18501533 ZW vaten koelinst - Flamco

flamcogroup.com

18501533 ZW vaten koelinst - Flamco

Flexcon kärl i kyl- och

luftkonditioneringsanläggning

Frostvätskan har en

utvidgningskoefficient, som är

betydligt större än vattnets

Flamco Flexcon

Kungsgatan 14

54131 Skövde

Tel: 0500 – 42 89 95

VVS@flamco.se

18501533 2005 Utgåva / S

KYL- OCH LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING

Flamco

Här har expansionskärlet följande funktioner:

1. Vid avkylning av systemet reduceras kylvattnets rymd.

Flexcon kärlet låter då vattnet strömma in i systemet, så att det förblir under tryck.

2. När systemet inte fungerar, antar vattnet temperaturen utanför och utvidgar sig således.

Flexcon kärlet uppfångar denna expansionsrymd.

Alla Flexcon kärl kan användas i installationer, där man tillsatt vattnet en frostvätska på bas

av etylenglykol.

Nedanstående diagrammer visar rymdökningar för olika blandningar av vattenetylenglykol.

Det rör sig om genomsnittsvärden, som härrör från firman Hoechst.

Rymdökning i %

7

6

5

4

3

2

52 Vol.% (-40 °C)

44 Vol.% (-30 °C)

39 Vol.% (-25 °C)

34 Vol.% (-20 °C)

28 Vol.% (-15 °C)

20 Vol.% (-10 °C)

1

0,78

0,64

0,44

0,13

0

0,28

1,31

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Temperatur i °C

0 Vol.% = vatten

Temperatur Rymdökning rent vatten i %

5 °C 0.00%

10 °C 0.04%

15 °C 0.08%

20 °C 0.18%

25 °C 0.29%

30 °C 0.43%

35 °C 0.60%

40 °C 0.79%

1


Beräkning av ett Flexcon kärl

för en kylanläggning

Exempel på beräkning

18501533 2005 Utgåva / S

KYL- OCH LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING

Angående beräkning av ett Flexcon kärl i en kylanläggning är följande förhållanden av

betydelse:

a. vatteninnehållet i anläggningen;

b. tillsatt frostvätska i procent;

c. anläggningens lägsta temperatur;

d. anläggningens högsta temperatur (= högsta temperatur utanför);

e. utvigningsprocent av blandningen vatten-frostvätska;

f. anläggningens statiska höjd över behållaren;

g. säkerhetsventilens inställda tryck.

Flexcon kärlets förtryck väljs i överensstämmelse med anläggningens statiska höjd (ovanför

kärlet). Det lägsta arbetstrycket skall vara 0,5 bar högre än kärlets

förtryck, så att kärlets totala vatteninnehåll vid avkylning av anläggningen inte trycks ut ur

kärlet, samt också att det vid lägsta temperatur alltid finns en reservmängd av vatten i kärlet.

Med hjälp av följande formel kan man avgöra, hur stor del av kärlet, som alltid är fylld med

vatten i detta tillstånd.

lägsta arbetstryck ÷ förtryk

I = påfyllningsgrad (tryck i bar absolut)

Lägsta arbetstryck

Härigenom kan kärlets restfaktor avgöras.

Restfaktor = 1÷ påfyllningsgrad.

Maximumtrycket skall hållas 0,5 bar under säkerhetsventilens inställda tryck.

Den verksamma effekten afgörs med hjälp av nedanstående formel:

II

max. tryck ÷ lägsta arbetstryck

max. tryck

x restfaktor = verksam effekt (tryck i bar absolut)

Data:

a. vatteninnehåll 1000 liter;

b. ingen tillsättning av frostvätska , endast vatten;

c. lägsta temperatur + 4 ºC;

d. högsta temperatur utanför + 30 ºC;

e. procentuell rymdökning vid 30 ºC: 0,43%;

f. statisk höjd 4 m (förtryck 0,5 bar, lägsta arbetstryck 1 bar)

g. säkerhetsventilens inställda tryck 3 bar (maximumtryck 2,5 bar).

