Projekteringsutredning mellan Sundsvall och Östersund ...

ostersund.se

Projekteringsutredning mellan Sundsvall och Östersund ...

ÖSTERSUND

BIOGAS NORR

2010-09-20

Åke Jonsson


Lägesbeskrivning

med blick framåt

Sopbilar men ingen gas och en utsträckt hand från

Östersund

Tankställe i Sundsvall

Produktion med KRYO-teknik

Förstudien

Samverkan Östersund-Sundsvall

Förprojekteringen är igång!


Hösten 2008 Hjälpbehov


Sommaren 2009kom den då!


Oprövat, och inte helt okomplicerat!


MNm 3

3,0

2,0

1,0

Beräknad produktion och förbrukning av biogas i Sundsvall

Kurvan beskriver en förväntad

konsumtion

Inblandning av LNG

Fordonsgas 2008

Termiskhydrolys

produktionskapacitet

Substratbegränsning

09 10 11 12 13 14 15 16 17

Beslut projektstart Byggstart Driftstart

Biogasproduktion enligt

massbalans


Samarbete

Östersund-Sundsvall

Uppdraget juni 2009

Beskriv förutsättningarna för ett regionalt

samarbete kring en framtida biogasanläggning.


Tre frågor

- Samarbete kring matavfallet?

- Lokalisering?

- Ägarstruktur?


Utredningens resultat

september 2009

Lokalisering i Sundsvall

Motiv

Gynnsammare ekonomi

- Skalfördelar, matavfall, avloppsslam, substrat

från Ortviken

- Gynnsammare placering, närheten till Korsta

- Större potential, framtida logistik

- Mindre transporter


Utredningens resultat

Ägarstruktur

Ett mellan Östersunds kommun och Sundsvall Energi AB

gemensamägt dotterbolag ansvarar för arbetet fram till

investeringsbeslut.

Redovisade ett resonemang kring ägarstrukturer.

- Regionalt offentligägt

- Privat/Offentligt

- AB/Regionförbund


Samarbetsavtalet

”Förprojekteringen skall i princip innefatta allt

nödvändigt underlag inför beslut om investering”


Hösten 2010 Samarbetsavtalet


Marknad/Affärsrisk

Delprocessledare SEAB 50%

Konsultstöd

- Substrat

-Rötrest

-Biogas

Konsultstöd 50 %

Konsultstöd

-Projektering

-Process

- Mark, Bygg, Styr/El

Projektägare

Styrgrupp

SEAB, Östersunds kommun, MSVAB,

SCA, ytterligare intressenter

Projektledare

50% Projekt och Referensgrupp

Utredningar/Teknik

Delprocessledare SEAB 50%

Konsult (ingår i Projektstödsrollen): Projekt administration/Projektintern ekonomi

SEAB 50 %: Projekt ekonomi /Administration/Rekvisition

SEAB 50 % Östersund 50%: Kommunikation / Information

SEAB/Östersund

Miljötillstånd/Detaljplan

Delprocessledare SEAB 10%

Konsultstöd

-MKB

-Miljötillstånd

-Detaljplan


Projektstöd/Admin

Rötprogram

Rötförsök

Rejektvatten

Teknik/process

Tillstånd/Miljöpröv.

Detaljplan/MKB

Marknad gas

Avtal/Avsiktsförkl.

Ägare/Finansiering

Projektering

Förfrågningsunderlag

BIOGAS I MELLANNORRLAND

2/10 3/10 4/10 1/11 2/11

3/11 4/11 1/12 2/12 3/12


Tack

Åke Jonsson

ake.jonsson@sundsvall.se

More magazines by this user
Similar magazines