Prehospital akutsjukvård - Västra Götalandsregionen

vgregion.se

Prehospital akutsjukvård - Västra Götalandsregionen

Verksamhetsanalys 2012

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2013


Upplysningar om rapportens

innehåll:

Beställning av rapporten:

Omslagsbild:

Marianne Förars

telefon 0104413022

epost fornamn.efternamn(at)vgregion.se

Adress och distributionscentrum online via:

http://www.vgregion.se/adc

E-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Telefon 010-4413694 eller 010-4413695.

Marianne Förars

Min värld

Olja

Varje stapel beskriver en verksamhet.

Det är detaljerna och omtanken som gör skillnad.

Tryck: Regiontryckeriet Vänersborg, maj 2013.


Förord

1

Verksamhetsanalys 2012 är den nionde årsrapporten som följer upp hälso- och sjukvården ur

ett regionalt perspektiv. Rapporten riktar sig till flera olika målgrupper. Den ska vara ett underlag

för det politiska beslutsfattandet. Uppföljningen ska visa medborgare och patienter vad

vården åstadkommer med sina resurser. Uppföljningen riktar sig också till hälso- och sjukvården

genom att visa på goda exempel och förbättringsområden som kan stimulera till förbättringar.

Ambitionen är att varje ny rapport ska innehålla nya avsnitt. Årets rapport innehåller bland

annat analys av ungas vårdkonsumtion, undvikbar slutenvård, uppföljning av prehospital vård,

avsnitt om KPP och analys av antibiotikaförskrivning. Några nya kvalitetsregister presenteras.

Vissa områden återkommer i varje rapport och därigenom kan vi nu visa på trender över flera

år.

Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings arbete med öppna jämförelser är

normerande för regionkansliet och arbetet med uppföljning och jämförelser av hälso- och

sjukvård. Hälso- och sjukvårdsutskottet har också tagit beslut att varje enskild verksamhet

skall nå minst riksgenomsnittet i sina resultat. I rapportens diagram redovisas därför när så är

möjligt spridningen mellan verksamheter. Förhoppningen är att rapporten och jämförelserna

kan utgöra underlag för förbättringsarbete.

Denna rapport är en sammanställning av uppgifter från en mängd datakällor. Arbetet har i

huvudsak utförts av medarbetare vid regionkansliet och samordnats av Marianne Förars,

Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Ann Söderström Marie Röllgårdh

Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef Område analys


Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 2012

Arbetsgrupp och skribenter

Marianne Förars, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (projektledare, redigering, kvalitetsregister,)

Anders Lindgren, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (samordning tillgänglighet)

Anders Öhman, RK Personalstrategiska avdelningen (personal)

Anke Samulowitz RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (jämlik vård)

Anna Kjellström RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (samordning epidemiologi, enkäter, konsumtion)

Anna Lindhé RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (läkemedel, RA)

Anna Lindqvist RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (jämlik vård)

Anneth Lundahl, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (resurser)

Ann-Marie Olhede, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (tandvård)

Ann-Sofie Bäck, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (God Vård)

Bo Hallin RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (God Vård)

Bo Palaszewski RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (kvalitetsregister)

Britt Wallin Sjukreseenheten (sjukresor)

Catarina Karlberg RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (kvalitetsregister)

Claes-Håkan Björklund RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (patientsäkerhet)

Gösta Carlsson RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (God Vård)

Henrik Hadimeri Skaraborg Sjukhus, Sektorsrådet Njurmedicin (kvalitetsregister)

Jarl Torgerson, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (kvalitetsregister)

John Karlsson, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (läkemedel)

Katarina Orrbeck RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (God Vård)

Katrin Asta Gunnarsdottir RK Regionalt cancercentrum väst (samordning cancerstatistik)

Kristina Narbro, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (samordning kvalitetsregister)

Lena Gustafsson, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (läkemedel)

Marcus Edenström RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (KPP, DRG)

Mikael Kjerfve, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (statistik, nyckeltal, vårdkonsumtion)

Mona-Lis Dalbrekt, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (vårdproduktion och samordning basala uppgifter)

Nils Conradi, RK Regionalt cancercentrum väst (samordning cancer)

Per Örninge PKMC (Prehospital vård)

Peter Amundin, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

RK Ekonomiavdelningen (ekonomiuppgifter)

Staffan Björck, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen/ Registercentrum (kvalitetsregister)

Sylvia Määttä RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (jämlik vård, God Vård)

Ulf Angerås RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen (kvalitetsregister)

Skribenter cancer se förteckning i canceravsnittet

De regional medicinska sektorsråden har bidragit på olika sätt.

