Anbudsförfrågan – Upphandling av ett (1) komplett släck- och ...

landskrona.se

Anbudsförfrågan – Upphandling av ett (1) komplett släck- och ...

Datum: 2012-11-30

Handläggare: Andreas Lövquist

Diarienummer: 76/001. 170-12

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1)

komplett släck- och räddningsfordon.

Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande ett (1) komplett släck- och

räddningsfordon.

Upphandlande myndighet: Landskrona stad

Beställande enhet: Landskrona räddningstjänst

Förfrågningsunderlaget är indelat i sex avsnitt:

1. Allmän information

2. Upphandlingsföreskrifter

3. Krav på leverantör

4. Krav på vara

5. Utvärderingskriterier

6. Kommersiella villkor

Avsnitt 1 beskriver bakgrunden till upphandlingen och dess omfattning. Avsnitt 2

anger föreskrifterna för anbudsinlämning samt hur handläggningen går till. Avsnitt 3

anger kvalificeringskrav för anbudsgivaren/leverantören medan avsnitt 4 anger vilka

krav som ställs på varan. Avsnitt 5 anger vilka utvärderingskriterier som kommer att

användas samt hur anbuden kommer att utvärderas. Avsnitt 6 anger uppdragets

kommersiella villkor.

Bilagor:

Kravspecifikation 1st släck-och räddningsfordon (BILAGA 1)

Preliminär utrustningslista (BILAGA 2)

Riktvärde för passagerarmått för baksäte (BILAGA 3)

Prisbilaga (BILAGA 4)

Avtalsmall (BILAGA 5)


Sida 2 av 10

Innehåll

1. ALLMÄN INFORMATION .................................................................................................................. 3

1.1. Upphandlande myndighet ....................................................................................................... 3

1.2. Beställande enhet .................................................................................................................... 3

1.3. Definitioner.............................................................................................................................. 3

1.4. Bakgrund och omfattning ........................................................................................................ 3

1.5. En eller flera leverantörer ....................................................................................................... 3

1.6. Avtalstid ................................................................................................................................... 3

1.7. Helt eller delat anbud .............................................................................................................. 4

1.8. Avbrytande av upphandling .................................................................................................... 4

1.9. Upplysningar under upphandlingen ........................................................................................ 4

2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER ....................................................................................................... 4

2.1. Upphandlingsform ................................................................................................................... 4

2.2. Sista anbudsdag ....................................................................................................................... 4

2.3. Anbudets giltighetstid ............................................................................................................. 4

2.4. Anbudets utformning .............................................................................................................. 4

2.5. Adressering .............................................................................................................................. 5

2.6. Anbudshandläggning ............................................................................................................... 5

2.7. Tilldelningsbeslut ..................................................................................................................... 5

2.8. Ikraftträdande ......................................................................................................................... 6

2.9. Sekretess ................................................................................................................................. 6

3. KRAV PÅ LEVERANTÖR .................................................................................................................... 6

3.1. Uteslutningsgrunder ................................................................................................................ 6

3.2. Juridisk och ekonomisk ställning ............................................................................................. 6

3.2.1. Registreringar .................................................................................................................. 6

3.2.2. Skatte- och avgiftsskyldigheter ....................................................................................... 7

3.2.3. Ekonomisk och finansiell ställning ................................................................................... 7


Sida 3 av 10

3.3. Teknisk kapacitet och förmåga ................................................................................................ 8

4. KRAV PÅ VARA ................................................................................................................................. 8

5. UTVÄRDERINGSMETOD ................................................................................................................... 8

6. KOMMERSIELLA VILLKOR ................................................................................................................ 9

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1. Upphandlande myndighet

Landskrona stad, med ca 40 000 kommuninvånare, präglas av placeringen mitt i

Skandinaviens intensivaste storstadsområde i kombination med den lilla stadens lugn

och charm. Landskrona stads verksamhet är uppdelad i nio förvaltningar och har ca

3 000 anställda. Näringslivet domineras av små och medelstora företag.

1.2. Beställande enhet

Landskrona räddningstjänst

Motorgatan 4

261 51 Landskrona

1.3. Definitioner

Upphandlande myndighet = Landskrona stad, köpare

Beställande enhet = Landskrona räddningstjänst

Anbudsgivare = leverantör, säljare

1.4. Bakgrund och omfattning

Landskrona räddningstjänst är en modern heltidsstation med huvuduppgift att

förebygga brandskydd och att ingripa vid brand. De har också

Frivilligbrandkårer/brandvärn i Glumslöv och på Ven.

