Fördel Sverige - Svenskt Näringsliv

svensktnaringsliv.se

Fördel Sverige - Svenskt Näringsliv

Fördel Sverige

Företagsamma människor

och konkurrenskraftiga

företag i gemenskap leder

Sverige till ökat välstånd.

1


FörDel SverIge 2012

Den vision vi vill förmedla till alla medborgare

i Sverige är att ”företagsamma människor

och konkurrenskraftiga företag i gemenskap

leder Sverige till ökat välstånd”.

Med begreppet ”företagsamma människor” vill vi omfamna alla företagsamma

personer: entreprenörer, ägarföretagare, företagsledare och alla medarbetare vars

passion och kompetens behövs för att företagen ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

I ”konkurrenskraftiga företag” ligger insikten att det finns inget annat som duger

än att kunna övertyga kunderna att våra företags produkter och tjänster är bättre

än konkurrenternas. På en alltmer globaliserad marknad där allt fler utländska företag

konkurrerar med svenska företag både internationellt och här hemma måste vi

kunna leva upp till just detta: att kunna sälja därför att våra tjänster och produkter

är bättre och våra kostnader är internationellt konkurrenskraftiga.

”I gemenskap” betyder dels att vi – oavsett storlek eller bransch – samlas kring

gemensamma uppfattningar om de villkor som krävs. Det betyder också gemensamma

aktiviteter där hela företagarrörelsen kan mobiliseras och engageras för

att åstadkomma förändring av attityder och villkor, i kraft av våra gemensamma

resurser. ”I gemenskap” är den centrala tanke som gör näringslivet till välståndets

grundläggande faktor – företag och omgivande samhälle i samverkan.

”Ökat välstånd” pekar på den direkta kopplingen mellan å ena sidan företagsamheten

i ett samhälle, och ekonomiskt välstånd och social välfärd å andra sidan.

2 Omslagsbild: Byggmästar’n i Skåne AB.


Våra grundläggande värden

Svenskt Näringslivs verksamhet utgår från respekt för individens integritet

och för alla människors lika värde. Vi tror på det öppna samtalet som en

väg till större insikt och samhällsförbättringar. Vi är övertygade om att

tydliga ställningstaganden bidrar till ett öppet och konstruktivt samhällsklimat.

Svenskt Näringsliv skall vara en god lyssnare med väl redovisade

värderingar och uppfattningar.

Svenskt Näringslivs verksamhet är förankrad i grundläggande humanistiska

värderingar. Vi har en övertygelse om att marknadsekonomi med enskilt ägande

och fri avtalsbildning bidrar till samhällets mångfald, öppenhet och utveckling.

Arbetet för ett gott näringsklimat är också ett arbete för värden som tolerans,

respekt och ansvarstagande.

Ett vitalt företagande – präglat av öppenhet och konkurrens – är en avgörande

förutsättning för ett växande välstånd. Ett fritt näringsliv är en central institution

i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Företagsamhet främjar många av människans bästa drivkrafter. Viljan att

förverkliga en idé, strävan efter oberoende eller glädjen att skapa något tillsammans

med andra förenar många entreprenörer och företagare.

I en fri ekonomi är lönsamma företag också samhällsnyttiga företag. Lönsamma

företag skapas genom innovationskraft och effektivitet. De avspeglar god

hushållning och förmåga att möta människors önskemål, men de utgör också

en signal om var nya investeringar behövs.

Det är därför vi är övertygade om att företagsamma människor och konkurrenskraftiga

företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

FörDel SverIge 2012

3


FörDel SverIge 2012

4

Företagsamheten i fokus

Vi kan alla få det bättre. Men inte utan att själva bidra. Med detta framtidsprogram

vill vi i näringslivet visa vad som behöver göras för företagandet,

jobben och välfärden i Sverige.

Världen förändras snabbt och allt fler människor deltar i den globaliserade

ekonomin.

Sverige är ett litet land med historiskt sett stora framgångar på världsmarknaden,

framgångar som har varit avgörande för vårt välstånd. Det svenska näringslivet

har fortfarande en stark position och framgångsrika företag.

