30.08.2013 Views

Båstad privata gymnasium Beslut efter tillsyn - Skolinspektionen

Båstad privata gymnasium Beslut efter tillsyn - Skolinspektionen

Båstad privata gymnasium Beslut efter tillsyn - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Båstad</strong> <strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong> 2013-06-28<br />

1 (2)<br />

Dnr 44-2013:311<br />

Regelbunden <strong>tillsyn</strong> av <strong>Båstad</strong> <strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong><br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s beslut<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> förelägger <strong>Båstad</strong> <strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong> enligt 26 kap. 8 § skollagen<br />

(2010:800) att senast den 5 augusti 2013 lämna ifylld verksamhetsredogörelse samt de<br />

dokument som anges i dokumentförteckning, se bilagor.<br />

Ärendet<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har den 1 mars 2013 begärt in dokument inför regelbunden <strong>tillsyn</strong> av<br />

<strong>Båstad</strong> <strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong> enligt 26 kap 3 och 7 §§ skollagen. Dokumenten skulle vara<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> i Lund tillhanda senast den 31 maj. Den 20 juni 2013 togs en kontakt<br />

med huvudmannen och det skickades ett mail med ett nytt datum till den 26 juni 2013.<br />

<strong>Båstad</strong> <strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong> har inte inkommit med några dokument<br />

Motivering till beslutet<br />

Enligt 26 kap. 7 § skollagen är den vars verksamhet står under <strong>tillsyn</strong> enligt skollagen<br />

skyldig att på <strong>tillsyn</strong>smyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla<br />

handlingar och annat material som behövs för <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Enligt 26 kap. 8 § skollagen får <strong>tillsyn</strong>smyndigheten förelägga den som är<br />

uppgiftsskyldig enligt 7 § att fullgöra sin skyldighet.<br />

Mot bakgrund av att det trots påminnelse inte inkommit några begärd<br />

verksamhetsredogörelse samt dokument enlig dokumentförteckning från <strong>Båstad</strong><br />

<strong>privata</strong> <strong>gymnasium</strong> förelägger <strong>Skolinspektionen</strong> därför <strong>Båstad</strong> Privata <strong>gymnasium</strong> att<br />

inkomma med handlingar och dokument enligt bifogad förteckning senast den 5<br />

augusti 2013.<br />

På <strong>Skolinspektionen</strong>s vägnar<br />

Maria Kärrman<br />

Enhetschef<br />

Elisabeth Porath Sjöö<br />

Utredare<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund<br />

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 07<br />

www.skolinspektionen.se<br />

lut


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Bilagor<br />

Verksamhetsredogörelse<br />

Dokumentförteckning<br />

2(2)<br />

Dnr 44-2013:311


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Verksamhetsredogörelse avseende gymnasieskola<br />

Bilaga<br />

Denna verksarnhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen<br />

vid <strong>tillsyn</strong>en i skolenheten. För <strong>Skolinspektionen</strong> är det värdefullt att få ta del<br />

av rektorns redogörelse av verksamheten.<br />

Vi önskar viss redovisning av fakta men huvuddelen ska vara rektorns bedömning<br />

och värdering av verksamheten med utgångspunkt i nationeUa mål och<br />

krav uttryckta i läroplan, ämnes- och kursplaner samt övriga skolförfattningar.<br />

Ge gärna exempel på resultat av skolans arbete eller kontroU och var noga med<br />

att beskriva såväl starka som svaga sidor, avvikelser eller skillnader inom ditt<br />

ansvarsområde.<br />

Om någon fråga inte är aktuell för din skolenhet kan denna lämnas obesvarad<br />

men gärna med en kompletterande förklaring/kommentar.<br />

I nedanstående frågor har valts en terminologi som överensstämmer med skolllagstiftningen<br />

som ska tillämpas från den 1 juh 2011. Den äldre lagstiftningen<br />

ska även fortsättningsvis tillämpas för årskurs 3. Vid <strong>tillsyn</strong>en kommer därför<br />

skolenhetens verksamhet i vissa delar att bedömas utifrån båda lagstiftningarna.<br />

Redogörelsen ska lämnas av rektorn och skrivas under. Detta görs sist i dokumentet.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Xx-skolan, gymnasieskola i <strong>Båstad</strong>s kommun<br />

