Det är naturligt att börja med

obeståndsrätt där vi redan i dag är starka, berättar

Ulf Sahlin vd på Rosengrens Advokatbyrå.

Först ut, eller rättare sagt tillbaka, är Lennart

Landrén som återvänder till Rosengrens eter drygt

sju år som konkursförvaltare på Ackordcentralen.

– Lennart Landrén och numera rekryterade

Christian Andersch kommer att arbeta på

Göteborgskontoret. De har båda en lång och

samlad erfarenhet inom obeståndsrätten och

är väl införstådda med våra värderingar och vårt

sätt att arbeta, berättar Ulf Sahlin.

Verkar rikstäckande

Det senaste halvårets inanskris är en anledning

till att Rosengrens anställer rekonstruktörer, men

framförallt så vill de bli ännu bättre inom ett av

sina huvudsakliga kompetensområden. Ett

Metoder för en

framgångsrik rekonstruktion

Text: Cindy Ahrnewald

Fakta Rosengrens Advokatbyrå

På Rosengrens Advokatbyrå arbetar cirka 30 stycken

jurister i Göteborg, Uddevalla och Borås, specialiserade

inom obeståndsrätt, arbetsrätt, processrätt, avtalsrätt,

skadeståndsrätt och offentlig upphandling.

Grundarens Lars F Rosengrens ideal, hög etik och

moral, kompetens, jämlikhet mellan könen och en

humanistisk människosyn, kännetecknar fortfarande

verksamheten och är vägledande vid expansion och

nyrekrytering.

Medlemskapet i det internationella nätverket IAG

ger byrån tillgång till affärsrelaterade konsulttjänster

på flera betydelsefulla marknadsområden i världen.

samarbete med Advokatirman Gunnard & Co i

Stockholm och deras fyra förvaltare gör det möjligt

att verka rikstäckande utan att förlora den nära

kontakt som är avgörande för ett bra resultat.

– Vårt mål är att lämna kvaliicerad juridisk

rådgivning såväl i enskilda ärenden som genom

långsiktiga lösningar. Samarbetet med Gunnard

gör att vi kan erbjuda en mer efektiv hjälp vid

rekonstruktioner och konkurser i hela Sverige,

förklarar Ulf Sahlin.

Rosengrens huvudsakliga målgrupp är medelstora

företag men tack vare medlemskapet i det

internationella nätverket Integrated Advisory

Group, IAG, kan de även bistå stora internationella

företag.

– Genom IAG får vi tillgång till mycket

kompetenta jurister, revisorer samt skattekonsulter

världen över. Vi kan hjälpa våra svenska klienter

internationellt och utländska företag i Sverige.

Förutom tillgången till nätverkets konsulttjänster

och specialistkompetens, inbjuder IAG dessutom

Kontakt: Ulf Sahlin, advokat, Göteborgskontoret

Adress: Södra Larmgatan 4, 403 17, Göteborg

Telefon +46 (0)31-701 20 20

Faxnummer +46 (0)31-701 20 01

E-post: info@rosenlaw.se

till en framgångsrik utveckling av de egna medarbetarnas

språkkunskaper och känsla för afärer

i internationell miljö, säger Ulf Sahlin.

Om Lennart Landrén

Ålder: 59 år

Jurist med över 20 års

erfarenhet som advokat

Verkar sedan mars 2009

som konkursförvaltare och

rekonstruktör på Rosengrens

Advokatbyrå.

Om Christian Andersch

Ålder: 41 år

Jurist med mångårig

erfarenhet från Ackordcentralen

och Rosengrens

Advokatbyrå. Återvänder till

Rosengrens april 2009.

www.rosenlaw.se


14 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK & AFFÄRER EKONOMI & FÖRETAGANDE

Så kan

du möta krisen

Lågkonjunkturen har inneburit att många svenska bolag fått dra åt

svångremmen, men det finns åtgärder som kan hjälpa i kristider.

Text: Nanna Brickman

Det svenska företagsklimatet har kylts av ordentligt

och i dag är många bolag inansiellt stressade, utan

att veta hur de ska förbättra sin situation. Magnus

Westerström, chef för Kronofogdens tillsynsmyndighet

i konkurser, anser att företagare måste

jobba på sin framförhållning för att klara sig

under lågkonjunkturen.

− Det är otroligt viktigt att agera när man stöter

på problem, inställningen att situationen kommer

att lösa sig själv sätter otast

företaget i en svår sits.

Foto: J. Folke, KF

Magnus Westerström

Räds inte

rekonstruktionen

Trots att den rådande lågkonjunkturen framkallar bistra prognoser för

många svenska bolag väntar företagare ofta för länge med att genomföra

en rekonstruktion. Att inte vara ute i god tid kan dock vara en spik i kistan.

Text: Nanna Brickman

Nyemission

En ekonomisk kris behöver

dock inte innebära slutet

för ett bolag, det inns en

mängd taktiska drag för

att undvika en konkurssituation.