Informationsgrupp

Marianne Förars, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Maria Borg, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Anna Kjellström RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Jarl Torgerson RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Webb

Marianne Förars, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Maria Borg, RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Mona-Lis Dalbrekt RK Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Epost: fornamn.efternamn@vgregion.se

2


Innehållsförteckning

3

Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 2012 ........................................................................... 2

Inledning ...................................................................................................................................... 5

Regionens befolkning .................................................................................................................. 8

Demografi ....................................................................................................................................................... 8

Perspektiv på resurser och resursförbrukning ...................................................................... 11

Kostnad Per Patient (KPP) ............................................................................................................................ 13

Regiongemensamt utvecklingsarbete ...................................................................................... 19

Benchmarking av Västra Götalandsregionens sjukhus ................................................................................. 19

Regionala vårdprocesser ............................................................................................................................... 22

Regionala vårdprocesser – diagram .............................................................................................................. 23

Prehospital akutsjukvård ......................................................................................................... 26

Tillgänglighet ............................................................................................................................. 30

Sjukvårdsrådgivningen .................................................................................................................................. 31

Vårdcentralerna ............................................................................................................................................. 31

Den planerade specialiserade vården ............................................................................................................ 32

Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet .................................................................................................. 34

Neuropsykiatriska utredningar, vuxna .......................................................................................................... 35

Välgrundad misstanke om cancer. ................................................................................................................ 35

Ledtider vid akutmottagningarna. ................................................................................................................. 36

Konsumtion av hälso- och sjukvård ........................................................................................ 38

Kontaktgrad ................................................................................................................................................... 38

En ökande primärvårdskonsumtion ............................................................................................................... 39

Undvikbar slutenvård .................................................................................................................................... 46

Undvikbar slutenvård bland äldre ................................................................................................................. 49

Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning ................................................. 55

Täckningsgraden i utvalda Nationella kvalitetsregister................................................................................. 56

Kvartalen ....................................................................................................................................................... 57

Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting ...................................................... 61

Primärvårdens kvalitetsregister VGR. ........................................................................................................... 67

Nationella Diabetesregistret, NDR. ............................................................................................................... 71

Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART .................................................................................. 75

Svenskt NjurRegister (SNR) ......................................................................................................................... 78

Svenskt Bråckregister.................................................................................................................................... 82

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks ............................................................. 85

RIKSHÖFT ................................................................................................................................................... 90

Svenska Höftprotesregistret .......................................................................................................................... 93

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) ......................................................................................... 96

RättspsyK .................................................................................................................................................... 102

Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke ..................................................................................................... 104

Riksät .......................................................................................................................................................... 116

Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret .............................................................. 118

Svenska palliativregister ............................................................................................................................. 120

Cancer ...................................................................................................................................... 122

Områdesindelning ....................................................................................................................................... 123

Regionala processägare ............................................................................................................................... 124

Grafernas utformning .................................................................................................................................. 125

Maligna hudtumörer .................................................................................................................................... 126

Huvud- och Halscancer ............................................................................................................................... 128

Lungcancer .................................................................................................................................................. 130

Bröstcancer.................................................................................................................................................. 135

Äggstockscancer ......................................................................................................................................... 138


4

Njurcancer ................................................................................................................................................... 141

Urinblåsecancer ........................................................................................................................................... 143

Prostatacancer ............................................................................................................................................. 146

Tjocktarmscancer ........................................................................................................................................ 147

Ändtarmscancer .......................................................................................................................................... 150

Patientsäkerhet ........................................................................................................................ 154

Urval resultat ur regionala patientsäkerhetsberättelsen ............................................................................... 154