Vi har duktiga företagare i Sverige. Forskning och utveckling i företagen är av

hög klass och de globala affärskontakterna välutvecklade. Den ekonomiska,

sociala och politiska miljön i Sverige präglas av stabilitet.

Men om vi ska kunna fortsätta att hävda oss krävs utveckling och förnyelse

både inom såväl privat som offentlig sektor. Nya affärer behöver skapas både

i Sverige och utomlands. Ny teknik och kunskap behöver utvecklas och affärsmöjligheter

måste tas tillvara. Detta kräver ett företagsklimat i världsklass.

Sverige står inför flera stora utmaningar. Det är inte enkelt att möta dessa,

men vi vet av erfarenhet att i tider då företag startas och växer skapas också

jobb och välstånd.

I Sverige behöver vi kraftsamla kring hur vi tillsammans kan göra det lättare

att starta, driva och utveckla lönsamma företag. Företagen i Sverige måste få

kon kurrera på lika villkor. Det borde vara självklart att gå vidare med att

förverkliga EUs inre marknad och lägga kraft bakom fler frihandelsavtal med

övriga världen.

En god samhällsekonomi med låg inflation, statsfinansiell stabilitet och en

be gränsad offentlig sektor skapar en viktig grund för växande företagande.

Företagsamhet handlar om enskilda människors vilja, handlingskraft och tillit.

Det handlar om relationer, om att våga satsa och ta risker, om att söka nya

möjligheter och lösningar samt om idogt arbete. Ett framgångsrikt företagande

bygger på gemensamma grundläggande värden som fri och rättvis konkurrens,

äganderätt och rättssäkerhet. Det handlar också om attityder, förtroende och

framtidstro.

God moral måste genomsyra såväl relationen mellan företag och medarbetare

som affärer och politik. Företagen har en nyckelroll då det gäller att nå en

lång siktigt hållbar utveckling baserad på ekonomisk tillväxt, miljöhänsyn och

socialt engagemang.


Egenföretagare

Konstkonservator

Pia lendemar

Sverige står inför stora utmaningar:

FörDel SverIge 2012

• Knivskarp internationell konkurrens. För varje år tar miljoner

fler människor nu steget in i den globala ekonomin. Det innebär

både möjligheter och utmaningar.

Sverige har en internationellt sett låg investeringsnivå, vilket

urholkar vår framtida konkurrenskraft.

• Alltför många i arbetsför ålder jobbar inte. Fler människor

måste arbeta för att vi ska klara av välfärden i framtiden.

• Åldersstrukturen i Sverige är skev. Efter 2010 och 20 år

framåt ökar antalet personer över 80 år i snabbare takt än

antalet i arbetsför ålder. Försörjningsbördan ökar.

• Andelen företagare i Sverige är alltför låg både jämfört

med andra länder och jämfört med vad den tidigare varit.

vi behöver fler som startar och driver företag.

5


FörDel SverIge 2012

6

Sverige i världen

Den internationella konkurrensen har aldrig tidigare varit som nu. Varje

sekund – dygnet runt – avgör konsumenter vilka varor och tjänster som

är värda sitt pris. I denna tävlan vill vi att svenska företags produkter och

tjänster ska vinna så ofta som möjligt.

Handel och personliga relationer väver samman människor från olika kulturer

och bygger fred, tolerans och välstånd. Näringslivet bejakar en friare och

öppnare värld, där demokrati och marknadsekonomi lägger grunden för bättre

levnadsvillkor.

Internationellt samarbete är nödvändigt för att motverka miljöproblem, fattigdom

och terrorism. Förbättrat samarbete över gränserna, fler investeringar och

ökad handel är effektiva redskap i det arbetet. Vi vill därför ha en fri handel av

både varor och tjänster samt ökad öppenhet mellan länder.

Sverige ska ha en aktiv roll i det internationella samarbetet. Vi ska ta ansvar

i gemensamma frågor på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Europa står inför stora utmaningar. Ett närmare och effektivare europeiskt

sam arbete är därför avgörande för det svenska näringslivets möjligheter att

kunna hävda sig globalt. Men för att EU skall kunna stå starkt i den allt

hårdare internationella konkurrensen krävs ökad tillväxt och skapande av

fler jobb. Och detta uppnås endast genom sunda statsfinanser och strukturella

reformer.

