Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

www2.varberg.se

Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

Christina Patriksson, 0340-88866

POSTADRESS

Varbergs kommun

432 80 Varberg

BESÖKSADRESS

Norrgatan 25

ANBUDSFÖRFRÅGAN

VERSION 8

Datum

2012-05-21

Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs

kommun enligt lagen om valfrihetssystem

Adress för anbud: Varbergs kommun, Socialförvaltningen,

Norrgatan 25, 432 80 Varberg

Anbud sker genom löpande annonsering.

__________________________________________________________________

Ni inbjuds lämna anbud för utförandet av serviceinsatser och omvårdnadsinsatser

till kommuninvånare som beviljats hemtjänst.

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

DENNA ANBUDSFÖRFRÅGAN MED FÖLJANDE BILAGOR.

Bilaga 1 - Avtalsmall med avtalsbilagor

Bilaga 2 - Svarsmall/checklista

TELEFON

0340-880 00 (vx)

TELEFAX

0340-88866

ORGANISATIONSNR

1(25)

Dnr: 2008/0254

E-POSTADRESS

christina.patriksson@varberg.se

WEBBPLATS

www.varberg.se


2 (25)

UPPHANDLING AV INSATSER INOM HEMTJÄNSTEN I VARBERGS KOMMUN ENLIGT

LAGEN OM VALFRIHET

1. ALLMÄNT 4

1.1 Upphandlingens omfattning 4

2. KRAVSPECIFIKATION 5

2.1 Genomförande 5

2.2 Avtalsvillkor 5

2.3 Leverantörskrav 5

2.3.1 Erbjudna tilläggstjänster 5

2.3.2 Företagsform 5

3. BEDÖMNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD 5

3.1 Prekvalificering 6

3.2 Ekonomisk ställning 6

3.2.1Teknisk förmåga & Kapacitet 6

3.3 Ekonomisk ersättning 7

3.4 Ersättning för ändring i allmänna kostnadsläget 7

4. UPPHANDLINGSFÖRFARANDE 7

4.1 Upphandlingsform 7

4.2 Anbudslämnande 7

4.2.1Allmänt 7

4.3 Anbudstidens utgång 7

4.4 Anbudets giltighetstid 8

4.5 Frågor-förtydligande och komplettering under anbudstiden 8

Bilaga 1 Avtal mellan Varbergs kommun och utförare av hemtjänstinsatser inom kundvalet 9

1. PARTER 9

2. UPPDRAGETS OMFATTNING 9

3. GEOGRAFISKT OMRÅDE 10

4. TIDER FÖR UTFÖRANDE AV INSATSER 10

5. KAPACITETSTAK 10

6. TILLÄMPNING AV ICKEVALSALTERNATIV 10

7. ÄNDRING AV UPPDRAG 11

8. SKYLDIGHET ATT ANTA UPPDRAG 11

9. FORMELLA KRAV PÅ UTFÖRAREN 11

10. PERSONAL 11

10.1 Arbetsgivaransvar 11

10.2 Bemanning 12

10.3 Kompetens 12

10.4 Bemötande 12

11. RUTINER FÖR INTERN KVALITETSKONTROLL 12

12. KVALITETSREGISTER 12

13. VERKSAMHETENS MÅL 12

14. SYNPUNKTSHANTERING 13


15. FÖRÄNDRINGAR I UTFÖRARENS VERKSAMHET 13

16. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 13

17. TILLÄGGSTJÄNSTER 14

18. UNDERENTREPRENÖR 14

19. FÖRÄNDRAT BEHOV HOS KUNDEN 14

20. UPPHÖRANDE AV AVTAL 14

20.1 På egen begäran 14

20.2 Återkallande av avtal 14

21. FORTLÖPANDE KONTAKT OCH INFORMATION 14

22. UPPFÖLJNING 15

23. MARKNADSFÖRING 15

24. MEDDELARFRIHET 16

25. KATASTROFBEREDSKAP OCH BEREDSKAPSPLANERING 16

26. IT-VÅRDINFORMATIONSSYSTEM 16

27. EKONOMI 17

27.1 Ekonomisk ersättning 17

27.2 Ersättning för ändring i allmänna kostnadsläget 17

28. HANDLINGARS INBÖRDES RANGORDNING 18

29. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 18

30. BEFRIELSEGRUNDER 18

31. TVIST 18

32. BETALNING 18

32.1Förskott 18

32.2Betalning 18

33. AVTALSBROTT 19

34. UPPSÄGNING AV AVTALET PÅ GRUND AV AVTALSBROTT 19

35. AVTALSTID 19

BILAGA 2. Svarsmall/Checklista 20-23

BILAGA 3. Riktlinjer och rutiner rörande hälso- och sjukvård samt social omsorg 24-25

BILAGA 4. Karta 26

3 (25)


1. ALLMÄNT

I december månad 2006 fattade socialnämnden beslut om att införa kundval i

hemtjänsten i Varbergs kommun. Den övergripande målsättningen var att skapa

valfrihet för brukarna. Från den 1 januari 2007 kan även privata företag utföra

serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Det finns idag 12 utförare inklusive

kommunens egenregi som den enskilde kan välja att utföra de beviljade

insatserna.

Kundval innebär att den enskilde själv får välja vem som skall utföra

hemtjänsten. Den enskilde kan välja mellan olika utförare som godkänts av

socialnämnden. Hur många kunder varje företag får beror på hur många personer

som väljer företaget, socialnämnden kan inte garantera några kunder.

Alla utförare som socialnämnden tecknar avtal med får beskriva sitt företag och

sin verksamhet enligt en särskild mall. Beskrivningarna sammanställs i en

kundvalskatalog som delas ut till den enskilde i samband med att den enskilde

beviljats hemtjänst eller när beslutet omprövas. Den enskilde väljer därefter vem

som skall utföra hemtjänsten utifrån kundvalskatalogen.

Avtal kommer att tecknas till och med 2012-12-31.

