Varbergs kommun

www2.varberg.se

Varbergs kommun

Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 1-31

Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 14.00-15.30

Beslutande Conny Sevehem (c), ordförande Britta Stribén (s)

Lennart Andrén (m) Hans Bengtsson (s)

Margareta Kranshammar (m) Lillemor Åsberg (s)

Ingegerd Olofsson (c) Gösta Johansson (s)

Joseph Kardemark (kd) Agnes Hulthén (v)

Nils-Erik Dahlgren (spi)

Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera Agnes Hulthén

Mattias Ahlström (fp) §§ 17-18, 20-35 Lennart Bartholdsson (s)

Lennart Bengtsson (m) Carol Banck (s)

Räddningschef Jan Sjöstedt

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson

Förvaltningsassistent Ingrid Alerstedt

Sekreterare Ingrid Alerstedt Paragraf 17-35

Ordförande Conny Sevehem

Justerande Agnes Hulthén

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2005-02-28

Datum för anslags

Datum för anslags

uppsättande

nedtagande

Förvaringsplats för

protokoll

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Underskrift Ingrid Alerstedt


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 2

Mrn § 17

Fråga med anledning av möte i Sibbarp

Gösta Johansson (s) ställer en fråga om det möte mellan föreningsrådet i

Sibbarp-Dagsås och kommunledningen som ägde rum i Sibbarps föreningsgård

den 22 februari. Anledningen till mötet var att byborna ville ha en förklaring

till kommunens agerande, eller snarare brist på agerande, i samband

med och efter stormen den 8 januari. Miljö- och räddningsnämndens

ordförande och räddningschefen deltog också i mötet.

Ordföranden och räddningschefen samt Agnes Hulthén (v) och Ingegerd

Olofsson (c) informerar och besvarar ledamöternas frågor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 3

Mrn § 18 Dnr 2004-002096

Fråga om tippning av tång vid Vrångabäcken

Hans Bengtsson (s) frågar miljö- och hälsoskyddschefen om miljö- och

hälsoskyddskontoret har godkänt att gatuförvaltningen har tippat tång i närheten

av Vrångabäcken.

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- remittera ärendet till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 4

Mrn § 19 Dnr 2001-000260

Yttrande till Miljödomstolen över yrkande om slutliga villkor

för Consilium Components AB

Miljödomstolens mål nr: M 3300-04 Rotel 5

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden anser att följande ska gälla med hänvisning

till tjänsteanteckning av rådman N.N. vid Miljödomstolen (MD) med förslag

i fyra punkter daterad den 3 februari 2005.

Punkten 1

Tidpunkten för ikraftträdande av villkor 6 (motsvarande riktvärden för

nyetablering) sätts till den 1 januari 2007. Detta bör vara möjligt mot

bakgrund av vad bolaget själv angivit i yrkande daterat den 27 oktober 2003

(sid. 4-6) i överklagande av Mpd 551-1262-03. Detta var mot bakgrund av

bolagets planering för full produktion. Bolaget bör alltså kunna klara dessa

värden även om man mot vad man nu annonserat ändå skulle fortsätta med

produktion i Varberg.

Om bolaget fullföljer sina nu annonserade planer om avveckling bör dessa

värden rimligtvis vara än mer möjliga att klara.

Punkten 2

Nämnden har i tidigare yttrande, Mrn § 71 dnr 2001-000260, uttryckt att om

kostnaden för att bygga in skrothanteringen enligt länsstyrelsens förslag inte

anses rimlig, föreslår nämnden att verksamheten i stället regleras via

försiktighetsmått vad gäller begränsning av tiden för hantering av skrot

utomhus. Nämnden anser att den ska begränsas till 09.00-16.00 under

vardagar samt att ingen hantering ska ske under lördag och helgdag.

Nämndens uppfattning i denna del kvarstår.

Punkten 3

Om bolaget ges slutliga villkor faller denna punkt. Det ligger då i bolagets

ansvar att löpande informera tillsynsmyndigheten om verksamhetsförändringar

som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är till och med

så att detta ansvar redan åvilar bolaget med gällande beslut. Om bolaget

avser att helt upphöra med verksamheten kan de begära återkallande av

tillståndet.

Punkten 4

Miljö- och räddningsnämnden anser att beslut om slutliga villkor bör fattas

av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Halland alternativt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 5

Mrn § 19 (forts) Dnr 2001-000260

miljödomstolen. Nämnden anser vidare att det inte finns skäl att avvakta

ytterligare tid med att besluta om slutliga villkor.

På grund av jäv har Mattias Ahlström (fp) inte deltagit i handläggningen av

detta ärende.

