CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

CVP-201 Svensk bruksanvisning - Yamaha

Bruksanvisning

VIKTIGT

Kontrollera nätspänningen

Försäkra Dig om att den nätspänning Du tänker ansluta

till överensstämmer med det volttal som finns angivet

på typplåten som sitter på undersidan av instrumentet.

Det kan förekomma en spänningsväljare på instrumentets

undersida nära nätkabeln. Se i sådana fall till att

denna är inställd på rätt spänning. Spänningsväljaren

är inställd på 240V när instrumentet levereras. Använd

en vanlig skruvmejsel för att vrida spänningsväljaren

till önskat läge.


1

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VAR VÄNLIG LÄS DETTA NOGA INNAN DU GÅR VIDARE

* Förvara denna text på säker plats för senare referens.

VARNING

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för allvarliga skador eller t o m dödsfall

p gr av elchock, kortslutning, åverkan eller brandrisk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande:

•Öppna inte instrumentet eller försök ta isär de inre delarna eller modifiera

dem på något sätt. Instrumentet innehåller inga delar som kräver någon

service av användaren. Om något skulle tyckas vara felaktigt, avbryt genast

användandet och kontakta kvalificerad Yamaha personal för bedömning.

•Exponera inte instrumentet för regn, använd det inte nära vatten eller ånga

eller fuktig miljö, eller placera behållare som innehåller vätskor som kan

riskera spillas i någon öppning på instrumentet.

•Om nätkabeln eller dess kontakt blir nött eller trasig, om ljudet plötsligt

försvinner medan man spelar, eller främmande lukt eller rök observeras, slå

genast av strömbrytaren, drag ur sladden ur eluttaget och låt inspektera

instrumentet av kvalificerad Yamaha personal.

•Använd endast den spänning som anges för instrumentet. Den spänning

som gäller finns angiven på instrumentets typplåt.

•Innan instrumentet rengöres, drag alltid ur nätkabeln från eluttaget. Hantera

aldrig nätkabel och kontakt med våta händer.

•Kontrollera den elektriska kontakten med jämna mellanrum och avlägsna all

smuts och damm som kan ha samlats.

FÖRSIKTIGT

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för fysiska skador på Dig själv eller andra,

eller skador på instrumentet eller annan egendom. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande:

•Placera inte nätkabeln nära varma källor som t ex värmeelement, eller liknande

och böj inte överdrivet eller på annat sätt skada kabeln. Placera inte heller

tunga föremål på den, eller placera den så att man kan trampa, eller rulla

någonting över den.

•När kabeln dras ur eluttaget, håll alltid i själva kontakten och inte i kabeln.

Kabeln kan skadas av att man drar i den.

•Drag ur nätkabeln om instrumentet inte används över en längre period, eller

vid åska.

•Innan anslutningar görs till andra elektroniska apparater, slå av strömmen

för alla apparaterna. Ställ alla volymer på minimum nivå innan strömmen

slås till eller från.

•Utsätt inte instrumentet för miljöer med extremt mycket damm eller

vibrationer, extrem kyla eller värme (t ex direkt solljus, nära värmeelement

eller i en bil under dagtid) för att undvika risken för deformation av panelen

eller skador på de interna komponenterna.

•Använd inte instrumentet nära elektriska produkter som TV, radio eller högtalare

då detta kan orsaka störningar.

•Placera inte instrumentet på instabilt underlag så att det riskerar att falla

omkull.

•Drag ur alla anslutna kablar innan instrumentet flyttas.

•Rengör instrumentet med en ren, torr trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel,

vaxer, lösningsmedel eller kemiskt behandlade putsdukar. Dessutom,

placera inte förmål av plast eller vinyl eftersom dessa kan missfärga panel

eller klaviatur.

•Lägg inte hela Din tyngd över instrumentet eller placera tunga föremål på

det och använd inte överdrivet våld mot knappar, omkopplare eller anslutningar.

•Var försiktig så att Du inte klämmer fingrarna och stick inte in hand eller

fingrar under lockets öppning.

•Stick aldrig in eller tappa papper, metall eller andra föremål i öppningen

mellan lock och klaviatur. Om detta händer, slå omedelbart av strömmen,

drag nätkabeln ur eluttaget och låt inspektera instrumentet av kvalificerad

Yamaha personal.

•Placera inte instrument tätt intill en vägg (lämna minst 3 cm till väggen)

eftersom detta kan orsaka otillräcklig luftcirkulation, och risk att instrumentet

blir överhettat.

•Läs noga den bifogade beskrivningen kring hur instrumentet monteras.

Felaktigheter i sammansättningen kan orsaka skador på såväl instrument

som person.

■SPARA EGNA DATA

•Spara alltid data till floppy disk med jämna mellanrum, för att undvika att

förlora viktiga data p gr av tekniska fel eller felaktig hantering.

Yamaha ansvarar inte för skador orsakade av felaktigt hantering eller modifiering

av instrumentet, eller för data som förlorats eller förstörts.

Slå alltid av strömmen när instrumentet inte används.

CVP-201

3


Tack för att Du valt Yamaha Clavinova! Vi rekommenderar att Du läser denna bruksanvisning noggrant

så att Du kan dra full nytta av de avancerade och praktiska funktioner som finns i Clavinova. Vi rekommenderar

också att Du förvarar bruksanvisningen på säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

4 CVP-201

Medföljande tillbehör

● Music Software Collection Disk (och nothäfte)

Denna diskett innehåller prov på olika inspelade melodier att spelas på Clavinova,

samt MIDI drivrutiner för datorer.

● Floppy Disk

Tom diskett för Dina egna inspelningar.

● Bruksanvisning

Denna manual innehåller kompletta instruktioner kring hur Du hanterar Din Clavinova.

• Illustrationer och den LCD textruta som illustreras i denna

instruktionsbok är endast avsedd som instruktion och kan

utseendemässigt skilja sig från vad Du ser på Din Clavinova.

• Obehörig kopiering av upphovsskyddat material, annat än för

användarens personliga bruk, är förbjudet.

● Varumärken:

• Apple och Macintosh är varumärken för Apple

Computer, Inc.

• IBM-PC/AT är varumärke för International Business

Machines Corporation.

• Windows är registrerat varumärke för Microsoft

Corporation.

• Rättigheterna till alla andra varumärken tillhör

respektive tillverkare.

Panelens logotyper

De s k ”logotyper” som finns trycka på panelen på Clavinova anger de standarder och format den kan hantera och dess

speciella funktioner som ingår.

GM System Level 1

”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI standarden som

garanterar att all GM-kompatibel musikdata blir korrekt uppspelad

av varje GM-kompatibel tongenerator, oavsett fabrikat.

XG Format

XG är ett nytt MIDI format skapat av Yamaha. Detta utgör

på ett anmärkningsvärt sätt en förbättring och vidarutveckling av

”GM Level System 1” standarden genom att ge större utbud av

högkvalitativa ljud plus avsevärt större möjligheter till effekthantering,

fortfarande fullt kompatibelt med GM. Genom att

använda XG ljuden i Clavinova blir det möjligt att spela in

XG-kompatibla Song filer.

XF Format

Yamaha XF formatet förstärker SMF (Standard MIDI File)

standarden med större funktionalitet och är öppen för framtida

expansion. Clavinova är kapabel att visa sångtexter i textrutan när

en XF fil med sådan data spelas. (SMF är det vanligaste format

som används för MIDI sequence filer. Clavinova är kompatibel

med SMF i såväl format 0 som 1, och spelar in ”Song” data med

SMF format 0.)

Disk Orchestra Collection

DOC är ytterligare ett ljudallokeringsformat som är kompatibelt

med en lång rad Yamaha instrument och MIDI apparater, inklusive

Clavinova serien.

Style File Format

Style File Format (SFF) är Yamahas originalformat för ackompanjemangsmönster

som arbetar med ett unikt konverteringssystem

och ger ackompanjemangsautomatik av högsta kvalitet för en stor

mängd olika ackordstyper. Clavionva använder SFF internt, läser

SFF disketter som finns som extra tillbehör och skapar SFF stilar

med hjälp av Custom Style funktionen.

2


3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Funktioner i Clavinova

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Lättanvänd LCD textruta

LCD textrutan (tillsammans med tillhörande knappar kirng denna) ger en perfekt och logisk

kontroll över de olika funktionerna i Clavinova (sid 16).

● En stor källa av förnämliga, realistiska ljud

CVP-201 har ett enormt utbud av autentiska och dynamiska ljud och Du finner 195 originalljud,

480 XG ljud och 12 trumset/SFX uppsättningar. Dessa inkluderar exceptionellt naturtrogna piano-,

stråk- och brassljud, speciellt den uttrycksfulla ”Sweet Trumpet”. Du kan även spela realistiska

trummor och andra rytminstrument direkt från klaviaturen (sid 31).

● Uppspelning av Song disketter

Clavinova kan spela upp olika typer av disketter med färdiginspelad musik som finna att tillgå

i handeln. Med sådan typ av mjukvara kan Du t ex spela som pianosolist till fullt kompletta

orkersterarrangemang (sid 93). Om mjukvaran innehåller sångtext kan denna avläsas i Clavinovas

LCD textruta.

● Speciella Guide funktioner som gör det lätt att lära spela

LCD textrutan och Guide-lamporna kan, med därför avsedd diskettmjukvara, hjälpa Dig att lära

spela genom att visa när och var de rätta tonerna skall spelas. Systemet kan i tre olika steg hjälpa Dig

att snabbt och lätt behärska varje melodi (sid 105).

● Inspirerande och dynamiskt automatiskt ackompanjemang

Auto Accompaniment i Clavinova ger Dig ett komplett, mycket musikaliskt och innehållsrikt

ackompanjemang i den stil Du önskar och enligt de ackord Du spelar (sid 57). Det finns även ett stort

urval av ”Pianist” stilar som gör att Du får renodlat pianoackompanjemang (sid 58). Du kan välja

bland 160 fabriksprogrammerade stilar, eller skapa Dina helt egna (sid 73).

● Lättillgängliga inställningar för olika slags musikstilar

Clavinova erbjuder flera olika sätt att ändra panelens inställningar utan minsta besvär.

Du kan använda One Touch Setting funktionen för att välja mellan fyra olika ljud-, effekt- och andra

inställningar lämpade för varje ackompanjemangsstil (sid 72). Med hjälp av Music Database kan Du

välja mellan 463 uppsättningar av ljud- och stilinställningar, valbara efter titel eller stil (sid 67). Du

kan till och med spara Dina egna panelinställningar och direkt återkalla dessa senare med den

praktiska Registration funktionen (sid 89).

● Lättskötta inspelningsfunktioner

Beroende på hur skicklig klaviaturspelare Du är, och vad Du föredrar, kan Du använda en rad olika

inspelningsmetoder: Quick inspelning, Track inspelning och Chord Sequence (för stegvis inspelning

av ackord för ackompanjemanget). (Se sid 110.)

● Praktiskt TO HOST anslutning för direktkoppling till datorer

Clavinova kan användas som en högkvalitativ ljudkälla för uppspelning av musikalisk mjukvara

via datorer. Det kan också användas som ”master keyboard” för att programmera och skapa musik

med dator (se sid 160).

CVP-201

5


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 CVP-201

KAPITEL 1:

Förberedelser

Om denna bruksanvisning 8

Hantering av diskettstation och disketter 9

Ställ iordning Clavinova 10

Notstället ..........................................................................................10

Lock .................................................................................................10

Slå till och från strömmen ................................................................11

Hörlurar ............................................................................................11

Övriga anslutningar..........................................................................11

Panelkontroller och anslutningar 12

Spela Demo melodierna 14

KAPITEL 2:

Grundläggande hantering

Använd LCD textrutans kontroller 16

Välj en funktion ................................................................................16

Ändra en inställning .........................................................................17

Ändra en inställning i en meny-visning ............................................18

Visa en annan sida ..........................................................................19

Återställ ett funktionsvärde...............................................................19

Använd funktioner i rätvinkliga rutor................................................. 20

Återgå till normalvisning...................................................................21

Använd Direct Access funktionen ....................................................21

Justera volymen 23

Justera den totala volymen ..............................................................23

Justera volymen för ackompanjemang eller Song ...........................23

Ställ volymen för klaviaturen ............................................................23

Justera nivån för stämmor i ackompanjemang eller Song ............... 24

Använd Metronome 25

Använd Metronome..........................................................................25

Ändra Metronome inställningarna ....................................................26

Använd Hjälp läget 27

KAPITEL 3:

Ljud

Välja ljud 29

Välj ett ljud från VOICE SELECT visningen..................................... 29

Välj ljud från normalvisningen ..........................................................30

Keyboard Percussion.......................................................................31

Ändra klaviaturinställningar för grundljudet...................................... 31

Spela två ljud samtidigt — Dual-läge 33

Välj det andra ljudet .........................................................................33

Ändra grundljudet i Dual-läge ..........................................................33

Ändra klaviaturinställningar för det andra ljudet...............................34

Lämna Dual-läget.............................................................................35

Spela två ljud inom olika omfång på klaviaturen

— Split-läge 36

Innehåll ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Välj det vänstra ljudet....................................................................... 36

Ändra grundljudet i Split-läge........................................................... 36

Ändra klaviaturinställningar för det vänstra ljudet ............................ 37

Använd Dual och Split funktionerna samtidigt ................................. 39

Lämna Split-läget ............................................................................. 39

Använd pedalerna 40

Dämpar pedal (höger)...................................................................... 40

Sostenuto pedal (mitten).................................................................. 40

Piano pedal (vänster)....................................................................... 40

KAPITEL 4:

Reverb och andra effekter

Reverb 41

Koppla Reverb till eller från.............................................................. 41

Ändra Reverb inställningarna........................................................... 41

Chorus 44

Ändra Chorus inställningarna........................................................... 44

Effekter för ljuden 46

Koppla till effekter ............................................................................46

Ändra Effect inställningarna ............................................................. 46

KAPITEL 5:

Ackompanjemangsstilar

(rytm och Auto Accompaniment)

Välj ackompanjemangsstilar 49

Välj en Style ..................................................................................... 49

Spela med ackompanjemangsstilar 51

Variera stilen .................................................................................... 51

Starta ackompanjemangsstilen........................................................ 52

Stoppa ackompanjemangsstilen ...................................................... 55

Spela med Auto Accompaniment 57

Använd Auto Accompaniment.......................................................... 57

Starta Auto Accompaniment ............................................................ 58

Stoppa Auto Accompaniment .......................................................... 58

Ändra Auto Accompaniment inställningar ........................................ 59

Justera nivån för individuella stämmor............................................. 65

Övriga Auto Accompaniment funktioner 67

Music Database ............................................................................... 67

Harmony .......................................................................................... 69

One Touch Setting ........................................................................... 72

Skapa Dina egna stilar 73

Spela in en Custom Style................................................................. 73

Övriga Custom Style funktioner ....................................................... 80

Spela upp Dina Custom Styles ........................................................ 84

Meddelanden i Custom Style läge ................................................... 84

Använd Style Files 86

Om Yamaha Style File Format......................................................... 86

Ladda stilar från diskett.................................................................... 86

Spela upp laddade Style Files ......................................................... 88

4


5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


KAPITEL 6:

Registreringar

Använd Registration (registrera och återkalla panelinställningar) 89

Lagra en panelinställning .................................................................89

Återkalla en registrerad panelinställning ..........................................90

Skydda panelinställningar ................................................................ 91

KAPITEL 7:

Song kontroll

Song uppspelning 93

Song uppspelning ............................................................................93

Bortkoppling av stämmor .................................................................97

Fördelning av spår till 1/RIGHT och 2/LEFT samt ljudval ................ 98

Total volymkontroll vid Song uppspelning........................................ 99

Justering av spårens inställningar.................................................. 100

Ändra inställningar i MIXER visningen........................................... 100

Repeteringsfunktioner.................................................................... 101

Övriga uppspelningskontroller ....................................................... 103

Spela upp andra typer av musikdata ............................................. 104

Guide kontroll 105

Guidemetoder och Pianorulle ........................................................ 105

Använd Guide funktion...................................................................106

Övriga Guide-relaterade funktioner................................................ 108

Song inspelning 110

Förbered inspelning: Disk formatering ........................................... 111

Quick inspelning............................................................................. 112

Track inspelning (inspelning på flera spår) .................................... 115

Lägg till nya spår............................................................................118

Punch-in/out inspelning.................................................................. 118

Chord Sequence 121

Övriga Chord Sequence funktioner................................................ 124

Övriga Record Edit funktioner 126

Setup Memory................................................................................126

Song Name ....................................................................................127

Track Edit.......................................................................................128

Initial Edit (ändra ursprungsdata)................................................... 130

Göra inställningar i INITIAL EDIT visningen .................................. 131

Inspelning utan diskett 133

Beträffande CVP MEMORY Song ................................................. 133

KAPITEL 8:

Utility funktioner

Keyboard 136

FUNCTION [KEYBOARD 1] visning — sida 1 ............................... 136

FUNCTION [KEYBOARD 2] visning — sida 2 ............................... 137

Pedal 138

FUNCTION [PEDAL] visning — sida 3 .......................................... 138

Disk 139

FUNCTION [DISK 1] visning — sida 4........................................... 139

FUNCTION [DISK 2] visning — sida 5........................................... 142

FUNCTION [DISK 3] visning — sida 6........................................... 144

FUNCTION [DISK 4] visning — sida 7........................................... 145

FUNCTION [DISK 5] visning — sida 8........................................... 146

MIDI 147

FUNCTION [MIDI 1] visning — sida 9 ........................................... 147

FUNCTION [MIDI 2] visning — sida 10 ......................................... 148

FUNCTION [MIDI 3] visning — sida 11 ......................................... 149

FUNCTION [MIDI 4] visning — sida 12 ......................................... 150

Backup 152

FUNCTION [BACKUP 1] visning — sida 13 .................................. 152

FUNCTION [BACKUP 2] visning — sida 14 .................................. 153

Utility 154

FUNCTION [MICRO TUNING] visning — sida 15 ......................... 154

FUNCTION [SCALE TUNING] visning — sida 16 ......................... 155

KAPITEL 9:

Anslutningar

Ljudanslutningar 158

Hörlurar ..........................................................................................158

Audio in- och utgångar...................................................................158

Dataanslutningar 160

Anslut MIDI utrustning.................................................................... 160

Anslut dator....................................................................................160

Bilagor

Lista över effekttyper 162

Meddelanden 165

Felsökning 170

MIDI och datakompatibilitet 172

Montering 174

Register 179

CVP-201

7


KAPITEL 1: Förberedelser

8 CVP-201

Om denna bruksanvisning

I detta kapitel förklaras de noteringsregler som används i denna

bruksanvisning.

■ Klammer [ ].................................................................................................................

DEMO

Namnen för knappar på panelen, skjutkontroller

och anslutningar som förekommer på Din Clavinova

HELP

anges inom klammer. T ex, DEMO-knappen förklaras

som [DEMO] i denna bruksanvisning

■ Fet text ...........................................................................................................................

Fet text syftar på förekomster och funktioner som anges i LCD textrutan,

såväl som de motsvarande LCD knapparna (d v s knapparna direkt

nedanför eller till vänster och höger om dessa). Till exempel, meningen

”Välj RIGHT1 VOICE” betyder att Du skall trycka på knappen direkt

under ”RIGHT1 VOICE” angivelsen i nederkanten av textrutan.

■ Pilar i förklaringar kring operationer ............................................

Olika typer av pilar användes för att skilja mellan steg som skall

göras och det resultat som uppnås.

Stegen i en operation

♥ ➾ ♣ … Denna pil indikerar att efter det att ♥ gjorts,

skall ♣ göras.

Resultatet av en operation

♥ ➔ ♠ … Denna pil indikerar att göres ♥ blir resultatet ♠.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6


7

● Försiktighetsåtgärder

Hantering av diskettstation

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

och disketter

Se till att hantera disketter och diskettstation varsamt.

Följ de viktiga anvisningarna nedan.

● Typ av diskett

3,5" 2DD och 2HD disketter kan användas.

■ Att sätta i och ta ur diskett...........................

För att sätta i en diskett i diskettstationen:

Håll den med etikettsidan vänd uppåt och dess

metallucka vänd mot diskettstationens öppning.

Skjut därefter in den helt tills den klickar på plats och

utkastarknappen sticker ut.

DISK IN USE

För att ta ur en diskett:

Försäkra Dig först om att diskettstationen inte arbetar

([DISK IN USE] lampan skall vara släckt). Tryck utkastarknappen

i botten lugnt och bestämt; disketten hoppar ut

automatiskt. Tag sedan ur disketten för hand.

DISK IN USE

DISK IN USE lampa

Försök aldrig trycka ut en diskett eller slå av

strömmen under en läs- eller skrivoperation!

Detta kan skada såväl diskett som diskettstation!

Om utkastarknappen inte tryckts ordentligt eller för

snabbt kanske mekanismen inte fungerar korrekt och

disketten fastnar halvvägs. Om detta inträffar, försök inte

att dra ur disketten. Detta kan skada diskettstationens

mekanism och/eller disketten. Försök istället trycka

utkastarknappen ännu en gång eller tryck in disketten

igen och gör om proceduren noggrant.

Se till att ta ur disketten ur diskettstationen innan

strömmen bryts. En diskett som lämnas i diskettstationen

över längre period suger lätt åt sig damm

och smuts som kan orsaka läs/skrivfel.

■ Rengöring av diskettstationens

läs/skrivhuvud ...........................................................

● Rengör läs/skrivhuvudet regelbundet. Instrumentet är

utrustat med ett avancerat magnetiskt läs/skrivhuvud

som efter långvarigt bruk kan bli nedsmutsat med

damm eller andra partiklar som kan orsaka datafel.

● För att hålla diskettstationen i gott skick rekommenderar

vi att regelbundet rengöra med en Dry-type-

Head Cleaning Disk som kan anskaffas i de flesta

databutiker eller hos Din Yamaha-handlare.

● Öppna eller stäng aldrig locket när en disk sticker ut

från diskettstationen (d v s i uttryckt läge). Locket kan

komma i kontakt med disken och det finns risk för att

den eller t o m diskettstationen kan skadas.

● Sätt aldrig i någonting annat än en diskett i diskettstationen.

Andra föremål kan orsaka skador.

■ Beträffande disketter..........................................

Skötsel av disketter:

● Placera aldrig tunga föremål på disketter eller böj

dem på något sätt. Förvara alltid disketter i sitt etui

när de inte används.

● Lämna aldrig diskett i miljöer utsatta för starkt direkt

solljus, extremt höga eller låga temperaturer eller hög

fuktighet.

● Öppna aldrig diskettens metallucka för hand eller

peta på diskettens interna ytor.

● Håll disketter borta från starka magnetfält som kan

avges från högtalare, TV, motorer, etc, eftersom detta

kan orsaka att data raderas helt eller delvis och göra

disketten oläsbar.

● Använd aldrig en diskett med deformerat hölje eller

metallucka.

● Sätt aldrig på något annat än därför avsedda

etiketter och se till att dessa appliceras korrekt.

Skydda Dina data:

För att skydda data från ofrivillig radering,

ställ skyddstappen i ”protect” läge (hålet öppet).

Data backup

För maximal säkerhet rekommenderar vi starkt att

Du har två kopior av viktiga data på separata disketter.

Det bästa är att dessa två förvaras skilda från varandra.

På så sätt har Du tillgång till Dina data även om en disk

blir förstörd eller försvinner. För att göra en backup

diskett, använd Disk Copy funktionen på sid 142.

CVP-201

9


10 CVP-201

Notstället

Lock

Akta så att Du inte klämmer

fingrarna när Du öppnar eller

stänger locket.

Ställ iordning Clavinova ○

■ För att resa upp notstället: ......................................................................

ZFäll upp notstället och drag det mot Dig så långt det går.

XFäll ner de två metallstöden som finns till höget och vänster

på noställets baksida.

CSkjut tillbaka notstället så att det vilar mot metallstöden.

Såsom visas i illustrationen kan vinkeln för notstället ställas i tre olika

lägen beroende på mot vilket metallstöd man väljer. Välj samma läge för

såväl höger som vänster stöd.

■ För att sänka ner notstället: ...................................................................

ZDrag notstället mot Dig så långt det går.

XFäll upp de två metallstöden på baksidan.

CFäll ner notstället försiktigt till liggande position.

VARNING

• Försök inte använda notstället i halv-upprest position. Försäkra Dig också om när det sänks,

att detta görs fullständigt.

■ För att öppna locket: ......................................................................................

ZLyft locket något (inte för mycket).

XSkjut bakåt för att öppna.

■ För att stänga locket:.....................................................................................

ZDrag locket mot Dig.

XSänk det försiktigt över tangenterna.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VARNING

• Håll locket med båda händer när Du för det fram eller tillbaka och släpp det inte förrän det är

fullständigt öppet eller stängt. Akta så att Du inte klämmer Dina (eller andras) fingrar mellan

lock och möbel.

• Placera inga föremål ovanpå locket. Små föremål som placerats på locket kan falla in i

instrumentet och kan kanske inte nås. Detta kan orsaka elavbrott, kortslutning, brand eller

annan allvarlig skada på instrumentet.

8


9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ställ iordning Clavinova

Slå till och från strömmen

POWER

CONTRAST

MASTER

VOLUME

Hörlurar

VOLUME

MAX

MIN

ACMP/SONG

VOLUME

MAX

MIN

Standard stereohörlursuttag

PHONES

Övriga anslutningar

IN

AUX IN

AUX OUT

R

L/L+R R

L/L+R

PEDAL

MIDI

OUT

THRU

HOST SELECT TO HOST

PC-1 PC-2

MIDI Mac

ZAnslut nätkabeln.

Anslut ena änden av nätkabeln till AC INLET på undersidan av

Clavinova och den andra änden till ett vägguttag.

XTryck på [POWER] knappen till vänster om klaviaturen.

Strömmen slås på och LCD textrutan visar det vi kallar ”Normalvisning”.

(Ljudet för Grand Piano och ackompanjemangsstilen

8Beat 1 blir automatiskt valt.) Signallampan som är placerad till

vänster på klaviaturdelens framkant lyser.

CJustera LCD.

Om LCD textrutan är svår att läsa, justera kontrasten med

[CONTRAST] knappen till vänster om textrutan.

VJustera volymen.

Använd [MASTER VOLUME] skjutkontrollen för att justera

volymen till en lagom nivå.

● Tryck [POWER] ännu en gång för att slå av strömmen.

Såväl textrutan som signallampan kommer att slockna.

Ett par stereohörlurar (extra tillbehör) kan anslutas till ett av

[PHONES] uttagen. När hörlurar är anslutna kopplas det interna

högtalarsystemet automatiskt bort. Eftersom Clavinova har två

PHONES uttag kan två par hörlurar anslutas och följaktligen kan

två personer lyssna samtidigt.

Din Clavinova är utrustad med en rad olika uttag och anslutningar

som gör det möjligt att ansluta den till andra ljud- och MIDI-utrustningar.

Dessa anslutningar är placerade till vänster på den bakre panelen.

Du kan ansluta andra instrument som Du vill återge genom

Clavinovas högtalare till AUX IN uttagen, eller skicka Clavinovas ljud

till yttre högtalare genom AUX OUT uttagen. Använd MIDI anslutningarna

om Du vill att Clavinova skall kontrollera — eller bli kontrollerad

av — andra MIDI instrument. Det finns t o m en TO HOST anslutning

som gör att Du kan koppla Clavinova direkt till en persondator.

Se till att slå av strömmen när Du ansluter eller kopplar bort annan

utrustning. Se instruktioner i kapitel 9 i denna bruksanvisning för

detaljer.

CVP-201

11


12 CVP-201

CVP-201

Volume sektion

Panelkontroller och anslutningar

1

MASTER

VOLUME

VOLUME

MAX

MIN

2

ACMP/SONG

VOLUME

MAX

MIN

4

9

3

DEMO

HELP

ACMP ON

ANCEL

8BEAT

SWING/

JAZZ

INTRO

16BEAT BALLAD DANCE

LATIN COUNTRY

5

STYLE

BALL-

ROOM

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

BEAT

METRONOME RESET

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

6

7

FADE

IN/OUT

8

&

*

START/STOP

TAP SYNCHRO START/STOP

0 ! @ # $ % ^ ( ) q

w

e

r t

PAGE

DIRECT ACCESS

y

u i o

○ ○ ○ ○ ○ ○

A-1 B-1

C0

D0 E0

F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3

1[MASTER VOLUME] .......................................sid 23

2[ACMP/SONG VOLUME ]............................... sid 23

3[DEMO]............................................................sid 14

4[HELP] ............................................................. sid 27

Accompaniment Style sektion

5STYLE knappar............................................... sid 49

6[DISK/CUSTOM]..............................................sid 73

7[MUSIC DATABASE] .......................................sid 67

8[HARMONY] ....................................................sid 69

Auto Accompaniment sektion

9[ACMP ON]...................................................... sid 57

0[INTRO]............................................................sid 54

![MAIN A] ..........................................................sid 51

@[MAIN B] ..........................................................sid 51

#[MAIN C] ..........................................................sid 51

$[MAIN D] ..........................................................sid 51

%[ENDING].........................................................sid 55

^[FADE IN/OUT]..........................................sid 55, 56

Metronome sektion

H

&[METRONOME]............................................... sid 25

*TEMPO [–], [+] ................................................sid 25

PHONES

R

AUX IN

AUX OUT

L/L+R R

L/L+R

PEDAL

J K

L

IN

MIDI

OUT

THRU

HOST SELECT

: z

PC-1 PC-2

MIDI Mac

Start/Stop sektion

x

TO HOST

([TAP] ................................................................sid 53

e[SYNCHRO].....................................................sid 53

)[START/STOP] ..........................................sid 52, 55

Textrutans kontrollsektion

w[CONTRAST]................................................... sid 11

e[BEAT] lampor .................................................sid 52

r[FUNCTION]..................................................sid 136

t[MIXER]............................................................sid 24

yLCD textruta ....................................................sid 16

uPAGE [] .................................................sid 19

i[DIRECT ACCESS] .........................................sid 21

oLCD knappar ...................................................sid 18

p[EXIT]...............................................................sid 21

QDataratt............................................................sid 17

W[–], [+]...............................................................sid 17

Song Control sektion

E[SONG] ............................................................sid 94

R[PLAY/STOP]...................................................sid 95

T[REC] ............................................................. sid 113

Y[PAUSE].........................................................sid 103

U[REW] ............................................................sid 103

I[FF] ................................................................sid 103

10


11

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EXIT

Guide Control sektion

O[EASY PLAY] .................................................sid 105

P[NEXT NOTE]................................................sid 105

a[SOUND REPEAT] ........................................sid 106

Voice sektion

sVOICE knappar ............................................... sid 29

d[DUAL] ............................................................. sid 33

f[SPLIT]............................................................. sid 36

g[REVERB]........................................................sid 41

h[EFFECT]......................................................... sid 46

Registration/One Touch Setting sektion

j[1] till [4] .....................................................sid 72, 90

k[BANK –].......................................................... sid 89

l[BANK +].......................................................... sid 89

;[REGISTRATION]............................................sid 90

A[ONE TOUCH SETTING] ................................ sid 72

S[DISK IN USE] lampa........................................ sid 9

DDiskettstation (3.5”)........................................... sid 9

F[POWER] ......................................................... sid 11

GKlaviaturens guide lampor ............................sid 109

Anslutningar

Q

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

PAUSE REW FF

E

R

Y U

T

I

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

H[PHONES]......................................................sid 158

JAUX IN [L/L+R], [R].......................................sid 158

KAUX OUT [L/L+R], [R]...................................sid 159

BRASS

SAX/

FLUTE

c v b

s d

Panelkontroller och anslutningar

F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

STRINGS/

CHOIR

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

DUAL

REGIST-

RATION

p W O P a j k l ;

S

REVERB

f h

DISK IN USE

ONE TOUCH

SETTING

A

g

L[PEDAL]..................................................sid 176-177

:MIDI [IN], [OUT], [THRU] ..............................sid 160

z[HOST SELECT]............................................sid 160

x[TO HOST].....................................................sid 160

Pedaler

D

G

cPiano pedal...................................................... sid 40

vSostenuto pedal ..............................................sid 40

bDämpar pedal..................................................sid 40

F

POWER

CVP-201

13


14 CVP-201

Clavinova innehåller totalt 50 demonstrationsstycken: 4 kompletta

demomelodier, 24 specialstycken som presenterar olika ljud

och 22 som presenterar olika stilar. Lyssna till dem för att få en

uppfattning om vad Clavinova är kapabel till.

ZKalla fram demospelningsläge....................................

Tryck [DEMO]. Lamporna för STYLE och VOICE knapparna

kommer att blinka kontinuerligt och DEMO visas i textrutan.

DEMO

HELP

Spela Demo melodierna ○

XVälj önskat PLAY läge. ................................................................................

Välj önskat PLAY läge genom att trycka LCD knappen längst till

höger. Du kan välja mellan följande tre lägen:

ALL Alla melodierna spelas upp i tur och ordning och börjar med den melodi

Du för tillfället valt. Uppspelningen repeteras kontinuerligt tills man stoppar.

RANDOM Alla melodierna spelas upp i slumpmässig ordning och börjar med den melodi

Du för tillfället valt. Uppspelningen fortsätter kontinuerligt tills man stoppar.

SINGLE Endast den valda melodin spelas upp en gång och därefter stoppar

demonstrationsuppspelningen.

CVälj melodi och starta uppspelningen. .....................................

Så snart Du valt melodi kommer demon att spelas upp automatiskt

enligt det valda PLAY läget. Det finns tre olika typer av demomelodier

enligt nedan:

(A) För att lyssna på en av de kompletta demomelodierna,

tryck en av LCD knapparna motsvarande 1 - 4 i textrutan.

➔ Numret för den aktuella melodi som valts blir markerat under

uppspelningen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• Du kan också starta demouppspelningen,

med början från den första

kompletta demomelodin, genom att

trycka [START/STOP] eller [PLAY/

STOP] knappen.

• För en komplett lista över demomelodierna

i Clavinova, se sidan 9

i den flerspråkiga Reference Booklet.

12


13

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Spela Demo melodierna

(B) För att lyssna till en demomelodi för ett ljud, tryck den

VOICE knapp som motsvarar önskat ljud.

➔ Uppspelning startar med demomelodin för det valda ljudet.

Lampan för motsvarande VOICE knapp blinkar.

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

STRINGS/

CHOIR

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

(C) För att lyssna till en demomelodi för en stil, tryck den

STYLE knapp som motsvarar önskad stil.

➔ Uppspelning startar med demomelodin för den valda stilen.

Lampan för motsvarande STYLE knapp blinkar.

8BEAT

SWING/

JAZZ

LATIN COUNTRY

STYLE

16BEAT BALLAD DANCE

BALL-

ROOM

VJustera volymen................................................................................................

Använd [MASTER VOLUME] skjutkontrollen för att justera

OBS

Det finns två demomelodier för varje

ljudkategori. Tryck den blinkande

knappen en andra gång för att hoppa

till den andra melodin.

OBS

Det finns två demomelodier för varje

kategori av stil. Tryck den blinkande

knappen en andra gång för att hoppa till

den andra melodin.

OBS

volymen. [ACMP/SONG VOLUME] kontrollen kan

inte användas.

BStoppa demouppspelningen. ..............................................................

För att stoppa uppspelningen, tryck antingen [START/STOP]

eller [PLAY/STOP] knappen, eller den LCD knapp som motsvarar

den aktuella melodi som spelas.

NLämna Demo läget..........................................................................................

Tryck [DEMO] ännu en gång (eller [EXIT]) för att lämna

demonstrationsfunktionen.

● Spela på klaviaturen tillsammans med demouppspelningen.

Du kan spela på klavuiaturen samtidigt som demomelodin spelas upp.

Det går även att ändra tempo (sid 25) och använda [REW], [FF] och

[PAUSE] knapparna. När Du spelar 3. Lyric Demo kommer

Clavinova att visa sångtexten så att Du även kan sjunga (och spela)

samtidigt. Guide funktionen (sid 105) kan också användas när 4.GUIDE

Demo melodin spelas upp. Ljudet kan emellertid inte ändras när demo

spelas upp.

DUAL

REVERB

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

CUSTOM

OBS

Att ändra melodi under uppspelning:

Tryck LCD en knapp, en VOICE knapp

eller en STYLE knapp för att välja annan

melodi; melodin ändras då. När ALL eller

RANDOM valts som PLAY läge, kommer

Clavinova att fortsätta med en annan

melodi när den valda melodin spelats

klart.

OBS

Data för demomelodierna sänds inte ut

via [MIDI OUT] anslutningen.

Det Du själv spelar på klaviaturen sänds

emellertid.

CVP-201

15


KAPITEL 2: Grundläggande hantering

16 CVP-201

Du kommer ständigt att hänvisas till LCD textrutan när Du

hanterar Din Clavinova. Detta kaptiel består av en kort handledning

som hjälper Dig att avläsa LCD textrutan och använda de

kontroller som relateras till denna.

Välj en funktion

Använd LCD textrutans kontroller

Många av Clavinovas funktioner visas i nedre delen av textrutan.

Normalvisningen, som illustreras nedan, innehåller två funktioner:

KBD VOL och RIGHT1 VOICE. Dessa företeelser anges i en rektangel

med rundade hörn, vilket betyder att de representerar inställningar som

kan ändras.

Du måste emellertid först välja en funktion innan Du kan ändra dess

inställning. I normalvisningen är RIGHT1 VOICE funktionen markerad,

vilket indikerar att detta är den aktuella funktion som är vald.

För att välja en funktion, tryck och släpp omedelbart LCD knappen

direkt nedanför denna funktion. Du kan t ex välja KBD VOL genom att

trycka LCD knappen längst till vänster.

Tryck för att välja.

OBS

Normalvisning

Kom ihåg att ”normalvisning” är det som

först visas när Du slår på strömmen.

OBS

Markerade företeelser

Vald funktion blir markerad (d v s vit text

mot mörk bakgrund).

OBS

LCD knappar

De fem LCD knapparna nedanför LCD

textrutan representerar olika funktioner,

beroende på innehållet i textrutan.

○ ○ ○ ○ ○

14


15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Använd LCD textrutans kontroller

Ändra en inställning

Det finns flera sätt att ändra en funktions värde. Här är de två

huvudsakliga sätten:

■ Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna.....................

Så snart Du valt en funktion, kan Du ändra dess inställning med

dataratten eller [-] och [+] knapparna. Eftersom Du just valt KBD VOL,

prova och vrid dataratten eller tryck [-] knappen tills värdet står på 0.

KBD VOL funktionen ställer volymen för klaviaturen. När Du

ställer denna på 0 kommer Du att finna att klaviaturen inte återger

något ljud, oavsett hur högt Du ställer [MASTER VOLUME]

skjutkontrollen.

■ Använd LCD knapparna...............................................................................

Du kan också öka en inställning genom att helt enkelt trycka och

hålla nere motsvarande LCD knapp. För ögonblicket, eftersom Du senare

vill kunna höra vad klaviaturen återger, tryck och håll nere LCD knappen

längst till vänster tills värdet för KBD VOL är tillbaka på 127.

Håll nere för att öka.

Så snart Du fått tillbaka volymen för klavituren till normalt värde,

kan Du fortsätta för att lära Dig en rad andra sätt att ändra inställningar.

Du OBS kan trycka [-] och [+] knapparna med

korta, upprepade tryckningar för att göra

små ändringar av värdet, eller hålla dem

nertryckta för snabb, kontinuerlig ändring.

OBS

Se sid 23 för detaljer kring KBD VOL

funktionen.

OBS

Detta förklarar varför Du, som tidigare

nämnts, snabbt skall släppa upp LCD

knappen när Du väljer en funktion:

det kan hända att Du ökar ett värde

som Du egenligen vill minska!

CVP-201

17


Använd LCD textrutans kontroller

18 CVP-201

Ändra en inställning i en meny-visning

Du kan använda vilken som helst av metoderna i föregående beskrivning

för att välja aktuellt ljud. Bara tryck och håll RIGHT1 VOICE knappen nere,

eller använd dataratten eller [+] knappen för att bläddra fram bland ljuden.

Lyssna gärna på några av dem medan Du håller på ...

Problemet med denna metod är att det kan bli svårt att finna det ljud Du söker

— Clavinova har ju trots allt mer än 600 ljud! Du föredrar förmodligen en

meny-visning för att lättare se de olika valmöjligheter som finns. Prova nu att

trycka [PIANO] knappen.

PIANO E. PIANO GUITAR

SYNTHE-

SIZER

När Du trycker en av VOICE knapparna ändras LCD textrutans visning till

en lista över ljud som ingår i den valda kategorin. Du skall nu kunna se en lista

över pianoljud.

■ Använd LCD knapparna..............................................................................................

Varje pianoljud visas i listan som en separat funktion i en rektangel med

rundade hörn. Detta innebär att Du kan använda LCD knapparna för att välja

ett ljud, precis som Du gjorde för att välja KBD VOL och RIGHT1 VOICE

funktionerna i början av denna handledning.

Tryck en LCD knapp för att välja motsvarande ljud.

■ Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna....................................

Det finns ett annat sätt att välja ljud vid denna visning. Du kan använda

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra valet. Tryck [-] knappen eller

vrid dataratten motsols för att välja ljud åt vänster; tryck [+] knappen eller vrid

dataratten medsols för att välja ljud åt höger.