1.1 Upphandlingens omfattning

Socialförvaltningens omsorgshandläggare gör individuella behovsbedömningar

enligt socialtjänstlagen (SoL) vilket mynnar ut i ett beslut om hemtjänst.

Upphandlingen omfattar serviceinsatser och omvårdnadsinsatser enligt

kravspecifikation, p 2.1 nedan. Insatserna utförs inom Varbergs kommun uppdelat

i följande geografiska områden

Område 1 - Stråvalla, Väröbacka, Bua, Åskloster, Årnäshalvön

Område 2 - Veddige, Derome, Sällstorp, Stamnared

Område 3 - Gunnarsjö, Kungsäter, Karl-Gustav, Grimmared

Område 4 - Kärradal, Torpa, Tofta, Tångaberg, Trönninge, Lindberga,

Valinge

Område 5 – Nösslinge, Skällinge

Område 6 - Rolfstorp, Gödestad, Grimeton, Dagsås, Himle, Hunnestad

Område 7 - Tvååker, Sibbarp

Område 8 - Norra delen av centralorten i Varberg, Getterön

Område 9 - Södra delen av centralorten i Varberg, Södra Näs, Träslövsläge.

Anbud skall omfatta såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser.

Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Anbudsgivaren kan också begränsa

sitt åtagande i anbud genom att ange ett så kallat kapacitetstak.

Anbudsförfrågan annonseras löpande. Uppdaterat förfrågningsunderlag numreras.

Anbudet skall ange version av förfrågningsunderlag.

4 (25)


2. KRAVSPECIFIKATION

För att bli antagen skall anbudsgivaren uppfylla de villkor samt ta del av den

information som socialnämnden anser att anbudsgivaren behöver för att fullfölja

uppdraget. Socialnämnden tecknar avtal med samtliga anbudsgivare som

uppfyller ställda krav och villkor.

Alla utförare skall tillämpa ickevalsalternativet. För den enskilde som inte kan

eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet

tillämpas enligt turvalsprincipen vilket innebär en turordning mellan utförarna i

alfabetisk ordning enligt kundvalskatalogen.

2.1 Genomförande

Observera att förfrågningsunderlaget, innehåller ett antal obligatoriska skall-krav,

som måste uppfyllas, för att anbudet, skall kunna tas upp till prövning och

eventuellt antas. Samtliga skall-krav är fetmarkerade.

2.2 Avtalsvillkor

För genomförande av uppdrag skall avtalsmall med avtalsbilagor gälla, bilaga 1.

2.3 Leverantörskrav

Anbudet skall innehålla en beskrivning av företagets huvudsakliga verksamhet

inkl. företagside, kvalitetsmål och utvecklingspotential m.m., antal anställda samt

företagets personalkompetens.

Till anbudet skall bifogas:

I de fall anbudsgivaren har anställd personal skall svensk arbetsrättslig

lagstiftning följas. Om anbudsgivaren inte har tecknat kollektivavtal skall

arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension

motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal

samt intyg från försäkringsbolag och pensionsförvaltare skall bifogas anbudet.

Företaget skall ha försäkringar som håller den enskilde skadelös vid fel eller

försummelse i tjänsten eller olycka förorsakad av personal hos företaget. Intyg

skall bifogas anbudet.

2.3.1 Erbjudna tilläggstjänster

Anbudsgivaren skall ange erbjudna tilläggstjänster. I de fall anbudsgivaren

erbjuder tilläggstjänster skall dessa anges.

2.3.2 Företagsform

Anbudsgivaren skall ange företagsform och organisationsnummer enligt

svarsmall/checklista, bilaga 2.

3. BEDÖMNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD

Bedömning av anbudsgivare och anbud görs i två steg. Först skall konstateras att

anbudsgivaren som företag uppfyller kvalifikationskraven, se nedan kvalificering

av anbudsgivare. De anbudsgivare som kvalificerat sig får sedan sina anbud

prövade avseende kravspecifikationen, p 2 ovan. Anbud som uppfyller ställda

krav utvärderas enligt p 3.2 nedan.

Ansökan behandlas och bedöms och svar erhålls inom åtta veckor.

5 (25)


Kvalificerade anbudsgivare och anbud som uppfyller samtliga skallkrav i krav-

specifikationen går vidare till socialnämnden som fattar beslut om att avtal skall

tecknas. Beredningstiden är fyra veckor därefter fattar socialnämnden beslut inom

ytterligare fyra veckor. Socialnämnden sammanträder varje månad (exkl. juli

månad). Därefter skrivs avtal med anbudsgivaren.

3.1 Prekvalificering av anbudsgivare

Vid kvalificeringen bedöms anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning

samt teknisk förmåga och kapacitet. Anbudsgivare som inte uppfyller kraven

enligt LOV 7 kap 1§ kan uteslutas från deltagande i upphandlingen.

3.2 Ekonomisk ställning

Anbudsgivande företag, skall vid avtalstecknande vara registrerad i aktiebolags-,

handels- eller föreningsregistret. Anbudsgivande företag skall dessutom vara

registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen

preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter.

Anbudsgivarens ekonomiska förmåga bedöms utifrån uppgifter från

skattemyndigheten. Följande uppgifter om anbudsgivande företag bör lämnas

med anbudet Blankett SKV 4820 utgåva 17 ”Begäran om upplysning vid

upphandling” med undertecknat svar ifrån skattemyndigheten eller motsvarande.

Blanketten kan hämtas på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Varbergs kommun samarbetar med skattemyndigheten. Samarbetet innebär att

skattemyndigheten regelbundet, under avtalstiden, kontrollerar att av Varbergs

kommun antagna konsulter och underkonsulter i vederbörlig ordning betalar skatt

och avgifter. Om bolaget/konsulten eller av denne anlitad underleverantör, under

ramavtalets löptid häftar i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte

sker eller bristerna avseende betalning upprepas har kommunen rätt att säga upp

avtalet med omedelbar verkan. Detta skall gälla för utföraren såväl som för av

denne anlitade underentreprenör i alla led. Skulle utföraren brista i fullgörandet

av denna föreskrift äger beställaren rätt att häva avtalet.