Ärende

Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen har begärt miljö- och räddningsnämndens

yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (SFS

1998:808) gällande Consilium Components AB i Varberg med org.nr

556074-2800. Yttrandet avser yrkande om slutliga villkor för tillstånd enligt

miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid bolagets verkstadsindustri

inom kvarteret Renen 13 i Varberg.

Miljö- och räddningsnämnden har tidigare yttrat sig i samma ärende.

Senaste yttrande avgavs den 10 januari 2005 delegationsbeslut 2005-046.

Efter detta har följande handlingar inkommit till miljö- och räddningsnämnden:

1. Yttrande från länsstyrelsen till MD. Inkom till miljö- och räddningsnämnden

den 14 januari.

2. Bolagets synpunkter på ingivna skrivelser till MD. Inkom till miljö- och

räddningsnämnden den 14 februari.

3. En tjänsteanteckning av rådman N.N. vid MD med förslag i fyra

punkter. Inkom till miljö- och räddningsnämnden den 14 februari.

Prot. utdrag: Miljödomstolen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 6

Mrn § 20

Rapport från förvaltningscheferna

Miljö- och hälsoskyddschefen och räddningschefen lämnar muntliga

månadsrapporter.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 7

Mrn § 21 Dnr 2005-000180

Förslag till dokumenthanteringsplaner

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplaner för miljö- och

hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten.

Ärende

Enligt gällande arkivreglemente för Varbergs kommun (antaget av

kommunfullmäktige den 21 november 1995, § 185, och reviderat den 25

februari 2003, § 32) skall varje myndighet upprätta en plan som beskriver

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (§ 5).

Miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten har upprättat förslag

till dokumenthanteringsplaner för miljö- och hälsoskyddsverksamhet och

räddningstjänst.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 17.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddskontoret

Räddningstjänsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 8

Mrn § 22

Delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- lägga förteckningarna till handlingarna.

Ärende

Miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten har upprättat förteckningar

över delegationsbeslut för januari 2005.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 20.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 9

Mrn § 23

Meddelanden

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- lägga meddelandena till handlingarna.

Till miljö- och räddningsnämnden har inkommit följande meddelanden:

Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende i fråga om skyddsåtgärder på

fastigheten Skedeskamma 2:31. Länsstyrelsen upphäver miljö- och

räddningsnämndens vitesföreläggande i sin helhet, eftersom verksamheten

har upphört.

Länsstyrelsens rapport om Natura 2000 - områden som har godkänts av

regeringen under åren 2003 - 2004.

Kommunstyrelsens beslut § 264/2005 om ändring i kommunstyrelsens

delegationsförteckning.

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 1/2005 om lönerevision inom

räddningstjänsten.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 21.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 10

Mrn § 24

Förslag till taxa för brandskyddskontroll

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till taxa för

brandskyddskontroll.

Ärende

Bakgrund

Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, skall kommunen i

brandförebyggande syfte förutom rengöring/sotning även ansvara för brandskyddskontroll

av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler.

Detta innebär att kommunen i brandförebyggande syfte förutom det

som ingår i rengöringsmomentet även skall kontrollera skorstenar, tak och

anslutande byggnadsdelar. Vilken typ av anläggningar som skall omfattas

av kontrollen, med vilka intervall (frister) detta skall ske samt omfattningen

av kontrollen framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring

(sotning) och brandskyddskontroll (SRVFS 2003:11). Mer detaljerade

anvisningar om innehållet i brandskyddskontrollen framgår av Statens

räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll

(SRVFS 2004:6).

Behörighetskravet för den som skall utföra brandskyddskontrollen är, enligt

Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2003:11), teknikerexamen eller

mästarexamen enligt det äldre utbildningssystemet. Kompetenskravet kan

anses likvärdigt med vad som krävs som minimikrav för att genomföra

tillsyn enligt LSO.

För att täcka kostnaderna har kommunen, i enlighet med LSO 3 kap. 6 §,

rätt att föreskriva om att en avgift skall betalas.

Avgiftskonstruktion

När det gäller tidsåtgång och avgift för den nya och mer omfattande formen

av brandskyddskontroll saknas centrala rekommendationer. Brandskyddskontrollen,

som den skall utföras enligt LSO, är en ny företeelse och betydligt

mer omfattande än vad som gällde enligt den tidigare lagstiftningen.

Avgiftskonstruktionen för brandskyddskontrollen föreslås följa principen

med grundbelopp och objektsfaktor. Grundbeloppet (timtaxan) multipliceras

med en för anläggningen tillämplig objektsfaktor (tidsåtgång) enligt särskilda

tabeller.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 11

Mrn § 24 (forts)

Avgiften för brandskyddskontrollen skall innefatta ersättning för genomgång

av för kontrollen nödvändiga handlingar, erforderliga besiktningar

enligt SRVFS 2004:6, upprättande av besiktningsprotokoll, noteringar i

objekts-/fastighetsregister, kontroll av dokumentation av eventuell egensotning

samt viss information. Avgiften inkluderar även ersättning för

inställelse på objektet.

