Driftanvisning G-BH1e - Elmo Rietschle

gd.elmorietschle.com

Driftanvisning G-BH1e - Elmo Rietschle

Utgåva: 12.2009 · 610.44521.65.000 Bruksanvisning i original · Svenska

Driftanvisning G-BH1e


G-Serie

G-Series

Seitenkanal

Side Channel

2BH13..-..N

2BH14..-..N

2BH15..-..N

2BH16..-..N

2BH18..-..N


Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Översikt över gasringvakuumpump /−kompressor med frekvensomriktare, serie G_200e ............... 3

Snab start guide ................................................................................................................................. 4

1 Säkerhetsinstruktioner.........................................................................................................................5

1.1 Definitioner ................................................................................................................................5

1.1.1 Varningssymboler och utropsord .................................................................................5

1.1.2 Signalord ......................................................................................................................5

1.1.3 Förkortningar i texten ...................................................................................................5

1.2 Allmänna säkerhets− och användningshänvisningar................................................................6

1.3 Resterande risker......................................................................................................................8

1.4 Föreskriven användning............................................................................................................9

1.5 Förutsebart missbruk ................................................................................................................9

2 Tekniska specifikationer ....................................................................................................................10

2.1 Mekaniska data .......................................................................................................................10

2.1.1 Vikter ..........................................................................................................................10

2.1.2 Bullernivå....................................................................................................................10

2.1.3 Drifttemperaturer ........................................................................................................11

2.2 Elektriska data.........................................................................................................................11

2.3 Allmänna data / driftförutsättningar .........................................................................................12

3 Transport ...........................................................................................................................................13

3.1 Lyftredskap för transport .........................................................................................................13

3.2 Transportmetoder....................................................................................................................13

4 Installation .........................................................................................................................................14

4.1 Uppställning ............................................................................................................................15

4.1.1 Viktiga instruktioner....................................................................................................15

4.1.2 Monteringsutrymmen..................................................................................................16

4.1.3 Montering ...................................................................................................................16

4.1.4 Avslutande arbeten ....................................................................................................17

4.2 Montering av ljuddämpare.......................................................................................................17

4.3 Anläggningsmontering av aggregat ........................................................................................18

4.3.1 Viktiga instruktioner....................................................................................................18

4.3.2 Ansluta sugledning.....................................................................................................18

4.3.3 Ansluta tryckledning ...................................................................................................19

4.4 Elektrisk installation.................................................................................................................19

4.4.1 Viktiga instruktioner....................................................................................................19

4.4.2 Förberedande arbeten................................................................................................20

4.4.3 Ansluta frekvensomriktare 2FC4152−1NE00 och 2FC4222−1NE00.........................20

4.4.4 Ansluta frekvensomriktare 2FC4302−1NE00 ... 2FC4752−1NE00 ...........................23

4.4.5 Anslutning av styrledningar ........................................................................................26

4.4.6 Avslutande arbeten ....................................................................................................29

5 Driftsättning .......................................................................................................................................30

5.1 Förberedelse ...........................................................................................................................31

5.2 Driftinställningar ......................................................................................................................32

5.2.1 Styrdosa 2FX4506−0NE00 ........................................................................................32

5.2.2 Driftskodtabell.............................................................................................................34

5.3 Start av aggregat.....................................................................................................................36

5.4 Stänga av aggregat.................................................................................................................38

6 Drift ....................................................................................................................................................38

7 Urdrifttagning eller längre driftuppehåll .............................................................................................38

7.1 Förberedelse ...........................................................................................................................38

7.2 Förvaringsvillkor ......................................................................................................................39

© 2009 Gardner Denver Deutschland GmbH · Industriestraße 26 · 97616 Bad Neustadt · Germany

Överlämnande liksom kopiering, spridande och / eller bearbetande av detta dokument, användning av

och meddelande om dess innehåll är förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet. Överträdelser förpliktar

till skadestånd.

Alle rättigheter förbehålls för patentregistrering, användningsmönster- eller smakmönsterregistreringar.


Översikt över gasringvakuumpump /−kompressor med frekvensomriktare, serie G_200e

8 Underhåll ...........................................................................................................................................40

8.1 Avhjälpande underhåll.............................................................................................................40

8.1.1 Driftfel i sidokanalfläkt ................................................................................................40

8.1.2 Indikering av driftsituation på frekvensomriktare........................................................41

8.1.3 Felmeddelanden i styrdosa ........................................................................................42

8.1.4 Återställa felmeddelanden (TRIP−RESET)................................................................44

8.2 Service / kundtjänst.................................................................................................................45

8.3 Dekontaminering und dekontamineringsintyg.........................................................................45

9 Avfallshantering.................................................................................................................................45

EG-Konformitätserklärung................................................................................................................ 46

Formulär för intyg om riskfri produkt ................................................................................................ 47

Översikt över gasringvakuumpump /−kompressor med frekvensomriktare,

serie G_200e

6

7

1

Nummer Beskrivning

1 Frekvensomriktare

2 Sugkanal med ljuddämpare och pil för transportriktning

3 Tryckkanal med ljuddämpare och pil för transportriktning

4 Fot

5 Pil för rotationsriktning

6 Fläkthuslock

7 Fläkthus

8 Drivmotor

4

9 Motorfläktkåpa med typskylt, varningsskylt och pil för rotationsriktning

2

10

© Gardner Denver Deutschland GmbH 3 / 50 610.44521.65.000

11

10 Driftindikator med 2 lysdioder (röd, grön) 41

11 Kommunikationskontakt för anslutning av portabel styrdosa 32

Fig. 1: Översikt över gasringvakuumpump /−kompressor med frekvensomriktare

9

8

3

5

2bhxn402


Snab start guide

Snab start guide

Sidokanalkompressorer är konfigurerade för fyra

olika driftarter. Det gör driftsättningen relativt

enkel:

OBS!

Drivmotorn skyddas mot överhettning av en

temperaturgivare.

– Om drivmotorn blir för het stoppas

aggregatet av frekvensomriktaren.

– Om plötsliga driftsstopp inte är tillåtna

p.g.a. den hydrauliska processen, var

god kontakta tillverkaren.

För drift krävs en viss grundläggande

ledningsdragning! ( 19)

1 Läs säkerhetsinstruktionerna.

Säkerhetsinstruktioner sidan 5 ff.

2 Uppställning och fästning av aggregat.

Monteringsinstruktioner sidan 14 ff.

3 Ledningsinstallation.

Observera att en grundläggande

ledningsdragning behövs!

I annat fall är driftsättning av aggregatet

inte möjlig.

Viktiga instruktioner för

ledningsanslutning och

kopplingsscheman, sidan 19 ff.

4 Idriftsättning av aggregat.

Anvisningar för driftsättning, sidan 30 ff.

5 Anpassa viktiga driftinställningar.

Tiderna för uppvarvning och nedvarvning

måste rättas efter hydraulprocessen med

koderna C0012 och C0013.

Inställning av parametrar, sidan 32 ff.

6 Ställa in varvtal.

A Varvtalsinställning med potentiometer

Varvtalet ställs in genom den analoga

ingången.

Varvtalet kan ställas in mellan angivna

min− och maxvarvtal.

Ledningsanslutning av potentiometer,

sidan 27 ff.

B) Omkoppling mellan fasta varvtal

Genom att koppla de digitala ingångarna

E3 och E4 kan aggregatets varvtal ställas

in i steg om 1000 r/min.

Ledningsanslutning av E3 och E4, sidan

27 ff.

C) Drift med ett fast varvtal

Anslut styrdosan.

Ställ in önskat fast varvtal i driftkod C0140.

Koppla ifrån styrdosan igen.

Varje gång aggregatet startas kommer det

att köra med det inställda varvtalet.

Hur du ansluter styrdosan för att ändra

parametrar, sidan 32 ff.

D) Varvtalsstyrning med styrdosa

Anslut styrdosan..

Ta fram kod C0140.

Ställ in önskat varvtal under pågående drift

med hjälp av knapparna .

Varje gång aggregatet startas kommer det

att köra med det varvtal som senast

ställdes in.

Hur du ansluter styrdosan för att ändra

parametrar, sidan 32 ff.

610.44521.65.000 4 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


1 Säkerhetsinstruktioner

1.1 Definitioner

Vid hänvisning till risker och viktig information

används följande utropsord och symboler i

driftinstruktionen:

1.1.1 Varningssymboler och utropsord

I säkerhetsanvisningarna placeras

varningssymbolen i instruktionens färgade

huvud intill signalordet (FARA, VARNING, VAR

FÖRSIKTIG).

Säkerhetsanvisningar med varningssymbol gör

läsaren uppmärksam på faror som kan leda till

personskador.

Iaktta ovillkorligen denna säkerhetsanvisning för

att undvika skador eller dödsfall!

Säkerhetsanvisningar utan varningssymbol gör

läsaren uppmärksam på situationer som kan leda

till aggregatskador. – Följ alltid dessa anvisningar

för att förebygga skador på aggregatet!

1.1.2 Signalord

FARA

VARNING

VAR FÖRSIKTIG

OBS!

INFORMATION

Signalorden står i

säkerhetsanvisningarna i det

skuggade titelfältet.

De följer en viss hierarki och

anger (i samband med

varningssymboler se

kapitel 0) hur stor risken är

resp typ av information.

Se följande förklaringar:

FARA

Risk för personskador.

Informerar om en omedelbart hotande fara som

leder till dödsfall eller svåra skador om inte

nödvändiga åtgärder vidtas.

VARNING

Risk för personskador.

Informerar om en möjlig fara som kan leda till

dödsfall eller svåra skador om inte

nödvändiga åtgärder vidtas.

VAR FÖRSIKTIG

Säkerhetsinstruktioner

Risk för personskador.

Informerar om en möjlig fara som kan leda till

dödsfall eller svåra skador om inte

nödvändiga åtgärder vidtas.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för sakskador.

Informerar om en möjlig fara som kan leda till

sakskador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

OBS!

Informerar om en eventuell nackdel, dvs

oönskade tillstånd eller konsekvenser kan

uppstå om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

INFORMATION

Informerar om en eventuell fördel om

nödvändiga åtgärder vidtas; Tips.

1.1.3 Förkortningar i texten

Produktbeteckning

I den här driftinstruktionen används begreppet

aggregat för gasringvakuumpumpar

/−kompressorer med frekvensomriktare.

Hänvisningar

Hänvisningar till andra ställen i texten visas med

en boksymbol: ( 9)

© Gardner Denver Deutschland GmbH 5 / 50 610.44521.65.000


Säkerhetsinstruktioner

1.2 Allmänna säkerhets− och

användningshänvisningar

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga och livsfarliga

personskador!

Denna driftinstruktion

måste du ha läst igenom helt och hållet och

förstått innebörden i innan något som helst

arbete påbörjas med aggregatet

måste följas noggrant,

måste förvaras på den plats där aggregatet

används.

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet kan

förorsaka allvarliga och livsfarliga

personskador!

Drift av aggregatet endast

i syfte att användas enligt uppgifterna som

anges under "Avsedd användning"!

med de medier som anges under "Avsedd

användning"!

och med de under "Tekniska data" angivna

värdena!

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga och livsfarliga

personskador!

Samtliga arbeten på och med aggregatet

(transport, installation, idrifttagning,

urdrifttagning, underhåll, skrotning) får endast

utföras av utbildad och tillförlitlig fackpersonal!

VARNING

Vid arbeten med aggregatet föreligger risk

för skador, bl.a. att man skär, klämmer eller

bränner sig!

Vid alla arbeten på och med aggregatet

(transport, installation, idrifttagning,

urdrifttagning, underhåll, avfallshantering)

måste personlig skyddsutrustning

(skyddshjälm, skyddshandskar, säkerhetsskor)

bäras!

VARNING

Hår och kläder kan dras in i aggregatet eller

fastna / lindas in i rörliga delar!

Bär inte löst sittande eller vid klädsel! Långt hår

får inte bäras öppet, använd hårnät!

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Arbeten på den elektriska installationen får

endast utföras av kvalificerad och behörig

elektrotekniker.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Innan arbetet på aggregatet eller anläggningen

påbörjas skall följande åtgärder vidtas:

Koppla från spänningen.

Säkra den mot återstart.

Kontrollera att ingen spänning ligger på.

Jorda och kortslut..

Täck över eller inhägna intilliggande detaljer

som är spänningsförande.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Tag inte isär frekvensomriktaren förrän du

förvissat dig om att systemet är spänningslöst!

VARNING

Under− och övertryck utgör en personfara:

plötsliga utsläpp (hud− och ögonskador),

plötslig indragning av hår och kläder!

Utsläpp av medier: brännskador!

Använd fästelement, anslutningar, ledningar,

armaturer och kärl med tillräcklig täthet och

stabilitet för de tryck som uppstår.

Kontrollera regelbundet fästelement,

anslutningar, ledningar, armaturer och kärl att

de är stabila, täta och sitter säkert!

610.44521.65.000 6 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


VARNING

Roterande delar utgör en personfara

(motorfläkt, fläkthjul, axel): risk för skärning

/ stympning, klämning / indragning av hår

och kläder! Under− och övertryck utgör en

personfara: plötsliga utsläpp (hud− och

ögonskador), plötslig indragning av hår och

kläder! Utsläpp av medier: brännskador!

Idrifttagning och drift får endast ske under

följande villkor:

Aggregatets montering måste vara komplett.

Var observant på följande komponenter:

– fläktlocket på vakuumpumpen eller

kompressorn,

– ljuddämparen vid insugnings− och

tryckröret,

– fläktkåpan.

Rörledningar och slangar måste vara

anslutna till insugnings− och tryckröret.