I Landskrona arbetar knappt 60 personer, brandmän, styrkeledare, insatsledare,

brandingenjörer, kontorspersonal och lokalvårdare. Utryckningsstyrkan består av åtta

personer. Varav sex är brandmän, en är styrkeledare och en insatsledare.

Utryckningsstyrkan är dimensionerad för lägenhets- villabränder eller mindre

trafikolyckor.

Landskrona Stad avser att upphandla ett (1) komplett släck- och räddningsfordon, för

räddningstjänsten i Landskrona.

1.5. En eller flera leverantörer

Landskrona stad avser att teckna avtal med en (1) leverantör.

1.6. Avtalstid

Avtalet gäller under tiden 2013-10-01 2015-09-30.


Sida 4 av 10

1.7. Helt eller delat anbud

Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen. Alternativa anbud kommer inte att

accepteras.

1.8. Avbrytande av upphandling

Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och avbryta upphandlingen om

anbuden klart överstiger beräknade kostnader.

1.9. Upplysningar under upphandlingen

Eventuella frågor angående denna upphandling skall ställas via e-post till ansvarig

kontaktperson enligt nedan:

Namn: Andreas Lövquist

E-post: andreas.lovquist@landskrona.se

Frågor och svar kommer att publiceras på Landskrona stads hemsida i anslutning till

upphandlingsannonsen. Frågor rörande underlaget bör ställas så tidigt som möjligt

men senast den 2013-01-07 och kommer att besvaras löpande, dock senast 2013-

01-08.

Anbudsgivare är själv ansvarig för att före anbudets lämnande själv kontrollera att

fullständigt förfrågningsunderlag inklusive frågor och svar inhämtats.

2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

2.1. Upphandlingsform

Upphandlingen kommer att ske genom öppen upphandling enligt lag (2007:1091) om

offentlig upphandling, kallad LOU. Alla leverantörer äger rätt att lämna anbud.

Förhandling är inte tillåten inom denna upphandlingsform.

2.2. Sista anbudsdag

Anbudet skall vara Landskrona stad tillhanda senast 2013-01-16. För sent inkomna

anbud kommer inte prövas.

2.3. Anbudets giltighetstid

Anbudsgivare skall vara bunden till sitt anbud sex (6) månader efter anbudstidens

utgång. Vid eventuell överprövning förlängs anbudets giltighetstid med ytterligare 3

månader.

Godkänner giltighetstid:

JA: NEJ:

2.4. Anbudets utformning

Anbudet skall vara skriftligt (pappersform) och en elektronisk kopia av anbudet skall

bifogas på t.ex. CD-skiva eller USB-minne.

Anbudet skall vara avfattat på svenska.


Sida 5 av 10

Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne

befullmäktigad person (fullmakt ska i det senare fallet bifogas anbudet och fullmakt

skall inte vara äldre än sex månader).

Förfrågningsunderlaget skall innehålla samtliga begärda uppgifter och det skall

skrivas ut, fyllas i, signeras och skickas in i sin helhet med anbudet.

2.5. Adressering

Anbud lämnas/sänds, i tillslutet kuvert eller omslag märkt med ” Anbud släck- och

räddningsfordon”, till:

Att: Ulf Bergh

Landskrona stad

Räddningstjänsten

261 80 Landskrona

Anbud per telefax och e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte

kan säkerställas. Kuvert eller omslag som anbud inlämnas i bör vara omärkt med

hänsyn till anbudssekretessen.

2.6. Anbudshandläggning

Försändelser med anbud öppnas och förtecknas snarast möjligt efter anbudstidens

utgång. Vid öppnandet deltar minst två tjänstemän från den upphandlande

myndigheten. Endast skriftlig kompletterad uppgift lämnad efter medgivande av den

upphandlande myndigheten under anbudets giltighetstid kan beaktas i

upphandlingsförfarandet.

Efter anbudsöppningen sker granskning och utvärdering av anbuden. Granskningen

består av kontroll av att anbudet inkommit inom föreskriven tid, att det inte finns

anledning att utesluta anbudet från vidare handläggning med hänsyn till

uteslutningsgrunderna i LOU, att anbudsgivaren uppfyller de skall-krav som finns

angivna i förfrågningsunderlaget.

De anbud som kvalificerar sig går vidare till utvärdering i enlighet med

förfrågningsunderlaget.