God Vård – Uppföljningsrapport 2012 ................................................................................. 161

Inriktningsmål ............................................................................................................................................. 161

Mätbara kvalitetsmål ................................................................................................................................... 162

Åtgärder ...................................................................................................................................................... 167

Patientnämndernas uppföljning ............................................................................................ 172

Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer ........................................................... 174

Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården ......................................................... 179

Förändring över tid 2002-2012 ................................................................................................................... 179

Geografiska skillnader ................................................................................................................................ 179

Skillnader mellan grupper ........................................................................................................................... 179

Läkemedel ................................................................................................................................ 181

Läkemedelsanvändning i VGR ................................................................................................................... 181

Nyckeltal för läkemedel .............................................................................................................................. 181

Öroninflammation (otit) och antibiotikabehandling I VG-regionen ........................................................... 185

Sömnmedel och läkemedel till äldre ........................................................................................................... 188

Individdata .................................................................................................................................................. 188

Öppna jämförelser ....................................................................................................................................... 188

Apoteksomregleringen ................................................................................................................................ 188

Regionens läkemedelskostnader ................................................................................................................. 188

Ordnat införande av nya metoder och läkemedel ........................................................................................ 189

Tandvård och tandhälsa ......................................................................................................... 190

God och säker tandvård ............................................................................................................................... 190

Beskrivning av tandhälsoläget för barn och unga – från tre till 22 år ......................................................... 191

Regionfullmäktiges prioriterade mål mm .................................................................................................... 193

Patientnämnder ............................................................................................................................................ 197

Hälso- och sjukvårdens personal ........................................................................................... 198

Del 2 Basala uppgifter ......................................................................................................... 201


Inledning

Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Västra Götalandsregionen

publicerar för nionde året en övergripande

beskrivning av hälso- och sjukvården i regionen.

Rapporten är ett komplement till övrig regional

rapportering. Målgrupp för rapporten är politiska

nämnder och styrelser och alla som på olika

nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling.

Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen

bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall

bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga

datakällor och övriga underlag,

ge möjlighet till olika typer av jämförelser:

över tid, mellan områden och mellan regionen

och riket/andra delar av riket och mellan kön,

innehålla analyserande kommentarer,

utgöra ett komplement till övrig regional rapportering,

i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning

och budgetunderlagsarbete,

på sikt utvecklas med allt större fokus på analys

och uppföljning av effektivitet och kvalitet.

Rapporten skall således ge möjligheter till jämförelser

över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndområden

i regionen och mellan regionen och

riket/andra delar av riket

Kraven på regionalt enhetlig och jämförbar information

har varit vägledande för urval av redovisade

data. En andra mycket viktig utgångspunkt har varit

att ta tillvara och använda redan insamlade data.

Statistik och andra verksamhetsuppgifter som redan

samlats in för regionala och nationella syften har

använts så långt som möjligt.

Uppföljning av God Vård ingår i år i ett kapitel i

verksamhetsanalysen. I handlingsprogrammet för

God vård anges 14 mätbara mål som skall vara en

drivkraft och ett stöd för systematiskt förbättringsarbete

inom aktuella områden. Indikatorerna som

ingår i regionens uppföljning av ”God Vård” diskuteras

även i andra kapitel där de då är rödmarkerade

i figurer/tabelltext och markerade med

RÖD stjärna. Uppföljningen av God Vård har

integrerats i årets verksamhetsanalys men kan också

hittas som särtryck på webben.

Årets rapport följer också upp de valda regionala

jämlikhetsindikatorerna i särskilt kapitel. Jämlik

vård kommenteras också i bl.a. kapitlet God Vård.

Läkemedel följs upp i avsnittet läkemedel. Men

läkemedelsindikatorer finns även i andra avsnitt.