Anbudsgivare bör som bevis på att kraven uppfylls till anbudet bifoga nedan-

stående handlingar:

Blankett SKV 4820 utgåva 17 ”Begäran om upplysning vid upphandling”

med undertecknat svar ifrån skattemyndigheten ”SKV 4820 utgåva 17”.

Blanketten kan fås via skatteverkets hemsida ”www.skatteverket.se”

Kopia på Företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet

F-skattesedel

3.2.1 Teknisk förmåga & Kapacitet

Anbudsgivaren skall ha teknisk förmåga och kapacitet att åta sig uppdraget. Med

teknisk förmåga och kapacitet menas att uppdragsansvarig skall ha minst två års

vidimerad adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund för arbetsuppgifterna. Det

skall inom företaget finnas anställd personal som har undersköterskekompetens.

Anbudsgivaren skall i anbudet presentera de personer i företagets ledning som

skall arbeta i företaget med uppdraget.

Anbudsgivaren och dennes personal skall förstå, läsa, tala, och skriva svenska.

6 (25)


3.3 Ekonomisk ersättning

De ekonomiska resurserna för utförandet följer den enskilde till den utförare som

valts.

Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning, som är densamma för samtliga

utförare. Utföraren ersätts per beslutad och beställd timme. Denna ersättning skall

inte enbart täcka den tid som personalen är i den enskildes hem, utan också tider

för förflyttning, planering, utbildning, dokumentation samverkan med andra

aktörer etc. Insatsen anhörigavlösning ersätts med samma timersättningsbelopp

som övriga hemtjänstinsatser, ersättningen utbetalas för utförd tid.

Timersättningen som utgår är 369 SEK för insatser på landsbygd och 341 SEK

för insatser inom tätort. Ersättning för anhöriganställning är 236 SEK.

Startersättning utgår vid varje nytt ärende och ersätts med två timmar. Detta för

att utföraren skall ges möjlighet att utse en kontaktman och upprätta en första

genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Ersättningen utgår även vid

ärende då den enskilde byter utförare.

Timersättningen är utifrån 2012 års prisnivå. I ovanstående belopp ingår fem

SEK per timme i momskompensation.

Anbudsgivare får inte kräva eller acceptera betalning utöver värdet för de tjänster

biståndet avser.

3.4 Ersättning för ändring i allmänna kostnadsläget

Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte. Årlig justering av den

avtalade ersättningen sker med hänsyn tagen till förändringar i det årliga

definitiva indexavtalet för november månad avseende Omsorgsprisindex, OPI.

Jämförelse skall göras mellan föregående års indextal och innevarande års

indextal för OPI. Den uppkomna indexförändringen reglerar förändringen av

ersättningen med lika många procent och gäller under hela kommande år.

4. UPPHANDLINGSFÖRFARANDE MM

4.1 Upphandlingsform

För upphandlingen gäller Lag om valfrihetssystem. Lagen om valfrihetssystem är

en lag om tilldelning av offentliga kontrakt.

4.2 Anbudslämnande

4.2.1 Allmänt

Anbudet skall vara skriftligt och handlingen skall vara undertecknad av behörig

firmatecknare. Anbud skall vara på svenska.

Anbudsadress:

Varbergs kommun, Socialförvaltningen

Norrgatan 25

432 80 Varberg

4.3 Anbudstidens utgång

Annonsering sker löpande.

7 (25)


4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt till och med tre månader efter det att anbudet har

inkommit till socialförvaltningen.

4.5 Frågor - förtydligande och komplettering under anbudstiden

Eventuella frågor angående denna upphandling skall ske skriftligt alternativt via

e-post till

Varbergs kommun

Socialförvaltningen

Christina Patriksson

432 80 Varberg

E-post: christina.patriksson@varberg.se

_________________________________________________________________

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Christina Patriksson, Avtalsutvecklare

8 (25)


Bilaga 1

Avtal mellan Varbergs kommun och utförare av hemtjänstinsatser inom

kundvalet i Varbergs kommun

1. PARTER

Utförare:

Namn:

Adress:

Kontaktperson:

telefon nr:

E-postadress:

Bankgironummer:

Org.nr:

Beställare: Varbergs kommun, socialförvaltningen

432 80 Varberg

Org.nr 212000-1249

Kontaktperson:Christina Patriksson, 0340-88866

E-post: christina.patriksson@varberg.se

2. UPPDRAGETS OMFATTNING

Utföraren skall för kommunens räkning utföra insatser i fråga om service och

omvårdnad samt delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser inom

hemtjänsten i ordinärt boende i Varberg i enlighet med detta avtal,

förfrågningsunderlaget och ingivet anbud. Insatserna som skall utföras föregås av

ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Hemtjänst omfattar serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade

och/eller instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt anhörigavlösning i ordinärt

boende inom Varbergs kommun.

Serviceinsatserna omfattar städning, inköp, tvätt och klädvård, tillsyn,

ledsagning, promenader, tillredning av mat, matdistribution, egenvård.

Personlig omvårdnad kan bestå av hjälp i matsituationer, hygien, förflyttning,

insatser för att bryta isolering och för att den enskilde skall känna trygghet och

säkerhet i det egna hemmet. Även vård i livets slut omfattas av insatserna.

Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser är insatser som delegerats och/eller

instruerats från kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Anhörigavlösning skall möjliggöra för anhörigvårdaren att få avkoppling eller

uträtta sysslor samt egna aktiviteter utanför hemmet. Insatsen innebär att

avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden/tillsynen från anhörigvårdare.