Kom ihåg att dataratten eller [-] och [+] knapparna bara kan

användas för funktioner när meny-visning är framme. I andra visningar kommer

dessa kontroller att ändra värdet för den aktuella funktion som valts.

Prova gärna att välja olika pianoljud i denna visning innan Du går vidare till

nästa steg.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Voice

Voice är helt enkelt beteckningen

för de ljud som används

i Clavinova.

OBS

Se sid 29 för mer detaljer kring

ljudval.

OBS

Meny-visningar

Meny-visningar används bara

för två olika ändamål: för att

välja ett ljud, såsom visas här,

eller för att välja en ackompanjemangsstil

(sid 49).

Använd dataratten eller

[-] och [+] knapparna för

att välja ett ljud.

16


17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Använd LCD textrutans kontroller

Visa en annan sida

När Du i föregående steg provade olika pianoljud, kanske Du överraskades

av att alla ljudnamn plötsligt byttes ut till en helt ny uppsättning

ljud. Speciellt sker detta när Du valt ljudet längst till höger i textrutan

(Midi Grand), och då vrider dataratten medsols eller trycker [+]

knappen.

Detta sker på grund av att CVP-201 har fler pianoljud än vad som får

plats i textrutan. När någon funktion i Clavinova har mer innehåll än vad

som får plats på en sida, delas funktionen upp på två eller flera visningssidor.

VOICE SELECT Piano visningen består av två visningssidor,

enligt nedan:

När en visning är uppdelad på flera sidor, kan Du använda PAGE

(= SIDA) knapparna för att byta sida. Prova: tryck [] knappen för att visa sida 2. Så snart textrutan visar

önskad sida, kan Du använda LCD knapparna för att välja ett ljud från

denna sida, enligt beskrivningen i föregående steg.

Återställ ett funktionsvärde

PAGE

Använd PAGE knapparna för att växla mellan sidor.

När Du ändrat en funktions värde, upptäcker Du kanske ett Du skulle

vilja återställa det till sitt utgångsläge. För att demonstrera detta måste vi

ta en titt på en annan av Clavinovas visningar. Tryck [FUNCTION]

knappen.

FUNCTION

MIXER

Denna knapp kallar fram en av Clavinovas FUNCTION visningar. Du

kan använda denna visning för att stämma och transponera klaviaturen.

TUNE funktionen i denna visning motsvaras av två LCD knappar

märkta ▼ och ▲. Du kan använda dessa knappar för att stämma

klaviaturen upp eller ner. Tryck och håll nere ▼ knappen (eller använd

dataratten eller [-] knappen) för att stämma ner klaviaturen så långt

det går.

OBS

Visningssidor

En del visningar är uppdelade på två eller

flera sidor, vilket indikeras av överlappande

rutor i övre högra hörnet av textrutan.

Siffran i denna ruta anger den aktuella

sida som visas.

OBS

Standardinställningar

• Funktionerna i Clavinova är inställda

på ett givet standardvärde eller en

standardinställning när instrumentet

levereras. Dessa värden eller inställningar

kallas standardinställningar.

• En funktions standardinställning och

dess möjliga varianter, anges normalt

i marginalen vid respektive funktioners

kapitel i denna bruksanvisning.

• Du kan också använda Recall funktionen

(sid 153) för att när som helst

återkalla standardinställningar.

OBS

Se sid 136 för detaljer kring TUNE och

TRANSPOSE funktionerna.

CVP-201

19


Använd LCD textrutans kontroller

20 CVP-201

Om Du nu spelar några toner märker Du säkert att Din Clavinova är

ganska lågt stämd. Låt oss nu tänka oss att Du vill återställa klaviaturen

till standardstämningen 440,0 Hz. Du skulle kunna använda ▲ knappen

(eller dataratten eller [+] knappen) för att återställa värdet till sin

standard, men det finns ett enklare sätt:

När en funktion är programmerad med en standardinställning, kan

Du återställa till detta värde genom att trycka båda ▲ and ▼ knapparna

(eller båda [-] och [+] knapparna) samtidigt. Prova och gör detta nu.

När nu klaviaturen är korrekt stämd, kan vi gå vidare till nästa

operation.

Använd funktioner i rätvinkliga rutor

Om Du tittar i övre högra hörnet av LCD textrutan, kan Du se att

FUNCTION visningen består av flera visningssidor. Tryck PAGE [>]

knappen en gång för att öppna upp nästa sida som har rubriken FUNC-

TION [KEYBOARD 2]. Vi använder funktionerna på denna sida för att

förklara nästa operation.

Förutom FIXED VELOCITY funktionen, som är vald i denna

visning, har FUNCTION [KEYBOARD 2] sidan två funktioner inom

vanliga, rätvinkliga rutor: KEY TOUCH och VOICE SETTING.

Sådana funktioner väljes inte; en tryckning på motsvarande LCD knapp

ändrar istället inställningen direkt utan att funktionen först måste väljas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Det förekommer funktioner vars

inställningar inte återgår till standardinställning

genom att trycka ▲ och ▼

knapparna (eller [-] och [+] knapparna)

samtidigt.

OBS

FIXED VELOCITY funktionen förklaras

på sid 137.

18


19

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Använd LCD textrutans kontroller

Genom att trycka LCD knappen under KEY TOUCH, t ex, kan Du

ställa Clavinovas känslighet med hänsyn till Ditt anslag. Värdet som

visas i rutan växlar från NORMAL till SOFT, därefter FIXED och sedan

HARD — men FIXED VELOCITY funktionen förblir vald.

VOICE SETTING funktionen bestämmer huruvida reverb, chorus,

effekter och andra inställningar skall väljas automatiskt så snart man

väljer ett nytt ljud. Den fungerar lite annorlunda: när Du trycker LCD

knappen växlar den markerade inställningen mellan AUTO och MANUAL.

Återigen, FIXED VELOCITY förblir vald.

Det finns andra typer av funktioner som visas i rutor med rätvinkliga

hörn, som de Du använde när Du valde en demonstrationsmelodi i Demo

läget (se sid 14). Det viktiga att komma ihåg beträffande dessa funktioner

är att Du inte väljer dem — Du utför dem.

Vi är nu klara att gå tillbaka till normalvisningen. Ställ emellertid

först tillbaka KEY TOUCH och VOICE SETTING funktionerna till

NORMAL respektive AUTO.

Återgå till normalvisning

För att lämna aktuell visning, tryck [EXIT] knappen.

Normalvisningen skall visa namnet för det senaste pianoljud Du valde

i VOICE SELECT Piano visningen.

Använd Direct Access funktionen

EXIT

Den sista funktion vi måste förklara är Direct Access. Med hjälp av

[DIRECT ACCESS] knappen kan Du hoppa direkt till visningar och

sidor med speciellt användbara funktioner. När Du trycker [DIRECT

ACCESS] visas ett ”Press a button to display corresponding

settings” (= ”Tryck en knapp för att visa motsvarande inställningar”)

meddelande i LCD textrutan.

DIRECT ACCESS

OBS

För mer detaljer kring KEY TOUCH

funktionen, se sid 137.

OBS

För med detaljer kring VOICE SETTING

funktionen, se sid 137.

OBS

Vanligtvis kan Du använda [EXIT]

knappen för att komma tillbaka till

normalvisningen. I en del fall kommer Du

emellertid istället till föregående visning.

När så sker, tryck ännu en gång på

[EXIT], och Du återfår normalvisningen.

CVP-201

21


Använd LCD textrutans kontroller

22 CVP-201

Detta meddelande kommer att ligga kvar och visas under cirka tre

sekunder. Tryck den knapp som motsvarar den funktion Du vill ha visat,

innan meddelandet försvinner.

Här är en lista över sidor Du kan nå med Direct Access:

[DIRECT ACCESS] plus: Visas: Se sid:

[HARMONY] HARMONY 69

[ACMP ON] ACCOMPANIMENT MODE 59

[METRONOME] METRONOME 26

KEYBOARD [RIGHT1] (1) 31

Någon VOICE knapp KEYBOARD [RIGHT2] (2) 31

KEYBOARD [LEFT] (3) 31

[DUAL] KEYBOARD [RIGHT2] 34

[SPLIT] KEYBOARD [LEFT] 37

[REVERB] (4) REVERB 41

REVERB DEPTH 43

[EFFECT] (4) EFFECT 46

EFFECT DEPTH 48

[REGISTRATION] REGISTRATION [FREEZE] 91

●Några ord om meddelanden

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Du kan också trycka önskad knapp

medan [DIRECT ACCESS] hålles

nertryckt.

(1) När RIGHT1 VOICE är valt i normalvisningen.

(2) När RIGHT2 VOICE är valt i normalvisningen.

(3) När LEFT VOICE är valt i normalvisningen.

(4) Väljer den sida som senast visades.

För att förenkla hanteringen visar Clavinova olika meddelanden (som meddelandet som visas i samband

med Direct Access enligt beskrivningen ovan) som antingen uppmanar Dig till nästa operation, ber om

bekräftelse eller informerar Dig att senaste operationen inte genomförts, är ogiltig eller oriktig. När ett

sådant meddelande visas, följ de instruktioner som anges. För detaljer och förklaringar av varje meddelande,

se bilagan ”Meddelanden” på sid 165.

●Spara Dina ändringar

Nu när Du börjat lära Dig hur man ändrar inställningar i Clavinova, undrar Du kanske om den kommer

att minnas de ändringar Du gjort, även sedan strömmen slagits av. Svaret är ja — men Du måste ange vilka

inställningar Du vill skall bli ihågkomna.

Som standard kommer Clavinova att glömma det mesta av Dina inställningar. Det finns två sätt att ange

vilka inställningar Du vill skall kommas ihåg:

• Du kan registrera Dina inställningar med Registration funktionen (sid 89). Så snart Du registrerat Dina inställningar,

kan Du återkalla dem när som helst med ett par enkla knapptryckningar.

• Du kan instruera Clavinova att komma ihåg speciella inställningar när strömmen slås av, så att dessa blir

återkallade när strömmen åter slås på. För att göra detta måste Du ändra inställningar i Backup funktionen

(sid 152).

OBS

OBS


Justera volymen ○

Clavinova har två skjutkontroller för justering av den totala volymen och

volymen för ackompanjemang eller uppspelning av inspelad musik —

Song. Det finns också inställningar Du kan använda för att justera

volymen för klaviaturen och volymerna för varje stämma i det automatiska

ackompanjemanget eller Song.

MASTER

VOLUME

VOLUME

MAX

ACMP/SONG

VOLUME

Justera den totala volymen

Använd skjutkontrollen

[MASTER VOLUME] för att ställa

totalvolymen för Clavinova.

Justera volymen för ackompanjemang eller Song

Använd skjutkontrollen

[ACMP/SONG VOLUME] för att

ställa volymen för det automatiska

ackompanjemanget och Song.

Ställ volymen för klaviaturen

Välj KBD VOL i normalvisningen

och använd sedan

dataratten eller [-] och [+]

knapparna för att ändra klaviaturvolymen.

MIN

MAX

MIN

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

MASTER

VOLUME

MASTER

VOLUME

VOLUME

MAX

MIN

VOLUME

MAX

MIN

ACMP/SONG

VOLUME

MAX

MIN

ACMP/SONG

VOLUME

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAX

MIN

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

OBS

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

• [MASTER VOLUME] kontrollen

bestämmer också utgångsnivån på

signalen i [PHONES] uttaget.

• Ingående signaler vid AUX IN uttaget

påverkas också av [MASTER VOLUME]

inställningen; utgående signaler via

AUX OUT påverkas emellertid inte.

OBS

Denna kontroll har ingen inverkan

på volymen för det Du framför på

klaviaturen.

CVP-201

23


Justera volymen

24 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Justera nivån för stämmor i ackompanjemang eller Song

Kalla fram MIXER visning genom att trycka [MIXER]. I Mixer

visning kan olika volymer inom ackompanjemangsautomatiken och

enskilda stämmor i en Song justeras individuellt. Tryck [MIXER] ännu

en gång (eller [EXIT]) för att återgå till föregående visning.

Det finns två typer av mixer visning, enligt nedan.

●Mixer för det automatiska ackompanjemanget

Denna MIXER visning kommer fram när Du inte är i Song läge.

Se ”Justera nivån för individuella stämmor” (sid 65) för detaljer.

●Song Mixer

Denna MIXER visning kommer fram i Song läge. Se ”Justering av

spårens inställningar” (sid 100) för detaljer.

22


Använd Metronome ○

Clavinova har en praktiskt metronome funktion som är idealisk när man vill öva.

Proceduren för att ställa metronomens tempo kan också användas för uppspelningstempo

för det automatiska ackompanjemanget (sid 49) och Song (sid 93).

METRONOME

Använd Metronome

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Du kan starta metronomen och ställa tempo från vilken visning som helst,

inklusive normalvisningen.

■ Starta och stoppa metronomen..........................................................

För att starta metronomen trycker Du helt enkelt [METRONOME]

knappen.

METRONOME RESET

➔ [METRONOME] lampan lyser och metronomen börja ticka i takt

(vilket också indikeras av den första BEAT lampan).

CONTRAST

BEAT

TEMPO

Tryck [METRONOME] knappen ännu en gång för att stoppa

metronomen.

■ Justera Tempo.......................................................................................................

Det aktuella tempot, som indikeras i vänstra kanten av textrutan, beror

på den valda stilen (se sid 49). För att ändra tempot, tryck TEMPO [-] och

[+] knapparna.

TEMPO

METRONOME RESET

Långsammare Snabbare

➔ Tempoindikeringen vid normalvisningen blir markerad och tempot

ändras.

Du kan antingen göra en kort tryckning på TEMPO [-] eller [+]

knappen för att ändra tempots värde med ett steg, eller hålla knappen

nertryckt för en kontinuerlig ändring.

När tempot är markerat i textrutan kan Du också använda dataratten

eller [-] och [+] knapparna för att ställa tempot.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

• Metronomen kan också användas

vid uppspelning av det automatiska

ackompanjemanget (sid 49) eller i

Song läge (sid 93).

• Metronomen kan inte användas när

man spelar diskettmjukvara som

spelats in i fritt tempo (se sid 96).

OBS

Tempo

• Omfång: 32 - 280

• Standardinställning: Beror på

vilken Style.

OBS

Återkalla standardinställning

för tempot

Du kan återkalla det fabriksprogrammerade

standardtempot för vald stil

genom att trycka på båda TEMPO [-]

och [+] knapparna samtidigt.

OBS

I samband med Style eller Song

uppspelning…

• Om en Style eller Song startas

medan metronomen är igång,

kommer metronomen att fortsätta

ljuda tillsammans med stilen eller

melodin.

• I samband med Style eller Song

uppspelning kommer metronomen

att följa dess taktart istället för BEAT

inställningen.

• Metronomen stoppar när stilen eller

melodin stoppar.

CVP-201

25


Använd Metronome

26 CVP-201

Ändra Metronome inställningarna

Du kan ändra metronomens taktart och volym med hjälp av

inställningarna vid METRONOME sidan.

■ Visa metronomeinställningarna .........................................................

För att visa METRONOME sidan, tryck [DIRECT ACCESS],

sedan [METRONOME].

DIRECT ACCESS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


➔ METRONOME visningen kommer fram.

TEMPO

METRONOME RESET

■ Ställ BEAT (taktart) ...........................................................................................

Använd BEAT ▼ och ▲ knapparna för att ändra taktarten.

(Om BEAT funktionen är markerad kan Du också ändra dess

inställningar med dataratten eller [-] och [+] knapparna.

När NORMAL valts klickar metronomen i aktuellt tempo utan några

taktslagsmarkeringar.

När BEAT ställs på 2, 3, 4 eller 5, markeras första slaget i varje takt

med en klocka.

■ Ställ metronome volymen.........................................................................

Använd VOLUME ▼ och ▲ knapparna för att ändra metronomens

volym. Om VOLUME funktionen är markerad kan Du också ändra dess

inställning med dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Volymen för metronomen bestäms av såväl VOLUME funktionen

som [ACMP/SONG VOLUME] skjutkontrollen (med undantag för

Song läge då volymen för metronomen inte påverkas av skjutkontrollen).

Om Du använder skjutkontrollen påverkas också uppspelningsvolymen

för det automatiska ackompanjemanget (sid 50).

OBS

BEAT

• Inställningar: NORMAL, 2 - 5

• Standardinställning: NORMAL

OBS

VOLUME

• Omfång: 0 - 127

• Standardinställning: 64

24


Använd Hjälp läget ○

Hjälp läget är ett bekvämt sätt att finna förklaringar för de huvudsakliga

funktionerna i Clavinova. Du kan välja önskat ämne från

en meny som visas i LCD textrutan, eller trycka någon av knapparna

på panelen för att få information, relaterad till dess funktion.

HELP

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

ZKalla fram Hjälp läget...................................................

Tryck [HELP] knappen.

➔ HELP visning kommer fram.

XVälj språk om så önskas..........................................................................

Välj önskat språk för hjälpfunktionen (ENGLISH, JAPANESE

GERMAN, FRENCH eller SPANISH — svenska finns tyvärr inte

[övers. anm]), genom att trycka den fjärde LCD knappen.

DEMO

HELP

CVälj ett ämne för hjälp. ................................................................................

Använd SELECT ▼ och ▲ LCD knapparna för att välja ett av de

åtta ämnena i menyn.

Hjälp ämnen

• Basic Operations • Accompaniment

• Demo Songs • Song Playback

• Voices • Song Recording

• Styles • Functions

➔ Det valda ämnet markeras

➾Tryck LCD knappen under ENTER för att aktivera Ditt val.

➔ Första sidan för den valda hjälpinformationen visas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

När Hjälp läget är aktiverat kan inga

andra operationer utföras.

OBS

Valt språk får alltid backup, även efter att

strömmen slagits av.

CVP-201

27


Använda Hjälp läget

28 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VBläddra bland sidorna och läs hjälpinformationen.....

Använd den fjärde LCD knappen för att bläddra framåt bland sidorna.

Den tredje LCD knappen kan användas om Du vill gå tillbaka och läsa

tidigare sidor.

BLämna ämnet. .......................................................................................................

Tryck LCD knappen under EXIT för att gå tillbaka till menyn för

Hjälp ämnen. Du kan välja ett annat Hjälp ämne, eller annan panelknapp

och läsa igenom andra Hjälp ämnen.

NLämna Hjälp läget ............................................................................................

Du kan när som helst lämna Hjälp läget och gå tillbaka till normalvisningen

genom att helt enkelt trycka [HELP].

DEMO

HELP

26


27

KAPITEL 3: Ljud

Välja ljud

Clavinova har ett enormt utbud av förnämliga, verklighetstrogna

ljud som inkluderar piano, stråk- och brassinstrument. Det finns

också en Keyboard Percussion funktion som gör att Du kan spela

realistiska trummor och andra rytminstrument direkt via klaviaturen.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

● Typer av ljud:

• Clavinova ljud : 195

• XG ljud : 480

• Trum/SFX uppsättningar : 12

Välj ett ljud från VOICE SELECT visningen

ZVälj ljudgrupp....................................................................................................

Välj önskad ljudgrupp genom att trycka motsvarande

VOICE knapp.

➔ VOICE SELECT visning kommer fram.

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

EXIT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

STRINGS/

CHOIR

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

STRINGS/

CHOIR

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

* Se sid 5 i den flerspråkiga Reference Booklet för en komplett lista

över ljuden.

* Ljuden i Clavinova är uppdelade i tolv grupper eller kategorier,

som motsvaras av de tolv VOICE knapparna på panelen.

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

DUAL

REVERB

OBS

DUAL

REVERB

Lämna visningen

För att återgå till normalvisning, tryck [EXIT].

OBS

Backup för det valda ljudet

• När strömmen slås på kommer Grand Piano

ljudet att väljas automatiskt. Om Backupfunktionen

(sid 152) står i ON kommer

emellertid det sist valda ljudet att väljas

automatiskt.

• Det sist valda ljudet i varje grupp kommer att

ligga kvar i minnet, även efter att strömmen

slagits av, när Backup-funktionen (sid 152)

står i ON.

CVP-201

29


Välja ljud

30 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XVälj ljud. ......................................................................................................................

Välj önskat ljud genom att trycka motsvarande LCD knapp.

Dataratten eller [-] och [+] knapparna kan också användas.

Varje VOICE SELECT visning har två eller flera sidor. Använd

PAGE [] knapparna för att kalla fram de olika sidorna.

CSpela med det valda ljudet. ...................................................................

Justera volymen med hjälp av [MASTER VOLUME] skjutkontrollen.

Välj ljud från normalvisningen

Du kan också välja ljud genom att använda RIGHT1 VOICE

funktionen i normalvisningen.

ZVälj RIGHT1 VOICE funktionen. ........................................................

Om RIGHT1 VOICE funktionen inte redan är markerad, tryck den

fjärde LCD knappen så att den blir markerad.

XVälj ljudet. ..................................................................................................................

Välj ljudet med hjälp av dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också hålla nere knappen för RIGHT1 VOICE och på så sätt

kontinuerligt flytta framåt bland ljuden. (När man väljer ljud på detta sätt

sker det inte bara från en specifik grupp, utan från samtliga ljud.)

CSpela med det valda ljudet.....................................................................

Justera volymen med hjälp av [MASTER VOLUME] skjutkontrollen.

OBS

Automatiska ljudrelaterade inställningar

När man väljer ett ljud väljs automatiskt

också de bäst lämpade reverb, chorus

samt effekter och andra inställningar för

detta speciella ljud. Med hjälp av VOICE

SETTING funktionen (sid 137) kan Du

koppla bort detta, så att dessa inställningar

inte väljs automatiskt.

OBS

Beträffande Ensemble ljuden

Ensemble ljuden i Clavinova är ljud som

är speciellt innehållsrika eftersom de i sig

är färdiga kombinationer av två ljud, vilket

alltså erhålles utan att Dual läget (sid 33)

behöver aktiveras. Tryck [Ensemble]

knappen för att få en meny av dessa

sammansatta ljud.

OBS

Beträffande XG ljuden

Yamaha’s XG format utgör en betydande

förbättring av GM (General MIDI) System

Level 1 formatet. Det ger tillgång till fler

ljud och variationer, och dessutom större

kontroll över ljuden och dess effekter.

XG garanterar också kompatibilitet med

framtida instrument och mjukvaror.

• Tryck [XG] knappen för att få en meny

av XG ljuden.

• För att visa XG ljuden för en specifik

kategori, håll [XG] knappen nertryckt

och tryck VOICE knappen för önskad

kategori.

28


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29

Keyboard Percussion

Clavinova har tio trumuppsättningar och två SFX (= ljudeffekter)

uppsättningar, s k ”kits”, som återfinnes på sidorna 3 till 5 i [PERCUS-

SION] ljudgruppen. När ett trum- eller SFX-kit är valt blir olika trummor,

rytminstrument och speciella ljudeffekter fördelade till individuella

tangenter och Du kan spela dessa olika ljud direkt på klaviaturen.

De olika trummor och rytminstrument som representeras av

Standard Kit är indikerade med symboler över respektive tangenter.

Se Drum/key Assignment List på sid 10 i den flerspråkiga Reference

Booklet för en komplett lista över ljuden i varje trum/SFX-uppsättning.

VOICE

SYNTHE-

GUITAR SIZER ORGAN

BASS

PER-

CUSSION

ENSEMBLE

Ändra klaviaturinställningar för grundljudet

Du kan använda inställningarna i KEYBOARD [RIGHT1] visningens

sida för att ändra volym, oktav och panorering för ljud som valts för

RIGHT1 VOICE funktionen.

■ Visa klaviaturinställningarna för grundljudet. ..................

ZOm Du spelar i Dual eller Split läge, försäkra Dig om att RIGHT1

VOICE är valt i normalvisningen.

XTryck [DIRECT ACCESS] följt av vilken VOICE knapp som helst.

➔ KEYBOARD [RIGHT1] visning kommer fram.

DIRECT ACCESS


VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

STRINGS/

CHOIR

Välja ljud

OBS

• När ljudet för ett trumkit valts,

kommer endast de tangenter som har

en trum- eller rytminstrumentsymbol

över tangenten att ljuda.

• När ljudet för ett SFX kit valts kommer

tangenter som inte fördelats för något

ljud inte att återge något ljud.

• Transpose (sid 136), Tune (sid 136)

och Octave (sid 32, 34 och 38) funktionerna

påverkar inte trum/SFX kit.

De inställningar Du gör vid denna sida

påverkar varje ljud Du väljer med

RIGHT1 VOICE funktionen. Det går inte

att göra olika inställningar för varje ljud.

Du kan växla mellan KEYBOARD

[RIGHT1] sida och [RIGHT2] (sid 34)

eller [LEFT] (sid 37) visning med hjälp av

PAGE [] knapparna.

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

DUAL

OBS

OBS

REVERB

CVP-201

31


Välja ljud

■ Ställ volymen för grundljudet ..............................................................

Du kan använda VOLUME funktionen i KEYBOARD [RIGHT1]

sidan för att ändra volymen för grundljudet.

XJustera volymen för grundljudet.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra volymen,

eller håll VOLUME knappen nertryckt för att öka volymen.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

■ Ställ oktavläget för grundljudet .........................................................

Med hjälp av OCTAVE funktionen i KEYBOARD [RIGHT1] visningen

kan Du justera tonhöjden för grundljudet upp eller ner med en

eller två oktaver. Tryck OCTAVE knappen.

32 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZTryck VOLUME knappen.

➔ VOLUME funktionen blir markerad.

➔ Värdet ändras varje gång Du trycker på knappen.

■ Ställ stereopositionen för grundljudet .......................................

Med PAN funktionen i KEYBOARD [RIGHT1] visningen kan Du

justera stereopositionen för grundljudet.

ZTryck PAN knappen.

➔ PAN funktionen markeras.

XJustera stereopositionen.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra stereopositionen,

eller håll PAN knappen nertryckt för att flytta positionen

till höger.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

OBS

För att justera den totala volymen för

klaviaturen, använd istället KBD VOL

funktionen i normalvisningen (sid 23).

OBS

VOLUME

• Omfång: 0 - 127

• Standardinställning: 127

OBS

OCTAVE

• Inställningar: –2 (2 oktaver lägre)

–1 (1 oktav lägre)

0 (inget oktavbyte)

+1 (1 oktav högre)

+2 (2 oktaver högre)

• Standardinst: 0

OBS

En del ljud har oktavinställningar som

sker automatiskt när ljudet väljes.

(Sådana inställningar visas inte av

OCTAVE funktionen.) Du kan förhindra

att oktavbyten sker i samband med

ljudvalet, genom att ställa VOICE SET-

TING funktionen (sid 137) på MANUAL.

OBS

PAN

• Inställningar: L — — R

• Standardinställning: (mitten)

30


31

Spela två ljud

samtidigt — Dual-läge

Dual-läget i Clavinova gör det möjligt att lägga samman och spela

med två olika ljud samtidigt över hela klaviaturen. Detta gör det

enkelt att skapa färgstarka och intressanta klanger. Du kan också

ställa volymen, oktavläget, stereopositionen och dessutom

snedstämma det andra ljudet gentemot grundljudet för att skapa

“fetare” ljud.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Välj det andra ljudet

ZVälj grundljudet...................................................................................................

Välj ett ljud på vanligt sätt (sid 29) och tryck sedan [EXIT]

för att återgå till normalvisning.

XAktivera Dual-läget.. .......................................................................................

För att aktivera Dual-läget, tryck [DUAL] knappen.

➔ RIGHT2 VOICE funktionen visas i nedre högra hörnet

av textrutan och det aktuella andra ljudet anges till höger om

grundljudet (efter ett plus-tecken).

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

STRINGS/

CHOIR

CVälj det andra ljudet. .....................................................................................

Välj det andra ljudet på samma sätt som beskrivits för grundljudet

(sid 29). För att det andra ljudet skall kunna väljas, måste RIGHT2

VOICE vara markerad.

Ändra grundljudet i Dual-läge

För att ändra grundljudet medan Du spelar i Dual-läge, välj

RIGHT1 VOICE funktionen, så att denna blir markerad, och välj

grundljud på vanligt sätt.

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

SOUND

REGIST- ONE TOUCH

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

DUAL

REVERB

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

DUAL

Det andra ljudet

• Omfång: Alla ljud

• Standardinställning: StringsSlow

OBS

Om Du använder VOICE knapparna

föratt välja ett ljud medan antingen tempo

eller KBD VOL funktionen är markerad,

kommer det ljud Du väljer att gälla

grundljudet.

CVP-201

33


Spela två ljud samtidigt — Dual-läge

34 CVP-201

Ändra klaviaturinställningar för det andra ljudet

Du kan använda inställningarna i KEYBOARD [RIGHT2] visningens

sida för att ändra volym, oktav och panorering för ljud som valts för

RIGHT2 VOICE funktionen.

■ Visa klaviaturinställningarna för det andra ljudet..........

Tryck [DIRECT ACCESS], sedan [DUAL].

DIRECT ACCESS


➔ KEYBOARD [RIGHT2] visning kommer fram.

■ Ställ volymen för det andra ljudet ...................................................

Du kan använda VOLUME funktionen i KEYBOARD [RIGHT2]

sidan för att ändra volymen för det andra ljudet.

ZTryck VOLUME knappen.

VOICE

NTHE-

ZER ORGAN

PER-

SSION

ENSEMBLE

➔ VOLUME funktionen blir markerad.

STRINGS/

CHOIR

XJustera volymen för det andra ljudet.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra volymen,

eller håll VOLUME knappen nertryckt för att öka volymen.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

■ Ställ oktavläget för det andra ljudet..............................................

Med hjälp av OCTAVE funktionen i KEYBOARD [RIGHT2]

visningen kan Du justera tonhöjden för det andra ljudet upp eller ner

med en eller två oktaver. Tryck OCTAVE knappen.

➔ Värdet ändras varje gång Du trycker på knappen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DUAL

REVERB

XG

SPLIT EFFECT

OBS

De inställningar Du gör vid denna sida

påverkar varje ljud Du väljer med

RIGHT2 VOICE funktionen. Det går inte

att göra olika inställningar för varje ljud.

OBS

Om RIGHT2 VOICE funktionen är vald

i normalvisningen, kan Du också kalla

fram KEYBOARD [RIGHT2] sidan genom

att trycka [DIRECT ACCESS] knappen,

följt av vilken VOICE knapp som helst.

OBS

Du kan växla mellan KEYBOARD

[RIGHT2] sida och [RIGHT1] (sid 31)

eller [LEFT] (sid 37) visning med hjälp av

PAGE [] knapparna.

OBS

För att justera den totala volymen för

klaviaturen, använd istället KBD VOL

funktionen i normalvisningen (sid 23).

OBS

VOLUME

• Omfång: 0 - 127

• Standardinställning: 127

OBS

OCTAVE

• Inställningar: –2 (2 oktaver lägre)

–1 (1 oktav lägre)

0 (inget oktavbyte)

+1 (1 oktav högre)

+2 (2 oktaver högre)

• Standardinställning: 0

OBS

En del ljud har oktavinställningar som

sker automatiskt när ljudet väljes.

(Sådana inställningar visas inte av

OCTAVE funktionen.) Du kan förhindra

att oktavbyten sker i samband med

ljudvalet, genom att ställa VOICE SET-

TING funktionen (sid 137) på MANUAL.

32


33

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela två ljud samtidigt — Dual-läge

■ Ställ stereopositionen för det andra ljudet...........................

Med PAN funktionen i KEYBOARD [RIGHT2] visningen kan Du

justera stereopositionen för det andra ljudet.

ZTryck PAN knappen.

➔ PAN funktionen markeras. PAN

• Inställningar: L — — R

XJustera stereopositionen.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra stereopositionen,

eller håll PAN knappen nertryckt för att flytta positionen

till höger.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

■ Snedstäm det andra ljudet .....................................................................

Med DETUNE funktionen i KEYBOARD [RIGHT2] visningen

kan Du snedstämma tonhöjden en aning för det andra ljudet gentemot

grundljudet och erhålla ett om möjligt ännu fetare ljud.

ZTryck DETUNE knappen.

➔ DETUNE funktionen markeras.

XJustera graden av snedstämning.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra graden av

snedstämning, eller håll DETUNE knappen nertryckt för att öka snedstämningen.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

Lämna Dual-läget

Tryck [DUAL] knappen för att lämna Dual-läget.

➔ [DUAL] knappens lampa slocknar och klaviaturen är inte längre

i Dual-läge.

VOICE

NTHE-

ZER ORGAN

PER-

SSION

ENSEMBLE

STRINGS/

CHOIR

DUAL

REVERB

XG

SPLIT EFFECT

OBS

• Standardinställning: (mitten)

OBS

DETUNE

• Omfång: 0 — 10

• Standardinställning: 5

CVP-201

35


36 CVP-201

Spela två ljud inom olika omfång

på klaviaturen — Split-läge

Split-läget i Clavinova gör det möjligt att spela med olika ljud i

varje hand. Du kan t ex spela bas med vänster och piano med

höger hand.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Välj det vänstra ljudet

ZVälj grundljudet....................................................................................................

Välj ett ljud på vanligt sätt (sid 29) och tryck sedan [EXIT] för att

återgå till normalvisning. Det ljud Du väljer kommer att spelas inom

högerhandsomfånget på klaviaturen.

XAktivera Split-läget...........................................................................................

För att aktivera Split-läget, tryck [SPLIT] knappen.

➔ LEFT VOICE funktionen (LEFT = VÄNSTER) visas

nederst i mitten i textrutan och det aktuella vänstra ljudet

anges till vänster om grundljudet (före ett snedstreck).

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

CVälj det vänstra ljudet. ..................................................................................

Välj det vänstra ljudet på samma sätt som beskrivits för grundljudet

(sid 29). För att det vänstra ljudet skall kunna väljas, måste LEFT VOICE

vara markerad.

Ändra grundljudet i Split-läge

För att ändra grundljudet medan Du spelar i Split-läge, välj RIGHT1

VOICE funktionen, så att denna blir markerad, och välj grundljud på vanligt

sätt.

EXIT

STRINGS/

CHOIR

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

SOUND

REGIST- ONE TOUCH

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

DUAL

REVERB

SPLIT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Split-punkt

Split-punkten är den tangent som skiljer

höger- och vänsterhandsomfånget på

klaviaturen. Du kan ändra split-punkten

med hjälp av SPLIT POINT funktionen i

KEYBOARD [LEFT] visningens sida

(sid 39).

OBS

Du kan använda Single Finger, Multi

Finger, Fingered 1 eller Fingered 2

lägena (sid 59) i det automatiska

ackompanjemanget samtidigt som Du

spelar i Split-läge. I sådant fall kommer

anslagna tangenter inom vänsterhandsomfånget

att återge ljudet av det automatiska

ackompanjemanget såväl som

det vänstra ljudet.

OBS

Det vänstra ljudet

• Omfång: Alla ljud

• Standardinställning: Acous.Bass 1

OBS

Om Du använder VOICE knapparna

föratt välja ett ljud medan antingen

tempo eller KBD VOL funktionen är

markerad, kommer det ljud Du väljer

att gälla grundljudet.

34


35

Spela två ljud inom olika omfång på klaviaturen — Split-läge

Ändra klaviaturinställningar för det vänstra ljudet

Du kan använda inställningarna i KEYBOARD [LEFT] visningens

sida för att ändra volym, oktav och panorering för ljud som valts för

LEFT VOICE funktionen. Med hjälp av funktionerna på denna sida kan

Du även välja det klaviaturomfång som påverkas av pedalerna, såväl

som split-punkten som separerar höger och vänster omfång.

■ Visa klaviaturinställningarna för det vänstra ljudet....

Tryck [DIRECT ACCESS], sedan [SPLIT].

➔ KEYBOARD [LEFT] visning kommer fram.

DIRECT ACCESS


■ Ställ volymen för det vänstra ljudet............................

Du kan använda VOLUME funktionen i KEYBOARD [LEFT] sidan

för att ändra volymen för det andra ljudet.

ZTryck VOLUME knappen.

VOICE

NTHE-

ZER ORGAN

PER-

SSION

ENSEMBLE

➔ VOLUME funktionen blir markerad.

STRINGS/

CHOIR

XG

SPLIT EFFECT

XJustera volymen för det vänstra ljudet.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra volymen,

eller håll VOLUME knappen nertryckt för att öka volymen.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

DUAL

REVERB

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

De inställningar Du gör vid denna sida

påverkar varje ljud Du väljer med LEFT

VOICE funktionen. Det går inte att göra

olika inställningar för varje ljud.

OBS

Om LEFT VOICE funktionen är vald

i normalvisningen, kan Du också kalla

fram KEYBOARD [LEFT] sidan genom

att trycka [DIRECT ACCESS] knappen,

följt av vilken VOICE knapp som helst.

OBS

Du kan växla mellan KEYBOARD [LEFT]

sida och [RIGHT1] (sid 31) eller

[RIGHT2] (sid 34) visning med hjälp av

PAGE [] knapparna.

OBS

För att justera den totala volymen för

klaviaturen, använd istället KBD VOL

funktionen i normalvisningen (sid 23).

OBS

VOLUME

• Omfång: 0 - 127

• Standardinställning: 127

CVP-201

37


Spela två ljud inom olika omfång på klaviaturen — Split-läge

■ Ställ oktavläget för det vänstra ljudet .........................................

Med hjälp av OCTAVE funktionen i KEYBOARD [LEFT] visningen

kan Du justera tonhöjden för det andra ljudet upp eller ner med en eller

två oktaver. Tryck OCTAVE knappen.

■ Ställ stereopositionen för det vänstra ljudet.......................

Med PAN funktionen i KEYBOARD [LEFT] visningen kan Du

justera stereopositionen för det vänstra ljudet.

38 CVP-201

➔ Värdet ändras varje gång Du trycker på knappen.

ZTryck PAN knappen.

➔ PAN funktionen markeras.

XJustera stereopositionen.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra stereopositionen,

eller håll PAN knappen nertryckt för att flytta positionen

till höger.

Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till standardinställning.

■ Ställ omfångets påverkan av höger och vänster

pedaler.......................................................................................................................

Med PEDAL funktionen i KEYBOARD [LEFT] visningen kan Du

specificera vilka omfång på klaviaturen som skall påverkas av dämpare

och glidefunktioner som kontrolleras via vänster och höger pedaler när

man spelar i Split-läge. Tryck PEDAL knappen.

➔ Värdet ändras varje gång Du trycker på knappen.

OBS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OCTAVE

• Inställningar: –2 (2 oktaver lägre)

–1 (1 oktav lägre)

0 (inget oktavbyte)

+1 (1 oktav högre)

+2 (2 oktaver högre)

• Standardinställning: +1

OBS

En del ljud har oktavinställningar

som sker automatiskt när ljudet väljes.

(Sådana inställningar visas inte av

OCTAVE funktionen.) Du kan förhindra

att oktavbyten sker i samband med

ljudvalet, genom att ställa VOICE SET-

TING funktionen (sid 137) på MANUAL.

OBS

PAN

• Inställningar: L — — R

• Standardinställning: (mitten)

OBS

PEDAL

• Inställningar: R (endast höger)

L (endast vänster)

L+R (båda)

• Standardinställning: R

OBS

Se sid 138 för lista över de funktioner

som kan kontrolleras med vänster pedal.

36


37

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela två ljud inom olika omfång på klaviaturen — Split-läge

■ Ändra split-punkten ........................................................................................

Du kan använda SPLIT POINT funktionen i KEYBOARD [LEFT]

visningen för att ställa split-punkten vid vilken önskad position som helst.

I Split-läge återges det vänstra ljudet av alla tangenter till vänster om (och

inklusive) split-punkten. Standardinställning för split-punkten är F#2.

C0

Vänster omfång

F 2

C1

C2

C3 C4 C5 C6 C7

ZTryck SPLIT POINT knappen.

➔ SPLIT POINT funktionen markeras.

XÄndra split-punkten.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra splitpunkten,

eller håll SPLIT POINT knappen nertryckt för att flytta

split-punkten åt höger. Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att

återställa till standardinställning.

➔ Den guide-lampa som motsvarar vald split-punktstangent kommer

att lysa och tonens namn visas vid SPLIT POINT i textrutan.

Lämna Split-läget

C3

Höger omfång

Använd Dual och Split funktionerna samtidigt

[DUAL] och [SPLIT] funktionerna kan kopplas in samtidigt.

När Du gör så, kommer det högra omfånget på klaviaturen att återge

såväl grundljudet som det andra ljudet.

Tryck [SPLIT] knappen för att lämna Split-läget.

➔ [SPLIT] knappens lampa slocknar och klaviaturen är inte längre

i Split-läge.

PER-

SSION ENSEMBLE XG

SPLIT EFFECT

OBS

SPLIT POINT

• Inställningar: Vilken tangent som helst

• Standardinställning: F#2

OBS

När både Dual och Split lägena är

inkopplade, visar textrutan namnet för

grundljudet tillsammans med antingen

det andra eller det vänstra ljudet.

CVP-201

39


40 CVP-201

Använd pedalerna

Clavinova har tre pedaler.

Dämpar pedal (höger)

Dämparpedalen fungerar på samma sätt som dämparpedalen på ett

vanligt akustiskt piano; när pedalen trampas ner fortsätter spelade toner

att klinga ut även sedan tangenterna släppts upp.

