Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

teknologiskinstitut.se

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

inom arbetsmiljö och arbetsrätt

arbetsmiljöutbildning för

chefer och ledare

arbetsrätt för chefer

och ledare

2012 Utbildningar för chefer och ledare

Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se


Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är

omfattande, krävande och tydligt uttalad. Det finns

en möjlighet att, med hjälp av bättre kunskaper om

arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet

och dåligt samvete till ökad lönsamhet. Framgångsrika

företag har ett gott arbetsmiljöarbete.

i vår kurs, kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten.

Du lär dig strukturen och får förståelse av ansvarsfrågorna och

kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och

inte minst dig själv för olika handlingsalternativ.

bli säker i ansvarsfrågor och i bemötande av dina medarbetare

samt hur du kan agera för att skapa optimala arbetsmiljöförhållanden.

Lär dig att tillämpa ett komplext regelverk i vardagen på

ett hållbart och framgångsrikt sätt genom att balansera arbetsgivarens

arbetsledningsrätt och omsorgsplikt. Du lär dig också att

förebygga arbetsmiljöproblem som kan leda till olyckor, ohälsa

och dåligt arbetsklimat.

bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare

eller koordinator. anmäl dig redan idag..

Deltagare

Utbildningen är ”ett måste” för alla chefer och ledare samt för

arbetsmiljösamordnare, medarbetare inom personalfunktionen

och arbetsmiljörevisorer.

PRIs:

14 200 kr exkl moms

KURsNUMMeR:

8328, 3 dagar

stocKholM:

28–30 maj

GöteboRG:

5–7 november

Exempel på innehåll

daG 1

aFFärsmässiga asPekter

arbetsmiLjöregeLverkets UPPbyggnaD

■ Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt avtal

■ Definitioner, allt från olyckor, ohälsa till trivsel och professionell

utveckling av arbetstagarna

■ Principer för optimering av arbetsmiljön

ansvarsFrågor

■ olika typer av ansvar

■ samordningsansvar fast driftställe. byggherreansvar

■ skyddsombudens roll

arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder

arbetsmiljöbrott och vållandebrott

systematiskt arbetsmiLjöarbete

■ riskbedömning av arbetsmiljön

■ identifiering av arbetsmiljöregler

■ tillämpningsföreskrifter för arbetsmiljön (aFs)

daG 2

HäLsoFrämjanDe LeDarskaP

■ krav och kontroll

■ ansträngning och belöning

■ mål och uppföljning

■ Ledarstil och medarbetarens delaktighet

■ Psykosocial arbetsmiljö, föreskrifter och mobbing

arbetsanPassning ocH reHabiLitering

■ arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter

■ arbetsgivarens hantering av sjukfall och

Försäkringskassans skärpta krav

■ alkohol och andra droger, arbetsgivarens

agerande & handlingsprogram

■ krisberedskap och praktisk krishantering

I PRIset INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: www.tiutbildning.se eller 031­350 55 00


daG 3

arbetsgivarens arbetsLeDningsrätt ocH omsorgsPLikt

■ arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

■ inskränkningar i den fria arbetsledningsrätten genom

arbetsmiljölagstiftningen

■ krav och kontroll i den psykosociala arbetsmiljön

FöreLägganDen, FörbUD ocH viten

■ Prövningen av förelägganden och förbud

■ Utdömandet av vite

■ överklagande av förelägganden och förbud

DeLegering av arbetsmiLjöansvar ocH straFFansvar

■ orsakssamband mellan arbetsmiljö och personskada

■ chefens straffansvar för arbetsmiljöbrott

■ juridiskt hållbar delegering av ansvar

■ Företagsboten och företagets straffansvar

arbetsgivarens skaDestånDsansvar För vissa

arbetsmiLjöFrågor

■ ersättningssystemet för arbetsskador

■ Diskrimineringslagen och kränkningsersättningen

■ angränsande arbetsrättslig lagstiftning

■ anställningsavtalet

Frivilligt prov med feedback efter kursen.

godkända erhåller kompetensbevis.

Förkunskaper

inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

att förmedla en övergripande information om regelverket, visa

på hot men framförallt möjligheter, samt att tipsa om hur man

hittar och tolkar de regler som berör den egna verksamheten. ge

chefer, ledare och koordinatorer en säkerhet i sitt agerande inom

arbetsmiljöområdet.

aRbetsMIljöUtbIldNING föR chefeR och ledaRe

Alla chefer, ledare och nyckelpersoner inom företagets arbetsmiljö organisation

behöver en anpassad utbildning i arbetsmiljöfrågor för att säkerställa kompetensen

för rollen. I denna utbildning kopplar vi arbetsmiljö arbetet till affärsverksamheten.

Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och

kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig

själv för olika handlingsalternativ. En bred utbildning som du kommer ha stor

nytta av i ditt arbete.