Eventuella övriga biståndsbedömda insatser skall ej utföras under tiden för

avlösningen. I avlösningen ingår det att ge tillsyn, ge den praktiska hjälp som kan

behövas vid matsituationer, toalettbesök, vilostunder samt medverka till social

samvaro. Avlösningen skall ske i hemmet och kan även ske utomhus i närmiljö.

Kundval innebär att den enskilde själv får välja vem som skall utföra

hemtjänsten. Den enskilde kan välja mellan olika utförare som godkänts av

9 (25)


10 (25)

socialnämnden. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer

som väljer utföraren, socialnämnden kan inte garantera några kunder.

3. GEOGRAFISKT OMRÅDE

Kundvalsmodellen gäller i hela kommunen.

Utföraren kan välja att erbjuda sina tjänster i hela kommunen eller i specifika

områden. Beställaren har fastställt nio områden som utföraren kan välja mellan.

Utföraren kan inte välja att vara verksam i delar av ett område, avtalsbilaga 2.

Utföraren erbjuder tjänster inom följande område/n:

……………………………….

4. TIDER FÖR UTFÖRANDE AV INSATSER

Kundvalet gäller dag- och kvällstid samt helg och storhelg klockan 07.00 – 22.00.

Med dag avses tiden från klockan 07.00 – 19.00 måndag till fredag.

Med kväll avses tiden från klockan 19.00 – 22.00 måndag till torsdag.

Med helg avses tiden från klockan 19.00 – 22.00 fredag, 07.00 – 22.00 lördag,

söndag och andra röda dagar som inte är storhelg.

Nattverksamheten kvarstår i kommunal regi och nattinsatser utförs av

kommunens nattpatrull från klockan 21.00 – 07.15 samtliga dagar i veckan.

5. KAPACITETSTAK

Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att

utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad.

Utförarens kapacitetstak är maximalt antal timmar per månad:

………………………………

Utföraren skall bibehålla befintliga kunder när insatserna utökas även om det

innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att den

enskilde inte själv väljer att byta utförare.

6. TILLÄMPNING AV ICKEVALSALTERNATIV

Alla utförare skall tillämpa ickevalsalternativet. För den enskilde som inte kan

eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet

tillämpas enligt turvalsprincipen vilket innebär turordning mellan utförarna i

alfabetisk ordning enligt kundvalskatalogen.

Om kundvalsföretaget som står på tur inte kan erbjuda att utföra insatserna på

grund av att företaget ej har listat sig för det geografiska området så går det

vidare till nästa företag i kundvalskatalogen. Vid nästa tillfälle en kund inte

kan/vill välja utförare backar beställaren tillbaka i katalogen till det/de företag

som på grund av ovanstående ej var aktuella vid förra tillfället.


7. ÄNDRING AV UPPDRAG

Utföraren kan ansöka om att ändra sitt uppdrag maximalt fyra gånger per år

avseende geografiskt område och/eller kapacitetstak.

8. SKYLDIGHET ATT ANTA UPPDRAG

Utföraren är skyldig att anta, bibehålla och utföra de uppdrag inom det

geografiska området och på de tider inom det eventuella kapacitetstak som

angetts.

Vid ett nytt uppdrag skall utföraren starta insatserna inom 48 timmar, om inte

annan tid är överenskommen, från det att omsorgshandläggaren har kontaktat

utföraren.

Vid serviceinsatser såsom städ och tvätt skall utföraren ta kontakt med kunden

inom 48 timmar, och insatserna skall starta inom en vecka.

Vid akuta uppdrag skall insatserna kunna starta omgående efter bedömning och

beslut av omsorgshandläggaren.

Omställningstiden vid byte av utförare är 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar

den tidigare utföraren för insatserna.

9. FORMELLA KRAV PÅ UTFÖRAREN

Utföraren skall ha försäkringar som håller den enskilde skadelös vid fel eller

försummelse i tjänsten eller olycka förorsakad av personal hos utföraren.

Utföraren skall tillse att all personal som utför uppgifter inom hemtjänstuppdraget

iakttar den sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt som gäller för

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens personal, avtalsbilaga 1.

11 (25)

Utföraren skall följa svensk lagstiftning och beställarens framtagna rutiner och riktlinjer,

avtalsbilaga 1, gällande socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

10. PERSONAL

10.1 Arbetsgivaransvar

Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret.

Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal och

föreskrifter.

I de fall utföraren har anställd personal skall svensk arbetsrättslig lagstiftning

följas. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring,

sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande

kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Intyg från

försäkringsbolag och pensionsförvaltare skall kunna uppvisas.

Ägare/delägare för ett enskilt företag, som är antaget enligt valfrihetssystemet,

kan samtidigt inte vara bemanningspersonal/vikarie/anställd inom verksamheter

på socialförvaltningen som befinner sig i en konkurrenssituation.


12 (25)

Utföraren skall följa de kvalitetskrav för hemtjänsten i ordinärt boende inkl.

servicelägenheter som socialnämnden har antagit, avtalsbilaga 1.

10.2 Bemanning

Personalgrupperna skall vara bemannade i den omfattning som krävs för att

trygga kundernas säkerhet.

10.3 Kompetens

Utföraren ansvarar för att personalen har adekvat utbildning eller motsvarande

dokumenterade kunskaper samt erforderlig kompetens för verksamheten.

Personalen skall behärska det svenska språket för att kunna kommunicera med

kund/närstående/legal företrädare samt förstå instruktioner kopplade till

verksamheten. Det innebär även tillräckliga språkkunskaper för att kunna fullgöra

dokumentationsskyldigheten.

Utföraren ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling

utifrån verksamhetens behov sett ur ett kundperspektiv.

10.4 Bemötande

Personalen skall ha ett värdeskapande arbetssätt, där kunden görs delaktig och

bemöts med värdighet, integritet, omtanke och respekt.

Personalen skall dessutom arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, för

att stärka kundens självständighet, förmåga och hälsa.