Nytt, friskt kapital

Med kompetens inom arbetsrätt och rekonstruktionsförfaranden

hoppas den Stockholmsbaserade

advokatbyrån Eversheds kunna bidra till att färre

företagare tvingas till konkurs under 2009. För att

detta ska vara möjligt krävs dock att företagarna

söker hjälp i tid. Claes-Göran Westerberg, verksam

som konkursförvaltare och rekonstruktör hos

Eversheds, förklarar närmre.

− Hoppet är det sista som försvinner och

många företagare pumpar in sina sista privata

kronor i företaget innan de söker hjälp. Att vänta

för länge kan försvåra en företagsrekonstruktion

som trots allt är en rätt kapitaltung process.

Fakta Eversheds International

− Eversheds International har 3000 jurister.

− Eversheds International har 42 kontor i 25

länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.

− Eversheds International arbetar bland annat med

insolvensförfaranden, arbetsrätt, finansjuridik,

företagstransaktioner, tvister, och bolagsrätt.

kan bland annat tillföras genom en nyemission

riktad till olika destinatärer.

− Vid en nyemission emitterar ett aktiebolag

helt enkelt ler aktier - bolagets eget kapital stärks

genom ett sådant kapitaltillskott, säger Hans L.

Bergqvist, konkursförvaltare och rekonstruktör

på Advokatirman Delphi i Göteborg.

Aktieägartillskott

En eller lera aktieägare kan också tillskjuta kapital

till ett aktiebolag i form av ett aktieägartillskott.

Ett sådant kan vara antingen ovillkorat eller

villkorat. I det sistnämnda fallet kan tillskottet

endast återbetalas när bolaget har fritt eget kapital

tillgängligt för vinstutdelning. Även ett lån till

bolaget kan eterställas andra fordringsägare och

aktieägarnas rätt till utdelning.

− Ett villkorligt aktieägartillskott baseras på

ett avtal med och mellan aktieägarna medan ett

Varken företaget eller borgenärerna har någon

glädje av en företagsrekonstruktion i ett skede

där utsikterna till framgång är små.

Kompetens på flera områden

Orsakerna till att ett företag vill rekonstrueras

kan vara många och ota behövs lera separata

handlingsplaner för att lösa problemen. Fredrik

Järund, advokat hos Eversheds med arbetsrätt

som specialitet, påpekar att en lyckad rekonstruktion

kräver expertis inom olika arbetsområden.

− För att efektivt kunna hantera alla sorters

rekonstruktioner måste kompetens innas inom

Kontakt: Claes-Göran Westerberg, advokat

Fredrik Järund, advokat

Adress: Norrlandgatan 16, 111 43 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 - 545 322 00

Fax: +46 (0) 8 - 545 322 01

E-post: info@eversheds.se

villkorat lån baseras på

avtal med det låntagande

bolaget. Meningen är i

båda fallen att aktiebolaget

inte ska behöva

betala tillbaka tillskottet

eller lånet förrän bolaget

har kommit på fötter

igen, förklarar Hans L

Bergqvist.

Hans L Bergqvist

Ackord

Vid inansiell kris är det inte ovanligt att ett bolag

begär att dess fordringsägare går med på att sätta

ned sina fordringar. En formell ackordförhandling

följer lagen om företagsrekonstruktion medan ett

så kallat underhandsackord är en privat uppgörelse

mellan bolaget och fordringsägarna.

− Underhandsackord är något som företagare

borde pröva i större utsträckning – det öppnar

upp för en informell dialog med fordringsägarna.

Men man behöver hjälp från ett profs, någon som

kan bedöma bolagets status och dessutom vet hur

man förhandlar, säger Magnus Westerström.

ler områden än insolvensrätt. På Eversheds arbetar

vi till exempel även i hög utsträckning med

arbetsrätt, rådgivning vid köp och försäljning av

verksamheter och tvistelösningar.

Noterat

i Sverige

Nytt finansiellt centrum ska ta helhetsgrepp

på de svenska inansiella frågorna. Ett nytt projekt

som bland annat kommer att innebära kontroller

av olika inansiella tjänster, värdepappersbolag

och granskning av kupongskatt kommer att startas.

Initiativtagare är Skatteverket som också startar

ett nytt riksprojekt som ska granska avancerad

skatteplanering.Det inansiella området är ett

nyckelområde för att komma åt både organiserad

ekonomisk brottslighet och det internationella

skattefelet. Genom att ligga nära pengarna hoppas

Skatteverket kunna förhindra att skatteintäkter

går förlorade till skatteparadis och organiserad

brottslighet.