Verksamhetens omfattning och organisation, år 1 och 2<br />

Barn- och fritidsprogrammet<br />

Bygg- och anläggningsprogrammet<br />

El- och energiprogrammet<br />

Fordons- och transportprogrammet<br />

Handels- och administrationsprogrammet<br />

Hantverksprogrammet<br />

Hotell- och turismprogrammet<br />

Industritekniska programmet<br />

Naturbruksprogrammet<br />

Restaurang- och livsmedelsprogrammet<br />

WS- och fastighetsprogrammet<br />

Vård- och omsorgsprogrammet<br />

Ekonomiprogrammet<br />

Estetiska programmet<br />

Humanistiska programmet<br />

Naturvetenskapsprogrammet<br />

Samhällsvetenskapsprogrammet<br />

Teknikprogrammet<br />

Preparandutbildning<br />

Programinriktat individuellt val<br />

Yrkesintroduktion<br />

Individuellt alternativ<br />

Språkintroduktion<br />

Totalt i skolan<br />

Program Antal elever<br />

2(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Verksamhetens omfattning och organisation år 3<br />

Barn- och fritidsprogrammet<br />

Byggprogrammet<br />

Elprogrammet<br />

Energiprogrammet<br />

Estetiska programmet<br />

Fordonsprogrammet<br />

Handels- och administrationsprogrammet<br />

Hantverksprogrammet<br />

Hotell- och restaurangprogrammet<br />

Industriprogrammet<br />

Livsmedelsprogrammet<br />

Medieprogrammet<br />

Naturbruksprogrammet<br />

Naturvetenskapsprogrammet<br />

Omvårdnadsprogrammet<br />

Samhällsvetenskapsprogrammet<br />

Teknikprogrammet<br />

Individuellt program<br />

Specialutformat program<br />

Totalt i skolan<br />

Program Antal elever<br />

Redovisa hur du format din organisation. Om du uppdragit åt andra anställda<br />

att fullgöra enskilda ledningsuppgifter redovisa tih vem och vad uppgifterna<br />

avser.<br />

Svar:<br />

3(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Måluppfyllelse och kunskapsresultat<br />

Redovisa i vilken grad eleverna inom din skolenhet når de nationeUa ärnnesmålen<br />

och kunskapskraven. Ge en samlad resultatbild (alla program). Kommentera<br />

ev. variationer mellan ämnen och elevgrupper.<br />

Svar:<br />

Redovisa situationen inom skolenheten utifrån ett värdegrundsperspektiv, exempelvis<br />

när det gäller relationen mellan elever och mellan personal och elever,<br />

förekomst av kränkningar samt elevers ansvarstagande för sin studiemUjö.<br />

Svar:<br />

Elevernas utveckling mot målen<br />

Undervisning och lärande<br />

Hur arbetar ni för att elever och föräldrar ska ha kännedom om målen för utbildningen<br />

såsom examensmål, ämnesmål, kunskapskrav samt föreskrifter om<br />

elevens rättigheter?<br />

Svar:<br />

Hur ser du på elevernas möjhgheter att nå utbildningens kunskapskrav?<br />

Svar:<br />

Grundläggande värden och inflytande<br />

Hur arbetar ni för att eleverna ska tillägna sig grundläggande värderingar, attityder<br />

och färdigheter?<br />

Svar:<br />

Hur arbetar ni för att eleverna ska ges inflytande över sin utbUdning?<br />

Svar:<br />

Trygghet och studiero<br />

Redovisa skolenhetens rutiner för disciplinära åtgärder för att komma tillrätta<br />

med elevs ordriingsstörande uppträdande.<br />

4(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Svar:<br />

Redovisa arbetet för att motverka kränkande behandling av elever avseende<br />

kontinuerliga insatser, specifika insatser under pågående verksamhetsår samt<br />

åtgärder när kränkning förekommit.<br />

Svar:<br />

Särskilt stöd<br />

Redovisa hur ni har organiserat arbetet för att ge stöd till elever som har svårigheter<br />

i skolarbetet, exempelvis avseende hur elever i behov av särskilt stöd<br />

identifieras, hur behovet av stöd utreds, hur stödet bedrivs samt rutiner för<br />

utarbetande av åtgärdsprogram.<br />

Svar:<br />

Bedömning och betygsättning<br />

Ge exempel på insatser som du genomfört för att försäkra dig om att lärarnas<br />

bedömning och betygssättning utgår från de nationella ämnesplanerna och<br />

kunskapskraven.<br />

Svar:<br />

Hur säkerställer du att lärarna använder resultaten från de nationeUa prov som<br />

ett underlag för att bedöma elevers kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning?<br />