Personalen skall i det dagliga arbetet

Identifiera det som kunden kan göra

Uppmuntra och tillåta kunden att göra det självständigt

Utföra den del av aktiviteten som kunden inte kan.

11. RUTINER FÖR INTERN KVALITETSKONTROLL

Utföraren skall svara för att det finns fungerande rutiner för intern

kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering.

Utföraren skall tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS

2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med

ledningssystem är att säkerställa kvalitet och säkerhet för den enskilde.

Ledningssystemet skall bl.a. innehålla rutiner för systematisk synpunktshantering,

rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga och

förhindra övergrepp och brister i vården/omsorgen.

12. KVALITETSREGISTER

Utföraren skall rapportera till de nationella kvalitetsregister som beställaren

anger.

13. VERKSAMHETENS MÅL

Utföraren skall följa Varbergs kommuns mål och riktlinjer.

De politiska mål som finns för äldreomsorgen gäller också i kundvalet. I Varberg

beslutar kommunfullmäktige om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

som bryts ned av beställaren till effektmål. Målen ses över kontinuerligt och kan

komma att ändras över tid.


Socialnämnden har antagit följande effektmål för äldreomsorg:

Tillgänglighet och trygghet

Alla skall tycka att det är lätt att få de kontakter man behöver när det rör

socialnämndens verksamheter.

Tryggt på äldre dagar

Alla skall tycka att de får ett gott bemötande i kontakter med vår personal.

Alla skall tycka att det är lätt att få de kontakter man behöver när det rör

socialnämndens verksamheter.

Alla ska vara nöjda med de insatser man får hjälp med.

Alla med beslut/insats om bistånd ska tycka att de har möjlighet att

påverka insatsernas innehåll och utformning.

14. SYNPUNKTSHANTERING

Beställaren använder ett system för synpunktshantering där synpunkter/klagomål

(positiva och negativa) från kunder, anhöriga och allmänhet registreras och

kategoriseras. Synpunktshanteringen ingår som en del av beställarens

kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas direkt till utföraren eller lämnas av

den enskilde till synpunktsregistret via en särskild blankett, via beställarens

hemsida eller via beställarens synpunktstelefon.

I det fall synpunkten/klagomålet lämnas direkt till utföraren så skall utföraren

dokumentera dessa. Utföraren skall följa upp synpunkterna och vid behov åtgärda

dessa snarast. Dokumentationen av synpunkterna och åtgärder skall löpande

redovisas till synpunktsregistret.

I det fall synpunkter/klagomål inkommer till synpunktsregistret så informeras den

ansvarige för företaget omedelbart. Utföraren skall följa upp synpunkterna och

vid behov åtgärda dessa snarast. Dokumentation av åtgärder skall redovisas till

synpunktsregistret.

15. FÖRÄNDRINGAR I UTFÖRARENS VERKSAMHET

Utföraren skall lämna relevant information och meddela alla förändringar till

beställaren av verksamhetens omfattning.

Om verksamheten avser att ändra sitt kapacitetstak eller det geografiska området

förändras eller om utföraren byter ägare eller ombildas i ny företagsform skall

utföraren meddela beställaren.

Om utförarens kapacitetstak eller det geografiska området minskas behåller ändå

utföraren alla befintliga kunder.

16. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan socialnämndens

skriftliga medgivande. Utföraren skall förhandsinformera socialnämnden om

planerade ägarförändringar.

13 (25)


17. TILLÄGGSTJÄNSTER

Utföraren kan erbjuda tilläggstjänster som skall vara kända av kunden och

beställaren.

Utföraren erbjuder följande tilläggstjänster:

...................................................................................................................................

Det skall framgå i den skriftliga information som beskriver utförarens verksamhet

att tjänsterna inte ingår i biståndsbeslutet.

18. UNDERENTREPRENÖR

Utföraren kan använda sig av underentreprenörer. Utföraren skall anmäla till

beställaren vilken/vilka underentreprenör som används. Utföraren ansvarar för att

underentreprenören uppfyller beställarens kravavtalet och följer de

tillämpningsregler som fastställts av beställaren.

19. FÖRÄNDRAT BEHOV HOS KUNDEN

Utföraren ansvarar för att akuta behov hos den enskilde, som oundgängligen

måste tillgodoses, omedelbart åtgärdas. Omsorgshandläggaren skall informeras

skyndsamt. Ersättning för tid vid akut händelse kan ges efter bedömning och

beslut av omsorgshandläggaren. Blir förändringen varaktig, meddelar

omsorgshandläggaren nytt beslut.

Smärre förändringar i tidsåtgång beroende på ett tillfälligt förändrat behov ersätts

ej, då det anses rymmas inom den beviljade tiden.

Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga kontaktas

omsorgshandläggaren skyndsamt för ny bedömning.

Vid sjukhusvistelse eller dödsfall meddelas omsorgshandläggaren skyndsamt.

Utföraren skall omedelbart meddela omsorgshandläggaren om den enskilde inte

längre har behov av eller önskar beviljad insats.

20. UPPHÖRANDE AV AVTAL

20.1 På egen begäran

Om utföraren önskar att upphöra med sin verksamhet skall beställaren meddelas

tre månader innan verksamheten upphör.

20.2 Återkallande av avtal

Utföraren skall inom rimlig tid åtgärda eventuella brister som beställaren påtalat.

Om så inte sker har beställaren rätt att återkalla avtalet.

21. FORTLÖPANDE KONTAKT OCH INFORMATION

Det är av stor vikt att parterna håller varandra informerade om händelser i

respektive organisation som kan påverka såväl utförande av tjänsterna som

samarbetet.

14 (25)


15 (25)

Beställaren kallar till följande obligatoriska möten:

Minst en gång per år inbjuds utförarna till informations- och dialogmöte

En gång per år inbjuds respektive utförare till ett individuellt möte för

uppföljning och genomgång av avtal

Fyra gånger per år inbjuds utförarna till kvalitetsforum gällande sociala

frågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vid behov kallar beställaren till enskilda möten med respektive företag.