2.7. Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per e-post till kontaktperson avseende

anbudet så fort utvärderingen är klar. E-post adress till kontaktperson skall därmed

anges här nedan:

Kontaktpersonens e-post: _______________________________________________

Det är upp till anbudsgivarens kontaktperson att bevaka inkorgen under

upphandlingsförfarandet.


Sida 6 av 10

2.8. Ikraftträdande

Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Landskrona stad och den leverantör som vunnit

upphandlingen uppkommer först då båda parterna undertecknat avtalet. Avtal kan

tecknas först när den lagstadgade avtalsspärren tio (10) dagar löpt ut.

2.9. Sekretess

När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen.

Anbudsgivare som önskar att sekretess ska råda även efter det att

anbudssekretessen upphört, skall skriftligen begära om sekretess, innehållande en

precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas

anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Landskrona stad i sin

sekretessprövning ska kunna beakta begäran. Landskrona stad kan inte garantera

att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning

företas vid varje tillfälle en handling begärs ut.

Sekretess begärs:

JA: NEJ:

Om JA, ange nedan vilket stycke i anbudet begäran gäller, samt skälen för

sekretessbegäran: _____________________________

3. KRAV PÅ LEVERANTÖR

3.1. Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av

omständigheterna i LOU 10 kap 1 och 2 §§ föreligger. Kravet gäller även

underleverantörer om sådana anlitas. Genom att underteckna anbudet på

förfrågningsunderlagets sista sida intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt

LOU 10 kap 1 och 2 §§ inte föreligger.

3.2. Juridisk och ekonomisk ställning

3.2.1. Registreringar

Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret

(eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är

etablerad). För kontroll av att anbudsgivare är registrerad på sätt som angivits ovan,

kommer Landskrona stad att begära in registreringsbevis utfärdat av behörig officiell

myndighet.

Krav uppfylls:

JA: NEJ:

Observera: För det fall då anbudsgivaren är utländsk, skall registreringsintyg (eller

motsvarande uppgifter) från behörig officiell myndighet i etableringslandet bifogas

anbudet. Intyget skall vara högst tre månader gammalt räknat från sista anbudsdag i

denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att kontrollera att

inlämnade uppgifter är korrekta.


Anbudsgivaren är utländsk:

JA: NEJ:

Om JA, bifogas intyg: bilaga:_______

Sida 7 av 10

3.2.2. Skatte- och avgiftsskyldigheter

Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav

avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. För kontroll av att anbudsgivaren

fullgjort sina skyldigheter, kommer Landskrona stad att av Skatteverket begära in

SKV 4820 (Begäran/Svar offentliga uppgifter).

Krav uppfylls:

JA: NEJ:

Observera: För det fall anbudsgivaren är utländsk, skall dokumentation motsvarande

blankett SKV 4820 lämnas in av anbudsgivaren tillsammans med anbudet. Av

dokumentationen skall framgå att anbudsgivaren i hemlandet fullgjort sina

skyldigheter. Intyget skall vara högst tre (3) månader gammalt räknat från sista

anbudsdag i denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att

kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta.

Anbudsgivaren är utländsk:

JA: NEJ:

Om JA, bifogas dokumentation motsvarande SKV 4820 (originalhandling) från

etableringslandet enligt ovan, bilaga:_______

3.2.3. Ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Syftet med den ekonomiska

granskningen är att se till att de inkomna anbudsgivarna bedöms kunna fullfölja det

tänkta uppdraget under avtalstiden.

Som bevis för att kravet på en god och stabil ekonomi är uppfyllt, skall

anbudsgivaren inneha minst riskklass tre (3) enligt UC AB:s riskklassbedömning

(normal risk vad gäller kreditvärdighet) eller motsvarande från annat

kreditupplysningsinstitut, eller på annat sätt kunna bevisa att företagets ekonomiska

ställning motsvarar ställda krav för denna grad av rating. Landskrona stad förbehåller

sig rätten att kontrollera om anbudsgivaren uppfyller kreditvärdigheten.

Uppfylls kreditvärdigheten:

JA: NEJ:

Om kreditvärdigheten styrks på annat sätt än genom UC:s riskklassbedömning skall

dokumentation (originalhandling) bifogas som visar att kraven på ekonomisk stabilitet

enligt ovan uppfylls.


Dokumentation bifogas, bilaga:_______

3.3. Teknisk kapacitet och förmåga

Anbudsgivaren skall inneha resurser och kompetens för att utföra uppdraget.