Vid behov av fördjupad brandskyddskontroll eller efterkontroll debiteras

timersättning med utgångspunkt från grundbeloppet. Fördjupad brandskyddskontroll

kan vara aktuell när det i samband med brandskyddskontrollen

framkommer behov av t.ex. röktrycksprovning eller temperaturmätning.

Tidsåtgång

För att bedöma tidsåtgången för de olika momenten som skall ingå i brandskyddskontrollen

har tidsstudier genomförts bl.a. i Skåne. Undersökningen

bygger på iakttagelser gjorda när de olika momenten i brandskyddskontrollen

utförts av en tekniker anställd vid SIMAB i Malmö. Kommunerna

i RäddSam Halland föreslår att tidsstudien skall ligga till grund för taxan.

För att kunna genomföra brandskyddskontrollen med hög kvalitet förutsätts

tillgång till videokamera för invändig inspektion av rökkanaler etc., utrustning

för inspektion av dolda utrymmen samt digitalkamera för dokumentation.

Tidsåtgång/kontrollmoment (beräknat på normalhus dvs. 1,5-planshus)

Arbetsmoment/kontroll Tidsåtgång (minuter)

Grunduppgifter m.m. 10

Eldstad + rum (pannrum eller liknande) 5-15

Skorstens utsida 7,5

Rökkanal (filmning) 7,5

Takskydd 5

Protokollering 4

Totalt 39 – 49

(forts)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 12

Mrn § 24 (forts)

Tidsåtgång/objekt

Typ Huvudobjekt Tillkommande

objekt samma

skorsten

Tillkommande

objekt egen

skorsten

Braskamin/K-ugn 39 20 30

Öppen spis/kamin 39 15 25

Pellets kamin 39 20 30

Villapanna-olja 39 20 30

Villapanna-fastbr. 49 20 30

Villapanna-gas 22 - -

Grundbelopp (timtaxa)

Den timtaxa som föreslås gälla fr.o.m. år 2005, när taxan tagits i respektive

kommunfullmäktige, är 627 kr exklusive moms.

Timtaxan justeras fr.o.m. år 2006 med av Svenska Kommunförbundet publicerat

sotningsindex.

Avgiftens erläggande

Om inte annat överenskommits skall avgiften erläggas av ägaren/innehavaren

mot faktura när brandskyddskontrollen fullgjorts. Efterkontroll på

grund av icke åtgärdade anmärkningar eller fördjupad brandskyddskontroll

debiteras efter varje fullgjord besiktning.

Ikraftträdande

Taxa tillämpas så snart respektive kommunfullmäktige fastställt densamma

och beslutet vunnit laga kraft.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 19.

Prot. utdrag: Kommunkansliet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 13

Mrn § 25

Räddningstjänstens kvartalsrapport

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- lägga rapporten till handlingarna.

Ärende

Räddningstjänsten har sammanställt en kvartalsrapport avseende ekonomi,

förebyggande brandskydd och olycksinsatser.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 25.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 14

Mrn § 26

Årsrapport till Räddningsverket

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- lägga rapporten till handlingarna.

Ärende

Miljö- och räddningsnämnden har för kännedom fått den årsrapport som

räddningstjänsten lämnat till Räddningsverket.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 26.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 15

Mrn § 27

Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhetsberättelse för

2004

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- godkänna verksamhetsberättelsen.

Ärende

Inledning

Miljö- och räddningsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att

bedriva tillsyn enligt en rad lagar, främst djurskyddslagen, livsmedelslagen

och miljöbalken.

Miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999 har inneburit ett ökat

antal arbetsuppgifter för förvaltningen. Balken var inte färdig när den kom

utan en lång rad tillägg och förändringar kommer kontinuerligt. Detta har

komplicerat vårt arbete i hög grad.

Vårt arbete kan förenklat indelas i tre olika delar. Dels det som vi kallar

löpande tillsyn som innebär handläggning av ärenden som initieras utifrån.

Det kan vara ansökningar om tillstånd eller godkännande, formella anmälningar

om nya verksamheter eller klagomål av skilda slag. Dels det som vi

kallar periodisk tillsyn som är inspektioner som initieras av oss själva. Alla

större verksamheter skall inspekteras med intervall om ett till tre år. Dels

övrig tillsyn där vi genom upplysningsverksamhet och rådgivning skall

verka för att alla berörda skall få förståelse för och insikt om gällande lagar,

förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet.

Verksamheten – en sammanfattning

Året har präglats av hög aktivitet inom alla verksamhetsområden samtidigt

som kontoret varit underbemannat. Dessutom har även under detta år

avsevärd tid och energi lagts på det interna arbetet.

