Broschyr om avgifter - Simrishamn Kommun

simrishamn.se

Broschyr om avgifter - Simrishamn Kommun

Avgifter

2013

Avgifter inom vård och omsorg

Socialförvaltningen informerar


Riksdagen beslutade i november 2001 om nya

regler för avgifter inom äldre- och handikapp-

omsorgen (prop. 2000/01:149).

Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får

ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd

enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL).

Lagen trädde i kraft 2002-07-01.


Avgiftsutrymme

För att kunna fatta beslut om hemtjänst-, hemsjukvårdsavgift

måste kommunen räkna ut avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymme = inkomster - kostnader

Så här räknas avgiftsutrymmet fram:

Inkomster:

+ Pension / ATP

+ Inkomst av kapital

+ Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag

+ Övriga inkomster

- Skatt

Kostnader:

- Hyra / boendekostnad

- Minimibelopp

- Individuellt belopp (t.ex. fördyrande kost)

+ Avdrag (tv-avgift, el, möbler m.m.)

Avgiftsutrymme = inkomster - kostnader

För att räkna ut hemtjänst-, hemsjukvårdsavgiften fastställs

avgiftsutrymmet som multipliceras med en procentsats.

Procentsatsens storlek styrs av vilken hemtjänst-, hemsjukvårdsnivå

du har. Se vidare under rubriken Avgifter.

1 januari 2013 anpassade kommunen avgifterna för hemtjänst

och hemsjukvård efter den nya prisnivån.


Inkomster

Med inkomst menas den inkomst som du/ni beräknas få under

innevarande kalenderår, med undantag för beräkning av inkomstslaget

kapital.

Inkomst av kapital ska grundas på den faktiska inkomsten per

den 31december året innan, efter ett skatteavdrag med 30 %. I

övrigt beräknas inkomst enligt skattelagstiftningen.

När det gäller makar/registrerade partners räknas inkomsterna

som gemensamma vid bestämmandet av avgiftsunderlaget.

Föräldrars inkomst räknas när hemtjänstinsatserna avser barn.

Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag

BTP räknas som inkomst från den dag (aktuellt år) du/ni varit

berättigad till BTP/bostadsbidrag från pensionsmyndigheten/

försäkringskassan. Om du/ni inte har sökt BTP/bostadsbidrag,

ska du/ni snarast göra detta. Om man inte söker BTP/bostadsbidrag,

kan kommunen schablonberäkna hur mycket du/ni är

berättigad till i BTP/bostadsbidrag.


Hyra/boendekostnad

Hyrd bostad

Faktisk hyreskostnad exkl. hushållsel. Om uppvärmning, sophämtning

och/eller vatten ej ingår i hyran ska dessa kostnader

läggas till enligt de schabloner pensionsmyndigheten/försäkringskassan

använder vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer

(BTP).

Bostadsrätt/Egen fastighet

Kommunen använder samma regler som pensionsmyndigheten/

försäkringskassan använder när de beräknar BTP för fastställande

av hyreskostnaden. Hemförsäkring och hushållsel ingår ej

i hyran, då hänsyn till detta tas i minimibeloppet.

Dubbel boendekostnad för ensamboende

Lägenhetshyror som avser tidigare permanentbostad före flyttning

till särskilt boende får läggas till boendekostnader upp till

tre månader från den dag man flyttade in på särskilt boende.

Boendekostnader i egen fastighet eller bostadsrätt som avser

tidigare permanentbostad före flyttning till särskilt boende får

läggas till boende-kostnaden. Detta gäller upp till fem månader

från den dag man flyttade in på särskilt boende.


Minimibelopp/förbehållsbelopp

Följande minimibelopp gäller för 2013:

I ordinärt boende

Ensamboende från och med 65 år 5 023 kr

yngre än 65 år 5 525 kr

Makar/sammanboende

från och med 65 år 4 245 kr/person

yngre än 65 år 4 670 kr/person

I särskilt boende

Ensamboende från och med 65 år 4 670 kr

yngre än 65 år 5 137 kr

Med förbehållsbelopp avses det belopp som du/ni har rätt att

behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet,

kommunal hälso- och sjukvård och trygghetslarm.

I förbehållsbeloppet ingår minimibeloppet som till storlek är

reglerad i socialtjänstlagen.

Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet

till en högre nivå än den angivna lägsta nivån (minimibeloppet).

Det ska vara kostnader av varaktig karaktär (minst

sex månader) och till ett icke oväsentligt belopp. Några exempel

på när förbehållsbeloppet kan höjas är om man har fördyrande

kost, kostnader för god man/förvaltare, fritidsaktiviteter för

yngre funktionshindrade.


Bor du på särskilt boende eller har matdistribution kommer

kommunen att automatiskt höja minimibeloppet för fördyrande

kost

I några undantagsfall får kommunen bestämma förbehållsbeloppet

till en lägre nivå än vad som framgår av lagen. Detta sker

om du/ni inte har en kostnad som minimibeloppet ska täcka,

därför att denna kostnad antingen:

· ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet,

· ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller

· tillhandahålls kostnadsfritt.

Minimibeloppet ska täcka utgifter för:

· Livsmedel · Möbler, husgeråd

· Kläder, skor · Dagstidning, TV, telefon

· Fritid, resor · Hushållsel

· Hygien · Hemförsäkring

· Förbrukningsvaror

· Öppen hälso- och sjukvård

samt läkemedel

· Tandvård

Minimibeloppet ändras varje år med utgångspunkt från basbeloppet.

Prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kr


Avgifter

Summan av avgifterna enligt punkt A–E* får inte

överstiga 1 780 kr/månad (2013 års prisnivå)

*undantag är hyra för tillfälliga behov av hjälpmedel och hämtning

av hjälpmedel, se punkt C.

A. Hemtjänst-, hemsjukvårdsinsatserna delas upp i två nivåer

och en procentsats multipliceras med avgiftsutrymmet för att

räkna ut avgiften.

Nivå 1 1—10,99 timmar/månad 75 %

Nivå 2 11—≤ timmar/månad 100 %

Kommunens självkostnadspris är 350 kr/timme.

Vid enstaka insatser är lägsta avgift 175 kr/kalender månad.

• Hemtjänstavgift för boende i särskilt boende tas ut enligt nivå 2.

• Avgiften för hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatserna får ej överstiga

kommunens självkostnad.

• I avgiften för hemtjänst ingår ej avgift för matdistribution. Denna tas ut

som separat avgift.

• Vid frånvaro vid tex sjukhusbesök debiteras avgiften vid påbörjad respektive

avslutad vård och omsorg med hel eller halv månad. Halv månad

är 1-14 dagar och hel månad är 15 dagar och uppåt.


B. Matdistribution

Avgiften avser utkörning av mat och är 270 kr/månad och

hushåll.

C. Tekniska hjälpmedel

För utprovning, installation och uppföljning av hjälpmedel betalar

du en engångsavgift på 350 kronor.

För tillfälliga behov av hjälpmedel som provas ut i samband

med operation eller skada och lånas ut under max 6 månader tas

även en hyra ut på 100 kr/månad oberoende av antalet hjälpmedel.

Har man permanent behov av hjälpmedel så är dessa avgiftsfria.

Vid hämtning av hjälpmedel tas en avgift om 410 kr per tillfälle

ut. Denna avgift ingår ej i maxtaxan. Sker återlämning av hjälpmedel

till kommunens hjälpmedelsförråd tas ingen avgift ut.

Vi uthyrning av hjälpmedel till personer som ej är folkbokförda i

kommunen tas en särskild avgift ut enligt beslut i SN 20030423.

D. Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 225 kr/månad i ordinärt boende.

E. Korttidsboende

Avgift tillkommer motsvarande nivå 2 enligt taxan för hemtjänst-

och hemsjukvårdsinsatser (A).

Avgiften beräknas per dag. Avgift för kost tillkommer och

räknas ej in under högkostnadsskyddet.


F. Måltidsavgift för särskilt boende

Avgiften för helkost är 2 890 kr/månad eller 96 kr/dag om man

vistas på korttidsboende.

G. Övriga måltidspriser

Middag i dagcentral/särskilt boende 52 kr

(avser pensionärer skrivna i Simrishamns kommun)

Matdistribution, portionspris 54 kr

Frukost 16 kr

Kvällsmat 18 kr

Kaffe med bröd 10 kr

Jämkning av kostersättning

Om du/ni har ett underskott i avgiftsunderlaget men ingen förmögenhet

större än 1,5 basbelopp (66 750 kronor år 2013) så

kommer måltidsavgiften att reduceras med samma belopp som

underskottet.

Beloppet kan aldrig reduceras mer än ditt/ert individuella minimibelopp

avseende fördyrande kost. Om du/ni har ett underskott

i avgiftsunderlaget men en förmögenhet större än 1,5 basbelopp,

kommer måltidsavgiften ej att reduceras med underskottet. Detta

mot bakgrund att lagen inte innebär ett allmänt försörjningsstöd.

Den fastighet den enskilde äger och är folkbokförd på

ska undantas vid beräkning av förmögenhet


Allmänna bestämmelser

Du/ni är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen behöver

för att kunna beräkna vilken avgift som ska debiteras, samt för

att kunna säkerställa att du/ni är förbehållen medel enligt förbehållsbeloppet.

• Om uppgifter inte lämnas efter förfrågan, kommer högsta avgift

att debiteras.

• Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan komma att ske i

efterhand.

• Avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens

storlek har ändrats t.ex. ändrade inkomstförhållande, ändrat

civilstånd, ändring av prisbasbeloppet m.m.

• Avgifter debiteras en månad i efterskott med 30 dagar till förfallodag.

• Den lägsta beloppsgränsen för att skicka faktura är enligt kommunens

policy 50 kr. Faktura kommer att skickas när den samlade

skulden överstiger 50 kr.

Överklagande

Beslut i frågor som rör avgiftens storlek kan överklagas genom

förvaltningsbesvär till:

Simrishamns kommun

Socialförvaltningen

272 80 Simrishamn


SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med

skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär

hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan

består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju

hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 000 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris hamn.

Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och

besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen

finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet

och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns

plats för fler! Simrishamn – en plats för livet.

Har du frågor eller funderingar så ta gärna kontakt med

avgiftshandläggaren

Tfn 0414-81 93 78, 81 94 26, nås säkrast mellan kl. 10 och 12.

Simrishamns kommun

Socialförvaltningen

272 80 Simrishamn

Tfn 0414-81 90 00

Fax 0414-174 17

www.simrishamn.se/omsorg-stod-och-vard

Socialförvaltningen

ADRESS: 272 80 Simrishamn

www.simrishamn.se

Foto: Bengt Bengtsson Folder reviderad 2013-01-21

More magazines by this user
Similar magazines