Varbergs kommun

www2.varberg.se

Varbergs kommun

Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 1-12

Plats och tid DHR-gården, Getterön, kl. 14.00 – 15.40

Beslutande Se bilagd närvarolista

Övriga deltagande Bengt Gabrielsson, ekonom

Lars Klingén, avdelningschef

Hans Lif, avdelningschef

Henrik Marmén, kulturskolechef

Jolanta Mittag, förvaltningsassistent

Utses att justera Kjell Jäverbo

Justeringens plats och

tid

Kultur- och fritidsnämndens kansli, 2003-11-05

Sekreterare Jolanta Mittag Paragraf 90-98

Ordförande Kjell Engberg

Justerande Kjell Jäverbo

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2003-10-29

Datum för anslags 2003-11-06 (§ 91-031030) Datum för anslags

uppsättande

nedtagande

Förvaringsplats för

protokoll

Kultur- och fritidsnämndens kansli

Underskrift Jolanta Mittag


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 2

Närvarande

Sven Andersson (m)

Per Fåhraeus (m)

Kjell Engberg (c)

Gun Svensson (c)

Eliseba Gustafsson (kd)

Karin Wånge (spi)

Kjell Jäverbo (s)

Margareta Jönsson (s)

Gilbert Karlsson (s)

Birgitta Sagdahl Wildtberg (s)

Hans Abbas (v)

Ersättare

Kaarina Andersson (m)

Torbjörn Eriksson (c)

Elisabeth Sjunnesson (s)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 3

Kfn § 90

DHR-gården på Getterön

Föreningens Västervåg representant möter upp och berättar om föreningens

verksamhet.

Huset byggdes 1940 och sedan 1967 hyrs det av föreningen. Huvudsakligen

tjänstgör gården som en lägeranläggning för de handikappade och som

sådant är den fullbelagd från maj månad. Hösten och vintern bedrivs olika

aktiviteter med bl a julbasar.

Från föreningens sida lovordar man samarbete med kommunens

förvaltningar och Turistbyrån.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 4

Kfn § 91 Dnr KFN 2003/0104 867

Varbergs kommuns kulturutmärkelser 2003

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

tilldela Alva Petersson samt Ture Isaksson Varbergs kommuns

hedersplakett

och

tilldela Anna Lagerqvist och Michael Carlsson ett kulturstipendium på

vardera 10 000 kr

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2003, § 77.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 5

Kfn § 92 Dnr KFN 2003/0151 006

Sammanträdestider 2004

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande onsdagar med början kl.

14.00 som sina sammanträdestider för 2004:

28 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 8 september,

6 oktober, 3 november samt 8 december.

Ärendet

Arbetsutskottet beslöt den 15 oktober 2003, § 70 att fastställa följande

onsdagar med början kl. 09.00 som sina sammanträdestider under 2004:

8 januari (torsdag) , 11 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni,

25 augusti, 22 september, 20 oktober samt 24 november

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 6

Kfn § 93 Dnr KFN 2003/0015 002

Uppdatering av kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

till beslutsattestanter för kultur- och fritidsnämnden utse ordföranden, med

vice ordföranden som ersättare, samt förvaltningschefen

i övrigt delegera till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter av

ekonomiska transaktioner inom nämndens verksamhetsområde

I och med ovanstående upphör tidigare fastställd beslutsattestförteckning att

gälla.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 februari 2003, § 26, att utse

beslutsattestanter för nämnden för verksamhetsåret 2003, dvs vilka som får

attestera fakturor för förvaltningen.

Personalförändringar erfordrar en kontinuerlig översyn av nämndens beslut.

I av fullmäktige antagna ”tillämpningsanvisningar till attestreglementet”

framgår bland annat att förvaltningschefen ansvarar för att vid behov

aktualisera beslut om beslutsattest samt att nämnden inte behöver utse

personer till alla attestmoment eftersom detta kan bli opraktiskt att hantera.

Nämnden kan därför välja att delegera rätten att utse beslutsattestanter.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2003, § 71.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 7

Kfn § 94 Dnr KFN 2003/0127 805

Varberg IHC - överklagande av beslut om uteblivet lokalt

aktivitesstöd för våren 2003

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

ej ompröva ärendet

Ärendet

Föreningen överklagar i en skrivelse daterad den 16 september 2003 kulturoch

fritidsförvaltningens beslut att ej utbetala lokalt aktivitetsstöd p g a för

sent inkommen ansökan.

Varberg IHC argumenterar sin överklagande med att föreningen har inte

vetat om att tiderna för inlämnande av ansökan har ändrats.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2003, § 72.

Prot. utdrag: Varbergs IHC

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 8

Kfn § 95 Dnr KFN 2003/0061 865

Motion, konstkoloni i Varberg

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

ej tillstyrka motionen

Ärendet

Kjell Jäverbo (s) har 2003-01-21 till kommunfullmäktige lämnat motion om

konstkoloni i Varberg. Enligt förslaget skall årligen 75–100 konstnärer från

olika länder varje år inbjudas att i grupper om 6–8 personer tillbringa 3–4

veckor i Varberg. Deltagande konstnärers resor och uppehälle skall enligt

förslaget bekostas av projektet.

Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över motionen.

Bakgrund

Med den under 1890-talet aktiva s.k. Varbergsskolan som historisk

inspirationskälla skall Varberg enligt motionen åter bli en samlingspunkt för

konstnärer, denna gång med fokus på konststuderande och unga

yrkesverksamma konstnärer inte bara från Sverige utan från hela världen.