Insugnings− och tryckröret och de anslutna

rörledningarna eller slangarna får inte vara

tillslutna, blockerade eller nedsmutsade.

Kontrollera att rör− och slanganslutningars

fästelement, anslutningar, ledningar,

armaturer och kärl är stabila, täta och sitter

säkert!

VARNING

Roterande delar utgör en personfara

(motorfläkt, fläkthjul, axel): risk för skärning

/ stympning, klämning / indragning av hår

och kläder!

Under− och övertryck utgör en personfara:

plötsliga utsläpp (hud− och ögonskador),

plötslig indragning av hår och kläder!

Utsläpp av medier: brännskador!

Innan arbetet vid aggregatet påbörjas skall

följande åtgärder vidtas:

Ta aggregatet ur drift och säkra det mot

återstart.

Placera en skylt på anläggningstyrningen

och på aggregatets manöverdon med texten

"FARA! Underhållsarbeten på vakuumpump /

kompressor! Får ej kopplas!"

Vänta tills aggregatet har avstannat helt.

– Tänk på efterkörningstiden!

Låt aggregatet kallna!

Spärra av ledningarna.

– Tryckavlasta.

Förvissa dig om att inga under− eller

övertryck föreligger i ledningarna/kärlen som

ska öppnas.

Förvissa dig om att inga medier kan

strömma ut.

VARNING

Säkerhetsinstruktioner

Fara utgår från roterande fläkthjul: risk för

skärskador / amputering av kroppsdelar!

När insugnings− och tryckröret är öppet kan

man komma åt det roterande löphjulet!

Stick inte in händerna genom aggregatets

öppna anslutningar!

För inte in några föremål genom aggregatets

öppningar!

VARNING

Fara utgår från roterande fläkthjul: risk för

skärskador / amputering av kroppsdelar!

När insugnings− och tryckröret är öppet kan

man komma åt det roterande löphjulet!

Vid fritt in− och utströmmande gaser, dvs vid

direkt insugning från luften eller direkt transport

ut i luften utan rörledning gäller därför:

Förse aggregatets insugnings− och tryckrör

antingen med en extra ljuddämpare eller

med extrarör av tillräcklig längd för att

förhindra åtkomsten till löphjulet!

VARNING

Risk för brännskador från aggregatets heta

ytor och från heta medier!

Aggregatets yttemperatur kan nå 160 °C :

Täck över aggregatet med ett lämpligt

beröringsskydd (t.ex. perforerad plåt eller

nätgaller).

Får ej vidröras under drift.

Låt svalna efter urdrifttagning!.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 7 / 50 610.44521.65.000


Säkerhetsinstruktioner

1.3 Resterande risker

VARNING

Faropunkt:

Höga yttemperaturer upp till 160 °C.

Fara:

Kan förorsaka brännskador.

Skyddsåtgärder:

Täck över aggregatet med ett lämpligt

beröringsskydd (t.ex. perforerad plåt eller

galler).

VARNING

Faropunkt:

Fläktkåpa

Fara:

Långt, löst buret hår kan även vid monterad

fläktkåpa dras in i motorfläkten genom gallret!

Skyddsåtgärder:

Använd hårnät!

VARNING

Faropunkt:

Ljuddämparen vid insugnings− eller tryckröret

saknas eller är defekt.

Fara:

Bestående eller allvarlig hörselskada förorsakat

av buller.

Skyddsåtgärder:

Byt ut saknad eller defekt ljuddämpare.

Mät ljudnivån efter montering av aggregatet i

anläggningen.

Följande åtgärder måste vidtas av operatören:

över 85 dB(A):

– Hörselskydd måste finnas tillgängligt.

över 90 dB(A):

– Markera bullerområdet med

varningsskylt.

– Bär hörselskydd.

VARNING

Faropunkt:

Aggregatets omgivning.

Fara:

Bestående eller allvarlig hörselskada förorsakat

av buller.

Skyddsåtgärder:

Mät ljudnivån i drift efter montering av

aggregatet i anläggningen.

Följande åtgärder måste vidtas av operatören:

över 85 dB(A):

– Hörselskydd måste finnas tillgängligt.

över 90 dB(A):

– Markera bullerområdet med

varningsskylt.

– Bär hörselskydd.

– Montera en extra ljuddämpare vid fritt in−

och utströmmande gaser, dvs vid direkt

insugning från luften eller direkt transport

ut i luften utan rörledning

VAR FÖRSIKTIG

Faropunkt:

Frekvensomriktare

Fara:

Skador på frekvensomriktare orsakade av för

många inkopplingar under en för kort tid.

Skyddsåtgärder:

Om upprepade inkopplingar sker periodiskt

under en längre tid måste minst tre minuter

passera mellan två inkopplingar.

VAR FÖRSIKTIG

Faropunkt:

Sidokanalfläkt

Fara:

Risk för skador på sidokanalfläkt vid för höga

varvtal!

Skyddsåtgärder:

Utfrekvensen i frekvensomriktaren får aldrig

ställas högre än den i dokumentationen

angivna max. frekvensen.

Installera en separat varvtalsövervakning

vid behov.

610.44521.65.000 8 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Säkerhetsinstruktioner

1.4 Föreskriven användning

Driftinstruktionens giltighet

Driftinstruktionen gäller för gasringvakuumpumpar/−kompressorer i G-BH1e, serien som utrustats med

följande frekvensomriktare:

Typ

Ansluten spänning

4 = 400 V/500 V

Effekt

(z. B. 152 = 15 ´ 10 2 W = 1,5 kW)

(z. B. 752 = 75 ´ 10 2 W = 7,5 kW)

1NE00 = inbyggd omriktare

Maskinvarunivå

Programvarunivå

Fig. 2: Typschild

Driftinstruktionen


2FC 4 xxx - 1NE00 1x 35

innehåller anvisningar för transport,

installation, idrifttagning, drift, urdrifttagning,

förvaring, underhåll och skrotning,

måste ha lästs och vara förstådd av drift− och

servicepersonalen innan något arbeite får

påbörjas,

måste följas noggrant,

måste finnas tillgänglig på driftplatsen i

fullständigt och gott skick.

Drift− och servicepersonal

Måste vara utbildade och behöriga för de

arbeten som skall utföras.

Arbeten på den elektriska installationen får

endast utföras av behörig elektrotekniker.

Gasringvakuumpumpar /−kompressorer med

frekvensomriktare, serie G_200e

är aggregat som skapar vakuum eller

övertryck.

är avsedda för uppsugning, transport och

komprimering av följande gaser:

– Luft,

– Gaser eller gasluftblandningar som inte är

brännbara, aggressiva, giftiga eller

explosiva.

– För andra gaser eller gasluftblandningar

krävs tillstånd från tillverkaren.

nash_elmo Industries GmbH

Industriestrasse 26

D-97616 Bad Neustadt

Prod.-ID Version

Prod.-No. Ser.-No.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 9 / 50 610.44521.65.000

Input

Output

Type

är avsedda för industriella anläggningar.

är konstruerade för kontinuerlig drift:

2

1

3

ne2bhxn014

– Vid hög starttäthet (med jämna mellanrum,

ca 5 gånger per timme) resp. Hög

gasintags− och omgivningstemperatur kan

lindningens och lagrens

gränsövertemperatur överskridas.

– För sådana driftsvillkor krävs tillstånd från

tillverkaren.

är utrustade med en trefasmotor som styrs av

en påbyggd frekvensomriktare.

finns i följande utföranden:

– ett fläkthjul (enstegs)

– dubbla fläkthjul (tvåstegs) för ökad

tryckdifferens

– dubbla fläkthjul (tvåflödes) för ökat

deplacement

Samtliga gränsvärden i avsnittet Tekniska data

måste bibehållas vid drift ( 10)

1.5 Förutsebart missbruk

Följande aggregatapplikationer är otillåtna:


Tekniska specifikationer

Drift i icke yrkesmässiga anläggningar, såvida

inte nödvändiga och förebyggande

skyddsåtgärder vidtas, t.ex. montering av

beröringsskydd mot barns fingrar.

Drift i utrymmen där explosiva gaser

förekommer.

Frånsugning, transport eller komprimering av

explosiva, antändliga, aggressiva och giftiga

ämnen.

Drift vid andra värden än de som specificeras

i avsnittet Tekniska data.

Egenmäktiga ändringar på aggregatet är av

säkerhetsskäl förbjudna.

Underhålls− och reparationsarbeten får

innehavaren endast utföra i den omfattning som

beskrivs i driftinstruktionen.

Underhålls− och reparationsarbeten som sträcker

sig utöver dessa får endast utföras av firmor som

auktoriserats av tillverkaren (kräver samråd med

tillverkaren).

2 Tekniska specifikationer

2.1 Mekaniska data

2.1.1 Vikter

610.44521.65.000 10 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

Typ

Vikt

ca. [kg]

enstegsutförande

2BH1400-7.N1. 20

2BH1400-7.N2. 21

2BH1500-7.N3. 35

2BH1600-7.N3. 52

2BH180.-7.N0. 122

2BH180.-7.N1.

tvåstegsutförande

136

2BH1310-7.N2. 19

2BH1410-7.N4. 37

2BH1510-7.N5. 53

2BH1610-7.N3. 63

2BH1610-7.N4. 80

2.1.2 Bullernivå

Mätning

Mätyteljudtrycksnivå enligt E , mätt på 1 m

N ISO 3744

avstånd

i en driftpunkt vid ca 2/3 av den tillåtna

totala tryckdifferensen och ansluten ledning utan

vakuum- resp tryckbegränsningsventil, tolerans

±3 dB (A) .

Typ

Genomsnittlig ljudtrycksnivå L

vid 1 m under drift vid

utfrekvens [dB(A)]

50 Hz 60 Hz 86 Hz

enstegsutförande

2BH1400-7.N1. 70 70 74

2BH1400-7.N2. 70 70 74

2BH1500-7.N3. 70 70 75

2BH1600-7.N3. 70 72 80

2BH180.-7.N0. 70 74 81

2BH180.-7.N1.

tvåstegsutförande

70 74 81

2BH1310-7.N2. 70 70 70

2BH1410-7.N4. 70 70 77

2BH1510-7.N5. 72 74 83

2BH1610-7.N3. 73 76 84

2BH1610-7.N4. 73 76 84


2.1.3 Drifttemperaturer

Uppgifterna i tabellen nedan motsvarar

uppvärmningen av fläkthuset och luftutsläppet

jämfört med omgivningstemperaturen vid drift

med tillåten total tryckdifferens och ett lufttryck på

1013 mbar. Om lufttrycket är lägre stiger

värdena.

Typ

Temperaturstegring under drift

vid utfrekvens [°C]

50 Hz 60 Hz 86 Hz

Enstegsutförande

2BH1400-7.N1. 70 70

2BH1400-7.N2. 70 75

2BH1500-7.N3.

2BH1600-7.N3.

95

107

82

85

≤ 120

2BH180.-7.N0. 70 70

2BH180.-7.N1. 70 85

Tvåstegsutförande

2BH1310-7.N2. 70 74

2BH1410-7.N4. 83 82

2BH1510-7.N5. 90 94

2BH1610-7.N3. 80 75

2BH1610-7.N4. 105 88

≤ 120

Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar

Följande värden gäller såvida inga andra

uppgifter återfinns. Vid icke elektriska

anslutningar utgår man från hållfasthetsklasserna

8.8 och 8 eller högre enligt DIN ISO 898 (DIN EN

20898 / DIN ISO 898).

Tekniska specifikationer

Åtdragningsmoment för icke

elektriska anslutningar

Gänga [Nm]

M4 2,7 … 3,3

M5 3,6 … 4,4

M6 7,2 … 8,8

M8 21,6 … 26,4

M10 37,8 … 46,2

M12 63,0 … 77,0

Åtdragningsmoment för kabel−

och ledningsförskruvningar ur

metall

Gänga [Nm]

M12x1,5 4,0 … 6,0

M16x1,5 5,0 … 7,5

M20x1,5 6,0 … 9,0

M32x1,5

M40x1,5

8,0 … 12,0

Åtdragningsmoment för kabel−

och ledningsförskruvningar r ur

plast

Gänga [Nm]

M12x1,5 2,0 … 3,5

M16x1,5 3,0 … 4,0

M20x1,5 4,0 … 5,0

M32x1,5

M40x1,5

2.2 Elektriska data

Se märkplåt.

5,0 … 7,0

© Gardner Denver Deutschland GmbH 11 / 50 610.44521.65.000


Tekniska specifikationer

2.3 Allmänna data / driftförutsättningar

Överensstämmelse

Skaktålighet

Vibrationshastighet

Uppställningshöjd

Omgivningsvillkor

Omgivningstemperaturer

Transport t min. -25°C

max. +70°C

Magasineri

ng

CE Lågspänningsdirektiv (73/23/EEG)

Tål accelerationer upp till 2g (Germanischer Lloyd, allmänna krav)

max. veff 4 mm/s Beroende på drift− och anläggningsförhållandena

kan vibrationsdämpare användas.

min. 0 m üNN

max. 1000 m üNN Vid uppställning 1000 m üNN] krävs tillstånd från

tillverkaren.

Klass 3K3 enligt EN 50178 (utan daggbildning, relativ fuktighet 30–95 %)

min. -25°C

max. +60°C

Drift min. -20°C

max. +40°C

nominell temp. t +25°C

Gasens transporttemperatur

max. +40°C

nominell temp. +15°C

Tryck

Insugstryck min. se typskylt

Utloppstryck vid max. se typskylt

kompressordrift

Tillåten total

tryckdifferens

Tillåtet tryck i

aggregat

Mellan +25 °C och +40 °C måste dryckdifferensen

som anges på typskylten minskas med 0,7 % per

varje °C. öga temperaturer vid drift kan skada

lindningen och kräva fler fettbyten.