Sostenuto pedal (mitten)

Om Du spelar en ton eller ett ackord på klaviaturen och trampar ner

sostenutopedalen medan tonen (-erna) hålles, kommer dessa toner att

klinga ut så länge som pedalen hålles nertrampad (som om dämparpedalen

trampas), men alla toner som spelas därefter kommer inte att

klinga ut. Tack vare detta kan man låta ett ackord klinga ut, medan

andra toner spelas staccato.

Piano pedal (vänster)

När denna pedal trampas blir ljudet något svagare och klangfärgen något

mjukare på toner som spelas.

Du kan också välja en lång rad andra funktioner för denna pedal; den kan

t ex användas för att starta eller stoppa det automatiska ackompanjemanget

eller lägga till Fill Ins. Se sid 138 för detaljer.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• Det förekommer ljud inom [PERCUS-

SION] eller [XG] grupperna som inte

påverkas av dämparpedalen.

• En del ljud kan ljuda kontinuerligt

eller ha en längre utklingningstid efter

att tangenter har släppts upp medan

pedalen hålles nertrampad.

OBS

• Det förekommer ljud inom [PERCUS-

SION] eller [XG] grupperna som inte

påverkas av sostenutopedalen.

• Vissa ljud, som t ex [STRINGS] eller

[BRASS] kommer att ljuda kontinuerligt

när sostenutopedalen trampas.

OBS

Effekten av pianopedalen kan variera

något beroende på vilket ljud som valts.

38


39

KAPITEL 4: Reverb och andra effekter

Reverb

Reverb är en effekt som återskapar ljudets reflexioner

i olika typer av akustik — allt från ett rum i en jazzklubb till en stor

konsertsal. Clavinova låter Dig välja från en rad olika Reverbeffekter

och Du kan ställa dess djup efter tycke och smak.

För att lägga reverb till klaviaturstämman(-orna), tryck [REVERB]

knappen.

➔ Lampan lyser.

För att koppla bort reverb, tryck [REVERB] ännu en gång.

➔ Lampan släckt.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Koppla Reverb till eller från

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eftersom standardinställningen för [REVERB] knappen kommer an

på det valda ljudet, kan det hända att reverb kopplas till eller från

automatiskt när Du väljer olika ljud.

EXIT

STRINGS/

CHOIR

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

REVERB

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

Ändra Reverb inställningarna

DUAL

REVERB

Du kan ändra typ av reverb och djupinställning med hjälp av

REVERB och REVERB DEPTH sidvisingarna.

■ Visa Reverb inställningarna...................................................................

ZTryck [DIRECT ACCESS], sedan [REVERB].

DIRECT ACCESS


E

STRINGS/

CHOIR

DUAL

XG SPLIT

REVERB

EFFECT

OBS

Reverb TILL/FRÅN

Standardinställning: Beror på ljudet.

OBS

[REVERB] knappens inställning har ingen

inverkan på uppspelning av Song eller det

automatiska ackompanjemanget.

CVP-201

41


Reverb

42 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

➔ LCD textrutan visar antingen REVERB sida eller REVERB DEPTH

sida (beroende på vilken som senast valdes).

XAnvänd PAGE [] knapparna för att växla mellan

REVERB sida och REVERB DEPTH sida.

■ Ändra typ av Reverb......................................................................................

Med hjälp av REVERB sidans visning kan Du ändra typ av reverb.

Använd TYPE ▲ och ▼ knapparna för att ändra reverb-typ, eller välj

TYPE och använd dataratten eller [-] och [+] knapparna.

➔ Vald typ av reverb är markerad.

Eftersom standardinställningen för reverb-typ beror på ackompanjemangsstilen,

kan det hända att reverb-typ ändras automatiskt när Du

väljer en annan stil.

■ Ställ in djupet .........................................................................................................

Det totala djupet för den valda reverb-effekten kan ställas med hjälp

av TOTAL DEPTH funktionen i REVERB sidan.

ZVälj TOTAL DEPTH funktion.

➔ TOTAL DEPTH funktionen markeras.

OBS

Om Du trycker [>] knappen medan

REVERB DEPTH sidan visas, kommer

CHORUS sidan att visas. Se senare

avsnitt i detta kapitel kring detaljer för

Chorus och andra effektinställningar.

OBS

Reverb Type

• Inställningar: Se tabell på sid 162.

• Standardinställning: Beror på stil.

OBS

• Valet av reverb-typ påverkar alla ljud

som spelas på klaviaturen eller av det

automatiska ackompanjemanget.

Det går inte att göra olika inställningar

för varje stämma.

• Beroende på det valda ljudet kan

djupet av effekten verka mer eller

mindre påtaglig, även om samma

reverb-typ är vald.

• Reverb-effekten kan inte läggas till

ljud som kommer in via AUX IN [R]

och [L/L+R] anslutningarna.

• Det går också att lägga reverb-effekt

till klaviaturljuden med hjälp av

[EFFECT] knappen. Se avsnittet om

Effekter på sid 46 för detaljer.

• Om både [REVERB] och [EFFECT]

knapparna är inkopplade kommer

båda effekterna att läggas till.

OBS

TOTAL DEPTH

• Omfång: 0 (ingen effekt) - 127 (max.)

• Standardinställning: 64

40


41

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XStäll det totala djupet för reverb-effekten.

Du kan ändra inställningen med hjälp av TOTAL DEPTH ▼ och ▲

knapparna, dataratten, eller [-] och [+] knapparna.

För att återställa värdet till standardinställningen 64, tryck antingen

TOTAL DEPTH ▼ och ▲ knapparna eller [-] och [+] knapparna samtidigt.

■ Ställ reverb-djupet för varje stämma. ..........................................

Inställningarna i REVERB DEPTH sidvisningen (sid 42) gör att Du

kan ställa in reverb-djupet separat för rytmen och ackompanjemangets

stämmor, såväl som för de stämmor Du spelar via klaviaturen.

ZVälj en stämma.

Tryck den LCD knapp som motsvarar RHYTHM för att ställa reverbdjupet

för trummorna, eller ACMP för alla övriga stämmor i

ackompanjemanget. Välj LEFT, RIGHT1 eller RIGHT2 för att ställa

reverb-djupet för motsvarande stämma.

➔ Vald funktion markeras.

XStäll reverb-djupet

Ställ reverb-djupet för den valda stämman med hjälp av dataratten

eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också öka värdet stegvis genom att trycka motsvarande LCD

knapp. Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa till

standardinställning.

Eftersom standardinställningarna för LEFT, RIGHT1 och RIGHT2

funktionerna beror på de ljud som väljes, kan det hända att djupinställningarna

ändras automatiskt när Du väljer en annan stämma.

Reverb

OBS

• TOTAL DEPTH inställningen är

”global”, d v s den blir lika för alla ljud.

Det går inte att göra olika inställningar

för varje ljud.

• Du kan ställa reverb-djupet individuellt

för såväl stämmorna i rytm och

ackompanjemang, som för varje

klaviaturstämma. (Se nästa avsnitt.)

OBS

• Du kan också välja flera stämmor

genom att samtidigt trycka önskade

knappar och justera deras inställning

simultant.

OBS

RHYTHM och ACMP

• Omfång: 0 (ingen effek) - 127 (max.)

• BStandardinställning: 64

LEFT, RIGHT1, och RIGHT2

• Omfång: 0 (ingen effekt) - 127 (max.)

• Standardinställning: Beror på ljudet.

OBS

Mängden reverb-effekt som lägges till en

stämma beror på såväl inställningen för

stämmans djup som TOTAL DEPTH

inställningen. Om någon av inställningarna

är 0, återges ingen reverb för den

aktuella stämman även om den andra

inställningen är 127.

CVP-201

43


44 CVP-201

Chorus

Med chorus-effekterna i Clavinova kan Du påverka ljuden Du

spelar från klaviaturen, så att de får en varmare och fylligare

klang. Flanger-effekter ger en påtaglig modulation som skapar

rymd och spänning. Du kan välja mellan en rad chorus- och

flanger-effekter, och ställa dess djup separat för varje klaviaturstämma.

Ändra Chorus inställningarna

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Till skillnad från reverb (sid 41) och andra effekter (sid 46), vilka kan

kopplas till och från med hjälp av motsvarande panelknappar, är chorusfunktionen

alltid att betrakta om ”till”. Hur chorus lägges till ett specifikt

ljud beror på aktuell typ av chorus och djupinställningen. Du kan ändra

dessa inställningar med hjälp av funktionerna i CHORUS sidvisningen.

■ Visa Chorus inställningarna .................................................................

ZTryck [DIRECT ACCESS], därefter [REVERB].

➔ LCD textrutan visar antingen REVERB sidan eller REVERB

DEPTH sidan (vilken som senast varit visad).

XTryck PAGE [>] knappen en eller två gånger, beroende på aktuell

OBS

visning. • Du kan också trycka [DIRECT

Tryck PAGE [>] två gånger om REVERB sida visas, eller en gång ACCESS], följt av [EFFECT], och

sedan använda PAGE [


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43

➔ Vald typ av chorus är markerad.

Eftersom standardinställningen för chorus-typ beror på ackompanjemangsstilen,

kan det hända att chorus-typ ändras automatiskt när Du

väljer en annan stil.

■ Ställ chorus-djupet för varje stämma.........................

Med övriga funktioner i CHORUS sidan kan Du ställa in chorusdjupet

separat för de stämmor Du spelar via klaviaturen.

ZVälj en stämma

Tryck LEFT, RIGHT1 eller RIGHT2 för att ställa chorus-djupet för

motsvarande stämma.

➔ Vald funktion markeras.

XStäll chorus-djupet.

Ställ chorus-djupet för den valda stämman med hjälp av dataratten

eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också öka värdet stegvis genom att trycka motsvarande

LCD knapp. Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa

till standardinställning.

Eftersom standardinställningarna för LEFT, RIGHT1 och RIGHT2

funktionerna beror på de ljud som väljes, kan det hända att djupinställningarna

ändras automatiskt när Du väljer en annan stämma.

OBS

Chorus

• Valet av chorus-typ påverkar alla ljud

som spelas på klaviaturen eller av det

automatiska ackompanjemanget. Det

går inte att göra olika inställningar för

varje stämma.

• Beroende på det valda ljudet kan

djupet av effekten verka mer eller

mindre påtaglig, även om samma

chorus-typ är vald.

• Det går också att lägga choruseffekt

till klaviaturljuden med hjälp av

[EFFECT] knappen. Se avsnittet om

Effekter på sid 46 för detaljer.

OBS

Du kan också välja flera stämmor genom

att samtidigt trycka önskade knappar och

justera deras inställning simultant.

OBS

Chorus Depth functioner

• Omfång: 0 (ingen effekt) - 127 (max.)

• Standardinställning: Beror på ljudet.

OBS

Eftersom chorus-funktionen alltid är

tillkopplad, måste Du ställa chorus-djupet

på 0 för de stämmor Du inte vill skall

påverkas av chorus-effekt.

CVP-201

45


46 CVP-201

Effekter för ljuden

Förutom reverb och chorus har Clavinova en rad olika effekter som

Du kan använda för att framhäva ett ljud eller skapa otroliga

specialeffekter. Djupet för effekten väljer Du enligt önskan.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Koppla till effekter

För att lägga effekten till klaviaturstämmorna, tryck [EFFECT]

knappen.

VOICE

SYNTHE-

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

BRASS

SAX/

FLUTE

➔ Lampan lyser.

För att koppla bort effekten, tryck [EFFECT] ännu en gång.

➔ Lampan släckt.

Eftersom standardinställningen för [EFFECT] knappen kommer

an på det valda ljudet, kan det hända att effekten kopplas till eller från

automatiskt när Du väljer olika ljud.

Ändra Effect inställningarna

Du kan ändra typ av effekt och djupinställning med hjälp av EFFECT

och EFFECT DEPTH sidvisingarna.

\■ Visa Effect inställningarna ......................................................................

ZTryck [DIRECT ACCESS], sedan [EFFECT].

DIRECT ACCESS


➔ LCD textrutan visar antingen EFFECT sida eller EFFECT DEPTH

sida (beroende på vilken som senast valdes).

EXIT

STRINGS/

CHOIR

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EFFECT

PER-

BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

STRINGS/

CHOIR

XG

DUAL

SPLIT

DUAL

REVERB

EFFECT

REVERB

OBS

Effect TILL/FRÅN

Standardinställning: Beror på ljudet.

OBS

[EFFECT] lampan kommer inte att lysa

om Effect Depth (sid 48) är ställd på 0.

OBS

När effektsystemet också utnyttjas

för en ackompanjemangsstil eller Song,

kan det hända att effekten som lagts till

klaviaturens stämma (-or), automatiskt

kopplas bort när Du startar det automatiska

ackompanjemanget, eller väljer

uppspelning för Song. Om detta händer

kan Du försöka lägga effekten till klaviaturens

stämma (-or) genom att trycka

[EFFECT] knappen - återigen, detta

kommer an på den valda effekt-typen.

Om Du gör så, kommer inte effekten

att återges för de ljud som spelas av

det automatiska ackompanjemanget

eller Song.

OBS

Om Du trycker [


45

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XAnvänd PAGE [] knapparna för att växla mellan

EFFECT sida och EFFECT DEPTH sida.

■ Ändra typ av Effect. ........................................................................................

Med hjälp av EFFECT sidans visning kan Du ändra typ av effekt.

Använd TYPE ▲ och ▼ knapparna för att ändra effekt-typ, eller markera

TYPE och använd dataratten eller [-] och [+] knapparna.

För att återställa typ av effekt till standardinställning, tryck samtidigt

TYPE ▲ och ▼ knapparna, eller [-] och [+] knapparna.

➔ Vald typ av effekt är markerad.

Eftersom standardinställningen för effekt-typ beror på ljudet, kan det

hända att effekt-typ ändras automatiskt när Du väljer ett annat ljud.

■ Variera effekten.............................................................

Var och en av effekt-typerna i Clavinova har en variation som kan

väljas med hjälp av VARIATION funktionen i EFFECT sidan. För att

variera den effekt som produceras av den valda effekt-typen, tryck LCD

knappen nedanför VARIATION.

➔ Indikationen som visas av VARIATION funktionen växlar mellan

OFF och ON och effekten ändras.

På vilket sätt effekten ändras beror på vilken effekt-typ som valts

(se tabellen på sid 163). Dessutom, eftersom VARIATION funktionen

beror på det valda ljudet, kan inställningen för denna funktion komma att

ändras automatiskt när Du väljer ett annat ljud.

OBS

Effekter för ljuden

Effect Type

• Inställningar: Se tabell på sid 163.

• Standardinställning: Beror på ljudet.

OBS

• Valet av effekt-typ påverkar alla klaviaturstämmor.

Det går inte att göra olika

inställningar för varje stämma.

• När standardinställningen för [EFFECT]

knappen är TILL för två eller tre ljud

valda i Dual och/eller Split läge,

kommer Clavinova att automatiskt

välja den mest lämpade effekt-typen

och ställa effektdjupet (sid 48) för varje

stämma på en lämplig nivå.

• Beroende på det valda ljudet kan

djupet av effekten verka mer eller

mindre påtaglig, även om samma

effekt-typ är vald.

• Om både [EFFECT] och [REVERB]

knapparna är inkopplade kommer

båda effekterna att läggas till.

OBS

VARIATION funktion

• Inställningar: OFF, ON

• Standardinställning: Beror på ljudet.

CVP-201

47


Effekter för ljuden

■ Ställ effekt-djupet för varje stämma............................

Med funktioner i EFFECT DEPTH sidan kan Du ställa in effektdjupet

separat för de stämmor Du spelar via klaviaturen.

48 CVP-201

ZVälj en stämma.

Tryck LEFT, RIGHT1 eller RIGHT2 för att ställa effekt-djupet för

motsvarande stämma.

➔ Vald funktion markeras.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XStäll effekt-djupet.

Ställ effekt-djupet för den markerade stämman med hjälp av dataratten

eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också öka värdet stegvis genom att trycka motsvarande

LCD knapp. Tryck [-] och [+] knapparna samtidigt för att återställa

till standardinställning.

Eftersom standardinställningarna för effekt-djupet beror på de ljud

som väljes, kan det hända att djupinställningarna ändras automatiskt

när Du väljer ett annat ljud.

OBS

Effect Depth funktioner

• Omfång: 0 (ingen effekt) - 127 (max.)

• Standardinställning: Beror på ljudet.

46


47

KAPITEL 5: Ackompanjemangsstilar

Välj ackompanjemangsstilar

Clavinova har en mångfald av ”musikstilar” som Du kan använda, allt från ett enkelt

rytmackompanjemang till fullt orkestrerat med rytm, bas och ackordsackompanjemang

med hjälp av Auto Accompaniment funktionen (sid 57). Det finns också ett urval av

”Pianist” stilar, som gör att Du kan spela med renodlat pianoackompanjemang när Du

aktiverar Auto Accompaniment.

8BEAT

SWING/

JAZZ

●Typer av stilar:

• Rytm stilar: 125

• Pianist stilar: 35

• Custom stilar: 4

Välj en Style

16BEAT BALLAD DANCE

LATIN COUNTRY

BALL-

ROOM

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

ZVälj en stilgrupp för ackompanjemanget................................

Välj önskad stilgrupp genom att trycka på motsvarande STYLE

knapp.

8BEAT

SWING/

JAZZ

STYLE

LATIN COUNTRY

➔ Motsvarande STYLE SELECT visning kommer fram.

(Rytm och Auto Accompaniment)

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

STYLE

CUSTOM

16BEAT BALLAD DANCE

BALL-

ROOM

* Se Style List på sid 12 i den flerspråkiga Reference Booklet för

en komplett lista över stilarna.

* Stilarna i Clavinova är uppdelade i elva grupper eller kategorier,

som motsvaras av de elva STYLE knapparna på panelen.

* PIANIST stilarna och Guitar Waltz i TRAD/WALTZ stilgruppen

innehåller inga trumljud. Använd Auto Accompaniment (sid 58)

för att spela dessa stilar.

EXIT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

Disk och Custom stilar

Via [DISK/CUSTOM] knappen blir det

möjligt att utnyttja Style File-disketter

som finns som extra tillbehör (sid 86)

eller stilar Du själv programmerar

(sid 73).

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

CUSTOM

OBS

• Den sist valda stilen i varje grupp

kommer att ligga kvar i minnet,

även efter att strömmen slagits av,

när Backup-funktionen (sid 152)

står i ON.

• När strömmen slås på kommer

8 Beat 1 stilen att väljas automatiskt.

Om Backup-funktionen (sid 152) står

i ON kommer emellertid den sist valda

stilen att väljas automatiskt.

• Ackompanjemangsstilar kan inte

väljas i Song Play läge (sid 93).

CVP-201

49


Välj ackompanjemangsstilar

50 CVP-201

XVälj en stil...................................................................................................................................

Välj önskad stil genom att trycka motsvarande LCD knapp.

PAGE

Dataratten eller [-] och [+] knapparna kan också användas.

Varje STYLE SELECT visning har mer än en sida. Använd PAGE [] knapparna för att kalla fram de olika sidorna.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CÅtergå till normalvisningen....................................................

Tryck [EXIT] för att komma tillbaka till normalvisningen.

EXIT

OBS

Tempo för ackompanjemanget

• Så snart Du väljer en stil,

kommer det förprogrammerade

tempot för denna att

också väljas (såvida inte Du

väljer ny stil medan ackompanjemanget

spelar, då

tempot kommer att förbli

oförändrat).

• Justera tempot såsom

beskrivs på sid 25.

OBS

Volym för ackompanjemanget

Använd [ACMP/SONG

VOLUME] skjutkontrollen

för att justera uppspelningsvolymen,

såsom beskrivs

på sid 23.

48


49

Du använder AUTO ACCOMPANIMENT knapparna och START/

STOP knapparna för att välja variationer för stilen och kontrollera

uppspelningen.

INTRO

Variera stilen

Spela med ackompanjemangsstilar ○

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

FADE

IN/OUT

START/STOP

TAP SYNCHRO START/STOP

Var och en av stilarna i Clavinova har fyra variationer, vilka motsvaras

av AUTO ACCOMPANIMENT knapparna märkta [MAIN A],

[MAIN B], [MAIN C] och [MAIN D].

INTRO

Använd dessa knappar för att välja stilvariationer.

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

PAUSE REW FF

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

Main A är vanligtvis den mest grundläggande formen för stilen;

de övriga variationerna ger mer eller mindre utsmyckade varianter av

samma grundmönster. Om Du med noggrannhet och medvetenhet växlar

mellan variationerna medan Du spelar, kan Du skapa variationer som

gör Ditt framförande mera intressant.

■ Välj en variation ....................................................................................................

Du kan välja en variation för stilen innan Du börjar spela den. För att

välja en variation, tryck helt enkelt motsvarande knapp.

INTRO

➔ Knappens lampa lyser.

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

FADE

IN/OUT

FADE

IN/OUT

Clavinova kommer att börja spela den valda stilvariationen så snart

Du startar enligt en av de metoder som beskrivs i nästa avsnitt.

■ Spela Fill-in mönster .......................................................................................

Om Du väljer en annan stilvariation medan stilen spelar, kommer

Clavinova att spela ett automatiskt fill-in mönster när Du växlar till den

nya variationen. Fill-in mönstret är, på samma sätt som grundmönstret,

olika för varje variation.

SAX/

PER-

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

Fill-in mönster

Ett ”fill-in mönster” är en utsmyckning av

grundmönstret, vanligtvis inlagt i slutet av

en musikalisk fras, för att skapa en

intressant övergång till nästa avsnitt

i musiken.

CVP-201

○ ○ ○ ○

51


Spela med ackompanjemangsstilar

52 CVP-201

För att ändra variation medan stilen spelar, tryck knappen som

motsvarar den nya variationen.

➔ Knappens lampa blinkar medan Clavinova spelar fill-in mönstret.

Generellt kommer Clavinova att starta fill-mönstret efter att Du tryckt

knappen. Om Du emellertid trycker knappen efter sista åttondels-slaget i

takten, kommer fill-in mönstret att börja från och med nästa takt.

➔ När fill-in mönstret avslutats, kommer knappens lampa

att lysa fast, och Clavinova spelar grundmönstret.

Auto Fill-in funktionen möjliggör spännande övergångar mellan en

variation till en annan. Om Main A spelar och Du t ex trycker [MAIN B],

kommer Clavinova att spela Fill-in B och därefter fortsätta med Main B.

■ Mer om Fill-ins........................................................................................................

●Ändra Fill-in

Man kan växla till annan variation medan ett fill-in mönster spelar.

Clavinova kommer att växla till fill-in mönstret för den nya variationen,

och därefter fortsätta som vanligt med det nya grundmönstret.

●Repetera Fill-in

Om Du håller nere knappen vars lampa blinkar, eller trycker den efter

sista åttondels-slaget i takten medan fill-in mönstret spelar, kommer

fill-in mönstret att repeteras.

●Avbryt Fill-in

Om Du trycker knappen vars lampa blinkar, före sista åttondels-slaget

i takten medan fill-in mönstret spelar, kommer Clavinova att avbryta

fill-in mönstret och fortsätta med grundmönstret. Genom att t ex

trycka knappen för en ny variant två gånger i snabb följd, kan Du

byta variant utan att återge fill-in mönstret.

Starta ackompanjemangsstilen

Det finns flera olika sätt att starta ackompanjemanget enligt

beskrivningarna nedan:

■ Standard start .........................................................................................................

Detta är det enklaste sättet att starta en stil. Om så önskas, välj en

variation enligt beskrivningen på sid 51, och tryck sedan [START/STOP]

knappen.

TAP

START/STOP

SYNCHRO START/STOP

➔ Lampan tänds och stilen startar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Använd pedalerna

Du kan även använda vänster pedal

för att göra paus i en stil eller spela ett

speciellt fill-in mönster genom att ställa

LEFT PEDAL funktionen (sid 138) på

BREAK eller BREAK FIL.

OBS

Du kan också spela fill-in mönster utan

att välja ny variation. Tryck helt enkelt

på knappen för den variation som spelar.

Clavinova kommer att spela fill-in för

denna variation och sedan återgå till

grundmönstret.

OBS

Använd pedalerna

Du kan också använda den vänstra

pedalen för att starta och stoppa stilen

genom att ställa LEFT PEDAL funktionen

(sid 138) på START/STOP.

OBS

Beat indikator

Medan en stil spelar blinkar lampan

längst till vänster (röd) på första slaget

i varje takt, medan övriga lampor (gröna)

blinkar på efterföljande slag i takten.

Aktuellt tempo och taktnummer visas i

vänsterkanten i textrutans normalvisning.

50


51

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med ackompanjemangsstilar

■ Synkroniserad start.......................................................

Med denna metod kan Du starta en stil genom att helt enkelt spela

en ton eller ett ackord på klaviaturen.

ZAktivera funktionen för synkroniserad start.

Om så önskas, välj en variation enligt beskrivningen på sid 51,

och tryck sedan [SYNCHRO] knappen.

TAP

START/STOP

SYNCHRO START/STOP

➔ Lampan tänds och den röda [BEAT] lampan blinkar i takt med

det aktuella tempot.

XBörja spela.

När Du är klar, spela en tangent på klaviaturen. Stilen startar i och

med den första tangent Du slår an.

➔ SYNCHRO] lampan slocknar, [START/STOP] lampan tänds

och stilen startar.

■ Tap Start ........................................................................................................................

Med denna funktion kan Du ställa tempo och starta rytmen i en och

samma operation.

Om så önskas välj en variation enligt beskrivningen på sid 51, och

slå sedan helt enkelt an [TAP] knappen i önskat tempo — fyra gånger

för 2- och 4-takts stilar, tre gånger för 3-takts stilar och fem gånger för

5-takts stil.

TAP

START/STOP

SYNCHRO START/STOP

När Du spelar musik i 4-takt...( slå an 4 gånger.

[TAP] knappen kan också användas för att ändra tempo medan

stilen spelar genom att man slår an två slag. I detta fall återges inte

”klick”-ljudet.

OBS

• Om [SYNCHRO] trycks under uppspelning

kommer uppspelningen att

stoppas och synkrostartläget blir

automatiskt aktiverat.

• När Du använder Split läge (sid 36)

eller Auto Accompaniment i annat läge

än FULL KEYBOARD (sid 61), kan

endast vänsterhands sektionen på

klaviaturen användas för

synkroniserad start.

OBS

Om Du slår an [TAP] knappen färre slag

än som erfordras, kopplas Tap start

funktionen bort efter några sekunder.

CVP-201

53


Spela med ackompanjemangsstilar

54 CVP-201

■ Starta med en introduktion.......................................................................

Med denna funktion kan Du göra starten intressantare genom ett

speciellt introduktionsmönster.

ZVälj introduktionsmönster.

Välj den variation Du vill skall spela introduktionsmönstret och

tryck sedan [INTRO] knappen. Det finns tre introduktionsmönster

enligt nedan:

Intro mönster

Mönster Spelas av:

Intro A [MAIN A]

Intro B [MAIN B]

Intro C/D [MAIN C] eller [MAIN D]

➔ [INTRO] lampan lyser och lampan för den valda variationen

OBS

blinkar. Den blinkande lampan indikerar den

variation som kommer att spelas efter

INTRO

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

XVälj grundmönstret.

Välj den variation som skall spela grundmönstret efter att introduktionen

spelats. (Om Du vill att stilen skall fortsätta spela med samma

variation som introduktionen, kan Du hoppa över detta steg.)

introduktionen. I illustrationen till vänster

kommer Clavinova att spela Intro A,

följd av Main A.

➔ Lampan för den knapp som valdes i första steget lyser fast,

OBS

och lampan för den nu valda knappen blinkar. Eftersom den blinkande lampan indikerar

den variation som kommer att spelas

INTRO

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

CStarta stilen.

Använd någon av de tre metoder som beskrivits på föregående sida

för att starta stilen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FADE

IN/OUT

FADE

IN/OUT

efter introduktionen, visar illustrationen till

vänster att Clavinova kommer att spela

Intro C/D, följd av Main A.

OBS

För att koppla bort introduktionen innan

stilen startas, tryck [INTRO] knappen

ännu en gång.

52


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med ackompanjemangsstilar

53

■ Tona in...................................................................................................................................

Med Fade In/Out funktion kan Du gradvis tona in volymen för stilen.

Du kan aktivera Fade In när som helst innan Du startar stilen och använda den

i kombination med vilken startmetod som helst (inklusive Intro funktionen).

ZTryck [FADE IN/OUT] knappen.

INTRO

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

➔ Dess lampa tänds och Synchro-start funktionen (sid 53)

kopplas automatiskt till.

XStarta stilen.

Använd någon av de tre metoder som tidigare beskrivits för att

starta stilen.

➔ [FADE IN/OUT] lampan blinkar under intoningen och slocknar

när den är fullbordad.

Stoppa ackompanjemangsstilen

Det finns också flera olika sätt att stoppa ackompanjemanget enligt

beskrivningarna nedan:

■ Standard stopp ......................................................................................................

För att stoppa uppspelningen av stilen, tryck [START/STOP]

knappen.

➔ Lampan slocknar och stilen stoppar direkt.

FADE

IN/OUT

■ Stoppa med ett avslutningsmönster..............................................

För att spela att avslutningsmönster innan uppspelningen stoppas,

tryck [ENDING] knappen.

INTRO

TAP

START/STOP

SYNCHRO START/STOP

AUTO ACCOMPANIMENT

AUTO FILL

MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING

FADE

IN/OUT

➔ ENDING lampan tänds och Clavinova stoppar uppspelning av stilen

efter att ett avslutningsmönster spelats.

OBS

Använd pedalerna

Du kan också använda den vänstra

pedalen för att aktivera Fade-in eller

Fade-out genom att ställa LEFT PEDAL

funktionen (sid 138) på FADE IN/OUT.

OBS

För att koppla bort Fade-in innan stilen

startas, tryck [FADE IN/OUT] knappen

ännu en gång.

OBS

Använd pedalerna

Du kan också använda den vänstra

pedalen för att starta och stoppa stilen

genom att ställa LEFT PEDAL funktionen

(sid 138) på START/STOP.

OBS

Om Du trycker [ENDING] knappen på

eller efter andra slaget i takten, startar

avslutningsmönstret från första slaget

i nästföljande takt.

CVP-201

55


Spela med ackompanjemangsstilar

56 CVP-201

Clavinova kommer att spela ett av tre avslutningsmönster, beroende

på vilket aktuella grundmönster som spelar, enligt nedan.

Ending mönster

Mönster Spelas av:

Ending A [MAIN A]

Ending B [MAIN B]

Ending C/D [MAIN C] eller [MAIN D]

Tryck [ENDING] knappen en andra gång medan mönstret spelar

för att få ett ritardando (långsamt avstannande).

■ Tona ut ............................................................................................................................

Du kan få stilen att tona ut och stoppa automatiskt genom att trycka

[FADE IN/OUT] knappen.

ENDING

FADE

IN/OUT

➔ Lampan blinkar och stilen tonar ut.

Du kan använda Fade Out funktionen i kombination med vilket

mönster som helst (inklusive Intro och Ending funktionerna).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

START/STOP

TAP SYNCHRO START/STOP

OBS

Använd pedalerna

Du kan också använda vänster pedal

för att aktivera Ending mönster och

ritardando genom att ställa LEFT PEDAL

funktionen (sid 138) på ENDING/RIT.

OBS

Använd pedalerna

Du kan också använda den vänstra

pedalen för att aktivera Fade-in eller

Fade-out genom att ställa LEFT PEDAL

funktionen (sid 138) på FADE IN/OUT.

54


55

Clavinova inkluderar ett sofistikerat automatiskt ackompanjemangssystem

— Auto Accompaniment — som ger såväl rytm

som basgångar och rytmiska ackord till Ditt framförande i

125 olika stilar. Dessutom finns 35 olika mönster med renodlat

pianoackompanjemang.

OBS

Spela med Auto Accompaniment ○

Uppspelningsdata för Auto Accompaniment sänds normalt inte ut via

MIDI [OUT] anslutningen. För att sända Auto Accompaniment data till

ett annat MIDI instrument, använd ACMP&RHY och HARMONY funktionerna

i FUNCTION [MIDI 4] sidvisningen som beskrivs på sid 150.

ACMP ON

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Använd Auto Accompaniment

Du kan använda en av flera metoder för att indikera de ackord som

skall spelas av Auto Accompaniment. Välj det ackompanjemangsläge

som bäst passar Din spelstil.

● Single Finger

Single Finger metoden är det enklaste sättet att producera ackompanjemang

med dur, moll, septim och mollseptim ackord genom att

(enligt enkla regler) spela minsta möjliga antal tangenter i vänsterhands

omfånget på klaviaturen, d v s nedanför split-punkten som indikeras av

klaviaturens guide-lampa. (Se sid 60.)

● Multi Finger

När Du väljer Multi Finger kan Du använda antingen Single Finger

eller Fingered 1 metoden för att indikera ackord för ackompanjmanget.

(Se sid 60.)

● Fingered 1

Med Fingered 1 metoden kontrollerar Du Auto Accompaniment genom

att spela kompletta ackord till vänster om split-punkten. (Se sid 60.)

● Fingered 2

Denna metod är i princip densamma som Fingered 1, dock med den

väsentliga skillnaden, att den lägsta ton man spelar i ackordet kommer att

bestämma bastonen (i Fingered 1 läget spelar alltid basen med utgångspunkt

från ackordets grundton). När Du väljer Fingered 2 kan Du följaktligen

spela ”vandrande” basgångar. (Se sid 61.)

● Full Keyboard

Med Full Keyboard skapas automatiskt passande ackompanjemang

medan Du spelar praktiskt taget vad som helst, var som helst på klaviaturen.

(Se sid 61.)

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

Detaljerade förklaringar kring varje

ackompanjemangsläge finns på sidorna

60 och 61.

CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○

57


Spela med Auto Accompaniment

58 CVP-201

Starta Auto Accompaniment

Du kanske vill välja ett ackompanjemangsläge (sid 59) innan Du

börjar spela. Om ackompanjemangsläget är som Du önskar, kan Du

starta Auto Accompaniment enligt följande:

ZVälj en stil.................................................................................................................

Välj önskad ackompanjemangsstil. (Se sid 49.)

8BEAT

SWING/

JAZZ

LATIN COUNTRY

XStäll tempo och ackompanjemangsvolym. ..........................

Använd TEMPO knapparna för att justera tempot (sid 25) och

[ACMP/SONG VOLUME] skjutkontrollen för att justera volymen

för ackompanjemangsstämmorna (sid 23).

CKoppla in Auto Accompaniment......................................................

Tryck [ACMP ON] knappen.

➔ [ACMP ON] lampan tänds.

STYLE

16BEAT BALLAD DANCE

BALL-

ROOM

ACMP ON

[SYNCHRO] lampan tänds också, vilket indikerar att Du kan starta

Auto Accompaniment med synkroniserad start (sid 53). Dessutom visar

en av klaviaturens guide-lampor den aktuella split-punkten.

VStarta Auto Accompaniment................................................................

Börja spela för att starta Auto Accompaniment med den synkroniserade

startfunktionen, eller starta med någon av de andra metoder som

beskrivits på sidorna 52 till 55.

De metoder som kan användas för att ange ackord för Auto Accompaniment

beskrivs på kommande sidor.

Stoppa Auto Accompaniment

Använd någon av de metoder som beskrivs på sid 55, 56 för att

stoppa uppspelning av stil inklusive Auto Accompaniment.

För att koppla bort Auto Accompaniment, tryck [ACMP ON]

knappen så att dess lampa slocknar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pianist stilar

Du kan spela PIANIST stilar och Guitar

Waltz i TRAD/WALTZ stilgruppen med

Auto Accompaniment (sid 49).

Eftersom dessa stilar inte innehåller

någon trumstämma måste Du, för att

kunna höra ackompanjemanget, ange

ett ackord när Du startar stilen.

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

CUSTOM

OBS

OBS

• Auto Accompaniment blir automatiskt

inkopplat när Du väljer en stil i Pianist

stilgruppen.

• Auto Accompaniment kan också

kopplas in vid uppspelning av Songdata

som spelats in på CVP-109/107/

105/103.

• Om Du kopplar in Auto Accompaniment

i samband med uppspelning av

en Song som spelats in med Auto

Accompaniment, kommer det inspelade

ackompanjemangsspåret att

stängas av till förmån för det ackompanjemang

Du spelar på klaviaturen.

OBS

• Du kan också välja variationer och

spela fill-in mönster tillsammans med

Auto Accompaniment, enligt beskrivningen

på sid 51.

• För att höra enbart trumkomp, tryck

[ACMP ON] knappen ännu en gång

så att dess lampa slocknar.

56


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med Auto Accompaniment

57

Ändra Auto Accompaniment inställningar

Du kan ändra ackompanjemangsläget (vilket väljer metod för att

ange ackord), split-punkten och ändra Auto Accompaniment inställningar

i ACCOMPANIMENT MODE sidvisningen.

■ Visa Auto Accompaniment inställningar ..................................

Tryck [DIRECT ACCESS], sedan [ACMP ON].

DIRECT ACCESS


ACMP ON

➔ ACCOMPANIMENT MODE visning kommer fram.

■ Välj ett ackompanjemangsläge...........................................................

Använd FINGERING ▲ och ▼ knapparna för att välja ett

ackompanjemangsläge.

➔ Valt ackompanjemangsläge blir markerat.

Metoden för att ange ackord för respektive ackompanjemangsläge

beskrivs i detalj från nästa sida.

OBS

Accompaniment Mode

• Inställningar: Se nästa sida.

• Standardinställning: MULTI FINGER

CVP-201

59


Spela med Auto Accompaniment

60 CVP-201

Ackompanjemangslägen

●Single Finger

För att spela med Auto Accompaniment, slå an en, två eller tre

tangenter i vänsterhands omfånget på klaviaturen (nedanför och

inklusive splitpunkten), genom att följa de regler som anges nedan.

Spela melodistämman på tangenterna inom högerhands omfånget

tillsammans med Auto Accompaniment.

■Single Finger ackord

Följande fyra olika typer av ackord kan spelas med Single Finger:

C

Cm

C7

Cm7

• Dur

Slå an grundtonen för ackordet

• Moll [m]

Slå samtidigt an ackordets grundton och någon

svart tangent till vänster om denna.

• Septim [7]

Slå samtidigt an ackordets grundton och någon

vit tangent till vänster om denna.

• Mollseptim [m7]

Slå samtidigt an ackordets grundton och både någon vit och

svart tangent till vänster om denna (totalt tre tangenter).

●Multi Finger

Med denna metod kan Du spela ackord antingen genom att använda

Single Finger (beskrivet ovan) eller Fingered 1 metoden (beskrives

nedan). När moll, septim eller mollseptim skall indikeras måste emellertid

detta göras med hjälp av den svarta och/eller vita tangent som ligger

närmast intill akcordets grundton.

●Fingered 1

För att spela med Auto Accompaniment, slå an vilket ackord som

helst i vänsterhands omfånget på klaviaturen (nedanför och inklusive

splitpunkten). Spela melodistämman på tangenterna inom högerhands

omfånget tillsammans med Auto Accompaniment.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• I vänstra kanten av textrutan, nedanför

Tempo, visar Clavinova namnen för de

ackord Du spelar.

• Samma ackompanjemang fortsätter

(även efter att Du släppt upp tangenterna

inom vänsterhands omfånget)

tills Du spelar nästa ackord.

OBS

Illustrationen nedan visar motsvarande

tangent för respektive grundton.

C#Eb

F#AbBb

CDEFGAB

OBS

• Det kan hända att det automatiska

ackompanjemanget inte byter när

närliggande ackord spelas i en följd

(t ex mollackord följt av mollseptim).

• Om Clavinova inte kan tolka det

ackord Du spelar, visas en asterisk ”*”

i textrutan istället för ackordsnamnet.

• Om tre intilliggande tangenter spelas

samtidigt (t ex C, C#, D) återges enbart

trummorna. Med hjälp av detta kan

Du skapa intressanta ”trum-break”

i ackompanjemanget. En rad streck

”- - -” kommer att visas i textrutan

istället för ackordsnamnet.

OBS

Om enbart två toner slås an produceras

ett ackord baserat på föregående spelat

ackord. Basen påverkas emellertid av

vilken ton som lägges nederst.

58


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med Auto Accompaniment

59

■ Ackord i Fingered 1 läge

Följande typer av ackord kan tolkas när man spelar med Fingered 1

metoden. Se sid 15 i Reference Booklet för en ackordstabell med alla

ackord exemplifierade i C.