Sida 8 av 10

Som bevis på ovanstående skall anbudsgivare till anbudet bifoga följande handlingar

avseende anbudsgivande företag.

En kort presentation av företaget. I beskrivningen skall följande ingå: Affärsidé

och verksamhet, organisation och ledning, geografisk etablering, översiktlig

kompetensbild, företagsstruktur och eventuella nätverk, samarbetspartners,

underleverantörer.

Krav uppfylls:

JA: NEJ: bilaga:_______

För att styrka anbudsgivarens erfarenhet och kapacitet skall tre (3) stycken

leveranser av ett släck/räddningsfordon hos tre (3) olika uppdragsgivare

anges. Uppdragen skall inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista

anbudsdag i denna upphandling. Uppdragen skall innehålla information om

uppdragsgivare, kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och tidpunkt för

uppdraget. Det är den upphandlande myndigheten som gör bedömningen om

de angivna uppdragen är likvärdiga med det efterfrågade uppdraget.

Krav uppfylls:

JA: NEJ: bilaga:_______

4. KRAV PÅ VARA

Samtliga skall-kravsläck- och räddningsfordonet finns angivet i BILAGA 1

(Kravspecifikation 1st. släck- och räddningsfordon). Anbudsgivare hänvisas därmed

till denna bilaga. BILAGA 1 skall fyllas i och bifogas med anbudet.

5. UTVÄRDERINGSMETOD

Utvärderingsprincip:

Landskrona Stad kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest

fördelaktiga, med hänsyn till följande utvärderingsmetod.

Metoden innebär att varje anbudsgivare har möjlighet att maximalt från sitt eget

anbudspris erhålla ett teoretiskt prisavdrag på 990 000 SEK. För att erhålla maximalt

prisavdrag måste anbudsgivaren uppfylla samtliga bör-kriterier (finns angivna i

BILAGA 1). Metoden innebär alltså att det resultat anbudsgivaren fått efter erhållet

prisavdrag är anbudets utvärderingspris.

Tanken bakom framställande av anbudets utvärderingspris är enbart för att finna det

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och innebär inte att beställaren ska betala ett

lägre pris än vad vinnande anbud har angivit som anbudspris.


Sida 9 av 10

Det anbud som får lägst utvärderingspris kommer att utgöra det ekonomiskt mest

fördelaktiga anbud.

PRIS:

Pris skall anges i BILAGA 4 (Prisbilaga) och bifogas med anbudet. Priset skall

anges exklusive mervärdesskatt och i svenska kronor. Tullar, importavgifter och

varuskatt skall i förekommande fall vara inräknade i anbudspriset. I anbudspriset

skall även leverans vara inräknat.

BÖR-KRITERIER:

Kravspecifikationen innehåller femton (15) stycken bör-kriterier. Varje enskilt börkriterie

innefattar en femtondel (1/15) av det totala prisavdraget, det vill säga 66000

SEK per bör-kriterie.

EXEMPEL:

Teoretiskt prisavdrag för uppfyllelse av samtliga bör-kriterier: 990000 SEK

Prisavdrag per bör-kriterie:

66000 SEK

Antal möjliga bör-kriterier i upphandlingen:

15 ST

Anbudsgivare

A

Anbudsgivare

B

Anbudsgivare

C

Anbudsgivare

D

Anbudspris 3400000 3900000 3500000 3100000

Beviljade bör-kriterier 15 15 12 9

Beviljat prisavdrag 990000 990000 792000 594000

Utvärderingspris 2410000 2910000 2708000 2506000

VINNARE

6. KOMMERSIELLA VILLKOR

Anbudsgivaren skall särskilt godkänna de kommersiella villkor som finns angivna i

BILAGA 5 (Avtalsmall).

Anbudsgivare godkänner de angivna kommersiella villkor i BILAGA 5:

JA: NEJ:


Härmed intygas att:

Sida 10 av 10

upplysningar och övriga handlingar som lämnats in är korrekta

de kommersiella villkoren accepteras

samtliga skall-krav accepteras

anbudsgivaren lever upp till lagenligt ställda krav avseende

registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

omständigheter enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 10

kap 1 § och 2 § ej föreligger

samtliga uppgifter i anbudet är sanningsenliga

_________________________________________

Ort, Datum

_________________________________________

Anbudsgivarens underskrift

(Behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person i det senare fallet skall

fullmakt bifogas)

______________________________________________________

Namnförtydligande

______________________________________________________

Organisationsnummer

More magazines by this user
Similar magazines