Aggregat för högre medietemperaturer kan

erhållas på förfrågan.

max. se typskylt Angiven tryckdifferens gäller endast vid följande

förhållanden:

Omgivningstemperatur: 25 °C

Gasens transporttemperatur i sugkanalen: 15

°C

Tryck:

– vid vakuumdrift: 1013 mbar tryckkanalen

– vid kompressordrift: 1013 mbar sugkanalen

max. 2 bar abs. Vid detta tryck kan aggregatets funktion vara

avsevärt reducerat.

Installera en lämplig skyddsanordning (t.ex. en

tryckbegränsningsventil).

610.44521.65.000 12 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


3 Transport

VARNING

Komponenter kan välta eller falla och

förorsaka klämskador, frakturer och andra

kroppskador! Skarpa kanter kan förorsaka

skärsår!

Använd personlig skyddsutrustning

(handskar, säkerhetsskor och

säkerhetshjälm) vid transport!

VARNING

Risk vid lyft av tung last!

Det är endast tillåtet att lyfta för hand upp till

följande viktgränser:

max. 30 kg för män

max. 10 kg för kvinnor

max. 5 kg för gravida

För vikter över ovanstånde måste man

använda sig av lämpliga lyft− eller

transportanordningar!

Aggregaternas tyngd: ( 10)

VARNING

Risk att last välter eller faller ner!

Säkerställ före transporten att alla

komponenter är säkert monterade och att

alla komponenter som har lösa fästen säkras

eller tas bort!

Vid transport med lyftdon måste följande

grundregler iakttas:

– Lyftdonets och lastredskapets

bärförmåga måste åtminstone motsvara

aggregatets vikt. Aggregaternas tyngd:

( 10)

– Säkra aggregatet så att det inte kan välta

eller falla ner.

– Vistas aldrig under hängande last!

3.1 Lyftredskap för transport

Alla aggregat som väger mer än 30 kg har

försetts med en ögleskruv i sidokanalhuset.

En lyftkrok kan hängas direkt i ögleskruven.

Alternativt kan aggregaten lyftas med hjälp av

bärremmar.

VARNING

Transport

Risk att last välter eller faller ner!

Bärremmarna ska läggas under

sidokanalhuset och motorn.

Placera remmarna så att aggregatet förblir i

jämvikt och inte kan glida ur dem.

3.2 Transportmetoder

VAR FÖRSIKTIG

Risk för aggregatskador vid ovarsam

lyftning för hand!

Lyft inte aggregatet vid frekvensomriktaren!

Undvik starka stötar vid transport.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för aggregatskador vid ovarsam

lyftning med hjälp redskap!

Fäst inte lyftdonet i frekvensomriktaren!

Ögleskruven i fläkthuset måste

– vara åtdragen och sitta fast.

– stå exakt i aggregatets uppriktning. Lägg

utjämningsbrickor under öglan vid behov.

Belastningar tvärs mot ögleplanet är inte

tillåtna.

Undvik starka stötar vid transport.

Lyftmetod

© Gardner Denver Deutschland GmbH 13 / 50 610.44521.65.000

Typ

enstegsutförande

2BH1400-7.N1. X

2BH1400-7.N2. X

för hand med lyftdon

2BH1500-7.N3. X

2BH1600-7.N3. X

2BH180.-7.N0. X

2BH180.-7.N1.

tvåstegsutförande

2BH1310-7.N2. X

2BH1410-7.N4. X

2BH1510-7.N5. X

2BH1610-7.N3. X

2BH1610-7.N4.

X

X


Installation

4 Installation

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga och livsfarliga

personskador!

Har du läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet

"Säkerhet"? ( 5)

I annat fall får du inte arbeta med eller vid

aggregatet!

FARA

Skymd aggregatplacering utgör personfara!

Om manövreringselementen är placerade så

att aggregatet är utom synhåll, finns det risk för

att aggregatet startas medan andra personer

arbetar på aggregatet.

Placera manövreringselementen så att

aggregatet är inom synhåll.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Installationen av aggregat måste utföras på ett

sätt som gör att elinstallationerna inte kan

skadas av yttre inverkan!

I synnerhet måste tilledningarna dras säkert,

t.ex. i kabelrännor, i golvet eller liknande.

VARNING

Risk för balansskador p.g.a. vibration!

Vibrerande omgivning kan förorsaka

balansskador!

Placera aggregatet på ett stabilt fundament

eller på / vid en stabil monteringsyta.

Kontrollera regelbundet att förskruvningarna

som fäster aggregatet till monteringsytan är

stabila och sitter säkert.

VARNING

Klämrisk om aggregatet välter omkull!

Bär personlig skyddsutrustning

(skyddshandskar och −skor). Hantera

aggregatet med största försiktighet.

Placera aggregatet på ett stabilt fundament

eller på / vid en stabil monteringsyta.

Kontrollera regelbundet att förskruvningarna

som fäster aggregatet till monteringsytan är

stabila och sitter säkert.

VARNING

Brandrisk p.g.a. antändliga ämnen!

Aggregatet får aldrig komma i kontakt med

flambara ämnen.

Uppgifter om drifttemperaturer: ( 11).

VARNING

Risk för brännskador från aggregatets heta

ytor och från heta medier!

Aggregatets yttemperatur kan nå 160 °C.

Installera aggregatet på ett sätt som inte

medger oavsiktlig beröring av ytan. Aggregat

kan förses med ett lämpligt beröringsskydd

(t.ex. perforerad plåt eller galler).

VARNING

Komponenter som slungas kan förorsaka

personskador!

Uppställningsplatsen ska väljas så att

komponenter som kan slungas ut genom gallret

p.g.a. trasig motorfläkt inte kan träffa någon

person!

VAR FÖRSIKTIG

Risk att snubbla och falla omkull!

Se till att det inte går att snubbla över

aggregatet!

Dra kabel och rörledningar så att man inte kan

komma åt dem under drift (under golvet, i

rännor längs väggen eller liknande).

VAR FÖRSIKTIG

Risk för överhettning p.g.a. höga

yttemperaturer på aggregatet!

Höga temperaturer kan förekomma på

aggregatets yta.

Temperaturkänsliga delar, t.ex. ledningar eller

elektroniska komponenter, får inte beröra

aggregatets ytor.

VAR FÖRSIKTIG

Främmande föremål kan förorsaka

aggregatskador!

Inför leveransen har samtliga

anslutningsöppningar förslutits så att

främmande föremål inte kan hamna i

aggregatet. Avlägsna förslutningarna först vid

respektive monteringssteg.

Installationsprocedur

Vid leverans är aggregatet anslutningsfärdigt.

610.44521.65.000 14 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


VAR FÖRSIKTIG

Aggregatet kan skadas ifall det installeras

och tas idrift utan särskilda förberedelser

efter en längre tids förvaring!

Om aggregatet har förvarats under en längre

period före installationen, måste det förberedas

inför installationsarbetet: ( 39)

Utför följande arbeten vid installationen av

aggregatet:

1 Ställ upp och fäst aggregatet.

2 Montera medföljande ljuddämpare vid behov.

3 Montera eventuellt rör− eller slangflänsarna

på ljuddämparna.

4 Anslut sug− och tryckkanalen till den övriga

anläggningen.

5 Genomför elinstallationsarbetet.

4.1 Uppställning

VAR FÖRSIKTIG

Felaktig montering eller drift under otillåtna

omgivningsförhållanden kan leda till

aggregatskador!

Uppställning och anslutning av aggregatet

måste ske enligt instruktionerna i det här

avsnittet.

Om aggregatet ska användas under andra

förhållanden krävs samråd med tillverkaren.

INFORMATION

Måttritningar med detaljerade

dimensionsuppgifter och fastgöringsmått kan

beställas hos tillverkaren.

4.1.1 Viktiga instruktioner

Omgivningsförhållanden

Aggregatet är konstruerat för uppställning

i dammig och fuktig miljö,

i byggnader,

utomhus.

– Vid uppställning utomhus måste

aggregatet skyddas mot intensiv

solinstrålning, t.ex. med hjälp av ett

skyddstak.

– I övrigt krävs inga speciella

skyddsanordningar mot väderpåverkan.

Motorerna är konstruerade i kapslingsklass

IP55. Isoleringen är tropikskyddad.

Uppställningsvillkor

Installation

Aggregat måste monteras på en jämn yta.

Högsta tillåtna svängningshastighet veff =

4mm/s får inte överskridas.

Uppställningshöjd max. 1000 m ö.h. .

– Vid uppställning över 1000 m krävs

godkännande från tillverkaren.

Bulleremission

Bulleremissionerna kan minskas genom flera

åtgärder:

undvik montering intill ljudledande eller

ljudreflekterande ytor (t.ex. tunna väggar eller

plåt).

aggregatmontering med ljuddämpande

element (t.ex. vibrationsdämpare under

aggregatfoten).

uppställning på ett stabilt fundament eller en

fast konstruktion. Åtgärden sörjer för en jämn

och vibrationsfri aggregatdrift.

Bullerminskande komponenter på aggregatet:

Ljuddämpare (medföljer)

– Aggregaten levereras med monterad

ljuddämpare som standard.

– Ljuddämparna minskar bullernivån

avsevärt.

Extra ljuddämpare (kan beställas som

tillbehör):

– Extra ljuddämpare kan sänka bullret

ytterligare.

– De får endast användas i anläggningar

utan rörledningar, dvs vid direkt insugning

från luften eller direkt transport ut i luften.

Bullerskydd (kan beställas som tillbehör):

– Bullerskydd kan användas både för

inomhus− och utomhusinstallationer.

– Bullerskydden gör att den sammanlagda

ljudtrycksnivån och särskilt störande ljud

reduceras.

Uppställningsmöjligheter

Aggregat med motorer som saknar

kondensvattenöppningar kan monteras i olika

lägen:

Horisontalt

Vertikal uppställning på fläkthuslocket

Vertikal väggmontering

© Gardner Denver Deutschland GmbH 15 / 50 610.44521.65.000


Installation

VAR FÖRSIKTIG

Risk för rost p.g.a. ansamling av

kondensvatten i motorområdet!

Aggregat med kondensvattenöppningar i

motorn får endast monteras på foten i

horisontellt läge.

4.1.2 Monteringsutrymmen

VAR FÖRSIKTIG

Överhettning kan leda till aggregatskador!

För att tillgodose adekvat kylning av

aggregatet måste monteringsutrymmena

bibehållas.

Ventilationsgaller och −öppningar får inte

vara blockerade.

Avluft från andra aggregat får inte sugas in

igen!

Typ

2BH13..

2BH14..

2BH15..

> 100 mm

[ > 4 in ]

> 100 mm > 100 mm

[ > 4 in ] [ > 4 in ]

a

a b

[mm] [mm]

> 20

2BH16.. > 30

2BH18.. > 40

Fig. 3: 4.1.2 Monteringsutrymmen

b

> 34

> 53

Ne2bhxn001

4.1.3 Montering

INFORMATION

Måttritningar med detaljerade

dimensionsuppgifter och fastgöringsmått kan

beställas hos tillverkaren.

Horisontal uppställning

Fig. 4: Horisontal uppställning

Monteringens ordningsföljd:

1 Välj lämpliga fästdon.

2 Fäst aggregatet på underlaget:

– Använd hålen i foten för att skruva fast

aggregatet på underlaget.

– Samtliga hål i foten måste användas!

Vertikal uppställning på fläkthuslocket

ne2bhxn002d

INFORMATION

För vertikal montering på fläkthuslocket krävs

tre gummifötter.

Gummifötterna kan beställas som tillbehör. De

har på den ena sidan ett gängat stift och på

den andra ett gängat hål.

VARNING

Klämrisk om aggregatet välter omkull!

Aggregatet får inte ställas upp utan stöd!

Gummifötterna måste alltid skruvas fast i

fundamentet eller underlaget!

Fastskruvningarnas åtdragning måste

kontrolleras med regelbundet intervall.

610.44521.65.000 16 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


ne2bhxn002c

Fig. 5: Principskiss: uppställning på fläkthuslocket

Monteringens ordningsföljd:

1 Fäst gummifötterna på aggregatet:

– Gummifötternas skruvas in med de

gängade stiften i fläkthuslockets hål.

– Drag åt gummifötterna

2 Fäst aggregatet med gummifötterna på

underlaget:

– Välj fästdon som passar i de gängade

hålen.

– Skruva fast gummifötterna på underlaget

med hjälp av de gängade hålen.

Vertikal väggmontering

Fig. 6: Principskiss: vertikal väggmontering

Monteringens ordningsföljd:

ne2bhxn002a

ne2bhxn002b

1 Välj lämpliga fästdon.

Installation

2 Ställ aggregatet så nära väggen som möjligt

på en stabil lyftplatta med tillräcklig

bärförmåga.

– Aggregatet måste stå med foten mot

väggen.

3 Fäst aggregatet på väggen:

– Använd hålen i foten för att skruva fast

aggregatet på väggen.

– Samtliga hål i foten måste användas!

4 Tag bort lyftplattan.

4.1.4 Avslutande arbeten

Efter uppställningen måste ögleskruven antingen

dras åt eller avlägsnas helt.

4.2 Montering av ljuddämpare

Som standard ingår ljuddämpare för aggregatets

insugnings− och tryckkanal. I figurerna nedan är

ljuddämparna försedda med en pil.

2BH1400 … 2BH180. (enstegsaggregat)

Fig. 7: Montering av ljuddämpare 2BH1400 …

2BH180.

ne2bhxn004a

På följande aggregat ligger trycksidans

ljuddämpare av förpackningstekniska skäl lös i

paketet. Den måste monteras av innehavaren.