I PRIset INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information Mer om information kurserna: om www.tiutbildning.se kurserna finns på www.tiutbildning.se

eller 031­350 55 00


Arbetsrätt för chefer och ledare

Bli bättre som chef med ökade kunskaper i arbetsrätt.

Arbetsrätten berör de allra flesta människor varje

dag. Många tror sig kunna de arbetsrättsliga lagarna

och reglerna. Få har den erfarenhet som krävs för att

med framgång kunna hantera alla situationer.

Arbetsrätten är viktig vid rekrytering, under hela

anställningstiden, från början till slut.

chefen är hela tiden en central person och agerandet har

avgörande betydelse. som chef leder du och fördelar arbetet på

din arbetsplats. man har större möjligheter än vad man tror att

bestämma över arbetet och vad medarbetarna ska göra. ställ krav

på dina medarbetare. Det förebygger problem och du undviker

dyra misstag.

vi erbjuder dig en kurs där din roll och dina frågor ställs i fokus. en

praktiskt inriktad utbildning med en mycket erfaren kursledning.

vi rabblar inte §. Det är det taktiska och korrekta agerandet som

förmedlas. Du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar

och anställningsavtalets stora betydelse. se till att du kan

genomföra dina beslut och att du använder dina arbetsrättsliga

kunskaper på bästa sätt.

Här får du bättre kunskap om arbetsrätten och blir en starkare

samt bättre ledare. Du får all den kunskap du behöver för att

agera taktiskt och korrekt. med större insikt i arbetsrätten blir du

snabbt en tillgång för ditt företag. anmäl dig redan idag

Deltagare

chefer, arbetsledare, personalhandläggare och arbetsmiljösamordnare.

alla i branscher som arbetar med arbetsrättsfrågor.

kursen riktar sig till dig som har personalansvar och är i

arbetsledande ställning.

PRIs:

9 800 kr exkl moms

KURsNUMMeR:

8338, 2 dagar

stocKholM:

23­24 maj

GöteboRG:

13­14 november

Innehåll

1. arbetsgivarroLLen ocH regeLverket.

kort om det arbetsrättsliga regelverket. arbetsrättsliga

begrepp. De viktigaste lagarna. anställningsavtalets förhållande

till lag, domstolspraxis och kollektivavtal. enskilda och

kollektiva rättigheter. arbetsgivaren och ”Den fackliga kartan”

2. anstäLLningen ocH anstäLLningsskyDDet.

Lagens tvingande karaktär. Får arbetsgivarens anställa vem

han vill? kan jag kräva drogtest i en rekrytering? måste ett

anställningsavtal vara skriftligt? beräkning av anställningstid.

kan jag kräva vissa villkor för att en anställning ska träda

ikraft? tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar.

timanställning - finns det? Provanställningar. vad innebär

företrädesrätten? vad händer om jag gör fel?

3. anstäLLningsavtaLets inneHåLL.

att utforma och tolka anställningsavtal.omplacering av en

anställd. Löneförmåner vid annat jobb. avstängning av anställd

från arbetet. beslut om ändrade arbetstider. övertidsarbete

och skyldighet att företa tjänsteresor. bonus och indragen

bonus. eU-reglerna om arbetstid. ersättningsregler för arbetet

och arbetstid.

4. cHeFens skyLDigHeter gentemot meDarbetares FackFörbUnD.

vad innebär förhandlingsskyldigheten? Har facket rätt att

förhindra ett arbetsledningsbeslut? vart vänder jag mig när jag

ska kontakta facket? vilka rättigheter har en facklig

förtroendeman?

5. arbetstagarens skyLDigHeter i ett anstäLLningsFörHåLLanDe.

arbetstagaren skall göra sitt bästa, samarbeta och vara lojal.

annan anställning eller en enskild firma? vad gäller vid kritik

mot sin chef, misskötsel av arbetet, ej respekterad tystnadsplikt,

inte följer de instruktioner som lämnats för arbetet, är

ojuste mot arbetskamrater. är kritisk mot sin arbetsgivare eller

fd arbetsgivare i t ex sociala medier.

Fortsättning på nästa sida ➥

I PRIset INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: www.tiutbildning.se eller 031­350 55 00


Forts. Arbetsrätt för chefer och ledare

6. Diskriminering.

grupper som skyddas av diskrimineringslagen. Får jag fråga

om en arbetssökande har familj? Har en gravid sökande alltid

rätt att bli anställd? kan en person från ett annat land som inte

kallas till anställningsintervju få skadestånd av företaget? Hur

undviker jag att bli anmäld till diskrimineringsombudsmannen?

