30.08.2013 Views

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs ... - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun<br />

goteborg@goteborg.se<br />

<strong>Stadsdelen</strong> <strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<strong>Högsbo</strong><br />

askimfroIundahogsbo@afh.goteborg.se<br />

Uppföljning efter tillsyn i stadsdelen<br />

Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

<strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<strong>Högsbo</strong> i <strong>Göteborgs</strong> kommun<br />

Bakgrund<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har genomfört tillsyn i stadsdelen <strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<strong>Högsbo</strong>,<br />

<strong>Göteborgs</strong> kornmun, av grundskola, grundsärskola samt av kommunens ansvarstagande<br />

för förskola och fritidshem (dm 43-2010:4949). Tillsynen genomfördes<br />

under våren 2012.<br />

Vid tillsynen tog <strong>Skolinspektionen</strong> ställning till i vad mån verksamheten ger<br />

barn och elever i stadsdelen förutsättningar att nå de nationella målen. <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömde om <strong>Göteborgs</strong> kommun uppfyller de krav som författningarna<br />

ställer på verksamheten.<br />

1 (5)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har i beslut den 11,18 och 20 juni 2012 förelagt <strong>Göteborgs</strong><br />

kommun att vidta åtgärder på flera områden där tillsynen visar att verksamheterna<br />

inte uppfyller författningarnas krav. <strong>Skolinspektionen</strong> har också under<br />

våren 2012 i totalt 20 skolbeslut förelagt huvudmannen att vidta åtgärder för att<br />

avhjälpa de brister tillsynen påvisat i skolornas verksamheter. Stadsdelsnämnden<br />

har i november 2012 kommit in med handlingar som visar vilka åtgärder<br />

som vidtagits.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av dessa inkomna handlingar där huvudmannen<br />

för samtliga skolor och verksamheter i stadsdelen redovisat vilka åtgärder som<br />

vidtagits med anledning av <strong>Skolinspektionen</strong>s anmärkningar och förelägganden.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har under perioden 7-14 maj 2013 genomfört uppföljningssamtal<br />

med rektorerna för <strong>Frölunda</strong>skolan, <strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke, Trollängsskolan,<br />

Björkåsskolan, <strong>Högsbo</strong>gårdsskolan, Västerhedsskolan, Skinteboskolan<br />

samt Nygårdsskolan. Slutligen genomfördes också uppföljningssamtal<br />

med ledningsgruppen för sektor utbudning i stadsdelen <strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<br />

<strong>Högsbo</strong>.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>. Box 2320,403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan 20<br />

Telefon: 08-586 080 00<br />

www.skolinspektionen.se


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

2(5)<br />

Beslut<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>Göteborgs</strong> kommun, med de undantag som<br />

framgår under rubriken "föreläggande" nedan, vidtagit sådana åtgärder att de<br />

brister som tidigare påtalats i verksamheterna i stadsdelen <strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<br />

<strong>Högsbo</strong> har avhjälpts.<br />

Avseende kvarstående brister, som beskrivs nedan, förelägger Skolirispektionen<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun enligt följande.<br />

Föreläggande<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) <strong>Göteborgs</strong><br />

kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.<br />

De vidtagna åtgärderna ska senast den 15 november 2013 redovisas för<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>.<br />

Trygghet och studiero<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Trygghet och studiero.<br />

- Ta ansvar för att rektorn för Trollängsskolan ser till att skolmiljön<br />

präglas av trygghet och studiero.<br />

- Se till att det vid Trollängsskolan och <strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke finns en<br />

plan mot kränkande behandling för varje verksamhet som anger vilka<br />

åtgärder som ska vidtas och hur de ska följas upp.<br />

Motivering<br />

I tillsynsbeslutet för Trollängsskolan påtalades att skolans plan mot kränkande<br />

behandling inte uppfyller författningarnas krav. Av inkomna handlingar och i<br />

mtervjuer med rektorn för Trollängsskolan frarnkommer att skolan vid uppföljningsbesöket<br />

saknar en plan mot kränkande behandling. Av intervju med<br />

rektorn framgår att skolmiljön, i samband med <strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning,<br />

inte i tillräcklig utsträckning präglas av trygghet och studiero. Rektorn för<br />

Trollängsskolan uppger att elevema inte är så trygga som rektorn förväntade<br />

sig. Skolans enkät visar att 73 procent av eleverna trivs i skolan, vilket är ett för<br />

lågt värde enligt rektorn.<br />

I tillsynsbeslutet för <strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke påtalades att skolan saknar en plan<br />

mot kränkande behandling. I intervju med rektorn framkommer att<br />

<strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke även vid uppföljningsbesöket saknar en sådan plan.