2BH1310 … 2BH1610 (tvåstegsaggregat,

seriekopplat)

Fig. 8: Montering av ljuddämpare 2BH1310 …

2BH1610

ne2bhxn004b

© Gardner Denver Deutschland GmbH 17 / 50 610.44521.65.000


Installation

VARNING

Roterande fläkthjul utgör fara: risk för

skärskador / amputering av kroppsdelar!

När insugnings− eller tryckkanalen är öppen

kan man komma åt det roterande fläkthjulet!

Vid fritt in− och utströmmande gaser, d.v.s. vid

direkt insugning från luften eller direkt transport

ut i luften utan rörledning gäller därför:

Förse aggregatets insugnings− och

tryckkanaler antingen med en extra

ljuddämpare eller med extrarör av tillräcklig

längd för att förhindra åtkomsten till fläkthjulet!

4.3 Anläggningsmontering av aggregat

4.3.1 Viktiga instruktioner

Gasens transportriktning

Den transporterade gasen sugs in genom

sugkanalen och pumpas ut genom tryckkanalen.

Gasens transportriktning indikeras av pilar på

kanalerna:

Sugkanalen med tillhörande ljuddämpare har

en pil som pekar in mot aggregatet.

Tryckkanalen med tillhörande ljuddämpare

har en pil som pekar bort från aggregatet.

Axelns rotationsriktning

Axelns rotationsriktning indikeras av en pil på

sidokanalslocket och på motorns fläktkåpa.

VARNING

Risk att insugnings− och tryckledningen blir

förväxlade med varandra!

En förväxling av insugnings− och

tryckledningen kan leda till sakskador på

aggregat och anläggning och resultera i svåra

personskador!

Förvissa dig om att insugnings− och

tryckledningarna inte kan förväxlas när de skall

anslutas. Iaktta den tydliga markeringen med

transportriktningspilar på insugnings− och

tryckrör.

VARNING

Fara p.g.a. undertryck och övertryck!

Utströmmande ämnen kan vara farliga!

Anslutna ledningar och behållare står under

över− resp undertryck under driften!

Använd endast fästelement, anslutningar,

ledningar, armaturer och kärl med tillräcklig

täthet och stabilitet för de tryck som uppstår.

Se till att fästelement och anslutningar är

tillräckligt fast och tätt monterade!

VAR FÖRSIKTIG

Leds gaserna som transporteras vidare på

trycksidan i ett slutet rörsystem så måste man

se till att rörsystemet är anpassat till det

maximala utloppstrycket.

Vid behov kan en tryckbegränsningsventil

monteras framför.

OBS!

Anslut rörledningarna / slangarna så att det inte

uppstår några mekaniska spänningar.

Stötta upp rörledningarnas / slangarnas

tyngd.

4.3.2 Ansluta sugledning

VARNING

Fara p.g.a. fasta partiklar och föroreningar i

aggregatet!

Tränger fasta partiklar in i aggregatet kan

fläkthjulens skovlar brytas loss och stycken

slungas ut.

Förse sugledningen med ett filter som byts med

regelbundna intervall!

Den transporterade gasen sugs in genom

sugledningen.

Anslut sugledningen till sugkanalen.

– Sugkanalen med tillhörande ljuddämpare

har en pil som pekar in mot aggregatet.

A Om sugledningen är ett rör kan det skruvas

direkt på ljuddämparen.

610.44521.65.000 18 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


B Om en slang används som sugledning krävs

en fläns som kan beställas som tillbehör:

– Skruva fast slangflänsen på ljuddämparen.

– Skjut på slangen på slangflänsen och fäst

den med en slangklämma.

– Använd rätta vridmoment ( 11)

4.3.3 Ansluta tryckledning

Den transporterade gasen förs ut genom

tryckledningen.

Anslut tryckledningen till tryckkanalen.

– Tryckkanalen med tillhörande ljuddämpare

har en pil som pekar bort från aggregatet.

A Om tryckledningen är ett rör kan det skruvas

direkt på ljuddämparen.

B Om en slang används som tryckledning krävs

en fläns som kan beställas som tillbehör:

– Skruva fast slangflänsen på ljuddämparen.

– Skjut på slangen på slangflänsen och fäst

den med en slangklämma.

– Använd rätta vridmoment ( 11)

4.4 Elektrisk installation

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Icke fackmässig hantering kan orsaka svåra

person− och sakskador!

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Den elektriska anslutningen får endast göras

av kvalificerad och behörig elektriker!

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Innan arbetet på aggregatet eller anläggningen

påbörjas skall följande åtgärder vidtas:

Koppla från spänningen.

Säkra den mot återstart.

Kontrollera att ingen spänning ligger på.

Jorda och kortslut.

Täck över eller inhägna intilliggande detaljer

som är spänningsförande.

FARA

Installation

Farlig elektrisk spänning!

Kontrollera att följande inte finns i

frekvensomriktarens anslutningslåda:

främmande föremål,

smuts,

fukt.

Frekvensomriktaren och kabelgenomföringar

måste vara damm− och vattentäta. Kontrollera

täthet regelbundet.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Risk för en elektrisk stöt om man vidrör ett

defekt aggregat!

Låt en elfackman kontrollera de elektriska

anordningarna regelbundet.

4.4.1 Viktiga instruktioner

Föreskrifter

Den elektriska anslutningen måste genomföras i

enlighet med:

nationellt gällande eltekniska normer som

motsvarar de tyska VDE−föreskrifterna.

gällande nationella, lokala och

anläggningsspecifika bestämmelser och krav,

elleverantörens föreskrifter som gäller för

uppställningsplatsen ifråga.

Elektrisk energiförsörjning

Observera frekvensomriktarens typskylt. Villkoren

och förhållandena på driftplatsen måste

överensstämma med typskyltens uppgifter.

Elektrisk anslutning ( 20), ( 23)

Den elektriska anslutningen måste vara säker

på lång sikt.

Skyddsjordningens anslutning måste vara

permanent och hållbar.

Det får inte finnas några utstickande

trådändar!

Anslutning av styrledningar ( 26Använd

skärmade tilledningar.

För att förhindra störningar får styrledningarna

inte dras intill kraftledningarna.

För bästa möjliga avskärmning måste

skärmen anslutas i anslutningslådan med

© Gardner Denver Deutschland GmbH 19 / 50 610.44521.65.000


Installation

hjälp av avsedda skärmövergångar.

Kontaktarean ska vara väl tilltagen.

Styrledningar

4.4.2 Förberedande arbeten

Ta isär frekvensomriktare

2FC4152-1NE00 ... 2FC4222-1NE00

Fig. 9: Frekvensomriktare 2FC4152−1NE00 och

2FC4222−1NE00 öppnas

2FC4302-1NE00 ... 2FC4752-1NE00

1 2

Fig. 10: Frekvensomriktare 2FC4302−1NE00 ...

2FC4752−1NE00 öppnas

ne2bhxn222

ne2bhxn422

4.4.3 Ansluta frekvensomriktare

2FC4152−1NE00 och 2FC4222−1NE00

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Risk för strömstöt vid icke fackmässig

anslutning av aggregatet.

Observera följande grundregler:

Läckströmmen genom skyddsjordningen

(PE−ledaren) ska var > 3,5 mA

Skyddsjordningen måste motsvara EN

50178.

Följ både lokalt och nationellt gällande

lagstiftning.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för aggregatskador vid felaktig

anslutning!

Observera max. tillåten anslutningsspänning.

En större spänning förstör frekvensomriktaren.

EMC−kompatibel ledningsdragning (vad som

gäller för CE−märkta drivsystem)

Aggregaten uppfyller kraven i EG−direktivet om

elektromagnetisk kompatibilitet såtillvida de

installerats enligt fordringarna för CE−godkända

drivsystem. Ansvaret för att anläggningen i sin

helhet uppfyller kraven i EG−direktivet åligger

innehavaren.

INFORMATION

Villkor för störningsfri drift:

Styrledningar måste vara skärmade.

Skärmen måste anslutas med väl tilltagen

kontaktarea på skärmblecket. Kontrollera att

kontakten är god.

610.44521.65.000 20 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Tillvägagångssätt

2FC4152-1NE00 ... 2FC4222-1NE00

C D

F

B A

X2

X1

Fig. 11: Uttagslåda 2FC4152-1NE00 ... 2FC4222-

1NE00

E

Nätanslutning L1, L2, L3, skyddsjord

Jordanslutning för nätanslutning och

motorledning

Skärmad styrledning

Skärmövergång för styrledning::

1 Förbered ledningen.


2 Drag ledningen genom tungan på

skärmblecket och böj den bakåt.


1ne2bhxn101

3 Skruva ihop den böjda tungan med

skärmblecket:

– skärmen i ledningen måste ligga med

väl tilltagen area mot skärmblecket.

– skärmen i ledningen måste ha fast

kontakt med skärmblecket.


0.7 Nm

6lb-in

PES

Potentialfri klämma

Styrplintmodul

Installation

X1 Kopplingsplint för nätanslutning och

reläutgång

X2 Kopplingsplint för motoranslutning och

övervakning av motortemperatur

PES RF−skärmavslutning ansluts till skyddsjord

med väl tilltagen kontaktarea

Kontaktorer, säkringar och ledningsareor

INFORMATION

Tänk på följande ifall jordfelsbrytare används:

Jordfelsbrytare får endast installeras mellan

det matande nätet och frekvensomriktaren.

Jordfelsbrytare kan lösa ut ifall flera

elmotorer i nätet kopplas in samtidigt.

Frekvens

omriktare

Erforderlig

kontaktor K1

Typ [kW] [kW] FI 2)

2FC4152-

1NE00

2FC4222-

1NE00

Frekvens

omriktare

© Gardner Denver Deutschland GmbH 21 / 50 610.44521.65.000

1,5

2,2

4 ≥30 mA

Säkringar och ledningsareo

Installation enligt EN

60204−1

Typ L1, L2,

L3, PE

2FC4152-

1NE00

2FC4222-

1NE00

[mm 2 ]

Installation

enligt UL 1)

L1, L2,

L3, PE

[AWG]

M6 A B6 A 1 5 A 18

M10 A B10 A 1,5 10 A 16

Smältsäkring

Säkringsautomat

1) Endast UL−certifierade ledningar, säkringar

och säkringssocklar får användas.

UL−säkring: spänning 500–600 V,

utlösningskarakteristik "H", "K5" eller "CC"

2) Pulsströms− eller allströmskänslig

Relädata

jordfelsbrytare

INFORMATION

Reläets livslängd beror på typen av belastning

(resistiv, induktiv eller kapacitiv) och

kontakteffekten.

Tekniska data

AC 250 V/3 A

DC 24 V/2 A ... DC 240 V/0.22 A


Installation

Funktion Reläläge då

påverkad

X1/K11 Reläutgång

brytare

X1/K12 Relämellankon

takt

Genererat

meddeland

e

Öppet TRIP

X1/K14 Reläutgång Stängt TRIP

Anslutning

X1

0.5...0.6 Nm

4.4...5.3 lb-in


5.3 mm

slutare

PES RF−skärmavslutning ansluts till skyddsjord

med väl tilltagen kontaktarea

3/PE AC, 320 V ... 550 V, 45 ... 65 Hz

X1 L3 L2 L1 BR2 BR1 BR0 K14 K12 K11

1.2...1.5 Nm

10.7...13.3 lb-in

610.44521.65.000 22 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Fig. 12: Anslutning Frekvensomriktare 2FC4152-1NE00 ... 2FC4222-1NE00

1 Ansluta anslutningskabel:

A Lossa de två skruvarna i plintklämman X1 och

plocka av den.

B Drag in anslutningskabeln genom

tätningshylsan.

C Kläm fast ringanslutningen (Ø 5,3 mm) på

skyddsjordledaren.

D Skruva fast jordledaren i anslutningskabeln på

skyddsjordpinnen:

– Använd rätt vridmoment!

E Anslut ledarna L1, L2 och L3 till X1 i rätt

fasordning:

– Använd rätt vridmoment!

2 Ev. anslutning av reläutgång:

A Drag in kabeln genom tätningshylsan.

B Skärmen i skärmade ledningar måste

anslutas så att EMC−fordringarna uppfylls (

38).

C Anslut ledarna till plintklämma X1:

– Observera ledningsdragningen och använd

rätt vridmoment!

3 Sätt tillbaka plintklämman X1 och fäst med

de två skruvarna:

– Använd rätt vridmoment

4 Ansluta skärm i styrledning:

PES

PES

ne2bhxn231

A Drag in styrledningen genom tätningshylsan.

B Anslut skärmen så att EMC−fordringarna

uppfylls ( 38).

C Anslutning av styrledning: ( 45)

5 Drag åt tätningshylsorna.

INFORMATION

Byglingen mellan BR1 och BR0 på

plintklämman får inte avlägsnas!

Den behövs för en felfri aggregatdrift.


4.4.4 Ansluta frekvensomriktare

2FC4302−1NE00 ... 2FC4752−1NE00

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Risk för strömstöt vid icke fackmässig

anslutning av aggregatet.

Observera följande grundregler:

Läckströmmen genom skyddsjordningen

(PE−ledaren) ska var > 3,5 mA.

Skyddsjordningen måste motsvara EN

50178.

Följ både lokalt och nationellt gällande

lagstiftning.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för aggregatskador vid felaktig

anslutning!

Observera max. tillåten anslutningsspänning.

En större spänning förstör frekvensomriktaren.