Källa: Skatteverket

Bluffuniversiteten omsätter miljardbelopp

varje år och examensbevisen kan vara så

skickligt genomförda att arbetsgivaren omöjligt

kan se att diplomet är oäkta. För att minska risken

att bli lurad rekommenderas arbetsgivare att kontrollera

den arbetssökandes utbildning via CSN,

alternativt kontrollera universitetets äkthet med

Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländsk

utbildning. I lera länder är det strabart

att använda sig av en blufexamen när man söker

jobb eller utbildning, och i Norge dömdes en person

förra året till villkorligt fängelsestraf en månad.

Sverige har än så länge en svag lagstitning på

området.

Källa: CSN, Högskoleverket

tillgång till ett värdefullt kontaktnät.

− Samarbetet med våra internationella partners

är till stor hjälp för de klientföretag som har

dotterbolag utomlands. Kort sagt kan vi erbjuda

heltäckande rekonstruktionslösningar – både

geograiskt och kompetensmässigt.

Internationellt samarbete

Med dagens ota globaliserade företagsstrukturer

räcker det dock inte alltid att ha kompetens på

hemmaplan. Svenska Eversheds är del av Eversheds

International, en organisation med över 3 000

jurister. Med kontor i 25 länder världen över

anser Fredrik Järund att Eversheds klienter får www.eversheds.se

Foto: Robin Ruhmich


KJÄLLGREN

ADVOKATFIRMAN

Advokatfirman Kjällgren AB, med tolv jurister,

har lång erfarenhet av att hjälpa företag i

ekonomiska svårigheter.

Nedan angivna advokater arbetar bland

annat med obeståndsrätt såsom konkurser

och företagsrekonstruktion.

Robert Arrelid 0520-47 05 06

Ingemar Josefson 0520-47 05 04

Staffan Karnå 0522-66 98 52

Claes-Göran Petre 0520-47 05 05

Jan Pettersson 0520-47 05 08

Välkommen att kontakta oss!

Trollhättan

Torggatan 5

0520-47 05 00

info@kjallgren.se

www.kjallgren.se

Uddevalla

N Hamngatan 6

0522-66 98 50

There’s no business like your business

STO GOT

CPH OSL

Företag med bra produkter och

NORDIA är en skandinavisk

advokatbyrå med kontor i

Stockholm, Oslo, Köpenhamn

och Göteborg.

Vi biträder företag och

företagare inom alla affärs-

juridiska områden.

Med vår skandinaviska struktur

och vårt internationella nätverk

kan vi erbjuda gränsöver-

skridande lösningar.

Ditt bästa är vårt fokus.

tjänster skall – om de har problem –

rekonstrueras utan konkurs!

Ring för en första konfidentiell

och kostnadsfri konsultation.

Juridisk och ekonomisk rådgivning.

www.nordialaw.com

Malmö฀฀฀฀Borås 033-222 850

Göteborg฀฀฀฀Stockholm 08-6704400

Umeå฀฀฀ Falun 023-12520

Fyrbodal 0520-429745 www.ackordscentralen.se


16 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

I korthet...

Minskad efterfrågan leder till ökade nedskrivningar

av goodwill vilket kan påverka företagens

förtroende på marknaden. Situationen förvärras

dessutom av de senaste årens företagsförvärv som

har skett till priser som i dag är svåra att försvara.

– På kort tid har företagens förhandlingspositioner

kratigt försämrats gentemot banker

och andra kreditinstitut, och villkoren för kreditgivning

har stramats åt ordentligt samtidigt som

värdet på företagens tillgångar har skrivits ner

avsevärt, säger Johan Treschow, analytiker på

Stockholms Handelskammare.

Före inanskrisen beviljades ota företag banklån

som inansierade mer än 80 procent av investeringskostnaderna.

Aktörer på marknaden såg, eter

flera års högkonjunktur, utvecklingen med

konstant värdetillväxt på tillgångar som ett

normaltillstånd.

– I dag beviljar bankerna lån som i bästa fall

bara inansierar drygt hälten av investeringskostnaderna.

Vid bedömning av företagens kreditvärdighet

har dessutom värdet på goodwill samt

reala och inansiella tillgångar kratigt sjunkit,

vilket ytterligare försämrar företagets förhandlingsposition,

förklarar Johan Treschow.

Goodwill motsvarar vid svenska förvärv cirka

59 procent. Identiierbara tillgångar representerar

drygt 20 procent. En nyligen släppt rapport påvisar

att goodwillvärden kommer att bli mer känsliga

för värdeluktuationer. En nedskrivning av goodwillvärden

skulle kunna leda till negativa efekter på

marknadens förtroende för företaget.

– Många företag som gick in i krisen med hög

belåning upptäcker i dagens afärsklimat att värdet

på deras tillgångar kratigt minskat och nu understiger

skulderna för anskafandet av dem, avslutar

Johan Treschow.

Text: Cindy Ahrnewald

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt

Näringsliv om hur parterna ska agera på arbetsmarknaden

har strandat. Tidsfristen löper ut först

den 31 mars men parterna är långt ifrån överens.