• Dur

• Sexackord [6]

• Stor septim [M7]

• Stor septim med förminskad kvint [M7 (b5)]

• Stor septim med överstigande kvint [M7 (#11)]

• 9 [add 9]

• Stor septim 9 [M7 (9)]

• Sex 9 [6 (9)]

• Förminskad kvint [(b5)]

• Överstigande [aug]

• Septim med överstigande kvint [7 (#5)]

• Stor septim med överstigande kvint [M7 (#5)]

• Moll [m]

• Moll sex [m6]

• Mollseptim [m7]

• Mollseptim med förminskad kvint [m7 (b5)]

• Moll 9 [m add 9]

• Mollseptim 9 [m7 (9)]

• Mollseptim 11 [m7 (11)]

• Mollmajseptim med förminskad kvint [mM7 (b5)]

• Mollmaj septim [mM7]

• Mollmaj septim 9 [mM7 (9)]

• Moll med förminskad kvint [m (b5)]

• Förminskad septim [dim7]

• Septim [7]

• Septim med förhållen kvart [7sus4]

• Septim 9 [7 (9)]

• Septim med överstigande 11 [7 (#11)]

• Septim 13 [7 (13)]

• Septim med förminskad kvint [7 (b5)]

• Septim med förminskad 9 [7 (b9)]

• Septim med förminskad 13 [7 (b13)]

• Septim med överstigande 9 [7 (#9)]

• Förhållen kvart [sus4]

●Fingered 2

För att spela med Auto Accompaniment, spela ackord inom vänsterhands

omfånget på samma sätt som för Fingererd 1. I detta läge kommer

emellertid den lägsta tonen Du spelar att användas som grundton för

basen, såsom visas till höger.

■ Ackord i Fingered 2 läge

Clavinova tolkar samma typer av ackord som anges ovan för

Fingered 1 läget.

●Full Keyboard

När Full Keyboard läge valts kommer Clavinova att automatiskt skapa

korrekt ackompanjemang medan Du spelar praktiskt taget vad som helst,

var som helst på klaviaturen. Du behöver inte känna några tekniska begränsningar

gentemot t ex splitpunkt. Namnet för det uttolkade ackordet anges

i textrutan.

OBS

”On-bass” ackord

C C on E

C on G

OBS

• Även om Full Keyboard är konstruerat

att fungera i de flesta musikaliska

sammanhang, kan det förekomma

arrangemang då denna funktion inte

är lämplig.

• Tolkning av ackord sker ungefär

i intervaller av 1/8-dels toner.

Extremt korta ackord — kortare än

1/8-dels toner i längd — kan därför

kanske inte hinna tolkas.

OBS

Kom ihåg

Du kan använda Dual och Split lägena

tillsammans med Auto Accompaniment.

CVP-201

61


Spela med Auto Accompaniment

62 CVP-201

■ Använd synkroniserad stopp-funktion.....................................

Med hjälp av SYNCHRO STOP funktionen i ACCOMPANIMENT

MODE sidan kan Du välja så att Auto Accompaniment stoppas så snart

Du inte håller nere någon tangent till vänster om split-punkten.

Tryck SYNCHRO STOP knappen för att koppla till funktionen.

➔ SYNCHRO STOP funktionen markeras och [SYNCHRO] lampan

tänds.

Denna funktion kan bara kopplas till

om Auto Accompaniment är tillkopplat

och Full Keyboard läget inte är valt.

Auto Accompaniment startar automatiskt när Du börjar spela inom

OBS

vänstra omfånget på klaviaturen, och stoppar så snart Du slutar. Detta kan vara användbart för nybörjare

För att koppla bort funktionen, tryck SYNCHRO STOP knappen

ännu en gång.

■ Få hjälp med ackorden.................................................................................

CHORD ASSIST funktionen i ACCOMPANIMENT MODE sidan

använder klaviaturens guide-lampor för att visa hur ackorden spelas.

ZKoppla till Chord Assist funktionen.

Tryck CHORD ASSIST knappen.

➔ CHORD ASSIST visning kommer fram och ackompanjemangsläget

ändras automatiskt till Fingered 1.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

som har svårigheter att spela exakt efter

ackompanjemanget. Det kan också vara

effektfullt för att skapa ”break” för ackompanjemanget

mitt i ett musikstycke.

OBS

Chord Assistance

Chord Assistance funktionen är i själva

verket en elektronisk ”ackords-tabell”

som visar Dig vilka toner som skall ingå i

ett ackord, och är idealisk när Du snabbt

vill lära Dig hur ett speciellt ackord skall

spelas. Specificera helt enkelt det

önskade ackordet via textrutan och

klaviaturens guide-lampor kommer att

visa vilka tangenter som skall spelas,

enligt Fingered 1 metoden.

OBS

• Om [ACMP ON] knappen är frånkopplad

kommer den att kopplas till.

• Om split-punkten är ställd lägre än F(2,

kommer den automatiskt att återställas

till F(2.

• Klaviaturens guide-lampor indikerar

inte split-punkten medan Chord Assistance

är tillkopplat, eftersom de nu

används för att indikerar ackordstoner.

60


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med Auto Accompaniment

61

XStarta Auto Accompaniment.

Tryck [START/STOP] knappen eller använd synkroniserad start

(se sid 53) för att starta Auto Accompaniment.

CAnge ackordets grundton.

Tryck ROOT knappen för att välja grundton.

➔ ROOT funktionen markeras och grundtonen ändras.

När ROOT funktionen är markerad kan Du också använda dataratten

eller [-] och [+] knapparna för att välja en grundton.

VAnge typ av ackord.

Använd TYPE ▼ och ▲ knapparna för att välja typ av ackord.

➔ TYPE funktionen markeras och typen ändras.

När TYPE funktionen är markerad kan Du också använda dataratten

eller [-] och [+] knapparna för att välja typ av ackord.

Följande ackordstyper kan specificeras i textrutan:

Dur [Maj]

Moll [m]

Septim [7]

Mollseptim [m7]

Mollseptim med förminskad kvint [m7 (b5)]

Sexackord [6]

Mollsex [m6]

Stor septim [M7]

Förhållen kvart [sus4]

Överstigande [aug]

Moll med förminskad kvint [m (b5)]

Septim med förhållen kvart [7sus4]

Septim med överstigande kvint [7 (#5)]

Förminskad septim [dim7]

Förminskad kvint [(b5)]

Septim med förminskad kvint [7 (b5)]

Mollmaj septim [mM7]

BInvertera ackordet enligt önskan.

Tryck INVERT för att lägga om (invertera) ackordet neråt på klaviaturen.

Varje gång INVERT knappen trycks visas nästa möjliga inversion.

En siffra för denna visas av INVERT sektionen i textrutan.

OBS

ROOT funktion

Inställningar: Se marginalen på sid 60.

OBS

Om Du håller ROOT knappen nertryckt

kan också INVERT inställningen komma

att ändras.

OBS

TYPE funktion

Inställningar: Se lista till vänster.

CVP-201

63


Spela med Auto Accompaniment

64 CVP-201

NLyssna på ackordet.

Klaviaturens guide-lampor indikerar fingersättningen för det valda

ackordet. I detta läge kan Du antingen spela ackordet på klaviaturen

eller trycka ENTER knappen för att få det att ljuda automatiskt.

MStoppa Auto Accompaniment.

När Du är klar med Chord Assistance, tryck [START/STOP] eller

[ENDING] för att stoppa ackompanjemanget.


63

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Spela med Auto Accompaniment

Justera nivån för individuella stämmor

Clavinova har fem ackompanjemangsstämmor: Rhythm, Bass, Chord,

Pad och Phrase.

RHYTHM

BASS

CHORD

PAD

PHRASE

Denna stämma utgör den rytmiska grund för ackompanjemanget.

Rytmstämman spelar vanligtvis ett av trumkiten.

Basstämman använder ljud som är passande till stilen,

allt ifrån akustisk bas till syntbas.

Denna stämma ger rytmiskt ackordsackompanjemang anpassat

till varje stil. Här finner Du gitarr, piano och andra instrument

lämpliga för ackordsspel.

Denna stämma spelar långa, liggande ackord där så passar,

med instrument som klingar ut som t ex stråkar, orgel eller kör.

Här sker den musikaliska utsmyckningen. Phrasestämman

används för effektfulla brasstötar, brutna ackordslöpningar och

annat som kan göra ackompanjemanget mera intressant.

Volyminställningarna för de fem ackompanjemangsstämmorna

kan justeras individuellt i MIXER visningens sida.

ZTryck [MIXER] knappen.............................................................................

➔ Lampan tänds och MIXER sidan visas.

XVälj en stämma. ..................................................................................................

Tryck LCD knappen för den stämma Du vill ställa in.

➔ Vald funktion markeras.

FUNCTION

MIXER

OBS

• Den totala volymen för

ackompanjemangsuppspelningen kan

justeras med [ACMP/SONG VOLUME]

skjutkontrollen.

• Genom att justera volymbalansen

mellan de olika stämmorna eller ställa

några stämmors volym på 0, kan Du

skapa variationer av den ursprungliga

ackompanjemangsstilen.

• Det förekommer stilar som inte

använder alla fem stämmorna.

• Du kan också justera nivån för reverbeffekt

som lagts till stämmorna i Auto

Accompaniment. Se sid 43 för detaljer.

OBS

Stämmornas relativa volymförhållande

• Volymnivån för varje stämma i Auto

Accompaniment är relativ mot [ACMP/

SONG VOLUME] inställningen.

• [ACMP/SONG VOLUME] inställningen

är relativ mot [MASTER VOLUME]

inställningen.

CVP-201

65


Spela med Auto Accompaniment

66 CVP-201

CStäll volymnivån................................................................................................

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att justera

volymnivån. Du kan också öka nivån genom att hålla knappen för den

stämma Du valde nertryckt.

Du kan ställa volymen för den stämma Du valt på 0 genom en kort

tryckning på dess knapp. Genom ännu en kort tryckning återgår inställningen

till föregående värde.

För att återställa den markerade stämmans standardinställning till

110, tryck [-] och [+] knapparna samtidigt.

VUpprepa steg 2 och 3...................................................................................

Upprepa de föregående stegen för att ställa nivån för övriga stämmor.

(Du kan också välja flera stämmor och ställa deras volymnivåer

simultant.)

BLämna MIXER visningen..........................................................................

För att lämna funktionen, tryck [MIXER] knappen ännu en gång eller

tryck [EXIT].

FUNCTION

MIXER

EXIT

➔ Lampan slocknar och normalvisning kommer fram.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Stämmornas volymnivåer

• Omfång: 0 (min.) - 127 (max.)

• Standardinställning: 110

64


65

Övriga Auto Accompaniment funktioner ○

Clavinova har många andra finesser och funktioner som gör

användningen av Auto Accompaniment än mer bekväm och

underhållande. Med dessa funktioner kan Du enkelt välja panelinställningar

för att passa en speciell typ av musik, eller få

Clavinova att spela harmonitoner till Din melodistämma.

Music Database

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Clavinovas inbyggda Music Database ger Dig ett bekvämt sätt att

välja stil, ljud och effekter som passar någon speciell typ av musik.

Välj bara en av de 463 titlarna i Music Database; Clavinova gör resten!

Se sid 13 i Reference Booklet för en lista över de parametrar som

ingår i Music Database inställningarna.

ZVisa Music Database. ...................................................................................

Markerad

inställning

MUSIC

DATABASE

HARMONY

Tryck [MUSIC DATABASE] knappen.

MUSIC

DATABASE

HARMONY

➔ Lampan tänds och MUSIC DATABASE visning kommer fram.

MUSIC DATABASE visningen innehåller en lista över panelinställningar

vilka kan sorteras antingen efter stil eller i alfabetisk ordning.

Namnet för den stil som användes av den aktuella markerade inställningen

visas i övre högra hörnet av textrutan.

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

Stilens

namn

REGIST-

RATION

OBS

ONE TOUCH

SETTING

• När Du väljer Music Database

kallar Clavinova automatiskt fram

en panelinställning som använder den

aktuella stil som är vald. (Namnet för

denna panelinställning är markerad i

Music Database visningen.) Om Du

vill använda denna panelinställning,

kan Du hoppa direkt till steg 3 i denna

procedur.

• Auto Accompaniment blir också

inkopplat när Du väljer Music Database.

Om Du aktiverar Music Database

innan Du startat stilen, blir

synkrostartläget (sid 53) också

tillkopplat.

CVP-201

○ ○ ○ ○

67


Övriga Auto Accompaniment funktioner

68 CVP-201

XSortera listan, om så önskas. .............................................................

Tryck SORT knappen för att växla markeringen mellan STYLE

och A-Z.

➔ När STYLE är markerad sorteras menylistan efter stil, och en panelinställning

som använder den aktuella stil som är vald blir markerad.

➔ När A-Z är markerad blir menyn sorterad i bokstavsordning.

CVälj och kalla fram en panelinställning....................................

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att markera önskad

panelinställning i Music Database listan, och tryck sedan SET knappen

för att kalla fram denna inställning.

➔ Stil, ljud och effektinställningar ändras automatiskt.

Så snart Du valt en panelinställning från Music Database,

kan Du ändra stil, ljud och effektinställningar för att passa Dina

önskemål. Du kan också använda Registration funktionen (sid 89)

för att spara panelinställningen i Clavinovas minne.

VÅtergå till normalvisningen. .................................................................

Tryck [EXIT] för att lämna Music Database menyvisningen.

➔ Föregående visning kommer fram.

BKoppla bort Music Database. ..............................................................

När Du är klar med att använda Music Database inställningar,

tryck [MUSIC DATABASE] knappen ännu en gång.

➔ [MUSIC DATABASE] lampan slocknar och de panelinställningar

som gällde för ljud och effekter innan Du aktiverade Music Database

blir återkallade.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

För att visa en panelinställning för en

specifik stilgrupp, tryck helt enkelt på

motsvarande STYLE knapp. Menyn blir

automatiskt sorterad efter stil, och en

panelinställning som använder den

aktuella stilen i den valda gruppen blir

markerad.

OBS

Harmony funktionen kommer inte att

kopplas till om Full Keyboard läge är valt,

även om den valda Music Database

inställningen inkluderar ”Harmony On”.

66


67

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Harmony

Denna funktion adderar harmonitoner eller utsmyckningar till

den melodistämma Du spelar i högerhands omfånget på klaviaturen.

Harmony tonerna produceras automatiskt och bestäms av de ackord

som spelas med Auto Accompaniment.

■ Lägg till Harmony...............................................................................................

Eftersom Harmony funktionen kan kopplas till och från medan

man spelar kan Du ”krydda” och skapa professionell kvalitet på Ditt

framförande genom att lägga till effekten på lämpliga fraser.

ZKoppla till Harmony funktionen.

Tryck [HARMONY] knappen.

➔ Lampan tänds.

XSpela på klaviaturen.

Spela på klaviaturen tillsammans med Auto Accompaniment.

CKoppla bort Harmony funktionen.

Tryck [HARMONY] knappen ännu en gång.

➔ Lampan slocknar.

■ Visa Harmony inställningarna..............................................................

Du kan ändra Harmony typ, volymen för Harmony ljudet och göra

andra Harmony inställningar i HARMONY visningssidan.

För att visa HARMONY sidan, tryck [DIRECT ACCESS], sedan

[HARMONY].

DIRECT ACCESS

MUSIC

DATABASE

HARMONY


➔ HARMONY visning kommer fram.

MUSIC

DATABASE

HARMONY

Övriga Auto Accompaniment funktioner

OBS

• Harmony funktionen kan inte kopplas

till när Full Keyboard valts som

ackompanjemangsläge (sid 59).

• Harmony funktionen kan användas

vid uppspelning av Intro eller Ending,

eller medan Auto Accompaniment

är frånkopplat om någon av följande

Harmony-typer (sid 70) valts: Octave,

1+5, Echo, Tremolo eller Trill.

OBS

• Med vissa Harmony typer kan ljudet

som används av Harmony skilja sig

från det aktuella ljud som valts.

• När ackord spelas i högerhands

omfånget kommer Harmony effekten

att läggas till den sist spelade tonen.

OBS

Använd pedalerna

• Om Du ställer LEFT PEDAL funktionen

på HARMONY (sid 138), kommer

Clavinova att spela Harmony endast

medan vänster pedal är nertrampad.

• Om Du använder vänster pedal för att

kontrollera Harmony, kommer inte

pedalen att ha någon inverkan om

Harmony funktionen är bortkopplad

(d v s när [HARMONY] lampan är

släckt).

CVP-201

69


Övriga Auto Accompaniment funktioner

70 CVP-201

■ Välj en Harmony typ........................................................................................

Med hjälp av TYPE funktionen i HARMONY sidan kan Du ändra

den typ av Harmony som spelas.

Använd TYPE ▲ och ▼ knapparna för att välja en Harmony typ,

eller välj TYPE funktionen och använd dataratten eller [-] och [+]

knapparna.

➔ Vald Harmony typ blir markerad.

För att återfå standardinställningen för det aktuella ljud som är valt,

tryck TYPE ▲ och ▼ knapparna eller [-] och [+] knapparna samtidigt.

Eftersom standardinställningen för TYPE funktionen beror på det

aktuella ljud som valts, kan det hända att en annan Harmony typ blir vald

om Du väljer ett annat grundljud.

Harmony typer

Typ Hastighet

Duet –

Trio –

Block –

4 Part –

Country –

Octave –

1+5 –

Echo ❍

Tremolo ❍

Trill ❍

Strumming –

Add Jazz Gtr –

Add Brass –

Add Strings –

In The Forest –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

TYPE funktion

• Inställningar: Se tabell på denna sida.

• Standardinställning: Beror på grundljudet.

OBS

• En del Harmony typer (markerade

med en ”(“ i Hastighet-kolumnen

i tabellen till vänster), har en hastighetsinställning

som kan justeras.

Se nästa avsnitt för detaljer

68


69

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Övriga Auto Accompaniment funktioner

■ Ändra Harmony hastighet ........................................................................

Med hjälp av SPEED funktionen i HARMONY visningen kan Du

ändra hastigheten på Harmony toner som spelas av ECHO, Tremolo

och Trill typerna.

ZVälj SPEED funktionen.

Tryck LCD knappen under SPEED funktionen.

➔ SPEED funktionen markeras.

XÄndra SPEED inställningen.

Använd SPEED knappen, dataratten eller [-] och [+] knapparna för

att ändra värdet för SPEED funktionen.

■ Ändra Harmony volymen...........................................................................

Med hjälp av VOLUME funktionen i HARMONY visningen kan Du

justera volymen för Harmony tonerna.

ZVälj VOLUME funktionen.

Tryck en av LCD knapparna under VOLUME funktionen.

➔ VOLUME funktionen markeras.

XÄndra VOLUME inställningen.

Använd VOLUME ▼ och ▲ knapparna, dataratten eller

[-] och [+] knapparna för att ändra värdet för VOLUME funktionen.

För att återställa VOLUME funktionen till sin standardinställning för

det aktuella ljud som valts, tryck VOLUME ▼ och ▲ knapparna eller

[-] och [+] knapparna samtidigt.

OBS

SPEED funktion

• Inställningar: 4, 6, 8, 12 (Echo)

8, 12, 16, 32 (Tremolo)

12, 16, 24, 32 (Trill)

• Standardinställning: 4 (Echo)

8 (Tremolo)

12 (Trill)

OBS

VOLUME funktion

• Inställningar: 0 (min.) - 127 (max.)

• Standardinställning: Beror på grundljudet.

CVP-201

71


Övriga Auto Accompaniment funktioner

72 CVP-201

One Touch Setting

Den praktiska One Touch Setting funktionen i Clavinova gör det

enkelt för Dig att erhålla ljud och effekter som är lämpliga för den stil

Du använder. Varje stil har fyra förprogrammerade panelinställningar

som Du kan välja genom en enkel knapptryckning.

Se sid 13 i Reference Booklet för en lista över de parametrar som

ingår i One Touch Setting inställningarna.

ZVälj en stil.................................................................................................................

Välj önskad stil på vanligt sätt (se sid 49).

8BEAT

SWING/

JAZZ

16BEAT BALLAD DANCE

LATIN COUNTRY

BALL-

ROOM

XSe till att ONE TOUCH SETTING funktionen är

tillkopplad.

Tryck [ONE TOUCH SETTING] knappen om så behövs.

REGIST-

RATION

STYLE

➔ [ONE TOUCH SETTING] knappens lampa lyser.

CVälj en panelinställning.............................................................................

Tryck en av de fyra numrerade knapparna under REGISTRATION/

ONE TOUCH SETTING.

➔ Inställningar för ljud och effekter ändras automatiskt.

Så snart Du valt en panelinställning med hjälp av One Touch Setting,

kan Du ändra ljud och effektinställningar för att passa Dina önskemål.

Du kan också använda Registration funktionen (sid 89) för att spara

panelinställningen i Clavinovas minne.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

One Touch Setting funktionen kan inte

användas med stilar i [DISK/CUSTOM]

gruppen.

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

ONE TOUCH

SETTING

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

CUSTOM

REGIST-

RATION

ONE TOUCH

SETTING

OBS

OBS

• När Du trycker en One Touch Setting

knapp blir Auto Accompaniment

automatiskt inkopplat. Om Du gör det

innan stilen startats blir också

synkrostartläget (sid 53) aktiverat.

• Harmony funktionen kommer inte att

kopplas till om Full Keyboard läge

är valt, även om den valda One Touch

Setting inställningen inkluderar

”Harmony On”.

70


71

Skapa Dina egna stilar ○

Med Custom Style-funktionen i Clavinova kan Du skapa Dina

helt egna ackompanjemangsstilar som sedan kan kallas fram

och spelas precis som de fabriksgjorda. Upp till 4 egna stilar kan

samtidigt lagras i Clavinovas interna minne, och hur många som

helst kan sparas på diskett för att sedan laddas och användas.

Spela in en Custom Style

Använd följande procedur för att spela in Din egen

ackompanjemangsstil.

ZVälj DISK/CUSTOM stilgruppen. ......................................................

Tryck [DISK/CUSTOM] knappen.

8BEAT

SWING/

JAZZ

LATIN COUNTRY

STYLE

16BEAT BALLAD DANCE

BALL-

ROOM

➔ Lampan lyser och DISK/CUSTOM STYLE visning kommer fram.

XVälj CUSTOM STYLE funktionen........................................................

Tryck CUSTOM STYLE knappen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• En tillfällig stil (kallad TEMP.STYLE)

blir automatiskt laddad till

DISK/CUSTOM minnet varje gång

strömmen slås på.

• Om Du har laddat annan stildata

(se sid 87), kan Du välja vilken stil

som helst från DISK/CUSTOM STYLE

menyn för att använda denna som

grund för Din nya egna stil.

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

CUSTOM

CVP-201

73


Skapa dina egna stilar

74 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

➔ Ett ”Select a source style” (= ”Välj en stil som källa”)

meddelande visas några sekunder och ersätts därefter av

sidan 1 i CUSTOM STYLE visningen. Den stil som valdes

i DISK/CUSTOM STYLE visningen börjar spela.

CVälj en stil som källa.....................................................................................

Välj en fabriksgjord stil som musikaliskt ligger nära det Du önskar

skapa. Val av stil sker på vanligt sätt (sid 49).

Du kan också använda den stil som redan ligger vald i DISK/

CUSTOM STYLE visningen som grund för Din nya stil, eller välja

och använda en annan DISK/CUSTOM stil enligt samma princip som

Du väljer en fabriksgjord.

VVälj den sektion Du vill spela in.......................................................

I sida 1 vid CUSTOM STYLE visningen, tryck SECT. knappen

upprepade gånger för att välja den sektion Du vill spela in: MAIN A,

MAIN B, MAIN C, MAIN D, INTRO, FILL IN eller ENDING.

➔ SECT. funktionen markeras och varje sektion visas i tur

och ordning. Clavinova spelar repeterande den aktuella

sektion som visas.

BÄndra taktart och längden för sektionen. ..............................

Om Du vill skapa en stil i annan taktart än den valda stilen, eller

ändra antalet takter i den valda sektionen, tryck PAGE [>] knappen.

➔ Sida 2 av CUSTOM STYLE visningen kommer fram.

OBS

• I CUSTOM STYLE visning kallas

de variationer och mönster som skapar

en stil för ”sections” eller ”sektioner”.

• En Custom Style inkluderar endast en

Intro sektion, en Fill-in sektion och en

Ending sektion.

• Den egna stilens Intro, Fill-in och

Ending sektioner baseras på motsvarande

mönster för stilens variation

(MAIN A, MAIN B, MAIN C eller MAIN

D) som var valt när CUSTOM STYLE

knappen trycktes (sid 73).

72


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

73

●Ändra taktarten:

Tryck BEAT knappen för att välja olika taktarter.

➔ Ett ”Clear style?” (= ”Töm stil?”) meddelande visas.

➾Tryck OK för att tömma stilen eller CANCEL för att avbryta.

Så snart Du tömt stilen kan Du använda BEAT knappen,

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja en ny taktart.

●Ändra längden för sektionen:

Tryck MEAS. knappen för att ändra antalet takter i den aktuella

sektionen.

➔ Ett ”Clear section?” (= ”Töm sektion?”) meddelande visas.

➾Tryck OK för att tömma sektionen eller CANCEL för att avbryta.

Så snart Du tömt sektionen kan Du använda MEAS. knappen,

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja antalet takter

för sektionen.

●När Du är klar med detta:

Så snart BEAT och/eller MEAS. parametrar ställts in enligt önskan,

tryck PAGE [


Skapa dina egna stilar

76 CVP-201

R1 Rhythm 1

R2 Rhythm 2

Bs Bass

C1 Chord 1

C2 Chord 2

Pd Pad

P1 Phrase 1

P2 Phrase 2

För inspelning

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NVälj den stämma Du vill spela in. ....................................................

Använd PART LCD knappen, dataratten eller [-] och [+] knapparna

för att välja den stämma Du vill spela in.

För uppspelning

FRÅN

Varje stämma Du väljer kan ställas i inspelningsläge genom att välja

REC med hjälp av LCD knappen längst till höger, efter att stämma valts.

➔ Stämmans beteckning markeras. Om Du valt någon annan

stämma än R1 eller R2, kommer ett ”Clear part?” (= ”Töm

stämma?”) meddelande att visas.

➾Tryck OK för att tömma stämman och fortsätta, eller CANCEL

för att avbryta.

MVälj ljud för stämman....................................................................................

Vid denna punkt kan Du också välja det ljud Du vill använda för att

spela in stämman. Välj ljud på vanligt sätt (se sid 29).

Stämma Ljud som kan användas

R1 Alla trum- eller SFX-kit i PERCUSSION gruppen.

R2 Vilket som helst

Övriga Vilket som helst utom trum- eller SFX-kit.

OBS

R1 stämman blir i utgångsläget vald

och ställd för inspelning.

OBS

• Endast en stämma åt gången kan

ställas i inspelningsläge.

• Alla andra stämmor kommer att

ställas i uppspelningsläge — PLAY

(stämmans beteckning anges inom

en ram) eller vara frånkopplade —

OFF (stämmans beteckning visas

utan ram).

Stämma utan data

OBS

Clear part?

• Om den stil som utgör källan är en

fabriksprogrammerad stil eller en stil

laddad från en Style File diskett, måste

andra stämmor än R1 och R2 tömmas

innan de kan spelas in.

• ”Clear part?” meddelandet kommer

inte att visas om den valda stämman

inte innehåller data.

OBS

Som utgångsläge blir det fabriksprogrammerade

ljudet valt.

74


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Skapa dina egna stilar

75


Skapa dina egna stilar

?Upprepa tills Din Custom Style är komplett. ......................

Upprepa steg 4 till 9 för att spela in övriga stämmor för den aktuella

sektion som valts.

Upprepa steg 4 till 10 för att spela in övriga sektoner, tills alla sektioner

blivit inspelade.

78 CVP-201

>Kvantisera den inspelade stämman, om så önskas........

Du kan rätta till — kvantisera — indelningen mellan spelade toner i

en inspelad stämma med hjälp av PART QUANTIZE funktionen i sida 2

i CUSTOM STYLE visningen. Tryck PAGE [>] knappen för att visa

funktionen och därefter LCD knappen i mitten för att välja ”kvantiseringsformat”,

d v s den indelning till vilken tonerna för den aktuella

stämman skall anpassas:

3

3

3

1/32 not

1/16 triol

1/16 not

1/8 triol

1/8 not

1/4 triol

1/4 not

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Så snart det önskade kvantiseringsformatet valts, tryck START LCD

knappen för att verkligen kvantisera den aktuella stämman. Stämman

börjar spela med den nya indelningen och START LCD knappen ändrar

till UNDO (= ”Gör ej”), vilket kan användas för att åter få kvantiseringen

ogjord om Du inte skulle vara nöjd med resultatet. Så snart någon annan

knapp trycks kan inte UNDO funktionen längre utnyttjas.

[Namnge Din Custom Style...........................................

När Din ackompanjemangsstil är komplett, använd PAGE knapparna

för att välja CUSTOM STYLE sida 3 och tryck STYLE NAME LCD

knappen för att ta fram NAME sidan.

OBS

Medan Custom Style inspelning sker

är inte MIXER visning tillgänglig.

76


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Skapa dina egna stilar

77

Använd > LCD knappen för att placera den underliggande markören

vid det tecken Du vill ändra (stilens namn kan vara upp till 12 tecken

långt). Använd dataratten och/eller [-] och [+] knapparna för att välja

från listan i textrutan det tecken Du vill ange. Tryck sedan CH.SET

LCD knappen för att lägga in tecknet på den aktuella markörpositionen.

Upprepa proceduren tills Ditt namn är komplett. BACK LCD knappen

kan användas för att backa ett steg för att radera ett tecken.

När namnet är komplett, tryck OK för att memorera namnet för Din

egen aktuella stil, eller CANCEL för att avbryta.

Lagra Din Custom Style...............................................

Tryck STORE LCD knappen vid sida 3 i CUSTOM STYLE visningen

för att lagra den aktuella Custom Style i Clavinovas minne.

➔ Clavinova visar ett meddelande som ber Dig bekräfta Ditt beslut

att lagra stilen.

➾Använd MEMORY No. ▼ och ▲ knapparna, dataratten eller [-]

och [+] knapparna för att välja det minnesnummer (1 till 4) till vilket

Du vill lagra Din stil. Tryck sedan OK för att lagra eller CANCEL

för att avbryta.

OBS

Den tempoinställning som gällde

när Custom Style lagras kommer att

bli programmerad för denna stil.

OBS

Om det valda minnesnumret redan

innehåller en stil kommer dess namn att

visas intill minnesnumret. Den existerande

stilen kommer att skrivas över när

den nya stilen lagras.

CVP-201

79


Skapa dina egna stilar

80 CVP-201

Lämna när Du är klar....................................................................................

Tryck [EXIT] knappen för att lämna CUSTOM STYLE visning

och återgå till normalvisning.

Övriga Custom Style funktioner

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Glöm inte att spara Din data!

Custom Style data ligger inte kvar i minnet när strömmen slås av,

så glöm inte att spara Din egna stil innan Du slår av strömmen (se sid 82).

Förutom de olika funktioner kring den grundläggande programmeringsproceduren

som beskrivits ovan, inkluderar CUSTOM STYLE

sidorna en rad andra funktioner som Du säkert kommer att finna mycket

användbara när Du skapar Dina egna ackompanjemangsstilar.

■ RECALL SECTION funktion .....................................................................

Denna funktion gör det möjligt att återkalla den senast lagrade

versionen av den aktuella sektion som valts (alla stämmor i sektionen

återkallas). Tryck helt enkelt RECALL SECTION LCD knappen i

CUSTOM STYLE sida 2. Om återkallningsoperationen inte kan

genomföras (om t ex taktarten ändrats), visas en ”Can´t recall!”

varning. Om detta händer, tryck OK för att gå tillbaka till föregående

visning.

■ STYLE CLEAR funktion.................................................................................

Tryck STYLE CLEAR LCD knappen i CUSTOM STYLE sida 3 för

att helt och hållet tömma aktuell Custom Style. ”Are you sure?”

bekräftelsen visas. Tryck YES för att tömma eller NO för att avbryta.

EXIT

78


79

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Skapa dina egna stilar

■ Volym och effekter...........................................................................................

Sidan 4 i CUSTOM STYLE visningen inkluderar flera funktioner

som gör att Du kan ställa volymen, reverb, typ av chorus och djup samt

panorering för varje stämma i varje Custom Style sektion.

ZVälj sektion och stämma.

Använd SECT. funktionen för att välja en sektion (eller välj ALL

för alla sektioner), och PART funktionen för att välja en stämma

(eller välj ALL för alla stämmor).

XVälj den parameter Du vill ställa in.

Den tredje LCD knappen väljer vilken parameter som skall ställas in

för den aktuella sektionen och stämman. Välj mellan VOLUME,

REVERB, CHORUS eller PAN.

CVälj typ av chorus.

Om Du väljer CHORUS i steg 2, visas TYPE funktion över fjärde

LCD knappen. Använd denna funktion för att välja den typ av chorus

Du vill lägga till den aktuella sektionen eller stämman.

Lista över Chorus typer

• CHORUS 1

• CHORUS 2

• CHORUS 3

• CELESTE 1

• CELESTE 2

• CELESTE 3

• FLANGER 1

• FLANGER 2

• OFF

CVP-201

81


Skapa dina egna stilar

82 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VStäll värdet eller djupet för den valda parametern.

VALUE (eller DEPTH) funktionen som visas över LCD knappen

längst till höger ställer mängden eller djupet för den parameter som

valdes i steg 2.

När VOLUME är valt blir SECTION inställningen fixerad vid ALL

och VALUE omfånget sträcker sig från -50 till +50 (detta värde är

relativt i förhållande till den fabriksprogrammerade volymen för stilen

som utgör källan). När REVERB eller CHORUS parameter är vald

kan DEPTH ställas inom ett omfång från 0 till 127. När PAN är valt

kan VALUE funktionen ställas inom ett omfång från L10 (helt till

vänster) via C (center) till R10 (helt till höger).

BUpprepa efter behov.

Upprepa de föregående stegen för att ställa övriga parametrar för

varje stämma och sektion i den egna stilen.

■ Spara stilar till disk. .......................................................................................

Sidan 5 i CUSTOM STYLE visningen ger Dig möjlighet att spara

Custom Styles till disk. Du kan spara Custom Styles individuellt eller i

en komplett uppsättning med upp till fyra stilar.

Efter att ha satt in en korrekt formaterad diskett (sid 111) i Clavinova’s

diskettstation, använd MEMORY No. ▼ och ▲ knapparna för att välja

ett minnesnummer för den Custom Style Du vill spara till disk, eller välj

ALL om Du vill spara en hel uppsättning med fyra Custom Styles. När

detta är gjort, tryck SAVE LCD knappen för att starta sparandet av datan

till disken. Vid denna punkt kommer SAVE visning fram.

Ange ett namn för Custom Style disk filen. Proceduren för att ange

ett filnamn är densamma som används för att ange ett namn för en

Custom Style (sid 140). Tryck SAVE när namnet angivits. Om en fil med

samma namn redan finns visas ett ”Same name! Overwrite?”

(= ”Samma namn! Skriv över?”) meddelande. Tryck OK för att skriva över

den existerande filen eller CANCEL för att avbryta.

OBS

• Den reverb-typ som används för

Custom Style bestäms av den stil

som valdes som grund för skapandet

av den egna Custom Style.

• Normalt blir det fabriksgjorda VALUE

och chorus TYPE valt som utgångsläge.

Om PART funktionen är ställt på

ALL visas fabriksvärdena för R1.

Om SECT. funktionen är ställt på ALL

visas fabriksvärdena för MAIN A.

• Ordet ”OTHERS” kan komma att visas

om chorus-typen är annan än de som

finns i listan. OTHERS inställning kan

inte väljas tillbaka och Du en gång

ändrat till annan chorus-typ.

80


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Skapa dina egna stilar

81

Dina Custom Styles måste lagras till det interna minnet innan de kan

sparas till disk Om en Custom Style inte lagrats och Du försöker spara

till disk kommer ”Store in memory before saving to disk”

(= ”Lagra i minne innan Du sparar till disk”) att visas. Om detta händer,

tryck OK för att gå tillbaka till sidan 5 i CUSTOM STYLE visningen.

Lagra Din Custom Style (se steg 12 på sid 79), och prova att spara igen.

■ Radera Style filer..............................................................................................

Style filer kan också raderas från en disk med hjälp av DELETE

funktionen på sidan 5 i CUSTOM STYLE visningen.

Efter att ha satt i en disk som innehåller Style filer i Clavinovas

diskettstation, tryck DELETE LCD knappen. Använd FILE ▲ och ▼

knapparna för att välja den Style fil Du vill radera från disken. Ett ”Are

you sure?” (”Är Du säker?”) meddelande visas. Tryck YES för att

radera filen eller NO för att avbryta.

■ Lämna Custom Style läget.....................................................................

Tryck [EXIT] knappen för att lämna Custom Style läget och återgå

till normalvisning.

OBS

Style filer kan laddas från disk med

hjälp av ALL LOAD och SINGLE LOAD

funktionerna, som beskrivs under

avsnittet ”Ladda stilar från diskett”

(sid 86).

CVP-201

83


Skapa dina egna stilar

84 CVP-201

Spela upp Dina Custom Styles

Så snart Du skapat Dina egna Custom Styles kan de väljas för uppspelning

genom att trycka [DISK/CUSTOM] knappen och Du kan

sedan använda STYLE ▲ och ▼ LCD knapparna, dataratten eller [-] och

[+] knapparna för att välja den Custom Style Du vill spela. Den valda stilen

kan spelas och användas med ackompanjemangsautomatiken på exakt

samma sätt som de fabriksgjorda stilarna (sid 51).

Meddelanden i Custom Style läge

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Följande meddelanden kan komma att visas när man skapar och

lagrar en stil i Custom Style läge.

■ Minnet fullt under inspelning ......................................

Detta meddelande kommer att visas om minnet blir fullt i samband

med inspelning eller editering.

Tryck OK för att komma tillbaka till CUSTOM STYLE visning, och

förenkla sedan stilen genom att tömma (= Clear) en stämma, etc.

■ Otillräckligt minne för att lagra ...................................

Detta meddelande visas om det inte finns tillräckligt med minne

för att genomföra lagringsoperationen.

I detta fall är det nödvändigt att antingen radera någon stil Du kan

undvara eller förenkla den Du just spelat in. Tryck CANCEL för att

komma tillbaka till CUSTOM STYLE visning där Du kan förenkla den

aktuella stilen (genom att tömma en stämma, el dyl), eller DELETE för

att radera en eller flera stilar.

Om Du väljer DELETE funktion, kommer ett ”Select style to

delete” (= ”Välj stil att radera”) meddelande att visas:

OBS

Eftersom endast en typ av Intro, Fill-in

och Ending sektion kan spelas in till varje

Custom Style, kan några variationer kring

dessa inte åstadkommas vid

uppspelningen.

OBS

Mängden minne som används för den

valda stilen visas också i textrutan intill

stilens namn (i ungefärligt antal kilobytes)

för att man skall kunna få en uppfattning

om vilken stil som kan raderas i relation

till den totala mängden av 100 KB

minneskapacitet.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Skapa dina egna stilar

Använd MEMORY No. ▼ och ▲ knapparna för att välja den stil

Du vill radera och tryck sedan OK för att radera eller CANCEL för att

avbryta.

Om Clavinova visar ett ”Can´t delete this style!” (= ”Kan

inte radera denna stil!”) meddelande, beror det på att Du försöker radera

den stil som Du valt som källa för Din Custom Style. Om detta händer,

tryck OK för att gå tillbaka till ”Select style to delete” visningen,

och välj sedan en annan stil för radering.

■ Lämna före lagring..........................................................................................

Om Du trycker [EXIT] knappen för att lämna Custom Style funktionen

innan Du lagrat stilen visar textrutan följande:

Välj ett Memory-nummer och tryck YES för att lagra och sedan

lämna, tryck NO för att lämna utan att lagra stilen eller tryck CANCEL

för att gå tillbaka till Custom Style läget.

■ Byte av stil före lagring..............................................................................

Om Du försöker byta till annan stil som källa innan Du lagrar den

aktuella stil Du spelat in, visar textrutan följande:

Välj ett Memory-nummer och tryck OK för att lagra stilen och välj

sedan en ny stil som källa, eller tryck CANCEL för att gå tillbaka till

Custom Style läget.

OBS

Om Du vill välja en annan stil som källa

utan att lagra den aktuella stilen, lämna

Custom Style läget utan att lagra stilen

(se ”Lämna före lagring” ovan) och gå

åter in i Custom Style läge.

CVP-201

85


86 CVP-201

Du kan ladda och spela stilfiler skapade i Style File Format,

antingen från Yamaha ”Style File” disketter som finns som extra

tillbehör, eller från disketter innehållande stilfiler Du själv skapat.

DISK

CUSTOM

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Om Yamaha Style File Format

Style File Format är Yamahas originalformat för automatiskt ackompanjemang,

vilket är resultatet av många års utvecklingsarbete och ständiga

förbättringar. Style File Format ger Dig ackompanjemangsmönster

av exceptionellt hög kvalitet och möjlighet till en lång rad olika typer av

ackord tack vare sitt unika konverteringssystem. Förutom de interna

stilarna finns det tillgång till separata kompdisketter med olika sofistikerade

stilar skapade med Style File Format, såväl som de stilar som

skapats och sparats till diskett i Custom Style läget.

Ladda stilar från diskett

ZSätt i en disk..........................................................................................................

Sätt i en Style File diskett i diskettstationen. [DISK IN USE] lampan

lyser för ett ögonblick medan Clavinova läser av och identifierar disketten.

När en Style File disk satts i, kommer STYLE FILE LOAD visningen

(se steg 2 nedan) att visas automatiskt.

Om en diskett redan är isatt men STYLE FILE LOAD visningen inte

är framme, tryck [DISK/CUSTOM] knappen för att kalla fram DISK/

CUSTOM STYLE visning och tryck LOAD SINGLE knappen.