Informationsutbyte mellan beställaren och samtliga utförare är viktig och skall

ske fortlöpande. Vid behov bjuds utförarna in till särskilda tema- och/eller

informationsdagar.

22. UPPFÖLJNING

Beställaren följer upp verksamheten regelbundet. Uppföljningen sker på såväl

individnivå som övergripande nivå. I ett kundval har både beställaren och

utföraren (kommunens utförarorganisation och externa utförare) ett

kvalitetsansvar. Socialnämndens mål och riktlinjer avseende kvalitetsarbete gäller

även för de externa utförarna.

Uppföljning av den enskildes insatser görs av respektive omsorgshandläggare.

Dessutom genomförs kvalitetsrevision årligen. Utföraren skall vara beställaren

behjälplig vid uppföljningen. Minst en gång per år kontrollerar beställaren att

avtalen är uppfyllda.

Utföraren skall utan ersättning lämna de uppgifter som efterfrågas av

Statistiska Centralbyrån, andra statliga myndigheter, Sveriges Kommuner

och Landsting och Socialstyrelsen för arbetet med kvalitetsindikatorer som

t.ex. Öppna jämförelser och Äldreguiden. Uppgifterna skall lämnas till

beställaren.

Utföraren skall på beställarens anfordran, lämna specificerade uppgifter som

grund för statistik, ansökan för statsbidrag, måluppfyllelse eller för annat ändamål

i den omfattning som kan anses skäligt. Denna skyldighet gäller emellertid inte

uppgifter som kan karaktäriseras som affärshemligheter.

Utföraren skall, enligt fastställda direktiv, lämna uppgifter till socialförvaltning-

ens årsberättelse. Uppgifterna lämnas till socialnämnden senast den 10 december

varje år.

23. MARKNADSFÖRING

Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i

övrigt vara tillbörlig mot kunder och övriga utförare. Vid marknadsföringen skall

utföraren lämna sådan information som är av särskild betydelse ur kundens

synpunkt.

All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att

det är fråga om marknadsföring. Det skall också tydligt framgå vem som ansvarar

för marknadsföringen.


24. MEDDELARFRIHET

Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt

anställda enligt 3 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 4 §

Yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag av vad som nedan anges, inte

efterforska personal som lämnat meddelande till författare, utgivare eller

motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller sådana

upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som omfattas av

tystnadsplikt för utföraren eller anställda och inte heller i vidare mån än vad som

omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 44 kap. 3 § offentlighets-

och sekretesslagen. Förbudet mot efterforskning gäller inte heller sådana

meddelanden som är uppenbart ogrundade och därmed riskerar att oförskyllt

skada företaget eller dess goodwill.

25. KATASTROFBEREDSKAP OCH BEREDSKAPSPLANERING

Utföraren skall i händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd

beredskap ha förberedda rutiner och dokumenterade riktlinjer/planer/checklistor

etc. för hur de skall hantera situationen. Utföraren skall vid behov/förfrågan från

kommunen biträda vid upprättande av kommunal krisberedskapsplan för äldre-

och handikappomsorgen samt medverka i andra krisberedskapsförberedelser för

verksamheten. I händelse av fredstida kris/extraordinär händelse eller krig/höjd

beredskap skall utföraren vid behov samordna sin verksamhet med den

kommunala äldre- och handikappomsorgen.

26. IT-VÅRDINFORMATIONSSYSTEM

Utföraren skall, liksom beställaren, använda kvalitetssäkringssystemet IntraPhone

för att säkerställa beviljade insatser i hemtjänsten. Därmed är insatserna

rapporterade och dokumenterade. IntraPhone säkerställer även kommunikationen

mellan personal och ledning. IntraPhone skall användas för att registrera utförd

tid för kundernas avgifter samt ersättning till utföraren av anhörigavlösning.

Kostnaden för systemet åligger beställaren.

Meddix är ett webbaserat IT-stöd för samordnad vårdplanering som skall

användas av samtliga enheter inom Region Halland och kommunerna i Halland

samt av privata utförare. Utföraren skall, liksom beställaren, använda detta

system.

För att garantera en säker informationshantering genom hela vårdkedjan kommer

beställaren att införa användandet av SITHS kort. SITHS står för Säker IT inom

Hälso- och Sjukvård. SITHS kort är en elektronisk tjänstelegitimation som

möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information och ingår i

den nationella E-hälsa strategin. För att garantera en kunds säkerhet är det viktigt

att informationen inte hamnar i orätta händer.

Införandet av SITHS kort och utbildning till berörd personal hos utföraren,

kommer att ske under 2012 .

Den pågående statliga utredningen om E-legitimation kan komma att förändra

förutsättningarna.

16 (25)


17 (25)

Beställaren kan komma att besluta att utföraren skall tillämpa beställarens

journalföringssystem. I sådant fall skall beställaren och utföraren teckna särskilt

avtal om detta samt om kostnadsfördelning.

För ovan nämnda system skall utföraren ha tillgång till en PC och en

internetförbindelse av god kvalitet.

27. EKONOMI

27.1 Ekonomisk ersättning

Kundvalsmodellen medför att de ekonomiska resurserna för utförandet följer den

enskilde till den utförare (inklusive kommunen) som valts.

Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning, som är densamma för samtliga

utförare. Utföraren ersätts per beslutad och beställd timme. Denna ersättning skall

inte enbart täcka den tid som personalen är i den enskildes hem, utan också tider

för förflyttning, planering, utbildning, dokumentation, samverkan med andra

aktörer etc. Insatsen anhörigavlösning ersätts med samma timersättningsbelopp

som övriga hemtjänstinsatser, ersättningen utbetalas för utförd tid.

Timersättningen som utgår är 369 SEK för insatser på landsbygd och 341 SEK

för insatser inom tätort.