5

För att lättare hitta uppgifter om läkemedel är dessa

utmärkta med BLÅ stjärna

Vi har, där det är relevant, strävat efter att redovisa

data uppdelat på hälso- och sjukvårdsnämndernas

områden. Data från 2012 har använts där det varit

möjligt. Inom området kvalitet och resultat inom

hälso- och sjukvård har SKL och Socialstyrelsen

fortsatt utvecklat arbetet med öppna jämförelser och

har nu publicerat en sjunde årsrapport. Det nationella

arbetet ger möjligheter till utveckling av den

regionala uppföljningen. För jämförelser mellan

regionen, riket och andra landsting är Öppna Jämförelsedata

till god hjälp. Indikatorer ur Öppna jämförelser

återfinns under flera avsnitt i verksamhetsanalysen.

Ett särskilt avsnitt speglar utvecklingen

över tid för ett urval indikatorer. I detta kapitel

introduceras också grafer som sammanfattar utfallet

för Västra Götaland områdesvis.

Skribenterna har där så är möjligt redovisat tidsserier.

Likaså har särskild fokus lagts på gruppen

äldre. Bland annat innehåller avsnitten om befolkningens

vårdkonsumtion sådan information.

I Verksamhetsanalys 2012 presenteras uppföljande

data ur några kvalitetsregister. Uppföljningen är ett

komplement till annan kvalitetsuppföljning och

syftar främst till att ge en samlad bild av redovisade

resultat ur de kvalitetsregister som omfattar stora

volymer. Målet kvarstår att successivt utveckla

rapporten till en uppföljning med allt större fokus

på effektivitet och kvalitet. I årets rapport återkommer

några register och några utgår. De cancerregister

som följs upp för tredje året återkommer

med delvis annan områdesindelning. I årets rapport

ingår nya kvalitetsregister Primärvårdens kvalitetsregister,

Riksät, Nationella kvalitetsregistret Sve-

Dem – Svenska Demensregistret, och Svenska

Palliativregistret. Ett register som åter är med

Svenskt NjurRegister- SNR.

Kvalitetsregistret SwediabKids redovisas inte i år

då ett särskilt projekt har påbörjats för att analysera

resultaten inom detta område. Resultatet av det

arbetet kommer att redovisas i särskild analys som

följs upp i nästa års verksamhetsanalys.

I rapporten introduceras också i ett första steg den

prehospitala akutsjukvården. En mer detaljerad

kvalitetsuppföljning och analys kommer i senare

rapport.

Några resultat ur ett par av de pågående regionövergripande

projekten inom ekonomi i balans

beskrivs i eget avsnitt. Avsikten är att dels synliggöra

utvecklingsarbetet, men också att visa på några

resultat. De valda projekten är benchmarking och

regionala vårdprocesser. Ett urval diagram över


kostnad per patient är också framtagna som ett

första diskussionsunderlag.

Benämningar verksamhet

Under detta år har den offentliga primärvården bytt

namn till Närhälsan. I rapporten används benämningen

primärvården vilken gällde förra året.

I kvalitetsregisterdelen så tas statistiken direkt från

registren och med det sjukhusnamn som sjukhusen

använder i sin rapportering till registren. Detta

överensstämmer inte alltid med det officiella sjukhusnamnet.

Här är vi inte helt konsekventa. Där vi

hunnit korrigera så har vi bytt till det officiella

namnet, i övrigt använder vi det namn sjukhusen

använt vid sin inrapportering till registret alternativt

så anger vi sjukhusort.

Arbetsgrupper

I arbetet med framtagandet av data till rapporten har

ingått medarbetare från regionkansliets hälso- och

sjukvårdsavdelning och personalavdelning och

verksamhetsföreträdare. Cancercentrum Väst ansvarar

för avsnitten om cancersjukvård. Prehospitalt

och katastrofmedicinskt centrum har skrivit kapitlet

om prehospital vård. Arbetsgruppen redovisas efter

förord.

Projektledare har varit Marianne Förars, analysenheten,

hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Rapporten

Rapporten innehåller fakta men även analyserande

kommentarer som kan vara till hjälp vid tolkningen

samt belyser trender och avvikelser. Innehållet är

uppdelat i tre delar:

Rapporten är indelad i två huvudavsnitt och en

tabellbilaga. En första textdel med ett urval av

sammanställningar och med analyserande kommentarer.