DISK IN USE

Ladda stilar från diskett ○

För att ladda en uppsättning av fyra filer som skapats genom att ALL

valdes som minnesnummer när filerna sparades i Custom Style läge

(se sid 82), tryck ALL LOAD LCD knappen istället för LOAD SINGLE

knappen.

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

OBS

Stilfiler skapade för Clavinova-modeller

som funnits före CVP-201 kan ha något

annorlunda format. Om Du försöker

ladda sådana filer kan det hända att

datan inte spelas upp såsom förväntat.

(Detta gäller också användning av CVP-

201 stildata som spelas upp i tidigare

modeller.)

OBS

Om en disk som innehåller både Song

och Style filer laddas, kommer SONG

PLAY läge att bli valt automatiskt. Om

detta händer, tryck [SONG] eller [EXIT]

knappen för att återgå till normalvisning

och tryck sedan [DISK/CUSTOM]

knappen.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ladda stilar från diskett

XVälj en Style File................................................................................................

Välj önskad stil med hjälp av dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Du kan ”provlyssna” den valda stilen genom att trycka LISTEN

LCD knappen. (LISTEN funktionen blir inte tillgänglig vid ALL LOAD

visning). För att stoppa lyssningen, tryck LISTEN LCD knappen ännu

en gång, eller tryck [START/STOP] knappen.

CVälj ett minnesnummer och ladda stilen ................................

Använd MEMORY LCD knappen för att välja det minnesnummer

till vilket Du vill ladda stilen (1 till 4), och tryck sedan LOAD LCD

knappen för att ladda kompstilen.

Upprepa steg 2 och 3 för att ladda fler stilar enligt önskan.

Man behöver inte välja minnesnummer när ALL LOAD valts vid

steg 1. Tryck helt enkelt OK för att ladda eller CANCEL för att avbryta.

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ladda vald fil, visas

meddelandet ”Not enough memory! Delete an unneeded

style?”. I så fall måste Du radera en stil Du kan undvara, innan Du

laddar den nya stilen. Använd MEMORY No. ▼ och ▲ knapparna för

att välja numret för den stil Du vill radera och tryck sedan DELETE för

att radera eller CANCEL för att avbryta.

OBS

• Om ett tempo valts innan en stil

laddas, kommer detta tempo att gälla

för den laddade stilen.

• En del stilar är för stora för LISTEN

funktionen. I så fall visas ett ”Too much

data for LISTEN function! Please load

data” (= ”För mycket data för LISTEN

funktion! Var vänlig ladda data”) meddelande.

Ladda i så fall stilen direkt,

enligt steg 3.

• Auto Accompaniment blir automatiskt

tillkopplat när LOAD SINGLE knappen

trycks och stilen spelas upp automatiskt

med ackompanjemangsautomatiken

i C-dur när LISTEN LCD knappen

trycks. Du kan också byta ackord och

prova att spela på klaviaturen om Du

önskar.

OBS

• Om det valda minnesnumret redan

innehåller en stil, visas dess namn

ovanför MEMORY och LOAD funktionerna

i textrutan. Den existerande

stilen blir överskriven när en ny stil

laddas. (En förprogrammerad, tillfällig

stil (TEMP.STYLE) blir automatiskt

laddad till [DISK/CUSTOM] minnet

varje gång strömmen slås på.)

OBS

• ALL LOAD visningen ser ut så här:

När ALL LOAD genomförts blir all data

i de fyra minnena ersatt med ny data.

• Mängden minne som används för den

valda stilen visas intill stilen namn

(i ungefärligt antal kilobytes). Du kan

använda denna siffra för att kunna få

en uppfattning om hur mycket minne

(i relation till det totala 100 KB) som

blir tillgängligt när en specifik stil

raderas.

CVP-201

87


Ladda stilar från diskett

88 CVP-201

VTag ur disketten när Du är klar ..........................................................

När Du är klar med Style File disketten, tryck diskettstationens

utkastarknapp för att ta ur disketten och återgå till normal visning för

textrutan. Du kan återgå till normal visning utan att ta ur disketten

genom att trycka [EXIT] knappen.

Spela upp laddade Style Files

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Så snart Style File laddats kan de väljas för uppspelning genom att

trycka [DISK/CUSTOM] knappen och sedan använda STYLE ▲ och ▼

LCD knapparna, dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja den

stil Du vill spela. Den valda stilen kan sedan spelas och användas med

ackompanjemangsautomatiken på exakt samma sätt som de fabriksgjorda

stilarna (sid 51).

8BEAT

SWING/

JAZZ

16BEAT BALLAD DANCE

LATIN COUNTRY

STYLE

BALL-

ROOM

VARNING

[DISK IN USE] lampan lyser medan

stilen laddas. Försök ALDRIG ta ur

disketten när denna lampa lyser.

OBS

TRAD/

WALZ

DISK HARMONY

LISTEN, LOAD, [EXIT] och STYLE

knapparna fungerar inte medan Syle data

laddas (d v s medan [DISK IN USE]

lampan lyser).

ROCK/

MUSIC

R&B PIANIST

DATABASE

CUSTOM

OBS

Laddade stilar från disk ligger bara kvar i

minnet så länge strömmen är påslagen.


87

KAPIETL 6: Registreringar

Använd Registration

(registrera och återkalla panelinställningar)

Med Registration funktionen kan Du lagra kompletta panelinställningar

och åter kalla dem när helst Du önskar. Totalt 20 uppsättningar

(5 banker innehållande 4 minnesplatser vardera) kan registreras

i Clavinovas minne.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START /STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Lagra en panelinställning

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

Använd följande procedur för att lagra en panelinställning som

en registrering i Clavinovas minne.

ZGör önskade inställningar.......................................................................

På sidan 13 i den flerspråkiga Reference Booklet finns en lista över

de inställningar som memoreras med Registration funktionen.

XVälj en Registration Bank. .......................................................................

Använd [BANK +] och [BANK - ] knapparna för att välja önskad

bank.

1 2 3 4 BANK BANK

➔ Den valda banken anges i övre vänstra hörnet i normalvisningen.

Registration Bank

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST-

RATION

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

ONE TOUCH

SETTING

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

REGIST-

RATION

Registration Bank

• Omfång: A - E

• Standardinställning: A

ONE TOUCH

SETTING

CVP-201

89


Använd Registration

90 CVP-201

CRegistrera panelinställningen.............................................................

Medan [REGISTRATION] knappen hålles nertryckt, tryck den av

knapparna märkta [1] till [4] nedanför REGISTRATION/ONE TOUCH

SETTING, till vilken Du vill registrera panelinställningen.

➔ Medan [REGISTRATION] knappen hålles nertryckt, tryck den av

knapparna märkta [1] till [4] nedanför REGISTRATION/ONE

TOUCH SETTING, till vilken Du vill registrera panelinställningen.

Registration number

Återkalla en registrerad panelinställning

ZTryck [REGISTRATION] knappen....................................................

➔ [REGISTRATION] lampan tänds.

X Välj en bank. .................................................................

Använd [BANK +] och [BANK -] för att välja den bank som innehåller

den önskade registreringen.

➔ Vald bank visas i övre vänstra hörnet av textrutans normalvisning.

CVälj en registrering.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

REGIST-

RATION

REGIST-

RATION

REGIST-

RATION

ONE TOUCH

SETTING

ONE TOUCH

SETTING

ONE TOUCH

SETTING

Tryck en av knapparna märkta [1] till [4] nedanför REGISTRATION/

ONE TOUCH SETTING som motsvarar det registreringsminne Du vill

återkalla.

OBS

Registration Memory

• Omfång: 1 - 4 (för varje bank)

• Standardinställning: Ingen

OBS

• I utgångsläget när strömmen för

Clavinova slås på, är fabriksprogrammerade

inställningar lagrade

i alla registreringsminnena.

• Som standard blir inställningarna

i registreringsminnena sparade när

strömmen för Clavinova slås av

(se sid 152). Du kan också spara

individuella registreringar (eller

kompletta uppsättningar med 20

registreringar) till diskett och återkalla

vid senare tillfälle (se sid 139).

88


89

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Använd Registration

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

1 2 3 4 BANK BANK

➔ Numret för den återkallade registrering visas intill Bank namnet

i övre vänstra hörnet vid normalvisningen.

Symbolen för en penna kommer att visas till höger om registreringsnumret

i textrutan så snart som någon ändring görs med panelens

knappar eller med inställningarna. Symbolen för pennan visas för att

påminna Dig om att den aktuella panelinställningen skiljer sig från den

som lagrats i Registration funktionen.

Skydda panelinställningar

Du kan använda Registration Freeze funktionen för att skydda —

”frysa” — önskade panelinställningar från att ändras när en Registration

återkallas. Tack vare detta kan Du använda flera memorerade Registration

inställningar i samband med t ex Auto Accompaniment, utan att

ackompanjemanget eller dess volyminställningar förändras.

ZÖppna REGISTRATION [FREEZE] visningen. ....................

Tryck [DIRECT ACCESS], därefter [REGISTRATION].

DIRECT ACCESS

Pennsymbol


➔ REGISTRATION [FREEZE] visning kommer fram.

Freeze kategorier

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST-

RATION

3 4 BANK BANK

REGIST-

RATION

ONE TOUCH

SETTING

ONE TOUCH

SETTING

Kategorier som kommer att frysas är märkta med en asterisk (*)

i menylistan. Dessutom, ON inställningen (i ON/OFF funktionen över

den mittersta LCD knappen) är markerad när en kategori som frusits

är vald.

OBS

• Registrerade panelinställningar återkallas

inte om bara en Bank väljes.

Inställningarna återkallas enbart när

någon av de numrerade knapparna

([1] till [4]) trycks.

• Om LEFT PEDAL funktionen ställts på

REGISTRATION (sid 138) kan vänster

pedal användas för stegvis förflyttning

genom registreringsminnena (A1 till

E4) så att en helt ny panelinställning

kan erhållas varje gång pedalen trampas.

Andra inställningar för vänster

pedalens funktion kan emellertid i så

fall inte väljas.

OBS

Se sid 13 i den flerspråkiga Reference

Booklet för en lista över inställningar i

varje Freeze kategori.

CVP-201

91


Använd Registration

92 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XIndikera de kategorier som skall frysas...................................

Använd ▲ och ▼ knapparna, dataratten eller [-] och [+] knapparna

för att välja en kategori. Tryck sedan ON/OFF knappen för att markera

eller avmarkera den valda kategorin.

Upprepa detta steg för att markera eller avmarkera övriga kategorier

enligt önskan.

CKoppla till eller från Freeze funktionen....................................

Tryck FREEZE LCD knappen för att välja frysning eller ej för

de kategorier Du markerade i steg 2.

➔ FREEZE funktionen är markerad när de valda kategorierna är

frusna. När Freeze funktionen är OFF blir inte någon inställning

i någon kategori skyddad.

VLämna visningen. ..............................................................................................

För att lämna REGISTRATION [FREEZE] visning och återgå till

normalvisningen, tryck [EXIT].

OBS

Freeze kategorier

• Inställningar: ON, OFF

• Standardinställning: ON (ACMP SETTING)

OFF (övriga)

Backup för senaste inställning: ON

OBS

FREEZE

• Inställningar: ON (markerad),

OFF (omarkerad)

• Standardinställning: OFF

• Backup för senaste inställning: ON

90


91

KAPITEL 7: Song kontroll

Song uppspelning ○

I denna bruksanvisning faller inspelad data av Din egen musik och

musikdata från olika typer av diskettmaterial alla under begreppet ”song”.

Clavinova kan spela upp musik Du själv spelat in med hjälp av Song

inspelningsfunktionen (sid 110) och all annan färdiginspelad musik som

kan anskaffas på diskett. Du kan också spela med på klaviaturen tillsammans

med den uppspelade musiken. Dessutom, när Song datans mjukvara

inkluderar sångtext, visas denna i textrutan vid uppspelningen.

OBS

OBS

OBS

OBS

• Se ”Hantering av diskettstation och disketter” (sid 9) för information

kring hanteringen av disketter.

• Clavinova kan spela upp upptill 99 melodier inspelade på en diskett.

Varje melodi som överskrider detta antal blir inte tillgänglig för uppspelning.

• Uppspelning sänds normalt inte ut via MIDI. Med hjälp av Song Transmission

funktionen i FUNCTION [MIDI 4] visningen kan Du emellertid

ställa Clavinova för sändning av Song data (sid 150).

• Förutom musik Du själv spelat in kan CVP-201 spela upp disketter som

finns tillgängliga på marknaden som t ex Yamaha DOC mjukvara, XG

mjukvara och Disklavier PianoSoft såväl som GM mjukvara. Se kapitlet

”Spela andra typer av musikdata” på sid 104.

• Kontakta Din Yamaha-handlare beträffande information kring Song

data som är kompatibel med funktionen med visning av sångtexter

i Clavinova.

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Song uppspelning

ZAktivera Song Play läge. .......................................................................

Sätt varsamt i den medföljande ”Music Software Collection”

disketten, eller en diskett som innehåller musik Du själv spelat in,

i diskettstationen. Se till att sätta in disketten vänd med etikettsidan

uppåt och metalluckan i korrekt riktning, såsom visas på bilden och

skjut in den tills den klickar på plats. Song Play läget blir automatiskt

uppkallat när en Song inspelad disk sättes i diskettstationen.

Metallucka

DISK IN USE

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

Etikett

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

PAUSE REW FF

OBS

Song Play läget blir inte automatiskt

uppkallat om disketten sätts i när en av de

disk-relaterade FUNCTION visningarna

(sid 139) eller CUSTOM STYLE visning

(sid 74) är framme.

CVP-201

93


Song uppspelning

94 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

➔ DISK IN USE lampan lyser medan Clavinova läser av och

identifierar disketten. Så snart disketten identifierats erhålles

SONG PLAY [MAIN] visning (sida 1) i textrutan och [SONG]

lampan tänds.

Om en Song disk redan är isatt, men Song Play läge inte aktiverats,

tryck [SONG] knappen.

➔ [SONG] lampan tänds. Om SONG PLAY [MAIN] sidan inte redan

visas, tryck PAGE [] för att välja första sidan.

XVälj ett Song nummer..................................................................................

Välj önskad Song för uppspelning med hjälp av SONG knappen,

dataratten eller [-] och [+] knapparna.

➔ Textrutan visar valt Song nummer, aktuellt tempo och filsymbol

som anger vilken typ av fil som gäller.

Välj ”ALL” om Du vill ha alla melodierna på disketten uppspelade

i tur och ordning. Välj ”RANDOM” om Du vill ha alla melodierna

uppspelade i slumpvis ordning. Oavsett om Du väljer ”ALL” eller

”RANDOM” kommer melodierna att repeteras tills uppspelningen

stoppas.

Tempo

Vald Song:s

nummer/namn

Aktuellt ljud för klaviaturen

● Filsymboler

Det förekommer fyra olika symboler (nedan) som indikerar de olika filtyperna.

Symboler Typ av fil

XG/SMF format fil

DOC/ESEQ format fil

Yamaha Disklavier PianoSoft eller XG/ESEQ fil

Song data inspelad med CVP-201

Filsymbol

OBS

Alla Song nummer från 1 till 99 visas i

textrutan, d v s även Song nummer som

inte innehåller data. För de platser som

inte innehåller data visas inget namn.

OBS

• Vi hänvisar till avsnittet ”MIDI och

datakompatibilitet” (sid 172) för information

kring filformaten.

• Symboler visas inte för Song data

inspelad med andra CVP modeller än

CVP-109/107/105/103, CVP-98/94

eller CVP-94/92.

92


93

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song uppspelning

Använd PAGE [] knapparna för att kalla fram SONG

PLAY [LIST] visning (sida 3), för att få se en lista över samtliga melodititlar

som finns på disketten. Önskad melodi kan lätt väljas med hjälp av

dataratten eller [-] och [+] knapparna. Upp till åtta melodititlar kan visas

i textrutan samtidigt. Om det finns fler melodier på disketten visas efterföljande

titlar när Du bläddrar förbi den sista titel som visas i textrutan.

CStarta och stoppa uppspelning. ........................................................

Starta uppspelning av vald melodi genom att trycka panelens

[PLAY/STOP] knapp.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

➔ Uppspelning av vald melodi startar. Såvida inte ALL eller

RANDOM valts kommer vald Song att spelas igenom till slutet

och uppspelningen stoppar automatskt. Aktuellt taktnummer

och tempo visas i textrutan under uppspelningen.

Du kan också starta uppspelning av vald melodi genom att trycka

[START/STOP] knappen.

Tryck panelens [PLAY/STOP] knapp för att stoppa uppspelningen.

➔ Song uppspelningen stoppar.

Du kan också stoppa uppspelningen genom att trycka [START/STOP]

knappen.

För att lämna Song Play läget, tryck [SONG] eller [EXIT] knappen.

Lampan slocknar och textrutan återgår till föregående visning.

OBS

När ingenting visas vid platsen

för Song namn ...

Detta indikerar att det inte finns någon

Song data vid detta nummer.

OBS

Repeterad uppspelning från

specifik melodi

Om Du först väljer ALL vid SONG PLAY

[MAIN] visningen, och sedan väljer en

melodi från SONG PLAY [LIST] visningen

(sida 3), kommer alla melodier att

spelas upp repeterande med start från

vald melodi.

OBS

Repeterad uppspelning av en

enstaka melodi

Om Du väljer en melodi vid SONG PLAY

[MAIN] visningen eller i SONG PLAY

[LIST] visningen (sida 3) och därefter

väljer 1 SONG vid SONG PLAY [REPEAT]

visningen (sida 4), kommer enbart den

valda melodin att spelas upp och repeteras

tills man stoppar.

OBS

Val av ljud under uppspelning

Det ljud Du spelar från klaviaturen kan

ändras under Song uppspelning genom

att välja ljud på vanligt sätt (sid 29).

Ljuden för 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna

som spelas upp kan ändras vid

SONG PLAY [L&R VOICE] visningen

(sid 98).

OBS

Lägg märke till att musiken inte alltid

startar omedelbart efter att man tryckt

[PLAY/STOP].

OBS

Koppla bort klaviaturens Guide lampor

Guide lamporna över klaviaturen motsvarar

de tangenter som spelas i verklig

tid av 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna.

Lamporna kan kopplas bort vid SONG

PLAY [GUIDE MODE] visningen (sida 5).

(Se sid 109.)

OBS

Koppla bort visning av sångtexten

Sångtexten visas i textrutan när man

spelar upp mjukvara som innehåller data

för detta. Om Du inte vill att texten skall

visas, kan Du koppla bort denna funktion

i sida 5 i SONG PLAY [GUIDE MODE]

visningen.

OBS

Använd pedal för att starta/stoppa

uppspelning

Genom att välja START/STOP för Left

Pedal Function vid FUNCTION [PEDAL]

visningen (sida 3), kan vänster pedal

fungera på samma sätt som [START/

STOP] knappen. (Se sid 138.)

CVP-201

95


Song uppspelning

96 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Justera tempot

Tempot för uppspelningen kan fritt ändras enligt önskan. (Se sid 25.)

Förprogrammerat tempo för vald Song kan när som helst återkallas

genom att trycka båda TEMPO [-] och [+] knapparna samtidigt.

Normalt visas och anges tempot med siffror. Rör det sig emellertid

om musik i fritt tempo visas ”- - -” istället för tempo i textrutan och

textrutans taktnummer motsvarar inte musikens verkliga takt; siffran

fungerar enbart som referens för hur mycket som spelats upp. Ökning

eller minskning av tempot i förhållande till normaltempot indikeras av

en procentsiffra i textrutan när tempot ändras (från -99 till +99 som

maximum; omfånget varierar beroende på mjukvaran).

VTag ur disketten. ................................................................................................

När Du är klar med den aktuella disketten, tryck helt enkelt på

diskettstationens utkastarknapp för att ta ur den.

➔ LCD textrutan återgår till normalvisning.

DISK IN USE

TEMPO

METRONOME RESET

OBS

Det kan hända att BEAT lamporna inte

blinkar när man spelar upp mjukvara

i fritt tempo.

OBS

Med en del melodier kan det hända att

det taktnummer som visas i textrutan

inte överensstämmer med det som

anges i noterna.

VARNING

Tag aldrig ur disketten medan

DISK IN USE lampan lyser eller

medan en Song spelas upp.

OBS

Volymjustering för varje stämma

Volymen för varje stämma kan justeras

vid MIXER visningen.

OBS

Justering av volymnivån mellan Song

uppspelningen och klaviaturens ljud

Använd [ACMP/SONG VOLUME]

kontrollen (sid 23) för att balansera detta

volymförhållande.

OBS

När man spelar upp en Song som spelats

in med CVP-109/107/105/103, kan Auto

Accompaniment kopplas in genom att

trycka [ACMP ON] knappen.

94


95

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song uppspelning

Bortkoppling av stämmor

1/RIGHT (höger hand), 2/LEFT (vänster hand) och ORCH

(ackompanjemanget) knapparna vid SONG PLAY [MAIN] visningen

kan användas för att koppla till och från motsvarande stämmor. De är

markerade när stämmorna är tillkopplade. Du kan t ex koppla bort

höger- och/eller vänsterhands stämmorna och istället spela dem själv

på klaviaturen.

I detta exempel är 1/RIGHT bortkopplad

Vilket spår varje knapp skall representera kan ändras i textrutans

sida 6 vid SONG PLAY [PART] visningen (sid 98).

■ Koppla individuella ackompanjemangsstämmor

till eller från

Normalt kopplar ORCH (ackompanjemanget) LCD knappen till

eller från alla orkestersstämmorna gemensamt (spår 3 - 16), eller andra

stämmor än 1/RIGHT och 2/LEFT, i en tryckning. Du kan emellertid

via SONG PLAY [TRACK PLAY] visningen (sida 2) koppla dessa

stämmor till eller från individuellt.

ZVälj SONG PLAY [TRACK PLAY] sidan.

Använd PAGE [] knapparna för att välja SONG PLAY

[TRACK PLAY] visning (sida 2).

➔ Spår som innehåller data visas ovanför TRACK < och > knapparna.

Spår som är tillgängliga för uppspelning indikeras av en

siffra inom en fyrkant. Spår som inte innehåller data visas ej.

OBS

• Stämmor kan kopplas till och från

under uppspelning.

• Stämmor som inte innehåller data kan

inte kopplas in. Detta gäller när det inte

finns någon data för spåret (sid 98),

eller när spåret som avsatts för 2/LEFT

stämman är ställt på “TRK — (OFF)”.

OBS

I samband med Yamaha Disklavier

PianoSoft filer, DOC filer och XG/ESEQ

filer visas ingen indikation för stämmor

som inte innehåller data.

OBS

När en Standard MIDI fil spelas upp

visas alla spårens nummer oavsett om

de innehåller data eller ej (med undantag

för Songs inspelade med CVP-109/107/

105/103 och CVP-98/96/94/92).

CVP-201

97


Song uppspelning

98 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

XVälj önskade spår för uppspelning (PLAY/OFF, SOLO).

Välj spår med hjälp av TRACK < och >, dataratten eller [-] och [+]

knapparna.

➔ Valt spår indikeras med ett underliggande streck.

Välj uppspelning eller bortkoppling av det valda spåret genom att

trycka LCD knappen längst till höger och välj PLAY (uppspelning)

eller OFF (bortkopplat).

När ett spår är tystat försvinner den kringliggande fyrkanten och

endast siffran är kvar. Ljudet som används för det aktuella spår som

valts anges ovanför PLAY/OFF.

Välj ett spår och tryck för att markera SOLO LCD knappen för att på

så sätt enbart höra det valda spåret. Tryck SOLO LCD knappen ännu

en gång för att koppla bort solofunktionen.

Fördelning av spår till 1/RIGHT och 2/LEFT samt ljudval

■ Fördela spår till 1/RIGHT och 2/LEFT........................................

Vid SONG PLAY [MAIN] visningen kan specifika spår fördelas till

1/RIGHT och 2/LEFT så att Du sedan enkelt kan koppla till eller från

uppspelning av dessa spår. TRK - - (FRÅN) kan väljas för 2/LEFT.

Samma spår kan inte fördelas till båda stämmorna.

Välj SONG PLAY [L&R VOICE] visning (sida 6) med hjälp av

PAGE [] knapparna.

➾Tryck 1/RIGHT eller 2/LEFT knappen för att markera motsvarande

stämma i textrutan och använd sedan dataratten eller

[-] och [+] knapparna för att välja spår.

Du kan också välja spår genom att trycka 1/RIGHT eller 2/LEFT

knappen.

OBS

1/RIGHT

• Inställningar: 1 - 16

• Standardinställning: Beror på typ av fil.

2/LEFT

• Inställningar: 1 - 16, - - (från)

• Standardinställning: Beror på typ av fil.

OBS

Spårfördelningen för DOC filer och

Yamaha Disklavier PianoSoft filer är

fixerad och kan därför inte ändras.

OBS

Spår kan endast fördelas när uppspelningen

är stoppad vid melodins början.

96


97

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song uppspelning

■ Val av ljud för 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna.

Uppspelningsljuden för 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna kan väljas

vid SONG PLAY [L&R VOICE] visningen.

Tryck L&R VOICE ▼ eller ▲ för att markera motsvarande sektion

i textrutan och välj sedan ljuden för 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna

med hjälp av dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också välja ljud med hjälp av L&R VOICE ▼ eller ▲.

Total volymkontroll vid Song uppspelning

[ACMP/SONG VOLUME] kontrollen kan användas för att justera

den totala volymen vid uppspelning av Song.

När Du aktiverar Song Play läge kommer Song volymnivån att automatisk

ställas på den nivå den senast var inställd på i Song Play läge,

oberoende av skjutkontrollens position. När skjutkontrollen därefter

justeras kommer volymen att ställas på motsvarande nivå.

MASTER

VOLUME

VOLUME

MAX

MIN

ACMP/SONG

VOLUME

MAX

MIN

OBS

Uppspelningsljudet kan bara ändras när

uppspelningen är stoppad vid melodins

början.

OBS

Om Auto Accompaniment är tillkopplat

under uppspelning av en egen Song som

spelats in med CVP-109/107/105/103,

kommer [ACMP/SONG VOLUME]

kontrollen att påverka nivån för Auto

Accompaniment istället för Song

uppspelningen.

CVP-201

99


Song uppspelning

100 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Justering av spårens inställningar

För att justera uppspelningsvolym, ljud och panoreringsinställningar

såväl som reverb, chorus och effektdjup för individuella spår, tryck

[MIXER] knappen medan Du är i Song Play läge för att kalla fram

MIXER visning.

Du kan använda MIXER visningen för att ställa de parametrar som anges

nedan. Se de angivna sidorna för beskrivning kring varje parameter.

Parametrar tillgängliga i MIXER visning

● När spår 1 - 16 är valt:

• VOLUME (Se sid 32.)

• VOICE (Se sid 29.)

• PAN (Se sid 32.)

• REVERB DEPTH (Se sid 43.)

• CHORUS DEPTH (Se sid 45.)

• EFFECT DEPTH (Se sid 48.)

FUNCTION

MIXER

● När TOTAL är valt:

• TEMPO (Se sid 25.)

• Overall REVERB DEPTH (Se sid 42.)

• REVERB TYPE (Se sid 42.)

• CHORUS TYPE (Se sid 44.)

• EFFECT TYPE (Se sid 47.)

Ändra inställningar i MIXER visningen

Z Välj det spår som skall ändras....................................

Välj önskat spår genom att trycka TRACK < eller >. Väljer man

TOTAL sker övergripande ändringar för aktuell Song istället för inställningar

för individuella spår.

Tryck LCD knappen längst till höger för att välja PLAY (uppspelning),

OFF eller SOLO för det valda spåret. Välj SOLO om Du vill spela

enbart det valda spåret.

OBS

Program Change nummer (PRG#),

Bank LSB (BKL) och Bank MSB (BKM)

parametrar som används för att välja ljud

via MIDI visas när VOICE är valt.

OBS

Beroende på typ av fil kan det förekomma

parametrar som inte kan ändras.

För sådana parametrar visas en ”Fixed”

indikation.

98


99

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song uppspelning

XVälj den parameter som skall ändras. .......................................

Tryck SELECT ▼ eller ▲ för att välja önskad parameter.

Aktuellt värde för

det valda spåret

Vald parameter

som skall ändras

Valt spår är

markerat

CÄndra värde eller inställning. ..............................................................

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra värdet

eller inställningen. Du kan göra ändringar medan uppspelningen är igång

och på så sätt omedelbart höra resultatet av Dina ändringar.

Repeteringsfunktioner

Clavinova har praktiska repeteringsfunktioner som kan användas

för hela melodier eller önskade fraser i en melodi. Funktionen är mycket

användbar om Du vill öva svåra passager upprepade gånger.

Välj önskad repeteringsfunktion bland de fyra olika Repeat Mode som

finns tillgängliga i SONG PLAY [REPEAT] visningen (sida 4).

Fyra Repeat lägen

• OFF (Repeat funktionen är bortkopplad)

• PHRASE (frasrepetering)

• 1 SONG (en melodi)

• AB mode (AB repetering)

OBS

Beroende på typ av fil kan det hända att

ljudändringar bara blir möjliga för spår 1

och 2.

OBS

• Väljer Du TOTAL och ändrar REVERB

DEPTH värdet, kommer detta att påverka

även ljudet för det Du spelar på

klaviaturen.

• Ljuden för spår som avser inspelad

data för Auto Accompaniment, rytm

och harmony kan också ändras.

• Volume omfång: 0 - 127.

• Om en annan Song väljes, kommer

alla inställningar att återgå till

standardläge för denna (eller till

de inställningar som användes vid

inspelningen).

• Om Auto Accompaniment kopplas in

under uppspelning av en egen

inspelad Song som spelats in på

CVP-109/107/105/103, kommer

MIXER visningen att fungera som

volymkontroller för stämmorna i Auto

Accompaniment (sid 65) istället för

stämmorna i Song Track.

OBS

• ALL eller RANDOM uppspelningsläget

(i SONG PLAY [MAIN] visningen)

kommer att kopplas bort när något av

Repeat lägena väljes.

• Tidigare valt Repeat läge blir bortkopplat

när en ny Song väljes.

CVP-201

101


Song uppspelning

102 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ Frasrepetering .....................................................................................................

När Du spelar upp Yamaha mjukvara som inkluderar speciella frasmarkeringar,

som t ex DOC filer, kan Du välja ett specifikt frasnummer

(enligt indikationerna i de medföljande noterna) för att upprepat öva den

valda frasen. (Frasrepetering kan användas med de fyra melodier som

finns i det medföljande Music Software Collection häftet.)

Om Du väljer PHRASE med hjälp av REPEAT MODE ▼ eller ▲

knapparna, visas en PHRASE ruta i vilken Du kan välja önskat frasnummer

(vars siffror finns inom fyrkantig ruta i noterna). Tryck PHRASE

▼ eller ▲ för att markera motsvarande funktion i textrutan och välj

sedan frasnummer med hjälp av dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också välja frasnummer genom att trycka PHRASE ▼ eller ▲.

Så snart uppspelningen startas kommer den valda frasen att repeteras

tills man stoppar.

■ Repetering av en melodi...........................................................................

När 1 SONG valts med hjälp av REPEAT MODE ▼ eller ▲ knappen,

kommer aktuell melodi att repeteras tills man stoppar.

■ AB Repeat.................................................................................................................

Med denna funktion kan Du själv specificera en fras (mellan punkt A

och punkt B) i en melodi och få en repeterad uppspelning av denna för att

kunna öva.

När AB MODE valts med REPEAT MODE ▼ eller ▲ knapparna,

visas A ➔ och B i textrutan som nu kan användas för att specifiera

punkterna A och B.

OBS

• Stämmor kan kopplas till och från

även under framförandet.

• Guide funktionen kan användas

tillsammans med frasrepetering.

• När frasrepetering startas spelas en

inräkning automatiskt före frasen.

För melodier i fritt tempo förekommer

emellertid ingen inräkning.

OBS

Inräkning spelas inte.

OBS

• Specificerade A och B punkter raderas

när nytt Song nummer eller annan

Repeat funktion väljes.

• En inräkning spelas automatiskt före

den specificerade A - B uppspelningens

start. För melodier i fritt tempo

spelas emellertid ingen inräkning.

• För att få A punkten omedelbart från

styckets början, tryck A ( innan uppspelningen

startas. I detta fall erhålles

ingen inräkning.

• Specificeras endast A punkt resulterar

detta i repeterad uppspelning mellan

punkten A och melodins slut.

• B punkt kan inte väljas om inte A

punkt valts.

100


101

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song uppspelning

Medan melodin spelas upp, tryck A ➔ knappen en gång vid den

takt i musiken som Du vill att repeteringen skall starta ifrån.

➾När musiken sedan kommer till det ställe Du vill repeteringen

skall avslutas vid, trycker Du B knappen Repeterad uppspelning

av den valda frasen (från punkt A till punkt B) startar automatiskt.

De programmerad A och B punkterna ligger kvar i minnet tills en

annan Song eller annan repeteringsfunktion väljes. Samma repeterande

fras kan spelas upp upprepade gånger med hjälp av [PLAY/STOP]

knappen.

Så snart de båda A och B punkterna specificerats, kan Du radera A

och B punkterna genom att trycka A ➔ knappen, eller enbart B punkten

genom att trycka B knappen. Du kan sedan specificera andra A och B

punkter inom melodin.

Övriga uppspelningskontroller

SONG

SONG CONTROL

PLAY/

STOP

PAUSE REW FF

■ Pause .............................................................................................................................

Tryck [PAUSE] knappen för att stoppa tillfälligt i uppspelningen.

Tryck [PAUSE] knappen ännu en gång, eller [PLAY/STOP] knappen

för att fortsätta uppspelningen från samma punkt.

■ Snabbspolning bakåt och framåt....................................................

Använd [REW] och [FF] knapparna för att göra snabba förflyttningar

bakåt respektive framåt till önskad uppspelningspunkt i en Song.

• När uppspelningen är stoppad eller i pausläge kan [REW] och [FF]

knapparna användas för att stegvis gå bakåt respektive framåt en takt

i taget. Någon av knapparna kan hållas nertryckt för kontinuerlig

förflyttning i önskad riktning.

• Under uppspelning kan Du med [REW] och [FF] knapparna snabbt

förflytta Dig i önskad rikning så länge knappen hålles nertryckt.

I samband med [REW] operationen återges inget ljud.

REC

OBS

Användning av [REW] knappen kan

orsaka ljud-, tempo- och/eller volymändringar.

CVP-201

103


Song uppspelning

104 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spela upp andra typer av musikdata

■ Beträffande kompatibel mjukvara ..................................................

CVP-201 kan spela upp följande typer av mjukvara:

• Sequence format: SMF (format 0 och 1), ESEQ

• Ljudallokeringsformat: GM System Level 1, XG, DOC

Se avsnittet ”MIDI och Data kompatibilitet” (sid 172) för information

kring olika ljudallokerings- och sequencer-format.

Den interna tongeneratorn i CVP-201 anpassar sig automatiskt till

Song data i Yamaha XG format (inklusive GM System Level 1) eller

Yamaha DOC ljudallokering (sid 172), beroende på uppspelningsdatan.

(Den valda ljudallokeringen för panelen ändras emellertid inte.)

■ Song data inspelad på andra instrument...............................

Song data som spelats in på andra Clavinova-modeller (CVP-50/70/

55/65/75/83S/85A/87A/59S/69A/69/79A/89/92/94/96/98/600/109/107/

105) kommer normalt att spelas upp med korrekta ljud men ljudbalansen

kan bli något annorlunda. Data inspelad med Auto Accompaniment

funktionen i CVP-50/70 kan emellertid inte spelas upp korrekt.

Även Song data som spelats in med Yamaha Disklavier kan spelas upp.

OBS

Lyric funktionen (sid 109) kan inte

användas med Song data inspelad

i SMF format 1.

OBS

Oavsett typ av mjukvara är det enbart

följande typer av disketter som kan

användas: 3,5" 2DD 720 Kb och 3,5"

2HD 1,44 Mb.

102


103

Guide kontroll ○

Clavinova har en speciell Guide funktion som kan användas när

Du vill öva tillsammans med all den musik som finns tillgänglig på

diskett. Textrutan har en ”pianorulle” och över tangenterna finns

lampor som visar vilka toner Du skall spela, och när Du skall spela

dem. Du kan t o m öva helt i Din egen takt eftersom Clavinova gör

paus i ackompanjemanget och väntar på Dig tills Du hittar rätta

tangenter. (Du kan prova Guide funktionen genom att trycka en

av GUIDE CONTROL knapparna medan ”4. GUIDE DEMO”

demomelodin i Demo läget spelas upp.)

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

Guidemetoder och Pianorulle

Klaviaturens Guidelampor

Clavinova har tre olika Guide metoder som kan väljas beroende på

Dina spelkunskaper eller tycke och smak. Nybörjare kan t ex börja med

Easy Play och därefter gå till Next Note och sedan Sound Repeat.

GUIDE CONTROL

EASY PLAY NEXT NOTE

SOUND

REPEAT

■ Öva indelning: Easy Play.........................................................................

Eftersom avsikten med Easy Play är att öva indelningen i musiken,

kan Du spela var som helst på klaviaturen. Melodin kommer att spelas

upp smidigt och jämnt så länge Du spelar med rätt indelning. (Ackompanjemanget

spelas upp i normalt tempo.)

■ Öva tonerna: Next Note .............................................................................

Next Note metoden visar Dig, med hjälp av Pianorullen och

Guidelamporna över klaviaturen, vilka toner som skall spelas.

Eftersom Clavinova väntar med ackompanjemanget tills Du finner

rätt toner, kan Du öva i Din egen takt.

Guidelamporna visar också indelningen genom att ändra från att

lysa fast till att börja blinka.

EXIT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

GUIDE CONTROL

EASY PLAY NEXT NOTE

SOUND

REPEAT

OBS

”FOLLOW LIGHTS” och ”CueTIME”

mjukvara skall användas med Next Note

metoden, då Easy Play och Sound

Repeat metoderna kanske inte fungerar

korrekt med sådan mjukvara.

OBS

Om Guidelamporna inte blinkar ...

• Det kan förekomma melodier där

Guidelamporna inte blinkar, p gr av

ett speciellt Guide- system. Om så är

fallet kan Du emellertid välja Next Note

metoden och få lamporna att blinka om

Du så önskar. Se ”Övriga Guiderelaterade

funktioner” på sid 108.

• Guidelamporna och pianorullen kan

vara transponerad en eller två oktaver

upp eller ner för vissa Song:er. Guidelamporna

och pianorullen kommer inte

att indikera toner som ligger utanför

klaviaturens 88 tangenters omfång.

CVP-201

105


Guide kontroll

106 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ Öva fras för fras med Sound Repeat...........................................

Med Sound Repeat metoden spelar Clavinova upp en kort fras.

Lyssna till frasen och öva.

Så snart Du spelar frasen korrekt kommer Clavinova att spela

nästa fras.

● Pianorullen

För att visa pianorullen i textrutan, tryck någon GUIDE CONTROL

knapp och sedan [PLAY/STOP] för att starta uppspelningen. Staplar

av olika längd, relativ mot tonernas längd, rullar uppifrån och ner i textrutan.

Tonen skall spelas när stapeln når textrutans nederkant. För att

spela tonerna med korrekt längd skall tangenten hållas nere så länge

stapeln syns i textrutan.

Använd Guide funktion

ZTag fram den melodi Du vill öva. .....................................................

Kontrollera att disketten är korrekt isatt i diskettstationen innan Du

väljer Guide funktion.

➾Välj melodi och vid SONG PLAY [MAIN] visningen (sida 1)

kopplar Du bort den stämma Du vill öva.

OBS

Antal repeteringar

Vid SONG PLAY [GUIDE MODE]

visningen (sida 5) kan Du välja hur

många gånger frasen skall repeteras.

(Se sid 109.)

OBS

Guidelamporna kan kopplas till eller från

enligt önskan i SONG PLAY [GUIDE

MODE] visningen (sida 5). (Se sid 109.)

OBS

Pianorulle till/från

Vid SONG PLAY [GUIDE MODE]

visningen (sida 5) kan pianorullen

kopplas till eller från. (Se sid 109.)

OBS

Innan Du övar

Innan Du startar övningen, spela upp

hela musikstycket utan att koppla bort

den stämma Du tänker öva och lyssna

noga. På detta sätt kommer Du att få

en klar uppfattning om hur melodin skall

spelas, och därigenom kommer Din

övning att bli smidigare och lättare.

OBS

Auto Part Cancel

Om Du kopplar in Guide funktionen

utan att koppla bort den stämma som

skall övas, kommer visningen att gälla

1/RIGHT stämman (eller 2/LEFT om

data saknas för 1/RIGHT). Kopplar Du

emellertid bort stämman innan Guide

aktiveras, kommer denna inställning

att gälla tills man byter Song.

104


105

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Guide kontroll

XVälj Guide metod. .............................................................................................

Tryck en av GUIDE CONTROL knapparna: [EASY PLAY],

[NEXT NOTE] eller [SOUND REPEAT].

GUIDE CONTROL

EASY PLAY NEXT NOTE

SOUND

REPEAT

➔ Lampan för motsvarande knapp lyser.

CÖva stämman. ......................................................................................................

Tryck [PLAY/STOP] knappen för att starta uppspelningen.

