Förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom offentlig upphandling ...

svensktnaringsliv.se

Förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom offentlig upphandling ...

Inledning 1

Inledning

Den offentliga sektorn i Sverige lär handla varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor varje år,

en ofantligt stor summa pengar. För upphandlare är det angeläget att få in många anbud. Det ger

dem många aktörer att välja mellan, vilket förhoppningsvis leder till avtal med bästa möjliga villkor.

Många upphandlare satsar därför på att förenkla upphandlingsprocessen i syfte att få in fler anbud.

Även för företagen är det angeläget med förenklingar men det är samtidigt viktigt att komma ihåg

att företag ofta vill presentera innovativa lösningar i sitt anbud vilket innebär att det måste finnas

utrymme för flexibilitet och nytänkande. En väl fungerande upphandlingspolicy leder sannolikt till

att fler företag vill vara med och lägga anbud vilket i sin tur stärker mångfalden på marknaden och

ökar konkurrensen.

Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att vi alla hjälps åt i arbetet med att få fler företag att

vilja vara med och lägga anbud i offentliga upphandlingar. Vi tog därför initiativ till ett arbete som

startade våren 2008. Konsultföretaget AffärsConcept fick på vårt uppdrag granska representativa

förfrågningsunderlag på följande fyra områden: offentlig upphandling av städtjänster, vårdtjänster

(höft- och knäledsoperationer), bemanningstjänster (inom hälso- och sjukvården) och livsmedel.

Att vi valde ut just dessa branscher beror på att vi var särskilt intresserade av upphandling av

tjänster av olika slag men också medvetna om att det på många håll i Sverige var problem med livsmedelsupphandlingarna.

Vårt arbete presenteras i fyra olika delrapporter. Denna rapport handlar

om förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom offentlig upphandling av bemanningstjänster.

Många aktörer arbetar precis som vi med förenklingsarbeten av olika slag. Vårt arbete handlar inte

om att ta fram modeller eller mallar utan vi vill peka på förenklings- och utvecklingsmöjligheter inom

de branscher vi granskat närmare. Det är också viktigt att påpeka att tanken med våra fyra rapporter

inte är att presentera några slutliga lösningar utan syftet är att förslagen skall kunna fungera som

underlag för fortsatta diskussioner.

Tillsammans med AffärsConcept har vi fört diskussioner i referensgrupper (bestående av såväl upphandlare

som företagsrepresentanter) och vår erfarenhet av dessa diskussioner är att denna typ av

dialog är synnerligen viktig för att nå framgång. Det viktigaste förslaget för bättre upphandlingar är

därför kanske inte något av de förslag ni återfinner i våra rapporter utan sannolikt uppmaningen att

vi alla försöker finna vägar för konstruktiv dialog mellan upphandlande myndigheter och företag.

AffärsConcepts uppdrag var att föreslå förenklingar med utgångspunkt i autentiska förfrågningsunderlag.

Det saknas därför förslag i fråga om det arbete som bör ske innan ett förfrågningsunderlag

utformas och efter att avtal tecknats. Dessa områden är enligt vår uppfattning så viktiga

att de möjligen är värda en egen skrift. Helt kort kan dock nämnas att en utgångspunkt för att en

upphandling skall kunna göras affärsmässigt är att den föregås av en grundlig omvärldsanalys. På

motsvarande sätt menar vi att kontinuerlig uppföljning och kvalitetsmätningar är nyckel faktorer

för effektiva upphandlingar. Strukturerade uppföljningar av ingångna avtal bidrar till att upprätthålla

en hög kvalitet på de varor och tjänster som levereras. Sannolikt är det så att avsevärda

besparingar skulle kunna göras om för- och efterarbetet prioriterades i högre grad.

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla upphandlare och företagsrepresentanter som medverkat

i våra referensgrupper. Vi ser fram emot att dialogmöten av olika slag kommer till stånd runt om i

landet och oavsett om dessa sker på lokal, regional eller nationell nivå så hoppas vi att våra förslag

och tankar kan utgöra underlag i sådana diskussioner.

Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv

Stockholm, april 2010

Svenskt Näringsliv

More magazines by this user
Similar magazines