30.08.2013 Views

Stadsdelen Östra Göteborg i Göteborgs kommun ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Östra Göteborg i Göteborgs kommun ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Östra Göteborg i Göteborgs kommun ... - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Skolinspektionen</strong> Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

1(4)<br />

<strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong><br />

goteborg@goteborg.se<br />

Stadsdelsnämnden <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong><br />

ostragoteborg@ostra.goteborg.se<br />

Uppföljning efter tillsyn i stadsdelen<br />

<strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> i <strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong><br />

Bakgrund<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har genomfört tillsyn i stadsdelen <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> i <strong>Göteborg</strong>s<br />

<strong>kommun</strong>.,6 av grundskola, grundsärskola samt av <strong>kommun</strong>ens ansvarstagande<br />

för förskola och fritidshem (dnr 43-2010:4949). Tillsynen genomfördes under<br />

hösten 2011 och våren 2012.<br />

Vid tillsynen tog <strong>Skolinspektionen</strong> ställning till i vad mån verksamheten ger<br />

barn och elever i stadsdelen förutsättningar att nå de nationella målen. <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömde om <strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong> uppfyller de krav som författningarna<br />

ställer på verksamheten.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har i beslut den 9 februari, 17 april och 18 juni 2012 förelagt<br />

<strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong> att vidta åtgärder på flera områden där tillsynen visar att<br />

verksamheterna inte uppfyller författningarnas krav. <strong>Skolinspektionen</strong> har<br />

också under våren 2012 i totalt 12 skolbeslut förelagt <strong>kommun</strong>en att vidta åtgärder<br />

för att avhjälpa de brister tillsynen påvisat i skolornas verksamheter.<br />

Stadsdelsnämnden i <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> har i augusti 2012 kommit in med en redovisning<br />

av vidtagna åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av inkomna handlingar där huvudmannen för<br />

samtliga skolor och verksamheter i stadsdelen redovisat vilka åtgärder som<br />

vidtagits med anledning av <strong>Skolinspektionen</strong>s anmärkningar och förelägganden.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har den 13 september 2012 genomfört uppföljningssamtal<br />

med rektorerna för Gamlestadsskolan, Utmarksskolan, Sandeklevsskolan<br />

samt Bergsjöskolan. Den 28 maj 2013 genomförde <strong>Skolinspektionen</strong> uppföljningsbesök<br />

vid Sandeklevsskolan där intervjuer med elever, elevhälsan och<br />

rektorer genomfördes samt vid Utmarksskolan där intervjuer med personal och<br />

rektor genomfördes. Uppföljningssamtal med ledningsgruppen för sektor utbildning<br />

i stadsdelen <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> genomfördes den 13 september 2012 och<br />

även den 28 maj 2013.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>. Box 2320,40315 <strong>Göteborg</strong>, Besök: Kungsgatan 20<br />

Telefon: 08-586 080 00<br />

www.skolinspektionen.se


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

2(4)<br />

Beslut<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong>, med de undantag som<br />

framgår under rubriken "föreläggande" nedan, vidtagit sådana åtgärder att de<br />

brister som tidigare påtalats i verksamheterna i stadsdelen <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> har<br />

avhjälpts.<br />

Avseende kvarstående brister, som beskrivs nedan, förelägger <strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong> enhgt följande.<br />

Föreläggande<br />

Skolmspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)<br />

stadsdelsnämnden <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa<br />

påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 15 november<br />

2013 redovisas för <strong>Skolinspektionen</strong>.<br />

Trygghet och studiero<br />

<strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong> måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Trygghet och studiero.<br />

- Ta ansvar för att rektorerna vid Utmarksskolan och Sandeklevsskolan<br />

ser till att skolmiljön präglas av trygghet och studiero.<br />

Motivering<br />

Se till att det vid Utmarksskolan och Sandeklevsskolan finns en plan<br />

mot kränkande behandling för varje verksamhet som anger vilka åtgärder<br />

som ska vidtas och hur de ska följas upp.<br />

I tillsynsbesluten för Utmarksskolan och Sandeklevsskolan påtalades att vid<br />

båda skoloma förekom kränlmingar och att det ibland var bristande studiero.<br />

Båda skolorna saknade en aktuell plan mot kränkande behandling.<br />

Av mtervjuer med lärare och rektom vid Utmarksskolan samt elever, elevhälsa<br />

och rektorerna vid Sandeklevsskolan framgår att skolorna fortfarande behöver<br />

arbeta med att säkra elevemas trygghet och studiero. Vid intervju med ledningen<br />

för sektor utbndning framkommer att alla skolor i stadsdelen har planer<br />

mot kränkande behandling men att dessa inte följts upp och kvalitetssäkrats.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att stadsdelsnämnden och rektorerna<br />

inte vidtagit tilhäckliga åtgärder för att avhjälpa bristen som påtalats i<br />

tidigare tillsynsbeslut. Verksamheten uppfyller därmed inte författningamas<br />

krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen.


SKOLINSPEKTIONEN<br />

Författning<br />

5 kap. 3 § och 6 kap. 8 § skoUagen<br />

Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

3(4)<br />

Lgr 111 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande<br />

Uppföljning och utveckling av utbildningen<br />

<strong>Göteborg</strong>s <strong>kommun</strong> måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen.<br />

- Se tUl att det på huvudrnannanivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete<br />

som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.<br />

- Ta ansvar för att rektorerna för de skolor där <strong>Skolinspektionen</strong> i tillsynsbeslut<br />

påtalat brister i det systematiska kvahtetsarbetet, ser tiU att<br />

det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där utbildningarna planeras,<br />

följs upp och utvecklas.<br />

Motivering<br />

I tiUsynsbeslutet för stadsdelen <strong>Östra</strong> <strong>Göteborg</strong> påtalades att huvudmannen<br />

inte planerade, följde upp och utvecklade sina verksamheter systematiskt och<br />

kontinuerhgt samt inte tog tillvara resultaten och omsatte dessa i åtgärder för<br />

att förbättra måluppfyUelsen. Av inkomna handlingar och genomförda intervjuer<br />

med rektorer och ledningsgruppen för sektor utbildning framgår att det<br />

inom stadsdelen på såväl huvudmannanivå som på skolenhetsnivå genomförs<br />

utvecklingsarbete i syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Införandet<br />

av en enhetlig struktur för planering, uppföljning och utveckling av utbildningen<br />

har påbörjats och används i hela stadsdelen. Intervjuer med rektorer<br />

och ledningsgruppen för sektor skola visar att uppföljningar, utvärderingar och<br />

analyser av resultat och genomförda åtgärder ännu inte systematiskt används<br />

på skolenhets- och huvudmannanivå för att identifiera utvecklingsbehov och<br />

planera resultatförbättrande åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att stadsdelsnämnden och rektorerna<br />

inte vidtagit tilhäckliga åtgärder för att avhjälpa de brister som påtalas i<br />

tidigare tillsynsbeslut. Verksamheten uppfyUer därmed inte förfatmingarnas<br />

krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna.<br />

Författning<br />

4 kap. 3-7 §§ skollagen


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

4(4)<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

I ärendets slutliga handläggning har undervisningsråd Marita Schiller Helander,<br />

jurist Julie Svane och avdelningsjurist Johan Kylenfelt deltagit.<br />

På <strong>Skolinspektionen</strong>s vägnar<br />

Peter Ekborg<br />

Avdelningschef Ulla-Britt Norin<br />

Undervisningsråd/Föredragande

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!