Enligt Svenskt Näringsliv bröt samtalen samman

då PTK och LO inte ville diskutera förslag om

begränsningar i konliktregler och turordningen

i LAS. Enligt LO så vill Svenskt Näringsliv helt

avskaffa LAS vilket facket omöjligt kan gå

med på. Parterna strålade samman för att ta

fram ett huvudavtal som ska ersätta Saltsjöbadsavtalet

från 1938.

Källa: TT

Debatten om svenska tillväxtföretag hämmas

av att vinsten vid försäljning av aktier i det egna

bolaget beskattas, fortsätter. Enligt Skatteverket

är det deras uppgift att bedöma vad som ska

beskattas som löneinkomst respektive kapitalvinst.

Men företagsledare menar att aktier köpt

till marknadspris inte är en skattepliktig förmån

utan att den osäkra lagstitningen medför så

omfattande konsekvenser att företagen hellre

lyttar verksamheten.

Källa: Dagens Industri

Finanskrisen i centrum

för debatt bland

europeiska entreprenörer

I mitten av oktober 2008 träffades

representanter för europeiska företag

för att debattera de nyckelfrågor

som anses vara kritiska för EU att

genomföra. Finanskrisen stod inte

helt överraskande i centrum av

debatten, men även vikten av

gemensamma kriterier påvisades.

Text: Cindy Ahrnewald

Källa: chamber.se, eurochambrers.eu

Totalt samlade European Parliament of Enterprises

drygt 1000 deltagarna vilka i sin tur representerade

cirka 23 miljoner europeiska medlemsföretag.

Sverige deltog med 19 företag, vilket motsvarar

antalet svenska ledamöter i Europaparlamentet.

Enbart entreprenörer från medlemsländerna ick

rösta om nyckelfrågorna och representationen

mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn

var jämn. En tredjedel av företagen utgjordes av

småföretag.

Hård debatt

Risken för överreglering och snedvridning av

konkurrens debatterades hårt och man menade

att det fanns en risk att den globala ekonomin och

handeln skulle drabbas ytterligare. Många av

entreprenörerna ansåg dock att EU inte skulle

klara krisen utan Eurosamarbetet och lertalet

berömde de europeiska ländernas överenskommelse

om gemensamma inanskris åtgärder.

66 procent av företagen uppgav under röstningen

att de inom en snar framtid kommer att tvingas

ändra sina investeringsplaner till följd av krisen, och

nära hälten kände tydligt av kreditåtstramningen

i och med svårigheten att få lån.

De svenska representanterna lyte fram tjänstehandeln

och vikten av en fortsatt avreglering av

energiområdet och sektorer som utbildning,

hälsa, och sjukvård för att stimulera Europas

tjänstesektor.

Röstningens resultat påvisade framförallt en

önskan om en tydligare gemensam politik och

regelverk.

Konkurshantering sedan 1942!

Nuvarande situation

Eurochambres genomförde en enkätundersökning

kort eter European Parliament of Enterprises med

syte att följa upp sammankomsten och dokumentera

om konsekvenserna av inanskrisen motsvarade

förväntningarna och röstningsresultatet. Man fann

att resultatet stämde väl överens med de uttalade

farhågorna.

Mer än 60 procent av enkätens små och medelstora

företag uppgav att de har svårt att låna kapital

och närmare 45 procent att de kommer att minska

sina investeringar under årets kommande två kvartal

med anledning av nuvarande konjunkturläge.

35 procent av respondenterna uppger att de även

kommer att varsla personal under årets kommande

sex månader. Den största källan till oro uppges

vara svårigheten att få betalt av sina kunder.

Röstningens resultat i siffror:

• 90 procent av företagen ansåg att avsaknaden av ett gemensamt EU-patentsystem skadar

näringslivet

• 81 procent ville ha en särskild SME-prövning av all EU-lagstiftning

• 76 procent sökte en gemensam migrationspolitik med ett så kallat

"Blue Card" som underlättar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU

• 71 procent ville ha gemensamma EU kriterier för "grön" upphandling

• 62 procent var för ett gemensamt bolagsskattesystem för medlemsländerna

Östermalmsgatan 87 E I Box 277 07, SE-115 91 Stockholm I Tel 08 599 29 000 I Fax 08 599 29 001 I email@lmlaw.se I www.lmlaw.se


Positivt kassalöde

– vägen till en lyckad rekonstruktion

För Hökerberg & Söderqvist handlar

obeståndsärenden om mycket mer

än juridik och ett bolags balansräkning.

För att lyckas med en

rekonstruktion måste ett positivt

kassaflöde skapas. Detta kräver en

ordentlig genomgång av bolagets

ekonomi och framförallt en analys

av och åtgärder på det operativa

området.

Text: Hans Hjelmstad

– I formella rekonstruktionsuppdrag företräder

vi borgenärernas intressen. Målet är att borgenärerna

ska få fullt betalt för sina fordringar.