Svar:<br />

Ledning och utveckling av utbildningen<br />

Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen<br />

Redovisa hur arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten (det<br />

systematiska kvahtetsarbetet) går till.<br />

Svar:<br />

Hur följer du upp och inhämtar kunskap om lärarnas undervisning? Hur försäkrar<br />

du dig om att den pedagogiska personalen arbetar utifrån de nationeUa<br />

utbUdningsmålen. Exempelvis när det gäUer arbetsmetoder, innehåll i undervisningen,<br />

hur intresse skapas för lärande, insatser för att aUa elever ska nå<br />

5(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

kunskapsmålen samt anpassning av undervisningen till alla elever. Hur använder<br />

du den kunskap du får om lärarnas undervisning?<br />

Svar:<br />

Redovisa hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling<br />

samt hur elever och vårdnadshavare får information om denna utveckling.<br />

Svar:<br />

På vilket sätt följs skolenhetens samlade resultat upp, exempelvis när det gäller<br />

elevernas kunskapsresultat och värdegrundsarbetets insatser. Hur används<br />

dessa underlag?<br />

Svar:<br />

Redovisa utvecklingsinsatser som görs för att eleverna ska nå så långt som möjhgt<br />

i sin kunskapsutveckling.<br />

Svar:<br />

På vilket sätt tar du reda på att de stödinsatser som ges till elever i behov av<br />

särskilt stöd ger förbättrat resultat?<br />

Svar:<br />

Persona I kom petens<br />

Redovisa din utbildning och erfarenhet med utgångspunkt i lagens krav.<br />

Svar:<br />

Redovisa hur du ser till att lärarna undervisar i ämnen de har utbildnmg för.<br />

Svar:<br />

Redovisa den kompetensutveckling personalen ges möjlighet till.<br />

Svar:<br />

6(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Enskild elevs rätt<br />

Erbjudande av utbildning<br />

Redovisa rutinerna för erbjudande av språkval och modersmålsundervisning.<br />

I Svar:<br />

Hur tillgodoses elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbilchiing<br />

och yrkesverksamhet?<br />

Svar:<br />

Redovisa hur elevhälsan är organiserad på skolenheten och vilka kompetenser<br />

som ingår.<br />

Svar:<br />

Om nj vid skolenheten använder intagningsprov för urval av elever till skolenhetens<br />

särskilda varianter, redogör för hur urvalen genomförs och vilken typ<br />

av prov som används.<br />

Svar:<br />

Beskriv rutiner för närvarokontroll och hur ogiltig frånvaro hanteras.<br />

Svar:<br />

Redovisa eventuella rutiner vid skolenheten för att se till att hanteringen av<br />

avgifter följer lagstiftningen.<br />

Svar:<br />

Omfattning, innehåll och resurstillgång<br />

Hur kontroherar du och lärarna att varje elev får sin garanterade undervisningstid?<br />

Svar:<br />

Hur säkerställer du att nationella program till omfattning och innehåll är utformade<br />

i enhghet med författningarna?<br />

7(8)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Svar:<br />

Hur säkerställer du att infroduktionsprograirimens innehåll överensstämmer<br />

med författningarna?<br />

Svar:<br />

Hur säkerställer du att individuellt anpassat program är utformat i enlighet<br />

med författningarna?<br />

Svar:<br />

Hur säkerställer du att elevema på yrkesprograrnmen ges arbetsplatsförlagt<br />

lärande i enlighet med förf athiingama?<br />

Svar:<br />

Hur säkerstäUer du att individuellt anpassat program är utformat i enhghet<br />

med författningarna?<br />

Svar:<br />

Redovisa hur eleverna ges tillgång till skolbibliotek.<br />

Svar:<br />

Handläggningsrutiner<br />

Redovisa skolenhetens mtiner gäUande anmälningsskyldighet till socialnämnden.<br />

Svar:<br />

Ansvarig uppgiftslämnare<br />

(namn och befattning):<br />

Namnförtydligande<br />

8(8)


] Lspektic Bilaga<br />

Dokument som underlag för utbildningsinspektion - fristående<br />

skolor<br />

Som en inledande del i inspektionen önskar <strong>Skolinspektionen</strong> ta del av följande<br />

dokument i den mån de finns upprättade av huvudmannen/skolenheten.<br />

De dokument som redan finns att hämta på huvudmannens/skolenhetens hemsida<br />

behöver inte bifogas. Uppgift om detta bör dock särskilt anges liksom om<br />

ett visst dokument inte finns upprättat. Handlingarna ska numreras enligt<br />

nedanstående per skohorm.<br />

A. Dokument om huvudmannens verksamhet<br />

A 1. Informationsmaterial om skolan/förskolan.<br />

A 2. Registreringsbevis.<br />

A 3. Stadgar för huvudmannen (gäller ej AB).<br />

A 4. Senaste årsredovisning samt verksamhetsberättelse eller motsvarande.<br />

A 5. Budget.<br />

A 6. Prognos över elevantalet.<br />

A 7. Skolans/fritidshemmets verksamhetsredogörelse.<br />

A 8. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet som visar huvudmannens<br />