SKOLINSPEKTIONEN<br />

Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att huvudmannen och rektorerna<br />

inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa bristerna i arbetet med trygghet<br />

och studiero som påtalats i tillsynsbesluten. Verksamheten uppfyller därmed<br />

inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna.<br />

Författning<br />

5 kap. 3 § och 6 kap 8 § skollagen<br />

Lgr 111 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande<br />

Uppföljning och utveckling av utbildningen<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbHdningen.<br />

3(5)<br />

- Se till att det på huvudmannanivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete<br />

som består i planering, uppföljnmg och utveckling av utbildrungen.<br />

- Ta ansvar för att rektorerna och förskolecheferna för de skolor och förskolor<br />

där <strong>Skolinspektionen</strong> i tillsynsbeslut påtalat brister i det systematiska<br />

kvalitetsarbetet, ser till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete<br />

där utbildningarna planeras, följs upp och utvecklas.<br />

Motivering<br />

I tillsynsbeslutet för stadsdelen <strong>Askim</strong>-<strong>Frölunda</strong>-<strong>Högsbo</strong> påtalades att huvudmannens<br />

systematiska kvalitetsarbete brister. Även i förskolans verksamhet<br />

och i en stor del av stadsdelens skolor fann <strong>Skolinspektionen</strong> vid tillsynen art<br />

det systematiska kvalitetsarbetet brister.<br />

Av inkomna handlingar och genomförda intervjuer framgår att det på såväl<br />

huvudmannanivå som på skolenhetsnivå genomförs utvecldingsarbete i syfte<br />

att förbättra det systematiska kvahtetsarbetet. Införandet av en enhetlig struktur<br />

för planering, uppföljning och utveckling av utbildningen har påbörjats och<br />

ska användas i hela stadsdelen. Intervjuer och dokument visar att uppföljningar,<br />

utvärderingar och analyser av resultat och genomförda åtgärder ännu inte<br />

systematiskt används på skolenhets- och huvudmannanivå för att identifiera<br />

utvecklingsbehov och planera resultatförbättrande åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att huvudmannen, rektorerna<br />

samt förskolecheferna inte vidtagit tiUräckhga åtgärder för att avhjälpa de brister<br />

som påtalas i tidigare beslut. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas<br />

krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna.


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

4(5)<br />

Författning<br />

4 kap. 3-7 §§ skollagen<br />

Ledningsstruktur och organisering av utbildningen<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

<strong>Göteborgs</strong> kornmun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Ledningsstruktur och organisering av utbildningen.<br />

Se till att ledningsstrukturen på <strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke överensstämmer<br />

med författrungarna.<br />

Motivering<br />

1 tillsynsbeslutet för <strong>Frölunda</strong>skolan Bräcke påtalades att skolans inre organisation<br />

och ledrungsstruktur inte överensstämmer med författningarna. Av inkomna<br />

handlingar och i intervju med en av rektorerna vid <strong>Frölunda</strong>skolan<br />

Bräcke framkommer att skolan fortfarande leds av två rektorer.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att huvudmannen inte vidtagit<br />

tiUräckhga åtgärder för att avhjälpa bristen som påtalats i tillsynsbeslutet.<br />

Verksamheten uppfyUer därmed inte författningarnas krav och huvudmannen<br />

föreläggs att avhjälpa bristerna.<br />

Författning<br />

2 kap. 9-10 §§ skollagen<br />

Omfattning och resurstillgång<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Omfattning och resurstillgång.<br />

Se till att eleverna vid Nygårdsskolans skolenheter har tillgång till skolbibhotek<br />

som används i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift<br />

att stödja elevemas lärande.<br />

Motivering<br />

I tillsynsbeslutet för Nygårdsskolan påtalades att de båda skolenheterna inte<br />

hade ett skolbibliotek som uppfyller kraven i författrungarna. Av inkomna<br />

handlingar och i intervju med rektorerna för de två skolenheterna vid Nygårdsskolan<br />

framkommer att eleverna inte heller vid <strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning<br />

har tiUgång till skolbibhotek som uppfyller författningarnas krav.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att huvudmannen och rektorerna<br />

inte vidtagit tiUräckhga åtgärder för att avhjälpa bristen som påtalats i tillsyns-


SKOLINSPEKTIONEN<br />

Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

5(5)<br />

beslutet. Verksamheterna uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen<br />

föreläggs att avhjälpa bristerna.<br />

Författning<br />

2 kap. 36 § skollagen<br />

I ärendets sluthga handläggning har undervisningsråd Egon Andersson, jurist<br />

Julie Svane och avdelningsjurist Johan Kylenfelt deltagit.<br />

På <strong>Skolinspektionen</strong>s vägnar<br />

Peter Ekborg<br />

Avdelningschef Ulla-Britt Norin<br />

Undervisningsråd/Föredragande

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!