I rekonstruktioner som vi har genomfört de senaste

tio åren har, med undantag av ett fall, alla borgenärer

fått fullt betalt, säger Lars Söderqvist,

Fakta Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB grundades

1985 av Klas Hökerberg och Lars Söderqvist och

har sedan dess vuxit av egen kraft. Av byråns cirka

40 anställda är 25 jurister.

Hökerberg & Söderqvist har bland annat specialiserat

sig på kapitalmarknadsfrågor där finansiella analyser

är ett nödvändigt verktyg. Flera jurister arbetar

advokat och delägare i Hökerberg & Söderqvist

Advokatbyrå KB.

Rekonstruktionens tre delar

Enligt Lars Söderqvist är det byråns sätt att arbeta

som har lett till så goda resultat. I varje obeståndsärende

arbetar byrån med tre delar; juridiken, den

ekonomiska analysen och översynen av den operativa

verksamheten i bolaget. I det ekonomiska

blocket analyseras bolagets faktiska ekonomi,

bland annat så kallade of balance-poster, som

exempelvis leasingavtal och annat som inte syns i

bolagets balansräkning. Viktigast är dock analysen

av den operativa verksamheten, hur bolaget

drivs och vilka delar av verksamheten som ger

positivt kassalöde.

– Redan när vi åtar oss ett uppdrag tittar vi på

afärsidén och verksamhetens drit samt tillgångar

för att därigenom komma fram till hur ett positivt

kassalöde kan skapas. Däreter övergår vi till

som konkursförvaltare varför byrån har många uppdrag

med anknytning till obeståndsrätt och företagsrekonstruktioner.

I dag är Hökerberg & Söderqvist

en av Sveriges största förvaltarbyråer med löpande

förvaltningsuppdrag från tingsrätter. De deltar även i

det pågående arbetet med ett reformerat konkursförfarande.

själva genomförandefasen där föreslagna åtgärder

för att skapa ett positivt kassalöde genomförs,

berättar Lars Söderqvist.

Ofta för låga krav från borgenärer

Varför misslyckas så många rekonstruktioner?

Lars Söderqvist menar att kravställandet ota har

varit alldeles för lågt från borgenärerna och att

branschföreningarna varit för passiva. Lars

Söderqvist pekar vidare på att det historiskt funnits

för mycket av rent balansräkningstänkande.

En rekonstruktör har ota kommit in alldeles

för sent och då mest tittat bara på balansräkningen.

Resultatet blir då ota att borgenärerna

ombeds göra uppofringar i ett ackord.

Rekonstruktören tillsätts ota av det drabbade

bolagets aktieägare eller styrelse och har enligt

nuvarande lagstiftning inte någon egen reell

makt, vilket gör det svårt att säga nej till önskemål

från styrelse eller ledning.

Kontakt: Lars Söderqvist, advokat

Adress: Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 407 88 00

Mobiltelefon: +46 (0)70 581 71 81

Fax: +46 (0)8 407 88 01

E-post: lars.soderqvist@hsa.se

En väl genomförd analys borgar för en lyckad

rekonstruktion, säger Lars Söderqvist, advokat

Hökerberg & Söderqvist.

– Nu går dock utvecklingen åt rätt håll. Kraven

ökar. Man måste tydliggöra att rekonstruktion

faktiskt handlar om att tillgodose borgenärernas

intressen. En bra rekonstruktion skapar ett positivt

kassalöde som gagnar både borgenärerna och i

många fall även ägaren, avslutar Lars Söderqvist.

www.hsa.se

Foto: HSA


18 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS

JURIDIK & AFFÄRER AKTUELLT

I korthet...

Åklagarmyndigheten har begärt 356 miljoner kronor mer för

perioden 2010-2012, en höjning som är nödvändig för att nå de

politiskt uppsatta kraven. Pengarna ska användas till att rationalisera

tiden mellan gripande och dom, modernisera lagar samt utbilda och

anställa ler poliser. Anslaget ska skapa resurser och motverka

underbemanning men även inansiera 20 civila brottsutredare.

Åklagarmyndighetens planerade satsning på egna utredare ska

avlasta polisen med vissa typer av brott, främst inom korruption,

ekobrott och miljöbrott. Polisförbundet riktar dock stark kritik mot

förslaget.

Källa: rod.se, TV4, Svenska Dagbladet

Noterat

Mutor fastställs 2009

Nuvarande lag mot mutor skapar problem för både näringslivet och

rättsystemet. Justitiedepartementet förbereder därför en ny

mutbrottslagstiftning som ska strama upp de nuvarande reglerna.

Den nuvarande lagen från 70-talet skapar problem etersom den inte

tydligt deinierar begreppen muta och bestickning.

Källa: rod.se

Hjälpen kommer

från Östergötland

Kanske kommer bästa hjälpen vid obestånd och konkurser från Östergötland?