Den alltmer ökade inflyttningen till Varberg har medfört att kommunen

beslutat minska handläggningstiderna för de olika delarna i planarbetet.

Detta har i sin tur ökat trycket på kontorets remissarbete med planer som

bedrivs av samtliga enheter.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 16

Mrn § 27 (forts)

Under 2004 har tillsynen skett med den nya inspektionsmetodiken enligt

Livsmedelsverkets riktlinjer. Handdatorer med standardiserade checklistor

har använts som hjälpmedel. Inspektionerna tar längre tid och i nuläget görs

ingen tidsbesparing även om skrivarbetet tar kortare tid.

Inspektionsintervallet förlängdes, för storhushåll (avgiftsgrupp 3) och

butiker med begränsad hantering (avgiftsgrupp 2.3), enligt arbetsplanen

2004. Detta medförde att 130 färre livsmedelsinspektioner gjordes jämfört

med 2003.

Handläggningsrutiner för livsmedelsärenden har utarbetats och sammanställts.

Handläggningsrutinerna innebär att skriftliga rutiner för att vidta

omedelbara korrigerande åtgärder vid allvarliga och sällan förekommande

avvikelser finns.

Hälsoskyddsenhetens tillsyn över de kommunala verksamheterna har tagit

fart under år 2004. Alla grundskolor och dess idrottshallar samt alla äldreoch

handikappsboenden i kommunen har besökts i två projektomgångar.

Utöver den grundläggande tillsynen har det genom projekten även bedrivits

en informationssatsning gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Förslag till nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter har utarbetats

under året. I slutet på 2004 har ett projekt gällande radonmätningar i kommunen

startats. Projekt kommer framför allt att löpa under 2005 och skall

bedrivas i huvudsak beroende på en ändring av riktvärdet för radon i

bostäder från 400 Bq till 200 Bq som infördes under år 2004.

Djurskyddsenheten har använt utökade resurserna till att intensifiera den

periodiska tillsynen av lantbruken. Samtliga lantbruk över 5 djurenheter har

nu ett inspektionsintervall på 3 år. Under året har också en inventering av

hästhållningen startats. Målet är att alla hästar i kommunen skall lokaliseras

och att samtliga hästägare skall få ett besök.

Även inom den löpande tillsynen har mer arbete än planerat blivit utfört.

Det är främst handläggning av cisternärenden som har tagit betydligt mera

tid än planerat.

Den utökade tillståndsplikten enligt § 16 djurskyddslagen har under 2004

inneburit en hel del merarbete i form av information och handläggning av

ansökningar. Detta arbete kommer att öka under 2005.

Av flera orsaker uppfylldes inte målen för periodisk tillsyn för miljöskyddsenheten.

T.ex. bedömdes det vara viktigt att delta i Tillsynssamverkan

Halland - Miljö trots att tid inte var avsatt för detta i arbetsplanen.

Tiden för tillsyn på vissa ärenden är svår att uppskatta i förväg.

Detta gäller särskilt tillsynen på förorenade områden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 17

Mrn § 27 (forts)

För den periodiska tillsynen på B- och C-objekt samt täkter utfördes 53 av

92 inspektioner. Fler U-objekt besöktes än planerat eftersom hela branschen

mekaniska verkstäder besöktes. Totalt inspekterades 63 U-objekt.

Länsstyrelsen fortsätter att inventera förorenade områden branschvis i länet.

Detta leder till att fler ärenden lämnas över för tillsyn. Under året har

enheten arbetat mycket med fastigheterna Renen 13 och Älgen 16. Miljöskyddsenheten

har även arbetat med en nedlagd bilskrot och ett nedlagt

mellanlager för farligt avfall. Under året har 16 rapporter från markundersökningar

på nedlagda bensinstationer (Spimfab) granskats och beslut

om 7 saneringar fattats.

Redovisningen ovan är ett axplock av den mycket breda och ofta komplicerade

tillsynsverksamhet som genomförs av nämnden och förvaltningen.

Antal inspektioner, periodisk tillsyn resp. inkomna ärenden/år

År 2001 2002 2003 2004

Inspektioner 855 1059 790 876

Ärenden 1538 1181 1422 1541

Summa 2393 2259 2212 2417

Summan utförda inspektioner under 2004 (876) skall också ställas i relation

till bedömt behov av tillsyn som för året uppgår till ca 1700 inspektioner,

vilket betyder att ca 50 % av bedömt behov har inspekterats.