EMC−kompatibel ledningsdragning (vad som

gäller för CE−märkta drivsystem)

Aggregaten uppfyller kraven i EG−direktivet om

elektromagnetisk kompatibilitet såtillvida de

installerats enligt fordringarna för CE−godkända

drivsystem. Ansvaret för att anläggningen i sin

helhet uppfyller kraven i EG−direktivet åligger

innehavaren.

INFORMATION

Villkor för störningsfri drift:

Styrledningar måste vara skärmade.

Skärmen måste anslutas med väl tilltagen

kontaktarea på skärmblecket. Kontrollera att

kontakten är god.

Installation

© Gardner Denver Deutschland GmbH 23 / 50 610.44521.65.000


Installation

Tillvägagångssätt

E

D

X1

X2

C

Fig. 13: Elektrisk anslutning 2FC4302-1NE00 … 2FC4752-1NE00

A

F

Nätanslutning L1, L2, L3, skyddsjord

Jordanslutning för nätanslutning

Skärmad styrledning

Skärmövergång för styrledning:

1 Förbered ledningen.

2 Lägg in buntband.

B

ne2bhxn045

ne2bhxn046

610.44521.65.000 24 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

G

H

2ne2bhxn398

3 För in ledningen och drag åt buntbandet:

– skärmen i ledningen måste ligga med

väl tilltagen area mot skärmblecket.

– skärmen i ledningen måste ha fast

kontakt med skärmblecket.

Potentialfria klämmor

Jordanslutning för motor

Hållare för styrplintmodul

Styrplintmodul

ne2bhxn047

X1 Kopplingsplint för nätanslutning och

reläutgång

X2 Kopplingsplint för motoranslutning

PES RF−skärmavslutning ansluts till skyddsjord

med väl tilltagen kontaktarea


Kontaktorer, säkringar och ledningsareor

INFORMATION

Tänk på följande ifall jordfelsbrytare

används:

Jordfelsbrytare får endast installeras mellan

det matande nätet och frekvensomriktaren.

Jordfelsbrytare kan lösa ut ifall flera

elmotorer i nätet kopplas in samtidigt.

Frekvens

omriktare

Erforderlig

kontaktor K1

Typ [kW] [kW] FI 2)

2FC4302-

1NE00

2FC4402-

1NE00

2FC4552-

1NE00

2FC4752-

1NE00

Frekvens

omriktare

3 3

4 4

5,5 5,5

7,5 7,5

≥300 mA

Säkringar och ledningsareor

Installation enligt EN

60204−1

Typ L1, L2,

L3, PE

2FC4302-

1NE00

2FC4402-

1NE00

2FC4552-

1NE00

2FC4752-

1NE00

[mm 2 ]

Installation

enligt UL 1)

L1, L2,

L3, PE

[AWG]

M16 A B16 A 2,5 15 A 14

M20 A B20 A 4 20 A 12

M25 A B25 A 4 25 A 10

M32 A B32 A 6 35 A 8

Smältsäkring

Säkringsautomat

1) Endast UL−certifierade ledningar, säkringar

och säkringssocklar får användas.

UL−säkring: spänning 500–600 V,

utlösningskarakteristik "H", "K5" eller "CC"

2) Allströmskänslig jordfelsbrytare

Relädata

INFORMATION

Installation

Reläets livslängd beror på typen av belastning

(resistiv, induktiv eller kapacitiv) och

kontakteffekten.

Tekniska data

AC 250 V/3 A

DC 24 V/2 A … DC 240 V/0.22 A

Funktion Reläläge då

påverkad

X1/K11 Reläutgång

brytare

X1/K12 Relämellankon

takt

Genererat

meddeland

e

Öppet TRIP

X1/K14 Reläutgång

slutare

Stängt TRIP

PES RF−skärmavslutning ansluts till skyddsjord

med väl tilltagen kontaktarea

© Gardner Denver Deutschland GmbH 25 / 50 610.44521.65.000


Installation

Anslutning


1.1 Nm

9.7 lb-in

4.3 mm

3/PE AC, 320 V ... 550V, 45 ... 65 Hz

X1 K14 K12 K11 L3 L2 L1

610.44521.65.000 26 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

PES

PES

1.2...1.5 Nm

10.7...13.3 lb-in

Fig. 14: Anslutning Frekvensomriktare 2FC4302-1NE00 ... 2FC4752-1NE00

1 Ansluta anslutningskabel:

A Drag in anslutningskabeln genom

tätningshylsan.

B Kläm fast ringanslutningen (Ø 4,3 mm) på

skyddsjordledaren.

C Skruva fast jordledaren i anslutningskabeln på

skyddsjordpinnen:

– Använd rätt vridmoment!

D Anslut ledarna L1, L2 och L3 i rätt fasordning

till X1:

– Använd rätt vridmoment!

2 Ev. anslutning av reläutgång:

A Drag in kabeln genom tätningshylsan.

B Skärmen i skärmade ledningar måste

anslutas så att EMC−fordringarna uppfylls

( 21).

C Anslut ledarna till plintklämma X1:

– Observera ledningsdragningen och använd

rätt vridmoment!

3 Ansluta skärm i styrledning:

A Drag in styrledningen genom tätningshylsan.

B Anslut skärmen så att EMC−fordringarna

uppfylls ( 21).

C Anslutning av styrledning: ( 20)

4 Drag åt tätningshylsorna.

6 mm

ne2bhxn431

4.4.5 Anslutning av styrledningar

Styranslutningarna befinner sig på

styrplintmodulen 2FX4501−0NE00, som ingår i

leveransen.

Styrplintsmodulen måste monteras i

frekvensomriktarens anslutningslåda innan

ledningarna kan dras till styranslutningarna.

X3

62 7 8 9 7 20 28 E1 E2 E3 E4 39 A1 59

Fig. 15: Styrledningar 2FX4501-0NE00

Isättning av styrplintsmodul

VAR FÖRSIKTIG

Styrplintsmodulen går sönder ifall

skyddslocket glömts kvar på

kontaktsockeln vid ihopsättningen av

frekvensomriktaren!

Glöm inte att avlägsna skyddslocket på

styrplintsmodulens kontaktsockel.

Förvara skyddslocket på en säker plats.

n_e2fx1006


2FC4152-1NE00 … 2FC4222-1NE00

1

2

Fig. 16: Montering av styrplintsmodul i

frekvensomriktare 2FC4152−1NE00 och

2FC4222−1NE00

2FC4302-1NE00 … 2FC4752-1NE00

1

31.1 Nm

9.7 lb-in

2

4

CLACK

Fig. 17: Montering av styrplintsmodul i

frekvensomriktare 2FC4302−1NE00 ...

2FC4752−1NE00

3

C L A CK

ne2bhxn147

ne2bhxn447

Specifikationer för skruvklämmor

Elektrisk

anslutning

Anslutningsvari

ationer

Åtdragningsmo

ment

Avskalningslän

gd

Installation

Kopplingsplint med skruvpoler

stel ledare:

1,5 mm 2 (AWG 16)

flexibel ledare: utan

ändhylsa 1,0 mm 2

(AWG 18)

med ändhylsa, utan

isoleringskrage

0,5 mm 2 (AWG 20)

med ändhylsa och

isoleringskrage 0,5

mm 2 (AWG 20)

0,22 … 0,25 Nm (1,9 … 2,2 lb-in)

5 mm

Ledningsanslutning

INFORMATION

För att förhindra elektromagnetiska störningar

måste styrledningar alltid vara skärmanslutna!

© Gardner Denver Deutschland GmbH 27 / 50 610.44521.65.000

X3

GND1

GND1

GND2

+5V +20V

62 7 8 9 7 20 28 E1 E2 E3 E4 39 A1 59

AOUT1 AIN1

DIGOUT1

7

8 9

Ledare som krävs för drift i alla avseenden

n_e2fcx072

Fig. 18: Försörjning via intern spänningskälla (X3/20)

X3

GND1

7

8 9

GND1

+5V +20V

GND2

62 7 8 9 7 20 28 E1 E2 E3 E4 39 A1 59

AOUT1 AIN1

DIGOUT1

Ledare som krävs för drift i alla avseenden

Fig. 19: Försörjning via extern spänningskälla

_

+

24 V ext.

(+12 V DC - 0%

...

+30 V DC + 0%

max. 120 mA

n_e2fcx073


Installation

Tilldelning av klämmor

X3/3 Signaltyp Funktion Nivå

X3/62 Analog

utgång

Utfrekvens 0 ... + 6 V

X3/7 - GND1, referenspotential för analoga

signaler

X3/8 Analog

ingång

Eftersträvat ingångsvärde Eftersträvat

intervall inställt med DIP−brytare

X3/9 - Intern, stabiliserad DC−spänningskälla för

eftersträvat potentiometervärde

X3/20 - Intern DC−spänningskälla för styrning av de

digitala in− och utgångarna

X3/28 Digitala Driftspärr

ingångar

610.44521.65.000 28 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

-

0 ... +5 V (fabriksinställning)

0 ... +10 V

0 ... +20 mA

+5,2 V (referens: X3/7)

+20 V ± 10 % (referens: X3/7)

HIGH START

LOW STOPP

X3/E1 Nollställa driftfel (TRIP-RESET) HIGH Nollställa driftfel

X3/E2 Externt driftfel

HIGH Frånkoppling med

felmeddelande "EEr"

LOW Inget driftfel

X3/E3

X3/E4

Aktivering av fasta varvtal. Samtliga varvtal

E3 E4

kan köras genom justering av

maximalfrekvensen i kod C0011.

Maxfrekvens i kod C0011 = 87 Hz

34 Hz (2000/min)

67 Hz (4000/min)

HIGH

LOW

LOW

HIGH

(5000/min) 50 Hz (3000/min) HIGH HIGH

X3/39 - GND2, referenspotential för digitala signaler -

X3/A1 Digital

utgång

X3/59 - DC−försörjning för X3/A1

ON

OFF

Meddelande "Impulsspärr aktiverad" HIGH impulsspärr aktiverad

n_e2fcx070

Strömbrytarlägen

Signal vid X3/8 1 2 3 4 5

0 ... 5 V

(fabriksinställning))

OFF OFF ON OFF OFF

0 ... 10 V OFF OFF ON OFF ON

0 ... 20 mA OFF OFF ON ON OFF

Fig. 20: Schalterstellung Steuerklemmen-Modul

+20 V intern spänningskälla

(spångkopplas till X3/20)

+24 V extern spänningskälla


Elektriska specifikationer för klämmor

X3/

X3/62 Upplösning 10 Bit

Linjaritetsavvikel ±0,5 %

se

X3/8

Temperaturavvik

else

Tillåten

belastning

0,3 % (0 … +60°C)

I max = 2 mA

Upplösning 10 Bit

Linjaritetsavvikel

se

Temperaturavvik

else r

Tillåten

belastning

±0,5 %

0,3 % (0 … +60°C)

I max = 2 mA

ngångsmotstånd spänningssignal: >50 kΩ

strömsignal: 250 Ω

X3/9 Tillåten

belastning

I max = 10 mA

X3/7 Separat potential från plintklämma X3/39

(GND2)

X3/28 Ingångsmotstånd 3,3 kΩ

X3/E1


X3/E4

HIGH +12 … +30 V, SPS-

Pegel, HTL

LOW 0 … +3 V, SPS-Pegel,

HTL

X3/39 Separat potential från plintklämma X3/7

(GND1)

X3/A1 Tillåten

belastning

4.4.6 Avslutande arbeten

Sätta ihop frekvensomriktare

vid intern försörjning:

I max = 10 mA

vid extern försörjning::

Imax = 50 mA

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Kontrollera att följande inte finns i

frekvensomriktarens anslutningslåda:

främmande föremål,

smuts,

fukt.

Frekvensomriktaren och kabelgenomföringar

måste vara damm− och vattentäta. Kontrollera

täthet regelbundet.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Risk för en elektrisk stöt om man vidrör ett

defekt aggregat!

Låt en elfackman kontrollera de elektriska

anordningarna regelbundet.

VAR FÖRSIKTIG

Installation

Felaktig hantering vid tillslutningen av

frekvensomriktaren kan skada kontakterna

på styrplintmodulen.

Följ nedanstående anvisningar för att

förhindra skador:

Placera frekvensomriktarens kylflänsblock

varsamt på anslutningslådan.

Sänk ned kylflänsblocket från ovan på

anslutningslådan och utan att det hamnar

snett!

Förvissa dig om att kontakten på

kylfänsblocket hamnar precis på

kontaktsockeln i styrplintmodulen.

Kylflänsblocket får absolut inte tvingas på

anslutningslådan.

VAR FÖRSIKTIG

Styrplintsmodulen går sönder ifall

skyddslocket glömts kvar på

kontaktsockeln vid ihopsättningen av

frekvensomriktaren!

Glöm inte att avlägsna skyddslocket på

styrplintsmodulens kontaktsockel.

Förvara skyddslocket på en säker plats.

2FC4152-1NE00 … 2FC4222-1NE00

2.4 Nm

21 lb-in

IP65

ne2bhxn227

Fig. 21: Frekvensomriktare 2FC4152−1NE00 och

2FC4222−1NE00 stängs

© Gardner Denver Deutschland GmbH 29 / 50 610.44521.65.000


Driftsättning

2FC4302-1NE00 … 2FC4752-1NE00

1.1 Nm

9.7 lb-in

IP65

Fig. 22: Frekvensomriktare 2FC4302−1NE00 ...

2FC4752−1NE00 stängs

ne2bhxn459

5 Driftsättning

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga eller livsfarliga

personskador!

Har du läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet

"Säkerhet"? ( 5)

I annat fall får du inte arbeta med eller vid

aggregatet!

VARNING

Roterande delar utgör en personfara

(motorfläkt, fläkthjul, axel): risk för skärning

/ stympning, klämning / indragning av hår

och kläder!