EUs gemensamma tillväxtagenda EU2020, som är en uppföljning på den misslyckade

Lissabonstrategin, bidrar till reformtrycket men är tyvärr långt ifrån

den agenda som kommer göra Europa konkurrenskraftigt. Näringslivet måste

därför strategiskt och proaktivt bidra till att Europa kommer på fötter och

inte ytterligare halkar efter gentemot omvärlden

Många svenska företag – stora som små – är världsledande. Vi har starka

tradi tioner att bygga på. Vi har tillgång till viktiga råvaror, välutbildad arbetskraft

och en god forskningsnivå. Miljöengagemanget är starkt. Lokalt är samförståndet

mellan fack och arbetsgivare samt mellan företagare och politiker

ofta stort. Allt detta ger oss styrka och möjligheter.

För att skapa ännu bättre förutsättningar för en positiv utveckling, måste både

företagen och den offentliga sektorn ständigt förbättra och effektivisera sina

verksamheter samt öka kompetensen och kvaliteten. Då blir Sverige ännu mer

attraktivt för investerare och ett bättre land att driva företag i.


Däckcenter

Andree lood

För att stärka Sveriges position i världen

kommer Svenskt Näringsliv under de

kommande åren att arbeta för:

• Att fler svenska och utländska företag och investerare väljer

att investera i Sverige och att spetskompetens söker sig hit.

• Att villkoren för företagande och investeringar förbättras

genom att hinder tas bort och regler harmoniseras.

• Att tydliggöra vikten av att Sverige är konkurrenskraftigt inom

utbildning, forskning och innovation.

• Att Sverige driver på för att stärka EUs agenda för tillväxt

och jobb.

• Att EUs regelverk tillämpas på ett konkurrensstärkande sätt

i Sverige, bland annat genom att dubbelreglering tas bort

och att överreglering inte sker vid genomförandet av EU-

direktiv i Sverige.

FörDel SverIge 2012

7


FörDel SverIge 2012

8

Ett företagsklimat i världsklass

För att företag ska startas och växa måste det vara attraktivt och enkelt

att vara företagare. Attityden till företagare har blivit allt positivare.

Nu måste detta omsättas i praktisk handling.

Näringspolitiken i Sverige måste ha höga ambitioner och vara internationellt

konkurrenskraftig.

Företag behöver inga särskilda fördelar men ett stabilt och konkurrenskraftigt

regelverk som tillämpas på ett konsekvent, förutsebart och smidigt sätt. Då

kan också rättssäkerhet garanteras. Regler som är svåra att överblicka, fler

och fler myndigheter och en tillämpning som är svår att förutse gör att företag

kommer i kläm och att människor avskräcks från att starta företag. Regelkrånglet

för sämrar företagens prestation och därmed deras konkurrenskraft.

Vi vet att det lokala företagsklimatet spelar en viktig roll för företagsamma

människors möjlighet att utveckla idéer och företag. Det är viktigt att fler

kommuner och landsting/regioner arbetar för att förbättra sitt företagsklimat.

Infrastrukturen spelar en avgörande roll för möjligheten att utveckla företag

i ett land som Sverige. Vi är ett glest befolkat land som ligger långt ifrån de

stora marknaderna. Investeringar och underhåll krävs för en väl utbyggd och

fungerande infrastruktur, samt konkurrenskraftiga transporter. Vi behöver

därför ständigt förbättra vägnät, hamnar, flyg och järnvägar samt se till att

det finns snabba och säkra dataförbindelser.

Om företag i Sverige ska kunna fortsätta att vara världsledande så krävs en

säker och långsiktig energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som samtidigt

tar hänsyn till miljö och klimat.

Ny teknologi skapar många nya möjligheter och är en viktig grund för framtidens

företagande och fortsatt ökning av produktivitet och konkurrensförmåga.

En effektiv kapitalförsörjning för start och expansion av företag är också viktig

för att ge fördel Sverige.