➔ Pianorullen visas. Öva tillsammans med ackompanjemanget.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

VStoppa övningen. .............................................................................................

Guide funktionen stoppar automatiskt när melodin når sitt slut.

Du kan också stoppa uppspelningen genom att trycka [PLAY/STOP]

knappen.

För att stänga av Guide funktionen, tryck motsvarande knapp —

[EASY PLAY], [NEXT NOTE] eller [SOUND REPEAT] — så att

lampan slocknar.

OBS

Koppla bort Guidelamporna över

klaviaturen

Klaviaturens Guidelampor kan kopplas till

eller från i SONG PLAY [GUIDE MODE]

visningen. (Se sid 109.)

OBS

Om GUIDE CONTROL knapparn inte

kan kopplas till ...

GUIDE CONTROL knapparna kan

endast användas i Song Play läge eller

när ”4. GUIDE DEMO” melodin valts

i Demo läge. Endast ett Guide läge

kan väljas åt gången.

OBS

Pianorulle till/från

Visningen av pianorullen kan kopplas till

och från vid SONG PLAY [GUIDE

MODE] visningen (sida 5). (Se sid 109.)

OBS

Melodin kommer att spelas upp korrekt

oavsett vilka tangenter Du slår ner i

EASY PLAY läge.

OBS

Guide metod kan skiftas under uppspelningen.

Detta gäller emellertid inte

för Songs som får indikationen SPECIAL

i GUIDE MODE rutan vid SONG PLAY

[GUIDE MODE] visningen (sida 5).

OBS

[PAUSE] knappen kan inte användas

i samband med Next Note eller Sound

Repeat metoden.

OBS

• Klaviaturens Guidelampor lyser

motsvarande de toner som spelas

i 1/RIGHT och 2/LEFT stämmorna

medan uppspelningen sker, även om

inte någon Guide metod valts —

förutsatt att LAMP inte kopplats bort

vid SONG PLAY [GUIDE MODE]

visningen. Om ena eller andra

stämman är frånkopplad, motsvarar

Guidelamporna bara den stämma

som är från.

• Under uppspelning kan man såväl

välja stämma för Guide funktionen,

koppla till och från lamporna, som

koppla till och från själva Guide

funktionen.

CVP-201

107


Guide kontroll

108 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Övriga Guide-relaterade funktioner

Vid SONG PLAY [GUIDE MODE] visningen (sida 5) kan man välja

en rad olika inställningar relaterade till Guide funktionen.

■ GUIDE MODE.........................................................................................................

Vanligtvis visas NORMAL i rutan under GUIDE MODE funktionen

i SONG PLAY [GUIDE MODE] visningen. Genom att trycka GUIDE

MODE ändras indikeringen till ENSEMBLE; stämman som kopplats

bort vid SONG PLAY [MAIN] visning (sida 1) kan sedan spelas på

vanligt sätt medan den andra stämman (som inte kopplats bort) kan

spelas med Easy Play funktionen.

När Next Note valts och SPECIAL indikeras under GUIDE MODE

är en speciell Guide metod aktiverad för den valda melodin. För att

återgå till normalt Next Note läge, tryck GUIDE MODE knappen så att

indikationen ändras till NORMAL.

OBS

• Uppspelningstempo kan fritt väljas

med hjälp av TEMPO [-] och [+]

knapparna så snart en Song valts.

• Guide funktionen kanske inte

fungerar korrekt med mjukvara

som inte producerats för individuell

vänster- och högerhands uppspelning.

• Eftersom Guide fraserna som används

i Song Repeat läge automatiskt

bestäms av Clavinova, kanske de inte

perfekt motsvarar de verkliga musikaliska

fraserna. Fraserna kan också bli

kortare när Guide funktionen används

för både vänster- och högerhands

stämmorna.

OBS

De inställningar som väljes för Guide

funktionen kommer också att fungera

med ”4. GUIDE DEMO” melodin

i Demo läget.

OBS

• ENSEMBLE läget fungrar bara med

melodier som har data för både

[1/RIGHT] och [2/LEFT] stämmorna.

• ENSEMBLE kan inte användas när

Next Note eller Sound Repeat valts.

• GUIDE MODE inställningar kan bara

ändras när uppspelningen är stoppad

i början av en Song.

OBS

• SPECIAL indikering visas automatiskt

beroende på typ av Song som spelas

upp. SPECIAL indikeringen kommer

inte att visas även om GUIDE MODE

knappen trycks om den Song som

spelas upp inte omfattas av detta

speciella förhållande.

• När Easy Play eller Sound Repeat

metod används, kommer respektive

metod att förbli aktiv även om

SPECIAL indikering visas.

OBS

GUIDE läge

• Inställningar: NORMAL, ENSEMBLE,

(SPECIAL)

• Standardinställning: NORMAL eller

SPECIAL (beror på Song)

106


107

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Guide kontroll

■ Välj antal Sound Repeat.........................................................................

För att välja antalet gånger en fras skall repeteras i Sound Repeat

läge, tryck SOUND REPEAT knappen. När AUTO valts kommer

endast toner som inte spelats korrekt att repeteras. Guide funktionen

går automatiskt vidare till nästa fras så snart den föregående spelats

korrekt.

■ Visning av sångtext TILL/FRÅN.....................................................

För att koppla bort visning av sångtext, tryck LYRICS knappen

så att funktionen ställs på OFF.

■ Pianorulle TILL/FRÅN ...............................................................................

Visning av pianorullen kan kopplas till eller från genom att trycka

PIANO ROLL knappen. När AUTO valts kommer pianorullen att visas

när någon av GUIDE CONTROL knapparna kopplas till. När funktionen

står i ON visas pianorullen alltid under uppspelning; när den står

i OFF visas inte pianorullen.

■ Klaviaturens Guidelampor TILL/FRÅN...................................

För att koppla bort klaviaturens Guidelampor, tryck LAMP knappen

så att funktionen ställs i OFF.

OBS

SOUND REPEAT

• Inställningar: AUTO, 2 - 10

• Standardinställning: AUTO

OBS

SOUND REPEAT inställning kan enbart

ändras när uppspelningen är stoppad

i början av melodin.

OBS

LYRICS

• Inställningar: ON, OFF

• Standardinställning: ON

OBS

• Lyric funktionen kan inte användas med

Song data inspelad i SMF format 1.

• Om en Song inte innehåller data för

sångtext kommer LYRIC funktionen att

visa en rad streck (- - -). LYRIC funktionen

kan inte väljas när sådan Song data

spelas upp.

OBS

PIANO ROLL

• Inställningar: AUTO, ON, OFF

• Standardinställning: AUTO

OBS

När en Song innehåller sångtextdata,

kommer Lyric funktionen att få prioritet över

Piano Roll funktionen. Pianorullen kommer

att visas om Du kopplar bort visning av

sångtext enligt beskrvningen ovan.

CVP-201

109


110 CVP-201

Song inspelning

Clavinova är utrustad med en omfattande inspelningsfunktion

som gör att Du kan spela in Dina framföranden på floppy disketter.

Tre olika inspelningsmetoder finns tillgängliga: Quick inspelning

(sid 112), som är extremt snabb och enkel att använda; Track

inspelning (sid 115), som används för att spela in flera separata

stämmor; och Chord Sequence (sid 121), som används för att

spela in ackord med Auto Accompaniment steg för steg.

OBS

• Den musik Du skapar genom inspelning kallas för Song. Upp till cirka

60 Songs kan spelas in på en enda diskett, beroende på mängden av

datainnehåll för varje Song.

• Innan Du kan spela in måste Du emellertid ”formatera” en ny diskett

som skall användas med Clavinova. (Se sid 111.)

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSIC

MASTER ACMP/SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIANIST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING/

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATIN COUNTRY ROOM WALZ

DISK HARMONY

FUNCTION MIXER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FILL

FADE

ACMP ON

INTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDING IN/OUT

TAP SYNCHRO START/STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MIN

MIN

ANCEL

● Strukturen för en Song

En Song kan bestå av flera olika stämmor, var och en fördelade till

olika spår, såsom visas i exemplet nedan.

Inspelningsspår i en Song

Spår Stämma

1 Piano (höger hand)

2 Piano (vänster hand)

3 Bas

4 Stråkar

: :

9 Rytm

10 Rytm

: :

16 Orgel

(Upp till maximalt 16 spår)

Olika typer av bekräftelser, varningar och felmeddelanden kan

uppträda i textrutan under operationen. Vi hänvisar till avsnittet

”Meddelanden” (sid 165) för information kring de olika meddelandena.

EXIT

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIANO E. PIANO GUITAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLIT EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTING

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

PAUSE REW FF

OBS

• Se ”Hantering av diskettstation och

disketter” (sid 9) för information kring

floppy disketter.

• Song:er som spelas in med CVP-

201 sparas som SMF (format 0) filer.

Song:er som spelas in med [XG]

kategorins ljud blir XG-kompatibla.

Se sid 172 för information kring

XG/SMF format 0.

108


109

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Förbered inspelning: Disk formatering

Innan Du kan spela in på den medföljande tomma disketten, måste

Du formatera den. Tomma disketter som kan köpas ute i handeln måste

också formateras innan de kan användas. Du kan använda Format

funktionen i FUNCTION [DISK 5] visningen (sid 146) om Du på nytt

vill formaterar en diskett som redan använts för inspelning.

ZSätt i en disk.......................................................................................................

Sätt varsamt i den medföljande tomma disketten i diskettstationen

vänd uppåt, såsom visas på bilden, och se till att den ”klickar” på plats.

➔ Några sekunder efter att disketten satts i diskettstationen

visas ett ”Start disk format?” (= ”Starta disk formatering?”)

meddelande i textrutan. Tryck OK knappen för att starta

formateringen. Tryck CANCEL för att avbryta operationen.

Metallucka

DISK IN USE

Diskettens etikettsida

XGenomför formateringsoperationen. .......................................

Ett ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) meddelande visas

i LCD textrutan; tryck YES för att genomföra operationen eller NO

för att avbryta den.

Formateringsförloppet indikeras av en grafisk stapel i textrutan.

Textrutan återgår automatiskt till föregående visning när formateringen

är genomförd och avslutad.

OBS

Song inspelning

Textrutan visar samma meddelande om

man sätter i en tom oformaterad disk eller

en disk som formaterats på annat sätt.

OBS

Format typer

2DD disketter formateras till 720 KB medan

2HD disketter formateras till 1,44 MB.

CVP-201

111


Song inspelning

112 CVP-201

Quick inspelning

ZSätt i en formaterad disk...........................................................................

Se till att diskettens skyddstapp står i ”skrivbart” läge. Sätt sedan i

den vänd uppåt med metalluckan framåt tills den klickar på plats.

Metallucka

DISK IN USE

Etikettsida

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

➔ DISK IN USE lampan lyser medan Clavinova läser och identifierar

disketten.

➾Om Song Play läget inte automatiskt kallas fram, tryck [SONG]

knappen.

➔ Lampan lyser och SONG PLAY [MAIN] sidan visas. Om SONG

PLAY [MAIN] sidan inte visas, använd PAGE [] knapparna

för att välja sida 1.

XVälj ett Song nummer för inspelning. .........................................

Välj SONG funktionen och använd sedan SONG knappen, dataratten

eller [-] och [+] knapparna för att välja önskat Song nummer för inspelningen.

➾Välj en Song mellan 1 och 60.

Skrivskyddstappen

stängd (skrivbar)

Det valda numret kommer att bli minnesplatsen för den Song som

spelas in. Om ett Song namn visas vid sidan av Song numret, innehåller

den valda platsen redan data. Försäkra Dig om att det inte innehåller data

Du vill bevara, innan Du går vidare till nästa steg! Om Du spelar in vid

en Song som redan innehåller data, kommer dess existerande data att

ersättas av den nya datan.

OBS

Om textrutan visar funktioner för diskrelaterade

FUNCTION operationer

(sid 139) eller CUSTOM STYLE (sid 74)

visning, blir inte Song Play läget automatiskt

uppkallat även om en diskett

sättes i.

OBS

När Style File disk används

Om data från Style File disk skall användas

samtidigt, ladda först önskad

data från Style File disketten (sid 86)

och sätt sedan i inspelningsdisketten.

OBS

Om Du väljer ett Song nummer mellan 61

och 99, kommer Du inte att kunna välja

inspelningsläge vid steg 3. Clavinova

klarar uppspelning för upp till 99 Song:er

på en enda diskett, men kan bara spela

in för Song nummer upp till 60.

110


111

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song inspelning

CVälj inspelningsläge..........................................................................................

Tryck [REC] knappen.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

➔ [REC] lampan lyser och QUICK RECORD visning

(inspelningsläge sida 1) kommer fram.

Använd PAGE [] knapparna för att välja QUICK

RECORD visning om [REC] lampan lyser, men sida 1 inte visas.

Så snart Du gått i inspelningsläge kan Du när som helst trycka [REC]

eller [EXIT] knappen före steg 6 för att avbryta inspelningen utan att

spara någon data.

VVälj stämma för inspelningen...........................................................

I Quick inspelning kan tre stämmor spelas in: höger hands stämma

(1/RIGHT), vänster hands stämma (2/LEFT) och Auto Accompaniment

med rytmdel (ACMP&RHY). Tryck motsvarande knapp — 1/RIGHT,

2/LEFT eller ACMP&RHY — för att ställa stämman i REC (inspelning

möjlig) eller OFF (inspelning/uppspelning bortkopplad). PLAY

(uppspelning) läge kan bara väljas för stämmor som redan innehåller

data.

ACMP&RHY stämman kan automatiskt ställas i REC läge genom

att trycka panelens [ACMP ON] knapp. Om Du vill spela in enbart

trumrytmen, låt ACMP&RHY stå i REC och tryck sedan [ACMP ON]

knappen så att dess lampa slocknar.

När en stämma ställs i REC (inspelning möjlig), är inspelningen

i klar-läge och kommer att påbörjas så snart Du börjar spela på klaviaturen.

OBS

• Song nummer för inspelningen kan ändras

vid QUICK RECORD visningen.

• Om Auto Accompaniment är tillkopplat när

man går i inspelningsläge ändrar ACMP&RHY

spåret automatiskt till REC visning.

OBS

Song:er inspelade på andra instrument

• Det kan hända att Clavinova visar ett

”Convert to CVP song?” (= ”Konvertera till

CVP song?”) meddelande (sid 166) om Du

försöker spela in data till en Song som

skapats på ett annat instrument. Tryck YES

för att konvertera Song:en före inspelning.

• När en Song konverterats såsom beskrivits

här, kan det hända att det inte går att spela in

data till andra spår än 1 och 2.

OBS

1/RIGHT och 2/LEFT kan inte båda ställas för

inspelning samtidigt.

OBS

Inspelning av Harmony stämmorna

Clavinova kommer att spela in harmonitoner

när Du spelar in med Harmony funktionen

(sid 69) tillkopplad. Om den valda Harmony

typen är ställd på Dual, Trio, Block, 4 Part,

Country, Octave eller 1+5 kommer harmonitonerna

att spelas in på det valda spåret.

När någon annan Harmony typ valts kommer

harmonitonerna att spelas in på spår 6 till 8.

OBS

Inspelning i Dual/Split läge

• Om Du spelar in 1/RIGHT stämman i Dual

läge blir datan inspelad till spår 1 och 3.

• Om Du spelar in 1/RIGHT stämman i Split

läge blir datan inspelad till spår 1 och 5.

• Om Du spelar in 2/LEFT stämman i Dual läge

blir datan inspelad till spår 2 och 4.

• Om Du spelar in 2/LEFT stämman i Split läge

blir datan inspelad till spår 2 och 5.

• När inspelningsstämma ändras blir

[HARMONY] och [SPLIT] automatiskt

bortkopplade.

OBS

Inspelning med Auto Accompaniment

• När man spelar in med Auto Accompaniment

blir rytmen inspelad till spår 9 till 10, basen till

spår 11 och ackordsstämmorna till spår 12-16.

• Med Chord Sequence funktionen (sid 121) kan

Du spela in Auto Accompaniment utan att

behöva spela ackorden i tempo.

OBS

• När någon stämma är ställd i REC, kommer

återstående minneskapacietet för disketten

(i kilobytes) att visas till höger om Tempo

värdet i textrutan. En tom 2DD eller 2HD disk

skall ha cirka 690 KB (ca 69.000 toner)

respektive 1400 KB (ca 140.000 toner).

• När ACMP&RHY stämman är ställd i REC

kommer metronomen att ljuda för att ge

vägledning för tempot innan inspelningen

startas.

CVP-201

113


Song inspelning

114 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BVälj önskade ljud, ackompanjemangsstil, etc..................

Välj ljud och ackompanjemangsstil och ställ tempo på vanligt sätt,

och gör alla andra inställningar som kan behövas. (Om Du vill prova

valda ljud, stil, tempo, etc, se till att göra detta innan Du går till Song

Record läge vid steg 3, eftersom inspelningen kommer att starta så snart

Du börjar spela på klaviaturen eller trycker [START/STOP] knappen.)

NStarta inspelningen. ......................................................................................

Börja spela på klaviaturen eller tryck [PLAY/STOP] knappen.

För att spela in Auto Accompaniment stämmorna, starta Auto Accompaniment

på vanligt sätt (sid 58) och lägg ackorden enligt aktuellt

ackompanjemangsläge (sid 60 och 61).

OBS

När Style File disk används

Om data från Style File disk skall användas

samtidigt, ladda först önskad data från Style

File disketten (sid 86) och sätt sedan i inspelningsdisketten.

OBS

Funktionerna i Auto Accompaniment — INTRO,

AUTO FILL, ENDING och FADE IN/OUT —

kan också spelas in. Tryck INTRO knappen

innan inspelningen startas, tryck AUTO FILL

knapparna medan inspelningen pågår, tryck

ENDING knappen i slutet av inspelningen och

tryck FADE IN/OUT knappen i början eller

slutet av inspelningen. När ENDING knappen

eller FADE IN/OUT knappen trycks i slutet av

inspelningen, stoppas inspelningen automatiskt

efter att avslutningsmönstret spelats eller

uttoningen fullföljts.

OBS

Spela in tillsammans med Metronome

1. Efter att ha valt ljud, tryck [METRONOME]

knappen och välj önskad Beat parameter i

METRONOME visningen. ➔ Metronomen

börjar ljuda.

2. Inspelningen börjar så snart Du börjar

spela på klaviaturen. Ljudet från metronomen

spelas inte in.

När en diskett inte satts i ...

• Om en melodi är tillräckligt kort kan den

spelas in i det interna minnet. Maximalt

cirka 2500 toner (26 KB) kan spelas in.

Denna mängd kan emellertid blir mindre

om också andra funktioner utnyttjas

samtidigt. Det som spelas in internt

kommer att raderas när strömmen bryts

eller annan Song laddas. Se ”Inspelning

utan diskett” (sid 133) för mer information.

OBS

Justera volym under inspelning

Du kan använda [ACMP/SONG VOLUME]

skjutkontrollen och MIXER visningen för att

justera volymen för Auto Accompaniment

stämman under inspelningen. Justera

klaviaturstämmans volym med KBD VOL

funktionen i textrutan.

OBS

Om Du kopplar till Harmony funktionen

eller Split läget under inspelningen ...

• Du kan spela in harmonitoner eller klaviaturens

vänsterhandsomfång medan Du

spelar in 1/RIGHT stämman.

• När 2/LEFT stämman spelas in kommer

Clavinova inte att spela in harmonitoner för

Harmony typer som spelas in till spår 6 till 8

(se marginalen på sid 113) eller vänsterhandsomfånget

på klaviaturen.

OBS

Klaviaturens Guidelampor lyser inte upp

under inspelning.

112


113

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song inspelning

MStoppa inspelningen. ................................................................................

Tryck [PLAY/STOP] knappen.

➔ Inspelningen stoppas. När den inspelade datan skrivits till

disketten, slocknar [REC] lampan och textrutan visar SONG

PLAY visning.

Du kan också stoppa inspelningen genom att trycka [REC]

knappen. Om man trycker [START/STOP] knappen kommer enbart

inspelningen för Auto Accompaniment och rytmen att stoppas.

Du kan då fortsätta inspelningen för Ditt klaviaturframförande utan

Auto Accompaniment eller rytm. Tryck [PLAY/STOP] knappen

för att verkligen stoppa inspelningen.

Om Du stoppar ackompanjemangsstilen genom att trycka

[ENDING] eller [FADE IN/OUT] knappen kommer Clavinova att

stoppa inspelningen även för klaviaturen.

knapparna.

Spår som kan spelas upp indikeras av en siffra inom en fyrkant, och

spår som kan spelas in anges i en markerad fyrkant. Spår som inte

innehåller data visas inte.

VARNING

Det kan hända att Clavinova fortsätter att

skriva data till disketten för ett kort ögonblick

efter att inspelningen stoppats.

Tryck INTE ut disketten så länge DISK IN

USE lampan lyser eller blinkar.

OBS

• När en Song spelats in ges den automatiskt

ett tillfälligt namn; SONG***

(*** är numret). Du kan ändra namnet

enligt önskan. (Se sid 127.)

• [ACMP ON] och/eller [HARMONY]

lampan(-orna) slocknar automatiskt när

inspelning av dessa stämmor avslutats.

• När inspelningen avslutas ställs [ACMP/

SONG VOLUME] kontrollen automatiskt

till standardvärde (MAX) oavsett skjutkontrollens

aktuella position.

OBS

• När stilbyten spelas in i en Song kan det

hända att uppspelningen ”hackar” något

vid den punkt där stilen byttes, beroende

på vilken stil som utnyttjas.

• Uppspelning av Song som inspelats

med såväl Dual-läge (sid 33) som Full

Keyboard ackompanjemangsläge

sid 57) kan också komma att återges

något ”hackande”.

CVP-201

115


Song inspelning

116 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CVälj önskat spår för inspelning..........................................................

Tryck TRACK < eller >, använd dataratten eller [-] och [+]

knapparna för att välja spår.

➔ Det valda spåret indikeras av en understruken markering.

Använd LCD knappen längst till höger för att ställa spåret i REC

(inspelningsbart) eller OFF (inspelning/uppspelning bortkopplad).

När ett spår ställs i REC blir synkrostartläget inkopplat. Clavinova

startar inspelningen när Du börjar spela på klaviaturen.

PLAY kan bara väljas för spår som innehåller data. Bortkopplade

spår indikeras av att fyrkanten kring siffran är borta.

Vid inspelning av stämmor som spelas på klaviaturen kan tre spår

samtidigt ställas för inspelning.

Om Du har för avsikt att spela in med Dual eller Split funktion,

måste två spår göras inspelningsbara.

Om Du har för avsikt att spela in med såväl Dual som Split funktion

samtidigt, måste tre spår göras inspelningsbara.

Om Auto Accompaniment och/eller Harmony kopplas till blir inspelningsspåren

automatiskt fixerade enligt nedan.

* Om Auto Accompaniment kopplas in blir spår 9 till 16 automatiskt

inspelningsbara för Auto Accompaniment data. Om Harmony funktionen

kopplas in och en Harmony typ (sid 70) annan än Duet, Trio,

Block, 4 Part, Country, Octave eller 1+5 valts blir spår 6

till 8 automatiskt inspelningsbara för Harmony data.

När RHYTHM knappen trycks blir spår 9 och 10 automatiskt valda

för rytmdata. Ställ spår 9 och 10 på REC, PLAY eller OFF med hjälp av

LCD knappen längst till höger.

OBS

• Spår 10 (och 9 i en del fall) kan

endast användas för att spela

ackompanjemangsstilens rytmljud

och inte för det som framföres på

klaviaturen. Dessutom, stämmor

spelade på klaviaturen skall spelas in

på andra spår än de som används för

Harmony eller Auto Accompaniment.

• När RHYTHM spår (9 och 10) eller

Auto Accompaniment spåren (9 till 16)

är ställda i REC, kommer metronomen

att ljuda för att ge vägledning för

tempot.

• Om Auto Accompaniment och/eller

Harmony redan är inkopplade när

Track Record sidan väljes, blir de

motsvarande spåren automatiskt

inspelningsbara.

114


115

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song inspelning

VGör alla önskade inställningar........................................................

Efter att ha valt de spår som skall spelas in, gör alla önskade

inställningar för framförandet: ljud, ackompanjemangsstil, tempo,

reverb, etc.

BStarta inspelningen. ...................................................................................

Börja spela på klaviaturen eller tryck [PLAY/STOP] knappen.

För att spela in Auto Accompaniment stämmorna, starta Auto

Accompaniment på vanligt sätt (sid 58) och lägg ackorden enligt

aktuellt ackompanjemangsläge (sid 60 och 61).

Aktuellt taktnummer visas i textrutan efterhand som Du spelar in.

Förutom de toner Du spelar, blir parametrar i listan nedan inspelade.

(Parametrar som spelas in kan variera med hänsyn till spelstil och

inställningar.)

Parametrar som spelas in för varje spår

• Toner

• Voice

• Klaviaturvolym

• Pan

• Höger (dämpar) pedal

• Vänster pedal (sid 138)

• Mitten (sostenuto) pedal

• Reverb djup

• Chorus djup

• Effect djup

• Volym för klaviaturens stämmor (grund, andra, vänster)

• Fade-in/out (omvandlas till volymdata)

• Temperering (sid 155)

Övriga parametrar som spelas in

Ackompanjemangsdata som spelas in men inte angivits ovan

inkluderar:

• Ackompanjemangsstämmornas volym (volyminställningar

inkluderarde i Style-data plus mixer nivåer inställda vid

inspelningen).

OBS

Om Du vill göra om inspelningen för en

stämma (om Du t ex upptäcker att Du

spelat något fel), kan Du lätt göra detta

med hjälp av Punch-in/out inspelningsfunktionen

(sid 118).

OBS

Säkerhetskopiera Dina data

Så snart Du spelat in någon data bör Du

kopiera denna data till ett annat Song

nummer som ”backup” (se sid 142 för information

kring Song Copy). På så sätt kan

Du försäkra Dig mot förlust av viktig data

eller om Du av misstag raderar data

i samband med inspelning.

Parametrar som spelas in för hela Song:en

• Tempo

• Reverb typ

• Totalt reverb djup

• Chorus typ

• Effect typ*

• Ackompanjemangsstil

• Sektion (Intro, Main A till D, Fill-in, Ending)

*Det sist inspelade spårets effekt får prioritet.

CVP-201

117


Song inspelning

118 CVP-201

NStoppa inspelningen. ................................................................................

Tryck [PLAY/STOP] knappen.

➔ Inspelningen stoppas. [REC] lampan slocknar när den inspelade

datan skrivits till disketten, och textrutan visar SONG PLAY

visning.

Om Du trycker [START/STOP] knappen kommer enbart inspelningen

för Auto Accompaniment och rytmen att stoppas. Du kan då fortsätta

inspelningen för Ditt klaviaturframförande utan Auto Accompaniment

eller rytm. Tryck [PLAY/STOP] knappen för att verkligen stoppa inspelningen.

Om Du stoppar ackompanjemangsstilen genom att trycka [ENDING]

eller [FADE IN/OUT] knappen kommer Clavinova att stoppa inspelningen

även för klaviaturen.

Lägg till nya spår

Du kan lägga till ytterligare spår i Din Song genom att välja nya spår

för inspelning och andra ljud för dessa enligt beskrivningen ovan. Du

kan spela in medan Du samtidigt spelar upp och lyssnar till tidigare

inspelade spår och genom att upprepa procduren sammanställa Ditt

kompletta musikaliska arrangemang.

Punch-in/out inspelning

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Med Punch-in/out inspelningsfunktionen kan Du välja ut en specifik

fras i en stämma och göra om inspelningen för denna. Punch-in/out gör

det möjligt att starta inspelningen från en fritt vald ”punch-in” punkt

inom ett tidigare inspelat spår och stoppa inspelningen vid en fritt vald

”punch-out” punkt. Allt inspelat material före punch-in punkten och efter

punch-out punkten förblir oförändrat.

ZSpela upp Song...................................................................................................

Starta uppspelningen av Song för att lokalisera den punkt Du vill göra

Punch-in (nyinspelning) från.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

OBS

När inspelningen avslutas ställs [ACMP/

SONG VOLUME] kontrollen automatiskt

till standardvärde (MAX) oavsett skjutkontrollens

aktuella position.

OBS

Om Du spelar in på ett redan inspelat

spår, kommer det tidigare materialet att

raderas och ersättas av det nyinspelade.

OBS

Punch-in/out inspelning kan inte användas

på spår som spelats in med

Auto Accompaniment, rytm eller för

spår 6 till 8 när dessa har använts för

Harmony stämmor (se marginalen

på sid 113).

116


117

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Song inspelning

XGör Pause för Punch-in punkten. ................................................

Tryck [PAUSE] knappen för att stoppa uppspelningen strax innan

den punkt från vilken Du vill starta inspelning. Lämna en takt eller mer

före punch-in punkten så att Du hinner få in den rätta känslan innan

den verkliga inspelningen skall starta.

PAUSE REW FF

CKoppla in Punch-in/out funktionen. ..........................................

Tryck [REC] knappen.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

➔ PUNCH IN/OUT visning kommer fram.

VVälj ett spår..........................................................................................................

Tryck TRACK < eller >, använd dataratten eller [-] och [+]

knapparna för att välja spår.

➔ Det valda spåret indikeras av en understruken markering.

Använd LCD knappen längst till höger för att ställa spåret i REC

(inspelningsbart) eller OFF (inspelning/uppspelning bortkopplad).

PLAY kan bara väljas för spår som innehåller data. Bortkopplade spår

indikeras av att fyrkanten kring siffran är borta.

OBS

Automatisk inställning för Punch-in/out

Om inte något annat spår väljes blir det sist

inspelade spåret automatiskt valt för Punchin/out.

OBS

Om Du väljer ett spår som använts för

inspelning av en Auto Accompaniment eller

rytm stämma, eller ett spår (6, 7 eller 8)

som innehåller en Harmony stämma

(se marginalen på sid 113), går det inte att

ställa detta spår i REC.

CVP-201

119


Song inspelning

120 CVP-201

BVälj Punch-in sätt..............................................................................................

Välj med hjälp av den fjärde LCD knappen på vilket sätt Punch-in

skall startas. Två olika sätt finns tillgängliga, enligt beskrivningen nedan.

1ST KEY

PEDAL

Inspelningen startar i och med den första tangent som spelas,

efter att Punch-in uppspelningen startats enligt steg 7 (nedan).

Inspelningen startar i och med att vänster pedal trampas, efter

att Punch-in uppspelningen startats enligt steg 7 (nedan).

NVälj Punch-out sätt..........................................................................................

Välj med hjälp av LCD knappen i mitten på vilket sätt Punch-out

skall ske. Två olika sätt finns tillgängliga, enligt beskrivningen nedan.

REPLACE

PCH.OUT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

När inspelningen stoppas kommer all data efter denna punkt

att raderas.

När inspelningen stoppas kommer all data efter denna punkt

att förbli intakt.

MStarta uppspelning och inspelning...............................................

Tryck [PLAY/STOP] eller [PAUSE] knappen för att starta uppspelning

från den aktuella position vid vilken pausen gjorts.

Har Du valt 1ST KEY läget börjar Du helt enkelt spela vid den punkt

Du vill starta inspelningen.

Har Du valt PEDAL läget trampar Du pedalen vid den punkt Du vill

börja spela in.


119

Chord Sequence

Med Chord Sequence funktionen kan Du spela in data för Auto

Accompaniment med olika ackord, steg för steg. På detta sätt

kan Du spela in hela ackompanjemanget utan att behöva följa

melodin i takt med rytmen eller i ett speciellt tempo.

ZFörbered instrumentet för inspelning. ...................................

Precis som Du gjorde i steg 1 till 3 i Quick inspelning, sätt i en

formaterad diskett, välj ett Song nummer och tryck sedan [REC]

knappen för att komma i inspelningsläge.

SONG CONTROL

PLAY/

SONG STOP REC

➾Välj RECORD EDIT visning (sida 3 i Record läge) med hjälp av

PAGE [] knapparna.

XKoppla in Chord Sequence funktionen.................................

Tryck CHORD SEQ. knappen i RECORD EDIT visningen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Du kan inte använda Music Database

(sid 67) eller Registration funktionen

(sid 89) vid inspelning med

Chord Sequence funktionen.

OBS

Om Chord Sequence inte kan

kopplas in ...

Chord Sequence funktionen kan inte

aktiveras om någon diskett inte satts i

diskettstationen.

CVP-201

121


Chord Sequence

122 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

➔ CHORD SEQUENCE visning kommer fram, Auto Accompaniment

blir tillkopplat och ackompanjemangsläget Fingered 1 blir valt.

CFlytta markören till startpunkten. ....................................................

Textrutan visar takter i form av horisontella linjer, indelade i

1/8-delar.

För att flytta den triangelformade markören, längs med linjen som

symboliserar takten, till den punkt där Du vill lägga in ett ackord eller

göra ett stilbyte, tryck en av CURSOR < eller > knapparna för att

markera funktionen och använd sedan dataratten eller [-] och [+]

knapparna.

Du kan också flytta den triangelformade markören genom att trycka

CURSOR < och > knapparna.

OBS

Byta Auto Accompaniment läge

Auto Accompaniment kan inte kopplas

från medan Chord Sequence funktionen

är aktiverad. Du kan emellertid välja

annat ackompanjemangsläge (med

undantag för Full Keyboard) i ACCOM-

PANIMENT MODE visningen genom att

trycka [DIRECT ACCESS] knappen följt

av [ACMP ON] knappen. Split-punkten

kan också ändras i denna visning.

OBS

• Chord Sequence data kommer automatiskt

att ersätta all tidigare data i

Auto Accompaniment och rytm spår

som spelats in med Quick eller Track

inspelning.

• Upp till 999 takter kan spelas in med

Chord Sequence funktionen.

• Upplösningen för ackord som läggs in

blir automatiskt anpassad enligt den

valda stilen. För 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8,

9/8 och 12/8 taktart kan ett ackord

läggas in för varje 1/8-dels not eller

1/8-dels triol. För andra taktarter kan

ett ackord per takt läggas in.

OBS

Ange ackompanjemangsstil och

sektionsbyte

Ett byte av stil eller sektion (sid 123)

kan göras i början av varje takt. (Intro

mönstret kan bara användas för början

av en Song.) Auto Fill data kan emellertid

läggas in var helst Du önskar.

OBS

Justering av volymen för Auto

Accompaniment

Du kan också programmera in volymändringar

för Auto Accompaniment.

Använder man detta med lite finess,

hjälper det Dig att skapa professionella

och dynamiska variationer i ackompanjemanget

till Din Song. För att göra detta,

tag fram kontrollerna för ackompanjemangets

stämmor via MIXER visningen;

symbolen för volymföreteelse ( ) visas

i rutan i textrutans högra del. För att

verkligen spela in volymdatan enligt den

aktuella positionen, tryck SET knappen

vid CHORD SEQUENCE visningen.

(Ett initialt volymläge blir automatiskt

inlagt vid början av en Song.)

120


121

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Chord Sequence

VAnge och lägg in ackord och/eller stilbyten....................

Lägg in ett ackord, antingen genom att spela det på klaviaturen

inom vänsterhands omfånget (nedanför splitpunkten) enligt det valda

ackompanjemangsläget, eller markera ROOT eller TYPE i LCD textrutan

och använd dataratten eller [-] och [+] knapparna.

Du kan också välja ackord genom att trycka ROOT eller TYPE

knapparna.

➔ Ackordets namn visas intill klaviatursymbolen i rutan till höger

i textrutan.

➾För att ange ett stilbyte (stil, variation och tempo), gör helt enkelt

önskat val på vanligt sätt.

➾Så snart ackord och/eller stil valts, tryck SET knappen.

➔ En svart markering visas på taktlinjen vilket indikerar att

datan blivit programmerad till den aktuella markörpositionen.

Markören flyttar sig automatiskt till nästa position.

Inlagda data för den inspelade stilen kommer att visas i textrutan:

taktart, stilens namn och variation visas överst till vänster och ackordsnamn

och tempo i rutan till höger.

Fortsätt att lägga in ackord och stilbyten på detta sätt tills Din

sekvens är komplett. Du kan alltid kontrollera inlagda data under

programmeringsoperationen genom att spela upp sekvensen med

hjälp av [PLAY/STOP] knappen.

De data som spelas in med Chord Sequence funktionen anges

nedan.

Data som spelas in med Chord Sequence funktionen

• Ackompanjemangsstil

• Dess variationer (MAIN A/B/C/D, Intro, Ending, Auto-fill, Fade-in/out, Break)

• Ackordsnamn

• Tempo

• Volymen för Auto Accompaniments olika stämmor (MIXER inställningar)

• Rhythm till/från

• ACMP/SONG volym (enbart som initial inställning)

OBS

Namnet för ackordet visas också också

i ROOT och TYPE sektionerna i textrutan

när ackord anges via klaviaturen.

OBS

Fade-out kan inte anges under Fade-in.

OBS

Lägg in enbart rytm

Du kan också spela in enbart rytmen till Din

Song. För att göra detta, spela in ett ”tomt”

ackord i önskad takt genom lämna TYPE

parametern inställd på ”- - -”.

OBS

Ange ett break

• Ett totalt ”break” kan skapas genom att

ställa såväl TYPE på ”- - -” som rytmljudet

på ”OFF” (se ”RHYTHM ON/OFF”

nedan).

• Det ”Break Fill” mönster som initieras

via vänster pedal (sid 138) kan inte

anges i samband med Chord Sequence

funktionen.

• Clavinova kommer normalt att spela ett

fill-in mönster när man växlar mellan

variationerna (MAIN A till MAIN D).

För att få Clavinova att byta variation

i början av en takt utan att spela fill-in

mönstret, tryck knappen för önskad

variation två gånger innan SET trycks.

OBS

• Taktnumret anges till vänster om den

grafiska taktlinjen i textrutan.

• Se ”Övriga Chord Sequence funktioner”

nedan, för andra användbara editeringsfunktioner.

• Samma ackord kan inte spelas in två

gånger i följd. Om det ackord som anges

vid ROOT och TYPE funktionerna är

detsamma som senast spelats in

kommer Clavinova inte att spela in

något ackord när SET knappen trycks.

CVP-201

123


Chord Sequence

124 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BStoppa inspelningen. ....................................................................................

När all inspelning är klar, välj sida 2 i CHORD SEQUENCE visningen,

och tryck sedan END MARK och SET för att lägga in ett slutstreck

som markerar att stycket är slut. Slutstrecket visas i rutan till

höger i LCD textrutan.

Slutligen, tryck [REC] knappen och ett ”Save recorded data?”

(= ”Spara inspelad data?”) meddelande visas. Tryck YES för att spara

inspelad data och därigenom lämnas också Chord Sequence funktionen.

Textrutan återgår till SONG PLAY visning. För att lämna utan att spara,

tryck NO. För att fortsätta editera sekvensen utan att ännu spara data,

tryck CANCEL.

Övriga Chord Sequence funktioner

Övriga Chord Sequence funktioner på sida 2 i CHORD SEQUENCE

visningen innehåller en rad funktioner som kan göra hanteringen kring

ackordsprogrammeringen mera effektiv.

■ ALL DELETE .................................................................

För att radera all sequencer data, tryck ALL DELETE knappen.

En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES för att genomföra raderingen, eller NO för att avbryta.

■ DELETE .........................................................................

För att radera data vid aktuell markörposition, tryck DELETE.

En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES för att genomföra raderingen, eller NO för att avbryta.

OBS

• Chord Sequence data finns nu i

spår 9 till 16 och kan spelas upp på

normalt sätt. Lägg till nya spår enligt

önskan genom att använda normal

procedur för att välja spår och spela in.

Du kan också spela över stämmor i

Auto Accompaniment och ersätta dem

med nytt material, allt enligt standardprocedur.

• Song inspelad via Chord Sequence

funktionen kan senare ändras genom

att åter gå i Chord Sequence läge och

gör önskade ändringar. Lägg dock

märke till att all data över Auto Accompaniment

stämmor (gjorda med normal

spårinspelning) kommer att bytas ut

mot fabriksprogrammerad ackompanjemangsdata.

(T ex, om Du spelat in

Din egen basgång, kommer denna att

raderas och ersättas med originalbasgången

om Du korrigerar data

vid Chord Sequence visningen.)

122


■ END MARK ....................................................................

För att lägga in ett slutstreck vid aktuell markörposition, tryck END

MARK följt av SET knappen. Ett slutstreck markerar att en Song är slut

och skall alltid läggas in för att avsluta på ett korrekt sätt. (Slutstreck är

dock onödigt när avslutningen sker med Ending mönster eller Fade-out.)

Markören kan inte flyttas förbi ett slutstreck. Ett slutstreck kan emellertid

raderas med DELETE knappen, precis som vilken annan data somhelst.

■ RHYTHM ON/OFF..........................................................

För att koppla till eller från rytmljudet, tryck RHYTHM ON/OFF

knappen följt av SET knappen. Rytmen kommer inte att återges efter den

plats vid vilken en ”Rhythm Off” företeelse angivits; rytmen kommer att

återigen ljuda vid den plats en ”Rhythm On” företeelse anges.

Slutstreck

Om slutstreck inte angetts kommer Song:en

att sluta en takt efter sist inlagd data.

Om Ending eller Fade-out lagts in kommer

Song:en att sluta i och med sista takten

i Ending eller Fade-out.