Under− och övertryck utgör en personfara:

plötsliga utsläpp (hud− och ögonskador),

plötslig indragning av hår och kläder!

Utsläpp av medier: brännskador!

Idrifttagning och drift får endast ske under

följande villkor:

Aggregatets montering måste vara

komplett. Var observant på följande

komponenter:

– fläkthuslocket

– ljuddämparen vid insugnings− och

tryckröret,

– fläktkåpan.

Rörledningar/slangar måste vara anslutna till

insugnings− och tryckröret.

Insugnings− och tryckröret och de anslutna

rörledningarna / slangarna få inte vara

plomberade, blockerade eller nedsmutsade.

Kontrollera rör−/ slanganslutningars

fästelement, anslutningar, ledningar,

armaturer och kärl att de är stabila, täta och

sitter säkert!

610.44521.65.000 30 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


5.1 Förberedelse

VARNING

Blockerade rör utgör en fara!

Vid blockerade / nedsmutsade insugnings−

eller tryckrör uppstår undertryck eller övertryck i

aggregatet.

Därigenom kan motorns lindning överhettas

och skadas. Säkerställ före idrifttagning att

insugnings− och tryckrör inte är plomberade,

blockerade eller nedsmutsade!

VAR FÖRSIKTIG

Före ny idrifttagning efter en längre tids

stillestånd:

Mät motorns isolationsmotstånd.

Vid värden < 1 k /V märkspänning måste

lindningen torkas.

Åtgärder före start:

Om ett avstängningsorgan finns i

tryckledningen: förvissa dig om att aggregatet

INTE är igång när avstängningsorganet är

stängt.

Kontrollera värdena som anges på märkplåten

innan aggregatet sätts igång. Angiven

motormärkström gäller vid +40° C

omgivningstemperatur och

gasinloppstemperatur.

VARNING

Roterande delar utgör fara!

Farliga under− och övertryck!

Utströmmande medier utgör fara!

Även provkörning får endast göras när

aggregatet är komplett monterat.

FARA

Farlig elektrisk spänning!

Den elektriska anslutningen får endast göras

av kvalificerad och behörig elektriker!

FARA

Driftsättning

Farlig elektrisk spänning!

Innan arbetet på aggregatet eller anläggningen

påbörjas skall följande åtgärder vidtas:

Koppla från spänningen.

Säkra den mot återstart.

Kontrollera att ingen spänning ligger på.

Jorda och kortslut.

Täck över eller inhägna intilliggande detaljer

som är spänningsförande.

Kontrollera driftvarvtalen:

Observera tillåtna varvtal på märkplåten.

Dessa får ej överskridas för då förvärras bullret

och vibrationsbeteendet, fettförbrukningstiden

och lagerbytesintervallen.

Kontakta tillverkaren angående gränsvarvtal för

att förebygga skador till följd av för höga varvtal.

VARNING

Risk för bestående hörselskador p.g.a.

buller!

Tillverkarens uppmätta bullernivåer finns i

avsnittet Tekniska data ( 18).

Verkliga bullernivåer beror dock till stor del på

uppställningen och anläggningens betingelser.

Därför bör bullernivån mätas efter att

aggregatet monterats i anläggningen.

Följande åtgärder måste vidtas av operatören:

över 85 dB(A):

– Hörselskydd måste finnas tillgängligt.

över 90 dB(A):

– Markera bullerområdet med

varningsskylt.

– Bär hörselskydd.

– Om insugningen eller utblåsningen av

gasen sker öppet, d.v.s. direkt ur eller i

kringluften utan transport i ledning, måste

en extra ljuddämpare monteras.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 31 / 50 610.44521.65.000


Driftsättning

5.2 Driftinställningar

5.2.1 Styrdosa 2FX4506−0NE00

Beskrivning

Styrdosan kan erhållas som tillbehör. En

fullständig beskrivning ges i manualen som

medföljer styrdosan.

Installation och igångsättning

8888888 8
PS

Hi Hz

%shΩ

m

V A

Lo


88888

88800
rpm °C
0050000 1
PS

Hi Hz

%shΩ

m

V A

Lo


88800
rpm °C
0050000 1
PS

Hi Hz

%shΩ

m

V A

Lo

rpm °C
2FX4511-0LE00

2FX4512-0LE00

8888888 8
PS

Hi Hz

%sh

rpm °C Ω

m

V ALo888882FX4506-0NE00
PS

0050000 Hi Hz

%sh

rpm °C Ω

m

V A

Lo


88800


n_e2fcx118

Fig. 23: Installation och igångsättning Keypad-

Handheld

Anslut styrdosans kabel till styranslutningen.

Styrdosan kan både anslutas och plockas bort

under pågående drift.

När styrdosan erhåller ström genomför den en

kort självkontroll.

Styrdosan är beredd så snart −tablån

visas på skärmen:

Frekvensomriktarens aktuella situation

Den första koden i menyn

Frekvensomriktarens resursförbrukning (varje

streck = 20 %)

Tryck, för att lämna tablån

Bildskärm och styrknappar

8888888 8PS


Hi Hz

%sh

rpm °C Ω

m

V A

Lo


88888610.44521.65.000 32 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

Fig. 24: Bildskärm och styrknappar


Driftsituation

Innebörd Anmärkning

Driftsberedd

Impulsspärr

aktiverad

Överskridning av

inställd strömgräns,

antingen

motordriven eller

generatordriven

Mottagen varning

Mottaget driftfel


Funktionsrad 1

Effektutgångar

spärrade

C0022 (motordriven)

eller C0023

(generatordriven))

Innebörd Anmärkning

Används ej Visa = loC

Visar den första

koden i menyn

Visas efter varje

nätinkoppling
n_e2fcx002

För val av kod Återger aktiverad kod

med fyra siffror

Används ej Ignoreras av styrdosan

Ändring av värde för

en bestämd kod

Används ej


Funktionsrad 2

Används ej


Resursskala

Matningsdonets

resursförbrukning

Aktuellt värde visas

med fem siffror


Rad för kodnummer


Visar värde eller felmeddelande

Indikeringsområde:

−180 % ... +180 %

(varje streck = 20 %)


Styrknappar

Funktion Anmärkning

Regla upp

matningsdonet

Spärra

matningsdonet

Växla mellan

funktionsrad 1

funktionsrad 2

Dessutom måste

klämman X3/28 vara på

nivå HIGH

Funktionsrad 2 används

ej

Flytta markör Vald funktion indikeras

höger/vänster i aktiv av en ram

funktionsrad

Öka/minska ett Endast värden som

värde Håll

motsvarande knapp

intryckt för att

snabbare ändra ett

värde

Det nya värdet kan

lagras i minnet när

"blinkar Bekräfta när

STOrevisas på

skärmen

Driftsättning

blinkar kan ändras

Ändra och lagra driftinställningar

Samtliga inställningsbara värden och övervakningsvärden i matningsdonet finns lagrade i s.k.

driftkoder. Koderna är numrerade och betecknas i den här driftinstruktionen med ett C. De koder som

är tillgängliga har tagits med i tabellen över driftkoder längre fram i den här driftsinstruktionen.

Steg Knappföljd Bildskärm Handling

1. Anslut styrdosan

xx.x

x Hz

−funktionen är aktiv

Kod C0140 visas = eftersträvad frekvens inställd på

styrdosan

2. Ställ in värde Hämta tablån på skärmen

3. xxxx

x

Välja ut driftkod.

4. Hämta tablån på skärmen

5. xxxx

x

Ställa in nytt värde

6.

STOre Bekräfta inmatningen när blinkar.

7.

Bekräfta inmatningen när slutat blinka; är

blockerad.

Om du vill ställa in ytterligare värden, börja om från

steg 2.

De genomförda inställningarna lagras i matningsdonets minne.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 33 / 50 610.44521.65.000


Driftsättning

5.2.2 Driftskodtabell

Kodtabellens uppbyggnad

Kolumn Förkortning Innebörd

Driftkod Cxxxx Kodens nummerCxxxx Inställt värde accepteras direkt (ONLINE)

Ändrat värde i koden accepteras när du trycker

Om driftspärren är tillslagen, kommer det nya värdet i driftkoden att

accepteras när du trycker

Beteckning Kodens innebörd

Tillverkare Fabriksinställning (inställning vid leveranstillfället eller efter komplett

nollställning med

C0002)

Se kolumn VIKTIGT, där ytterligare information ges

Inställningsint

ervall

1 {%} 99 Min. värde {enhet} max. värde

VIKTIGT - Korta, men viktiga anmärkningar

Driftkod Möjliga inställningar VIKTIGT

Nr. Beteckning Tillverkare Inställningsintervalll

C0140 Eftersträvad

förskjutning

inställd på

styrdosa

0,00 -650,00 {0,02 Hz} 650,00 Värdet adderas till följande värden:

eftersträvat huvudvärde

börvärde 2

fasta vartal (JOG).

Inställt värde lagras vid

återinkoppling av maskinen eller

när styrdosan plockas av

C0050 Utfrekvens -650,00 {Hz} 650,00 Endast indikering: utfrekvens utan

kompensering av eftersläpning

C0052 Motorspänning 0 {V} 1000 Endast indikering

C0054 Skenbar

motorström

0,0 {A} 2000,0 Endast indikering

C0010 Minimal

utfrekvens

C0011 Maximal

utfrekvens

C0012 Uppvarvningstid

eftersträvat

huvudvärde

10,00 0,00 {0,02 Hz} 650,00 C0010 begränsar endast

analogingång 1

Gäller endast aggregat

2BH.−..N.1−. och 2BH.−..N.3−.

med maskinmonterade

frekvensomriktare

2FCxxxx−1NE00

86,00 7,50 {0,02 Hz} 650,00 Högsta tillåtna värde: 86 Hz

(5000/min)

Gäller endast aggregat

2BH.−..N.1−. och 2BH.−..N.3−.

med maskinmonterade omriktare

2FCxxxx−1NE00

10,00 Inställning för aggregat upp till 5,5 kW

25,00

Inställning för aggregat på 7,5 kW

0,00 {0,02 s} 1300,00 Referens: frekvensändring 0 Hz ...

C0011

610.44521.65.000 34 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Driftkod Möjliga inställningar VIKTIGT

Nr. Beteckning Tillverkare Inställningsintervalll

C0013 Nedvarvningstid

eftersträvat

huvudvärde

C0015 U/f−

märkfrekvens

C0016 Umin−ökning

(startspänning)

Driftsättning

Gäller endast aggregat

2BH.−..N.1−. och 2BH.−..N.3−.

med maskinmonterade omriktare

2FCxxxx−1NE00

10,00 Inställning för aggregat upp till 5,5 kW

20,00

Inställning för aggregat på 7,5 kW

0,00 {0,02 s} 1300,00 Referens: frekvensändring C0011 ... 0

Hz

Gäller endast aggregat

2BH.−..N.1−. och 2BH.−..N.3−.

med maskinmonterade omriktare

2FCxxxx−1NE00

52,70 Inställning för aggregat2BH.-..N.3-.

90,90

Inställning för aggregat2BH.-..N.1-.

7,50 {0,02 Hz} 960,00 UN

[ V ]

C0015[ Hz]

* fr

[ Hz]

Ur

[ V ]

U N = omriktarens

anslutningsmärkspänning

U r = motorns märkspänning enligt

typskylt, beroende på koppling fr =

motorns märkfrekvens enligt

typskylt

Inställningen gäller för hela

nätspänningsområdet som är

tillåtet för drift av omriktaren

0,00 {0,01 %} 40,00 Beroende på modell

Lastoberoende ökning av

motorspänningen vid låga varvtal:

Referens: motorns märkspänning

(C0090)

Inställningen gäller för hela

nätspänningsområdet som är

tillåtet för drift av omriktaren

© Gardner Denver Deutschland GmbH 35 / 50 610.44521.65.000


Driftsättning

5.3 Start av aggregat

På 32 beskrivs hur förinställda parametrar kan ändras med hjälp av styrdosan..

INFORMATION

Om inget värde har ställts in i förväg, kommer drivningen att rotera med minimifrekvensen som

finns inställd i driftkod C0010!

Inställt värde för eftersträvad förskjutning i C0140 lagras och tillämpas vid varje Igångsättning

Inställt värde för eftersträvad förskjutning i C0140 kommer att adderas till övriga inställda värden!

Funktionen möjliggör bl.a. inställning av varvtal som ligger mellan de fasta varvtalen. Exempel:

– fast varvtal enligt inställning på plintklämma = 67 Hz (4000/min)

– C0140 = -7 Hz

– resulterande varvtal = 60 Hz (3600/min)

Inkopplingsprocedur Anmärkning

1. Anslut styrdosan.

2. Förvissa dig om att driftspärren är tillslagen.

3. Öppna kranen i sug− eller tryckledningen.

4. Slå på nätspänningen.

5. Efter ca. 2 sek visas "Disp"−tablån i

styrdosan med inställt tilläggsvärde för

driftkod C0140.

6. Bläddra til−tablån, för att genomföra nya

inställningar av driftparametrar.

7. Tryck.

8. Ställ in minsta utfrekvens (C0010).

Fabriksinställning: 10,00 Hz (600/min)

9. Ställ in maximal utfrekvens (C0011).

Fabriksinställning: 86,00 Hz (3000/min)

10. Ställ in uppvarvningstiden Tir (C0012).

Fabriksinställning:

10,00 sfrekvensomriktare upp till5,5 kW

25,00 sfrekvensomriktare7,5 kW

11. Ställ in nedvarvningstiden Tif (C0013) .

Fabriksinställning:

10,00 sfrekvensomriktare upp till5,5 kW

20,00 sfrekvensomriktare7,5 kW

Set

[f]

C0011

C0010

0% 100%

610.44521.65.000 36 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH

misc00

misc002

Klämma X3/28 = LOW

På bildskärmen blinkar 0I40.