Det finns ett stort behov av investeringskapital för att företag ska kunna startas

och utvecklas. Därför krävs att privat sparande får goda villkor och att skatteregler

utformas så att kapital i framtiden stannar kvar och investeras i Sverige.

Den offentligt finansierade servicen ska vara tillgänglig för alla, hålla hög

kvalitet och bedrivas på ett effektivt sätt.


Lindmarks servering

Isaac Nilsson, Peter Olin och

William Bigot Klinteberg

För att skapa ett företagsklimat i världsklass

kommer Svenskt Näringsliv under

de kommande åren att arbeta för:

• Att Sverige får en säker och långsiktig energiförsörjning till

konkurrenskraftiga priser samt att den uppfyller högt ställda

internationella säkerhets­ och miljökrav.

• Att den nationella infrastrukturen utvecklas så att den stärker

näringslivets konkurrenskraft.

• Att företagen får färre och mindre kostsamma regler, att

reglerna är förutsebara och stabila så att de bidrar till ökad

konkurrenskraft.

• Att det svenska utbildningssystemet ger elever och studenter

kunskaper som skapar konkurrenskraft.

• Att Sverige får internationellt konkurrenskraftiga skatter

som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.

• Att fler kommuner arbetar aktivt med att förbättra företags-

klimatet i dialog med kommunens företagare.

• Att kunskapen om företagandets villkor förbättras bland

politiker och ledande tjänstemän på lokal, regional nationell

och europeisk nivå.

FörDel SverIge 2012

9


FörDel SverIge 2012

10

Företagsamma människor

Fördel Sverige bygger på tilltron till att människor vill och kan ta ansvar,

har drömmar, vill utvecklas och vågar söka nya utmaningar. Så skapas

företagsamhet. Då krävs att arbete och företagande lönar sig. Men det

måste också finnas en grundtrygghet för såväl anställda som företagare.

Andelen företagare är rekordlåg i Sverige. Entreprenörskap – förmågan och

viljan att omsätta idéer till företagande – behöver på alla sätt uppmuntras.

Många, ofta kvinnor inom den offentliga sektorn, ser hur man skulle kunna

utveckla vården och omsorgen. Men det är ofta svårt att ta steget att starta

företag och förverkliga sina drömmar. Den höga skatten på arbete fungerar

som en bromskloss för både befintliga och nya tjänsteföretag, samtidigt

som den stimulerar den svarta sektorn att expandera. Förutsättningarna

behöver förändras så att företagsamma människor kan skapa nya jobb i olika

branscher, inte minst inom tjänstesektorn. ROT­ och RUT­reformerna har

visat att skattereformer kan öppna upp nya marknader, skapa fler jobb och

göra fler jobb vita. Företagande inom välfärdens område bidrar till ökad

kvalitet och mångfald.

Hög kvalitet i grundläggande utbildning samt goda möjligheter för vuxna

att lära nytt och kompetensutveckla sig i arbetet är viktigt för ett starkt och

konkurrenskraftigt näringsliv.

Kvalitet måste genomsyra hela skolsystemet, inte minst yrkesutbildningen.

Såväl grund­ som högskoleutbildningens samverkan med näringslivet behöver

förbättras. Då kan ungdomar få relevant kunskap och smidigt komma in

i arbets livet. Fler som studerar måste tidigare komma in på arbetsmarknaden,

antingen som företagare eller som anställda.

I en värld där geografiska gränser spelar en allt mindre roll är öppenhet och

tolerans viktiga värden. Ökat internationellt samarbete inom utbildningen ger

nya perspektiv, skapar förståelse för andra kulturer och stärker Sverige.


För att uppmuntra till ökad företagsamhet

kommer Svenskt Näringsliv under

de kommande åren att arbeta för:

• Att det ska löna sig att spara och investera i företag

och att arbeta.

• Att regelverket förändras så att företagare får bättre

förutsättningar att expandera i alla branscher, inte minst

inom den privata tjänstesektorn.

• Att företagen inom välfärdens område får möjlighet

att fortsätta bidra till en positiv utveckling med högre

kvalitet och större mångfald.