Nettokostnad per innevånare/år

År 2000 2001 2002 2003 2004

Kostnad 65 kr 84 kr 77 kr 89 kr 87 kr

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för nämnd och kontor är 117 tkr. Överskottet

härrör dels från ökade intäkter från fortsatt många anmälningar av nya

verksamheter exempelvis värmepumpar, dels från återhållsamhet med

utgifter med anledning av kommunstyrelsens direktiv våren –04 om att

nämnder och styrelser skulle tillse att budgeten var i balans vid årsskiftet

04/05.

Förvaltningens ökade investeringar i datorstöd (hårdvara, nya programvaror,

uppdateringar m.m.) samt den instrumentpark som krävs för tillsynen har

aktualiserat frågan om eventuellt behov av investeringsbudget. Om invester-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 18

Mrn § 27 (forts)

ingsbudget saknas, såsom nu är fallet, bör ett överskott genereras i driftsbudgeten

för att klara framtida investeringskostnader.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 14.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 19

Mrn § 28 Dnr 2005-000178

Förslag till avtal med Falkenbergs kommun p.g.a. jävsproblematik

vid s.k. gemensam nämnd

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- godkänna föreliggande avtal om att lagenlig miljötillsyn över räddningstjänsten

i Varberg skall utföras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i

Falkenbergs kommun, vilket avtal jämväl innehåller överenskommelse

att miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg godkänner att miljöoch

räddningsnämnden i Varbergs kommun särskilt uppdrar till miljöoch

hälsoskyddschefen i Falkenbergs kommun att själv eller genom

annan anställd på miljö- och hälsoskyddskontoret i Falkenberg fatta

sådana myndighetsbeslut som är hänförliga till miljötillsynen

- godkänna även föreliggande förslag till uppdragsskrivelse för miljö- och

hälsoskyddschefen i Falkenbergs kommun.

Ärende

Enligt kommunallagen 3 kap. 5 § 2 st. får en nämnd inte utöva i lag eller

annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden

själv bedriver.

Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun är en nämnd med delad

förvaltning. Miljö- och hälsoskyddskontoret är tillsynsmyndighet och utför

sådan tillsyn som är föreskriven i bl.a. miljöbalken. Räddningstjänsten har

viss verksamhet som är underkastad sådan tillsyn. Detta innebär att

Varbergs kommuns konstruktion med den gemensamma nämnden Miljöoch

räddningsnämnden strider mot kommunallagen 3:5 st. 2.

För att undvika denna komplikation står två vägar öppna. Endera beslutar

kommunen om en ändring i nämndorganisationen, eller, vilket miljö- och

hälsoskyddschefen förordar, träffas avtal med annan kommun om att den

kommunen utför den tillsyn över räddningstjänstens verksamhet som annars

skulle utförts av miljö- och hälsoskyddskontoret i Varberg. Att sådant avtal

kan träffas framgår av miljöbalken 26 kap. 7 § 1 st. Sådant avtal får dock

inte innebära att befogenheten att fatta beslut överförs till den andra

kommunen. För att lösa problematiken med myndighetsutövningen får

kommunen, i detta fall Varbergs kommun, i enlighet med miljöbalken 26:7

st. 2 träffa överenskommelse med den andra kommunen att Varbergs

kommun får uppdra åt anställda i den andra kommunen att besluta på

Varbergs kommuns vägnar i vissa typer av ärenden. Beslut som är aktuella

att fatta gentemot räddningstjänsten i Varberg är sådana beslut som kan

lämnas till anställda i den andra kommunen. Enligt miljöbalken 26:7 st. 2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 20

Mrn § 28 (forts) Dnr 2005-000178

sista punkten skall bestämmelserna om anmälningsskyldighet för delegationsbeslut

tillämpas vid beslut av uppdragstagaren. Detta förtydligande

innebär att uppdraget enligt miljöbalken 26:7 st. 2 inte är att jämställa med

delegationsbeslut enligt kommunallagen, vilket i sin tur medför att problematiken

med kommunallagens 3 kap. 5 § 2 st. om förbud att utöva tillsyn

över egen verksamhet kan lösas på detta sätt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varbergs kommun har varit i kontakt med

miljö- och hälsoskyddskontoret i Falkenbergs kommun som ställt sig

positivt till att överta tillsynen av den verksamhet som kan bli aktuell visavi

räddningstjänsten i Varberg. Miljö- och hälsoskyddschefen i Falkenberg har

vidare ställt sig positiv till att åta sig uppdraget att själv eller genom annan

anställd i Falkenbergs kommun fatta beslut enligt miljöbalken 26:7 st. 2.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 15.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Falkenbergs kommun

Räddningstjänsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 21

Mrn § 29 Dnr 2005-000179

Förslag till handläggningsrutiner för livsmedelsärenden i

Varberg kommun

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- godkänna miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till handläggningsrutiner

för livsmedelsärenden.