I alla fall har Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping mycket stor erfarenhet från

tidigare kriser.

Text: Hans Hjelmstad

– Det är en fördel att vi är en allmänpraktiserande

byrå etersom det alltid dyker upp andra rättsliga

frågor i samband med konkurser. Jämfört med jättar

i Stockholm ses vi kanske som en liten byrå med våra

åtta jurister, men i Östergötland är vi stora. Byråns

regionala fokus göra att våra klienter förhoppningsvis

känner sig betydelsefulla, säger Bengt Ivarsson.

50 års erfarenhet

Kihlstedts Advokatbyrå är en traditionell byrå

som gör det mesta inom juridiken. Byråns jurister

är dock specialiserade på olika områden. Kristina

Rågmark och Bengt Ivarsson arbetar bland annat

med obestånds- och konkursrätt och har hat

många uppdrag som konkursförvaltare de senaste

tjugo åren. Byrån har arbetat med obeståndsjuridik

i mer än femtio år.

Kristina Rågmark och Bengt Ivarsson har varit

Fakta Kihlstedts Advokatbyrå

Kihlstedts Advokatbyrå är en av de större byråerna i

Östergötland och har åtta verksamma jurister.

Kontor finns centralt i Linköping i Rhyzeliusgården.

Sedan slutet av 2007 har byrån även kontor i ett

sekelskifteshus nära tingsrätten i Norrköping. Byrån

grundades 1956 av advokaten Ulf Kihlstedt som var

Den nya krismyndigheten Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap, MSB, ersatte den 31 december 2008 Räddningsverket

och Styrelsen för psykologiskt ansvar. Myndigheten har till uppgit

att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser,

samt lindra konsekvenserna vid en allvarlig olycka eller kris.

Källa: msb.se, Svenska Dagbladet

Åklagarens uttalande i massmedier om den dråpmisstänkta

barnläkaren ifrågasätts kratigt. Totalt har 12 JO-anmälningar

lämnats in riktat mot åklagarens agerande. Den polariserade debatten

har medfört att Socialstyrelsen blixtinkallar samtliga större aktörer

inom sjukvården för att se över riktlinjerna för vård i livets slutskede.

Socialstyrelsen vill också öppna upp för en diskussion om hur

förståelsen mellan den juridiska och medicinska världen kan ökas, och

välkomnar en närmare kontakt med riksåklagaren och rättsväsendet.

Källa: Justitieombudsmannen, Socialstyrelsen

18 år för mord

Regeringen föreslår att det maximala tidsbestämda strafet för mord

förlängs till 18 år från 1 juli, 2009 för att skapa en mer nyanserad

strafmätning. Den som är under 21 när brotten begås får maximalt

dömas till 14 års fängelse. Det tidsbestämda strafet ska även kunna

användas vid lerfaldig brottslighet eller återfall av särskilt allvarlig

brottslighet, samt för andra grova brott som föreskriver fängelse på

viss tid och livstid, som till exempel mordbrand, sabotage, spioneri,

folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Syftet är att minska

spannet mellan det nuvarande tidsbestämda straffet och straffet

för livstid.

Källa: Regeringens proposition 2008/09:118

med när det har blåst snålt i tidigare kriser och vet

vad konkurser handlar om. Dessutom har de hjälp

av erfarna medarbetare på advokatbyrån, bland annat

en kollega som tidigare har arbetat på kronofogdemyndigheten

och en som har mångårig erfarenhet

som bankjurist. Även anställda på ekonomi- och

sekreterarsidan har bred och lång erfarenhet.

Effektivt nätverk

– Vi har ett väl inarbetat nätverk med olika

specialister och goda kontakter med banker, mäklare,

branschföreningar, revisorer och konsulter.

För oss är det viktigt att vara kostnadsefektiva, att

konkurshanteringen ger ett bra resultat, med

maximala inkomster till minimala utgiter. Vi försöker

alltid ha en bra dialog med bolag som går i

konkurs, säger Bengt Ivarsson.

– Målet är alltid att vi tillsammans ska få fram

verksam vid byrån till 1991. Nuvarande delägare är

advokaterna Bengt Ivarsson, Kristina Rågmark, Thomas

Wasteson, Jonas Faresjö och Göran Tigerström.

Byrån är allmänpraktiserande med bland annat

konkurs- och obeståndsrätt, skadeståndsrätt, migrationsrätt,

affärsjuridik och civil- och brottmål.

ett bra resultat. Det kräver att alla, gäldenär som

borgenärer, drar åt samma håll. En viktig del av

vårt arbete är att skapa förtroende mellan alla parter

och från första sekunden bygga bra relationer,

säger Kristina Rågmark.