Därmed hoppar du över

driftkoderna för utfrekvens

(C0050), motorspänning

(C0052) och skenbar

motorström (C0054).

Efter att driftspärren öppnats

roterar motorn med den

hastighet som motsvarar

inställd frekvens i C0010, eller

fortare!

C0011

Tir tir

*

f 2 f 1

tir = eftersträvad uppvarvningstid

C0011

Tir tir

*

f 2 f 1

tif = eftersträvad nedvarvningstid


Grundinställningarna har nu genomförts. Driften kan startas:

Starta drivning

12. Ange eftersträvat värde.

Anmärkning

Driftsättning

A) med styrdosa

B) med potentiometer vid klämmor 7, 8, 9

Ställ in önskad utfrekvens i

driftkod C0140.

Inställningarna för minsta

utfrekvens i C0010 och

eftersträvad förskjutning i

C0140 adderas!

C) val av fast varvtal med klämma

Klämma E3 E4

34 Hz (2000/min) HIGH LOW

67 Hz (4000/min) LOW HIGH

13. Öppna driftspärren.

14. Drivningen kör nu med inställd frekvens.

Verklig utfrekvens kan avläsas i kod C0050.

50 Hz (3000/min) HIGH HIGH

Set Disp SubCode Para H / L

misc002

KlämmaX3/28 = HIGH

Om drivningen inte skulle gå

igång, tryck på .

© Gardner Denver Deutschland GmbH 37 / 50 610.44521.65.000


Drift

5.4 Stänga av aggregat

Stanna:

1 Slå till driftspärren (plintklämma X3/28 =

LOW)

2 Koppla från driftspänningen.

3 Stäng spärranordningen i insugnings− /

tryckledningen.

6 Drift

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan leda till allvarliga och livshotande

personskador!

Har du läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet

"Säkerhet" ( 5)

I annat fall får du inte arbeta med eller vid

aggregatet!

Starta och stanna

Se avsnitt Driftsättning: ( 30)

Viktiga anvisningar under driften

VARNING

Risk för brännskador från aggregatets heta

ytor och från heta medier!

Aggregatets yttemperatur kan nå 160 °C .

Aggregatet får ej vidröras under drift. Låt

svalna efter att det stannat.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för överhettning p.g.a. höga

yttemperaturer!

Aggregatets yttemperatur kan nå 160 °C .

Temperaturkänsliga delar, t.ex. ledningar eller

elektroniska komponenter, får inte beröra

aggregatets ytor..

VAR FÖRSIKTIG

Risk för överhettning!

Eventuellt förekommande varmhållningssystem

får inte vara inkopplade under driften!

VAR FÖRSIKTIG

Kondensvatten som bildas i motorn kan

förorsaka rost!

På motorer med tillslutna

kondensvattenöppningar:

Avlägsna pluggarna då och då för att låta

eventuellt vatten rinna ur.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för lagerskador!

Undvik hårda mekaniska slag både vid drift och

stillestånd.

7 Urdrifttagning eller längre

driftuppehåll

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga eller livsfarliga

personskador!

Har du läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet

"Säkerhet"? ( 5)

I annat fall får du inte arbeta med eller vid

aggregatet!

7.1 Förberedelse

VAR FÖRSIKTIG

Kondensvatten som samlas i motorområdet

kan förorsaka rostbildning!

På motorer med tillslutna

kondensvattenöppningar:

Avlägsna pluggarna då och då för att låta

eventuellt vatten rinna ur.

Gå tillväga på följande sätt före urdrifttagning

eller en längre tids uppehåll:

1 Koppla från aggregatet.

2 Stäng spärranordningen i insugnings− och

tryckledningen om den finns.

3 Koppla från aggregatet från spänningskällan.

4 Gör aggregatet trycklöst.Öppna rör/slangar

långsamt och försiktigt så att under− eller

övertrycket i aggregatet jämnas ut.

5 Lossa sugledningen och tryckledningen.

6 Tillslut ljuddämparna på insugnings− och

trycksidan med pluggar.

610.44521.65.000 38 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


7.2 Förvaringsvillkor

Aggregatet måste förvaras vid särskilda

omgivningsvillkor för att inte skador ska uppstå:

torrt,

dammfritt,

ringa vibrationer (max. vibrationshastighet veff

= 2,8 mm/s).

omgivningstemperatur: max. 40 °C.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för överhettning p.g.a. höga

temperaturer!

Förvaring i omgivningstemperaturer över 40 °C

kan leda till skador på lindningen och kräva fler

fettbyten.

Smörjning av rullager efter en längre tids

förvaring

Det kan förekomma att nya aggregat till att börja

med ställs in på lagret efter leverans.

Om då tiden från leverans till idrifttagning

överskrider följande tidsrymd måste rullagren

smörjas på nytt:

Vid gynnsamma förvaringsvillkor (som angivs

ovan):

– 4 Jahre

Vid ogynnsamma förvaringsvillkor (t.ex. hög

luftfuktighet, salthaltig luft, sand− eller

dammhaltig luft):

– 2 Jahre

I dessa fall måste öppna rullager smörjas på nytt

och slutna rullager bytas ut helt.

Eftersom precisa anvisningar behövs vad

beträffar underhåll och fettyper, var god kontakta

tillverkaren.

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan förorsaka allvarliga och livsfarliga

personskador!

Alla underhållsarbeten på aggregatet måste

ovillkorligen utföras av Service!

Underhållsarbeten på aggregatet får bara

utföras av innehavaren själv om den tillhörande

underhållsmanualen finns tillgänglig!

Den kan erhållas från tillverkaren!

Urdrifttagning eller längre driftuppehåll

Idrifttagning efter en längre tids uppehåll eller

magasinering:

Följande arbeten måste genomföras innan

aggregatet kan tas idrift efter en längre tids

uppehåll eller magasinering:

Mät motorns isolationsmotstånd. Vid värden

1 k per Volt märkspänning måste lindningen

torkas.

Oxidskiktet i frekvensomriktarens

kondensatorer måste formeras. Var god

kontakta tillverkaren.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 39 / 50 610.44521.65.000


Underhåll

8 Underhåll

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan leda till svåra skador eller t.o.m.

dödsfall!

Har du läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet

"Säkerhet"? ( 5)

I annat fall får du inte arbeta med eller vid

aggregatet!

8.1 Avhjälpande underhåll

8.1.1 Driftfel i sidokanalfläkt

VARNING

Icke fackmässig hantering av aggregatet

kan leda till svåra skador eller t.o.m.

dödsfall!

Alla underhållsarbeten på aggregatet måste

ovillkorligen utföras av Service!

Underhållsarbeten på aggregatet får bara

utföras av innehavaren själv om den tillhörande

underhållsmanualen finns tillgänglig!

Den kan erhållas från tillverkaren!

Fel Orsak Åtgärd Åtgärdat

av

Driftfel i

frekvensomrikta

re när reglering

inkopplas Se

även: 42

Sidokanalfläkte

n sätter inte

igång

Sidokanalfläkte

Fläkthjulet kärvar.

Öppna vakuumpump−/kompressorlocket.

Avlägsna fasta partiklar och gör rent.

Kontrollera och rätta till löphjulets

spaltinställning vid behov.

Service*)

Service*)

Defekt löphjul. Byt ut löphjulet. Service*)

Defekt rullager på motorn eller

på vakuumpump− /

kompressorn.

Drosseln motsvarar inte

uppgifterna på märkplåten.

Brott i en ledning i

strömförsörjningen

Mellanledsspänning för svag

(röd lysdiod blinkar snabbt,

styrdosan visar: Lu)

Matningsdonet spärrat (grön

lysdiod blinkar, styrdosan

visar:)

Byt ut motorlagret eller vakuumpump- /

kompressorlagret.

Service*)

Minska drosseln. Service*)

Rengör vid behov filter, ljuddämpare och

anslutningsrör.

Åtgärda brottet med säkringar, plintklämmor

eller tilledningar

Service*)

Elektriker

Kontrollera anslutningsspänningen. Elektriker

Öppna driftspärren. Det kan finnas olika

driftspärrar.

Innehavare

n

Eftersträvat värde = 0. Ange nytt eftersträvat värde. Innehavare

n

Ett driftfel har mottagits. Åtgärda problemet. Elektriker

Innehavare

n

Defekt motorledning. Motorleitung prüfen. Elektriker

n går ojämnt Motorns matning för låg eller för

hög.

Kontrollera driftinställningarna

(C0015, C0016).

610.44521.65.000 40 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Underhåll

Fel Orsak Åtgärd Åtgärdat

av

Sidokanalfläkte

n når inte

önskat varvtal /

Ingen eller

endast liten

tryckdifferens

Sidokanalfläkte

n roterar,

eftersträvade

värden är "0"

Motorn upptar

för stor ström

Onormala ljud i

gasströmningen

Onormalt

driftljud

Otät fläkt

Anläggningen är otät. Täta anläggningen. Innehavare

n

Defekt axeltätning. Byt ut axeltätningen. Service*)

Transportgasens täthet avviker. Tag med tryckvärdena i beräkningen.

Rådgör med vår serviceavdelning.

Service

Skovelprofilen har förändrats

pga. nedsmutsning.

Eftersträvat intervall felinställt på

DIP−brytare.

Inställning för max. utfrekvens

för låg.

Minsta inställda utfrekvens > 0

Hz (fabriksinställning = 10 Hz)

Ett eftersträvat värde har ställts

in i C0140 (inställningen av

C0140 lagras i matningsdonets

minne)

Inställningen i C0016 är för hög

eller för låg.

Rengör löphjulet, kontrollera slitaget och byt

ut löphjulet vid behov.

Anpassa DIP−brytarens läge till

föreliggande analogsignal

Service*)

Elektriker

Öka C0011.

Elektriker

Högsta tillåtna värde = 87 Hz (5000/min) för Innehavare

2BH11 ... 2BH18.

n

Högsta tillåtna värde = 70 Hz (4200/min) för

2BH19

Drivegenskaperna får endast ändras i

undantagsfall! (ställ in C0010 = 0 Hz)

Elektriker

Innehavare

n

Ev. kan C0140 ställas in på 0 Hz. Elektriker

Innehavare

n

Korrigera inställt värde Elektriker

Innehavare

n

För stort flöde. Rengör rörledningar. Vid behov, installera

rör med större diameter.

Smutsig ljuddämpare. Rengör ljuddämparens insatser, kontrollera

tillståndet och byt ut dem vid behov.

Kullagren saknar fett eller är

defekta.

Ljuddämparens tätningar är

defekta.

Defekta tätningar i

motorområdet.

*) Behebung durch den Betreiber nur, wenn die Instandhaltungsanleitung vorliegt!

8.1.2 Indikering av driftsituation på frekvensomriktare

Lysdiod

röd grön

Driftsituation

släckt tänd Frekvensomriktaren är inte spärrad

Innehavare

n

Service*)

Smörj kullagren eller byt ut dem. Service*)

Kontrollera ljuddämparens tätningar och byt

ut dem vid behov.

Kontrollera motorns tätningar och byt ut

dem vid behov.

tänd tänd Nätet inkopplat och automatisk start är spärrad

släckt Blinkar

långsamt

Frekvensomriktaren är spärrad

släckt blinkar snabbt Identifiering av motorparametrar pågår

blinkar snabbt släckt För låg spänning

Blinkar

långsamt

släckt Driftfel föreligger

Service*)

Service

© Gardner Denver Deutschland GmbH 41 / 50 610.44521.65.000


Underhåll

8.1.3 Felmeddelanden i styrdosa

Styrdos

a (PC) 1)

Störning Orsak Åtgärd Åtgärdas

av

ccr


(71)

ce1


(62)

ce2


(63)

ce3


(64)

ce4


(65)

ce5


(66)

ce6


(67)

ce7


(68)

EEr


(91)

ErP0


ErP19

Systemfel

Kommunikationsfel

i CAN−IN1 hos

sync−styrningen

Kommunikationsfel

i CAN−IN2

Kommunikationsfel

i CAN−IN1 hos

händelse− eller

tidstyrningen

BUS−OFF (många

kommunikationsfel

Styrledningarna påverkas av

störningar

Jordslinga i

ledningsinstallationen

CAN−IN1−ojektet mottar

inkorrekta data eller

kommunikationen är bruten

CAN−IN2−ojektet mottar

inkorrekta data eller

kommunikationen är bruten

CAN−IN1−ojektet mottar

inkorrekta data eller

kommunikationen är bruten

Frekvensomriktaren har tagit

emot för många inkorrekta

meddelanden och kopplat ur

databussen

CAN Time−Out Vid fjärrmanöver via

systembuss (C0370):

Slavenheten svarar inte.

Utebliven kvittens i

kommunikationen

Funktionsmodulen

för systembussen

(CAN) för

styranslutningen

slår om till läge

"Varning" eller

"BUS−OFF"

Kommunikationsfel

vid fjärrmanöver

via systembuss

(C0370)

CAN−styrenheten meddelar

läge "Varning" eller

"BUS−OFF"

Inget svar från korrespondent

eller saknas

Externt fel Extern givare signalerar ett fel

(plintklämma X3/E2 = LOW)

Bruten

kommunikation

mellan styrdosa

Kontrollera styrledningens

skärmning.

Åtgärda jordslingan.

Kontrollera att bussmodulens

kontakt och placering.

Kontrollera sändaren.

Kontrollera att bussmodulens

kontakt och placering.