Ärende

Miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet har utarbetat handläggningsrutiner

för livsmedelsärenden. Tanken är att materialet ska kunna

användas som stöd och för kvalitetssäkring av handläggande. Handläggningsrutinerna

innebär också att skriftliga rutiner för att vidta omedelbara

korrigerande åtgärder vid allvarliga och sällan förekommande avvikelser

nu är klara. Avsaknaden av skriftliga rutiner för detta påpekades av

Livsmedelsverket vid den inspektion av kommunens livsmedelstillsyn som

genomfördes den 8 april 2003.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 16.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 22

Mrn § 30 Dnr 2005-000095

Rapport 2-2005 om tillsyn över höga ljudnivåer 2004

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- lägga rapporten till handlingarna

- understryka att detta är ett viktigt tillsynsområde.

Ärende

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sammanställt rubricerad rapport. Av

rapportens sammanfattning framgår följande:

I Varbergs kommun finns för närvarande 15 planerade tillsynsobjekt för

höga ljudnivåer. Tolv inspektioner genomfördes av miljö- och hälsoskyddskontoret

under 2004 på åtta av de planerade tillsynsobjekten. Utöver detta

gjordes det efter inkomna klagomål även inspektioner i och vid tre bostäder

vid sju olika tillfällen.

Med miljöbalken och Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och

höga ljudnivåer (SOSFS 1996:7) som grund, delades tillsynen upp i två

frågeställningar: hur höga ljudnivåer utsätts besökare för vid ett evenemang

samt hur höga är ljudnivåerna som omkringboende utsätts för i sina

bostäder.

Vid fem av totalt tolv inspektionstillfällen överskred verksamhetsutövaren

de av Socialstyrelsen rekommenderade värdena för höga ljudnivåer för

besökare. Vid fem av de totalt sju inspektionerna i de klagandes bostäder

överskreds de riktvärden som är satta av Socialstyrelsen för vid vilka nivåer

en ljudnivå med en viss regelbundenhet klassas som en olägenhet.

Brister konstaterades framför allt i egenkontrollsarbetet hos verksamhetsutövare

av höga ljudnivåer och störning till omgivningen och det var också

här åtgärdskraven sattes in. Vidare har begreppet olägenhet diskuterats

närmare under sommarens projekt gällande störningar till omgivningen. För

att miljöbalken ska kunna tillämpas måste nämligen en olägenhet bl.a. ha en

viss regelbundenhet. Detta innebär dels att ett flertal mätningar behövs för

att påvisa en regelbundenhet men framför allt innebär det svårigheter

gällande ansvarsbilden. Gästande arrangörer genomför enstaka arrangemang

och skapar inte enskilt någon regelbundenhet i uppkommen störning. Trots

detta föreligger det en regelbunden störning i vissa områden sett över en

viss tidsperiod.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 23

Mrn § 30 (forts) Dnr 2005-000095

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 18.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 24

Mrn § 31 Dnr 2001-001134

Miljö- och räddningsnämndens representant i juryn för

Varbergs kommuns miljöpris

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- utse Conny Sevehem (c) som miljö- och räddningsnämndens representant

i juryn för Varbergs kommuns miljöpris.

Ärende

Kommunfullmäktige har den 18 januari 2005, § 10, beslutat att godkänna

planeringskontorets förslag till riktlinjer och kriterier för miljöpriset. Enligt

riktlinjerna, som gäller fr.o.m. 2005, ska miljöpristagaren utses av en jury

bestående av en representant från vardera kommunstyrelsen, miljö- och

räddningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Marknad Varberg AB

och Varbergs FN-förening.

Planeringskontoret har i skrivelse den 3 februari 2005 önskat besked om

vem som blir miljö- och räddningsnämndens representant i juryn.

I arbetsutskottet den 14 februari 2005, § 18, föreslog Lennart Andrén (m) att

nämnden utser Conny Sevehem (c) som representant i juryn för Varbergs

kommuns miljöpris.

Britta Stribén (s) avvaktade med ställningstagande.

Prot. utdrag: Planeringskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 25

Mrn § 32 Dnr 2004-001382

Yttrande över samrådshandling till program för

Göingegården södra, Göingegården 1:3 m.fl.

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar tillstyrka programförslaget under

förutsättning att

- ett lämpligt skyddsavstånd beaktas mellan omgivande bostäder och den

skogsklädda kullen i programområdets västra del som man planerar låta

betas av nötkreatur

- området mellan bostäder och naturområde lämnas så opåverkat som

möjligt i område A1

- man i område A3 visar stor hänsyn till hur marken planeras genom att

t.ex. att hålla mängden hårdgjorda ytor till ett minimum

- miljökonsekvensbeskrivningen även redogör för hur man kan uppnå en

god ljudmiljö med andra lösningar än ”bullerplank”, med avseende på

buller från Viskadalsbanan, och hur dessa lösningar i så fall påverkar

planförslaget

- miljökonsekvensbeskrivningen beskriver dagvattenhanteringen inom

området och dess konsekvenser även för omgivningen nedströms

- möjligheter för uppvärmning med förnyelsebara energikällor beaktas.

