31.08.2013 Views

Stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs ... - Skolinspektionen

Stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs ... - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skolinspektionen</strong> Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

1 (4)<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun<br />

goteborg@goteborg.se<br />

Stadsdelsnämnden <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong><br />

vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se<br />

Uppföljning efter tillsyn i stadsdelen<br />

<strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong> i <strong>Göteborgs</strong> kommun<br />

Bakgrund<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har genomfört tillsyn i stadsdelen <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong> i <strong>Göteborgs</strong><br />

kommun, av grundskola, grundsärskola samt av kommunens ansvarstagande<br />

för förskola och fritidshem (dnr 43-2010:4949). Tillsynen genomfördes<br />

under hösten 2011 och våren 2012.<br />

Vid tillsynen tog <strong>Skolinspektionen</strong> ställning till i vad mån verksamheten ger<br />

barn och elever i stadsdelen förutsättningar att nå de nationella målen. <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömde om <strong>Göteborgs</strong> kommun uppfyller de krav som författningarna<br />

ställer på verksamheten.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har i beslut den 8 mars, 2 maj och 18 juni 2012 förelagt <strong>Göteborgs</strong><br />

kommun att vidta åtgärder på flera områden där tillsynen visar att verksamheterna<br />

inte uppfyller författningarnas krav. <strong>Skolinspektionen</strong> har också<br />

under våren 2012 i totalt 19 skolbeslut förelagt kommunen att vidta åtgärder<br />

för att avhjälpa de brister tillsynen påvisat i skolornas verksamheter. Stadsdelsnämnden<br />

i <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong> har i oktober 2012 kommit in med en redovisning<br />

av vidtagna åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av inkomna handlingar där huvudmannen för<br />

samtliga skolor och verksamheter i stadsdelen redovisat vilka åtgärder som<br />

vidtagits med anledning av <strong>Skolinspektionen</strong>s anmärkningar och förelägganden.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har under perioden 22 mars - 23 april 2013 genomfört<br />

uppföljningssamtal med rektorerna för Landamäreskolan, Lillebyn, Noleredsskolan,<br />

Skutehagen, Snäckebergets skola, Österröd, Jättestensskola, Björlandagården,<br />

Torslandaskolan, Svartedalsskolan, Ryaskolan, Sjumilaskolan samt<br />

Trulsegårdsskolan. <strong>Skolinspektionen</strong> har dessutom genomfört uppföljningssamtal<br />

med ledningsgruppen för sektor utbildning i stadsdelen <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong>.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>. Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan 20<br />

Telefon: 08-586 080 00<br />

www.skolinspektionen.se


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

2(4)<br />

Beslut<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>Göteborgs</strong> kommun, med de undantag som<br />

framgår under rubriken "föreläggande" nedan, vidtagit sådana åtgärder att de<br />

brister som tidigare påtalats i verksamheterna i stadsdelen <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong> har<br />

avhjälpts.<br />

Avseende kvarstående brister, som beskrivs nedan, förelägger <strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun enligt följande.<br />

Föreläggande<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) <strong>Göteborgs</strong><br />

kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.<br />

De vidtagna åtgärderna ska senast den 15 november 2013 redovisas för<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>.<br />

Trygghet och studiero<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Trygghet och studiero.<br />

- Ta ansvar för att rektorn för Sjumilaskolan ser till att skolmiljön präglas<br />

av trygghet och studiero.<br />

- Se till att det vid Sjumilaskolan finns en plan mot kränkande behandling<br />

för varje verksamhet som anger vilka åtgärder som ska vidtas och hur<br />

de ska följas upp.<br />

Motivering<br />

I tillsynsbeslutet för Sjumilaskolan påtalades att skolan saknar ett gemensamt,<br />

målinriktat arbete med normer och värden. Vid skolan rådde bristande studiero<br />

och planen mot kränkande behandling uppfyllde inte kraven då den exempelvis<br />

inte var daterad och inte utgick från en aktuell kartläggning.<br />

Av intervju med rektorn, i samband med <strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning, framgår<br />

att skolan fortfarande behöver arbeta med att säkra elevernas trygghet och<br />

studiero samt att en aktuell plan mot kränkande behandling saknas.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att stadsdelsnämnden och rektorn<br />

inte vidtagit tiUräckhga åtgärder för att avhjälpa bristen som påtalats i tidigare<br />

tillsynsbeslut. Verksamheten uppfyUer därmed inte författningarnas krav och<br />

huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen.


SKOLINSPEKTIONEN<br />

Författning<br />

5 kap. 3 § och 6 kap. 8 § skollagen<br />

Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

3(4)<br />

Lgr 111 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande<br />

Uppföljning och utveckling av utbildningen<br />

<strong>Göteborgs</strong> kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom<br />

bedömningsområdet Uppföljning och utveckling av utbildningen.<br />

- Se till att det på huvudmannanivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete<br />

som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.<br />

- Ta ansvar för att rektorerna för de skolor där <strong>Skolinspektionen</strong> i tillsynsbeslut<br />

påtalat brister i det systematiska kvalitetsarbetet, ser till att<br />

det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där utbildningarna planeras,<br />

följs upp och utvecklas.<br />

Motivering<br />

I tillsynsbeslutet för stadsdelen <strong>Västra</strong> <strong>Hisingen</strong> påtalades att huvudmannen<br />

inte planerade, följde upp och utvecklade sina verksamheter systematiskt och<br />

kontinuerligt samt inte tog tillvara resultaten och omsatte dessa i åtgärder för<br />

att förbättra måluppfyllelsen. Av inkomna handlingar och genomförda intervjuer<br />

med rektorer och ledningsgruppen för sektor utbndning framgår att det<br />

inom stadsdelen på såväl huvudmannanivå som på skolenhetsnivå genomförs<br />

utvecklingsarbete i syfte att förbättra det systematiska kvahtetsarbetet. Införandet<br />

av en enhetlig struktur för planering, uppföljning och utveckling av utbildningen<br />

har påbörjats och ska användas i hela stadsdelen efter sommaren<br />

2013. Intervjuer med rektorer och leaningsgruppen för sektor skola visar att<br />

uppföljningar, utvärderingar och analyser av resultat och genomförda åtgärder<br />

ännu inte systematiskt används på enhets- och huvudmannanivå för att identifiera<br />

utvecklingsbehov och planera resultatförbättrande åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s uppföljning visar därmed att stadsdelsnämnden och rektorerna<br />

inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa de brister som påtalas i<br />

tidigare tillsynsbeslut. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas<br />

krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristerna.<br />

Författning<br />

4 kap. 3-7 §§ skollagen


Uppföljningsbeslut<br />

2013-06-20<br />

Dnr 43-2010:4949<br />

4(4)<br />

SKOLINSPEKTIONEN<br />

I ärendets slutliga handläggning har undervisningsråd Mats Lindström, jurist<br />

Julie Svane och avdelningsjurist Johan Kylenfelt deltagit.<br />

På <strong>Skolinspektionen</strong>s vägnar<br />

Peter Ekborg<br />

Avdelningschef Ulla-Britt Norin<br />

Undervisningsråd/Föredragande

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!