Kontrollera sändaren.

Kontrollera att bussmodulens

kontakt och placering.

Kontrollera sändaren.

Elektriker

Service

Service

Service

Kontrollera att bussen har ett Service

avslutningsmotstånd.

Kontrollera ledningarnas

skärmövergång.

Kontrollera anslutningen till

skyddsjorden.

Kontrollera bussbelastningen,

minska överföringshastigheten

vid behov.

Kontrollera systembussens Service

ledningar.

Kontrollera systembussens

konfiguration.

Kontrollera att bussen har ett Service

avslutningsmotstånd.

Kontrollera ledningarnas

skärmövergång.

Kontrollera anslutningen till

skyddsjorden.

Kontrollera bussbelastningen,

minska överföringshastigheten

vid behov.

Kontrollera att bussen har ett Service

avslutningsmotstånd.

Kontrollera ledningarnas

skärmövergång.

Kontrollera anslutningen till

skyddsjorden.

Kontrollera bussbelastningen,

minska överföringshastigheten

vid behov.

Åtgärda det externa felet. Betreiber

Kvittera felet EEr genom att:

Koppla in nätet igen

eller X3/E1 = HIGH

(TRIP−Reset)

Diverse Var god kontakta tillverkaren

610.44521.65.000 42 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Underhåll

Styrdos

a (PC) 1)

Störning Orsak Åtgärd Åtgärdas

av

och maskin

H05


(105)

Internt fel Var god kontakta tillverkaren

LU För låg spänning i För liten nätspänning Kontrollera

Elektriker

mellanled

anslutningsspänningen.

För liten spänning i DC−grupp Kontrollera försörjningsmodulen.

400 V−frekvensomriktare Anslut frekvensomriktaren till rätt

ansluten till 230 V

spänning.

OC1 Kortslutning Kortslutning Sök orsaken till kortslutningen; Innehavare


kontrollera motorledning. n Elektriker

(11)

Kapacitiv matningsström i Använd motorledning som är Elektriker

motorledningen för hög kortare eller har mindre

kapacitans.

OC2 Jordfel

En av motorns faser har Kontrollera motorn; kontrollera Elektriker


kontakt med jord

motorledningen.

(12)

Kapacitiv matningsström i Använd motorledning som är

motorledningen för hög kortare eller har mindre

kapacitans.

Överbelastning i Inställd uppvarvningstid Förläng uppvarvningstiden. Innehavare

frekvensomriktare

vid uppvarvning

(C0012) för kort

Inställd Umin−ökning (C0016)

för stor eller för liten

Kontrollera matningsdonet.

Korrigera inställt värde

n

Endast för omriktare

2FCxxxx−2NE00 monterade i

kopplingsskåp:

Inställd U/f−märkfrekvens

(C0015) för liten

Korrigera inställt värde

För stor tryckskillnad Kontrollera tryckskillnaden i

anläggningen.

Sidokanalfläkten startar i strypt Förläng uppvarvningstiden.

läge

Öppna ventiler.

Fläkthjul är fastklämt Utför reparation av sidokanalfläkt. Service *)

OC3


(13)

Kortslutning Defekt motorledning Kontrollera ledningsinstallation. Elektriker

Kortslutning i motorlindning Kontrollera motor.

OC4 Överlast i Inställd nedvarvningstid Förläng nedvarvningstiden. Innehavare

matningsdon (C0013) för kort

n

(14) under nedvarvning

Effektutmatning för hög vid

generatordrift

OC5 Matningsdonet Överlast för lång eller inträffar Kontrollera sidokanalfläktens Innehavare

överlastat i för ofta

utförande..

n

(15) stationär drift

OC6 Överlast av motor Motor har överlastats termiskt. Kontrollera sidokanalfläktens Innehavare

(I2 x t − överlast) t.ex. genom:

utförande.

n

(16)

otillåten permanentström

upprepade eller för långa

accelerationsförlopp

OH Kyllamellers För hög omgivningstemperatur Låt matningsdonet svalna och Innehavare

temperatur > +85

sörj för en bättre ventilation. n

(50) °C

OH Kyllamellers Otillåtet höga strömmar eller Rengör kyllamellerna.

temperatur > +80 för många och långvariga

© Gardner Denver Deutschland GmbH 43 / 50 610.44521.65.000


Underhåll

Styrdos

a (PC) 1)

Störning Orsak Åtgärd Åtgärdas

av

°C

accelerationer

OH3


(53)

OH4


(54)

OU


Motorns

temperaturövervak

ning har löst ut

Överhettning av

frekvensomriktare

Överspänning i

mellanled

Motor för varm p.g.a. otillåtet

höga strömmar eller för många

och långvariga accelerationer

Kontrollera sidokanalfläktens

utförande.

Kontrollera lasten, byt ev. ut

tröga eller defekta lager.

Kontrollera sidokanalfläktens

utförande..

Innehavare

n

Service *)

Innehavare

n

Fläkthjul är fastklämt Utför reparation av sidokanalfläkt. Service *)

Ingen PTC−utlösare eller

temperaturbrytare ansluten

eller defekt

Frekvensomriktarens inre för

varmt

Anslut/reparera PTC−utlösaren

eller temperaturbrytaren

Reducera

frekvensomriktarens

belastning.

Förbättra kylningen.

Nätspänningen för hög Kontrollera

spänningsförsörjningen.

Service

Innehavare

n

Elektriker

Bromsdrift Förläng nedvarvningstiderna.. Innehavare

n

Krypande jordström på

motorsida

Kontrollera om jordfel

förekommer i motor eller

motorledning (elektrisk

frånskiljning av motor och

frekvensomriktare)

Pr5


(79)

Internt fel Defekt EEPROM Var god kontakta tillverkaren

1 Värden i parentes: felnummer som visas i ett PC−baserat operatörsystem (utvecklas för närvarande).

*) Innehavaren får endast genomföra reparationen om underhållsmanualen finns till hands!!

8.1.4 Återställa felmeddelanden

(TRIP−RESET)

1

3

X3

20 288888888

88888

8

PS


Hi Hz

%sh

rpm °C

m

V A

Lo2
PS

01 61 000 1880Hr

Hi Hz

%sh

rpm


°C

m

V A

Lo

5

OFF 4 6 ON

ne2bhxn355

Fig. 25: Återställa felmeddelanden (TRIP−RESET)

Nollställning av frekvensomriktaren efter ett

mottaget driftfel (TRIP−reset):

Anslut styrdosan till kommunikationsporten

medan drift fortfarande pågår.

Notera felmeddelandet som visas på

styrdosans skärm.

Slå till driftspärren på frekvensomriktaren.

Koppla aggregatet från nätet.

Undersök felet och åtgärda.

Koppla in aggregatet igen..

INFORMATION

Elektriker

Ett fel som utlösts av ett externt don och som

visas med ett "EEr" på skärmen kan du

nollställa med en HIGH−LOW−signal vid

klämma E1 efter att du åtgärdat felet.

610.44521.65.000 44 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


8.2 Service / kundtjänst

För arbeten som inte är beskrivna i denna

driftinstruktion (i synnerhet inbyggnad av

reservdelar samt underhålls− och

reparationsarbete) står vår Service till förfogande.

Tänk på följande när du ska skicka aggregatet

till tillverkaren:

Aggregatet måste levereras komplett, dvs inte

demonterat.

Aggregatets originala markplåt måste finnas

kvar på maskinen, vara komplett och i läsbart

skick. Tillverkarens garantier för defekta

aggregat gäller inte för aggregat som saknar

eller har förstörd originalmärkplåt.

Vid garantianspråk skall användningsvillkor,

drifttid osv meddelas tillverkaren och även

ytterligare detaljerade uppgifter på förfrågan.

Aggregatet får inte utgöra en fara för

servicepersonalen.

– Om aggregatet använts för farliga ämnen

måste det dekontamineras.

– Aggregatet måste åtföljas av ett

dekontamineringsintyg ( 45).

8.3 Dekontaminering und

dekontamineringsintyg

VARNING

Farliga antändliga, frätande eller giftiga

ämnen!

Till skydd för miljön och personer gäller:

Aggregat som har varit i beröring med farliga

ämnen måste ovillkorligen dekontamineras

innan de skickas vidare till en verkstad!

För att intyga att dekontaminationen har

genomförts måste en s.k.

dekontaminationsförklaring medfölja aggregatet

vid leverans till verkstaden.

Ett formulär kan beställas hos tillverkaren.

9 Avfallshantering

Avfallshantering

Aggregatet ska skrotas av lämplig

återvinningsplats eller specialiserad firma.

Metaller och plaster ska återvinnas.

Kretskort ska omhändertas.

För mer information om skrotning av aggregat,

kontakta Service.

© Gardner Denver Deutschland GmbH 45 / 50 610.44521.65.000


EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare: Gardner Denver Deutschland GmbH

Postfach 1510

D-97605 Bad Neustadt / Saale

Dokumentationsombud: Holger Krause

Postfach 1510

D-97605 Bad Neustadt/Saale

Beteckning:

Sidokanalkompressor i G-serien

G-BH1e, G-BH7e

Typer 2BH1...-..N, 2BH7...-..N,

2BH1...-..L, 2BH7...-..L

Ovan beskrivna sidokanalkompressor uppfyller kraven i den tillämpliga harmoniserade

gemenskapslagstiftningen nedan:

2004/108/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om

upphävande av direktiv 89/336/EEG

2006/42/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om

ändring av direktiv 95/16/EG

Tillämpade harmoniserade standarder:

Skyddsmålen enligt direktiv 2006/95/EG har följts

EN 1012-1:1996 Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 1: Kompressorer

EN 1012-2:1996 Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2: Vakuumpumpar

EN 50178:1197 Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer

EN 61800-

3:2004

Bad Neustadt/Saale, 29.12.2009

(Ort och datum för utfärdandet)

e.u. Fred Bornschlegl

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 3: EMC-fordringar och speciella provningsmetoder

(Namn och funktion) (Underskrift)

664.44521.65.000

610.44521.65.000 46 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


Formulär för intyg om riskfri produkt

Formulär för intyg om riskfri produkt

Försäkran om att produkten inte utgör en hälsorisk eller miljörisk

För att trygga säkerheten för våra anställda och för att följa lagkraven vid hanteringen av hälso- och miljöfarliga ämnen måste

denna försäkran vara fullständigt ifylld och bifogad varje insänt aggregat/system.

Utan en fullständigt ifylld försäkran är en reparation/avfallshantering inte möjlig och förseningar är oundvikliga!

Försäkran ska fyllas i och undertecknas av kundens auktoriserade fackpersonal.

Vid försändelse till Tyskland ska försäkran fyllas i på tyska eller engelska.

Försäkran ska fästas utanpå förpackningen vid leverans.

Informera ev. speditionsfirma.

1. Produktbeteckning (typ):

2. Serienummer (No. BN):

3. Anledning för insändande:

4. Aggregatet/systemet

har inte kommit i kontakt med farliga ämnen. Vid reparationen/avfallshanteringen föreligger inga risker för människor eller

miljö. Gå till "6. Rättsligt bindande förklaring“

har kommit i kontakt med farliga ämnen. Gå till "5. Upplysningar om kontaminering“

5. Upplysningar om kontaminering

Aggregatet/systemet har använts inom följande användningsområde:

och kom i kontakt med följande deklarationspliktiga eller hälso-/miljöfarliga ämnen:

Handelsnamn: Kemisk beteckning: Klass av farligt gods:

Aggregatet/systemet har i enlighet med bruksanvisningen tömts och sköljts samt rengjorts på utsidan.

Säkerhetsdatablad enligt gällande föreskrifter är bilagda ( blad).

Vid hanteringen är följande säkerhetsåtgärder nödvändiga (t.ex. personlig skyddsutrustning):

(komplettera på separat blad vid behov)

Egenskaper (t.ex. giftig, lättantändlig,

frätande, radioaktiv):

6. Rättsligt bindande förklaring

Jag försäkrar att uppgifterna är sanningsenliga och fullständiga, och att jag som undertecknare kan bedöma detta.

Vi är medvetna om att vi är ansvariga för skador som uppstår genom ofullständiga och oriktiga uppgifter. Vi förpliktar oss att

friställa uppdragstagaren från skadeståndsanspråk av tredje man, som uppstår genom ofullständiga och oriktiga uppgifter. Vi är

medvetna om att vi är direkt ansvariga gentemot tredje part oberoende av denna förklaring – särskilt vad beträffar

uppdragstagarens medarbetare som utför reparationen/avfallshanteringen.

Företag/institut:

Namn, position: Tel.:

Gata: Fax:

Postnummer, Ort:

Land: Stämpel:

Datum, underskrift:

© Gardner Denver Deutschland GmbH 610.00250.65.905

Postfach 1510 Tel.: +49 7622 392 0 E-post: er.de@gardnerdenver.com 10.2009

97605 Bad Neustadt Fax: +49 7622 392 300 Internet: www.gd-elmorietschle.com Svenska

© Gardner Denver Deutschland GmbH 47 / 50 610.44521.65.000


610.44521.65.000 48 / 50 © Gardner Denver Deutschland GmbH


© Gardner Denver Deutschland GmbH 49 / 50 610.44521.65.000


Elmo Rietschle is a brand of

Gardner Denver‘s Industrial Products

Group and part of Blower Operations.

www.gd-elmorietschle.de

er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver

Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58

79650 Schopfheim · Deutschland

Tel. +49 7622 392-0

Fax +49 7622 392-300

Gardner Denver

Deutschland GmbH

Industriestraße 26

97616 Bad Neustadt · Deutschland

Tel. +49 9771 6888-0

Fax +49 9771 6888-4000

More magazines by this user
Similar magazines