Beslutet avser endast miljö- och hälsoskyddsaspekterna. Räddningstjänsten

avger separat yttrande.

Ärende

Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och räddningsnämndens yttrande i

rubricerat ärende.

Sammanfattning

Programmet föreslår ca 400 nya bostäder mellan Lugnet – Barnabro och

Himleån. Bebyggelsen indelas i flera mindre områden av olika karaktär,

från flerbostadshus i fem våningar till radhus, parhus och friliggande villor

samt en centralt belägen förskola. En skogskulle i väster samt ett område

strax söder om Himleån föreslås som rekreationsområde. Hammers kulle

avses göras mer tillgänglig för rekreation.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 26

Mrn § 32 (forts) Dnr 2004-001382

Programområdet sträcker sig längre norrut än vad som i översiktsplanen

anges som utredningsområden. Området sträcker sig fram till Himleån och

åkrarna närmast gården i norr samt söder ut ner till Ekegatan.

En fördjupning av översiktsplanen för gården, Himleån, Trönninge och dess

omnejd kommer att arbetas fram parallellt med aktuellt program. Även

program för slänten nordöst om Pilgatan väster om Trönninge kommer att

upprättas vilken finns utpekad i översiktsplanen som föreslagen bebyggelse.

Miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

När det gäller dagvatten finns vissa frågor som kvarstår. Dagvattnet föreslås

dock ledas väster ut till Farehammarsviken.

Bedömning

Miljö- och räddningsnämnden anser att

- vid bete av nötkreatur i den skogsklädda kullen i programområdets

västra del bör man beakta ett lämpligt skyddsavstånd till omgivande

bostäder

- i område A1 bör området mellan bostäder och naturområde lämnas så

opåverkat som möjligt

- det är positivt att man i område A3 avser visa stor hänsyn till hur

marken planeras genom att t.ex. hålla mängden hårdgjorda ytor till ett

minimum

- miljökonsekvensbeskrivningen även skall redogöra för hur man kan

uppnå en god ljudmiljö med andra lösningar än ”bullerplank”, med

avseende på buller från Viskadalsbanan, och hur dessa lösningar i så fall

påverkar planförslaget

- miljökonsekvensbeskrivningen beskriver dagvattenhanteringen inom

området och dess konsekvenser även för omgivningen nedströms

- uppvärmning bör ske med förnyelsebara energikällor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 22.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 27

Mrn § 33 Dnr 2002-001118

Yttrande över förslag till detaljplan för Träslövsläge 9:1 m.fl.

Beslut

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att

- tillstyrka planförslaget.

Ärende

Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och räddningsnämndens yttrande över

förslag till detaljplan för Träslövsläge 9:1 m.fl.

Bakgrund

Träslövsläge 9:1 är enligt gällande detaljplan från 1951 avsedd för allmän

plats (torg). De ursprungliga intentionerna att området skulle bli ett nytt

centrum i Träslövsläge har förändrats. Enligt förslag till detaljplan ändras

användningen till bostäder och det ges möjlighet att uppföra tre nya parhus

med sammanlagt sex bostäder. Ett område i nordväst sparas som naturområde.

För området söder om Segelvägen ändras ändamålet från handel till

bostäder samt kontor och hantverk som ej är störande för omgivningen. Det

är en anpassning till verkligheten eftersom där redan finns tre villor.

Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 23.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 28

Mrn § 34 Dnr 1996-000951

Föreläggande enligt djurskyddslagen förenat med vite, By 1:4

Beslut

- Med stöd av 26 § djurskyddslagen och med hänvisning till 2, 3 och 16

§§ samma lag förelägger miljö- och räddningsnämnden N.N., att minska

antalet hästar till 9 stycken. Åtgärden skall vara vidtagen senast 5 veckor

efter att beslutet mottagits.

- Med stöd av 26 § djurskyddslagen och lagen om viten (SFS 1985:206)

beslutar miljö- och räddningsnämnden att N.N., skall utge ett vitesbelopp

om 15 000 kronor om föreläggandet inte följs.

Med hänvisning till 39 § djurskyddslagen gäller beslutet även om det

överklagas.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Ärende

N.N. håller 18 hästar på fastigheten By 1:4 i Stråvalla. Miljö- och

hälsoskyddskontoret har vid flera tillfällen haft anledning att ställa krav på

djurhållningen. Nämnden fattade den 1 november 2004 beslut om

föreläggande och förbud att hålla flera än 18 hästar på fastigheten, vilket är

det antal stallplatser som finns. Djurägaren uppfyllde detta föreläggande

inom angiven tid. Minskningen till 18 hästar gjordes från ursprungliga 31

stycken.