Beräkning:

Restfaktor i förhållande till I:

(1 + 1) ÷ (0,5 + 1)

= 0,25. Restfaktor = 1 ÷ 0,25 = 0,75

(1 + 1)

Verksam effekt i förhållande till II:

(2,5 + 1) ÷ (1 + 1)

x 0,75 = 0,32

(2,5 + 1)

Kärlets expansionsrymd vid 30 °C är 1.000 liter x 0,43% = 4,3 liter.

4,3

Flexcon kärlets nödvändiga bruttorymd = 13,4

0,32

Välj Flexcon 18 liter med förtryck 0,5

Flamco

2


Beräkning av påfyllningstryck

Exempel på fortsatt beräkning:

Godkända tillsättningsmedel

till värmetekniska anläggningar

18501533 2005 Utgåva / S

KYL- OCH LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING

Flamco

Det tryck, med vilket anläggningen fylls, är beroende på den temperatur, som råder.

Om blandningens procentuella rymd vid påfyllningstemperaturen är känd , kan expansionsrymden

vid denna temperatur avgöras.

Därefter kan påfyllningstrycket avgöras med hjälp av följande formel:

Bruttorymd kärlets x restfaktoren x (lägsta arbetstryck + 1)

÷1

Kärlets bruttorymd x restfaktorn ÷ expansionsrymden vid påfylln. temp.

h. påfyllningstemperatur = 20 ºC;

i. procentuell rymdökning vid 20 ºC: 0,17%

Expansionsrymden vid 20 ºC är 1000 liter x 0,17% = 1,7 liter.

18 x 0,75 x (1 + 1)

Påfyllningstryck: ÷ 1 = 1,3 bar

18 x 0,75 ÷ 1,7

Tillsättning Rekommenderad

koncentration

(vattenuppl.)

Anmärkning

Glytermin NF 20-60 vol.-% Etylenglykol

Glytermin GP 42-51 50-90 vol.-% Etylenglykol/propylenglykol

Glytermin P 44-95 30-90 vol.-% Propylenglykol

Rondofos HS univ. 0,5 m.-% Korrosionsskyddskoncentrat för alla metaller

Rondofos HS 10-15 vol.-% i värmeanläggningar och slutna kylkretslopp

Frostskydd Frostkorrosionsskyddsblandning

Cillit HS kombi 0,5 m.-% Korrosionsskyddskoncentrat för alla metaller

i värme- och spjälanläggningar

Cillit HS frostskydd 20-50 vol.-% Frost- och korrosionsskyddsblandning

FERNOX-COPAL 1,5 vol.-% Hämningsmaterial för blandsystem med aluminium

FERNOX VS-1 Totalskydd för system utan aluminium

GENO-överoph. Skydd 0,5 vol.-% Korrosions- och förkalkningsskyddsmedel; innehåller

Typ FKK hämningsmaterial och stabilisatorer. För konventionella

värmeanläggningar och alla golvvärmeanläggningar med

konstmasserör

Antifrogen N 20-90 vol.-% Frost- och korrosionsskyddsmedel på bas av etylenglykol

Antifrogen L 25-90 vol.-% Frost- och korrosionsskyddsmedel på bas av 1,2 propylenglyko

Korrosionsskydd 6-8 vol.-% Kombination av hämningsmaterial , upplöst i VP 1781 etylenglykol

Varidos KK 0,5 m.-% Nitritfritt korrosionsskydds- och hårdhetsskyddsmedel för

värmeanläggning

Varidos FSK 20-80 vol.-% Nitritfritt frost- och korrosionsskyddsmedel mot slutna system

VP 30 0,5-1,5 m.-% Miljövänligt korrosionsskyddsmedel för slutna system

Gram-0-SIL 1,2 m.-% Inte giftigt och miljövänligt, täppar till läckor, skapar skydd,

stoppar korrosion, förbättrar värmeöverförelsen och reducerar

genomströmningsoväsenet

Gram-0-Cool 50 vol.-% Frostskyddsmedlet är inte giftigt och miljövänligt

3

More magazines by this user
Similar magazines