Ju tidigare, ju bättre

Hon understryker att det vid konkurser och rekonstruktioner

gäller att komma in så tidigt att

det inns tid för samtal med borgenärer, revisorer,

Kontakt: Bengt Ivarsson, Kristina Rågmark

Adress: Box 350, 581 03 Linköping

Telefon Linköping: +46 (0)13 - 31 75 80

Telefon Norrköping: +46 (0) 11-12 94 00

Fax: +46 (0) 13 - 14 45 60

E-post: info@kihlstedts.se

Den hetsiga debatten kring IPRED-lagen fortsätter och visar

inga tecken på att avta trots att lagförslaget redan klubbats igenom.

IPRED står för International Property Rights Enforcement

Directive, och innefattar lera lagar som gör det möjligt för

upphovsrättsinnehavare att få ut IP-adresser och därmed kunna

spåra användare. På så sätt ska olaglig nedladdning av musik, ilm

och böcker kunna stoppas. Vissa anser att lagen utgör ett hot mot

den personliga integriteten Andra menar att spårningen är

nödvändig för att kunna hindra olaglig nedladdning. Klart är att

lagen träder i krat den 1 april i år.

Källa: Tekniska Museet, Piratbyran.org

Kulturdepartementet har uppdraget att göra en allmän översyn av

radio- och TV-lagen. Sytet är att förenkla regelverket för radio- och

TV-företagen och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Källa: Kulturdepartementet, enheten för medier, film och idrott

Lagrådet stöder lag mot grooming

Riksdagen ska under våren fatta beslut om grooming ska bli

strabart. Om regeringens proposition antas så blir strafet för

vuxna som söker kontakt med barn i syte att utnyttja dem sexuellt,

fängelse upp till ett år från och med den 1 juli. Juristerna i Lagrådet

motsätter sig inte att de nya reglerna införs men ställer sig frågande

till om lagändringen bör ske nu, med hänvisning till den utredning

som ska se över både de svenska lagarna om sexualbrott samt om och

hur Europarådets konvention om sexualbrott mot barn ska införas i

Sverige. Kritik riktas också mot vissa formuleringar som rådets

jurister anser vara otydliga.

Källa: rod.se

banker och andra berörda parter. Det ökar chanserna

för att kunna sy ihop en bra lösning som till

och med ibland kan rädda det drabbade företaget.

– Konkurser drabbar människor hårt. Det

handlar därför mycket om förtroende och att

bygga relationer. Här inns en fördel med storleken

på vår byrå. På en stor byrå är det lätt hänt att en

liten klient försvinner i mängden. Vi etersträvar

istället att komma alla klienter personligen nära,

avslutar Kristina Rågmark.

www.kihlstedts.se

Foto: Lasse Hejdenstam


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 19

Diskussion: Provisionsavtal

Utvärderingen av den sex år gamla lagen om

grupprättegång har bland annat resulterat i ett

förslag om provisionsavtal. Ett provisionavtal

innebär att ombudet får en viss procentsats, i

Vad säger

experterna?

1

Vilka stora skillnader

skulle ett provisionsavtal

innebära?

För klienten och

det svenska rättssamhället.

2

Är ett provisionsbaserat

arvode

förenligt med god

advokatsed?

3

Finns det en

motsvarande

eller liknande lag

inom EU?

Svenska Bankföreningen

Ulla Lundquist, VD

Provisionsarvoden medför enligt vår

mening en fara för intressekonfl ikter

mellan ombudet och klienten. Risk fi nns

att sådana arvoden öppnar upp för

processer som snarare drivs av ombudens

möjligheter att tjäna pengar än att få

klienternas anspråk tillgodosedda. Det kan

också leda till en ökad processbenägenhet

i samhället. Riskavtal möter hård kritik

inom EU. Kommissionen har uttalat att

provisionsavtal utgör en av ingredienserna

i den ”giftiga cocktailen” som bör undvikas

vid eventuell lagstiftning på EU-nivå. Det

vore därför fel att i detta läge införa

möjligheter till riskavtal i svensk lagstiftning.

Vi anser att det vore lämpligare att istället

öka möjligheterna till rättshjälp.

Vi anser att provisionsbaserade arvoden

inte bör tillåtas vid grupprättegångar.

Att Sveriges Advokatsamfund i sina

vägledande regler numera ger utrymme

för provisionsavtal om särskilda skäl

föreligger bör inte vara ett skäl för att

ändra i lagen om grupprättegång.

I november 2008 publicerade kommissionen

en grönbok om kollektiva

prövningsmöjligheter för konsumenter

och i april 2008 en vitbok om skadeståndtalan

vid brott mot EG:s antitrustregler

i vilken förslag lämnas till

mekanismer för kollektiv talan.

Tretton medlemsländer inom EU har

redan lagstiftning som medger

grupptalan. Flertalet av dessa lagar är

nytillkomna och det är för tidigt att dra

några mer långtgående slutsatser av

effekterna av dessa. EU bör därför i

nuläget avhålla sig från lagstiftningsåtgärder.