Under senaste ett och ett halvt år har uppföljande inspektioner gjorts

förhållandevis ofta eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret velat förvissa

sig om att djurhållningen är godtagbar. N.N. har uppmanats att hålla nere

djurantalet vilket inte skett förrän föreläggande med vite meddelats. Under

senare delen av förra stallperioden har N.N. anlitat hjälp med hästarna efter

påtryckningar från miljö- och hälsoskyddskontoret. Även under denna

stallperiod har viss hjälp anlitats efter anvisningar från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Överväganden

Hästantalet är nu 18 stycken, varav 17 ston, huvudsakligen svenskt halvblod

och ett föl som är fött sent på året. Inför stallperioden 2004/05 fanns 31

hästar på fastigheten. Hästantalet hade inte minskat trots upprepade

påtryckningar. En ökning hade i stället skett då djurägaren låtit betäcka ston

året innan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 29

Mrn § 34 (forts) Dnr 1996-000951

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att situationen är ohållbar.

Hästarna är nu smutsiga och flera har tappat i hull under stallperioden.

Djurägaren bedöms inte kunna klara att sköta så många hästar. Det finns

inget eget foder som produceras på fastigheten utan det köps in och

transporteras till gården vilket ökar arbetsbelastningen.

Djurägaren har visat liten vilja att anlita annan arbetskraft för att sköta

hästarna och det är endast efter påtryckningar och hjälp från miljö- och

hälsoskyddskontoret som detta skett.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har nu konstaterat att djurhållningen är

eftersatt, speciellt renhållning av hästar och stall. Fodertilldelningen är i

vissa fall otillräcklig. Parasitbekämpning och allmän skötsel är eftersatt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att djurhållningen inte fungerar på

ett godtagbart sätt.

Fr.o.m. den 1 januari 2005 skall den som håller mera än 9 hästar, som är

äldre än två år, ha tillstånd för verksamheten. Tillståndsplikten har alltså

utökats enligt 16 § djurskyddslagen. Miljö- och räddningsnämnden ger ej

tillstånd till denna djurhållning då den bedöms som ej godtagbar enligt det

som redovisats ovan. Antalet hästar måste därför minska ytterligare till 9

stycken. Föreläggande med vite bör därför meddelas, för att nedbringa

antalet hästar.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 24.

Prot. utdrag: N.N.

Veterinärenheten, Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 HALMSTAD

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 30

Mrn § 35 Dnr 1996-000086

Uppföljning av miljö- och räddningsnämndens föreläggande

enligt miljöbalken om att lämna in komplettering av miljörapporten

för 2003, Heurlins Lackering AB

Beslut

- Miljö- och räddningsnämnden bedömer att föreläggandet inte har

efterlevts.

- Miljö- och räddningsnämnden beslutar att ansöka om utdömande av

10 000 kr i vite hos miljödomstolen i Vänersborg och ger fullmakt åt

Maud Enqvist att företräda nämnden i detta ärende.

Ärende

Bakgrund

Miljö- och räddningsnämnden beslutade den 1 november 2004, § 107, att

förelägga Heurlins Lackering AB att lämna in kompletterande uppgifter till

miljörapporten för kalenderåret 2003. Samtliga uppgifter som räknas upp

nedan skall lämnas in skriftligen till miljö- och räddningsnämnden inom

fyra veckor från att beslutet mottagits. Om detta inte efterlevs skall ett vite

om 10 000 kr betalas.

1. Ett undertecknat original av miljörapporten.

2. I grunddelen saknas följande obligatoriska uppgifter:

- Anläggningsnummer (= länsstyrelsens platsnummer: 1383-132)

- Koder enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

- Koder enligt bilagan till förordningen (1989:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

3. De anteckningar om farligt avfall som skall upprättas enligt avfallsförordningen

(2001:1063).

4. Emissionsdeklaration.

5. Förbrukning av kemiska produkter.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 21 §§ miljöbalken och med

hänvisning till 26 kap. 20 § miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter

om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, NFS

2000:13.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum


Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och räddningsnämnden 2005-02-28 31

Mrn § 35 (forts) Dnr 1996-000086

Beslutet mottogs den 9 december 2004 och det har inte överklagats. Uppgifterna

skulle därmed ha kommit in senast den 7 januari 2005.

Uppföljning av beslutet

Det har inte kommit in några uppgifter enligt föreläggandet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2005, § 27.

Prot. utdrag: Miljödomstolen

Maud Enqvist

Heurlins Lackering AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

More magazines by this user
Similar magazines