• Att höja kvaliteten och effektiviteten i hela utbildningssystemet

och förbättra samverkan mellan skola och

näringsliv.

• Att det ska finnas en rimlig chans att kunna spara ihop

till ett startkapital för förverkligande av idéer.

Klurifax Barnteaterhus

Förskola

Lena Karman

FörDel SverIge 2012

11


FörDel SverIge 2012

12

Nya företag och ökade

investeringar

Att starta, driva, utveckla och äga lönsamma företag i Sverige behöver

bli mer attraktivt. Fler företagare behövs. Företagande innebär alltid

möjligheter och risker. Nyföretagande och företagsavveckling tillhör den

nödvändiga dynamiken. Risktagande måste kunna löna sig samtidigt

som en konkurs inte ska behöva innebära att man förlorar chansen att

få försöka igen.

För att stärka den svenska konkurrenskraften krävs utveckling och förnyelse.

Därför måste villkoren för forskning och utveckling ligga i framkant. En tydligare

koppling mellan statens forskningssatsningar och näringslivets behov

krävs. Då kan forskningsresultat i större utsträckning tas till marknaden som

nya produkter och nya tjänster och skapa fler växande företag.

Regler som gäller aktiebolag, immateriella rättigheter samt risk­ och kapitalmarknader

måste utvecklas så att företagande med framsynt affärsutveckling

och produktion av varor och tjänster i Sverige underlättas och uppmuntras.

Regelverket för att starta företag måste vara enkelt.

För att ett företag ska kunna utvecklas måste det ge vinst. Det kräver nöjda

kunder. Företag utan vinstkrav har inte samma tryck på sig att effektivisera

och erbjuda kunder kvalitet och nya lösningar.

Konkurrens stimulerar nya idéer, nya metoder och effektiv produktion.

Konkurrens gynnar konsumenterna genom lägre priser och bättre kvalitet.

I Sverige finns en betydande kunskap inom offentlig sektor som genom privat

företagsamhet kan nå utländska marknader och generera nya jobb i Sverige.

I dag finns en rad hinder som försvårar detta. Det är angeläget att riva dessa

och att offentlig upphandling alltid sker öppet, enkelt och i sund konkurrens.

Valfrihetssystemen behöver utvecklas och stärkas.

Registrering och start av företag ska ske enkelt och snabbt. Det måste bli lättare

att bygga upp ett eget kapital i företaget för finansiering av utveckling.

Skatter och avgifter får inte missgynna Sverige i den internationella konkurrensen.

Den svarta sektorn snedvrider konkurrensen och försvårar för seriösa

företag. Den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas.


För att underlätta för nya företag och ökade

investeringar kommer Svenskt Näringsliv

under de kommande åren att arbeta för:

• Att förbättra villkoren för innovationer, investeringar och nya

affärsmöjligheter så att de uppmuntrar företagande.

• Att villkoren för forskningen förbättras och att den statsfinansierade

forskningen utöver grundforskningen inriktas på för näringslivet

viktiga områden och ger effekt.

• Att skatte- och avgiftsbördan för företag och företagare sänks

så att den blir jämförbar med våra viktigaste konkurrenter.

• Att seriösa företag får konkurrera på rättvisa villkor – den svarta

sektorn måste minska och ekonomisk brottslighet bekämpas.

• Att offentligt finansierade verksamheter inom alla områden

alltid handlas upp i rättvis konkurrens och att privata företag

kan utveckla offentlig service.

Ugly Duckling Konceptbyrå

Mikael Håkansson

FörDel SverIge 2012

13


FörDel SverIge 2012

14

En väl fungerande arbetsmarknad

Arbetet ger försörjning, men också gemenskap och självkänsla. Arbetet

skapar nytta för andra och ger en bas för egen utveckling. Den alltmer

internationaliserade arbetsmarknaden skapar möjligheter och utmaningar.

Trygghet på arbetsmarknaden handlar inte primärt om att få behålla ett

jobb, utan om att kunna få ett nytt om det gamla försvinner eller när det

känns rätt att gå vidare.