CVP-201

123 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Chord Sequence

OBS

OBS

Läget för Rhythm on/off visas med en

symbol i rutan till höger i LCD textrutan.

125


126 CVP-201

Övriga Record Edit funktioner ○

Inspelningsläget innehåller också en rad praktiska editeringsfunktioner

för att om möjligt ge Dig ännu större kontroll över

musikdatan. Record Edit funktionen inkluderar: Setup Memory,

som gör att Du kan spara Clavinovas aktuella panelinställning

som en del av den aktuella Song som valts; Song namn som gör

att Du kan namnge Dina Song filer; Track Edit som ger Dig en rad

olika möjligheter kring hantering av spåren som t ex Track Mix

och Track Delete; Initial Edit som möjliggör ändringar av övergripande

data i början av en Song, t ex ljud, reverb och effektinställningar.

För att välja Record Edit funktioner, välj den Song Du vill göra

ändringar för och kalla fram RECORD [EDIT] visning (Record

visning sida 3).

Setup Memory

Med Setup Memory funktionen kan Du spara den aktuella panelinställningen

till diskett så att denna automatiskt blir återkallade när helst

Du senare spelar upp en Song.

ZStäll in Clavinova för uppspelning av önskad Song.....

Ändra Clavinovas funktioner till de inställningar Du vill använda

när Du spelar upp den Song Du editerar .

XVälj Setup Memory funktionen. ...................................

Använd P AGE

(sida 3 i Song Record lägets visning) om så behövs, och tryck sedan

SETUP MEMORY knappen.

[>] knappen för att välja RECORD EDIT visning

➔ Ett ”Save panel settings to disk?” (= “Spara panelinställningar

till disk?”) meddelande visas.

OBS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• För detaljer kring vilka inställningar

som sparas av Setup Memory funktionen,

se Parameter Chart på sid 13

i den flerspråkiga Reference Booklet.

• Inställningar som sparats av Setup

Memory funktionen kommer att

raderas om Du spelar in Song data

på nytt eller använder Initial Edit

funktionen (sid 130) för att ändra de

ursprungliga parameterinställningarna.

124


➾Tryck YES för att spara den aktuella panelinställningen,

eller CANCEL för att återgå till RECORD EDIT visning.

➔ Clavinova visar ett ”Don´t remove the disk!” (= ”Tag ej

ur disketten!”) meddelande, och en grafisk stapel, medan datan

sparas till disketten. Därefter visas ett ”Completed!”

(= ”Avslutat!”) meddelande innan den går tillbaka till RECORD

EDIT sidan.

Song Name

Denna funktion används för att namnge Song filer inspelade med

Clavinova eller för att ändra existerande namn. För att kalla fram Song

Name funktionen, tryck SONG NAME knappen i RECORD EDIT

visningen.

ZAnge önskat namn. ....................................................

Använd > knappen för att flytta markörstrecket till önskad

teckenposition i namnet. (Filnamn kan bestå av upp till 12 tecken.)

➾Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja

och markera den bokstav eller det tecken Du vill ange.

Tryck CH.SET knappen för att lägga in valt tecken vid aktuell

markörposition. Markörstrecket flyttar därmed också automatiskt till

nästa position. Upprepa proceduren tills önskat namn är komplett.

För att radera tecken vid föregående position, tryck BACK knappen.

Tecknet före kommer att raderas och markören ställer sig vid denna

position.

Om Du önskar avbryta Song Name operationen och återgå till

RECORD EDIT visning, tryck CANCEL knappen.

XRegistrera namnet. ......................................................................................

När namnet är komplett, tryck OK knappen för att registrera det.

Det nya namnet blir nu programmerat för den aktuella Song filen.

För att avbryta operationen, tryck CANCEL knappen.

Song Namn funktionen kan inte

användas om inte någon diskett

satts i diskettstationen.

CVP-201

125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Övriga Record Edit funktioner

OBS

127


Övriga Record Edit funktioner

128 CVP-201

Track Edit

Tryck TRACK EDIT knappen i RECORD [EDIT] visningen för att

kalla fram TRACK EDIT visning. Det finns tre sidor i TRACK EDIT

visningen: TRACK EDIT [MIX], TRACK EDIT [DELETE] och

TRACK EDIT [QUANTIZE].

■Track Mix (TRACK EDIT sida 1)

Track Mix funktionen kombinerar data från två specificerade spår

och kopierar resultatet till ett tredje specificerat spår.

ZSpecificera de två spår som skall mixas.................................

Tryck TRK A och TRK B för att markera dessa parametrar och använd

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja de spårnummer

som skall mixas. Ljuden som används för de valda spåren anges ovanför

dessa funktioner i LCD textrutan.

XSpecificera destinationsspåret..........................................................

Använd TRK C parametern för att specificera till vilket spår Du

vill spela in den mixade datan. Du kan också specificera spåret för den

mixade datan genom att markera sektionen med TRK C knappen och

sedan använda dataratten eller [-] och [+] knapparna.

All tidigare data i destinationsspåret blir raderad.

CGenomför Track Mix operationen. ..................................................

Tryck MIX knappen för att starta genomförandet av Track Mix

operationen. En ”Are you sure?” (= “Är Du säker?”) bekräftelse

visas. Tryck YES för att mixa spåren eller NO för att avbryta.

När detta är klart kommer MIX knappen att skifta till UNDO

(= Gör ej), som gör det möjligt att få mixningen ogjord och återfå

det som gällde före mixningen.

Tryck [REC] knappen (dess lampa slocknar) för att lämna Track Mix

funktionen.

Du kan också lämna Track Mix funktionen genom att trycka [EXIT]

knappen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Track Copy

Endast spår som innehåller data kommer

att visas och kan väljas för TRK A och

TRK B. Dessutom kan ”- - -” (inget spår)

väljas för TRK B. I sådant fall blir TRK A

kopierat till TRK C.

OBS

All data utom spelade toner (t ex ljud

och volymdata) kommer att finnas kvar

på TRK A efter mix operationen.

OBS

• Tidigare data på mixade spår ligger

kvar även efter Track Mix genomförandet

Om Du inte behöver denna

kan den raderas (Se ”Track Delete”

nedan).

• En grafisk stapel visas i textrutan och

indikerar hur Track Mix operationen

framskrider medan datan hanteras.

• Du kan kontrollera om resultatet blev

som förväntat eller ej genom att starta

och stoppa uppspelning med [PLAY/

STOP] knappen. (Gör detta innan Du

gör något som gör det omöjligt att välja

UNDO operationen.)

• Undo funktionen kan inte användas

om Du väljer annat spår eller lämnar

detta läge.

• Undo funktionen kan inte användas

för data som spelats in till det interna

minnet (se sid 133).

126


127

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Övriga Record Edit funktioner

■Track Delete (TRACK EDIT sida 2)

Track Delete funktionen kan användas för att radera data från

vilket spår som helst.

ZSpecificera det spår som skall raderas...................

Använd TRACK ▼ eller ▲ knappen för att markera Track parametern

och använd sedan dataratten eller [-] och [+] knapparna för att

välja det spår som skall raderas.

XGenomför Delete operationen.........................................................

Tryck DELETE knappen. När ”Are you sure?” (= ”Är Du

säker?”) bekräftelsen visas, tryck YES för att genomföra raderingen

eller NO för att avbryta.

Efter att raderingen genomförts skiftar DELETE till UNDO

(= Gör ej). Om resultatet inte blev det förväntade kan Du trycka

UNDO för att återfå datan såsom den var före operationen.

För att lämna Track Delete funktionen, tryck [REC] knappen

(dess lampa slocknar).

Du kan också trycka [EXIT] knappen för att lämna Track Delete

funktionen.

■Track Quantize (TRACK EDIT sida 3)

Du kan ”kvantisera” toner och få Ditt inspelade material mera

”tight” genom att anpassa alla toner till specificerade taktslag via

Track Quantize funktionen. T ex kan Du exakt anpassa inspelade

toner till maximal upplösning i 1/8-delar eller 1/16-delar.

OBS

Endast spår som innehåller data kan väljas.

OBS

• En grafisk stapel visas i textrutan och

indikerar hur raderingsoperationen

framskrider medan datan hanteras.

• Du kan kontrollera om resultatet blev

som förväntat eller ej genom att starta

och stoppa uppspelning med [PLAY/

STOP]. (Gör detta innan Du gör något

som gör det omöjligt att välja UNDO

operationen.)

• Undo funktionen kan inte användas om

Du väljer annat spår eller lämnar detta

läge.

• Undo funktionen kan inte användas för

data som spelats in till det interna minnet

(se sid 133).

CVP-201

129


Övriga Record Edit funktioner

130 CVP-201

ZSpecificera det spår som skall kvantiseras. ....................

Använd TRACK ▼ eller ▲ knappen för att markera funktionen och

använd sedan dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja det spår

som skall kvantiseras.

XSpecificera ”kvantiseringsformat”. ...........................................

Tryck LCD knappen under notsymbolen för att välja ”format”,

d v s till vilka taktslag tonerna i det valda spåret skall anpassas.

CGenomför kvantiseringsoperationen. .........................................

Tryck QUANTIZE knappen. När ”Are you sure?” (= ”Är Du

säker?”) bekräftelsen visas, tryck YES för att genomföra kvantiseringen

eller NO för att avbryta.

Efter att kvantiseringen genomförts skiftar QUANTIZE till UNDO

(= Gör ej). Om resultatet inte blev det förväntade kan Du trycka UNDO

för att återfå datan såsom den var före operationen.

För att lämna Track Quantize funktionen, tryck [REC] knappen

(dess lampa slocknar).

Du kan också trycka [EXIT] knappen för att lämna Track Quantize

funktionen.

Initial Edit (ändra ursprungsdata)

3

3

3

1/32 not

1/16 triol

1/16 not

1/8 triol

1/8 not

1/4 triol

1/4 not

Initial Edit funktionen gör det möjligt att, efter det att inspelningen

avslutats, ändra volymnivån för varje spår eller de ursprungliga inställningarna

för en hel Song. INITIAL EDIT visning sker när Du trycker

INITIAL EDIT knappen i RECORD EDIT visningen. Alla 16 spåren

visas samtidigt i textrutan och inställningar som volym, ljud och reverbdjup

kan ändras.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Endast spår som innehåller data

kan väljas.

OBS

• Endast ton och ljuddata blir

kvantiserade.

• En grafisk stapel visas i textrutan och

indikerar hur kvantiseringsoperationen

framskrider medan datan hanteras.

• Du kan kontrollera om resultatet blev

som förväntat eller ej genom att starta

och stoppa uppspelning med [PLAY/

STOP]. (Gör detta innan Du gör något

som gör det omöjligt att välja UNDO

operationen.)

• Undo funktionen kan inte användas om

Du ändrar kvantiseringsformat, väljer

annat spår eller lämnar detta läge.

• Undo funktionen kan inte användas

för data som spelats in till det interna

minnet (se sid 133).

OBS

• Ljudbyten som gjorts mitt i en ursprunglig

Song kommer att raderas

när parametern för Voice ändras med

Initial Edit.

• Vid editering av viss typ av data,

förekommer det att parametrar inte

kan ändras (indikerade som ”Fixed”),

eller att ljuden för andra spår än 1

och 2 inte kan ändras.

128


129

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Övriga Record Edit funktioner

Följande parametrar kan ändras vid Initial Edit visningen.

Se respektive sidor för detaljer kring varje parameter.

Parameterar som kan ändras med Initial Edit:

● När ett av 1 - 16 spår valts:

• VOLUME (Se sid 32.)

• VOICE (Se sid 29.)

• PAN (Se sid 32.)

• REVERB DEPTH (Se sid 43.)

• CHORUS DEPTH (Se sid 45.)

• EFFECT DEPTH (Se sid 48.)

● När TOTAL valts:

• TEMPO (Se sid 25.)

• Overall REVERB DEPTH (Se sid 42.)

• REVERB TYPE (Se sid 42.)

• CHORUS TYPE (Se sid 44.)

• EFFECT TYPE (Se sid 47.)

Göra inställningar i INITIAL EDIT visningen

Z Välj det spår som skall ändras. .....................................................

Välj det spår vars parametrar Du vill ändra genom att trycka

TRACK < eller > knappen. Om TOTAL valts sker ändringen för

hela Song:en och inte för varje individuellt spår.

XVälj den parameter som skall ändras. ....................................

Välj den parameter som skall ändras genom att trycka SELECT

▼ eller ▲ knappen.

Den valda parameter

som skall ändras

Det valda spåret

är markerat

Parameterns aktuella värde

för det valda spåret

CÄndra inställningarna...............................................................................

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ändra

inställningarna. Du kan direkt kontrollera resultatet av ändringarna,

eftersom de kan göras i samband med uppspelning.

OBS

• Program Change nummer (PRG#),

Bank LSB (BKL) och Bank MSB (BKM)

parametrarna, som används för att välja

ljud via MIDI, visas också när VOICE

är valt.

OBS

• Om TOTAL valts och värdet för

reverbdjupet ändras, kommer den

nya inställningen också att gälla

för ljudet från klaviaturen.

• Ljuden för de spår, till vilka Auto

Accompaniment, rytm och/eller Harmony

spelats in, kan också ändras.

• Det kan hända att datan inte spelas

upp korrekt om Du använder [REW]

knappen i samband med editeringen.

CVP-201

131


Övriga Record Edit funktioner

132 CVP-201

VSkriv in ändringarna. .................................................................................

När alla önskade ändringar av den ursprungliga datan gjorts, tryck

WRITE knappen. När ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelsen

visas, tryck YES för att verkligen genomföra ändringarna eller

NO för att avbryta.

När detta är klart skiftar WRITE till UNDO (= Gör ej). Om resultatet

inte blev det förväntade kan Du trycka UNDO för att återfå datan såsom

den var innan Du gjorde några ändringar.

BLämna Initial Edit funktionen...............................................................

Tryck [REC] knappen för att göra detta.

➔ [REC] lampan slocknar och Initial Edit operationen är genomförd

och klar.

Du kan också lämna Initial Edit funktionen genom att trycka [EXIT]

knappen.

Om Du lämnar funktionen utan att ha tryckt WRITE, visas en

”Write edited data?” (= ”Skriv editerad data?”) bekräftelse. Tryck YES

för att skriva datan till disketten och lämna Initial Edit läget, NO för att

lämna utan att skriva, eller CANCEL för att återgå till Initial Edit läge

och fortsätta ändringarna.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• All editerad data, oberoende av antalet

spår inom en enda Song, blir inskrivna

i en och samma Write operation när

WRITE knappen trycks.

• Du kan kontrollera om resultatet av

ändringarna blev som förväntat eller ej

genom att starta och stoppa uppspelning

med [PLAY/STOP]. (Gör detta

innan Du gör något som gör det omöjligt

att välja UNDO operationen.)

• Undo funktionen kan inte användas

om Du ändrar inställningen igen,

ändrar en annan inställning eller

lämnar Initial Edit läget.

• Undo funktionen kan inte användas

för data som spelats in till det interna

minnet (se sid 133).

130


131

Inspelning utan diskett ○

Clavinova har ett internt minne på cirka 26 KB som Du kan

använda för att göra en begränsad Song inspelning — ungefär

2.500 toner om ingen annan data spelas in — utan att ha satt i

någon diskett.

Beträffande CVP MEMORY Song

Om Du går till Song Record läge utan att ha satt i någon diskett,

kommer orden CVP MEMORY att visas i SONG visning enligt

figuren nedan och Quick inspelning, Track inspelning och Punch-in/

out inspelnings funktionerna blir tillgängliga.

När Du går i Song Play läge efter att ha spelat in en Song i det

interna minnet, visar SONG funktionen texten CVP istället för ett

Song nummer.Du kan spela upp denna Song på samma sätt som med

vilken annan Song som spelats in på diskett (se sid 93).

SONG PLAY [MAIN] visning vid uppspelning av

CVP MEMORY Song.

Om Du sätter i en Song disk och väljer ett Song nummer när det

interna minnet innehåller inspelad Song data, visas en ”Delete CVP

MEMORY? ” (= ”Radera CVP MINNET?”) bekräftelse. Tryck YES

för att radera Song datan som finns i det interna minnet. Song data

inspelad i det interna minnet blir också raderad när strömmen bryts.

Om Du vill behålla den inspelade datan, använd Song Copy funktionen

(sid 142) för att kopiera den inspelade datan till en diskett.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

• Chord Sequence data (sid 121) kan

inte spelas in till det interna minnet.

• Song Name (sid 127) och Setup Memory

(sid 126) funktionerna kan inte användas

när man editerar data inspelad i det

interna minnet.

• Track Edit (sid 128) och Initial Edit

(sid 130) funktionerna utnyttjas för

data inspelad i det interna minnet.

OBS

Song data inspelad till det interna minnet

raderas när man går i Demo läge eller

Custom Style läge eller laddar Style Files.

I dessa fall efterfrågas inte heller någon

bekräftelse i textrutan.

CVP-201

133


KAPITEL 8: Utility funktioner

134 CVP-201

Function läget innehåller en rad avancerade funktioner som t ex

val av olika MIDI inställningar, eller större och bekvämare kontroll

över diskettrelaterade operationer. Med dessa sofistikerade

funktioner kan Du anpassa Clavinova till Dina musikaliska behov

och önskemål.

FUNCTI ON

Följande funktioner finns att tillgå:

VOLUME

STYLE

CONTRAST

ROCK/

MUSI C

MASTER ACMP/ SONG DEMO

8BEAT 16BEAT BALLAD DANCE R&B PIA NI ST

DATABASE

TEMPO

VOLUME VOLUME

BEAT

METRONOME RESET

MAX

MAX

SWING /

BALL- TRAD/

HELP

JAZZ LATI N COUNTRY ROOM WALZ

DI SK HARMONY

FUNCTI ON MI XER

CUSTOM

AUTO ACCOMPANIMENT

START/STOP

AUTO FI LL

FADE

ACMP ON

I NTRO MAIN A MAIN B MAIN C MAIN D ENDI NG I N/OUT

TAP SYNCHRO START /STOP

PAGE

DIRECT ACCESS

MI N

MI N

ANCEL

Olika bekräftelser, signaler och felmeddelanden kan komma att visas

i textrutan under operationerna. Vi hänvisar till kapitlet ”Meddelanden”

(sid 165) för information kring dessa.

EXI T

SONG CONTROL

VOICE

PLAY/

SYNTHE- STRINGS/

SONG STOP REC

PIA NO E. PIANO GUI TAR SIZER ORGAN

CHOIR DUAL REVERB

SAX/

PER-

PAUSE REW FF

BRASS FLUTE BASS

CUSSION ENSEMBLE

XG

SPLI T EFFECT

GUIDE CONTROL

SOUND

EASY PLAY NEXT NOTE REPEAT

Grupp Visning Funktion Sida

KEYBOARD

1

2

Tune

Transpose

Key Touch & Fixed Velocity

136

136

137

Voice Setting 137

PEDAL 3 Left Pedal & Glide Range 138

4 Registration & Setup Files 139

DISK

5

6

Song Copy & Disk Copy

Song Delete

142

144

7 Song Data Transform 145

8 Disk Format 146

Send Channel (Keyboard) 147

9 Local Control 147

Synchronization 148

10 MIDI Filter 148

MIDI 11 Receive Filter 149

MIDI Transpose 150

12

Send Channel (Accompaniment/Harmony)

Song Transmission

150

151

Remote Keyboard 151

BACKUP

13

14

Backup

Recall

152

153

UTILITY

15

16

Micro Tuning

Scale Tuning

154

155

REGISTRATION/ONE TOUCH SETTING

REGIST- ONE TOUCH

1 2 3 4 BANK BANK RATION

SETTI NG

132


133

■ Att använda Utility funktionerna.........................................................

Som framgår av tabellen på föregående sida är Utility funktionerna

uppdelade på 16 visningssidor. Använd följande procedur för att visa den

sida som innehåller en önskad funktion.

ZTryck [FUNCTION] knappen.

PAGE

FUNCTION

MI XER

➔ Lampan tänds och den senast använda sidan i Function läget

visas.

XVisa önskad sida.

Använd PAGE [] knapparna för att välja den sida som

innehåller den funktion Du vill ställa in.

CUtför önskad operation.

Se Kapitel 2 ”Grundläggande hantering” för instruktioner beträffande

val och hantering av de olika typerna av funktioner.

VTryck [FUNCTION] knappen när Du är klar.

➔ [FUNCTION] lampan slocknar.

OBS

Du kan också lämna Function läget

genom att trycka [EXIT] knappen.

CVP-201

135


136 CVP-201

Keyboard ○

FUNCTION [KEYBOARD 1] visning — sida 1

■ Tune ...................................................................................................................................

Med Tune funktionen kan man finstämma tonhöjden för att perfekt

anpassa stämningen till andra musikinstrument. Frekvensen (i Hz) för A3

visas i TUNE funktionen. Den kan ställas i steg om 0,2 Hz över ett

omfång av cirka +/- 26 Hz (+/- ungefär 100 cent).

■ Transpose....................................................................................................................

Transpose funktionen gör det möjligt att ändra tonhöjden — transponera

— för klaviaturen i halvtonssteg och därmed anpassa till andra

instrumentalister eller sångare, eller för att underlätta att spela i andra

tonarter.

Clavinova har två transponeringsfunktioner: ALL och SONG.

Den förstnämnda transponerar alla toner som spelas med Clavinova,

medan den senare enbart transponerar Song data. När Du ändrar inställningen

för ALL funktionen blir också SONG inställningen justerad med

samma värde.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

TUNE

• Omfång: 414,8 - 466,6 Hz

(-102,1 - +101,62 cent)

• Standardinställning: 440 Hz

OBS

Hz och Cent

• Stämningen mäts i enheten Hertz

(förkortat Hz) vilket representerar

ljudets antal svängningar per sekund.

• Cent är en enhet för tonhöjd, motsvarande

1/100 av en halvton. (100 cent

=1 halvton.)

OBS

• Tune har ingen inverkan på Drum Kit

ljuden.

• XG Master Tune inställning blir verksam

när man spelar upp Song som

innehåller XG Master Tune data.

OBS

TRANSPOSE funktioner

• Omfång: -24 - +24 halvtoner

(–2 — +2 oktaver)

• Standardinställning: 0

OBS

• Transpose funktionen påverkar inte

Drum Kit ljuden.

• Vid uppspelning av Song som innehåller

XG Transpose data blir XG

Transpose data verksam enbart för det

uppspelade ljudet. Värdet som ställs in

på panelen påverkar klaviaturens ljud.

• Värdet som ställs här påverkar data för

spelade toner som sänds via MIDI.

• När en Transpose funktion ställs på ett

högt värde kan toner som spelas i

motsvarande omfång i den övre delen

av klaviaturen (d v s C5 till C7 med ett

värde av +24) komma att låta annorlunda

gentemot förväntat. Samma sak

gäller för toner som spelas i den nedre

delen av klaviaturen med ett lågt

Transpose värde.

134


135

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Keyboard

FUNCTION [KEYBOARD 2] visning — sida 2

■ Key Touch & Fixed Velocity

Key Touch bestämmer hur Ditt anslag på klaviaturen kommer att

påverka ljuden. Det finns fyra olika typer för att Du skall kunna

skräddarsy anslaget med tanke på ljudval, typ av musik eller Din egen

spelstil. Välj typ genom att trycka KEY TOUCH knappen. Dataratten

eller [-] och [+] knapparna kan inte användas.

Key Touch inställningar

NORMAL

SOFT

FIXED

HARD

Detta är klaviaturens normala gensvar och också dess

standardinställning.

Denna inställning gör att maximal volym nås med ett relatvt lätt

anslag.

Denna inställning ger samma volym oavsett hur hårt eller lätt tangenterna slås an. Du kan

ställa den fixerade volymen genom att trycka FIXED VELO. knappen för att markera parametern

och sedan använda dataratten eller [-] och [+] knapparna för att ställa nivån

Kräver att tangenterna slås an relativt hårt för att erhålla maximal

volym.

■ Voice Setting ............................................................................................................

Denna funktion bestämmer om de bäst lämpade reverb, chorus,

effekter och andra inställningar skall väljas automatiskt för ett ljud när

detta väljes. Tryck VOICE SETTING knappen för att ändra inställningen.

Ställd på AUTO kommer lämpligaste inställningar för varje ljud

att ske automatiskt var gång det väljes; ställd på MANUAL ändras inga

inställningar när ett ljud väljes.

OBS

Velocity

• Den grad av kraft som lägges på en

tangent beskrivs i denna bruksanvisning

med termen ”velocity”. Detta

grundar sig på att Clavinova avläser

denna kraft genom att mäta med vilken

hastighet tangenten slagits an.

• Denna funktion påverkar inte den

fysiska vikten för tangenterna.

OBS

KEY TOUCH

• Inställningar: Se tabell till vänster

• Standardinställning: NORMAL

OBS

FIXED VELOCITY

• Omfång: 1 - 127

• Standardinställning: 76

OBS

VOICE SETTING

• Inställningar: AUTO, MANUAL

• Standardinställning: AUTO

OBS

Följande inställningar sker automatiskt

när VOICE SETTING är ställd på AUTO:

Funktion Sida

Reverb TILL/FRÅN 41

Reverb djupinställningar 42

Chorus djupinställningar 45

Effect TILL/FRÅN 46

EFFECT TYP 47

Effect DEPTH 48

Effect VARIATION 47

HARMONY TYP 70

Harmony SPEED 71

Harmony VOLUME 71

OCTAVE inställningar 32, 34, 38

CVP-201

137


138 CVP-201

Pedal ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [PEDAL] visning — sida 3

■ Left Pedal & Glide Range ..........................................................................

Vid denna sida kan Du enkelt välja en av flera funktioner som kan

kontrolleras av vänster pedal.

Inställningar för LEFT PEDAL

Inställningar Beskrivning

SOFT

START/STOP

HARMONY

REGISTRATION

REG.FREEZE

ENDING/RIT

BREAK

BREAK FIL

BASS HOLD

FADE IN/OUT

EFFECT VARI

GLIDE UP S

GLIDE UP M

GLIDE UP F

GLIDE DOWN S

GLIDE DOWN M

GLIDE DOWN F

Vänster pedal fungerar som Piano pedal (standardinställning).

(Se sid 40.)

Vänster pedal fungerar på samma sätt som [START/STOP]

knappen. (Se sid 52.)

När Harmony funktionen är tillkopplad, kommer den att återges

enbart så länge vänster pedal hålles nertrampad. (Se sid 69.)

Panelinställningar som memorerats till nästa Registration nummer

kallas fram varje gång vänster pedal trampas. (Se sid 91.)

Vänster pedal kopplar till och från Registration Freeze funktionen,

och fungerar på samma sätt som FREEZE knappen i

REGISTRATION [FREEZE] visningen (sid 91).

Vänster pedal utför samma funktion som [ENDING] knappen.

Dessutom kan Du få ett ritardando (gradvis avstannande)

genom att trampa ner pedalen två gånger i följd. (Se sid 56.)

När vänster pedal trampas medan ackompanjemanget spelar,

erhålles ett ”break” i ackompanjemang och rytm så länge

pedalen hålles nertrampad. När pedalen släpps återkommer

ackompanjemanget i och med början av nästa takt. Om Du

trampar ner pedalen en andra gång inom en takt, återfås

ackompanjemanget omedelbart.

När pedalen trampas i samband med uppspelning av en

ackompanjemangsstil, spelar Clavinova ett speciellt ”break fillin”

mönster. Detta mönster skiljer sig från de fill-in mönster

som produceras av Auto Fill funktionen. (Se sid 51.)

Medan pedalen hålles nertrampad kommer bastonen i

Auto Accompaniment att hållas kvar även om ackordet ändras.

Detta fungerar inte om FULL KEYBOARD valts som ackompanjemangsläge

(sid 61).

Vänster pedal utför samma funktion som [FADE IN/OUT]

knappen. (Se sid 55 och 56.)

Denna funktion kopplar effektvariationen till eller från.

M a o, den utför samma funktion som VARIATION knappen

i EFFECT visningen (sid 47).

När pedalen trampas stiger tonhöjden med det värde som

specificerats av GLIDE RANGE funktionen. När pedalen

släpps glider tonen mjukt tillbaka till normal tonhöjd i en av de

hastigheter som valts (S för Slow = sakta, M för Medium eller

F för Fast = snabbt).

När pedalen trampas sjunker tonhöjden med det värde som

specificerats av GLIDE RANGE funktionen. När pedalen

släpps glider tonen mjukt tillbaka till normal tonhöjd i en av de

hastigheter som valts (S för Slow = sakta, M för Medium eller

F för Fast = snabbt).

OBS

LEFT PEDAL

• Inställningar: Se tabell till vänster

• Standardinställning: SOFT

OBS

Om vänster pedal ställts in för REGIS-

TRATION, återkallas inte den inställning

för vänster pedal som programmerats

i Registration Memory.

OBS

GLIDE RANGE

• Inställningar: 1 - 12 (halvtoner)

• Standardinställning: 1

136


137

Disk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [DISK 1] visning — sida 4

■ Registration & Setup filer...........................................................................

Du kan använda funktionerna på denna sida för att ladda, spara,

radera och namnge datafiler som innehåller registreringsdata (sid 89)

eller data för panelinställningar.

Innan Du genomför någon av dessa funktioner, försäkra Dig om att

den diskett Du vill använda för operationen är isatt i diskettstationen.

ZVälj typ av fil.

Tryck någon av de två LCD knapparna längst till vänster för att välja

typ av fil som skall laddas, sparas, raderas eller namnges.

REGISTRATION

ALL SETUP

En Registration fil kan innehålla data för endast en registrering

eller en full uppsättning av alla de 20 minnesplatserna.

Se sid 13 i den flerspråkiga Reference Booklet för en lista över

de inställningar som memoreras av Registration funktionen.

En All Setup fil innehåller alla data för panelinställningen

enligt listan på sid 13 i den flerspråkiga Reference Booklet.

➾ Om Du väljer REGISTRATION som filtyp, kan Du också använda

REGIST funktionen för att specifiecera om operationen skall gälla en

minnesplats eller hela uppsättningen med 20 stycken.

När registreringsdata sparas specificerar REGIST inställningen vilken

minnesplats(-er) som sparas till diskett. När data laddas specificerar

REGIST inställningen hur datan kommer att laddas, enligt nedan:

Filinnehåll ALL

Alla

registreringar

En

registrering

Alla registreringar laddas.

Vald registreringsfil laddas

till ursprungsplats.

REGIST inställningar

A1 — E4

Endast registrering sparad från

specifik plats blir återladdad

(till ursprungsplats).

Vald registreringsfil laddas till

specificerad plats.

OBS

Du kan radera eller namnändra vilken

registreringsfil som helst på disketten

oberoende av REGIST inställningen.

CVP-201

139


Disk

140 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

XVälj filoperation

Använd andra LCD knappen från höger för att välja önskad filoperation:

LOAD, SAVE, DELETE eller NAME.

CTryck START knappen.

➔ Operationen startar.

De följande stegen för varje filoperation varierar beroende på vilken

operation Du valt. Se instruktioner nedan för varje operation.

■ LOAD ........................................................................................................................................

När Du väljer LOAD visar textrutan parameterar för att ladda från diskett.

De data som för tillfället finns i Clavinova kommer att raderas och skrivas

över av den data som hämtas från disketten när Load operationen genomförs.

Försäkra Dig om att Du sparat viktiga data till diskett (se nedan) innan Du

använder Load operationen.

Välj först den fil Du önskar ladda. Gör detta med någon av de två LCD

knapparna längst till vänster och tryck sedan OK knappen.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas. Tryck YES

knappen för att ladda den valda filen, eller NO knappen för att avbryta

Load operationen.

■ SAVE .........................................................................................................................................

När Du valt SAVE visar textrutan funktionerna för att namnge den fil

Du skall spara.

Använd > knappen för att flytta markörstrecket till önskad teckenposition

i namnet. (Filnamn kan bestå av upp till 12 tecken.)

➾Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja och

markera den bokstav eller det tecken Du vill ange.

OBS

Filoperationen kan inte genomföras

när [SONG] lampan lyser.

Lämna Song läget innan Du försöker

genomföra en filfunktion.

138


139

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Disk

Tryck CH.SET knappen för att lägga in valt tecken vid aktuell markörposition.

Markörstrecket flyttar därmed också automatiskt till nästa position.

Upprepa proceduren tills önskat namn är komplett.

För att radera tecken vid föregående position, tryck BACK knappen.

Tecknet före kommer att raderas och markören ställer sig vid denna position.

Om Du önskar avbryta namngivningsoperationen och återgå till

FUNCTION [DISK 1] visning, tryck CANCEL knappen.

När filnamnet är komplett, tryck SAVE knappen för att genomföra

sparandet.

Om Du anger ett namn som redan existerar på disketten visas ett

”Same name! Overwrite?” (= ”Samma namn! Skriv över?”) meddelande.

Tryck OK om det är OK att skriva över det tidigare och ersätta

med den nya filen, eller CANCEL för att avbryta Save operationen.

■ DELETE................................................................................................................................

När Du väljer DELETE visar textrutan parametrar för att radera från

diskett.

Välj först den fil Du önskar radera. Gör detta med någon av de två LCD

knapparna längst till vänster och tryck sedan OK.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES knappen för att radera den valda filen, eller NO knappen

för att avbryta Delete operationen.

■ NAME......................................................................................................................................

När Du väljer NAME, visas namngivningsfunktionen.

Välj först den fil Du önskar namnge. Gör detta med någon av de två LCD

knapparna längst till vänster och tryck sedan OK knappen.

➾Parametrarna för namngivning visas. Ange ett nytt filnamn på samma

sätt som beskrivits under Save ovan.

➾Tryck OK knappen för att ändra det nuvarande namnet till det nya

angivna namnet. Tryck CANCEL för att avbryta. Om Du anger ett

namn som redan existerar på disketten visas ett ”Same name!

Overwrite?” (= ”Samma namn! Skriv över?”) meddelande.

Tryck OK om det är OK att skriva över det tidigare och ersätta med

den nya filen, eller CANCEL för att avbryta Name operationen.

CVP-201

141


Disk

142 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

FUNCTION [DISK 2] visning — sida 5

■ Song Copy & Disk Copy ..............................................................................

Med funktionen på denna sida kan Du kopiera Song data inspelad

med Clavinova till annat Song nummer på samma diskett eller till en

annan diskett. Du kan också använda Disk Copy funktionen för att

kopiera en komplett diskett.

ZVälj en kopieringsfunktion.

Sätt först i den diskett som innehåller den Song (Source = källan)

Du vill kopiera.

➾Tryck någon av LCD knapparna längst till vänster för att välja

typ av kopiering. Tre typer är tillgängliga.

DISK1 – 1

DISK1 – 2

DISK COPY

Med denna funktion kan Du kopiera en Song till annat

Song nummer på samma diskett.

Med denna funktion kan Du kopiera en Song till en

annan diskett.

Med denna funktion kan Du kopiera all data från en

diskett till en annan. (All data på destinationsdisketten

blir raderad med denna process.)

XVälj det Song nummer som är källan.

Om Du valde DISK 1—1 eller DISK 1—2 i steg 1, tryck SONG➔

knappen och använd sedan dataratten eller [-] och [+] knapparna för

att välja ett Song nummer från 1 till 99.

➔ Nummer och namn för vald Song visas över tredje och fjärde

LCD knapparna.

OBS

Song Copy och Disk Copy funktionerna

kan inte genomföras medan [RECORD]

lampan lyser. Lämna Song Record läget

innan Du försöker kopiera en Song eller

diskett.

OBS

• Det går inte att välja DISK1 - 1 som

kopieringsfunktion om den diskett

Du satt i är skrivskyddad (sid 9).

• Om Clavinovas interna minne innehåller

Song data inspelad utan diskett

(sid 133), kommer CVP - DISK att

automatiskt bli valt som kopieringsfunktion.

Om Du vill behålla den

data som finnns i det interna CVP

MEMORY, kan Du använda denna

funktion för att kopiera detta till diskett.

(Sätt i disketten, specificera ett Song

nummer som destination enligt

beskrivningen i steg 3, och genomför

kopieringsfunktionen på vanligt sätt.)

Radera därefter det interna minnet

med hjälp av Song Delete funktionen

(sid 144). Så snart denna Song raderats

får Du möjligthet att använda de

övriga kopieringsfunktionerna.

140


141

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Disk

CVälj Song nummer som destination.

Om Du valde DISK 1—1 i steg 1, tryck SONG knappen och använd

sedan dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja ett Song

nummer från 1 till 60. (Song nummer över 60 kan inte väljas.)

➔ Om Du som destination väljer ett Song nummer som redan

innehåller data, kommer namnet för Song filen att visas i mitten av

textrutan. I detta fall kommer den ursprungliga datan för den Song

som valts som destination att raderas och ersättas av Song data

från källan när kopieringsoperationen genomförs.

VGenomför kopieringen.

Tryck COPY knappen.

➔ Kopieringsoperationen startar. Om Du kopierar till samma diskett

visas en ”Are you sure?”> (= ”Är Du säker?”) bekräftelse. Tryck

YES knappen för att fortsätta eller NO knappen för att avbryta.

Om Du väljer att kopierar data till annan diskett (eller kopierar

en komplett diskett), visar textrutan ett ”Number of disk exchanges

(**)” (= ”Antal diskettbyten (**)”) meddelande för att

informera Dig om hur många gånger Du kommer att behöva byta

mellan disketten som utgör källan och disketten som utgör destinationen.

(”**” avser antalet.). Tryck OK knappen för att fortsätta och

CANCEL knappen för att avbryta operationen.

Vid kopiering till annan diskett, följ instruktionerna i textrutan

om byte mellan källdiskett (”source disk”) och destinationsdiskett

(”destination disk”) allt eftersom.

Om Du använder DISK 1—2 funktionen för att kopiera en Song

till en annan diskett, kommer ett ”Select destination Song

number” (= ”Välj ett Song nummer som destination”) meddelande

att visas första gången Du sätter i destinationsdisketten. Använd

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja ett destinationsnummer

mellan 1 och 60. (Song nummer över 60 kan inte väljas.)

➾ Om destinations Song numret redan innehåller data, kommer dess

namn att visas i textrutan. I detta fall kommer den ursprungliga datan

för destinations Song numret att raderas och ersättas av Song data

från källan när kopieringsoperationen genomförs. Tryck OK knappen

för att fortsätta, eller CANCEL för att avbryta.

OBS

Kopieringsoperationen kan inte genomföras

om samma Song nummer valts för

såväl källa som destination med DISK1 -

1 funktionen. I så fall visas ett ”Selecet

a different number!” (= ”Välj ett annat

nummer!”) meddelande.

OBS

Kopiering av färdigköpt mjukvara

• Kopiering av i handeln tillgänglig

mjukvara är strängt förbjudet,

med undantag för privat bruk.

• I handeln förekommer det mjukvara

som medvetet kopieringsskyddats

och som inte kan kopieras med

dessa funktioner.

OBS

Datafiler (andra än de som skapats med

CVP-109/107/105/103) som kopierats en

gång kan inte kopieras en andra gång till

annan diskett. Dessutom, ytterligare data

kan bara kopieras till höger- och/eller

vänsterhands stämmorna på en kopierad

DOC fil.

CVP-201

143


Disk

144 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

FUNCTION [DISK 3] visning — sida 6

■ Song Delete ...............................................................................................................

Från denna visning kan Du radera Song data Du inte har användning

för. Var försiktig så att Du inte raderar data Du vill ha kvar; när raderingen

en gång genomförts kan den inte inte göras ogjord!

ZSätt i disketten.

Sätt i den diskett i diskettstationen som innehåller den Song data

som skall raderas.

XVälj den Song som skall raderas.

Använd SONG ▼ och ▲ knapparna, dataratten eller [-] och [+]

knapparna för att välja den Song som skall raderas. Song data i

Clavinovas interna minne kan också raderas med denna operation.

För att göra detta, välj CVP MEMORY parametern istället för

Song numret (CVP MEMORY kan endast visas när det interna

minnet innehåller data).

CGenomför raderingen.

Tryck DELETE knappen.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES för att radera vald Song eller tryck NO för att avbryta

operationen.

OBS

Song Delete funktionen kan inte

genomföras medan [RECORD] lampan

lyser. Lämna Song Record läget innan

Du försöker radera en Song.

142


143

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Disk

FUNCTION [DISK 4] visning — sida 7

■ Song Data Transform......................................................................................

Denna funktion gör det möjligt att konvertera Song data som spelats

in med CVP-201, så att denna data kan spelas upp med andra Clavinova

modeller eller Disklavier.

ZSätt i en diskett.

Sätt i en 2DD diskett som innehåller den data som skall konverteras

i diskettstationen.

XVälj ett dataformat.

Använd någon av LCD knapparna längst till vänster för att välja det

format Du vill konvertera till (med andra ord, instrumentet med vilket

den konverterade datan skall användas). Följande tre typer finns

tillgängliga.

CVP PERFORMANCE

PIANO FORMAT 1

PIANO FORMAT 2

Denna typ konverterar den valda datan för

uppspelning med CVP-50/70/55/65/75/83S/85A/

87A/89, DOM-30, och DOU-10.

Denna typ konverterar den valda datan för

uppspelning med Disklavier med undantag för

MX100A och MX100B.

Denna typ konverterar den valda datan för uppspelning

med Disklavier MX100A eller MX100B.