planering, utveckling och uppföljning av utbildningen.<br />

A 9. Redovisning av huvudmannens system för att säkerställa att de skolmåltider<br />

som serveras är näringsriktiga.<br />

A 10. Exempel på entreprenadavtal samt eventuella samverkansavtal.<br />

B. Dokument från huvudmannens fritidshem<br />

B 1. Dokument som visar uppföljningen av fritidshemmets måluppfyhelse<br />

samt planering för utveckling.<br />

B 2. Fritidshemmets plan mot kränkande behandling.<br />

B 3. Exempel på åtgärdsprogram för barn på fritidshem.<br />

B 4. Exempel på vecko- och terminsplaneringar för fritidshem<br />

1 (3)


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

C. Dokument från skola inom de obligatoriska skolformerna; grundskola<br />

och särskola<br />

C 1. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet som visar planering,<br />

utveckling och uppföljning av utbildningen inriktat på att nå de<br />

nationeUa målen.<br />

C 2. Skolans plan mot kränkande behandling.<br />

C 3. Förteckxiing över skolans lärare och skolledning med angivande av utbildning,<br />

anställningsform och nuvarande tjänstgöringsgrad (ämnen<br />

och årskurser).<br />

C 4. Klasshstor med angivande av elevernas födelseår och hemkommun.<br />

C 5. Exempel på individueUa utvecklingsplaner med skrifthga omdömen<br />

från ohka årskurser (avidentifierade).<br />

C 6. Exempel på åtgärdsprogram från olika årskurser (avidentifierade).<br />

C 7. Skolans fördehiing av undervisningstiden (ex. timplan).<br />

C 8. Sammanställning för de senaste åren (fem år om möjhgt) över andel<br />

elever som nådde kravnivån på de nationella ämnesproven för årskurserna<br />

3,5 och 9 samt antal elever som genomförde respektive skuUe<br />

ha genomfört proven.<br />

C 9. Exempel på beslut om placering i särskild undervisningsgrupp (avidentifierade).<br />

C 10. Exempel på beslut om anpassad studiegång (avidentifierade).<br />

C 11. Exempel på genomförda utvärderingar.<br />

C 12. Tre exempel på skrif thga bedömningar för elever som ej nått målen för<br />

åk 9 (avidentifierade).<br />

C 13. Kopia på signerad betygskatalog för årskurs 9.<br />

C 14. Tre exempel på slutbetyg.<br />

C 15. Tre exempel på intyg om genomgången utbUdning i grundsärskola<br />

samt exempel på utdelade studieomdömen (avidentifierade).<br />

2(3)


<strong>Skolinspektionen</strong> Bilaga<br />

D. Dokument från skola inom de frivilliga skolformerna; gymnasieskola<br />

och gymnasiesärskola<br />

D 1. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet som visar planering,<br />

utveckling och uppföljning av utbhdningen inriktat på att nå de<br />

nationella målen.<br />

D 2. Skolans plan mot kränkande behandling.<br />

D 3. Förteckning över program, nationeha inriktningar och särskilda varianter<br />

samt kurser inom program som skolan erbjuder.<br />

D 4. Exempel på genomförda utvärderingar.<br />

D 5 Förteckning över skolans lärare och skolledning med angivande av utbhdning,<br />

anställningsform och nuvarande tjänstgöringsgrad (ämnen,<br />

årskurs).<br />

D 6. Exempel på åtgärdsprogram, två från varje program (avidentifierade).<br />

D 7. Exempel på individueha studieplaner för gymnasieskolans elever (avidentifierade).<br />

D 8. Sammanställning av skolans av resultat från nationella kursprov för<br />

gymnasieskolans elever (ej individnivå).<br />

D 9. Plan för varje utbildning på skolans introduktionsprogram.<br />

D 10. Uppgift om gymnasiepoäng och undervisningstid för varje kurs på respektive<br />

utbildningsväg (elever i årskurs 1).<br />

D 11. Poängplaner (samt fördelning på kurser och uppghter om garanterad<br />

undervisning, övergångsbestämmelse (elever i årskurs 2 och 3).<br />

D 12. Fördelning av undervisningstiden över åren för gymnasiesärskolan.<br />

D 13. Kopia på slutbetyg från årskurs 3, två från varje program (avidentifierade).<br />

D 14. Exempel på intyg om att eleven deltagit i utbildningen för elever som<br />

mte nått Godkänt i gymnasiesärskolan (avidentifierade).<br />

D 15. Exempel på intyg om avslutad utbhdning för elever på gymnasiesärskolans<br />

individueha program, verksamhetsträning (avidentifierade).<br />

3(3)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!