I denna del återfinns såväl jämförelser av

vårdkonsumtion som uppgifter om demografi och

personal. En andra beskrivande del om regionens

vårdproduktion med basala uppgifter om utbudet.

Som komplement till rapporten finns en tabellbilaga

som kan användas som källa i andra analyser och

jämförelser. Tabellbilagan finns på nätet, som pdf

för utskrift

6

www.vgregion.se/verksamhetsanalys

Rapporten på webben i nytt format

Rapporten finns också publicerad på regionens

hemsida www.vgregion.se/verksamhetsanalys

Varje kapitel ligger också som separata filer på

webben. För den som enbart vill läsa canceravsnittet

t.ex. så finns det kapitlet som separat fil.

Alla diagram finns i bildspel och är nedladdningsbara.

Särskilda utdrag och kompletterande material med

hälso- och sjukvårdsnämndsjämförelser publiceras

också på webben.


Prehospital akutsjukvård

26

Prehospital akutsjukvård eller ambulanssjukvården tar hand om patienter med vård- och/eller övervakningsbehov

under transporter, medan liggande sjuktransport tar hand om patienter utan akut vårdbehov, men som inte kan

transporteras med kollektivtrafik, taxi eller färdtjänst Ambulanssjukvården är organiserad som övrig slutenvård

alltså varje sjukhusförvaltning har en enhet för ambulanssjukvård. Förutom ambulanssjukvård organiseras även

så kallad liggande sjuktransport inom samma enheter.

I detta avsnitt presenteras kort beskrivning av ambulanssjukvård och ett urval av mätvärden.

Ambulanspatienterna delas in i olika prioritetsgrader,

Prio 1, 2, 3 som motsvarar hur akut uppdraget

är. Prio 4 står för att patienten inte har något vårdbehov

och kan därför transporteras med liggande

sjuktransport.

När en person eller vårdinrättning ringer till SOS

alarm sker en intervju och prioritering av uppdraget

av larmcentralens personal. Även utlarmning av

ambulanser och liggande sjuktransporter sker av

larmcentralen, i vår region SOS Alarm, enligt

VGRs instruktioner.

VGR har en enhet, AmbuAlarm, som står för uppföljning

och utveckling av avtalet mellan VGR och

SOS Alarm AB. Ambulanssjukvården följs bland

annat upp enligt av HSU beslutade regionala standards.

Dessa följs upp kvartalsvis och redovisas på

helårsbasis nedan.

Detta är första gången rapportering sker till den

regionala verksamhetsanalysen och rapporteringen

får ses som en början och flera mätvärden och en

fördjupad av analys av verksamheten kommer att

presenteras i kommande verksamhetsanalyser.


Ökat antal uppdrag

Totalantalet ambulans och sjuktransportuppdrag

mäts kontinuerligt. En kontinuerlig ökning av antalet

uppdrag per år sker och senaste mätningarna

visar på en årlig ökning med ca 7 procent. Vad

ökningen beror på är oklart, men sannolikt är ökningsorsaken

multifaktoriell.

Ökningen motsvarar ökningen av antalet samtal in

till larmcentralen.

Den procentuella uppdelningen mellan prioritet 1-3

för ambulansuppdragen

14%

52%

Figur D1 procentuell fördelning av ambulansuppdrag

fördelat på Prio 1,2 och 3. Prioritet på väg ut till patienten.

Responstid ambulanser

34%

Prio 1

Prio 2

Prio 3

Väntetid (median) för Prio 1 (mål 90%

Procent

Kommentar: Målet nås inte i någon del av regionen,

SU ligger närmast med 89 procent. Vid urakuta

tillstånd som vid t ex hjärtstopp larmas i flera

kommuner Räddningstjänst och/eller Polis ut parallellt

och når i vissa fall patienten först. Deras tider

räknas inte in i ambulanssjukvårdens måluppfyllelse.


Sjuktransportlogistik

Förbeställda sjuktransporter (Prio 4)

o 0% försening till bokad behandling/undersökning

o Patienten lämnas av senast inom

30 minuter från förbeställd tid, för

övriga resor.

Icke förbeställda resor (Prio 4)

o Patienten lämnas av senast inom

120 minuter från förbeställd tid vid

100% av resorna.