Definitionen av en anhöriganställning är när en person som är anställd av

utföraren och som lever i hushållsgemenskap med den anhörige, och/eller en

person som anställts på begäran av den enskilde. Den anställde är endast anställd

för att utföra insatser hos den anhörige. Alla anhöriganställningar skall meddelas

till beställaren. Ersättning för anhöriganställning är 236 SEK.

Timersättningen är utifrån 2012 års prisnivå. I ovanstående belopp ingår fem

SEK per timme i momskompensation.

Startersättning utgår vid varje nytt ärende och ersätts med två timmar. Detta för

att utföraren skall ges möjlighet att utse en kontaktman och upprätta en första

genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Ersättningen utgår även vid

ärende då den enskilde byter utförare.

Vid kunds oplanerade frånvaro vid sjukhusvistelse eller vid dödsfall ersätts de två

första dagarna med beslutad tid.

Byte av utförare skall ske inom 14 dagar efter det att kunden lämnat önskemål.

Om bytet, på grund av specifika skäl, sker innan perioden är slut, ersätts den

första utföraren till och med dag 14.

Utföraren får inte kräva eller acceptera betalning utöver värdet för de tjänster

biståndet avser.

27.2 Ersättning för ändring i allmänna kostnadsläget

Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte. Årlig justering av den

avtalade ersättningen sker med hänsyn tagen till förändringar i det årliga

definitiva indexavtalet för november månad avseende Omsorgsprisindex, OPI.

Jämförelse skall göras mellan föregående års indextal och innevarande års

indextal för OPI. Den uppkomna indexförändringen reglerar förändringen av

ersättningen med lika många procent och gäller under hela kommande år.


28. HANDLINGARS INBÖRDES RANGORDNING

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende

gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,

sinsemellan i följande ordning:

1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal

2) detta avtal

3) förfrågningsunderlag med bilagor

4) anbud utformat enligt föreskrivet anbudsformulär

29. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den typ av

verksamhet avtalet avser kan komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya

bidragsformer, nya målsättningar antagna av kommunfullmäktige eller

socialnämnden eller andra förändringar av de förutsättningar som ligger till grund

för avtalet.

Ändring av avtalet kan således exempelvis påkallas av socialnämnden om

inriktningen på verksamheten av denna eller andra orsaker måste ändras.

30. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,

miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna

inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter

befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas

som befrielsegrund.

Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan

föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

31. TVIST

Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras av svensk

allmän domstol med tillämpning av svensk lagstiftning.

32. BETALNING

32.1 Förskott

Beviljas ej.

32.2 Betalning

Faktureringsunderlag för ersättning utifrån beställda timmar skickas till utföraren.

Utföraren kontrollerar underlaget. Alla avvikelser skall meddelas till beställaren.

Utföraren skall meddela beställaren att utföraren godkänner underlaget oavsett

om det finns avvikelser eller ej. Därefter betalas ersättning ut.

18 (25)


33. AVTALSBROTT

Utföraren förbinder sig att omedelbart rätta till fel och brister i sin verksamhet.

Utföraren har att upprätta en handlingsplan utifrån de fel och brister som påpekats

av beställaren. Om rättelse inte sker inom en månad från det att skriftligt

påpekande tillsänts utföraren skall utföraren skriftligt och muntligt redovisa till

socialnämnden varför rättelse inte skett.

34. UPPSÄGNING AV AVTALET PÅ GRUND AV AVTALSBROTT

Om någondera parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt upprättat

avtal och rättelse inte sker inom en månad från det att skriftligt påpekande

tillsänts denna, enligt punkt 34 i detta avtal, har motparten rätt att säga upp avtalet

med omedelbar verkan. Uppsägningen skall vara skriftlig.

Kontraktsbrott av väsentlig betydelse och därmed uppsägningsgrund föreligger

bl. a. om

utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring

tillsynsmyndighet riktat allvarlig kritik mot verksamheten

beställarens verksamhetstillsyn/verksamhetsuppföljning visar på allvarliga

brister

Socialnämnden har rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om

omständigheter som avses i LOV 7 kap. 1 § uppstår.

Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger

den andra parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats.

Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om utföraren

eller dess underleverantörer inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal

vad gäller momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter

samt innehav av F-skattsedel.

35. AVTALSTID

Avtalet gäller från och med XXXX-XX-XX och löper fram till och med 2012-12-

31.

_________________________________________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Varbergs Kommun Entreprenör

Bilagor

Bilaga 1 - Riktlinjer och rutiner rörande hälso- och sjukvård samt social omsorg

Bilaga 2 - Karta

19 (25)


Svarsmall/Checklista - Hemtjänst

Allmänna uppgifter

Företagsnamn

Organisationsnummer

Bankgironummer

Postadress

Postnummer

Ort

Tfn

Fax

www-adress

E-post

Kontaktperson

Avtal/upphandling

Telefon

Mobil

E-post

Kontaktperson/er

för uppdraget

Telefon

Mobil

E-post

E-postadress, för utskick av

tilldelningsbesked, efter att,

beslut är fattat, om val av

leverantör i upphandlingen.

Avtalstecknare/Firmatecknare

Bilaga 2

Företaget erbjuder

Serviceinsatser, personlig omvårdnad samt delegerade och/eller instruerade hälso- och

sjukvårdsinsatser

Tilläggstjänster

Förfrågningsunderlagets version nummer:

Geografiskt område som verksamheten skall bedrivas inom:

Kapacitetstak (maximalt antal timmar som kan utföras per månad):

20 (25)


1.1. Upphandlingens omfattning

Anbud skall omfatta såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser samt delegerade och/eller

instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Alla utförare skall tillämpa ickevalsalternativet. För den enskilde som inte kan eller vill välja

utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet tillämpas enligt turvalsprincipen

vilket innebär en turordning mellan utförarna i alfabetisk ordning enligt kundvalskatalogen.

Uppfylls kraven? Ja Nej

2.1. Genomförande

För genomförande av uppdrag skall avtalsmall med bilagor gälla, bilaga 1.