CVälj den Song som skall konverteras.

Använd dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja numret

för den Song som skall konverteras.

➔ Nummer och namn för vald Song visas ovanför SONG funktionen.

VTryck TRANSFORM knappen.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES knappen för att starta datakonverteringen av vald Song,

eller NO knappen för att avbryta operationen. När processen är klar

visas ett ”Completed! SONG No. **” (= ”Färdigt! SONG Nr. **”)

meddelande som informerar Dig om till vilket Song nummer datan

sparats.

Om CVP PERFORMANCE valdes i steg 2, visas ”C)” framför det

urspurngliga namnet, och om konverteringen genomfördes med något av

de andra formaten, visas ett ”P)” framför det ursprungliga namnet.

OBS

Song Data Transform funktionen kan inte

genomföras medan [RECORD] lampan

lyser. Lämna Song Record läget innan

Du försöker konvertera Song data.

OBS

Endast 2DD disketter!

Endast data sparad på 2DD disketter

kan konverteras. För att konvertera Song

data som sparats på en 2HD disk eller

spelats in i Clavinovas minne, använd

Song Copy funktionen (sid 142) för att

kopiera Song:en till en 2DD disk innan

Du försöker konvertera den.

OBS

Dataformat kompatibilitet

Alla andra CVP-modeller av Clavinova,

utom de som anges i tabellen till vänster,

kan spela upp Song data inspelad på

CVP-201 utan att behöva konverteras.

OBS

• Den konverterade datan sparas till ett

Song nummer mellan 1 och 60. (Song

nummer över 60 används inte.)

• Den ursprungliga okonverterade datan

kommer att finnas kvar intakt vid Song

numret även efter att konverteringen

genomförts.

• Inspelning eller editering kan inte

utföras på konverterade Song:er.

CVP-201

145


Disk

146 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [DISK 5] visning — sida 8

■ Disk Format ..............................................................................................................

Disketter måste formateras korrekt innan Clavinova kan använda

dem för att lagra data. Om Du sätter i en ny, oformaterad diskett (eller

en diskett som redan formaterats för annat format) i diskettstationen,

kommer Clavinova automatiskt att fråga om Du vill formatera disketten.

(Se sid 111 för detaljer.)

Clavinova har också en Disk Format funktion som kan användas att

på nytt formatera disketter som redan formaterats för användning med

Clavinova. Denna formateringsoperation kommer att radera alla data

som kan ha sparats på disketten.

ZSätt i den diskett som skall formateras.

Se till att diskettens skyddstapp står i ”skriv” läge (hålet stängt),

och sätt i den i diskettstationen vänd uppåt, med metalluckan vänd

framåt, och se till att den ”klickar” på plats.

XGenomför formateringsoperationen.

Tryck START knappen.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES knappen för att genomföra formateringen eller NO

för att avbryta.

Formateringsförloppet indikeras av en grafisk stapel i textrutan.

Så snart disketten formaterats kan Clavinova använda den för att

lagra Song:er och annan data.

VARNING

När man formaterar en diskett raderas

all dess data. Försäkra Dig om att

disketten inte innehåller data Du vill

bevara, innan Du formaterar.

OBS

Typer av format

2DD disketter formateras till 720 KB,

medan 2HD disketter formateras till

1,44 MB.

144


145

MIDI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [MIDI 1] visning — sida 9

■ Sändande kanal (klaviatur)......................................................................

I varje MIDI uppkoppling måste MIDI kanalerna (1 till 16) för

sändande och mottagande utrustning överensstämma för att data skall

kunna överföras korrekt. Med SEND CH funktionen kan Du välja

sändande MIDI kanaler för klaviturstämmorna.

Stämma Förklaring Standardinställning

LEFT Vänstra ljudet i Split läge (se sid 36) 3

RIGHT1 Grundljudet 1

RIGHT2 Andra ljudet i Dual läge (se sid 33) 2

Du kan ställa in varje klaviaturstämma för att sändas på en separat

kanal. Om Du ställer en stämma i OFF kommer MIDI data för denna

stämma inte att sändas.

● MIDI mottagning

Clavinova tar alltid emot MIDI data i ”Multi Timbre” läge. Detta är ett läge där ljuden i Clavinova kan

kontrolleras individuellt på olika MIDI kanaler (1 till 16) med hjälp av yttre MIDI utrustning. Detta innebär

att Du kan återge hela orkesterarrangemang med Clavinova genom att använda en dator eller MIDI

Sequencer.

■ Local Control ..........................................................................................................

Termen ”Local Control” syftar på det faktum att den interna

tongeneratorn kontrolleras av klaviaturen. När Du spelar normalt på

Clavinova står Local Control funktionen i ON.

När Local Control kopplas från, separeras klavituren från tongeneratorn,

så att Clavinova kommer inte att återge något ljud när Du spelar på

klaviaturen. Eftersom det Du framför på klaviaturen fortfarande sänds ut

via MIDI anslutningen kan Du emellertid använda denna inställning när

Du vill spela med en yttre tongenerator från klaviaturen på Clavinova,

utan att dess interna ljud skall återges.

Koppla till och från genom att trycka LOCAL knappen. Dataratten

eller [-] och [+] knapparna kan inte användas.

OBS

SEND CH

• Inställningar: OFF, 1 - 16

• Standardinställning: Se tabell till vänster.

OBS

LOCAL

• Inställningar: ON, OFF

• Standardinställning: ON

CVP-201

147


MIDI

148 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

■ Synkronisering ......................................................................................................

Uppspelningstempot av en Song eller ackompanjemangsstil kontrolleras

normalt av Clavinovas interna klockpuls. När Du vill att tempot

för Clavinovas uppspelning skall styras av en yttre sequencer eller rytmapparat,

kan Du ställa synkroniseringen så att denna använder en yttre

klockpuls. Detta kan t ex används så att Du kan spela Auto Accompaniment

i Clavinova i perfekt synkronisering med en yttre sequencer.

För att ställa synkroniseringen från en intern till en extern klockpuls

(eller vice versa), tryck SYNC knappen. Dataratten eller [-] och [+]

knapparna kan inte användas.

FUNCTION [MIDI 2] visning — sida 10

■ MIDI Filter.................................................................................................................

FUNCTION [MIDI 2] visningen innehåller MIDI filter inställningar

som kan användas för att möjliggöra eller förhindra sändningen och mottagningen

av vissa typer av MIDI data.

● Program Change meddelanden

Normalt kommer Clavinova att reagera på MIDI Program Change

nummer som mottages från ett annat keyboard eller annan MIDI apparat.

Clavinova kan t ex byta ljud motsvarande MIDI Program Change

meddelande som sänds från en ansluten MIDI sequcencer. (Dessa meddelanden

påverkar inte det ljud som spelas från klaviaturen.) Ljuden

i en ansluten yttre MIDI apparat kan också bytas av Program Change

meddelanden som sänds från Clavinova. (Program Change meddelande

sänds när man byter ljud på panelen på Clavinova.)

Beroende på Din speciella MIDI uppkoppling, kommer Du kanske

att finna att denna funktion är mycket praktisk i en del fall men inte i

andra. Ställ PROGRAM på OFF om Du vill koppla bort Program

Change sändning/mottagning.

OBS

SYNC.

• Inställningar: INT. (intern klockpuls),

EXT. (extern klockpuls)

• Standardinställning: INT.

OBS

Om synkroniseringsfunktionen ställes

i EXT. och någon MIDI klocksignal inte

mottages från någon yttre källa, kan

funktioner relaterade till Auto Accompaniment

och ackompanjemangsstilar inte

användas.

OBS

PROGRAM

• Inställningar: Tx&Rx (sända/mottagna)

OFF

• Standardinställning: Tx&Rx

OBS

Bank MSB och LSB meddelanden

kan sändas och mottagas även när

PROGRAM står i OFF.

146


147

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MIDI

● Control Change meddelanden

Control Change meddelanden används för en rad olika kontroller

som inte är relaterade till klaviaturen, som t ex dämparpedal, eller modulationskontroller

i samband med någon ansluten MIDI apparat, som t ex

effekter och volym. Clavinova kan t ex reagera på Control Change meddelanden

som sänds från en yttre MIDI sequencer. (Dessa meddelanden

påverkar inte det ljud som spelas från klaviaturen.) På motsvarande sätt

kan en yttre MIDI apparat styras av Control Change meddelanden som

sänds från Clavinova till denna apparat. (Control Change meddelanden

sänds när dämparpedalen, etc, används på Clavinova.)

Ställ CONTROL på OFF om Du inte vill att Control Change meddelanden

skall sändas eller mottagas.

Control Change data som kan tolkas av Clavinova finns listat i detalj

på sid 17 i den flerspråkiga Reference Booklet.

● System Exclusive meddelanden

System Exclusive meddelanden används för mera avancerade och

detaljerade MIDI kontroller, eller för kontroller relaterade till specifika

tillverkares apparater.

Ställ SYS EX. på OFF om Du inte önskar sändning/mottagning av

System Exclusive meddelanden.

System Exclusive meddelanden som kan tolkas av Clavinova finns

listat i detalj på sid 19 i den flerspråkiga Reference Booklet.

● Start/Stop kommandon

En apparat som sänder Start/Stop kommando kan starta och stoppa

rytm eller sequencedata för en mottagande apparat via MIDI. Du kan t ex

sända Start/Stop kommando från en yttre MIDI sequencer för att starta

och stoppa Auto Accompaniment eller Song uppspelning för Clavinova.

Även en yttre MIDI sequencer eller rytmapparat kan startas och stoppas

genom att man startar och stoppar Auto Accompaniment i Clavinova.

Ställ START/STOP i ON för att möjliggöra sändning och mottagning

av Start/Stop kommandon.

FUNCTION [MIDI 3] visning — sida 11

■ Receive Filter...........................................................................................................

Receive Filter (= Mottagande filter) funktionen gör att Du kan förhindra

att Clavinova tar emot kanalspecificerade MIDI meddelanden —

som t ex tondata och olika kontroller — på specifika MIDI kanaler.

Denna funktion är användbar när Du t ex vill kontrollera några av

Clavinovas ljud separat från en yttre sequencer och andra enbart från

Clavinovas klaviatur eller dess inbyggda Auto Accompaniment och Song

funktioner. (Du kan också få Clavinova att ignorera kanaler som transporterar

meddelanden avsedda för annat instrument anslutet via

Clavinovas MIDI [THRU] anslutning.)

I standardläge tar Clavinova emot meddelanden på alla 16 kanalerna.

Använd följande procedur för att möjliggöra eller förhindra mottagning

för en kanal:

OBS

CONTROL

• Inställningar: Tx&Rx (sända/mottagna),

OFF

• Standardinställning: Tx&Rx

OBS

SYS EX.

• Inställningar: Tx&Rx (sända/mottagna),

OFF

• Standardinställning: Tx&Rx

OBS

START/STOP

• Inställningar: Tx&Rx (sända/mottagna),

OFF

• Standardinställning: OFF

OBS

RECEIVE FILTER

• Inställningar: ON, OFF (x16)

• Standardinställning: ON (x16)

CVP-201

149


MIDI

150 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

ZVälj kanal.

Använd CHANNEL < och > LCD knapparna för att välja det

kanalnummer Du vill möjliggöra eller förhindra mottagning för.

➔ En streckmarkör visas under den valda kanalens nummer.

XTryck LCD knappen längst till höger.

➔ När den valda kanalen är tillgänglig blir ON markerad och

kanalnumret visas inom en ruta. När mottagning är förhindrad är

OFF markerad och kanalnumret visas utan omgivande ruta.

FUNCTION [MIDI 4] visning — sida 12

■ MIDI Transpose......................................................................................................

MIDI Transpose funktionen bestämmer om Transpose inställningen

i FUNCTION [KEYBOARD 1] visningen (sid 136) kommer att påverka

MIDI data som mottages av Clavinova.

Normalt kommer Clavinova att transponera den data som mottages.

Tryck MIDI TRANSPOSE knappen för att koppla till eller från denna

funktion.

■ Send Channel (Acmp&Rhy/Harmony).........................

När ACMP&RHY funktionen ställs på 9—16ch, kommer data för

det som framföres av rytm och ackompanjemangsstämmorna att sändas

via MIDI [OUT] anslutningen över MIDI kanalerna 9 till 16.

Om HARMONY funktionen ställs på 6—8ch, kommer toner som

adderas av Harmony typerna som anges nedan att sändas via MIDI

[OUT] anslutningen över MIDI kanalerna 6 till 8.

OBS

MIDI TRANSPOSE

• Inställningar: ON (tillgänglig),

OFF (förhindrad)

• Standardinställning: ON

OBS

SEND CH (ACMP&RHY)

• Inställningar: OFF (sändes ej),

9-16ch (sändes)

• Standardinställning: OFF

SEND CH (HARMONY)

• Inställningar: OFF (sändes ej),

6-8ch (sändes)

• Standardinställning: OFF

148


149

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MIDI

Harmony typer som sändes på kanal 6 till 8:

• Echo • Tremolo • Trill • Strumming

• Add Jazz Gtr • Add Brass • Add Strings • In The Forest

* Se sid 69 för detaljer kring Harmony funktionen.

Toner adderade av andra Harmony typer sändes alltid på kanalen för

RIGHT1 (sid 147), oberoende av denna inställning.

Rytm, ackompanjemang och Harmony stämmor kan spelas in till en

dator eller yttre sequencer när dessa funktioner är tillkopplade.

■ Song sändning.......................................................................................................

När SONG funktionen står i ON kommer Clavinova att sända Song

data via MIDI [OUT] anslutningen. Välj denna inställning när Du vill att

en yttre tongenerator skall ljuda för att återge Song data som spelas upp

av Clavinova.

Som standardinställning är sändning av Song data frånkopplat.

■ Remote Keyboard...............................................................................................

MIDI data som mottages via den kanal som valts vid REMOTE KBD

parametern kommer att påverka det Du framför på klaviaturen. Den mottagna

datan kan också spelas in. Välj OFF för att förhindra att yttre MIDI

data påverkar Ditt klaviaturframförande. Följande fem typer av data kan

mottagas.

• Tangent TILL/FRÅN

• Control Change (endast de data som anges nedan)

#1 Modulation

#7 Volume

#11 Expression

#64 Sustain Pedal

#66 Sostenuto Pedal

#67 Soft Pedal

#123 All notes off

#0 BANK Select MSB*

#32 BANK Select LSB*

#6 Data angivelse MSB

(för RPN Pitch Bend omfång)

#96 Data värdeökning

(för RPN Pitch Bend omfång)

#97 Data värdeminskning

(för RPN Pitch Bend omfång)

#100 RPN LSB

(endast Pitch Bend omfång)

#101 RPN MSB

(endast Pitch Bend omfång)

• Program Change (data för ljudbyte)*

• Pitch Bend

OBS: Företeelser markerade med en asterisk används för att ändra grundljudet.

OBS

• Vid sändning av rytm, ackompanjemang

eller Harmony data via MIDI,

välj inte de MIDI kanaler som använder

dessa stämmor som sändande kanaler,

för datan för Ditt framförande på

klaviaturen (jfr sid 147). Gör Du detta,

kan det hända att Ditt klaviaturframförande

blandas med Auto Accompaniment

eller Harmony data.

• Om ACMP&RHY eller HARMONY

är i ON, kommer uppspelad data från

Auto Accompaniment eller Harmony

att sändas via MIDI, även om RIGHT 1

sändande kanal (sid 147) är frånkopplad.

OBS

SONG

• Inställningar: OFF (sändes ej),

ON (sändes)

• Standardinställning: OFF

OBS

REMOTE KBD

• Inställningar: OFF (ingen mottagning),

1 - 16 (mottagande kanal)

• Standardinställning: OFF

OBS

MIDI data som mottages via Remote

Keyboard funktionen kan inte sändas ut

via MIDI [OUT] uttaget.

CVP-201

151


152 CVP-201

Backup ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [BACKUP 1] visning — sida 13

■ Backup............................................................................................................................

Med denna funktion kan man koppla till och från backup för en rad

olika grupper av parameterinställningar. I tillkopplat läge kommer motsvarande

inställningar inte att återgå till standardinställning (fabriksinställning)

när strömmen bryts.

Tryck ▼ eller ▲ knappen eller använd dataratten eller [-] eller [+]

knapparna för att välja önskad grupp och använd sedan LCD knappen

längst till höger för att välja ON (= TILL) eller OFF (= FRÅN) för den

valda gruppen. En asterisk (”*”) i början av gruppens namn indikerar

att backup inställning för denna grupp är tillkopplad. De inställningar,

vars backup är frånkopplad kommer att återgå till standardinställning

(fabriksinställning) när strömmen slås av.

Backup används för följande grupper i Clavinova.

Grupp Beskrivning

VOICE SETTING Ljudrelaterade funktioner

REVERB/EFFECT Reverb, chorus och andra effektinställningar

TUNE Total stämning, finstämning, temperering

PEDAL Pedalfunktionens inställningar

ACMP SETTING Auto Accompaniment relaterade inställningar

SONG SETTING Inställningar relaterade till Song läget

REGISTRATION Registration data, Freeze funktionsinställningar

MIDI SETTING MIDI funktionsinställningar

Se sid 13 i den flerspråkiga Reference Booklet för specifikation kring

parametrar i varje grupp.

Parametrar som har backup funktionen tillkopplad kommer att ligga

kvar i minnet ungefär en vecka om Clavinova inte är tillslagen under

denna tid. Alla parametrar kommer att återgå till sina fabriksprogrammerade

standardinställningar om strömmen är avslagen under längre tid

än en vecka. För att försäkra Dig om att backup inställningarna hålles

kvar, slå på strömmen för några minuter minst en gång i veckan.

OBS

Backup funktioner

• Inställningar: ON, OFF

• Std.inställning: ON (REGISTRATION),

OFF (alla andra grupper)

OBS

Permanenta inställningar

Följande inställningar har alltid backup:

• Hjälp/språk

• Song volym

• Backup TILL/FRÅN

150


151

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Backup

FUNCTION [BACKUP 2] visning — sida 14

■ Recall................................................................................................................................

Denna funktion kan användas för att återkalla de ursprungliga

fabriksinställningarna (standardinställningar) för en rad parametrar

— individuellt eller alla på en gång.

Tryck ▼ eller ▲ knapparna eller använd dataratten eller [-] och

[+] knapparna för att välja den grupp Du vill återkalla. Tryck därefter

START knappen.

➔ En ”Are you sure?” (= ”Är Du säker?”) bekräftelse visas.

Tryck YES för att återkalla eller NO för att avbryta.

Följande parametergrupper i Clavinova kan återkallas.

Grupp Beskrivning

VOICE SETTING Ljudrelaterade funktioner

REVERB/EFFECT Reverb, chorus och andra effektinställningar

TUNE Total stämning, finstämning, temperering

PEDAL Pedalfunktionens inställningar

ACMP SETTING Auto Accompaniment relaterade inställningar

SONG SETTING Inställningar relaterade till Song läget

REGISTRATION Registration data, Freeze funktionsinställningar

MIDI SETTING MIDI funktionsinställningar

ALL Samtliga ovan nämnda inställningar

Se sid 13 i den flerspråkiga Reference Booklet för specifikation kring

parametrar i varje grupp.

OBS

Permanenta inställningar

Fabriksinställningar för följande

parameter återkallas inte:

• Hjälp/språk

• Song volym

• Backup TILL/FRÅN

Dessa, och alla andra inställningar,

kan emellertid återställas till ursprungliga

fabriksinställningar genom att slå på

strömmen medan tangenten C7 hålles

nedtryckt. När detta göres visas ”Back up

data erased and replaced by factory

data” (= ”Backup data raderad och ersatt

av fabriksdata”) under några sekunder för

att indikera att alla backup data raderats

och ersatts av fabriksdata. Efter detta

meddelande återgår textrutan till normal

visning.

CVP-201

153


154 CVP-201

Utility ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FUNCTION [MICRO TUNING] visning — sida 15

Micro Tuning funktionen gör det möjligt att stämma varje individuell

tangent på klaviaturen. Den skapade stämningen kan sparas till diskett

och laddas tillbaka närhelst Du så önskar. Vald stämning kan när som

helst kopplas till eller från med hjälp av LCD knappen längst till vänster

i denna visning.

■ Micro Tuning inställning..............................................................................

ZVälj en tangent.

Slå an den tangent Du önskar stämma.

➔ Tonens namn och det aktuella stämningsvärdet för den anslagna

tangenten visas i textrutan.

XStäm.

Tryck TUNE ▼ eller ▲ knapparna, använd dataratten eller [-] och

[+] knapparna för att stämma den valda tangenten. Om Du ställer

parametern vid LCD knappen längst till vänster på ON, kan Du

spela tangenten som stäms för att lyssna till resultatet. Den normala

stämningen, (0 cent, kan direkt återkallas genom att trycka båda

TUNE ▼ och ▲ knapparna samtidigt.

CUpprepa steg 1 och 2.

Upprepa steg 1 och 2 tills alla önskade tangenter stämts.

■ Micro Tuning filer ................................................................................................

Den egna stämningen kan namnges som en fil och sparas till diskett.

Följaktligen kan den därefter laddas när man så önskar och raderas när

den inte längre behövs.

ZSätt i en diskett i diskettstationen.

Se till att en korrekt diskett är isatt i diskettstationen innan Du utför

en filoperation. Om Du önskar ladda, radera eller namnändra en

stämfil, måste den isatta disketten innehålla aktuell fil.

OBS

TUNE

• Omfång: -100 cent - +100 cent,

-1 - +1 halvton

• Standardvärde: 0 cent (alla tangenter)

152


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Utility

153

XVälj önskad filoperation.

Använd andra LCD knappen från höger för att välja önskad

filoperation: LOAD, SAVE, DELETE eller NAME.

CTryck START knappen.

Efter att START knappen tryckts visar textrutan funktioner som

motsvarar den valda filoperationen.

Alla efterföljande steg är desamma som förklarats på sidorna 140 och

141. Vi hänvisar till nedanstående sidor beroende på vald filoperation.

LOAD Se sid 140.

SAVE Se sid 140.

DELETE Se sid 141.

NAME Se sid 141.

FUNCTION [SCALE TUNING] visning — sida 16

När Du valt PRESET i textrutan kan Du med denna funktion välja

olika typer av stämnning, det man brukar kalla temperering. Genom att

välja USER kan Du skapa Din helt egna temperering. I detta fall blir den

stämning man valt för en oktav verksam för hela klaviaturen. Den skapade

stämningen kan sparas till diskett och återkallas senare.

■ Preset Scale ..............................................................................................................

Med denna funktion kan Du välja mellan olika förprogrammerade

stämningar eller tempereringar.

Innan den liksvävande tempereringen — som numera är den absolut

vanligaste tempereringen — var accepterad, har olika tempereringar

skapats under årens lopp för att användas med sin tids musik och dess

instrument. Med denna funktion kan Du spela med historiskt autentiska

stämningar och på så sätt skapa en bättre känsla för musik från olika

tidsåldrar.

Clavinova innehåller följande sju tempereringar.

• EQUAL (=Liksvävande)

• PURE(MAJOR) (=Ren dur)

• PURE(MINOR) (=Ren moll)

• MEANTONE (=Medelton)

• PYTHAGOREAN (=Pytagoreisk)

• WERCKMEISTER (=Werckmeister)

• KIRNBERGER (=Kirnberger)

OBS

Scale Tuning funktionen påverkar inte

stämningen för Song data som spelas

upp av Clavinova.

CVP-201

155


Utility

156 CVP-201

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZVälj PRESET med LED knappen längst till vänster.

XVälj en temperering.

Tryck SCALE ▼ eller ▲ ör att markera parametern och använd sedan

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja typ av temperering.

När man väljer annan temperering än liksvävande (EQUAL) måste

man också välja grundton som referens i tempereringen. Detta gör att

Du kan erhålla korrekt temperering i vilken tonart som helst.

CVälj grundton.

Tryck KEY knappen för att markera parametern och använd sedan

dataratten eller [-] och [+] knapparna för att välja önskad grundton.

■ User Scale inställning ....................................................................................

Med denna funktion kan Du individuellt stämma tangenter inom en

oktav. Inställningen som görs för en tangent blir automatiskt densamma

för samma ton i alla oktaver.

ZVälj USER med LCD knappen längst till vänster.

➔ Textrutan ger följande visning:

XSlå an önskad tangent som skall stämmas.

➔ Tonens namn och det aktuella stämningsvärdet för den anslagna

tangenten visas i textrutan.

CStäm.

Ställ stämningen genom att trycka TUNE ▼ eller ▲ knapparna,

med hjälp av dataratten eller [-] och [+] knapparna. Du kan spela

tangenten som stäms för att lyssna till resultatet. Den normala

stämningen, (0 cent, kan direkt återkallas genom att trycka båda

TUNE ▲ och ▼ knapparna samtidigt.

VUpprepa steg 2 och 3 tills alla önskade tangenter stämts.

OBS

KEY

• Inställningar: C, C#, D, Eb, E, F, F#,

G, Ab, A, Bb, B

• Standardinställning: C

OBS

TUNE

• Omfång: -64 cent - +63 cent

• Standardvärde: 0 (alla tangenter)

154


155

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Utility

■ User Scale filer......................................................................................................

Den egna stämningen/tempereringen kan namnges som en fil och

sparas till diskett. Följaktligen kan den därefter laddas när man så önskar

och raderas när den inte längre behövs.

ZSätt i en diskett i diskettstationen.

Se till att en korrekt diskett är isatt i diskettstationen innan Du utför

en filoperation. Om Du önskar ladda, radera eller namnändra en

stämfil, måste den isatta disketten innehålla aktuell fil.

XVälj önskad filoperation.

Använd andra LCD knappen från höger för att välja önskad

filoperation: LOAD, SAVE, DELETE eller NAME.

CTryck START knappen.

Efter att START knappen tryckts visar textrutan funktioner som motsvarar

den valda filoperationen.

Alla efterföljande steg är desamma som förklarats på sidorna 140 och

141. Vi hänvisar till nedanstående sidor beroende på vald filoperation.

LOAD Se sid 140.

SAVE Se sid 140.

DELETE Se sid 141.

NAME Se sid 141.

CVP-201

157


KAPITEL 9: Anslutningar

158 CVP-201

Ljudanslutningar ○

Clavinova är utrustad med uttag som gör att Du kan ansluta till olika ljudanläggningar.

Du kan ansluta hörlurar, stereoanläggning eller PA utrustning för att förstärka ljudet

och Du finner även ingångar för att återge en tongenerator eller andra instrument.

VARNING

Hörlurar

PHONES

Se till att slå av strömmen vid anslutning eller bortkoppling av ljudutrustning.

Detta kan annars orsaka skador på högtalare eller ge andra problem.

Audio in- och utgångar

Hörlurar kan anslutas till ett av [PHONES]

uttagen (standard 1/4" telekontakter). Det inbyggda

högtalarsystemet i Clavinova blir

automatiskt bortkopplat när ett par hörlurar

anslutes. Eftersom det finns två uttag kan två

personer lyssna samtidigt via var sitt par

hörlurar.

Du kan ansluta Clavinova till en rad olika ljudanläggningar med

hjälp av AUX IN och AUX OUT uttagen som är placerade till vänster

på baksidan.

■ AUX IN uttag ............................................................................................................

L/L+R

AUX IN

Tone Generator

R

Ljudet av andra instrument eller

ljudmoduler kan återges via högtalarsystemet

i Clavinova genom kabelanslutning

till AUX IN uttagen som

visas här.

Använd AUX IN [L/L+R] uttaget för

monfonisk anslutning. För stereoanslutning,

anslut vänstra kanalens utgång till

AUX IN [L/L+R] uttaget och högra

kanalens utgång till AUX IN [R] uttaget.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

Rekommenderade hörlurar:

Yamaha RH5MA.

VARNING

Anslut aldrig Clavinovas AUX OUT uttag

till dess AUX IN uttag, varken direkt eller

via yttre ljudutrustning. Sådan

anslutning kan resulterar i återkoppling

som gör normal hantering omöjlig och

kan t o m skada Clavinova.

OBS

Volymen för en ljudsignal som

mottages vid AUX IN uttagen påverkas

av [MASTER VOLUME] skjutkontrollen.

156


157

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ AUX OUT uttag......................................................................................................

L/L+R

R

AUX OUT

Stereo System

Genom att ansluta kablar till AUX

OUT uttagen kan Du skicka ljudet från

Clavinova till stereoanläggning,förstärkare,

mixerbord eller inspelningsutrustning.

Eftersom AUX OUT uttagen

sänder ut med en fixerad nivå, måste Du

använda kontrollerna på den anslutna

utrustningen för att justera totalvolymen

på ljudet från Clavinova.

Använd AUX OUT [L/L+R] uttaget

för monfonisk anslutning. För stereoanslutning,

anslut vänstra kanalens

ingång till AUX OUT [L/L+R] uttaget

och högra kanalens ingång till AUX

OUT [R] uttaget.

Ljudanslutningar

CVP-201

159


160 CVP-201

Du kan använda MIDI uttagen för att ansluta Din Clavinova till en

rad olika MIDI apparater, inklusive persondatorer, sequencers,

ljudmoduler, o s v. Clavinova är dessutom utrustad med en [TO

HOST] anslutning som gör att Du kan ansluta direkt till en Apple

Macintosh, IBM-PC/AT, eller annan kompatibel datorutrustning,

utan att behöva något speciellt MIDI interface.

VARNING

Se till att slå av strömmen vid anslutning eller bortkoppling av

datorer eller MIDI utrustning. Detta kan annars orsaka skador på

utrustningen.

Anslut MIDI utrustning

Använd MIDI kablar för att ansluta MIDI uttagen på Clavinova till

annan MIDI utrustning. Clavinovas MIDI uttag är placerade till vänster

på baksidan.

Tongeneratorer och andra apparater som skall kontrolleras av

Clavinova kan anslutas till MIDI [OUT] uttagen. Apparater som skall

kontrollera Clavinova skall anslutas till MIDI [IN] uttagen. Om Du har

en persondator eller sequencer som skall kontrollera Clavinova, kan det

hända att Du vill ansluta såväl [IN] som [OUT] uttagen för att skapa en

tvåvägskommunikation. I sådana fall kan andra instrument som skall

kontrolleras av samma utrustning, anslutas till Clavinovas MIDI [THRU]

uttag.

När Du använder MIDI uttag, ställ [HOST SELECT] omkopplaren

i MIDI position. MIDI uttagen kommer inte att sända eller ta emot data

om omkopplaren står i någon annan position.

Du kan ställa in Clavinovas MIDI parametrar med hjälp av sidorna

9 till 16 i FUNCTION visningen (se sid 147 till 150).

Anslut dator

Dataanslutningar ○

Mac MIDI

PC-1

PC-2

HOST SELECT

THRU

Tone Generator MIDI Sequencer

IN

Du kan ansluta Clavinova till en Apple Macintosh, IBM-PC/AT, eller

kompatibel persondator med hjälp av [TO HOST] anslutningen som är

placerad till vänster på baksidan. Om Du gör så, se till att ställa den intilliggande

[HOST SELECT] omkopplaren står i korrekt inställning för

Din typ av dator.

OUT

MIDI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OBS

[TO HOST] eller MIDI?

• Om Du enbart vill ansluta Din Clavinova

till en dator blir det förmodligen

mest praktiskt att använda [TO HOST]

anslutningen, eftersom datorn då inte

behöver något speciellt MIDI interface

för denna uppkoppling.

• MIDI anslutningarna är speciellt praktiska

när Du vill att Clavinova skall

fungera som en del i en mera komplex

MIDI uppsättning.

OBS

• Stäng av såväl Clavinova som dator

innan Du ansluter kabeln.

• När Clavinova anslutits till dator, slå

först på datorn och därefter Clavinova.

• Koppla ur kabeln när Du inte använder

[TO HOST] anslutningen. Om den är

ansluten kan det hända att Clavinova

inte fungerar korrekt.

158


159

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ Anslutning till en Apple Macintosh eller kompatibel dator ..

Anslut [TO HOST] anslutningen på Clavinova till modem eller printer porten

på Din Macintosh (beroende på vilken port Din MIDI mjukvara använder för

MIDI data kommunikation) med hjälp av en standard Macintosh 8-pin system

anslutningskabel. Ställ [HOST SELECT] omkopplaren i ”Mac” position.

Du behöver kanske också göra andra MIDI interface inställningar i datorn,

beroende på typ av mjukvara Du använder (se dess bruksanvisning). I vilket fall

som helst skall klockfrekvensen ställas på 1 Mhz.

TO HOST

Apple Macintosh

dator

Ställ i “Mac”

position.

● ”Mac” kabelanslutningar

Mac MIDI

PC-1 PC-2

HOST SELECT

1

MINI DIN

8-PIN

2

3

4

5

6

7

8

• 8-pin system anslutningskabel

• Dataöverföringshastighet: 31,250 bps.

■ Anslutning till en IBM-PC/AT dator .................................................................

Anslut [TO HOST] anslutningen på Clavinova till RS-232C porten på Din

IBM dator, med hjälp av en standard 8-pin MINI DIN ( 9-pin D-SUB korslänkad

kabel. Ställ [HOST SELECT] omkopplaren i ”PC-2” position.

Se bruksanvisning för Din mjukvara för information om eventuella inställningar

Du måste göra i datorn.

TO HOST

Ställ i ”PC-2”

position.

● “PC-2” kabelanslutningar

Dataanslutningar

2 (HSK i)

MINI DIN

1 (HSK 0)

8-PIN

5 (RxD-)

4 GND

3 (TxD-)

8 (RxD+)

7 (GP i)

6 (TxD+)

Om Ditt system inte fungerar

korrekt med de anslutningar

och inställningar som angivits

ovan, kanske Din mjukvara

kräver annan inställning.

Kontrollera med Din mjukvaras

bruksanvisning; om det krävs

en dataöverföringshastighet av

31,240 bps, ställ [HOST SE-

LECT] omkopplaren i ”PC-1”

position.

Mac MIDI

PC-1 PC-2

HOST SELECT

MINI DIN

8-PIN

1

8 (CTS)

2

7 (RST)

D-SUB

9-PIN

3

2 (RxD)

4 5 (GND)

8

5

3 (TxD)

IBM-PC/AT kompatibel

dator

● Stiftnumrering

MINI DIN 8-PIN

6 7 8

34

1

5

2

D-SUB 9-PIN

5 4 3 2 1

9 8 7 6

• 8-pin mini DIN ( 9-pin D-SUB kabel.

• Dataöverföringshastighet: 38,400 bps.

OBS

● MIDI drivrutiner

Den medföljande Music Software Collection disketten innehåller

också speciella MIDI drivrutiner avsedda för operativsystemen i Windows

95 och Windows 98. Dessa blir kanske nödvändiga när Du skall

använda Clavinova med dator. Installera MIDI drivrutinerna i Din

dator om så behövs. Vi hänvisar till textfilerna på disketten enligt

nedan för instruktioner kring installationen.

A:\driver\readme_e.txt

A:\driver\licensee.txt

”A:” avser diskettstationen.

CVP-201

161


BILAGOR

162 CVP-201

Lista över effekttyper ○

Tabellerna i denna bilaga innehåller beskrivningar över de olika

reverb, chorus och effekt typer som finns tillgängliga i CVP-201.

OBS

Lista över Reverb typer

HALL1

HALL2

HALL3

HALL4

ROOM1

ROOM2

ROOM3

ROOM4

STAGE1

STAGE2

XG REVERB, XG CHORUS och XG EFFECT (alla förkortade XG)

visas som vald typ när en Style använder en speciell reverb, chorus

eller effekt inställning som inte finns att välja på vanligt sätt.

Dessa inställningar kan inte väljas från motsvarande menyvisningar;

de försvinner så snart Du väljer annan typ av reverb, chorus eller

effekt.

Typ Beskrivning

Konsertsal

Litet rum

För soloinstrument

PLATE1

PLATE2

Simulerat plåtreverb

XG REVERB Speciell reverbinställning. Se OBS ovan.

Lista över Chorus typer

Typ Beskrivning

CHORUS1

CHORUS2

Standard chorus effekter som ger en naturlig bredd åt

CHORUS3

ljudet.

CHORUS4

CHORUS5

FLANGER1

FLANGER2

Modulationseffekt som påminner om ett jetplan som

FLANGER3

startar och landar.

FLANGER4

XG CHORUS Speciell effekt inställning. Se OBS ovan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

160


161

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lista över effekter

HALL1

HALL2

HALL3

HALL4

ROOM1

ROOM2

ROOM3

ROOM4

STAGE1

STAGE2

PLATE1

PLATE2

EARLY REF1

EARLY REF2

Typ Beskrivning

GATE REVERB Simulerar tunnel reverb

REVERSE GATE Som Gate Reverb men med omvänd effekt

CHORUS1

CHORUS2

CHORUS3

CHORUS4

CHORUS5

FLANGER1

FLANGER2

FLANGER3

FLANGER4

SYMPHONIC

PHASER Modulationseffekt skapad av periodisk fasförskjutning

ROTARY SP1

ROTARY SP2

ROTARY SP3 Modulationseffekt som simulerar roterande högtalare

ROTARY SP4

ROTARY SP5

TREMOLO1

Modulatonseffekt av periodisk volymändring

TREMOLO2

GTR TREMOLO Tremoloeffekt lämplig för gitarrljud

AUTO PAN

Konsertsal

Litet rum

För soloinstrument

Simulerat plåtreverb

Endast kort reflex

Standard chorus effekter som ger en naturlig bredd

åt ljudet.

Modulationseffekt som påminner om ett jetplan som

startar och landar.

Exceptionellt djup chorus effekt

Effekt som periodiskt förflyttar ljudet från höger

till vänster och bakåt

Lista över effekttyper

CVP-201

163


Lista över effekttyper

164 CVP-201

Lista över effekter

AUTO WAH

DELAY LCR Individuella fördröjningar för vä, hö och center position

DELAY LR Vänster och höger fördröjning med två återkopplingar

ECHO Vä och hö fördröjning med individuell återkoppling för resp

CROSS DELAY Två fördröjningar (vä och hö) och överkopplad återkoppling

DIST HARD

DIST SOFT

Periodisk wah effekt; lämplig för gitarrljud, etc.

EQ DISCO Discotyp av equalizereffekt

EQ TEL Equalizereffekt som simulerar ljudet genom en telefon

XG EFFECT Speciell effektinställning. Se OBS ovan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Effekter som lägger till distortion till ljudet; användbart

för elgitarrljud, etc.

162


163

Meddelanden ○

● Allmänna meddelanden (panelhantering)

● Allmänna meddelanden (Direct Access)

● Allmänna meddelanden (diskettrelaterade)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Meddelandet visas när Du försöker göra en operation som inte kan utföras i samband med

in- eller uppspelning, som t ex datakonvertering, etc.

➾ Stoppa Song in- eller uppspelning eller lämna in/uppspelningsläge och prova att

göra operationen igen.

Meddelandet visas när Du försöker göra en operation som inte kan utföras i samband med

uppspelning, som t ex välja en stil eller en Music Database inställning.

➾ Stoppa Song uppspelningen eller lämna uppspelningsläget och utför operationen igen.

Meddelandet visas när Du försöker göra en operation som inte kan utföras i samband med

inspelning, som t ex kopiera eller radera Song data.

➾ Stoppa inspelningen eller lämna inspelningsläget och utför operationen igen.

Du har tryckt en knapp som inte har någon funktion i aktuellt läge.

Denna uppmaning visas när Du trycker [DIRECT ACCESS] knappen (sid 21).

➾ Tryck den knapp på panelen om motsvarar de inställningar Du vill visa. (Se till att

trycka den efterföljande knappen medan detta meddelande visas.)

Meddelandet visas om Du trycker [DIRECT ACCESS] och därefter en knapp på panelen

som inte omfattas av Direct Access funktionen. (Se sid 21.)

➾ Tryck [DIRECT ACCESS] igen, och därefter en panel knapp som motsvarar ett

Direct Access visningsfönster.

Visas när det inte finns någon diskett i diskettstationen.

➾ Sätt i en relevant disk och gör om proceduren.

Vid namnändring av Song data eller konvertering av data varnar detta för att det inte finns

Song data.

➾ Välj Song nummer som innehåller data eller sätt i disk som innehåller Song data.

Meddelandet visas om Du försöker ladda, namnändra eller radera en fil, och ingen fil av

specificerad typ står att finna på disketten i diskettstationen.

➾ Skapa en fil eller sätt i en diskett med korrekt fil.

Meddelandet visas om Du försöker spara en Custom Style till diskett (sid 82), men valt ett

minnesnummer som inte innehåller någon Style data.

➾ Skapa en Custom Style, eller välj ett minnesnummer som innehåller data.

Detta meddelande visas när en ny diskett eller en felaktigt formaterad diskett satts i

diskettstationen. (Se sid 111)

➾ Tryck OK om Du vill formatera disken. Tryck CANCEL om du vill avbryta

formateringsoperationen.

Meddelandet visas när Du försöker spela in eller göra andra filoperationer till en disk som

är skrivskyddad.

➾ Ställ skyddstappen i skrivbart läge (sid 112) och prova att göra om operationen.

Om operationen fortfarande inte kan göras är själva disketten internt skyddad, vilket

gör det omöjligt att göra inspelning eller andra filoperationer till en sådan diskett.

CVP-201

165