Fokus bör istället ligga på att öka

EU-medborgarnas tillgång till alternativa

tvistlösningsmekanismer.

detta fall maximalt 30 procent, av inprocessade

medel i arvode, vilket skulle kunna öka effektiviteten

och snabba på ärenden. Hur skulle detta påverka

juristens arbete och engagemang?

Advokatsamfundet avvisar förslaget. Ett

huvudproblem med lagen om grupptalan

är att fi nansieringsfrågan inte lösts. Syftet

med provisionsandelar om upp till 30

procent av tvisteföremålets värde är att

öka genomslagslagskraften för grupptalan

och därmed öka möjligheterna för den

som anser sig förfördelad att få sin sak

prövad i domstol. Risken för obefogade

processer ökar dock, liksom risken för

orseriös uppdragsakvisition, så

kallat”ambulance chasing”.

Huvudregeln är att provisionsbaserade

arvoden som endast grundas på

tvisteföremålets värde är förbjudna.

Provisionsavtal riskerar att leda till att

advokaten och klienten får motstående

intressen. En intressekonfl ikt kan

uppkomma mellan advokaten och

klienten. Advokatens lojalitetsplikt kan

därmed komma att åsidosättas. Ett

riskavtal kan leda till att advokaten får

oskäligt högt betalt för sin insats. En

grundregel är att advokatens arvode

alltid måste vara skäligt. Varje avtal om

ersättning måste alltid kunna skälighetsprövas.

Förbudet mot provisionsavtal gäller som

huvudregel i hela Europa och gäller även

gränsöverskridande advokattjänster.


Foto: Svenska Bankföreningen

Sveriges Advokatsamfund

Anne Ramberg, generalsekreterare


Foto: Micke Lundström

Svenskt Näringsliv

Anne Wigart, jurist

Kort om Lagen om grupprättegång

Syftet med lagen är att möjliggöra för konsumenter att processa om

anspråk som är för litet för att vara processbart. Lagen ska även minska

den ekonomiska risk en större motparts rättegångskostnader utgör.

Skandia Liv-affären är det mest uppmärksammade exemplet på grupptalan.

Tre skillnader: Provisionsavtal medför

en fara för intressekonfl ikter mellan

ombudet och klienten. Provisionsavtal

medför att ombudet får ett eget,

fristående vinstintresse, vilket kan vara i

hög grad processdrivande.

Kompensationen till den enskilde

gruppmedlemmen kan urholkas

eftersom skadestånd enligt svensk rätt

baseras på faktisk skada (till skillnad från

till exempel USA där det förekommer

fl erdubbla skadestånd). Svenskt

Näringsliv motsätter sig bestämt att

provisionsavtal tillåts i svensk rätt. Går

det att förena med den grundläggande

principen att ersättning för rättegångskostnad

ska vara skälig?

Risken för intressekonfl ikt mellan

ombud och klient med provisionsarvode

kan resultera i advokatetiskt inte

godtagbara resultat. Så kan också bli

fallet om provisionsavtal godtas utan

prövning av om arvodet är skäligt, till

exempel om parterna förliks i ett tidigt

skede av ett mål med höga anspråk.

Nej, men utredning pågår. Ett tankespår

är att grupptalan i någon form kan få

den inre marknaden att fungera bättre.

Vi ifrågasätter starkt denna teori, det vill

säga att grupptalan i sig skulle främja

gränsöverskridande handel. Istället bör

man satsa på effektiv reklamationshantering

och praktisk tvistlösning. Det

fi nns dessutom en uppenbar risk att en

EU-grupptalan skulle driva fram en

processkultur av amerikansk typ. Över

huvud taget bör Bryssel avstå från att

lägga sig i de nationella processordningarna

för skadeståndsmål.

Foto: Svenskt Näringsliv

Finansbolagens Förening

Tom Ekelund, ordförande

Införandet av provisionsavtal kan

komma att innebära att en mängd

oberättigade krav måste hanteras av

rättssamhället. Vi har dessutom svårt att

se behovet av en särskild arvodesordning

för grupprättegångar. Föreningen ser

inte heller något behov av grupprättegångar

eftersom bra och effektiva

tvistlösningsmekanismer redan fi nns idag

i form av till exempel Allmänna

Reklamationsnämnden.

Som framgår av Advokatsamfundets

remissvar med anledning av föreslagna

ändringar i lagen om grupprättegång kan

förslaget om provisionsbaserade arvoden

leda till advokatetiskt icke godtagbara

resultat. Advokatsamfundet har för övrigt

avstyrkt förslaget.

En s.k. grönbok med förslag till kollektiva

prövningsmöjligheter för konsumenter har

nyligen presenterats av EU-kommissionen.

Av grönboken framgår att kollektiva

prövningsmöjligheter fi nns i tretton av EU:s

medlemsländer, med varierande

utformning och resultat.


Foto: Atelje Uggla


Obestånd

Rekonstruktion
Telefon

More magazines by this user
Similar magazines