ST beh, best. i tid ST best. 50%.

Kommentar: I vissa förvaltningar är andelen sjuksköterskor

med specialistutbildning förhållandevis

låg. Vid nyanställning är specialistutbildning numera

ett krav. Låg andel specialistutbildade sjuksköterskor

avspeglar i detta avseende låg personalomsättning,

då anställningskraven förändrats genom

åren. En regional utbildningsgrupp har bildats

som arbetar med att ta fram en regional utbildningsplan.


Kvalitetssäkrad vård och behandling

Regionala behandlingsriktlinjer ska tilllämpas

inom hela regionen och fortlöpande

hållas uppdaterade (mål: ska finnas.

Följsamhet till riktlinjerna mäts)

Regionala behandlingsriktlinjer finns och tillämpas

i samtliga förvaltningar med lokala anpassningar,

eftersom vårdutbudet skiljer sig något åt i de olika

områdena.

Kvalitetssäkrad informationshantering

Dokumentation från ambulanssjukvården

ska finnas tillgänglig för nästa länk i

vårdkedjan (måltal saknas, men avvikelser

monitoreras)

Avvikelser fångas i avvikelsehanteringssystemet.

Inga avvikelser som handlar om att dokumentation

saknas har inkommit.

Kvalitetssäkrad förbättrings- och lärandeprocess

Avvikelserapporteringssystem med tydliga

rutiner för rapportering, datasammanställning,

analys och återkoppling ska användas

inom all ambulanssjukvård. (mål: ska

genomföras)

En grupp som arbetar regionalt med avvikelser är

tillsatt. Avvikelser analyseras och eventuella utbildningsaktiviteter

för att minimera upprepningsrisker

som anses adekvata ska tas fram.

29

Kvalitetssäkrad vårdnivå

Minst 90% av samtliga patienter ska triageras

och transporteras till rätt vårdnivå.

10%

90%

Figur D-6 visar andel triagerade patienter inom ambulanssjukvården.

Mål > 90%. Grafen visar hela VGR samlat, då

samtliga förvaltningar ligger mycket nära dessa mätetal.

Kommentar: Målet för triagering nås, dock finns

inga mätetal för andel patienter som transporteras

till rätt vårdnivå, eftersom konsensus saknas kring

definitionen av detta begrepp.

Kvalitetssäkrad patientupplevelse

Triagerade

Ej

triagerade

En regiongemensam patientenkät ska genomföras

regelbundet (mål genomfört)

Kommentar: Patientenkät finns framtagen och håller

på att distribueras till patienterna i regionen.

Följ länken för mer information om Prehospital

vård


Västra Götalandsregionen

Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0195

Hälso- och sjukvårds- Folkmängd 2012 (antal)

nämndsområde Totalt Kvinnor Män

1 Norra Bohuslän 73 221 36 269 36 952

2 Dalsland 41 959 20 579 21 380

3 Trestad 157 827 78 968 78 859

4 Mellersta Bohuslän* 121 976 60 563 61 413

5 Göteborg centrum-väster 229 059 117 052 112 007

6 Mittenälvsborg 97 737 49 002 48 735

7 Södra Bohuslän* 132 719 66 527 66 192

8 Sjuhärad 191 964 96 182 95 782

9 Västra Skaraborg 128 014 63 826 64 188

10 Östra Skaraborg 128 941 64 138 64 803

11 Göteborg, Hisingen 143 619 71 451 72 168

12 Nordöstra Göteborg 152 001 76 535 75 466

Västra Götaland** 1 600 447 801 481 798 931

* Nämndsnamn för HSN 4 är ”Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale” och för HSN 7 ”Partille, Härryda,

Mölndal”, men av utrymmesskäl används de gamla beteckningarna genomgående i rapporten.

**I Göteborgs kommun finns 1 375 personer (389 kvinnor och 986 män) som ej går att klassa i respektive

nämndområde (5, 11, 12). Dessa personer är inkluderade i totalsumman för Västra Götaland.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Regionens Hus

541 80 Skövde

www.vgregion.se

More magazines by this user
Similar magazines