Sverige behöver fler som arbetar och betalar skatt på sin lön. Alltför många

i arbetsför ålder arbetar inte, utan är förtidspensionerade, sjukskrivna, arbetslösa

eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken

måste framöver bejaka mångfald och fokusera på arbete.

Ungdomar, äldre och invandrare har ofta svårt att få ett arbete. En föråldrad och

stelbent reglering av arbetsmarknaden samt skatte­ och bidragsregler motverkar

rörlighet på arbetsmarknaden. De svenska arbetskraftskostnaderna består till

huvuddelen av skatter, vilket blir allt mer problematiskt i den tilltagande globala

konkurrensen. Därtill kan krångliga regler och skattesystemet ge grogrund för

osund konkurrens genom svartarbete. Fler måste komma i riktiga jobb.

Att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos svenskar födda i andra länder

och att få ett väl fungerande regelverk för arbetskraftsinvandring är viktiga

ingredienser när det gäller att skapa bättre förutsättningar för Sverige.

Höga arbetskraftskostnader, stora riskfaktorer för företaget – exempelvis

kostnads ansvar vid sjukdom – samt ett omfattande regelverk har skapat höga

trösklar för anställning. Få byter arbetsgivare, även om de inte trivs. Dagens

arbetsmarknad kräver konkurrenskraftiga arbetsmarknadskostnader, ökad

rörlighet, arbetstidsregler som leder till fler arbetade timmar och lösningar som

är anpassade till såväl företag som medarbetare. Lönebildningen måste utgå

från enskilda individers och företags förutsättningar.

Arbetslöshets­ och socialförsäkringarna skall ge ekonomiskt skydd vid tillfällig

arbetslöshet eller vid arbetsoförmåga. Försäkringarna bör innehålla självrisker

som stimulerar till arbete. Felaktig tillämpning och överutnyttjande får inte

tillåtas.

En förbättrad matchning på arbetsmarknaden och ett bättre resursutnyttjande

kan uppnås genom att arbetsförmedlingen konkurrensutsätts.

Arbetsmarknadens parter kan genom kollektivavtal som ger stabilitet och

stöd för såväl utveckling som omställning öka företagens konkurrenskraft och

förmåga att skapa nya jobb. Gällande konfliktregler ger inte den nödvändiga

balansen mellan parterna då även mindre fackliga stridsåtgärder snabbt kan

få oproportionerligt stora konsekvenser för företag och samhälle.


Johnér

För att skapa en fungerande arbetsmarknad

kommer Svenskt Näringsliv under de

kommande åren att arbeta för:

• Att lönebildningen i ökande utsträckning ger utrymme för före-

tagen att disponera överenskomna lönehöjningar fastställda

antingen i företaget eller i centrala kollektivavtal.

• Att arbetsmarknadens regelverk moderniseras så att trösklarna

för anställning sänks, företagens behov av kompetens säker­

ställs och att fler kommer i arbete och fler byter jobb.

• Att matchningen på arbetsmarknaden förbättras genom en ökad

konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen.

• Att det nya regelverket om arbetskraftsinvandring fungerar på

ett tillfredsställande sätt och tar tillvara på kompetensen hos

personer från andra länder samt att integration av invandrare

görs på ett aktivt och målmedvetet sätt.

• Att skatte- och socialförsäkringssystemen utformas och tillämpas

så att de på ett tydligt sätt stimulerar till arbete.

• Att konfliktreglerna på arbetsmarknaden skapar balans så att

kollektivavtalen kan bidra till ökad konkurrenskraft.

• Att arbetskraftskostnaderna – inte minst arbetsgivaravgifterna –

sänks så att de svenska företagens internationella konkurrens­

kraft stärks.

FörDel SverIge 2012

15


www.svensktnaringsliv.se

Storgatan 19, 114 82 Stockholm

Telefon 08-553 430 00

Detta är ett gemensamt program för näringslivets arbete med

att förbättra villkoren för företagande och jobb i Sverige.

Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer arbetar löpande med att

konkretisera idéer, frågor och åtgärder för företagande och jobb.

Om detta finns alltid aktuell information på www.svensktnaringsliv.se

herlinwiderberg.com

More magazines by this user
Similar magazines