7. Frånvaro Från arbetet

semesterlagen – en social skyddslagstiftning. Ledighet och

betald ledighet. återkallning av beslutad semester. beräkning

av semesterförmåner. Föräldraledighet och tillfällig vård av

barn. vem har rätten att vara ledig och att gå ner i tid. studieledighet

– vilka studier och varsel innan ledighet. Ledighet vid

personliga skäl. vad händer till exempel om en anställd åker i

fängelse? sjukfrånvaro.

8. misskötsamHet

Hur chefen ska agera när det är problem med medarbetare. vad

chefen skall säga och inte säga till en medarbetare.

Former för ett allvarlig samtal, varningar och dokumentering

av misskötsel. brottslighet, alkohol & andra droger, samarbetsproblem,

klagomål från kunder, sjuklighet och andra orsaker

till misskötsamhet. Uppsägning och avsked. vanliga

förhandlingslösningar.

Förkunskaper

arbetslivserfarenhet. inga särskilda förkunskaper.

Syfte

syftet med denna arbetsrättskurs är att du ska få en god orientering

om vilka rättigheter arbetsgivaren respektive arbetstagen

har under anställningen. målsättningen är att du blir säker i rollen

som arbetsgivarens företrädare gentemot arbetstagarna. Här

får du lära dig att agera taktiskt och säkert som chef och ledare

gentemot dina medarbetare. om du agerar korrekt, konsekvent

och respektfullt i det dagliga arbetet bir du respekterad som chef

både av arbetsgivaren och medarbetarna. Du lär dig den korrekta

och taktiska tillämpningen av arbetsrätten och blir därmed en

stor tillgång arbetsgivaren.

aRbetsRätt föR chefeR och ledaRe

du lär dig att agera taktiskt och säkert som chef och ledare gentemot dina

medarbetare. om du agerar korrekt, konsekvent och respektfullt i det

dagliga arbetet bir du respekterad som chef både av arbetsgivaren och

medarbetarna. du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar,

med tyngdpunkt på anställningsavtalet, dess tillkomst och upphörande

samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare

har i förhållande till varandra.

du lär dig den korrekta och taktiska tillämpningen av arbetsrätten och

blir därmed en stor tillgång arbetsgivaren. Vår kompetenta, kreativa och

domstolserfarne jurist är en mycket uppskattad föreläsare. han vägleder

dig inom arbetsrätten med exempel och reflektioner på agerande som gör

dig säker i din roll.

I PRIset INGÅR: lunch, kaffe och all kursdokumentation Mer information om kurserna: www.tiutbildning.se eller 031­350 55 00


fleR UtbIldNINGaR fRÅN teKNoloGIsK INstItUt

■ entreprenad- och avtalsrättens grunder ( kursnr 6241)

■ byggarbetsmiljösamordnare grundkurs P och U (8353)

■ Produktionsteknik steg 1, effektiv produktion (2338)

■ arbetsledning steg 1 (2205)

■ allt om maskindirektivet (7399)

■ radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin (6611)

■ Lasersäkerhet (6616)

■ starkströmsföreskrifter och svensk standard (4341)

■ elsäkerhet vid arbete (7013)

■ kemikaliebedömning (8357)

■ säkerhetsdatablad (2486)

alla våra 400 utbildningar hittar du på www.tiutbildning.se

kontakta oss på telefon 031-350 55 00

GÖteBORG

vallgatan 14, 411 16 göteborg

telefon: 031- 350 55 00

Fax: 031-350 55 10

stOckhOlm

olof Palmes gata 31

411 12 stockholm

telefon: 031-350 55 00

Fax: 08-545 181 20

RetuRadRess teknologisk institut, box 2513, 403 17 göteborg

Teknologisk Institut

– din utbildningspartner inom

teknik och management

välkommen till nordens största utbildningsföretag inom

teknik & management med alla kurser som är rätt för dig och

ditt företag. vi har utbildningarna som gör skillnad för ditt

företag, som gör er till ett lönsammare, kunnigare och effektivare

företag. varje år utbildar vi närmare 12 000 personer

inom bygg, fastighet, vvs, elteknik, energi, produktion med

mera.

teknologisk institut i sverige är före detta siFU som bildades

1922 i sverige. vi har sedan dess varit det självklara valet av

utbildningspartner för sveriges alla ingenjörer och tekniker.

sedan 2008 ägs vi av teknologisk institut (ti) i Danmark som

är ett av nordens bredaste och mest resursstarka institut

inom forskning, utveckling, och utbildning. ti grundades

1906 och spelar idag en mycket viktig roll för näringslivet

genom forsknings- och utvecklingsprojekt, konsultinsatser,

certifiering och prövning samt utbildnings- och informationsverksamhet.

upplands väsBy

anton tamms väg 1

194 34 Upplands väsby

telefon: 08-590 736 10

Fax: 08-590 738 80

Porto betalt

sverige

More magazines by this user
Similar magazines