Detta skall ske genom en nystartad, permanent verksamhet. Den av Mustafa

Mehmedovic författade beskrivningen anger inte mindre än nio

målsättningar för verksamheten:

1. Möten mellan olika kulturer

2. Gränsöverskridande samarbete över kulturgränserna

3. Ökad respekt, förståelse och tolerans för främmande kulturer och

samhällsstrukturer.

4. Utveckling och förnyelse av kulturlivet såväl på det lokala som på

det regionala och nationella planet.

5. Förnyelse av kontakterna mellan Sverige och omvärlden.

6. Förbättrade kontakter över generationsgränserna.

7. Deltagarnas personliga utveckling

8. Möjligheter för oetablerade konstnärer till internationella kontakter.

9. Uppbyggandet av en konstsamling genom att varje deltagare skänker

ett verk till Varbergs kommun.

Yttrande

Motionen väcker flera följdfrågor: Vilka konsekvenser får det t.ex. att en ny,

mycket stor konstsamling byggs upp inom Varbergs kommun? Vem skall

förvalta den och hur skall den exponeras? Är konstnärer beredda att verka

på de i förslaget angivna premisserna? Vilken kvalitetsnivå skall man lägga

sig på? Hur blir projektet en integrerad del i kommunens kulturpolitik? För

att få den status och genomslagskraft som antyds i beskrivningen behövs en

tydligare avgränsning av målsättningarna. forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 9

Kfn § 95 (forts) Dnr KFN 2003/0061 865

Kanske är det lämpligt att välja några få primära mål som får ange

förutsättningarna för arbetet.

Förslaget bör tillerkännas en stark vilja till nytänkande inom kulturområdet

och en lovvärd ambition att främja högkvalitativt konstskapande som en del

av ungdomskulturen. En positiv effekt som inte nämns i

projektbeskrivningen är främjandet av en levande relation mellan historia

och nutid genom referensen till 1890-talets Varbergsskola.

Uppehälle och resor för gästande konstnärer samt kostnader för personal,

lokaler, utrustning, marknadsföring m.m. skulle inom kort uppgå till tiotals

miljoner kr/år. Projektet skulle med andra ord dominera Varbergs kulturliv.

Även med sponsring från näringslivet och bidrag från olika instanser blir

kommunens ekonomiska åtagande mycket stort.

På kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete där

kulturverksamhet, konsthall och kulturskola är viktiga pusselbitar i strävan

mot ett samlat utbud som långsiktigt gynnar både kommunens invånare och

dess besökare. Internationell kursverksamhet i olika former, inte bara inom

bildkonst och skulptur, utan också på musik-, dans- och teaterområdet är

några av de många möjligheter som övervägs. Att låta utreda projektet

konstkoloni separat, utan koppling till nämndens verksamhet i övrigt, vore

därför olyckligt. Vi förespråkar i stället att kultur- och fritidsförvaltningen

utreder möjligheten till en likartad men mindre omfattande verksamhet som

en del i en kultur- och fritidspolitisk helhet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2003, § 73.

Prot. utdrag: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 10

Kfn § 96 Dnr KFN 2003/0073 822

Antagande av anbud, byggande av omklädningsbyggnaden

vid Goda Hopp

Beslut

Kultur- och fritdsnämnden beslutar att

- anta Thage och Söner AB som entreprenör för byggande av

omklädningsbyggnad vid Goda Hopp enligt alternativ 3 (430 000)

Ärendet

Serviceförvaltningen har infordrat anbud på byggande av servicebyggnad

vid Goda Hopp. Tre olika utförandealternativ har legat till grund för

anbudsförfarandet.

Anbudshandlingar har skickats till tio lokala företag och annonsen har

införts i Anbudsjournalen.

Följande företag har inkommit med anbud, som har granskats;

Företag a l t e r n a t i v

Peab Sverige AB 526.000 565.000 610.000

Thage och Söner AB 370.000 410.000 430.000

Skanska Sverige AB 505.000 560.000 640.000

Prot. utdrag: Serviceförvaltningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 11

Kfn § 97

Rapporter

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

1. Hallands länsmuseer; landsantikvarien – Påskbergsskolan, Varberg.

Om- och tillbyggnad

2. Hallands länsmuseer; landsantikvarien – Samrådshandling till detaljplan

för industriområde för Derome AB, Ås socken, Varberg

3. Hallands länsmuseer; landsantikvarien – utställd detaljplan för bostäder

vid Skaldjursvägen, Tvååkers-Ås 2:12, Träslövsläge, Träslöv, Varberg

4. Hallands länsmuseer; landsantikvarien – Samrådshandling till detaljplan

för Breared mitt B 17 och B 20, Varberg. Enkelt planförfarande.

5. Hallands länsmuseer; landsantikvarien – Påskbergsskolan, Varberg.

Om- och tillbyggnad.

6. Kf § 109 – Svar på motion om årligt bidrag till studieresa till Auschwitz

7. Ks § 160 – Nya vägnamn i Träslövsläge

8. Ks pu § 41 – reviderad jämställdhetspolicy

9. Ks pu § 40 – Reseersättning vid justering av protokoll

10. Ks pu § 45 – Ersättning av läkarkostnader m m vid arbetsskada

11. Ordföranden avger lägesrapport angående behandlingen av kultur- och

fritidsnämndens budget i kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2003-10-29 12

Kfn § 98

Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

More magazines by this user
Similar magazines