Uppfylls kraven? Ja Nej

2.3 Leverantörskrav

Företaget skall ha försäkringar som håller den enskilde skadelös vid fel eller försummelse i

tjänsten eller olycka förorsakad av personal hos företaget.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Anbudet skall innehålla en beskrivning av företagets huvudsakliga verksamhet inkl. företagside,

kvalitetsmål och utvecklingspotential m.m., antal anställda samt företagets personalkompetens.

Uppfylls kraven? Ja Nej

I de fall anbudsgivaren har anställd personal skall svensk arbetsrättslig lagstiftning följas. Om

anbudsgivaren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring,

tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för

anställd personal samt intyg från försäkringsbolag och pensionsförvaltare skall kunna uppvisas.

Uppfylls kraven? Ja Nej

2.3.1 Erbjudna tilläggstjänster

Anbudsgivaren skall ange erbjudna tilläggstjänster.

Erbjuds tilläggstjänster? Ja Nej

Är de beskrivna i anbudet? Ja Nej

2.3.2 Företagsform

Anbudsgivaren skall ange företagsform.

Uppfylls kraven? Ja Nej

21 (25)


3.1. Prekvalificering

Vid kvalificeringen bedöms anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt teknisk

förmåga och kapacitet. Anbudsgivare som inte uppfyller kraven enligt LOV 7 kap 1§ kan

uteslutas från deltagande i upphandlingen.

3.2 Ekonomisk ställning

Anbudsgivande företag, skall vid avtalstecknandet vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller

föreningsregistret.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Anbudsgivande företag skall dessutom vara registrerad för redovisning och inbetalning av

mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter.

Uppfylls kraven? Ja Nej

3.2.1 Teknisk förmåga och kapacitet

Med teknisk förmåga och kapacitet menas att uppdragsansvarig skall ha minst två års

vidimerad adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund för arbetsuppgifterna.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Det skall inom företaget finnas anställd personal som har undersköterskekompetens.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Anbudsgivaren skall presentera de personer i företagets ledning som skall arbeta i företaget med

uppdraget.

Uppfylls kraven? Ja Nej

Anbudsgivaren och dennes personal skall läsa, tala, förstå och skriva svenska.

Uppfylls kraven? Ja Nej

4.2 Att lämna anbud

Anbudet skall vara skriftligt och handlingen skall vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Anbud skall vara på svenska.

Uppfylls kraven? Ja Nej

4.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt till och med tre månader efter det att anbudet har inkommit till

socialförvaltningen.

Uppfylls kraven? Ja NejDatum

Underskrift

22 (25)


Bilaga 1

Riktlinjer och rutiner rörande hälso- och sjukvård samt social

omsorg som samtliga utförare skall följa.

Allmänna dokument

1 Kvalitetskrav hemtjänst i ordinärt boende i Varbergs kommun

2 Riktlinjer för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats

enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och

handikappomsorgen

2.1 Journalanteckning HSL

2.2 Journalanteckning SoL

3

4 Dokumenthanteringsplan

5 Kontaktpersoner inom Varbergs kommun

6 Patientnämnden

7 Sekretess

8 Kvalitetsrevision, riktlinje och rutin

Hälso- och sjukvård

9 Lagar och avtal rörande Hälso- och sjukvård

10 Funktionsbeskrivning och ansvarsfördelning för medicinskt ansvariga i

Varbergs kommun

11.1Delegering av medicinska arbetsuppgifter, riktlinje

11.2Delegering av medicinska arbetsuppgifter, rutin

12 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

13.1Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård, riktlinje

13.2Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård, rutin

13.3Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård, blanketter

13.3.1Avvikelse behandling/rehabilitering, blankett

13.3.2Avvikelse brister i vårdkedjan, blankett

13.3.3Avvikelse fall, blankett

13.3.4Avvikelse läkemedel, blankett

13.3.5Avvikelse medicinteknisk produkt/hjälpmedel, blankett

13.3.6Avvikelse nutrition, blankett

13.3.7Avvikelse tryckskada, blankett

14 Läkemedelshantering, riktlinje

15 Säkerställande av identitet för vårdtagare som inte själva kan uppge sin

identitet i samband med byte av vårdgivare

16 Vårdhandbok

17.1Basal hygien inom hälso- och sjukvården m. m. SOSFS 2007:19

17.2Basala hygienrutiner och klädregler

18 Rutin för informationsöverföring mellan olika professioner vid överlämnande

och avslutande av ärenden samt för personer som har avlidit

19.1Lyftar och lyftselar, riktlinje

19.2Lyftar och lyftselar, rutin

20 Återlämnande av hjälpmedel, rutin

21 Samverkansavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan

Landstinget Halland och kommunerna i Halland

22.1Fallprevention, riktlinje

22.2Fallprevention, rutin

22.3Fallprevention, checklista

23 (25)


22.4Fallprevention, bedömningsinstrument

23.1Nutrition, riktlinje

23.2Nutrition, kostpärm

24.1Sårvård/trycksår, identifiera och förebygga, riktlinje

24.2 Sårvård/trycksår, identifiera och förebygga, rutin

25 Informations- och handledningsmöte, rutin

26 Patientsäkerhetsrapport, riktlinje

26.1Patientsäkerhet, mall för rapport resp. berättelse

26.2Patientsäkerhet, mall för riskbedömning

26.3 Patientsäkerhet, mall för översikt

27 Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret, riktlinje

Social omsorg

28 Nyckelhantering inom äldre- och handikappomsorgen

29 Överenskommelse för hantering av situation, då någon inte öppnar dörren

vid överenskommet besök

30.1Riktlinjer gällande mellan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och

Socialnämnden i Varbergs kommun rörande ärenden enligt lex Sarah-

bestämmelserna

30.2Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, SOSFS

2011:5 (S)

24 (25)


Karta

Bilaga 2

25 (25)

More magazines by this user
Similar magazines